ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθενίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθενίου"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α' ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΙΔ' Επίλυση χρονολογικών και άλλο^ν προβλημάτων ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθενίου Α', πού αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας αυτής, σώζεται στο χειρόγραφο Sappi. Grec 582 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, μικρή συλλογή επίσημο;» ν γραμμάτων, πού αναφέρονται στον Κύπριο λατινόφρονα ιερομόναχο 'Αθανάσιο το Ρήτορα ( ). 3 Τα γράμματα αυτά, συστατικά για τον 'ίδιον, πού έχουν δλα εκδοθεί, 2 τα συγκέντρωσε ό 'Αθανάσιος κατά το διάστημα τής δεκάχρονης περιοδείας του ( ) στην Ελληνική 'Ανατολή, μέ σκοπό τήν προμήθεια πολύτιμων ελληνικών χειρογράφων για λογαριασμό του καγκελαρίου τής Γαλλίας Pierre Séguier και του καρδιναλίου Mazarin. 3 'Από τή μικρή αυτή συναγωγή, πού τήν έφερε κι αυτήν επιστρέφοντας στή Γαλλία (1653) και στην οποία το πα- 1. Για τή ζωή καΐ το έργο τοϋ 'Αθανασίου βλ. τα αντίστοιχα άρθρα στο Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, τ. 4, Παρίσι 1930, στ , τοΰ Cir. Korolevskij καΐ στο Dictionnaire de Théologie catholique, τ. 1, Παρίσι 1931, στ , τοΰ Louis Petit, όπου και ή υπόλοιπη παλαιότερη βιβλιογραφία. 'Από τή νεότερη βλ. Γενν. Μ. Άραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, μέρος πρώτον, Κωνσταντινούπολη 1933, σ Robert Devresse, Le Fonds Coislin, Παρίσι 1945, σ. II-VIII. Dom. J. O'Meara, «The philosophical Writings, Sources and Thought of Athanasius Rhetor (ca )», Proceedings of the American Philosophical Society, τ. 121, άρ. 6, Δεκέμβριος 1977, σ Μ. Ν. Πίσσα, «'Αθανάσιος Κύπριος ό Ρήτωρ», , Κυπριακός Λόγος, 10 (1978), Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft ( ). Die Orthodoxieim Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens, München 1988, σ Μ. Ι. ΛΙανούσακα, «Οί περιπλανήσεις τοϋ 'Αθανασίου τοϋ Ρήτορος άπο τήν Κωνσταντινούπολη ( ) στην 'Ιταλία και άπο τήν 'Ιταλία ( ) στο Παρίσι (1620)», 'Έλλί]νογαλ).ικά. 'Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Mélanges offerts à Roger Milliex, 'Αθήνα 1990, σ M. Ι. ΛΙανούσακας, «'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί 'Αθανασίου τοΰ Ρήτορος», Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 2 (1949), (άρ. 1-9). 3. Henri Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVII e et XVIII«siècles, Παρίσι 1902, μέρος, Ι, σ και μέρος Π, σ

2 2S Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) τρίαρχικο γράμμα έ'χει προσαρτηθεί τελευταίο (11ο), το έξέδωκε ό 'Αθανάσιος στο έργο του πού τύπωσε, δυο χρόνια αργότερα, το 1655, στο Παρίσι, με την επιγραφή «'Αντιπατελ?.άροςη. 4: Ή έκδοση αύτη περέμεινε ως τώρα σχεδόν εντελώς απαρατήρητη. Μόνος ό Μανουήλ Γεδεών τη μνημόνευσε στους «Πατριαρχικούς Πίνακες» του, 5 ενώ ό Louis Petit έγραψε δτι το έγγραφο αυτό «δεν το επεσήμανε ακόμη κανείς». 6 'Αξίζει λοιπόν να εξεταστεί εδώ κάποος συστηματικότερα το έγγραφο και να διαφωτιστούν τα προβλήματα πού, καθώς θα δούμε, παρουσιάζει. Το περιεχόμενο τοΰ γράμματος είναι το ακόλουθο: ό πατριάρχης Παρθένιος Α' γράφει προς το βασιλιά της Γαλλίας Αουδοβίκο ΙΔ' δτι, με τον σοφό Ιερέα 'Αθανάσιο, έλαβε το μήνυμα του (μήνυμα προφορικό, οχι γράμμα) για την "Ενωση των 'Εκκλησιών και τον συγχαίρει για την ανάληψη αυτής της προ^τοβουλίας. 'Ομολογεί όμως δτι το πράγμα είναι σχεδόν ανέφικτο γι' αυτόν, οχι γιατί δεν επιθυμεί την ειρήνη τών δύο 'Εκκλησιών, άλλα γιατί οι δυνάστες (οι Τούρκοι), αν ανακαλύψουν τήν κίνηση αυτή, θα τον νομίσουν ως ανατροπέα της εξουσίας των και θα τον αφανίσουν.,ν Αν βέβαια ό βασιλιάς βρει τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς, τότε δίνει τήν υπόσχεση δτι, δταν κινηθεί ή υπόθεση, θα συμπράξει για το μεγαλείο της 'Εκκλησίας. Ό πατριάρχης συνοδεύει το γράμμα του μέ τήν αποστολή τοΰ κειμένου της καταδίκης ατών αιρέσεων τον προ ημών Κυρίλλου» (τοΰ Λουκάρεως), πού τις αναθεμάτισε πρόσφατα (μέ τή Σύνοδο τοΰ 'Ιασίου, 1642)." 4. 'Αθανασίου Ρήτορος ιερέως του Βυζαντίου Άντιπατελλάρος. Επιστολή περί ενώσεως τών 'Εκκλησιών προς τους Πατριάρχας της 'Αλεξανορείας και τών 'Ιεροσολύμων. Συντετμημένος 'Αντικαμπανέλ/.ας, Parisiis MDCLV, σ (τοΰ δευτέρου μέρους) (μέ λατινική μετάφραση, στις σ. 39 και 41). 5. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Κωνσταντινούπολη [ ], σ. 571, σημ L. Petit, άρθρο στο Dictionnaire de Théologie Catholique, τ. 1, Παρίσι 1931, στ Βλ. Ίω. Καρμίρη, Ή υρθόόοξος ομολογία τον Πέτρου Μογίλ.α, 'Αθήνα 1953, σ. 7 κ.έ. Δεν προκύπτει καθαρά αν ή αποστελλόμενη «κατάκρισις» του Λουκάρεως ήταν χειρόγραφο ή έντυπο. Κατά τή γνώμη μου, επρόκειτο για έντυπο. Ποιο δμως έντυπο; Ξέρουμε πώς ή συνοδική καταδίκη τοϋ Λουκάρεως τυπώθηκε στο Παρίσι, άπο τον τυπογράφο Sebast. Cramoisy, το 1643 (Emile Legrand, Bibliographie Hellénique... au XVII e siècle, τ. 1, Παρίσι 1894, άρ. 337, ), άλλα και το αμέσως προηγούμενο έτος, στις 20 Δεκεμβρίου 1642, τυπώθηκε στο 'Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, στή μονή τών Τριών 'Ιεραρχών, όπως μαρτυρεί σημείωμα στο τέλος της παραπάνω παρισινής έκδοσης, δημοσιευμένο άπο τον Ε. Legrand, ό'.π., σ 'Από τις δύο πρώτες αυτές έντυπες εκδόσεις εΐναι λογικότερο να έστειλε ό Παρθένιος

3 Μ. Ι. Μανούσακας, ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α' 29 Το πρώτο ζήτημα πού γεννάται από το πατριαρχικό αύτο γράμμα είναι αν είναι γνήσιο. Ή απάντηση είναι θετική. Καμιά ύποπτη ανωμαλία, άπο διπλωματική άποψη, δεν παρατηρείται σ' αυτό (βλ. πανομοιότυπο). "Ολα άλλωστε τα έγγραφα, πού συγκροτούν τον κώδικα Suppl. Grec 582, είναι γνήσια. Αύτο επιβεβαιώνεται και άπο τή σύγκριση της υπογραφής τού πατριάρχη Παρθενίου Α' μέ τις υπογραφές του σε άλλα του γνήσια έγγραφα. 8 Είναι ενδεχόμενο βέβαια να παρακίνησε ζωηρά τον πατριάρχη να γράψει αύτο το γράμμα ό 'ίδιος ό 'Αθανάσιος, πού τού έφερε και το βασιλικό μήνυμα και πού και στα δικά του έργα έπροπαγάνδιζε την "Ενωση. 9 *Αν όμως εί'τε το βασιλικό μήνυμα ήταν επινόηση τού 'Αθανασίου ε'ίτε το πατριαρχικό γράμμα νόθο κατασκεύασμα του, τότε αυτός δεν θα είχε τολμήσει να το φέρει στή δημοσιότητα σε βιβλίο του πού τύπωσε, οπο^ς είδαμε, στο Παρίσι το 1655, 10 ούτε να γράψει, σε γράμμα του προς τον Séguier, του 1654, πού το δημοσίευσε σ' αύτο το έργο, δτι είς γαρ τήν 'Ελλάδα παρά τον χριστιανικωτάτον των βασιλέων διά τινας αναγκαίας αποσταλείς χρείας, εϊληφα και παρά τοϋ θρόνου εντο?λς τον άποστολικον πεΐραν λαβείν των προϊσταμένου των 'Ελλήνων δπως περί της ενώσεως εχονσι των Εκκλησιών. 11 Άλλα και το ύφος τού γράμματος, άψογα και επιδέξια διατυπωμένου, δεν δίνει λαβή σε καμιά υποψία για πλαστότητα. Φαίνεται πάντως δτι το γράμμα δεν στάλθηκε αμέσως τότε και απευθείας άπο τον πατριάρχη στή βασιλική γραμματεία της Γαλλίας, άλλα παραδόθηκε στον 'Αθανάσιο, πού προτίμησε να το κρατήσει για χρόνια μαζί του ως τήν επιστροφή του στο Παρίσι (1653), να το φέρει εκεί, μαζί μέ τα άλλα ε πίσημα γράμματα πού είχε συγκεντρώσει και, αντί να φροντίσει να παραδοθεί, έστω καί τόσο αργά, στον αποδέκτη του, να το δημοσιεύσει, σε δύο χρόνια, ό ΐδιος. στο βασιλιά της Γαλλίας τήν πρώτη, τοϋ 1642, πού τυπώθηκε στο 'Ιάσιο, πού ήταν καί ό τόπος της Συνόδου, καί δχι τήν επόμενη, τοϋ 1643, πού τυπώθηκε στο Παρίσι. 8. "Οπως το έγγραφο τοϋ Παρθενίου Α', τοϋ 'Οκτωβρίου 1640, το δημοσιευμένο άπο τον Paul Lemerle, Actes de Kutlumus, nouvelle édition remaniée et augmentée, Παρίσι 1988, Texte, σ (αριθ. 70) καί Album, pi. LXXV καί το έγγραφο του τοϋ Μαΐου τοϋ 1641, το δημοσιευμένο άπο τον Δ. Α. Ζακυθηνό, «'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας ( ) εκδιδόμενα εκ παρισιακών κωδίκων», Ελληνικά, 2 (1929), , άρ. 10 (άντέβαλα τήν υπογραφή άπο τον κώδ. Suppl. Grec 704, άρ. 10). 9. Βλ. τήν επιγραφή τοϋ έργου του Άντιπατελλάρος (παραπάνω, σημ. 4). 10. Βλ. παραπάνω, σημ Emile Legrand, Bibliographie Hellénique... au XVIIe siècle, τ. 2, Παρίσι 1894, άρ. 414, σ. 85.

4 ;;u Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) Tò δεύτερο θέμα πού ανάκυπτε:, είναι, αν ή χρονολογία του εγγράφου (αμονννχιώνος δευτέρα επί δέκα,αχμγ'» = 12 Μαρτίου 1643) είναι ή σωστή. "Ηδη στην παλιά μου εργασία για τα έγγραφα του κώδικα Suppl. Grec 582, καταγράφοντας και σχολιάζοντας αυτό το γράμμα, παρατηρούσα για τή χρονολογία του τα έξης: 12 «Ή φερομένη... (χρονολογία) 12 μαρτίου 1643 αποκλείεται να είναι ή ορθή δια δύο λόγους: Πρώτον διότι κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην βασιλεύς της Γαλλίας ήτο εισέτι ό Λουδοβίκος ΙΓ" και ουχί ο ΙΔ', όστις διεδέχθη τον πατέρα του θανόντα τή 14 μαΐου τοΰ έτους τούτου 1643" και επί πλέον διότι ό εν τω γράμματι μνημονευόμενος 'Αθανάσιος άφίκετο εις Κωνσταντινούπολη μόλις το τέλος ίουλίου ή αρχομένου του αύγούστου τού 1643 (βλ. έπιστολήν του De la Haye άπο 8 αύγούστου 1643 έκδεδομένην παρά Omont, Missions archéologiques κλπ., Ι, σ. 10). Πιθανώτατα ή ορθή χρονολογία είναι 12 μαρτίου 1644, οτε άπελύθησαν και τα άλλα δύο υπέρ τοΰ 'Αθανασίου γράμματα του Παρθενίου (βλ. έπόμενον αριθμόν 3). Είναι άλλωστε αυτή και ή μόνη δυνατή, άφοΰ το 1645 ό Παρθένιος Α' δεν ήτο πλέον έπί τοΰ θρόνου.» Τή θέση μου αυτή, δτι δηλ. το γράμμα τοΰ Παρθενίου δεν έγράφτηκε το 1643, άλλα το 1644, εξακολουθώ να τή θεωρώ και σήμερα ισχυρή για τους παραπάνω λόγους πού επικαλέστηκα δταν τήν διατύπωσα. Και πιστεύω πώς αυτή θα ενισχυθεί περισσότερο, δταν προχωρήσουμε εδώ στην εξέταση και τών υπόλοιπων θεμάτων. Το τρίτο θέμα πού προβάλλει είναι ποιος άπο τους δύο ομώνυμους και διαδοχικούς Λουδοβίκους της Γαλλίας (ΙΓ' και ΙΔ'), πατέρας ή γιος, ήταν ό αποστολέας τοΰ προφορικού βασιλικού μηνύματος με τον 'Αθανάσιο, πού αναφέρει πώς δέχτηκε ό πατριάρχης Παρθένιος Α' και ποιος 6 αποδέκτης της γραπτής απάντησης τοΰ Παρθενίου: ό 'ίδιος ό αποστολέας αυτός ή άλλος; Ό αποστολέας τοΰ μηνύματος, πού το διαβίβασε προφορικά στον πατριάρχη ό 'Αθανάσιος, δταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μόλις κατά τα τέλη 'Ιουλίου ή τις αρχές Αύγούστου τοΰ 1643, όπως είδαμε παραπάνω, 13 μπορεί να καθοριστεί μέ βεβαιότητα άπο τή χρονολογία της αναχώρησης τοΰ 'Αθανασίου άπο το Παρίσι για τήν αποστολή του στην 'Ανατολή, οπότε καί επιφορτίστηκε και μ' αυτή τήν εντολή. Ξέρουμε πώς ή αναχώρηση του έγινε στίς 6 'Οκτωβρίου 1642, οπότε ό Séguier τον έφο- 12. Μ. Ι. Μανούσακα, «'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί 'Αθανασίου τοΰ Ρήτορος», δ.π. (βλ. σημ. 2), σ. 141 (άρ. 2). 13. Βλ. παραπάνω καί προηγούγενη σημείωση.

5 M. Ι. Μανούσακας, ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α' 31 δίασε και με συστατικά γράμματα. 14 Τ Ηταν πολύ φυσικό να λάβει τότε ο 'Αθανάσιος και τήν εντολή, στις επαφές πού έμελλε να έχει με τον οικουμενικό πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, να του προτείνει εμπιστευτικά, έκ μέρους του 'ίδιου του βασιλιά της Γαλλίας, σύμπραξη για τήν ενοοση τών Εκκλησιών. Βασιλιάς δμοος της Γαλλίας τότε ήταν ακόμη ό Λουδοβίκος ΙΓ'. Αυτός λοιπόν ήταν ασφαλώς και ό αποστολέας (πιθανότατα με εισήγηση του Séguier) του μηνύματος για τήν "Ενωση, μηνύματος πού ό αποδέκτης του "Ελληνας πατριάρχης έμελλε να το λάβει με τόση καθυστέρηση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα μήνες μετά τήν αποστολή του και τρεις μήνες σχεδόν μετά το θάνατο (14 Μαΐου 1643) του 'ίδιου του Λουδοβίκου ΙΓ', άρα το νωρίτερο τον Αύγουστο του 1643, αν οχι και πολύ αργότερα. Και σ' αυτόν το βασιλιά έπρεπε ν' απευθύνει τήν απάντηση του ό πατριάρχης, αν είχε λάβει το μήνυμα εγκαίρως, δηλαδή πριν άπο το θάνατο του. 15 Τώρα όμως ό πατριάρχης αναγκάστηκε μοιραία να στείλει τήν απάντηση του αυτή στο νέο βασιλιά, το γιο και διάδοχο του Λουδοβίκου ΙΓ', τον εφτάχρονο μόλις Λουδοβίκο ΙΔ'. Αυτό μαρτυρεΐται καί άπο τήν προσφώνηση της απάντησης (στ. 1-2) «Λοδοίκω όεκάτα) τετάρτων, στην οποία ή λανθασμένη χρονολογία 1643 χρειάζεται, δπο^ς είδαμε, να διορθωθεί σε Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα δτι αποστολέας του μηνύματος προς τον πατριάρχη ήταν ό Λουδοβίκος Ι Γ', αποδέκτης δμως της απάντησης του Παρθενίου δεν ήταν 6 ϊδιος, άλλα ό Λουδοβίκος ΙΑ'. Το τέταρτο καί τελευταίο θέμα πού μένει νά εξεταστεί είναι, αν οι τότε ιστορικές συνθήκες ευνοούσαν, στον εκκλησιαστικό τομέα, τήν προσέγγιση αυτή προς τήν "Ενωση μεταξύ της Καθολικής Γαλλίας καί της 'Ορθόδοξης Ελληνικής 'Εκκλησίας. Εϊχαν τόσο ωριμάσει αληθινά τα πράγματα η μήπως δλα αυτά δέν ήταν παρά ευσεβείς πόθοι του λατινόφρονα 'Αθανασίου, πού φρόντιζε νά τους εκδηλώνει, καί μέ άλλα γραπτά του, καί σε άλλους ηγέτες της 'Ορθοδοξίας; 16 Ή πραγματικότητα ήταν δτι, μέ το φρικαλέο στραγγαλισμό άπο τους Τούρκους (1638) τοΰ οικουμενικού πατριάρχη Κυρίλλου Α' τοΰ Λουκάρεως, ως υπόπτου συνωμοσίας, τα πράγ- 14. Η. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient, Παρίσι 1902, I, Πότε ακριβώς ό 'Αθανάσιος, πού έφτασε τον Αύγουστο 1643 στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε τον πατριάρχη, δέν το ξέρουμε. "Ισως καί αρκετά αργότερα. 16. Βλ. παραπάνω, σ καί σημ. 9. Πρόκειται για τους πατριάρχες 'Αλεξανδρείας καί Ιεροσολύμων, προς τους οποίους ό 'Αθανάσιος απηύθυνε γράμματα για τήν ένωση, πού τα δημοσίευσε στον 'AvTinaTe?.ÀaQO, δ.π., μέρος β'.

6 32 Ο EP ANI Σ Τ ΗΣ, 19 (1993) ματα είχαν εκτραχυνθεί πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Ή πρόσκαιρη άνοδος στον πατριαρχικό θρόνο του φανατικού φιλοκαθολικοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Β' τοΰ Κονταρή (πού κι αυτός άπαγχονίστηκε) δεν εξομάλυνε την κατάσταση, πού δ Παρθένιος Α' αγωνιζόταν τώρα, με δλη του την επιδεξιότητα, να εξισορροπήσει. 17 Βέβαια, με τον αφανισμό τοΰ μεγαλεπήβολου φιλοπροτεστάντη "Ελληνα πατριάρχη, ή θρησκευτική πολιτική της καθολικής Γαλλίας στην 'Ανατολή, κατά τα τελευταία αυτά χρόνια τοΰ Τριακονταετούς Πολέμου, εμφανιζόταν να κερδίζει έδαφος και έτσι θα μποροΰσε ίσως να δικαιολογηθεί και έ'να άνοιγμα τοΰ Λουδοβίκου προς τήν 'Ορθόδοξη 'Ανατολική 'Εκκλησία, πού αποτελούσε πάντα το «μήλον της έριδος» ανάμεσα στους Καθολικούς και στους Προτεστάντες. Ό συνετός δμως πατριάρχης Παρθένιος, πού εΐχε δείξει τήν διπλωματική ευελιξία του και σε άλλα λεπτά θέματα, δεν έκρινε συμφέρον ν' ανταποκριθεί καί διατύπωσε τις επιφυλάξεις του μέ το αρνητικό, άλλα ευγενικό του γράμμα. Καί ίσως για να 'ικανοποιήσει κάπως το Γάλλο μονάρχη, ύστερα άπό τήν άρνηση του αυτή για σύμπραξη, ό "Ελληνας πατριάρχης τοΰ έστειλε στο τέλος το κείμενο της συνοδικής καταδίκης τών προτεσταντικών δογμάτων τοΰ Λουκάρεως, πού θα ήταν βέβαια αρεστή στους καθολικούς. Το γράμμα τοΰ Παρθενίου Α' το έκδίδίο παρακάτω, μέ βάση το πρωτότυπο τοΰ κώδικα Suppl. Grec 582 (αριθ. 11) της παρισινής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, παραθέτοντας, στο κριτικό υπόμνημα, τίς λιγοστές διαφορετικές γραφές της μοναδικής έ'ντυπης έκδοσης τοΰ 'Αθανασίου (1655), πού άποτελοΰν, κατά τή γνώμη μου, δικές του επεμβάσεις στο αυθεντικό κείμενο. "Ετσι το σχεδόν εντελώς αγνοημένο πατριαρχικό αυτό γράμμα, ύστερα καί άπο τήν αποκατάσταση τής χρονολογίας του καί τήν έξακρίβο^ση τών συνθηκών τής αποστολής του, θα γίνει πιο προσιτό στην έρευνα καί θα αξιολογηθεί καλύτερα ως επίσημη μαρτυρία στην ιστορία τών επαφών τών βασιλέων τής καθολικής Γαλλίας μέ τήν κεφαλή τής 'Ορθοδοξίας. 17. Προσπαθώντας άπο τή μια μεριά να κατευνάσει τους ορθόδοξους τής Κρήτης, πού είχαν εξεγερθεί για το φόνο του Λούκαρη καί τήν εκλογή τοΰ Κονταρή (βλ, Ι. Κ. Χασιώτης, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Κρήτη μετά τον θάνατο τοϋ Κυρίλλου Α' τοϋ Αουκάρεως. 'Ανέκδοτα γράμματα τοϋ Πατριάρχη Παρθενίου Α' (1939)», Θησαυρίσματα, 6 (1969), ) και άπο τήν άλλη διατηρώντας σχέσεις καί αλληλογραφία μέ το Βχτικανο καί τήν Καθολική Προπαγάνδα (βλ. G. Hofmann, «Patriarch Parthenios Ι und Rom», Orientalia Christiana, XX (1930), Num. 64, 73-78).

7 Μ. Ι. Μανούσακας, ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΡΘΕΝΙΟΤ Α' 33 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΡΘΕΝΙΟΤ Α' ΣΤΟΧ ΑΟΤΛΟΒΙΚΟ ΙΔ' 1644 (και δχι 1643) Μαρτίου 12 Πρωτότυπο (Bibliothèque Nationale de Paris, κωδ. Suppl. Grec 582, αριθ. 11). Χαρτί, χιλ. 565 x 415. Με μια πτύχωση στην κάθετη και μια στην οριζόντια πλευρά. Κατάσταση διατήρησης πολύ καλή. Το κείμενο στο recto του μονόφυλλου. Με το χέρι τοϋ πατριάρχη μόνο ή υπογραφή του στο τέλος, μέ μεγαλύτερα και ζωηρότερα γράμματα. Πρώτη δημοσίευση: 'Αθανασίου Ρήτορος ιερέως του Βυζαντίου Άντιπατελλάρος.'Επιστολή περί ενώσεως τών' Εκκλησιών προς τους πατριάρχας της'αλεξανδρείας και των 'Ιεροσολύμων. Συντετμημένος Άντικαμπανέλλας... Parisiis... MDCLV, σ Τω γαληνότατο) καί φο.οχρίστο) χίοδοίκω δέκατοι τε\ 2 τάρτο) γάλλων τε και νοβαρραίων βασιλεϊ χριστιανικωτάτο)\ 3 τω πρωτοτόκω νιεΐ της τον Χ(ριστο)ϋ έκκλ.ησίας, παρά μεν τοϋ 4 των δλοιν θεοϋ χάριν είρήνην καί έλεος: παρά òèf τοϋ θρόνου τούτον ενχήν και ενλογ'ιαν, δ\ β π(ό)λ(εω)ς ελέω Θ(εο)ν πατριάρχης] 7 Παρθένιος, εύχεται. κο)ν(σταντινου)- 8 7α παρά της σης γαληνότητος ήμϊν, βασιλέων φι/,όχριστε, περί της των εκκλησιών ενο'ϊ\ 9 σεως, δια τοϋ ευλαβέστατου κνροΰ 'Αθανασίου, τοϋ σοφοιτάτου εν ιερεΰσι διδασκάλου, μηνυ\ 10 θέντα, ασμενοι άκηκόαμεν, καί δί αυτών τον ενθεον αυτής περί των θείων κατενοήσαμεν ζήλον,ι 11 καί κ(ύριο)ν τον Θ(εο)ν έδοξάσαμεν τον τοιαύτα είς την ιερόν σον εμπνενσαντα ψνχην. ομολογου\ ΙΔ μεν δε χαριτας επι τοιαύτη φροντιδι, ην το υμετερον αήττητον άνείληφε κράτος' π/.ήν,\ 1Ά ϊσθι, βασιλ,έων κράτιστε, σχεδόν απορον το χρήμα, και ου των εφικτών, ονχ δτι της εΐ^ρήνης τών άγιων εκκ/.ησιών ουκ εφιέμεθα, ει καί τίνες άλλοι, αλλ' ότι ο καταδονλών ήμας\, 10 ην τούτου αϊσθηται, καθαίρεσιν τοντο νομιεϊ τής αντον δνναστείας, καί ημάς πάντας απολέσει, ει όε 16 το σον θεοτήρητον κράτος ενρη πόρον καί θεραπείαν, δι' ης ου κινδννεύσομεν, νποσχό\ ν 'μέθα, όσον το εφ' ήμΐν, ουκ ελλείιρειν, αλλ', όταν ή τοιαύτη κινήται ύπόθεσις, τα δννατά\ 18 σνμπράξειν, όπως σχή χρηστον τέλος, εις μεν τον Θεον τών πάντων δόξαν, τής <5ε 19 αγίας αντον εκκλησίας μεγάλε ιον, καί π/.ηροφορίαν τής σής θεοσδότον βασιλείας\. ζο προσέτι δε αυτή οίον τι σημεϊον τής ημετέρας διαθέσεως μετά 1-2 Λοδοΐκω δεκάτω τετάρτω transp. post χριστιανικωτάτω Ath. R. 8 σής: ημετέρας Ath. R. 9 εν ίερεϋσι post εύλαβεστάτω transp. Ath. R. 14 καταδουλών ήμας: κρατών ημών Ath. R. l 20 οίον: οί Ath. R.

8 34 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) ' ~ v - 'ijiov /S««*' IMwr«ir: W 7«ν ίί^ί«tuts<ntiay tim rtfüj tn' weujavafyth, y ìjtw Trafitti *»A«V. '/$. j*i*>,»σι/ -ri ji«*7. ici^/^r. &» *»,*!«*>- ~ w^er,7«<l-m tfectv Λ «ir» *»ti r«/bfw -r«itjui}if*f itmsiato; μίΐίτί νψαjfw"*- ^ύί*τ; η ijutrip"/**}"i*l JtwciiKOf Hjdmftte xmlfiffm, MJ mîijitfayh foni*. 1w Ju<Jt/«f A/e^f Ifttoit» ytomìim.,»,w4 (ì ìxfr&yi irsnnìmlyfryiurtffi UxWpumMonM* -*f - ' f /4&< ic f, Πανομοιότυπο του γράμματος Παρθενίου Α' στον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ' (Suppl. Grec 582 της Παρισινής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, αριθ. 11).

9 Μ. Ι. Μανούσακας, ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α' 35 τον παρόντος γράμματος] 21 καί την των αιρέσείον τον προ ημών Κνρίλλον κατάκρισιν πέμπομεν, ας τω άνα\ 22 θέματι ή ημέτερα μετριότης σννοδικώς καθνπεβαλε καί κατέκρινε, και άντιβολονμεν εννοϊκώς] 23 την νμετέραν δέξασθαι φιλόθεον γαληνότητα, ην κ(νριο)ν τον Θ(εο)ν Ικετεύομεν αήττητον διατηρεΐν και ανενόχλη\ 2 *τον, καί των εχθρών αυτής άνωτέραν. Εν Κωνσταντινονπόλει μοννυχιώνος δευτέρα επί δέκα ετει θεογονίας ο-χμγ^ 25 Της σης θεοφρουρήτον βασιλείας 26 ενχέτης 27 ό Κωνσταντινονπόλεως π(ατ)ριάρχης Παρθένιος^ 21 προ ημών om. Ath. R. j 24 μουνυχιώνος δευτέρα επί δέκα ετει θεογονίας αχμγ : 12 Μαρτίου 1643 Ath. R. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 253 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ

ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 253 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 253 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γ' ΕΡΓΑ Ο Φ. ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ Προσθήκες της ελληνικής βιβλιογραφίας του παραθέτει έναν πίνακα με

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου:

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: Σελίδα: 16 Μέγεθος: 510 cm ² Μέση κυκλοφορία: 7510 Επικοινωνία εντύπου: (210) 8113000 Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4 Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Ημέρα Ώρα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Ημέρα Ώρα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α' Κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Geschichte der Übersetzung III. Anthi Wiedenmayer

Geschichte der Übersetzung III. Anthi Wiedenmayer Geschichte der Übersetzung III Anthi Wiedenmayer Die Bibelübersetzung Η Βίβλος αποτελείται από: την Παλιά Διαθήκη - 39 βιβλία, γραμμένα αρχικά στα εβραϊκά και με κάποια σημεία στα αραμαϊκά, την Καινή Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

9522/17 ΜΑΚ/γπ 1 DG D 1 A

9522/17 ΜΑΚ/γπ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0022 (NLE) 9522/17 SCH-EVAL 157 MIGR 79 COMIX 374 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων Ενότητα 12: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Υπατία Τετάρτη20 Νοεµβρίου 2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Τµήµα Β1 Βιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία:

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία: Εικονομαχία Αιτίες Συνέπειες Ορισμός: η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων. 1 η Αιτία: 1η Συνέπεια: Αντίπαλες πλευρές: εικονομάχοι > το επίσημο κράτος και τμήμα του πληθυσμού εικονόφιλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση Ἐνιαύσιον 2005 Περιεχόμενα Πρόλογος Α Ἄρθρα 1. Τό Πάσχα ἡμῶν Τό ἀναστάσιμο ἦθος Τά θανατηφόρα προβλήματα Τό ἀληθινό Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας 2. Ἐκκλησία καί «περιθώριο» 3. Μαζί στήν ζωή, μαζί καί στόν θάνατο

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Οι φιλολογικές πηγές της Πεντατεύχου (Φιλολογικά στρώματα): Οι τέσσερις πηγές της Πεντατεύχου είναι: η Γιαχβική, η Ελωχειμική, το Δευτερονόμιο και ο Ιερατικός Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou Kostas and Sofia pictures present... TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Έλληνες επιστήμονες άνοιξαν το σημείο ταφής του Ιησού!

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Έλληνες επιστήμονες άνοιξαν το σημείο ταφής του Ιησού! Επιστήμονες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έφεραν στο φως για πρώτη φορά την ταφική πλάκα του Ιησού και ανέλαβαν την αναστύλωση του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 1ο ΣΧΕ ΙΟ Κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στη Γαλλία µέχρι το 1789 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19 ος -20 ος αιώνας

Θεσμοί Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19 ος -20 ος αιώνας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεσμοί Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19 ος -20 ος αιώνας Ενότητα 2η: Πολιτεύματα και ανώτατες εκκλησιαστικές αρχές Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

16700/14 ΤΤ/γπ 1 DGB 1 B

16700/14 ΤΤ/γπ 1 DGB 1 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0014 (COD) 16700/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 15891/14 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομώντας μια Συστηματική Θεολογία

Οικοδομώντας μια Συστηματική Θεολογία Οικοδομώντας μια Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τέταρτη Οι Δογματικές Θέσεις στην Συστηματική Θεολογία Δόγματα στην Συστηματικότητα 1 Οδηγός Μελέτης Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα