ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής ιστορίας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγγραφή βιβλίου τοπικής Στην Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Πέμπτη 28 Απριλίου 2011 και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7 ης /14 ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ αριθμ.22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.16266/5944 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Άνθη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : Άνθη Χρήστος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Π.Σ. Γιαννάτος Ελευθέριος του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ Αγαλιανός Ιωάννης του Παναγιώτη, Γραμματέας του Π.Σ. Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου Μηλιώτης Νικόλαος του Αναστασίου Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα Γιαννακούρης Κων/νος του Ζαχαρία Τσίπης Φώτιος του Σπυρίδωνος Κάφυρης Γεώργιος του Ευαγγέλου Καρύδης Δημήτριος του Περικλή Μακρή Αμαλία Δήμητρα του Βασιλείου Κλουδάς Δημήτριος του Βασιλείου Μαλακάσης Ιωάννης του Σπυρίδωνος Καββαδά Μαρία του Γεωργίου Σκληρός Δημοσθένης του Αγγέλου Στεφάτου Ειρήνη του Γερασίμου Σαρδελή Σμαραγδούλα του Θεοδώρου Φιοραβάντες Ευάγγελος του Βασιλείου Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου Μαλλιάς Ηλίας του Νικολάου Τσιριγώτης Κωνσταντίνος του Διονυσίου Γκούσκος Σπυρίδων του Άγγελου 1

2 Μπάστας Βασίλειος του Σπυρίδων Μπεριάτος Ηλίας του Τηλεμάχου Καρύδης Γεώργιος του Αριστείδη Δαγκλή Ανδρομάχη του Αντωνίου Γεωργάτος Διονύσιος του Βλασίου Καλούδης Γεώργιος του Νικολάου Φόρτες Γεράσιμος του Κωνσταντίνου Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοντός Βασίλειος του Μενελάου Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου Προβατάς Βασίλειος του Ανδρέα Βλάχος Άγγελος του Σπυρογιάννη Πουλιέζος Δημήτριος του Σπυρίδων Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος Μαντζουράτος Δημήτριος του Χαραλάμπους Γαλιατσάτος Θεόδωρος του Αποστόλου Βλάχος Σωτήριος του Αλκινόου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 41 Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τριάντα δυο (32) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος Ηρακλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας κ. Κουρής Ευστάθιος Σωτήριος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος. Θέμα 7 Ο Η.Δ: Συγγραφή βιβλίου τοπικής επτανησιακής ιστορίας. Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ι. Αγαλιανός εισηγήθηκε τα κάτωθι : ΕΠ Τ Α Ν Η Σ Ι Α Κ Η Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Π. Α Γ Α Λ Ι Α Ν Ο Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Π Ρ Ω Η Ν Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ι Ω Ν 2

3 Θ Ε Μ Α : «Σ υ γ γ ρ α φ ή β ι β λ ί ου τ ο π ι κ ή ς ε π τ α ν η σ ι α κ ή ς ι σ τ ορ ί α ς» Ε ι σ η γ η τ ή ς : Γ ι ά ν ν η ς Π. Α γ α λ ι α ν ός ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Ι ο ν ί ω ν Ν ή σ ω ν δ ε ν α π οτ ε λ ε ί α π λ ά έ ν α μ όρ φ ω μ α τ ου γ ρ α φ ε ι οκ ρ α τ ι κ ού μ η χ α ν ι σ μ ού, π ου ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί π ρ α κ τ ι κ ού ς, δ ι ο ι κ η τ ι κ ού ς σ κ οπ ού ς τ ω ν ν η σ ι ώ ν π ου έ τ υ χ ε ν α β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ η γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι οχ ή τ ου Ι ον ί ου Π ε λ ά γ ου ς. Α ν τ ί θ ε τ α, ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι μ ι α ε ν ότ η τ α ν η σ ι ώ ν μ ε κ ο ι ν έ ς ρ ί ζ ε ς κ α ι κ οι ν ή π ορ ε ί α σ τ ο δ ι ά β α τ ω ν χ ρ όν ω ν. Η κ οι ν ω ν ι κ ή ζ ω ή, η π ολ ι τ ι κ ή ορ γ ά ν ω σ η, η ο ι κ ον ομ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α, η π ολ ι τ ι σ τ ι κ ή έ κ φ ρ α σ η κ α ι δ η μ ι ου ρ γ ί α δ ι α μ ορ φ ώ ν ον τ α ι α π ό κ ο ι ν έ ς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς, σ τ η ρ ί ζ ον τ α ι σ τ ι ς ί δ ι ε ς α ξ ί ε ς κ α ι α ρ χ έ ς, ε μ φ α ν ί ζ ου ν κ ο ι ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά κ α ι α ν ά γ ου ν τ η γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ε γ γ ύ τ η τ α σ ε δ ομ η μ έ ν η ε ν ότ η τ α. Ο θ ε σ μ ός τ η ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς α υ τ οδ ι ο ί κ η σ η ς α π οτ ε λ ε ί μ ον α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν Ι ό ν ι ω ν Ν η σ ι ώ ν, η οπ ο ί α θ α σ τ η ρ ι χ θ ε ί σ τ ο κ ο ι ν ό κ α ι π λ ού σ ι ο σ ε κ οι ν ω ν ι κ ού ς κ α ι π ν ε υ μ α τ ι κ ού ς α γ ώ ν ε ς, σ ε π ολ ι τ ι κ ή κ α ι οι κ ον ομ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ότ η τ α π α ρ ε λ θ όν. Έ τ σ ι, η οι κ οδ όμ η σ η τ ου π α ρ όν τ ος κ α ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ός τ ου μ έ λ λ ον τ ος θ α έ χ ε ι γ ε ρ ά ε ρ ε ί σ μ α τ α κ α ι α ξ ι ο π οι ώ ν τ α ς τ ι ς ν έ ε ς δ υ ν α τ ότ η τ ε ς τ η ς ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι τ η ς τ ε χ ν ο λ ογ ί α ς, θ α δ ι α μ ορ φ ω θ ε ί μ ι α π ρ α γ μ α τ ι κ ότ η τ α α ν τ ά ξ ι α τ ου τ όπ ου κ α ι κ υ ρ ί ω ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν, τω ν ε πτ α ν ή σ ι ω ν. Η γ ν ώ σ η τ η ς ι δ ι α ί τ ε ρ η ς κ α ι π ολ υ δ ι ά σ τ α τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς τ ω ν Ε π τ α ν ή σ ω ν, τ η ς π λ ού σ ι α ς π ολ ι τ ι σ τ ι κ ή ς κ λ η ρ ον ομ ι ά ς θ α α π οτ ε λ έ σ ε ι τ η β ά σ η κ α ι τ η ν έ μ π ν ε υ σ η γ ι α τ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν π ολ ι τ ώ ν, τ η ν ε ν ε ρ γ ό σ υ μ μ ε τ οχ ή τ ου ς σ τ η ν κ οι ν ω ν ι κ ή, π ο λ ι τ ι κ ή, π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ζ ω ή τ η ς τ οπ ι κ ή ς κ α ι τ η ς ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς, τ η ν ε υ α ι σ θ η τ οπ οί η σ ή τ ου ς σ ε θ έ μ α τ α ι σ τ ορ ι κ ού κ α ι φ υ σ ι κ ού π ε ρ ι β ά λ λ ον τ ος, π ολ ι τ ι σ μ ού, κ. α., ώ σ τ ε ν α α ν α δ ε ι χ θ ε ί η ι δ ι α ί τ ε ρ η φ υ σ ι ογ ν ω μ ί α τ ου τ όπ ου, τ α π οι κ ί λ α σ τ οι χ ε ί α π ου τ η δ ι α μ όρ φ ω σ α ν κ α ι η π ρ οσ φ ο ρ ά τ ου σ τ ο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ α ι τ ον ε υ ρ ω π α ϊ κ ό π ο λ ι τ ι σ μ ό. Γ ι α τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η τ ου π α ρ α π ά ν ω σ τ όχ ου θ α ή τ α ν σ κ όπ ι μ ο ν α δ ι δ α χ θ ε ί η τ οπ ι κ ή ι σ τ ορ ί α τ ω ν Ε π τ α ν ή σ ω ν σ τ ου ς μ α θ η τ έ ς τ η ς π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς κ α ι δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς, σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς σ τ η γ ν ω σ τ ι κ ή κ α ι σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή π ορ ε ί α τ ου ς π ρ ος τ η ν ω ρ ι μ ότ η τ α κ α ι π ρ οε τ ο ι μ ά ζ ον τ ά ς τ ου ς γ ι α τ ο ρ ό λ ο τ ου ε ν ε ρ γ ού π ολ ί τ η, π ου θ α έ χ ε ι ε π τ α ν η σ ι α κ ή σ υ ν ε ί δ η σ η, γ ι α ν α μ π ορ ε ί ν α σ κ έ φ τ ε τ α ι κ α ι ν α δ ρ α σ τ η ρ ι ο π οι ε ί τ α ι ω ς ε υ ρ ω π α ί ος. Η δ η μ ι ου ρ γ ί α α ν τ ί σ τ οι χ ω ν β ι β λ ί ω ν π ου θ α π ρ οσ ε γ γ ί ζ ου ν ό λ ε ς τ ι ς μ ορ φ έ ς τ η ς δ ρ α σ τ η ρ ι ότ η τ α ς, τ ω ν α γ ώ νων κ α ι τ η ς έ κ φ ρ α σ η ς τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ ω ν ν η σ ι ώ ν κ α ι θ α α π οδ ε ι κ ν ύ ου ν τ η μ ε γ ά λ η π ρ οσ φ ορ ά τ ου ς, θ α β οη θ ή σ ε ι τ α ν έ α π α ι δ ι ά ν α γ ν ω ρ ί σ ου ν τ ον τ όπ ο τ ου ς, ν α κ α τ α ν οή σ ου ν τ α α ί τ ι α π ου οδ ή γ η σ α ν σ τ ι ς σ ύ γ χ ρ ον ε ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο χ ώ ρ ο κ α ι σ τ ον ε υ ρ ύ τ ε ρ ο κ όσ μ ο, ν α α π οκ τ ή σ ου ν ι σ τ ορ ι κ ή σ υ ν ε ί δ η σ η. Ι δ ι α ί τ ε ρ α σ ή μ ε ρ α, σ τ η ν ε π οχ ή τ η ς ο ι κ ου μ ε ν ι κ ότ η τ α ς κ α ι τ η ς δ ι ε θ ν ι κ ό τ η τ α ς, α π α ι τ ε ί τ α ι η π ρ οσ έ γ γ ι σ η κ α ι η γ ν ώ σ η τ ω ν τ οπ ι κ ώ ν π ολ ι τ ι σ μ ώ ν, π ρ ο κ ε ι μ έ ν ου ν α σ υ μ β ά λ λ ου ν σ τ η δ η μ ι ου ρ γ ί α τ ου ν έ ου π α γ κ οσ μ ι ο π ο ι η μ έ ν ου π ολ ι τ ι σ τ ι κ ού μ ον τ έ λ ου, π ρ οσ δ ί ν ον τ ά ς τ ου τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ου σ ε β α σ μ ού σ τ ον ά ν θ ρ ω π ο κ α ι τ η ν π οι οτ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ζ ω ή ς. Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε, λ ο ι π όν, τ η σ υ γ γ ρ α φ ή β ι β λ ί ου τ οπ ι κ ή ς, ε π τ α ν η σ ι α κ ή ς ι σ τ ορ ί α ς α π ό κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ου ς σ τ ο χ ώ ρ ο τ ου ς ε π ι σ τ ή μ ον ε ς. Ε ί ν α ι κ α λ ό ν α σ υ γ κ ρ οτ η θ ε ί μ ι α ε π ι σ τ η μ ον ι κ ή ομ ά δ α σ ε κ ά θ ε ν η σ ί, π ου θ α ο ρ γ α ν ώ σ ε ι τ η ν π α ρ α π ά ν ω π ρ οσ π ά θ ε ι α. Σ τ η σ ύ γ χ ρ ον η ε π οχ ή ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ός θ ε σ μ ό ς ε ί ν α ι α ν ά γ κ η ν α α ν ο ι χ τ ε ί π ρ ος τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α, ε ν ι σ χ ύ ον τ α ς τ η ν α λ λ η λ οτ ρ οφ οδ ότ η σ η 3

4 μ ε τ α ξ ύ σ χ ολ ε ί ου κ α ι κ οι ν ω ν ί α ς. Γ ι α υ τ ό π έ ρ α α π ό τ η ν ι σ τ ορ ι κ ή γ ν ώ σ η, έ ν α β ι β λ ί ο τ ο π ι κ ή ς ι σ τ ορ ί α ς ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι ν α π α ρ οτ ρ ύ ν ε ι τ ου ς μ α θ η τ έ ς σ ε ομ α δ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ότ η τ ε ς. Δ ου λ ε ύ ον τ α ς ομ α δ ι κ ά π ά ν ω σ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ λ ι κ ό, οι μ α θ η τ έ ς έ χ ου ν τ η δ υν α τ ότ η τ α, ε φ α ρ μ ό ζ ον τ α ς τ η ν α υ τ ε ν ε ρ γ ό μ ά θ η σ η, ν α ε π ι σ κ ε φ θ ού ν μ ν η μ ε ί α τ ου τ όπ ου τ ου ς, π α λ α ι ότ ε ρ α ή σ ύ γ χ ρ ο ν α, ν α π ρ οβ λ η μ α τ ι σ τ ού ν κ α ι ν α μ ε λ ε τ ή σ ου ν τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ου τ α δ η μ ι ού ρ γ η σ α ν, τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν π ου ε ξ υ π η ρ ε τ ού σ α ν, ν α τ α σ υ γ κ ρ ί ν ου ν μ ε μ ν η μ ε ί α π ου δ η μ ι ου ρ γ ή θ η κ α ν τ η ν ί δ ι α ε π οχ ή σ ε ά λ λ ε ς π ε ρ ι οχ έ ς. Ε π ί σ η ς, π ρ οσ ε γ γ ί ζ ον τ α ς λ ογ οτ ε χ ν ι κ ά κ ε ί μ ε ν α, έ ρ γ α ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς κα ι μ ου σ ι κ ή ς ε π τ α ν ή σ ι ω ν δ η μ ι ου ρ γ ώ ν μ π ορ ού ν ν α μ ε λ ε τ ή σ ου ν τ η μ ορ φ ή κ α ι τ α θ έ μ α τ ά τ ου ς, ν α σ υ λ λ έ ξ ου ν σ τ οι χ ε ί α κ α ι ν α δ ι α μ ορ φ ώ σ ου ν ά π ο ψ η γ ι α τ η ν ε π οχ ή, τ ον τ όπ ο κ α ι τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ου τ α δ η μ ι ού ρ γ η σ α ν. Έ τ σ ι, οι ν έ οι ά ν θ ρ ω π οι ε ν τ ά σ σ ον τ α ι π ι ο ε ύ κ ο λ α σ τ ο κ οι ν ω ν ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ον, ε ν δ ι α φ έ ρ ον τ α ι γ ι α τ η ν ε ξ έ λ ι ξ ή τ ου, κ α λ λ ι ε ρ γ ού ν ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή δ ι ά θ ε σ η, κ ρ ι τ ι κ ή κ α ι σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή σ τ ά σ η α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ ω ν γ ε γ ον ό τ ω ν. Π ρ οτ ε ι ν όμ ε ν ε ς ε ν ότ η τ ε ς : Ε π οχ ή τ ω ν Μ ε τ ά λ λ ω ν ( π Χ ) - Μ υ κ η ν α ϊ κ ά χ ρ όν ι α ( π Χ ) - Γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή ε π οχ ή ( π Χ ) - Α ρ χ α ϊ κ ά κ α ι Κ λ α σ ι κ ά χ ρ όν ι α ω ς τ η Ρ ω μ α ϊ κ ή κ α τ ά κ τ η σ η, π Χ Βυ ζ α ν τ ι ν ή ε π οχ ή ( 9 ο ς ο ς α ι ώ ν α ς ) - π ε ι ρ α τ ι κ έ ς ε π ι δ ρ ομ έ ς 1 2 ο υ α ι ώ ν α ( Βε ν ε τ ο ί, Ν ορ μ α ν δ ο ί ) - Βε ν ε τ οκ ρ α τ ί α ε ω ς ( Γ ά λ λ ο ι, Ρ ώ σ ο ι, Ά γ γ λ ο ι ) - ε π α φ ή ε π τ α ν η σ ί ω ν μ ε τ η Δύ σ η σ ή μ ε ρ α : έ νω σ η μ ε τ η ν Ε λ λ ά δ α Ε ί ν α ι σ κ όπ ι μ ο ν α π α ρ ου σ ι α σ τ ε ί η ι σ τ ορ ι κ ή δ ι α δ ρ ομ ή κ α ι η π ρ οσ φ ορ ά κ ά θ ε ν η σ ι ού μ ε τ ι ς ι δ ι α ι τ ε ρ ότ η τ έ ς τ ου, α λ λ ά π α ρ ά λ λ η λ α κ α ι η ά ρ ρ η κ τ η σ χ έ σ η τ ου μ ε τ ο υ π ό λ οι π ο ε π τ α ν η σ ι α κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ον. Α ξ ί ζ ε ι ν α τ ον ι σ τ ού ν : Γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ή θ έ σ η : η π ρ ον ομ ι α κ ή γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή θ έ σ η τ ω ν ν η σ ι ώ ν, π ου τ α κ α θ ι σ τ ά δ έ κ τ ε ς τ ω ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν τ η ς Δ υ τ ι κ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς κ α ι ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ η ν ε μ π ορ ι κ ή κ α ι ο ι κ ον ομ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ ή τ ου ς ι σ τ ορ ι κ οκ ο ι ν ω ν ι κ ό π λ α ί σ ι ο: οι κ οι ν ω ν ι κ ο ί α γ ώ ν ε ς τ ω ν ε π τ α ν η σ ί ω ν γ ι α τ η ν ε δ ρ α ί ω σ η τ ης ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς, τ η ς δ η μ οκ ρ α τ ί α ς κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ι σ ότ η τ α ς, η α ν ά π τ υ ξ η τ ου τ οπ ι κ ού τ ύ π ου, οι π ολ ι τ ι κ ο ί σ χ η μ α τ ι σ μ ο ί π ου κ α τ ά κ α ι ρ ού ς δ ι α μ ορ φ ώ θ η κ α ν π ν ε υ μ α τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο: η π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν ν η σ ι ώ ν, μ ε έ μ φ α σ η σ τ η λ ογ οτ ε χ ν ι κ ή π α ρ α γ ω γ ή, σ τ η ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ( κ οσ μ ι κ ή κ α ι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ), σ τ η μ ου σ ι κ ή ( κ οσ μ ι κ ή κ α ι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ), σ τ ο θ έ α τ ρ ο η ι δ ι ω μ α τ ι κ ή γ λ ώ σ σ α τ ω ν ν η σ ι ώ ν, η δ ι γ λ ω σ σ ί α τ ω ν ε π τ α ν η σ ί ω ν, 1 8 ο ς ο ς α ι ώ ν α ς ( ε λ λ η ν ι κ ή, ι τ α λ ι κ ή γ λ ώ σ σ α ), τ α ή θ η κ α ι τ α έ θ ι μ α η θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή π α ρ ά δ οσ η κ α ι λ α τ ρ ε ί α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 4

5 Εγκρίνει την συγγραφή βιβλίου τοπικής επτανησιακής ιστορίας ως η εισήγηση Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ.αριθμό 84-9/ Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο Πρόεδρος Π. Σ O Γραμματέας ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Δ.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/14-5-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Δ.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/14-5-2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΑ4691ΟΙ-ΗΤΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Δ.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/14-5-2014 Σήμερα, 14 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., τα μέλη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31 η. Θέµα 7 ο

Συνεδρίαση 31 η. Θέµα 7 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα