ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ 1

2 Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Κουβέιτ (που θα αναφέρονται στο εξής ως «τα Μέρη»), επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία, στη βάση της αμοιβαιότητας, περαιτέρω αναβάθμισης της ανώτερης εκπαίδευσης και των επιστημών των δύο Κρατών, έχουν συμφωνήσει για τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Ανταλλαγές Φοιτητών Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή υποτρόφων. Τα διεθνή έξοδα μετάβασης θα καλύπτονται από το αποστέλλον Μέρος. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά στις υποτροφίες και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων θα είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες και στα δύο Κράτη κανονισμούς. Άρθρο 2 Ανταλλαγές μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης 1. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές επισκέψεων λειτουργών αρμόδιων σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπαιδευτικών εκπροσώπων με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 2. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταλλάζουν πληροφορίες σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και να στηρίζουν τη συνδιοργάνωση ακαδημαϊκών συμποσίων. Άρθρο 3 Γλωσσική διδασκαλία και έρευνα Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τους να προσφέρουν προγράμματα διδασκαλίας γλωσσών και να πραγματοποιούν γλωσσολογικές μελέτες στη γλώσσα του άλλου Μέρους.. Άρθρο 4 Ισοτιμία Τα Μέρη θα ανταλλάζουν πληροφορίες σχετικά με την ισοτιμία και τους προσφερόμενους τίτλους σπουδών. Άρθρο 5 Αξιολόγηση ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης Τα Μέρη θα ανταλλάζουν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. 2

3 Άρθρο 6 Τροποποιήσεις Η παρούσα Συμφωνία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση των Μερών, η οποία διατυπώνεται γραπτώς και διαβιβάζεται μέσω της διπλωματικής οδού. Οι τροποποιήσεις στη Συμφωνία θα τίθενται σε ισχύ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 8. Άρθρο 7 Διευθέτηση Διαφορών Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των Μερών ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων.. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος και τερματισμός της Συμφωνίας 1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της δεύτερης ρηματικής διακοίνωσης δια της οποίας το ένα Μέρος ειδοποιεί το άλλο ότι οι εσωτερικές συνταγματικές διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. 2. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε χρόνων και θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν ένα εκ των Μερών, εξι μήνες πριν τη λήξη της αρχικής πενταετούς περιόδου ή οποιασδήποτε διαδοχικής πενταετούς περιόδου ειδοποιήσει το άλλο Μέρος γραπτώς διαμέσου της διπλωματικής οδού περί της προθέσεως του να τερματίσει τη Συμφωνία. 3. Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα επηρεάζει οποιοδήποτε υφιστάμενο ή συνεχιζόμενο πρόγραμμα ή έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Έγινε στην Πόλη του Κουβέιτ στις 8 Οκτωβρίου 2013 σε δύο αυθεντικά αντίτυπα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας σε ότι αφορά στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Κράτους του Κουβέιτ Χάρης Γεωργιάδης Υπουργός Οικονομικών Mostafa Jassim Al-shemali Deputy Prime Minister and Minister of Finance Oil and acting Minister of Education and Higher Education 3

4 اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي و العلوم بين حكومة جمهورية قبرص وحكومة دولة الكويت إن حكومة جمهورية قبرص وحكومة دولة الكويت و المشار إليها فيما بعد ب "الطرفين" ورغبة منهما في دعم أواصر العالقات الثنائية و التعاون في مجال التعليم العالي وإدراكا منهما بأهمية دعم التقدم المتبادل في مجال التعليم العالي و البحث العلمي في البلدين قد اتفقتا على ما يلي :- المادة 1( ) تبادل الطلبة يشجع الطرفان دعم تبادل طلبة المنح الدراسية و يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولية. تخضع تفاصيل المنح الدراسية و إجراءات طلبات االستمارة ألنظمة كال البلدين. المادة 2( ) التبادل بين مؤسسات التعليم العالي 1- يشجع الطرفان تبادل زيارات مسئولي التعليم العالي واألكاديميين والباحثين لتقوية أواصر التعاون في مجاالت مشتركة كما يتم تشجيع الوفود العلمية والتربوية. 2- يشجع الطرفان مؤسسات التعليم العالي لتبادل المعلومات عن التدريس و البحث والمشاركة في الندوات األكاديمية. المادة 3( ) تدريس اللغة و البحوث يشجع الطرفان مؤسسات التعليم العالي لتقديم دورات اللغة و إعداد البحوث اللغوية للغة الطرف اآلخر. المادة 4( ) معادلة الشهادات العلمية يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة منها. المادة 5( ) اعتماد المؤسسات التعليمية يتبادل الطرفان المعلومات الخاص باعتماد المؤسسات التعليمية. 4

5 المادة 6( ) التعديل يجوز تعديل هذه االتفاقية بالموافقة المتبادلة لكال الطرفين بشكل خطي وعبر القنوات الدبلوماسية. تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ استنادا إلى الفقرة 1 من المادة. 8 يتعلق الطرفين بين ينشأ نزاع أي المادة 7( ) تسوية الخالفات بتفسير أو تطبيق هذه من تسويته يتم االتفاقية خالل المشاورات والمفاوضات. المادة 8( ) دخول االتفاقية حيز النفاذ و وإنهاءها تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ اإلشعار الثاني الخطي الدبلوماسي الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف اآلخر باستيفائه لكافة اإلجراءات الدستورية الالزمة لنفاذها. تظل هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة لذات الفترة ما لم يخطر أحد الطرفين قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات أو أي فترة خمس سنوات أخرى الطرف اآلخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه االتفاقية. إن إنهاء هذه االتفاقية لن يؤثر على إنهاء أو انقضاء البرامج و المشاريع القائمة أو الجارية إلى إتمامها ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك وقعت في مدينة الكويت بتاريخ 8 أكتوبر 2113 م من نسختين أصليتين باللغات اليونانية والعربية واإلنجليزية وكل النصوص لها ذات الحجية. وفي حالة االختالف في التفسير يرجح النص اإلنجليزي. عن حكومة جمهورية قبرص هاريس جورجيادس وزير المالية عن حكومة دولة الكويت د. نايف فالح الحجرف وزير التربية والتعليم العالي 5

6 COOPERATION AGREEMENT IN THE FIELDS OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT 6

7 COOPERATION AGREEMENT IN THE FIELDS OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the State of Kuwait (hereinafter referred to as the Parties ); Desiring to strengthen cooperation and exchanges in the field of higher education; Recognizing the importance to further promote the mutual development of higher education and science of the two States; Have agreed as follows: Article 1 Exchange of Students The Parties shall encourage the exchange of scholarship students. The international travel expenses incurred shall be covered by the sending Party. Details of the scholarships and application procedures shall comply with the regulations of both States. Article 2 Exchange between Higher Education Institutions 1. The Parties shall encourage the exchange visitations of Higher Education officials, academics, researchers, and educational delegates for the purpose of strengthening the cooperation in various joint fields. 2. The Parties shall encourage and support their higher education institutions to exchange information on teaching and research and co-host academic symposiums. Article 3 Language Teaching and Research The Parties shall encourage and support their higher education institutions to offer language courses and to conduct linguistic research in the other Party s language. Article 4 Equivalency The Parties shall exchange information related to equivalence and degrees granted from them. Article 5 Accreditation of Higher Education Institutions The Parties shall exchange information related to the accreditation of higher education institutions. 7

8 Article 6 Amendment This Agreement may be amended by the Parties mutual consent, expressed in writing and communicated through diplomatic channels. Amendments to the Agreement shall enter into force as provided for in paragraph 1 of Article 8. Article 7 Settlement of Disputes Any disputes arising between the Parties concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations Article 8 Entry into Force and Termination 1. This Agreement shall enter into force from the date of receipt of the second diplomatic note, by which the Parties notify each other that their internal constitutional procedures for its entry into force have been completed. 2. This Agreement shall remain in force for a period of five years and it shall be automatically renewed for successive periods of the same duration, unless either Party, six months before the expiry of the initial five year period or of any successive five year periods, notifies the other Party in writing, through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement.. 3. The termination of this Agreement shall not affect the existing or ongoing programs and projects until completion, unless the Parties agree otherwise. Done in Kuwait City on 8 th October 2013, in two original copies, in Greek, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail. For the Government of the Republic of Cyprus For the Government of the State of Kuwait Harris Georgiades Minister of Finance Mostafa Jassim Al-shemali Deputy Prime Minister and Minister of Finance Oil and acting Minister of Education and Higher Education 8

on scientific cooperation between επιστηµονικής συνεργασίαςµεταξύ και

on scientific cooperation between επιστηµονικής συνεργασίαςµεταξύ και AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΟ on scientific cooperation between επιστηµονικής συνεργασίαςµεταξύ the Middle East Technical University (Turkey) and the University of the Aegean (Greece) του Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006 Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006 Ν. 3(lll)/2006 Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4058 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4058 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 41(ΙΗ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4058 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας,

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2571 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I Παράρτημα II.1 Παράρτημα II.2 Παράρτημα III Παράρτημα V.1 Παράρτημα V.2 Παράρτημα V.3 Παράρτημα V.4 Παράρτημα V.5 Παράρτημα V.6 Παράρτημα V.7 Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα