Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)"

Transcript

1 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Σ ηλιωτό ουλος Α. Ψαράκης Νίκος Πα αηλιού Τηλέφωνα: Αρ.Τηλ/τυ ίας: Ηλ/νική /νση: Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270 Α οστολή µε ηλεκτρ. ταχυδροµείο ΠΡΟΣ : Ό ως ο Πίνακας Α οδεκτών Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Με την αρούσα εγκύκλιο αρέχεται η µεθοδολογία για την ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης στις ηµόσιες Οργανώσεις. Συνο τικά, τα βήµατα ου την α αρτίζουν και αρουσιάζονται αναλυτικά στις ε όµενες αραγράφους, είναι τα ακόλουθα: 1. ιαµόρφωση Στρατηγικής I. ιαµόρφωση Οράµατος II. ιαµόρφωση ήλωσης Α οστολής III. Ανάλυση SWOT (Ενδοδιοικητική Ανάλυση - Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος) IV. ιαµόρφωση Στρατηγικών Ε ιλογών 1

2 2. Εφαρµογή Στρατηγικής (µε χρήση τεχνικής Balanced Scorecard) I. Καθορισµός Στρατηγικών Στόχων II. ιαµόρφωση Στρατηγικών ιασυνδέσεων III. Στοχοθεσία-Ανά τυξη Πρωτοβουλιών IV. Μετρήσεις Α οδοτικότητας & Ανατροφοδότηση Ε ισηµαίνεται ότι µε τη συγκεκριµένη εγκύκλιο ε ιχειρείται ο συσχετισµός και η ενσωµάτωση, σε ένα ευρύτερο λαίσιο Στρατηγικής ιοίκησης σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ), των όσων αναλύθηκαν στις µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ (Καθιέρωση Συστήµατος ιοίκησης µέσω Στόχων), ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ (Μεθοδολογία Καθορισµού εικτών Μέτρησης της Α οδοτικότητας και Α οτελεσµατικότητας της ηµόσιας ιοίκησης) και ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ (Σύνταξη και Υ οβολή Εκθέσεων Α ολογισµού ράσης και Εκθέσεων Α οτελεσµάτων ε ί µέρους αξιολογήσεων/µετρήσεων) εγκυκλίους του Υ ουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ...Α.). Σε ό,τι αφορά στη δοµή της αρούσας εγκυκλίου, στην ενότητα Ι ροσδιορίζονται οι µονάδες των ηµοσίων Οργανώσεων ου είναι αρµόδιες για την υλο οίηση των ενεργειών ου α αιτούνται για την ανά τυξη συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης. Στην ενότητα ΙΙ αρατίθενται οι ορισµοί των βασικών εννοιών ου χρησιµο οιούνται στις ε όµενες αραγράφου της εγκυκλίου ενώ στην ενότητα III αρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία ου ακολουθείται για την ανά τυξη συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης. Τέλος, στην ενότητα IV αρέχονται γενικού τύ ου οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ν. 3230/2004. Ι. Αρµόδιες Μονάδες Σύµφωνα µε το άρθρο 6, αρ. 3 του ν. 3230/2004, στα Υ ουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας, αρµόδιες να ροβούν στις ενέργειες ου είναι α αραίτητες για την ανά τυξη συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης, είναι οι µονάδες Ποιότητας και Α οδοτικότητας, οι ο οίες συνιστώνται µε Προεδρικά ιατάγµατα κατ εξουσιοδότηση των αρ. 1-2 του ως άνω άρθρου και νόµου. Ε ισηµαίνεται ότι σε όσα Υ ουργεία δεν υφίστανται µονάδες Ποιότητας και Α οδοτικότητας, καθώς και στις λοι ές Οργανώσεις του ηµόσιου Τοµέα στις ο οίες εφαρµόζεται το Σύστηµα Στοχοθεσίας αλλά δεν ροβλέ εται η σύσταση µονάδων Ποιότητας και Α οδοτικότητας (Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοτελείς Υ ηρεσίες, Ν.Π..., Ο.Τ.Α. α και β βαθµού), αρµόδιες για το Στρατηγικό Προγραµµατισµό είναι οι ιευθύνσεις ιοικητικού/ Προσω ικού χωρίς να α οκλείεται η συνεργασία µε άλλες οργανικές µονάδες της οικείας ηµόσιας Οργάνωσης, οι ο οίες ασκούν συναφείς αρµοδιότητες µε αυτές των µονάδων Ποιότητας και Α οδοτικότητας. 2

3 Ειδικά όσον αφορά στους Ο.Τ.Α. α και β βαθµού στους ο οίους εφαρµόζονται οι διατάξεις ερί δεικτών µέτρησης κατό ιν εκδόσεως Α όφασης του Υ ουργού ΕΣ...Α., σύµφωνα µε το άρθρο 8, αρ. 1 & 3 του ν. 3230/2004, αρµόδια για την υ οβολή ροτάσεων Στρατηγικού Προγραµµατισµού είναι η υ ηρεσιακή µονάδα ου, µε α όφαση των δηµοτικών, κοινοτικών και νοµαρχιακών συµβουλίων, ορίζεται ή συνιστάται για την εφαρµογή της διαδικασίας µέτρησης της α οδοτικότητας και της α οτελεσµατικότητας. Ε ισηµαίνεται ότι και ριν α ό την έκδοση της εν λόγω α όφασης δεν αναιρείται, σε καµία ερί τωση, η δυνατότητα των ανωτέρω ηµοσίων Υ ηρεσιών να ροβούν στην ενεργο οίηση των διατάξεων του ν.3230/2004. ΙΙ. Ε εξήγηση Εννοιών Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι όροι ου χρησιµο οιούνται στις ε όµενες αραγράφους της αρούσας εγκυκλίου είναι σαφείς και κατανοητοί, αρατίθεται κατάλογος των σχετικών ορισµών: Όραµα: το (ίσως) ραγµατο οιήσιµο όνειρο του ως η ηµόσια Οργάνωση ε ιθυµεί να εξελιχθεί µακρο ρόθεσµα (σε χρονικό ορίζοντα 3-5+ έτη). Α οστολή: ο τελικός λόγος ύ αρξης µιας ηµόσιας Οργάνωσης, συνήθως, µια γρα τή α οτύ ωση του οράµατός της. Στόχοι: οι βασικές ε ιδιώξεις στα διάφορα ε ί εδα της ηµόσιας Οργάνωσης (Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση, Τµήµα, Υ άλληλοι) των ο οίων η εκ λήρωση µέσω ενεργειών-δράσεων συντελεί στην υλο οίηση της Στρατηγικής της. Στρατηγικά Ζητήµατα: τα εγγενή, ενδοδιοικητικά Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της ηµόσιας Οργάνωσης σε συνδυασµό µε τις Ευκαιρίες και τις Α ειλές ου διαµορφώνονται στο εριβάλλον δραστηριο οίησής της. Στρατηγική: έκφραση του τι ρέ ει να κάνει µια ηµόσια Οργάνωση, µε τη µορφή ρογραµµάτων δράσης, ροκειµένου α ό ένα συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς στο αρόν να φθάσει σε ένα άλλο συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς στο µέλλον ε ιτυγχάνοντας τους στόχους της. είκτης Μέτρησης: το ενδεικτικό µέτρο ου χρησιµο οιείται για τον ροσδιορισµό του ε ι έδου α οτελεσµάτων (εκροής, οιότητας, α οδοτικότητας, κλ.) µιας ηµόσιας Οργάνωσης. Τιµή-Στόχος: ε ί εδο α οτελεσµάτων (εκροής, οιότητας, α οδοτικότητας, κλ.) ου ρέ ει να ε ιτευχθεί. Στρατηγικό Πρόγραµµα: σύνολο ενεργειών ου σχεδιάζονται σε ε ί εδο ηγεσίας µιας ηµόσιας Οργάνωσης και µε χρονικό ορίζοντα, συνήθως, τρία (3) έως έντε (5) έτη (βλ. Σχήµα 2). Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα: σύνολο ενεργειών ου υ οστηρίζουν την εφαρµογή του Στρατηγικού Προγράµµατος. Σχεδιάζονται σε ε ί εδο Γενικών ιευθύνσεων ή ιευθύνσεων µιας ηµόσιας Οργάνωσης, είναι ολύ ιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα Στρατηγικά και έχουν χρονικό ορίζοντα ένα (1) έως τρία (3) έτη (βλ. Σχήµα 2). 3

4 Πρόγραµµα ράσης: ρωτοβουλίες ή σχέδια ου ρέ ει να αναληφθούν ροκειµένου να ε ιτευχθούν ένας ή και ερισσότεροι α ό τους Στρατηγικούς Στόχους της ηµόσιας Οργάνωσης. Εκδηλώνονται ως σύνολο ενεργειών ου υ οστηρίζουν την εφαρµογή των Στρατηγικών Προγραµµάτων. Σχεδιάζονται σε ε ί εδο ιευθύνσεων ή Τµηµάτων και έχουν, συνήθως, διάρκεια µέχρι ένα (1) έτος (βλ. Σχήµα 2). Στρατηγική ιοίκηση: το σύνολο των διοικητικών α οφάσεων και ενεργειών ου καθορίζει την µακροχρόνια α όδοση µιας ηµόσιας Οργάνωσης. Περιλαµβάνει Ανάλυση Περιβάλλοντος (Εσωτερικού και Εξωτερικού), ιαµόρφωση Στρατηγικής, Εφαρµογή Στρατηγικής και Αξιολόγηση. ΙΙΙ. Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 3, αρ. 1 του ν. 3230/2004, οι ροτεραιότητες ολιτικής αρέµβασης στους τοµείς ολιτικής ου έχουν ε ιλεγεί α ό το Υ ουργικό Συµβούλιο, εξειδικεύονται µε ευθύνη κάθε Υ ουργού (ή οργάνου διοίκησης) στο εδίο των αρµοδιοτήτων του στο λαίσιο σχεδίασης και ανά τυξης ενός συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης ου αναφέρεται σε όλο το φάσµα αυτών. Το ροτεινόµενο ρότυ ο ανά τυξης συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης α οτυ ώνεται στο σχήµα της ε όµενης σελίδας, µε κύριο χαρακτηριστικό τη διαδραστική ε ικοινωνία µεταξύ των ε ί µέρους βηµάτων: 4

5 Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Σ ΕΝ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α Ν Α Λ Υ Σ Η S W O T ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ BSC ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ 5

6 Προγράµµατα ράσης Επιχειρησιακά Προγράµµατα Στρατηγικά Προγράµµατα 1 χρόνο 1-3 χρόνια 3-5+ χρόνια Βραχυπρόθεσµα Μεσοπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σχήµα 2: Στρατηγικά-Επιχειρησιακά-Προγράµµατα ράσης 6

7 Α. ιαµόρφωση Στρατηγικής 1. Όραµα ηµόσιας Οργάνωσης Όραµα είναι ένα σύνολο ιδανικών και ε οιθήσεων ου αφορούν στο σκο ό και στις αξίες της ηµόσιας Οργάνωσης ροσδιορίζοντας, έτσι, την µελλοντική κατεύθυνση στην ο οία θα κινηθεί η οργάνωση. Είναι µια έννοια ροσανατολισµού σε σχέση µε το τι ροσ αθεί να ετύχει η ηµόσια Οργάνωση αλλά και ου ε ιδιώκει να φτάσει σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως έντε (5) ετών ή και αρα άνω. Το όραµα α οτελεί σηµαντικό αράγοντα συνεχούς ενεργο οίησης του συνόλου της Οργάνωσης της ο οίας τη µελλοντική δοµή και λειτουργία καθορίζει. Ταυτόχρονα: Εξασφαλίζει οµοφωνία σχετικά µε τους στρατηγικούς στόχους ίνει το γενικό ε ιχειρησιακό ροσανατολισµό Λειτουργεί ως το κεντρικό σηµείο αναφοράς µε το ο οίο οι µονάδες ταυτίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους ιευκολύνει τη µετάφραση των στρατηγικών στόχων σε καθηµερινές, λειτουργικά κατανεµηµένες αρµοδιότητες Για να χαρακτηριστεί το όραµα α οτελεσµατικό θα ρέ ει να ληροί τις ροϋ οθέσεις ου αρατίθενται στον ακόλουθο ίνακα: Πίνακας Ι: Προϋ οθέσεις Α οτελεσµατικού Οράµατος Εύκολα µεταδόσιµο και κοινο οιήσιµο (σε όλα τα ε ί εδα της Οργάνωσης) Κατανοητό, εριεκτικό και ε ικεντρωµένο Ικανό να εµ νεύσει και να κινητο οιήσει τους εργαζοµένους Ε ιθυµητό (α ό όλους τους µετόχους) Μετρήσιµο και εφικτό Ευέλικτο (στην εφαρµογή του) και χρονικά ροσδιορισµένο 2. Α οστολή της ηµόσιας Οργάνωσης Η Α οστολή ροσδιορίζει τον κύριο σκο ό λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης, τον υ έρτατο λόγο ύ αρξής της ό ως αυτός ροκύ τει α ό το ισχύον θεσµικό λαίσιο. Η Α οστολή α οσαφηνίζει το κύριο έργο της ηµόσιας Οργάνωσης και το µεταφέρει σε όλους τους µετόχους της, ιδίως δε στους υ αλλήλους της. Συνηθέστατα, η Α οστολή α οτελεί τη γρα τή διατύ ωση του Οράµατος της ηµόσιας Υ ηρεσίας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι συχνά η ύ αρξη κάθε ηµόσιας Οργάνωσης α αντά σε ανάγκες ου είχαν αναγνωριστεί ολλά χρόνια ριν και µε βάση διαφορετική κοινωνική ραγµατικότητα ακόµα κι αν, ολλές φορές, η φύση των ροβληµάτων ου η ηµόσια Οργάνωση καλείται να ε ιλύσει αραµένει 7

8 αναλλοίωτη στην άροδο του χρόνου, α οτελεί αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο τρό ος δράσης έχει διαφορο οιηθεί, κυρίως, λόγω της εισδοχής νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή µας ραγµατικότητα. Υ άρχουν, ως εκ τούτου, οικίλες ερι τώσεις ου οι εξελίξεις ε ιβάλλουν την ε ικαιρο οίηση ή ακόµα και τη δραστική αλλαγή της Α οστολής ώστε να συµ εριλαµβάνει τις νέες ροκλήσεις και ανάγκες ου διαµορφώνονται στο αγκοσµιο οιηµένο και διαρκώς µεταβαλλόµενο εριβάλλον. Η Α οστολή µιας ηµόσιας Οργάνωσης για να είναι ε ιτυχηµένη θα ρέ ει να εριγράφεται σε δύο µε τρεις ροτάσεις και να ληροί τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις ου αρατίθενται µε τη µορφή ίνακα: Πίνακας ΙΙ: Προϋ οθέσεις για την ε ιτυχηµένη σύνταξη της Α οστολής µιας ηµόσιας Οργάνωσης Σαφής και Α λή αλλά όχι Υ ερα λουστευµένη, ώστε να αντανακλά µε σαφήνεια το εδίο ολιτικής στο ο οίο δραστηριο οιείται η ηµόσια Οργάνωση και να ελαχιστο οιείται ο κίνδυνος ελλι ούς καθορισµού της ραγµατικής α οστολής Εµ νέει αλλαγές, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεχής βελτίωση της ηµόσιας Οργάνωσης Μακρο ρόθεσµη, ώστε να ισχύει για ολλά χρόνια. Καθώς οι στρατηγικές και τα ε ιχειρησιακά σχέδια µεταβάλλονται, η Α οστολή θα ρέ ει να α οτελεί το θεµέλιο λίθο της λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης, α οτελώντας τη κοινή βάση ου θα εξυ ηρετεί τη λήψη µελλοντικών α οφάσεων για το εδίο δραστηριο οίησής του και τις λειτουργίες ου θα έχει. Ε ικοινωνιακή, µε χρήση α λής γλώσσας και όχι ορολογίας ξένης ρος το ευρύ κοινό και το σύνολο του ροσω ικού της ηµόσιας Οργάνωσης. Η σαφώς καθορισµένη Α οστολή γνωστο οιείται και µεταδίδεται µε ερισσότερη ευκολία και ε ιτυχία όχι µόνον στο ροσω ικό αλλά και γενικότερα στους µετόχους στα εδία άσκησης ολιτικής της ηµόσιας Οργάνωσης. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία καθορισµού της Α οστολής θα ρέ ει να δίνονται α αντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα, α αρίθµηση των ο οίων αρατίθεται κατωτέρω, για διευκόλυνση των Υ ηρεσιών (βλ. ίνακα ΙΙΙ): Πίνακας ΙΙΙ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ποιος είναι εν γένει ο λόγος ύ αρξης της ηµόσιας Οργάνωσης; 2 Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες/ ροβλήµατα των ολιτών η αντιµετώ ιση των ο οίων δικαιολογεί τη δηµιουργία και λειτουργία της 8

9 ηµόσιας Οργάνωσης; 3 Αντιµετω ίζονται οι ανάγκες αυτές α ό τη ηµόσια Οργάνωση; 4 Με οιους τρό ους θα ρέ ει να αντα οκρίνεται η ηµόσια Οργάνωση στις ροσδοκίες των ολιτών; Στο τέλος της αρούσας εγκυκλίου ε ισυνά τεται Υ όδειγµα Προτύ ου Σύνταξης Α οστολής. 3. ιαµόρφωση Στρατηγικής Στο λαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ολιτική ηγεσία του Υ ουργείου (ή το οικείο όργανο διοίκησης), αναλαµβάνει τη µετατρο ή του οράµατος της ηµόσιας Οργάνωσης ό ως αυτό έχει ήδη ροσδιοριστεί σε ροηγούµενο στάδιοσε ένα ολοκληρωµένο σύνολο στόχων ου ροσδιορίζουν µεσο ρόθεσµα την ε ιτυχηµένη εφαρµογή δηµόσιων ολιτικών µε βάση ροτεραιότητες ου έχουν ε ιλεγεί α ό το Υ ουργικό Συµβούλιο. Η ροαναφερθείσα διαδικασία υλο οιείται µεθοδολογικά µε τη χρήση της Ανάλυσης S.W.O.T. (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) ου εριλαµβάνει τον ροσδιορισµό σε ρώτη φάση- των Στρατηγικών Προβληµατισµών της ηµόσιας Οργάνωσης για να ακολουθήσει σε δεύτερη φάσηη ανά τυξη, ε ί τη βάσει των Στρατηγικών Προβληµατισµών, της Στρατηγικής ου ταιριάζει καλύτερα στις ε ικρατούσες συνθήκες. Η ανάλυση S.W.O.T. είναι µια τεχνική ου αραθέτει και συσχετίζει τα ενδοδιοικητικά υνατά και Αδύνατα Σηµεία µιας ηµόσιας Οργάνωσης α έναντι στις Ευκαιρίες και στις Α ειλές ου διαµορφώνονται στο λαίσιο του εξωτερικού εριβάλλοντος δραστηριο οίησης της ως άνω ηµόσιας Οργάνωσης, α οβλέ οντας: 1. Στον ροσδιορισµό των κύριων Στρατηγικών Προβληµατισµών ου η ηµόσια Οργάνωση καλείται να αντιµετω ίσει και 2. Στη διαµόρφωση των κατάλληλων Στρατηγικών Ε ιλογών ου θα διασφαλίζουν ε ιτυχή ροσέγγιση των ως άνω Στρατηγικών Προβληµατισµών. Στο λαίσιο της ροαναφερθείσας ανάλυσης S.W.O.T. ορίζονται τα κάτωθι: υνατό Σηµείο θεωρείται ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό ου ενδέχεται να α οβεί καθοριστικό στην ροσ άθεια βελτίωσης της ηµόσιας Οργάνωσης και εκ λήρωσης της Α οστολής της. Αδύνατο Σηµείο είναι ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό ου καθιστά τη ηµόσια Οργάνωση ροβληµατική και µη ε αρκή στην άσκηση δηµόσιων ολιτικών του τοµέα αρµοδιότητάς της. Ευκαιρία είναι η εξωτερική ( εριβαλλοντική) συνθήκη ου ροσφέρει σηµαντικές βελτιωτικές ροο τικές σε ό,τι αφορά τον τρό ο αροχής δηµοσίων υ ηρεσιών εκ µέρους της ηµόσιας Οργάνωσης. 9

10 Α ειλή θεωρείται η εξωτερική ερίσταση ου δηµιουργεί σοβαρό ενδεχόµενο υ ονόµευσης της α οτελεσµατικής λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης. Στην ρώτη φάση εφαρµογής της ανάλυσης S.W.O.T., ροσδιορίζονται τα υνατά Σηµεία και τα Αδύνατα Σηµεία της ηµόσιας Οργάνωσης ό ως αυτά ροκύ τουν α ό την ανάλυση του εσωτερικού εριβάλλοντος της εν λόγω Οργάνωσης, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Ηγεσία Σαφήνεια Οράµατος/Α οστολής Αξίες Ανθρώ ινο υναµικό Χρηµατοδότηση Θεσµικό λαίσιο λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης Οργανωτική οµή της ηµόσιας Οργάνωσης Υλικοτεχνική Υ οδοµή ιατιθέµενοι Πόροι ιαδικασίες Εσωτερικοί ίαυλοι Ε ικοινωνίας Συνεργασίες- ίκτυα µε οµάδες συµφερόντων Εν συνεχεία, ροσδιορίζονται οι Ευκαιρίες και οι Α ειλές ως συνάρτηση αραγόντων ου διαµορφώνουν το εξωτερικό εριβάλλον της ηµόσιας Οργάνωσης, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Παγκοσµιο οιηµένη Οικονοµία Τεχνολογικές Εξελίξεις Α αιτήσεις-ανάγκες «Πελατών» ηµογραφικές Μεταβολές Κοινωνικές Συνθήκες-Τάσεις Νοµικό Πλαίσιο Πολιτικές Συγκυρίες-Πολιτική Βούληση Για την καταγραφή των υνατών Σηµείων, Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Α ειλών ου έχουν ροσδιορισθεί, µ ορεί να χρησιµο οιηθεί ο ίνακας του αραρτήµατος µε τίτλο «Υ όδειγµα Πίνακα Καταγραφής Στοιχείων Ανάλυσης S.W.O.T.». Με την ολοκλήρωση της ως άνω ανάλυσης, κάθε ένα εκ των υνατών Σηµείων, Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Α ειλών ου έχουν εντο ισθεί αξιολογείται, έτσι ώστε -µε γνώµονα τις ροτεραιότητες κάθε ηµόσιας Οργάνωσηςνα ε ισηµανθούν τα λέον σηµαντικά εξ αυτών. Κατ αυτόν τον τρό ο ροσδιορίζονται οι κυριότεροι Στρατηγικοί Προβληµατισµοί ου ά τονται της λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης και για την οµαδο οιηµένη καταγραφή των ο οίων µ ορεί να χρησιµο οιηθεί ο ε ισυνα τόµενος στο αράρτηµα ίνακας µε τίτλο «Υ όδειγµα Πίνακα Καταγραφής Στρατηγικών Προβληµατισµών». Μετά τον εντο ισµό των κυριότερων Στρατηγικών Προβληµατισµών για τη ηµόσια Οργάνωση, ροσδιορίζονται οι βασικοί άξονες-κατηγορίες 10

11 Στρατηγικών Ε ιλογών αυτής, ως συνδυασµός των στοιχείων ου ροέκυψαν α ό την ανάλυση S.W.O.T. και σύµφωνα µε τα όσα α εικονίζονται στον ακόλουθο ίνακα: µετατροπή ΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ συνδυασµός Α ΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Ελαχιστοποίηση / Εξαφάνιση συνδυασµός ΕΥΚΑΙΡΙΑ µετατροπή ΑΠΕΙΛΗ Πιο αναλυτικά, οι βασικές Στρατηγικές Ε ιλογές µιας ηµόσιας Οργάνωσης, ό ως ροκύ τει α ό τον ανωτέρω ίνακα, µ ορούν να διακριθούν σε τρεις (3) κατηγορίες: Συνδυασµό υνατών Σηµείων και Ευκαιριών. Μετατρο ή Αδύνατων Σηµείων σε υνατά Σηµεία και Α ειλών σε Ευκαιρίες. Ελαχιστο οίηση/α οφυγή των ερι τώσεων ου η µετατρο ή Αδύνατων Σηµείων σε υνατά Σηµεία και Α ειλών σε Ευκαιρίες δεν είναι εφικτή. Με αφετηρία τους ως άνω κατευθυντήριους άξονες, οι βασικές Στρατηγικές Ε ιλογές µιας ηµόσιας Οργάνωσης συγκεκριµενο οιούνται ως ακολούθως: Στρατηγικές υνατών Σηµείων-Ευκαιριών: χρησιµο οίηση των υνατών Σηµείων της ηµόσιας Οργάνωσης ρος εκµετάλλευση κά οιας Ευκαιρίας µέσω διαµορφούµενων συνδυασµών/συνεργειών Στρατηγικές υνατών Σηµείων-Α ειλών: χρησιµο οίηση των υνατών Σηµείων της ηµόσιας Οργάνωσης µε στόχο τον εριορισµό/εξάλειψη κά οιας Α ειλής Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων-Ευκαιριών: µετατρο ή-βελτίωση Αδύνατων Σηµείων µέσα α ό την αξιο οίηση κά οιας Ευκαιρίας Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων-Α ειλών: εριορισµός/εξάλειψη Αδύνατων Σηµείων υ ό το ρίσµα ρεαλιστικών Α ειλών 11

12 Σχηµατικά, οι ροαναφερθείσες Στρατηγικές Ε ιλογές α οδίδονται στον ακόλουθο ίνακα: υνατά Σηµεία Αδύνατα Σηµεία Ευκαιρίες Στρατηγικές υνατών Σηµείων- Ευκαιριών Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων- Ευκαιριών Α ειλές Στρατηγικές υνατών Σηµείων- Απειλών Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων- Απειλών Τι µ ορούµε να κάνουµε για να αξιο οιήσουµε-ενδυναµώσουµε το... υνατό Σηµείο; Τι µ ορούµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε-αντι αρέλθουµε το...αδύνατο Σηµείο; Τι µ ορούµε να κάνουµε για να εκµεταλλευθούµε την...ευκαιρία; Τι µ ορούµε να κάνουµε για να ελαχιστο οιήσουµε-εξαφανίσουµε τον...κίνδυνο; Β. Εφαρµογή Στρατηγικής Η ολοκληρωµένη θεώρηση της Στρατηγικής ου εφαρµόζει µια ηµόσια Οργάνωση α αιτεί την υιοθέτηση µιας τεχνικής για την ενδελεχή αρακολούθηση της εφαρµογής της ου θα α οτελεί, ταυτόχρονα, τη βάση ενός Στρατηγικού Συστήµατος ιοίκησης για τη µετατρο ή της Στρατηγικής σε Προγράµµατα ράσης σε όλα τα ε ί εδα της ηµόσιας Οργάνωσης. 1. Κριτήρια Ε ιλογής Μεθόδου για την Εφαρµογή Στρατηγικής σε ηµόσια Οργάνωση Η µέθοδος ου ε ιλέχθηκε βασίζεται στην τεχνική Balanced Scorecard (Εξισορρο ηµένη Μέτρηση Α όδοσης), ένα Σύστηµα ιοίκησης Α όδοσης ροσανατολισµένο στα Α οτελέσµατα, µε βασική ε ιδίωξη τη σύνδεση βραχυ ρόθεσµων και µακρο ρόθεσµων δραστηριοτήτων µιας ηµόσιας Οργάνωσης µε το Όραµα, την Α οστολή και τη Στρατηγική της µέσω του καθορισµού µετρήσιµων και συναινετικών στόχων. Οι βασικοί λόγοι ου οδήγησαν στην υιοθέτηση -µε αραλλαγές για τη διασφάλιση της καλύτερης ροσαρµογής της στις ανάγκες της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης- της εν λόγω τεχνικής είναι: 12

13 Η εκτεταµένη ε ιτυχής εφαρµογή του στο δηµόσιο τοµέα ολλών χωρών της Ευρω αϊκής Ένωσης (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες) Η δυνατότητα δυναµικής και ολιστικής αρακολούθησης και ανατροφοδότησης σε σχέση µε τη λειτουργία της ηµόσιας Οργάνωσης µε χρήση ενός σχετικά µικρού αριθµού εικτών Μέτρησης. Κατ αυτόν τον τρό ο, ε ιτυγχάνεται η α οφυγή της σύγχυσης ου µ ορεί να ροέλθει είτε α ό την υ ερ ληθώρα «δεδοµένων» είτε α ό την έλλειψη συγκεκριµένου ροσανατολισµού και ε ιδιώξεων των εικτών Μέτρησης ου ε ιλέχθηκαν. Η δυνατότητα διαλειτουργικής ε ίλυσης ροβληµάτων µέσω της σύνδεσης Στρατηγικών, εικτών Μέτρησης και αναµενόµενων Α οτελεσµάτων σε διάφορα ε ί εδα της ηµόσιας Οργάνωσης και σε διαφορετικές ε ιχειρησιακές αραµέτρους (.χ. Εσωτερικές ιαδικασίες, Οικονοµικά κλ ). Η εστίαση στη βελτίωση της α όδοσης της ηµόσιας Οργάνωσης καθώς και στην α οσαφήνιση των εδίων στα ο οία η ηµόσια Οργάνωση θα ρέ ει να κατευθύνει τις ροσ άθειές της (.χ. καλύτερη και α οτελεσµατικότερη κατανοµή των όρων της ηµόσιας Οργάνωσης) µέσω του λήρους συντονισµού των δραστηριοτήτων της. Η θέση σε ισχύ του Ν.3230/2004 ου εισάγει στην Ελληνική ηµόσια ιοίκηση τις έννοιες της ιοίκησης µέσω Στόχων και της Μέτρησης της Α οδοτικότητας και Α οτελεσµατικότητας εριγράφοντας τις διαδικασίες εκείνες ου συµβάλλουν στην αντιµετώ ιση του ελλείµµατος Στρατηγικής ιοίκησης ου αρατηρείται στις ηµόσιες Οργανώσεις της χώρας µας και στην κατ ε έκταση- βελτίωση της άσκησης της διοίκησης ρος όφελος του ολίτη. 2. οµή της Balanced Scorecard Η τεχνική Balanced Scorecard είναι δοµηµένη στη βάση της µέτρησης της α όδοσης της ηµόσιας Οργάνωσης υ ό τέσσερεις (4) ο τικές γωνίες (βλ. Σχήµα 3): Ο τική Γωνία 1: Πολίτες (Τι ρέ ει να ετύχει η ηµόσια Οργάνωση για να ικανο οιήσει τις ανάγκες των Πολιτών στους ο οίους αρέχει υ ηρεσίες;) Ο τική Γωνία 2: Εσωτερικές ιαδικασίες (Ποιες διαδικασίες ρέ ει να βελτιστο οιήσει η Οργάνωση για να ικανο οιήσει τους ολίτες καθώς και τα όργανα διοίκησής της;) Ο τική Γωνία 3: Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση (Πως ρέ ει να διατηρείται και να ενισχύεται η ικανότητα της Οργάνωσης για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη;) 13

14 Ο τική Γωνία 4: ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι (Ποιοι είναι οι οικονοµικοί όροι ου έχει στη διάθεσή της η ηµόσια Οργάνωση για να εκ ληρώσει την Α οστολή της;) Η εφαρµογή της εν λόγω τεχνικής εριλαµβάνει τρία (3) στάδια: I. ιατύ ωση ήλωσης Προορισµού της ηµόσιας Οργάνωσης II. Προσδιορισµός Στρατηγικών Στόχων ανά Ο τική Γωνία III. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων Πιο αναλυτικά: I. ιατύ ωση ήλωσης Προορισµού της ηµόσιας Οργάνωσης: µια σαφής, ξεκάθαρη και λε τοµερής (µε χρήση και οσοτικών όρων ό ου αυτό είναι δυνατόν) εριγραφή του τι ροσ αθεί να ε ιτύχει και ως θα έχει εξελιχθεί η ηµόσια Οργάνωση σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο στο µέλλον (συνήθως µε χρονικό ορίζοντα 3-5+ έτη). Η ήλωση Προορισµού εριγράφει τη µελλοντική µορφή της ηµόσιας Οργάνωσης σε τέσσερεις (4) κατηγορίες ου ταυτίζονται µε τις ο τικές γωνίες ου αναλύθηκαν ανωτέρω: Πολίτες, Εσωτερικές ιαδικασίες, Μάθηση- Συνεχή Βελτίωση και ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι. Τονίζεται ότι η διατύ ωση ήλωσης Προορισµού διασφαλίζει την ορθολογική λήψη α οφάσεων σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της ηµόσιας Οργάνωσης αφού ροϋ οθέτει, ως συστατικό στοιχείο της, την ύ αρξη συναίνεσης και κοινής θεώρησης τουλάχιστον σε ε ί εδο στρατηγικών ροθέσεων. II. Προσδιορισµός Στρατηγικών Στόχων ανά Ο τική Γωνία: ε ιλογή των ιο σηµαντικών-κοµβικών δραστηριοτήτων (και των συνδεόµενων µε αυτές α οτελεσµάτων), η εστίαση στη βραχυ ρόθεσµη εφαρµογή των ο οίων εξασφαλίζει ότι η ηµόσια Οργάνωση ε ιτυγχάνει τους µεσο-µακρο ρόθεσµους στόχους της, ό ως αυτοί ροδιαγράφηκαν στη ήλωση Προορισµού. Οι Στρατηγικοί Στόχοι ου ε ιλέγονται κατανέµονται σε τέσσερεις (4) Ο τικές Γωνίες: Πολίτες, Εσωτερικές ιαδικασίες, Μάθηση-Συνεχή Βελτίωση και ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι. Οι Στρατηγικοί Στόχοι α αντούν στην ερώτηση τι θέλουµε να ετύχουµε σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως έντε (5) ετών ή και αρα άνω. Α οτελούν τον κατευθυντήριο άξονα για την εξειδίκευση της στρατηγικής της ηµόσιας Οργάνωσης και µέσο για την λήρη ανά τυξη των δεικτών µέτρησης α όδοσης. Οι Στρατηγικοί Στόχοι α οτελούν το σηµείο αναφοράς βάσει του ο οίου ανα τύσσονται και ε ικεντρώνονται, ανάλογα µε το τι ρέ ει να ε ιτευχθεί, οι κύριες δραστηριότητες της ηµόσιας Οργάνωσης, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τα ε ιθυµητά α οτελέσµατα α ό την εφαρµογή συγκεκριµένων ολιτικών ή δράσεων. Οι Στρατηγικοί Στόχοι θα ρέ ει να ορίζονται µε τρό ο ου να ε ιτρέ ει την εραιτέρω εξειδίκευση τους σε υλο οιήσιµες και αξιολογήσιµες στρατηγικές ώστε να καταδεικνύεται κατ αυτόν τον τρό ο και ο βαθµός ε ίτευξής τους. 14

15 Στόχοι ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι είκτες Μέτρησης Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Στόχοι είκτες Μέτρησης Πολίτες Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Στόχοι Εσωτερικές ιαδικασίες είκτες Μέτρησης Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Στόχοι Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση είκτες Μέτρησης Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Σχήµα 3: Εξισορρο ηµένη Μέτρηση Α όδοσης ηµόσιας Οργάνωσης (Balanced Scorecard) 15

16 III. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων: η σχηµατική ανα αράσταση των Στρατηγικών Στόχων της ηµόσιας Οργάνωσης κατανεµηµένων στις τέσσερεις Ο τικές Γωνίες ( ου αναλύθηκαν ανωτέρω) και συνδεδεµένων µεταξύ τους µε βέλη ου α εικονίζουν τις σχέσεις αιτίου και α οτελέσµατος, ό ως στο Σχήµα 4 της ε όµενης σελίδας : Η Ο τική Γωνία 1: Πολίτες εριλαµβάνει Στρατηγικούς Στόχους ου εκφράζουν τα ε ιθυµητά α οτελέσµατα-εκροές της ηµόσιας Οργάνωσης για την υλο οίηση του οράµατός της σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της οιότητας ζωής του ολίτη. Στη συνέχεια, α οτυ ώνονται οι σχέσεις ου συνδέουν τους ως άνω Στρατηγικούς Στόχους µε τους αντίστοιχους Στρατηγικούς Στόχους θεωρούµενους ως εισροές- ου αναφέρονται στις κρίσιµες ενδοδιοικητικές δραστηριότητες της ηµόσιας Οργάνωσης (Ο τική Γωνία 2: Εσωτερικές ιαδικασίες). Ακολούθως, οι τελευταίοι συσχετίζονται µε Στρατηγικούς Στόχους θεωρούµενους ως εισροές- για την ανά τυξη δράσεων σε ε ί εδο άυλου κεφαλαίου της ηµόσιας Οργάνωσης (Ο τική Γωνία 3: Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση) ώστε οι ως άνω διαδικασίες να εξελιχθούν βελτιωτικά. Με τη σειρά τους οι τελευταίοι συνδέονται µε Στρατηγικούς Στόχους ου αφορούν θέµατα χρηµατοδότησης και κατανοµής όρων (Ο τική Γωνία 4: ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι) κι έχουν χαρακτήρα εισροών στο λαίσιο ενός «συστήµατος» ου α οσκο εί στη δηµιουργία ροστιθέµενης αξίας µέσω των αρεχοµένων υ ηρεσιών για τον ολίτη. 16

17 Σχήµα 4: Υ όδειγµα Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων 17

18 IV. Καθορισµός εικτών Μέτρησης - Καθορισµός Τιµών Στόχευσης: αναγνωρίζονται και κατασκευάζονται είκτες Μέτρησης ου αρέχουν τη δυνατότητα στο όργανο διοίκησης να αρακολουθεί την ρόοδο της ηµόσιας Οργάνωσης σε σχέση µε την ε ίτευξη των στόχων ου έχουν τεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. V. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών: η εφαρµογή Προγραµµάτων -µε συγκεκριµένη εναρκτήρια και καταληκτική ηµεροµηνία- ου ροσδιορίζουν τις δράσεις ου είναι α αραίτητες ροκειµένου να υλο οιηθούν οι Στόχοι ου έχουν τεθεί α ό τη ηµόσια Οργάνωση. VI. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση: η διαδικασία ου αρέχει στην ηγεσία (ή στο όργανο διοίκησης της ηµόσιας Οργάνωσης) όλες τις α αραίτητες ληροφορίες σχετικά µε το εφικτό ή µη των υ ό εφαρµογή στρατηγικών καθώς και τη δυνατότητα ε ανακαθορισµού και αναθεώρησης αυτών ανάλογα µε τις ροκύ τουσες ανάγκες. Με την αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 και την µε Α.Π.: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας, ροσδιορίζεται ε ακριβώς η διαδικασία ανατροφοδότησης µέσω της σύνταξης Εκθέσεων Α ολογισµού ράσης και Εκθέσεων Α οτελεσµάτων για ε ί µέρους µετρήσεις/αξιολογήσεις. Ε ισηµαίνεται ότι η ανωτέρω εριγραφή αναφέρεται στην ανά τυξη της µεθόδου Εξισορρο ηµένης Μέτρησης Α όδοσης για το σύνολο της ηµόσιας Οργάνωσης. Ωστόσο, η ολυ λοκότητα των ηµοσίων Οργανώσεων ε ιβάλλει ανάλογες µεθοδολογικές ροσεγγίσεις σε ε ί εδο Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Ατόµων-Υ αλλήλων, στο λαίσιο της εφαρµογής του ν.3230/2004 ου καθιερώνει το Σύστηµα ιοίκησης µε Στόχους καθώς και τη Μέτρηση της Α οδοτικότητας και της Α οτελεσµατικότητας στην Ελληνική ηµόσια ιοίκηση. Τα α αραίτητα συστατικά στοιχεία για την ανά τυξη της Balanced Scorecard σε κάθε ε ί εδο διοίκησης µιας ηµόσιας Οργάνωσης είναι τα ακόλουθα: Γενική ιεύθυνση: 1. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων µεταξύ των ετήσιων Στόχων της Γενικής ιεύθυνσης ου ροέκυψαν α ό τους ετήσιους Στρατηγικούς Στόχους της ηµόσιας Οργάνωσης, σύµφωνα µε το εδ. β), αρ.1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών Στόχευσης σύµφωνα µε την ροτεινόµενη µεθοδολογία του άρθρου 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας- για την α οτελεσµατικότερη αρακολούθηση της ροόδου ε ίτευξης των ετήσιων Στόχων της Γενικής ιεύθυνσης. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή Προγραµµάτων ράσης (στο λαίσιο ευρύτερων Ε ιχειρησιακών ή Στρατηγικών Προγραµµάτων) συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, ου 18

19 συµβάλλουν στην ραγµάτωση των ετήσιων Στόχων της Γενικής ιεύθυνσης. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. ιεύθυνση: 1. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων µεταξύ των ετήσιων Στόχων της ιεύθυνσης -ό ως έχουν ροσδιοριστεί α ό τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης- σύµφωνα µε τους ετήσιους Στρατηγικούς Στόχους της ηµόσιας Οργάνωσης (εδ. β, αρ.1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και η µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ ). 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών Στόχευσης για την α οτελεσµατικότερη αρακολούθηση της ροόδου ε ίτευξης των ετήσιων Στόχων της ιεύθυνσης. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή Προγραµµάτων ράσης (στο λαίσιο ευρύτερων Ε ιχειρησιακών ή Στρατηγικών Προγραµµάτων) συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, ου συµβάλλουν στην ραγµάτωση των ετήσιων Στόχων της ιεύθυνσης. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. Τµήµα: 1. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων µεταξύ των ετήσιων Στόχων του Τµήµατος ό ως αυτοί εξειδικεύτηκαν και ε ιµερίστηκαν α ό τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος (εδ. β, αρ.1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ ). 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών Στόχευσης για την α οτελεσµατικότερη αρακολούθηση της ροόδου ε ίτευξης των ετήσιων Στόχων του Τµήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή Προγραµµάτων ράσης συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, ου συµβάλλουν στην ραγµάτωση των ετήσιων Στόχων του Τµήµατος. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. Υ άλληλος: 1. Καθορισµός Ετήσιων Ατοµικών Στόχων α ό τον Προϊστάµενο του Τµήµατος- ου συµβάλλουν στην ε ίτευξη των Στόχων του Τµήµατος, σύµφωνα µε το εδ. δ), αρ. 1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 19

20 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών-Στόχευσης για την αρακολούθηση της ε ίτευξης των ετήσιων Ατοµικών Στόχων σύµφωνα µε το άρθρο 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή καθηµερινών καθηκόντωνενεργειών, συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, στο λαίσιο Προγραµµάτων ράσης ου λαµβάνουν χώρα σε ε ί εδο Τµήµατος. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις ως άνω ο τικές γωνίες: 1. Πολίτες Η ολυ λοκότητα της σχέσης µεταξύ του ολίτη και της ηµόσιας Οργάνωσης α οτελεί συστατικό στοιχείο της εν λόγω ο τικής θεώρησης και µ ορεί να αναλυθεί σε τέσσερεις (4) διαφορετικές διαστάσεις. Κάθε διάσταση α εικονίζει κι ένα διαφορετικό ρόλο του ολίτη στη σχέση του µε τη ηµόσια Οργάνωση: Πολίτης ως Πελάτης: δίνεται έµφαση στην αντα όκριση της ηµόσιας Οργάνωσης στις ροσδοκίες των ολιτών και στην αροχή της βέλτιστης οιότητας υ ηρεσιών Πολίτης ως Ιδιοκτήτης: δίνεται έµφαση στην λογοδοσία των ηµοσίων Οργανώσεων ρος τον φορολογούµενο ολίτη στο λαίσιο της δέσµευσής τους για ροάσ ιση του δηµοσίου συµφέροντος και της βέλτιστης χρήσης του δηµοσίου χρήµατος Πολίτης ως Υ οκείµενο ικαίου: δίνεται έµφαση στην ροστασία του ολίτη ως υ οκειµένου δικαιωµάτων και υ οχρεώσεων, µέσω της ανά τυξης δηµόσιων ολιτικών ρόληψης και ενηµέρωσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της εφαρµογής τους και την ανατροφοδότηση ου ροκύ τει. Πολίτης ως Συνεργάτης: δίνεται έµφαση στην ενεργό συµµετοχή του ολίτη - είτε σε ατοµικό ε ί εδο είτε ως µέλος οργανωµένων οµάδων - στην άσκηση των ολιτικών ου ανα τύσσει η ηµόσια Οργάνωση. Για κάθε έναν εκ των ανωτέρω ρόλων του ολίτη, η ηµόσια Οργάνωση ορίζει Στρατηγικούς Στόχους εµ νεόµενους α ό το όραµά της. Οι ορισθέντες στόχοι δεν ρέ ει να είναι µονοδιάστατοι (ο ολίτης ως ελάτης) αλλά να εκτείνονται ισορρο ηµένα σε όλες τις λευρές ου χαρακτηρίζουν τη σχέση του ολίτη µε τη ηµόσια Οργάνωση και αναλύθηκαν σε ροηγούµενη αράγραφο. 2. Εσωτερικές ιαδικασίες Μετά τον καθορισµό των στόχων σε σχέση µε την Ο τική Γωνία 1 για τους Πολίτες, η ηµόσια Οργάνωση εντο ίζει τις εσωτερικές εκείνες διαδικασίες ου ρέ ει να βελτιστο οιήσει ροκειµένου να αρέχει στο κοινωνικό σύνολο τις ροσδοκώµενες υ ηρεσίες-α οτελέσµατα. 20

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Της Μαρίας Ραµµατά ΜΕΡΟΣ Ι 1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα