ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ Πθηάζνο Ρει.: Φαμ: Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν: ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρνλ Λ.3852/2010,(ΦΔΘ Α 87/ ), «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 270/1981 (ΦΔΘ Α 77/ ), «Ξεξί ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 3. Ρελ ππ αξίζκ Γ10Β /1672 ΔΜ 2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 801 Β ) πεξί «Απεπζείαο παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) Α Βαζκνχ» 4. Ρελ ππ αξίζκ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1094/Β )Ρξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ 5. Ρνλ Λ.2971/2001 «Αηγηαιφο παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 285/Α/2001). 6. Ρνλ Λ.3463/2006, (ΦΔΘ Α 114/ ), «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 7. Ρελ ππ αξίζκ 124/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Πθηάζνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε Έγθξηζε ηεο πεξαηηέξσ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΝΠ ΑΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΗΓΗΑΙΝ πξνο ΡΟΗΡΝΠ, ΚΔ ΠΛΑΤΖ ΚΗΠΘΥΡΗΘΖΠ ΠΣΔΠΖΠ, ΔΛΑΛΡΗ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΠΡΝ λ. 2971/2001 ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ : «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ Γ /1672 εμ 2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 801 Β )»,ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηγηαιψλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη θαζνξίζηεθαλ ηα ηκήκαηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαιψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε Θαιαζζίσλ Κέζσλ αλαςπρήο πξνο παξαρψξεζε κε αληάιιαγκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε δεκνπξαζία (αξ.πξση. 1646/92177/ απφθαζεο λνκηκνπνίεζεο ηεο Δ.Γ.Γ.Α.Γ.Θ.&Πη.Δ. ). 8. Ρελ αξίζκ 76/2013 ΑΝΔ πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο 9. ην αξ. πξση. 4677/ έγγξαθφ καο πξνο Θηεκαηηθή πεξεζία γηα παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΘΑ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ Ρν αξίζκ 1908/2/ έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ξ.Δ. Καγλεζίαο κε ζέκα: «Ξαξνρή ζχκθσλεο γλψκεο γηα ην ζρέδην δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηνπνζέηεζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο φπσο νη φξνη θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξ. 76/2013 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ πξνυπφζεζε λα απαιεηθζεί ην άξζξν 25 ησλ φξσλ θαη λα πξνζηεζεί φξνο ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη φηη: Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ ρψξνπ αηγηαινχ θαη γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο.» 11. Ρελ αξ. 91/ απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία έγηλε νξζή επαλάιεςε ηεο αξ. 76/2013 ΑΝΔ θαηφπηλ ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ 10, απαιείθζεθε ην άξζξν 25 «Ζ ηερληθή πξνδηαγξαθή ησλ ζρνιψλ ζα είλαη: μχιηλνο κε παθησκέλνο νηθίζθνο δηαζηάζεσλ 4 κέηξσλ ρ 5 κέηξσλ θαζψο θαη κε παθησκέλν ζθίαζηξν(κε απιή έκπεμε ησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ κειψλ ζην έδαθνο) κε πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (μχιν γηα ζηήξηγκα, πιεγκέλν θαιάκη, ςάζα, θαξαβφπαλν). Ν πιεηνδφηεο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο (βάςηκν, θαζαξηφηεηα θ.ι.π.) θαη απνκάθξπλζεο απηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο» θαη πξνζηέζεθε ν φξνο «Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ ρψξνπ αηγηαινχ θαη 1

2 γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο.» Γηαθεξύηηεη όηη, ζηε Πθηάζν θαη ζηελ αίζνπζα δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζην Κπνύξηδη ηελ 12ε ηνπ κελόο Ηνπλίνπ, εκέξα Ρεηάξηε ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο δεθαηξία (2013), θαη από ώξα 10:00 κέρξη 10:30 (ιήμε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ), ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην Λφκν Δπηηξνπήο, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, δέθα (10) ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ αηγηαινύ, παξαιίαο γηα ηνπνζέηεζε ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ ΚΔΠΥΛ ΑΛΑΤΣΖΠ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπλεκκέλα νξζνθσηνραξηψλ ηεο Θηεκαηνιφγην ΑΔ θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη απαξηζκνχληαη παξαθάησ: Α/Α ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΚΔΠΑ ΑΛΑΤΣΖΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΑ ΝΟΘΝΦΥΡΝΣΑΟΡΥΛ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΔ 1 ΑΓΗΑ ΔΙΔΛΖ 400,00η.κ Αξ.1Γ 2 ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΣΥΟΝΠ (1) 400,00η.κ. Αξ.2Β 3 ΑΓΗΑ ΣΥΟΝΠ (2) Αξ.2Γ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 400,00η.κ. 4 ΑΣΙΑΓΗΔΠ 400,00η.κ. Αξ.9Α 5 ΒΑΠΗΙΗΑΠ 300,00η.κ. Αξ.10 ΚΔΓΑΙΝΠ 6 ΒΟΥΚΝΙΗΚΛΝΠ 450,00η.κ. Αξ.12 7 ΘΑΛΑΞΗΡΠΑ 100,00η.κ. Αξ.14 8 ΚΔΓΑΙΖ ΘΟΑΠΑ- ΚΞΑΛΑΛΑ 450,00 η.κ. Αξ.24Α 9 ΡΕΑΛΔΟΗΑ 300,00η.κ. Αξ.29Α 10 ΡΟΝΙΝΠ 450,00η.κ. Αξ.30 Νη παξαπάλσ ρψξνη ζα δεκνπξαηεζνχλ μερσξηζηά ν θαζέλαο. Ρα παξαπάλσ ζεκεία ζα πινπνηεζνχλ ζην έδαθνο κε επζχλε ησλ παξαρσξεζηνχρσλ θαηαζέηνληαο ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε απηψλ βάζεη ησλ αλσηέξσ. Κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 2

3 Άξζξν 1. Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην ''Κπνπξηδη'' ζηε Πθηάζν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο απφ ην Λφκν Δπηηξνπήο. Ζ Γεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία αλαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζα επαλαιεθζεί ζηηο 17/6/2013 ζηηο ίδηεο ψξεο θαη ζηνλ ίδην ρψξν φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Άξζξν 2. Ρα πξνο παξαρψξεζε ρξήζεσο ηκήκαηα θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη απαξηζκνχληαη αλσηέξσ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε Θαιαζζίσλ Κέζσλ αλαςπρήο. Άξζξν 3. Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο νξίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη ηελ 31/10/2013, νπφηε θαη ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν. Άξζξν 4. Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 2. Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθνχ πξνζψπνπ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην πξσηνδηθείν πνπ λα πξνθχπηεη ην θαηαζηαηηθφ θαη φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 3. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% ηνπ νξηδφκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ θαηψηεξεο πξνζθνξάο, ε νπνία κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα επηζηξαθεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε πνπ ζα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ κέρξη θαηαθπξψζεσο ηεο δεκνπξαζίαο, νπφηε ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% επί ηνπ επηηεπρζεζνκέλνπ κηζζψκαηνο. 4. Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία) θαη πεχζπλε Γήισζε ησλ εηαίξσλ κε ζπκκεηνρήο ζε άιιε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ε νπνία έρεη νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Πθηάζνπ. 5. Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ εγγπεηή θαη πεχζπλε Γήισζε κε ζπκκεηνρήο ηνπ ζε άιιε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ε νπνία έρεη νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Πθηάζνπ. 6. Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ..Α. Πθηάζνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία). 7. Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ..Α. Πθηάζνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ εγγπεηή. 8. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ9 (πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ηνπ εγγπεηή. 9. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία). 10. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) πεξί κε νθεηιήο ηνπ εγγπεηή. 11. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ε άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο ζε ηζρπ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 12. Απφζπαζκα ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ(απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο )ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. Α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Β) ησλ εηαίξσλ ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ Γ) γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ, ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο θαη Γ) γηα ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 3

4 13. Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο εηαηξίαο(θεθαιαηνπρηθή/ζπλεηαηξηζκφο) γηα ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε λα ζπκκεηέρεη ζε απηφλ. 14. Αληίγξαθν (επηθπξσκέλν) ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ ή άδεηα δηακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 15. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο αξ. Γ10Β /2439ΔΜ2013/ ΘΑ. 16. Ππκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ή α)ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζσ αληηπξνζψπνπ ή β)φηαλ πιεηνδνηεί κέζσ αληηπξνζψπνπ 17. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηελ Ιηκεληθή Αξρή, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην Ιηκελαξρείν Πθηάζνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 18. Γηα ηηο ζρνιέο ζαιαζζίσλ ζηνξ, ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηελ Ιηκεληθή Αξρή ηνπ δηπιψκαηνο πξνπνλεηή ζαιαζζίνπ ζθη Γ θαηεγνξίαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ερεη πξνζιάβεη λφκηκα δηπισκαηνχρν πξνπνλεηή ζαιαζζίνπ ζθη Γ θαηεγνξίαο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Γ.Γ.Α. ζεσξεκέλν αληίγξαθν απφ ηελ Ιηκεληθή Αξρή ηνπ δηπιψκαηνο απηνχ θαζψο θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο πξφζιεςεο ζηνλ ΝΑΔΓ. Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά λφκν επηηξνπή Α)ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Πθηάζνπ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ψξα απφ ηηο 11: 00 πκ έσο 13:00 κ.κ. Β) θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο Άξζξν 5. Oη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ γξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πιεηνδφηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην πιεηνδφηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνπο πξψηνπο ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθφο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ηνχην, πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ παξνπζηάζεη λφκηκν πιεξεμνχζην, άιισο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηνπ. Άξζξν 6. Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ απινχ ράξηνπ. Άξζξν 7. Ζ πξψηε πξνζθνξά νξίδεηαη αλψηεξε απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαηά δηαθφζηα Δπξψ (200,00 Δπξψ) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θάζε επφκελε πξνζθνξά πιεηνδνζίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ δηαθνζίσλ επξψ (200,00 Δπξψ), ηεο ακέζσο πξνεγεζείζαο πξνζθνξάο. Άξζξν 8. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπκθσλεηηθφ, ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο. Άξζξν 9. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο. Άξζξν 10. Ζ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο απφ ηνπο ΝΡΑ Α βαζκνχ πξνο ηξίηνπο δηελεξγείηαη κε ηε ζχλαςε έγγξαθεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Ρν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ θαηαβιεζεί απφ ην κηζζσηή πνζνζηφ 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πνζνζηφ 80%, επίζεο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ Ν.Ρ.Α.. Πην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηά ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θ.ι.), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Ν ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε επηζπλαπηφκελν ζην κηζζσηήξην: i) ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «OPEN» ηεο Θηεκαηνιφγην Α.Δ. («ειεχζεξε ζέαζε νξζνθσηνραξηψλ») φπνπ δελ πθίζηαηαη θαζνξηζκέλνο αηγηαιφο ή ii) απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ, φπνπ απηφο πθίζηαηαη. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκά ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ κηζζσηή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηνχ 20% επί ηνπ κηζζψκαηνο. Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Θηεκαηηθή πεξεζία αληίγξαθν ηνπ 4

5 Ξξαθηηθνχ Θαηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ην ζπλαθζέλ, ζε εθηέιεζε ηνπ Ξξαθηηθνχ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν, ζπλνδεπκέλα απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ρφζν ζηε πεξίπησζε ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο, φζν θαη ζηε πεξίπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή, ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. Πε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κε ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα 3 αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηνηχπνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. Κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν Άξζξν 11. Υο ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ: Α/Α ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΚΔΠΑ ΑΛΑΤΣΖΠ ΞΝΠΝ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ 1 ΑΓΗΑ ΔΙΔΛΖ 400,00η.κ 1650, ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΣΥΟΝΠ (1) 400,00η.κ. ΣΥΟΝΠ (2) 400,00η.κ. 2500, ,00 4 ΑΣΙΑΓΗΔΠ 400,00η.κ. 2500,00 5 ΒΑΠΗΙΗΑΠ 300,00η.κ. 1695,00 ΚΔΓΑΙΝΠ 6 ΒΟΥΚΝΙΗΚΛΝΠ 450,00η.κ. 2500,00 7 ΘΑΛΑΞΗΡΠΑ 100,00η.κ. 1500,00 8 ΚΔΓΑΙΖ ΘΟΑΠΑ- 450,00 η.κ. 2500,00 ΚΞΑΛΑΛΑ 9 ΡΕΑΛΔΟΗΑ 300,00η.κ. 1800,00 10 ΡΟΝΙΝΠ 450,00η.κ. 2500,00 5

6 Άξζξν 12. Ρν αληίηηκν ρξήζεσο ζα θαηαβιεζεί ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ έθάπαμ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη αξρνκέλεο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγνπζα ηελ 31ε Νθησβξίνπ 2013.Διάρηζηε ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ Θαιαζζίσλ Κέζσλ Αλαςπρήο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έσο θαη 15/10/2013 Άξζξν 13. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- Πηεξεάο Διιάδαο, πεξί θαηαθχξσζεο θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαηαζέηνληαο ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3 θαη ην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο, δηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη δχν γηα ηε κηθξφηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε φκνηα. Άξζξν 14. Ν Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ ρξήζηε, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ αληηηίκνπ ρξήζεσο ή θαη πξφσξε ιήμε ηεο ρξήζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. Άξζξν 15. Απφ ηε ιήμε ηεο παξαγξάθνπ 13 πξνζεζκίαο, ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζεσξείηαη φηη έγηλε νξηζηηθά. Άξζξν 16. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, ηηο ππέξ απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ, λα πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε επίζεο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ην Γήκν γηα ηπρφλ βιάβε ζην ρψξν απφ ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκχξα θιπ Άξζξν 17. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη φηαλ ιήμεη ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο λα παξαδψζεη ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο, βιάβεο ή δεκηάο, πέξα απφ ηε ζπλήζε ρξήζε. Ν Γήκνο Πθηάζνπ κπνξεί λα δεηήζεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ρξήζεο ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. Άξζξν 18. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ζησπεξή αλακίζζσζε ή ε πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ηνπο κηζζσηέο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε νπνηνλδήπνηε κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Άξζξν 19. Ν ρξήζηεο δελ αληιεί θαλέλα δηθαίσκα απφ ηελ κηζζσηηθή ζχκβαζε αθνχ πξφθεηηαη γηα απιή παξαρψξεζε ρξήζεσο αηγηαινχ ηνπ Λ.2971/2001 θαη φρη γηα κίζζσζε(δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ). Άξζξν 20. Κεηά ηε ιήμε ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ρξήζεο ηα είδε αλαςπρήο (ζαιάζζηα πνδήιαηα, θαλφ νκπξεινθαζίζκαηα θιπ) απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κε απνκάθξπλζεο απηψλ επζχλεηαη ν πιεηνδφηεο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Άξζξν 21. Λα κελ ηίζεηαη ζέκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα. Άξζξν 22. Λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Άξζξν 23. Ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ σο θνηλφρξεζηνο. Άξζξν 24. Απαγνξεχεηαη : α)νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ, φπσο ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο θ.ι.π.), θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ηνπνζέηεζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ θ.ι.π.. 6

7 Άξζξν 25. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, επηγξαθψλ, εηδψλ απφ πιαζηηθφ, ςπγείσλ, κπαξ, θαζψο θαη θάζε είδνπο κε πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2971/2001, πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ραξαθηήξα (μχιηλα δάπεδα, ζηέγαζηξα- ηέληεο θ.ι.π.) Άξζξν 26. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε έμη (6) νκπξεινθαζηζκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, άλεπ πιεξσκήο, κε αλαξηεκέλε ππνρξεσηηθά πηλαθίδα αλά ζεη νκπξεινθαζίζκαηνο πνπ ζα αλαγξάθεηαη (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα) ε επηζήκαλζε «ΑΛΔ ΞΙΖΟΥΚΖΠ»θαη Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη άκεζα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα λα ηνπνζεηήζεη δπν (2) θαιαίζζεηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη λα δηαηεξεί θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ, ηελ αθηή θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαζαξφ θαη εππξεπή. Άξζξν 27. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζε αλάξηεζε θαιαίζζεηεο ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα), εθηφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη, ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ κηζζσηνχ, θαζψο θαη ην ηειέθσλν ηεο επηηξνπήο παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ. Άξζξν 28. Ν θάζε ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζηε βνήζεηα ησλ λαπαγνζσζηηθψλ αλαγθψλ ηεο παξαιίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ. Άξζξν 29. Ν κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξίζκ Γ10Β /2439ΔΜ2013/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1094/Β ) έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ζην θείκελν απηήο γηαηί απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο θαη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαιηψλ Άξζξν 30. Απαγνξεχεηαη απζηεξά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο παξαιίαο,ε ηνπνζέηεζε ζην ρψξν απηφ, αληηθεηκέλσλ μέλσλ πξνο ηε ρξήζε. Άξζξν 31. Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή ζηελ κείσζε ηνπ αληηηίκνπ ρξήζεσο, νχηε έρεη επζχλε γηα ηπρφλ άξλεζε ησλ δεκνζίσλ αξρψλ λα ρνξεγήζνπλ νπνηαδήπνηε άδεηα, ζηνλ ρξήζηε. Άξζξν 32. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθηλήηνπ κέζα ζηηο παξαιίεο γηα κεηαθνξά δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πιελ ηεο έλαξμεο ρξήζεο θαη ιήμεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Άξζξν 33. Ν ρξήζηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε βνήζεηα γηα ηελ θαηάζβεζή ηεο, νπνπδήπνηε θαη εάλ ππάξρεη, φπνηε ηνπ δεηεζεί θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη θαη ζε βάξδηα ππξαζθαιείαο γηα νιφθιεξε ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Άξζξν 34. Απαξαίηεηε ε εππξεπήο εκθάληζε θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, πξνο ηνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο ηνπ θάζε ρψξνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απηψλ. Απαξαίηεηε ε εππξεπήο εκθάληζε (ελδπκαζία : ΒΔΟΚΝΓΑ ρξψκαηνο θφθθηλνπ θαη T SHIRT ρξψκαηνο άζπξνπ, ζην νπνίν ζα είλαη θαξθηηζσκέλν πιαζηηθνπνηεκέλε θάξηα, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ, ν αξηζκφο κίζζσζεο θαη ζε πεξίπησζε ππαιιήινπ ζα είλαη ηππσκέλν θαη ην φλνκα απηνχ) θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, πξνο ηνπο επηζθέπηεοηνπξίζηεο ηνπ θάζε ρψξνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απηψλ Άξζξν 35. Ν ρξήζηεο νθείιεη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο. Άξζξν 36. Ρα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ βαξχλνπλ ηνλ ρξήζηε θαη θαηαβάιινληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ επίζεο βαξχλεηαη θαη κε ηνλ Γεκνηηθφ θφξν Άξζξν 37. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πξηλ ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε παξακνλή απηνχ κεηά ηελ ιήμε απηήο. Άξζξν 38. Ζ ηπρφλ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο πξνο ηνλ Ν. Ρ. Α. ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλάθιεζε φισλ ησλ παξαρσξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί βάζεη απηήο. απηνδηθαίσο Άξζξν 39. Γελ ζα γίλεη δεθηφο ζηελ δεκνπξαζία, φπνηνο έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ νπνηαδήπνηε δεκνπξαζία ηνπ Γήκνπ εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο Άξζξν 40. Απαγνξεχεηαη ν πιεηνδνηήζαο-παξαρσξεζηνχρνο ρξήζηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο νξηδφκελνπο ρψξνπο ζηνλ ίδην θαζψο ζε άιιν πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ, είηε σο θπζηθφ πξφζσπν, είηε σο ζπκκεηέρσλ ζε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο (θεθαιαηνπρηθή, πξνζσπηθή εηαηξεία, θ.ι.π.) θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 7

8 παξαιία ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο φκνξνπο ζηνλ αηγηαιφ ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ κέζσλ αλαςπρήο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ Άξζξν 41. 1)Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν, εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ πιεηνδφηεο. 2) δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηε Νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπφκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. Άξζξν 42. Ζ κε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ φξσλ απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε, νη νπνίνη φξνη ζπκθσλνχλ φινη σο νπζηψδεηο, φηαλ απηφ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν Πθηάζνπ, ζα επηθέξεη ηελ θαηαγγειία ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο ηνπ ρψξνπ απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ εηο βάξνο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξφσξε ιήμε ηεο ρξήζεο. Θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηαπαηήζεηο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα ελεκεξσζεί άκεζα ε αξκφδηα θηεκαηηθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Άξζξν 43. Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ ρψξνπ αηγηαινχ θαη γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Άξζξν 44. Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηo Γξαθείν Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ ηηο ππαιιήινπο Πηχια Σξπζνχια θαη Θεθάια Θπξηαθή : θαη ζηα ηειέθσλα : Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα ησλ δεκνπξαζηψλ. Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Πθηάζνπ θαη ζηα δεκνζηφηεξα ζεκεία ηεο Πθηάζνπ (Ιηκάλη, νδφ Ξαπαδηακάληε θαη Αθξφπνιε) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ην ΞΓ 270/1981. Ν Γ Ζ Κ Α Ο Σ Ν Π ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ. ΞΙΥΚΑΟΗΡΖΠ 8

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα