ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ Πθηάζνο Ρει.: Φαμ: Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν: ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρνλ Λ.3852/2010,(ΦΔΘ Α 87/ ), «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 270/1981 (ΦΔΘ Α 77/ ), «Ξεξί ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 3. Ρελ ππ αξίζκ Γ10Β /1672 ΔΜ 2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 801 Β ) πεξί «Απεπζείαο παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) Α Βαζκνχ» 4. Ρελ ππ αξίζκ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1094/Β )Ρξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ 5. Ρνλ Λ.2971/2001 «Αηγηαιφο παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 285/Α/2001). 6. Ρνλ Λ.3463/2006, (ΦΔΘ Α 114/ ), «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 7. Ρελ ππ αξίζκ 124/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Πθηάζνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε Έγθξηζε ηεο πεξαηηέξσ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΝΠ ΑΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΗΓΗΑΙΝ πξνο ΡΟΗΡΝΠ, ΚΔ ΠΛΑΤΖ ΚΗΠΘΥΡΗΘΖΠ ΠΣΔΠΖΠ, ΔΛΑΛΡΗ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΠΡΝ λ. 2971/2001 ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ : «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ Γ /1672 εμ 2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 801 Β )»,ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηγηαιψλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη θαζνξίζηεθαλ ηα ηκήκαηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαιψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε Θαιαζζίσλ Κέζσλ αλαςπρήο πξνο παξαρψξεζε κε αληάιιαγκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε δεκνπξαζία (αξ.πξση. 1646/92177/ απφθαζεο λνκηκνπνίεζεο ηεο Δ.Γ.Γ.Α.Γ.Θ.&Πη.Δ. ). 8. Ρελ αξίζκ 76/2013 ΑΝΔ πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο 9. ην αξ. πξση. 4677/ έγγξαθφ καο πξνο Θηεκαηηθή πεξεζία γηα παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΘΑ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ Ρν αξίζκ 1908/2/ έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ξ.Δ. Καγλεζίαο κε ζέκα: «Ξαξνρή ζχκθσλεο γλψκεο γηα ην ζρέδην δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηνπνζέηεζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο φπσο νη φξνη θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξ. 76/2013 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ πξνυπφζεζε λα απαιεηθζεί ην άξζξν 25 ησλ φξσλ θαη λα πξνζηεζεί φξνο ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη φηη: Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ ρψξνπ αηγηαινχ θαη γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο.» 11. Ρελ αξ. 91/ απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία έγηλε νξζή επαλάιεςε ηεο αξ. 76/2013 ΑΝΔ θαηφπηλ ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ 10, απαιείθζεθε ην άξζξν 25 «Ζ ηερληθή πξνδηαγξαθή ησλ ζρνιψλ ζα είλαη: μχιηλνο κε παθησκέλνο νηθίζθνο δηαζηάζεσλ 4 κέηξσλ ρ 5 κέηξσλ θαζψο θαη κε παθησκέλν ζθίαζηξν(κε απιή έκπεμε ησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ κειψλ ζην έδαθνο) κε πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (μχιν γηα ζηήξηγκα, πιεγκέλν θαιάκη, ςάζα, θαξαβφπαλν). Ν πιεηνδφηεο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο (βάςηκν, θαζαξηφηεηα θ.ι.π.) θαη απνκάθξπλζεο απηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο» θαη πξνζηέζεθε ν φξνο «Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ ρψξνπ αηγηαινχ θαη 1

2 γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο.» Γηαθεξύηηεη όηη, ζηε Πθηάζν θαη ζηελ αίζνπζα δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζην Κπνύξηδη ηελ 12ε ηνπ κελόο Ηνπλίνπ, εκέξα Ρεηάξηε ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο δεθαηξία (2013), θαη από ώξα 10:00 κέρξη 10:30 (ιήμε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ), ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην Λφκν Δπηηξνπήο, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, δέθα (10) ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ αηγηαινύ, παξαιίαο γηα ηνπνζέηεζε ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ ΚΔΠΥΛ ΑΛΑΤΣΖΠ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπλεκκέλα νξζνθσηνραξηψλ ηεο Θηεκαηνιφγην ΑΔ θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη απαξηζκνχληαη παξαθάησ: Α/Α ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΚΔΠΑ ΑΛΑΤΣΖΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΑ ΝΟΘΝΦΥΡΝΣΑΟΡΥΛ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΔ 1 ΑΓΗΑ ΔΙΔΛΖ 400,00η.κ Αξ.1Γ 2 ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΣΥΟΝΠ (1) 400,00η.κ. Αξ.2Β 3 ΑΓΗΑ ΣΥΟΝΠ (2) Αξ.2Γ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 400,00η.κ. 4 ΑΣΙΑΓΗΔΠ 400,00η.κ. Αξ.9Α 5 ΒΑΠΗΙΗΑΠ 300,00η.κ. Αξ.10 ΚΔΓΑΙΝΠ 6 ΒΟΥΚΝΙΗΚΛΝΠ 450,00η.κ. Αξ.12 7 ΘΑΛΑΞΗΡΠΑ 100,00η.κ. Αξ.14 8 ΚΔΓΑΙΖ ΘΟΑΠΑ- ΚΞΑΛΑΛΑ 450,00 η.κ. Αξ.24Α 9 ΡΕΑΛΔΟΗΑ 300,00η.κ. Αξ.29Α 10 ΡΟΝΙΝΠ 450,00η.κ. Αξ.30 Νη παξαπάλσ ρψξνη ζα δεκνπξαηεζνχλ μερσξηζηά ν θαζέλαο. Ρα παξαπάλσ ζεκεία ζα πινπνηεζνχλ ζην έδαθνο κε επζχλε ησλ παξαρσξεζηνχρσλ θαηαζέηνληαο ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε απηψλ βάζεη ησλ αλσηέξσ. Κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 2

3 Άξζξν 1. Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην ''Κπνπξηδη'' ζηε Πθηάζν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο απφ ην Λφκν Δπηηξνπήο. Ζ Γεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία αλαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζα επαλαιεθζεί ζηηο 17/6/2013 ζηηο ίδηεο ψξεο θαη ζηνλ ίδην ρψξν φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Άξζξν 2. Ρα πξνο παξαρψξεζε ρξήζεσο ηκήκαηα θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη απαξηζκνχληαη αλσηέξσ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε Θαιαζζίσλ Κέζσλ αλαςπρήο. Άξζξν 3. Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο νξίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη ηελ 31/10/2013, νπφηε θαη ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν. Άξζξν 4. Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 2. Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθνχ πξνζψπνπ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην πξσηνδηθείν πνπ λα πξνθχπηεη ην θαηαζηαηηθφ θαη φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 3. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% ηνπ νξηδφκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ θαηψηεξεο πξνζθνξάο, ε νπνία κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα επηζηξαθεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε πνπ ζα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ κέρξη θαηαθπξψζεσο ηεο δεκνπξαζίαο, νπφηε ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% επί ηνπ επηηεπρζεζνκέλνπ κηζζψκαηνο. 4. Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία) θαη πεχζπλε Γήισζε ησλ εηαίξσλ κε ζπκκεηνρήο ζε άιιε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ε νπνία έρεη νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Πθηάζνπ. 5. Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ εγγπεηή θαη πεχζπλε Γήισζε κε ζπκκεηνρήο ηνπ ζε άιιε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ε νπνία έρεη νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Πθηάζνπ. 6. Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ..Α. Πθηάζνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία). 7. Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ..Α. Πθηάζνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ εγγπεηή. 8. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ9 (πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ηνπ εγγπεηή. 9. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία). 10. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) πεξί κε νθεηιήο ηνπ εγγπεηή. 11. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ε άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο ζε ηζρπ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 12. Απφζπαζκα ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ(απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο )ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. Α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Β) ησλ εηαίξσλ ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ Γ) γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ, ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο θαη Γ) γηα ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 3

4 13. Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο εηαηξίαο(θεθαιαηνπρηθή/ζπλεηαηξηζκφο) γηα ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε λα ζπκκεηέρεη ζε απηφλ. 14. Αληίγξαθν (επηθπξσκέλν) ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ ή άδεηα δηακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 15. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο αξ. Γ10Β /2439ΔΜ2013/ ΘΑ. 16. Ππκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ή α)ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζσ αληηπξνζψπνπ ή β)φηαλ πιεηνδνηεί κέζσ αληηπξνζψπνπ 17. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηελ Ιηκεληθή Αξρή, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην Ιηκελαξρείν Πθηάζνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 18. Γηα ηηο ζρνιέο ζαιαζζίσλ ζηνξ, ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηελ Ιηκεληθή Αξρή ηνπ δηπιψκαηνο πξνπνλεηή ζαιαζζίνπ ζθη Γ θαηεγνξίαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ερεη πξνζιάβεη λφκηκα δηπισκαηνχρν πξνπνλεηή ζαιαζζίνπ ζθη Γ θαηεγνξίαο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Γ.Γ.Α. ζεσξεκέλν αληίγξαθν απφ ηελ Ιηκεληθή Αξρή ηνπ δηπιψκαηνο απηνχ θαζψο θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο πξφζιεςεο ζηνλ ΝΑΔΓ. Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά λφκν επηηξνπή Α)ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Πθηάζνπ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ψξα απφ ηηο 11: 00 πκ έσο 13:00 κ.κ. Β) θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο Άξζξν 5. Oη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ γξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πιεηνδφηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην πιεηνδφηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνπο πξψηνπο ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθφο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ηνχην, πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ παξνπζηάζεη λφκηκν πιεξεμνχζην, άιισο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηνπ. Άξζξν 6. Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ απινχ ράξηνπ. Άξζξν 7. Ζ πξψηε πξνζθνξά νξίδεηαη αλψηεξε απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαηά δηαθφζηα Δπξψ (200,00 Δπξψ) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θάζε επφκελε πξνζθνξά πιεηνδνζίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ δηαθνζίσλ επξψ (200,00 Δπξψ), ηεο ακέζσο πξνεγεζείζαο πξνζθνξάο. Άξζξν 8. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπκθσλεηηθφ, ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο. Άξζξν 9. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο. Άξζξν 10. Ζ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο απφ ηνπο ΝΡΑ Α βαζκνχ πξνο ηξίηνπο δηελεξγείηαη κε ηε ζχλαςε έγγξαθεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Ρν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ θαηαβιεζεί απφ ην κηζζσηή πνζνζηφ 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πνζνζηφ 80%, επίζεο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ Ν.Ρ.Α.. Πην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηά ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θ.ι.), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Ν ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε επηζπλαπηφκελν ζην κηζζσηήξην: i) ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «OPEN» ηεο Θηεκαηνιφγην Α.Δ. («ειεχζεξε ζέαζε νξζνθσηνραξηψλ») φπνπ δελ πθίζηαηαη θαζνξηζκέλνο αηγηαιφο ή ii) απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ, φπνπ απηφο πθίζηαηαη. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκά ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ κηζζσηή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηνχ 20% επί ηνπ κηζζψκαηνο. Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Θηεκαηηθή πεξεζία αληίγξαθν ηνπ 4

5 Ξξαθηηθνχ Θαηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ην ζπλαθζέλ, ζε εθηέιεζε ηνπ Ξξαθηηθνχ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν, ζπλνδεπκέλα απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ρφζν ζηε πεξίπησζε ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο, φζν θαη ζηε πεξίπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή, ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. Πε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κε ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα 3 αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηνηχπνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. Κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν Άξζξν 11. Υο ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ: Α/Α ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΚΔΠΑ ΑΛΑΤΣΖΠ ΞΝΠΝ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ 1 ΑΓΗΑ ΔΙΔΛΖ 400,00η.κ 1650, ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΣΥΟΝΠ (1) 400,00η.κ. ΣΥΟΝΠ (2) 400,00η.κ. 2500, ,00 4 ΑΣΙΑΓΗΔΠ 400,00η.κ. 2500,00 5 ΒΑΠΗΙΗΑΠ 300,00η.κ. 1695,00 ΚΔΓΑΙΝΠ 6 ΒΟΥΚΝΙΗΚΛΝΠ 450,00η.κ. 2500,00 7 ΘΑΛΑΞΗΡΠΑ 100,00η.κ. 1500,00 8 ΚΔΓΑΙΖ ΘΟΑΠΑ- 450,00 η.κ. 2500,00 ΚΞΑΛΑΛΑ 9 ΡΕΑΛΔΟΗΑ 300,00η.κ. 1800,00 10 ΡΟΝΙΝΠ 450,00η.κ. 2500,00 5

6 Άξζξν 12. Ρν αληίηηκν ρξήζεσο ζα θαηαβιεζεί ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ έθάπαμ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη αξρνκέλεο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγνπζα ηελ 31ε Νθησβξίνπ 2013.Διάρηζηε ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ Θαιαζζίσλ Κέζσλ Αλαςπρήο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έσο θαη 15/10/2013 Άξζξν 13. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- Πηεξεάο Διιάδαο, πεξί θαηαθχξσζεο θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαηαζέηνληαο ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3 θαη ην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο, δηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη δχν γηα ηε κηθξφηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε φκνηα. Άξζξν 14. Ν Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ ρξήζηε, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ αληηηίκνπ ρξήζεσο ή θαη πξφσξε ιήμε ηεο ρξήζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. Άξζξν 15. Απφ ηε ιήμε ηεο παξαγξάθνπ 13 πξνζεζκίαο, ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζεσξείηαη φηη έγηλε νξηζηηθά. Άξζξν 16. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ, λα πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε επίζεο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ην Γήκν γηα ηπρφλ βιάβε ζην ρψξν απφ ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκχξα θιπ Άξζξν 17. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη φηαλ ιήμεη ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο λα παξαδψζεη ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο, βιάβεο ή δεκηάο, πέξα απφ ηε ζπλήζε ρξήζε. Ν Γήκνο Πθηάζνπ κπνξεί λα δεηήζεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ρξήζεο ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. Άξζξν 18. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ζησπεξή αλακίζζσζε ή ε πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ηνπο κηζζσηέο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε νπνηνλδήπνηε κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Άξζξν 19. Ν ρξήζηεο δελ αληιεί θαλέλα δηθαίσκα απφ ηελ κηζζσηηθή ζχκβαζε αθνχ πξφθεηηαη γηα απιή παξαρψξεζε ρξήζεσο αηγηαινχ ηνπ Λ.2971/2001 θαη φρη γηα κίζζσζε(δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ). Άξζξν 20. Κεηά ηε ιήμε ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ρξήζεο ηα είδε αλαςπρήο (ζαιάζζηα πνδήιαηα, θαλφ νκπξεινθαζίζκαηα θιπ) απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κε απνκάθξπλζεο απηψλ επζχλεηαη ν πιεηνδφηεο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Άξζξν 21. Λα κελ ηίζεηαη ζέκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα. Άξζξν 22. Λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Άξζξν 23. Ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ σο θνηλφρξεζηνο. Άξζξν 24. Απαγνξεχεηαη : α)νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ, φπσο ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο θ.ι.π.), θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ηνπνζέηεζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ θ.ι.π.. 6

7 Άξζξν 25. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, επηγξαθψλ, εηδψλ απφ πιαζηηθφ, ςπγείσλ, κπαξ, θαζψο θαη θάζε είδνπο κε πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2971/2001, πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ραξαθηήξα (μχιηλα δάπεδα, ζηέγαζηξα- ηέληεο θ.ι.π.) Άξζξν 26. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε έμη (6) νκπξεινθαζηζκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, άλεπ πιεξσκήο, κε αλαξηεκέλε ππνρξεσηηθά πηλαθίδα αλά ζεη νκπξεινθαζίζκαηνο πνπ ζα αλαγξάθεηαη (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα) ε επηζήκαλζε «ΑΛΔ ΞΙΖΟΥΚΖΠ»θαη Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη άκεζα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα λα ηνπνζεηήζεη δπν (2) θαιαίζζεηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη λα δηαηεξεί θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ, ηελ αθηή θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαζαξφ θαη εππξεπή. Άξζξν 27. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζε αλάξηεζε θαιαίζζεηεο ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα), εθηφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη, ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ κηζζσηνχ, θαζψο θαη ην ηειέθσλν ηεο επηηξνπήο παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ. Άξζξν 28. Ν θάζε ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζηε βνήζεηα ησλ λαπαγνζσζηηθψλ αλαγθψλ ηεο παξαιίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ. Άξζξν 29. Ν κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξίζκ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1094/Β ) έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ζην θείκελν απηήο γηαηί απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο θαη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαιηψλ Άξζξν 30. Απαγνξεχεηαη απζηεξά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο παξαιίαο,ε ηνπνζέηεζε ζην ρψξν απηφ, αληηθεηκέλσλ μέλσλ πξνο ηε ρξήζε. Άξζξν 31. Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή ζηελ κείσζε ηνπ αληηηίκνπ ρξήζεσο, νχηε έρεη επζχλε γηα ηπρφλ άξλεζε ησλ δεκνζίσλ αξρψλ λα ρνξεγήζνπλ νπνηαδήπνηε άδεηα, ζηνλ ρξήζηε. Άξζξν 32. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθηλήηνπ κέζα ζηηο παξαιίεο γηα κεηαθνξά δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πιελ ηεο έλαξμεο ρξήζεο θαη ιήμεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Άξζξν 33. Ν ρξήζηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε βνήζεηα γηα ηελ θαηάζβεζή ηεο, νπνπδήπνηε θαη εάλ ππάξρεη, φπνηε ηνπ δεηεζεί θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη θαη ζε βάξδηα ππξαζθαιείαο γηα νιφθιεξε ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Άξζξν 34. Απαξαίηεηε ε εππξεπήο εκθάληζε θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, πξνο ηνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο ηνπ θάζε ρψξνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απηψλ. Απαξαίηεηε ε εππξεπήο εκθάληζε (ελδπκαζία : ΒΔΟΚΝΓΑ ρξψκαηνο θφθθηλνπ θαη T SHIRT ρξψκαηνο άζπξνπ, ζην νπνίν ζα είλαη θαξθηηζσκέλν πιαζηηθνπνηεκέλε θάξηα, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ, ν αξηζκφο κίζζσζεο θαη ζε πεξίπησζε ππαιιήινπ ζα είλαη ηππσκέλν θαη ην φλνκα απηνχ) θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, πξνο ηνπο επηζθέπηεοηνπξίζηεο ηνπ θάζε ρψξνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απηψλ Άξζξν 35. Ν ρξήζηεο νθείιεη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο. Άξζξν 36. Ρα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ βαξχλνπλ ηνλ ρξήζηε θαη θαηαβάιινληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ επίζεο βαξχλεηαη θαη κε ηνλ Γεκνηηθφ θφξν Άξζξν 37. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πξηλ ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε παξακνλή απηνχ κεηά ηελ ιήμε απηήο. Άξζξν 38. Ζ ηπρφλ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο πξνο ηνλ Ν. Ρ. Α. ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλάθιεζε φισλ ησλ παξαρσξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί βάζεη απηήο. απηνδηθαίσο Άξζξν 39. Γελ ζα γίλεη δεθηφο ζηελ δεκνπξαζία, φπνηνο έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ νπνηαδήπνηε δεκνπξαζία ηνπ Γήκνπ εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο Άξζξν 40. Απαγνξεχεηαη ν πιεηνδνηήζαο-παξαρσξεζηνχρνο ρξήζηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο νξηδφκελνπο ρψξνπο ζηνλ ίδην θαζψο ζε άιιν πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ, είηε σο θπζηθφ πξφζσπν, είηε σο ζπκκεηέρσλ ζε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο (θεθαιαηνπρηθή, πξνζσπηθή εηαηξεία, θ.ι.π.) θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 7

8 παξαιία ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο φκνξνπο ζηνλ αηγηαιφ ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ κέζσλ αλαςπρήο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ Άξζξν 41. 1)Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν, εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ πιεηνδφηεο. 2) δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηε Νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπφκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. Άξζξν 42. Ζ κε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ φξσλ απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε, νη νπνίνη φξνη ζπκθσλνχλ φινη σο νπζηψδεηο, φηαλ απηφ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν Πθηάζνπ, ζα επηθέξεη ηελ θαηαγγειία ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο ηνπ ρψξνπ απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ εηο βάξνο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξφσξε ιήμε ηεο ρξήζεο. Θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηαπαηήζεηο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα ελεκεξσζεί άκεζα ε αξκφδηα θηεκαηηθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Άξζξν 43. Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ ρψξνπ αηγηαινχ θαη γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Άξζξν 44. Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηo Γξαθείν Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ ηηο ππαιιήινπο Πηχια Σξπζνχια θαη Θεθάια Θπξηαθή : θαη ζηα ηειέθσλα : Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα ησλ δεκνπξαζηψλ. Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Πθηάζνπ θαη ζηα δεκνζηφηεξα ζεκεία ηεο Πθηάζνπ (Ιηκάλη, νδφ Ξαπαδηακάληε θαη Αθξφπνιε) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ην ΞΓ 270/1981. Ν Γ Ζ Κ Α Ο Σ Ν Π ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ. ΞΙΥΚΑΟΗΡΖΠ 8

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΙΑΘΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΙΑΘΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΚΙΑΘΟΤ ΠΘΗΑΘΝΠ: 28-05-2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 4885 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΔΩΝ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618 Ζιεθηξνληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΙΑΘΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΙΑΘΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΙΑΘΟΤ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5073 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΟΓΩΝ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618 Ζιεθηξνληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Στασρός, 1 Ιοσλίοσ 2013 Αριθ. Πρωτ. : 18.661 Τατ. Γ/ση: Στασρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ Κάησ Αραΐα 29/05/2015 Αξηζ. Πξση. 10066 ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Δηαθήξπμε Δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ρώξσλ κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ & παξαιίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Σκάλα 02/06/2014 Αξηζκ. Πξση: 13113 ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΡΛ-1Τ4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Έρνληαο ππόςε : 1)ηελ αξηζκ. Κ.Υ.Α Γ10Β1027032ΔΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΔΚ328

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ Ρόδνο 09/07/2015 Αξ.Πξση. :2/63437 Έρνληαο ππ όςηλ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ α) ην Ν. 2971/01 θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 13, 15 θαη 31 θαη ην Π.Γ. 270/1981. β) ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) ην Ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2015 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: σζήηηζη και λήυη απόθαζης για ηην εκμίζθφζη δημοηικής έκηαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΤ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ ΣΙ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΔΣΡΙΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΤ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ ΣΙ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΔΣΡΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δξέηξηα, 29 /05 /2015 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΙΑ ΓΗΜΟ ΔΡΔΣΡΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : ΔΤΓΗΜΟΤ ΚΡΑΣΑΙΜΔΝΟΤ Σ.Κ. ΔΡΔΣΡΙΑ 340 08 Αξ.Πξση.: 5199.- Πιεξνθνξίεο:.ΚΟΣΡΟΓΙΑΝΝΗ-Α.ΒΟΤΛΓΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 11/10/2012 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα