Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)"

Transcript

1 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Σ ηλιωτό ουλος Α. Ψαράκης Νίκος Πα αηλιού Τηλέφωνα: Αρ.Τηλ/τυ ίας: Ηλ/νική /νση: Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270 Α οστολή µε ηλεκτρ. ταχυδροµείο ΠΡΟΣ : Ό ως ο Πίνακας Α οδεκτών Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Με την αρούσα εγκύκλιο αρέχεται η µεθοδολογία για την ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης στις ηµόσιες Οργανώσεις. Συνο τικά, τα βήµατα ου την α αρτίζουν και αρουσιάζονται αναλυτικά στις ε όµενες αραγράφους, είναι τα ακόλουθα: 1. ιαµόρφωση Στρατηγικής I. ιαµόρφωση Οράµατος II. ιαµόρφωση ήλωσης Α οστολής III. Ανάλυση SWOT (Ενδοδιοικητική Ανάλυση - Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος) IV. ιαµόρφωση Στρατηγικών Ε ιλογών 1

2 2. Εφαρµογή Στρατηγικής (µε χρήση τεχνικής Balanced Scorecard) I. Καθορισµός Στρατηγικών Στόχων II. ιαµόρφωση Στρατηγικών ιασυνδέσεων III. Στοχοθεσία-Ανά τυξη Πρωτοβουλιών IV. Μετρήσεις Α οδοτικότητας & Ανατροφοδότηση Ε ισηµαίνεται ότι µε τη συγκεκριµένη εγκύκλιο ε ιχειρείται ο συσχετισµός και η ενσωµάτωση, σε ένα ευρύτερο λαίσιο Στρατηγικής ιοίκησης σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ), των όσων αναλύθηκαν στις µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ (Καθιέρωση Συστήµατος ιοίκησης µέσω Στόχων), ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ (Μεθοδολογία Καθορισµού εικτών Μέτρησης της Α οδοτικότητας και Α οτελεσµατικότητας της ηµόσιας ιοίκησης) και ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ (Σύνταξη και Υ οβολή Εκθέσεων Α ολογισµού ράσης και Εκθέσεων Α οτελεσµάτων ε ί µέρους αξιολογήσεων/µετρήσεων) εγκυκλίους του Υ ουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ...Α.). Σε ό,τι αφορά στη δοµή της αρούσας εγκυκλίου, στην ενότητα Ι ροσδιορίζονται οι µονάδες των ηµοσίων Οργανώσεων ου είναι αρµόδιες για την υλο οίηση των ενεργειών ου α αιτούνται για την ανά τυξη συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης. Στην ενότητα ΙΙ αρατίθενται οι ορισµοί των βασικών εννοιών ου χρησιµο οιούνται στις ε όµενες αραγράφου της εγκυκλίου ενώ στην ενότητα III αρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία ου ακολουθείται για την ανά τυξη συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης. Τέλος, στην ενότητα IV αρέχονται γενικού τύ ου οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ν. 3230/2004. Ι. Αρµόδιες Μονάδες Σύµφωνα µε το άρθρο 6, αρ. 3 του ν. 3230/2004, στα Υ ουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας, αρµόδιες να ροβούν στις ενέργειες ου είναι α αραίτητες για την ανά τυξη συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης, είναι οι µονάδες Ποιότητας και Α οδοτικότητας, οι ο οίες συνιστώνται µε Προεδρικά ιατάγµατα κατ εξουσιοδότηση των αρ. 1-2 του ως άνω άρθρου και νόµου. Ε ισηµαίνεται ότι σε όσα Υ ουργεία δεν υφίστανται µονάδες Ποιότητας και Α οδοτικότητας, καθώς και στις λοι ές Οργανώσεις του ηµόσιου Τοµέα στις ο οίες εφαρµόζεται το Σύστηµα Στοχοθεσίας αλλά δεν ροβλέ εται η σύσταση µονάδων Ποιότητας και Α οδοτικότητας (Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοτελείς Υ ηρεσίες, Ν.Π..., Ο.Τ.Α. α και β βαθµού), αρµόδιες για το Στρατηγικό Προγραµµατισµό είναι οι ιευθύνσεις ιοικητικού/ Προσω ικού χωρίς να α οκλείεται η συνεργασία µε άλλες οργανικές µονάδες της οικείας ηµόσιας Οργάνωσης, οι ο οίες ασκούν συναφείς αρµοδιότητες µε αυτές των µονάδων Ποιότητας και Α οδοτικότητας. 2

3 Ειδικά όσον αφορά στους Ο.Τ.Α. α και β βαθµού στους ο οίους εφαρµόζονται οι διατάξεις ερί δεικτών µέτρησης κατό ιν εκδόσεως Α όφασης του Υ ουργού ΕΣ...Α., σύµφωνα µε το άρθρο 8, αρ. 1 & 3 του ν. 3230/2004, αρµόδια για την υ οβολή ροτάσεων Στρατηγικού Προγραµµατισµού είναι η υ ηρεσιακή µονάδα ου, µε α όφαση των δηµοτικών, κοινοτικών και νοµαρχιακών συµβουλίων, ορίζεται ή συνιστάται για την εφαρµογή της διαδικασίας µέτρησης της α οδοτικότητας και της α οτελεσµατικότητας. Ε ισηµαίνεται ότι και ριν α ό την έκδοση της εν λόγω α όφασης δεν αναιρείται, σε καµία ερί τωση, η δυνατότητα των ανωτέρω ηµοσίων Υ ηρεσιών να ροβούν στην ενεργο οίηση των διατάξεων του ν.3230/2004. ΙΙ. Ε εξήγηση Εννοιών Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι όροι ου χρησιµο οιούνται στις ε όµενες αραγράφους της αρούσας εγκυκλίου είναι σαφείς και κατανοητοί, αρατίθεται κατάλογος των σχετικών ορισµών: Όραµα: το (ίσως) ραγµατο οιήσιµο όνειρο του ως η ηµόσια Οργάνωση ε ιθυµεί να εξελιχθεί µακρο ρόθεσµα (σε χρονικό ορίζοντα 3-5+ έτη). Α οστολή: ο τελικός λόγος ύ αρξης µιας ηµόσιας Οργάνωσης, συνήθως, µια γρα τή α οτύ ωση του οράµατός της. Στόχοι: οι βασικές ε ιδιώξεις στα διάφορα ε ί εδα της ηµόσιας Οργάνωσης (Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση, Τµήµα, Υ άλληλοι) των ο οίων η εκ λήρωση µέσω ενεργειών-δράσεων συντελεί στην υλο οίηση της Στρατηγικής της. Στρατηγικά Ζητήµατα: τα εγγενή, ενδοδιοικητικά Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της ηµόσιας Οργάνωσης σε συνδυασµό µε τις Ευκαιρίες και τις Α ειλές ου διαµορφώνονται στο εριβάλλον δραστηριο οίησής της. Στρατηγική: έκφραση του τι ρέ ει να κάνει µια ηµόσια Οργάνωση, µε τη µορφή ρογραµµάτων δράσης, ροκειµένου α ό ένα συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς στο αρόν να φθάσει σε ένα άλλο συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς στο µέλλον ε ιτυγχάνοντας τους στόχους της. είκτης Μέτρησης: το ενδεικτικό µέτρο ου χρησιµο οιείται για τον ροσδιορισµό του ε ι έδου α οτελεσµάτων (εκροής, οιότητας, α οδοτικότητας, κλ.) µιας ηµόσιας Οργάνωσης. Τιµή-Στόχος: ε ί εδο α οτελεσµάτων (εκροής, οιότητας, α οδοτικότητας, κλ.) ου ρέ ει να ε ιτευχθεί. Στρατηγικό Πρόγραµµα: σύνολο ενεργειών ου σχεδιάζονται σε ε ί εδο ηγεσίας µιας ηµόσιας Οργάνωσης και µε χρονικό ορίζοντα, συνήθως, τρία (3) έως έντε (5) έτη (βλ. Σχήµα 2). Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα: σύνολο ενεργειών ου υ οστηρίζουν την εφαρµογή του Στρατηγικού Προγράµµατος. Σχεδιάζονται σε ε ί εδο Γενικών ιευθύνσεων ή ιευθύνσεων µιας ηµόσιας Οργάνωσης, είναι ολύ ιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα Στρατηγικά και έχουν χρονικό ορίζοντα ένα (1) έως τρία (3) έτη (βλ. Σχήµα 2). 3

4 Πρόγραµµα ράσης: ρωτοβουλίες ή σχέδια ου ρέ ει να αναληφθούν ροκειµένου να ε ιτευχθούν ένας ή και ερισσότεροι α ό τους Στρατηγικούς Στόχους της ηµόσιας Οργάνωσης. Εκδηλώνονται ως σύνολο ενεργειών ου υ οστηρίζουν την εφαρµογή των Στρατηγικών Προγραµµάτων. Σχεδιάζονται σε ε ί εδο ιευθύνσεων ή Τµηµάτων και έχουν, συνήθως, διάρκεια µέχρι ένα (1) έτος (βλ. Σχήµα 2). Στρατηγική ιοίκηση: το σύνολο των διοικητικών α οφάσεων και ενεργειών ου καθορίζει την µακροχρόνια α όδοση µιας ηµόσιας Οργάνωσης. Περιλαµβάνει Ανάλυση Περιβάλλοντος (Εσωτερικού και Εξωτερικού), ιαµόρφωση Στρατηγικής, Εφαρµογή Στρατηγικής και Αξιολόγηση. ΙΙΙ. Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 3, αρ. 1 του ν. 3230/2004, οι ροτεραιότητες ολιτικής αρέµβασης στους τοµείς ολιτικής ου έχουν ε ιλεγεί α ό το Υ ουργικό Συµβούλιο, εξειδικεύονται µε ευθύνη κάθε Υ ουργού (ή οργάνου διοίκησης) στο εδίο των αρµοδιοτήτων του στο λαίσιο σχεδίασης και ανά τυξης ενός συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης ου αναφέρεται σε όλο το φάσµα αυτών. Το ροτεινόµενο ρότυ ο ανά τυξης συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης α οτυ ώνεται στο σχήµα της ε όµενης σελίδας, µε κύριο χαρακτηριστικό τη διαδραστική ε ικοινωνία µεταξύ των ε ί µέρους βηµάτων: 4

5 Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Σ ΕΝ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α Ν Α Λ Υ Σ Η S W O T ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ BSC ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ 5

6 Προγράµµατα ράσης Επιχειρησιακά Προγράµµατα Στρατηγικά Προγράµµατα 1 χρόνο 1-3 χρόνια 3-5+ χρόνια Βραχυπρόθεσµα Μεσοπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σχήµα 2: Στρατηγικά-Επιχειρησιακά-Προγράµµατα ράσης 6

7 Α. ιαµόρφωση Στρατηγικής 1. Όραµα ηµόσιας Οργάνωσης Όραµα είναι ένα σύνολο ιδανικών και ε οιθήσεων ου αφορούν στο σκο ό και στις αξίες της ηµόσιας Οργάνωσης ροσδιορίζοντας, έτσι, την µελλοντική κατεύθυνση στην ο οία θα κινηθεί η οργάνωση. Είναι µια έννοια ροσανατολισµού σε σχέση µε το τι ροσ αθεί να ετύχει η ηµόσια Οργάνωση αλλά και ου ε ιδιώκει να φτάσει σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως έντε (5) ετών ή και αρα άνω. Το όραµα α οτελεί σηµαντικό αράγοντα συνεχούς ενεργο οίησης του συνόλου της Οργάνωσης της ο οίας τη µελλοντική δοµή και λειτουργία καθορίζει. Ταυτόχρονα: Εξασφαλίζει οµοφωνία σχετικά µε τους στρατηγικούς στόχους ίνει το γενικό ε ιχειρησιακό ροσανατολισµό Λειτουργεί ως το κεντρικό σηµείο αναφοράς µε το ο οίο οι µονάδες ταυτίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους ιευκολύνει τη µετάφραση των στρατηγικών στόχων σε καθηµερινές, λειτουργικά κατανεµηµένες αρµοδιότητες Για να χαρακτηριστεί το όραµα α οτελεσµατικό θα ρέ ει να ληροί τις ροϋ οθέσεις ου αρατίθενται στον ακόλουθο ίνακα: Πίνακας Ι: Προϋ οθέσεις Α οτελεσµατικού Οράµατος Εύκολα µεταδόσιµο και κοινο οιήσιµο (σε όλα τα ε ί εδα της Οργάνωσης) Κατανοητό, εριεκτικό και ε ικεντρωµένο Ικανό να εµ νεύσει και να κινητο οιήσει τους εργαζοµένους Ε ιθυµητό (α ό όλους τους µετόχους) Μετρήσιµο και εφικτό Ευέλικτο (στην εφαρµογή του) και χρονικά ροσδιορισµένο 2. Α οστολή της ηµόσιας Οργάνωσης Η Α οστολή ροσδιορίζει τον κύριο σκο ό λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης, τον υ έρτατο λόγο ύ αρξής της ό ως αυτός ροκύ τει α ό το ισχύον θεσµικό λαίσιο. Η Α οστολή α οσαφηνίζει το κύριο έργο της ηµόσιας Οργάνωσης και το µεταφέρει σε όλους τους µετόχους της, ιδίως δε στους υ αλλήλους της. Συνηθέστατα, η Α οστολή α οτελεί τη γρα τή διατύ ωση του Οράµατος της ηµόσιας Υ ηρεσίας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι συχνά η ύ αρξη κάθε ηµόσιας Οργάνωσης α αντά σε ανάγκες ου είχαν αναγνωριστεί ολλά χρόνια ριν και µε βάση διαφορετική κοινωνική ραγµατικότητα ακόµα κι αν, ολλές φορές, η φύση των ροβληµάτων ου η ηµόσια Οργάνωση καλείται να ε ιλύσει αραµένει 7

8 αναλλοίωτη στην άροδο του χρόνου, α οτελεί αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο τρό ος δράσης έχει διαφορο οιηθεί, κυρίως, λόγω της εισδοχής νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή µας ραγµατικότητα. Υ άρχουν, ως εκ τούτου, οικίλες ερι τώσεις ου οι εξελίξεις ε ιβάλλουν την ε ικαιρο οίηση ή ακόµα και τη δραστική αλλαγή της Α οστολής ώστε να συµ εριλαµβάνει τις νέες ροκλήσεις και ανάγκες ου διαµορφώνονται στο αγκοσµιο οιηµένο και διαρκώς µεταβαλλόµενο εριβάλλον. Η Α οστολή µιας ηµόσιας Οργάνωσης για να είναι ε ιτυχηµένη θα ρέ ει να εριγράφεται σε δύο µε τρεις ροτάσεις και να ληροί τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις ου αρατίθενται µε τη µορφή ίνακα: Πίνακας ΙΙ: Προϋ οθέσεις για την ε ιτυχηµένη σύνταξη της Α οστολής µιας ηµόσιας Οργάνωσης Σαφής και Α λή αλλά όχι Υ ερα λουστευµένη, ώστε να αντανακλά µε σαφήνεια το εδίο ολιτικής στο ο οίο δραστηριο οιείται η ηµόσια Οργάνωση και να ελαχιστο οιείται ο κίνδυνος ελλι ούς καθορισµού της ραγµατικής α οστολής Εµ νέει αλλαγές, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεχής βελτίωση της ηµόσιας Οργάνωσης Μακρο ρόθεσµη, ώστε να ισχύει για ολλά χρόνια. Καθώς οι στρατηγικές και τα ε ιχειρησιακά σχέδια µεταβάλλονται, η Α οστολή θα ρέ ει να α οτελεί το θεµέλιο λίθο της λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης, α οτελώντας τη κοινή βάση ου θα εξυ ηρετεί τη λήψη µελλοντικών α οφάσεων για το εδίο δραστηριο οίησής του και τις λειτουργίες ου θα έχει. Ε ικοινωνιακή, µε χρήση α λής γλώσσας και όχι ορολογίας ξένης ρος το ευρύ κοινό και το σύνολο του ροσω ικού της ηµόσιας Οργάνωσης. Η σαφώς καθορισµένη Α οστολή γνωστο οιείται και µεταδίδεται µε ερισσότερη ευκολία και ε ιτυχία όχι µόνον στο ροσω ικό αλλά και γενικότερα στους µετόχους στα εδία άσκησης ολιτικής της ηµόσιας Οργάνωσης. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία καθορισµού της Α οστολής θα ρέ ει να δίνονται α αντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα, α αρίθµηση των ο οίων αρατίθεται κατωτέρω, για διευκόλυνση των Υ ηρεσιών (βλ. ίνακα ΙΙΙ): Πίνακας ΙΙΙ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ποιος είναι εν γένει ο λόγος ύ αρξης της ηµόσιας Οργάνωσης; 2 Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες/ ροβλήµατα των ολιτών η αντιµετώ ιση των ο οίων δικαιολογεί τη δηµιουργία και λειτουργία της 8

9 ηµόσιας Οργάνωσης; 3 Αντιµετω ίζονται οι ανάγκες αυτές α ό τη ηµόσια Οργάνωση; 4 Με οιους τρό ους θα ρέ ει να αντα οκρίνεται η ηµόσια Οργάνωση στις ροσδοκίες των ολιτών; Στο τέλος της αρούσας εγκυκλίου ε ισυνά τεται Υ όδειγµα Προτύ ου Σύνταξης Α οστολής. 3. ιαµόρφωση Στρατηγικής Στο λαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ολιτική ηγεσία του Υ ουργείου (ή το οικείο όργανο διοίκησης), αναλαµβάνει τη µετατρο ή του οράµατος της ηµόσιας Οργάνωσης ό ως αυτό έχει ήδη ροσδιοριστεί σε ροηγούµενο στάδιοσε ένα ολοκληρωµένο σύνολο στόχων ου ροσδιορίζουν µεσο ρόθεσµα την ε ιτυχηµένη εφαρµογή δηµόσιων ολιτικών µε βάση ροτεραιότητες ου έχουν ε ιλεγεί α ό το Υ ουργικό Συµβούλιο. Η ροαναφερθείσα διαδικασία υλο οιείται µεθοδολογικά µε τη χρήση της Ανάλυσης S.W.O.T. (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) ου εριλαµβάνει τον ροσδιορισµό σε ρώτη φάση- των Στρατηγικών Προβληµατισµών της ηµόσιας Οργάνωσης για να ακολουθήσει σε δεύτερη φάσηη ανά τυξη, ε ί τη βάσει των Στρατηγικών Προβληµατισµών, της Στρατηγικής ου ταιριάζει καλύτερα στις ε ικρατούσες συνθήκες. Η ανάλυση S.W.O.T. είναι µια τεχνική ου αραθέτει και συσχετίζει τα ενδοδιοικητικά υνατά και Αδύνατα Σηµεία µιας ηµόσιας Οργάνωσης α έναντι στις Ευκαιρίες και στις Α ειλές ου διαµορφώνονται στο λαίσιο του εξωτερικού εριβάλλοντος δραστηριο οίησης της ως άνω ηµόσιας Οργάνωσης, α οβλέ οντας: 1. Στον ροσδιορισµό των κύριων Στρατηγικών Προβληµατισµών ου η ηµόσια Οργάνωση καλείται να αντιµετω ίσει και 2. Στη διαµόρφωση των κατάλληλων Στρατηγικών Ε ιλογών ου θα διασφαλίζουν ε ιτυχή ροσέγγιση των ως άνω Στρατηγικών Προβληµατισµών. Στο λαίσιο της ροαναφερθείσας ανάλυσης S.W.O.T. ορίζονται τα κάτωθι: υνατό Σηµείο θεωρείται ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό ου ενδέχεται να α οβεί καθοριστικό στην ροσ άθεια βελτίωσης της ηµόσιας Οργάνωσης και εκ λήρωσης της Α οστολής της. Αδύνατο Σηµείο είναι ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό ου καθιστά τη ηµόσια Οργάνωση ροβληµατική και µη ε αρκή στην άσκηση δηµόσιων ολιτικών του τοµέα αρµοδιότητάς της. Ευκαιρία είναι η εξωτερική ( εριβαλλοντική) συνθήκη ου ροσφέρει σηµαντικές βελτιωτικές ροο τικές σε ό,τι αφορά τον τρό ο αροχής δηµοσίων υ ηρεσιών εκ µέρους της ηµόσιας Οργάνωσης. 9

10 Α ειλή θεωρείται η εξωτερική ερίσταση ου δηµιουργεί σοβαρό ενδεχόµενο υ ονόµευσης της α οτελεσµατικής λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης. Στην ρώτη φάση εφαρµογής της ανάλυσης S.W.O.T., ροσδιορίζονται τα υνατά Σηµεία και τα Αδύνατα Σηµεία της ηµόσιας Οργάνωσης ό ως αυτά ροκύ τουν α ό την ανάλυση του εσωτερικού εριβάλλοντος της εν λόγω Οργάνωσης, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Ηγεσία Σαφήνεια Οράµατος/Α οστολής Αξίες Ανθρώ ινο υναµικό Χρηµατοδότηση Θεσµικό λαίσιο λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης Οργανωτική οµή της ηµόσιας Οργάνωσης Υλικοτεχνική Υ οδοµή ιατιθέµενοι Πόροι ιαδικασίες Εσωτερικοί ίαυλοι Ε ικοινωνίας Συνεργασίες- ίκτυα µε οµάδες συµφερόντων Εν συνεχεία, ροσδιορίζονται οι Ευκαιρίες και οι Α ειλές ως συνάρτηση αραγόντων ου διαµορφώνουν το εξωτερικό εριβάλλον της ηµόσιας Οργάνωσης, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Παγκοσµιο οιηµένη Οικονοµία Τεχνολογικές Εξελίξεις Α αιτήσεις-ανάγκες «Πελατών» ηµογραφικές Μεταβολές Κοινωνικές Συνθήκες-Τάσεις Νοµικό Πλαίσιο Πολιτικές Συγκυρίες-Πολιτική Βούληση Για την καταγραφή των υνατών Σηµείων, Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Α ειλών ου έχουν ροσδιορισθεί, µ ορεί να χρησιµο οιηθεί ο ίνακας του αραρτήµατος µε τίτλο «Υ όδειγµα Πίνακα Καταγραφής Στοιχείων Ανάλυσης S.W.O.T.». Με την ολοκλήρωση της ως άνω ανάλυσης, κάθε ένα εκ των υνατών Σηµείων, Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Α ειλών ου έχουν εντο ισθεί αξιολογείται, έτσι ώστε -µε γνώµονα τις ροτεραιότητες κάθε ηµόσιας Οργάνωσηςνα ε ισηµανθούν τα λέον σηµαντικά εξ αυτών. Κατ αυτόν τον τρό ο ροσδιορίζονται οι κυριότεροι Στρατηγικοί Προβληµατισµοί ου ά τονται της λειτουργίας της ηµόσιας Οργάνωσης και για την οµαδο οιηµένη καταγραφή των ο οίων µ ορεί να χρησιµο οιηθεί ο ε ισυνα τόµενος στο αράρτηµα ίνακας µε τίτλο «Υ όδειγµα Πίνακα Καταγραφής Στρατηγικών Προβληµατισµών». Μετά τον εντο ισµό των κυριότερων Στρατηγικών Προβληµατισµών για τη ηµόσια Οργάνωση, ροσδιορίζονται οι βασικοί άξονες-κατηγορίες 10

11 Στρατηγικών Ε ιλογών αυτής, ως συνδυασµός των στοιχείων ου ροέκυψαν α ό την ανάλυση S.W.O.T. και σύµφωνα µε τα όσα α εικονίζονται στον ακόλουθο ίνακα: µετατροπή ΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ συνδυασµός Α ΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Ελαχιστοποίηση / Εξαφάνιση συνδυασµός ΕΥΚΑΙΡΙΑ µετατροπή ΑΠΕΙΛΗ Πιο αναλυτικά, οι βασικές Στρατηγικές Ε ιλογές µιας ηµόσιας Οργάνωσης, ό ως ροκύ τει α ό τον ανωτέρω ίνακα, µ ορούν να διακριθούν σε τρεις (3) κατηγορίες: Συνδυασµό υνατών Σηµείων και Ευκαιριών. Μετατρο ή Αδύνατων Σηµείων σε υνατά Σηµεία και Α ειλών σε Ευκαιρίες. Ελαχιστο οίηση/α οφυγή των ερι τώσεων ου η µετατρο ή Αδύνατων Σηµείων σε υνατά Σηµεία και Α ειλών σε Ευκαιρίες δεν είναι εφικτή. Με αφετηρία τους ως άνω κατευθυντήριους άξονες, οι βασικές Στρατηγικές Ε ιλογές µιας ηµόσιας Οργάνωσης συγκεκριµενο οιούνται ως ακολούθως: Στρατηγικές υνατών Σηµείων-Ευκαιριών: χρησιµο οίηση των υνατών Σηµείων της ηµόσιας Οργάνωσης ρος εκµετάλλευση κά οιας Ευκαιρίας µέσω διαµορφούµενων συνδυασµών/συνεργειών Στρατηγικές υνατών Σηµείων-Α ειλών: χρησιµο οίηση των υνατών Σηµείων της ηµόσιας Οργάνωσης µε στόχο τον εριορισµό/εξάλειψη κά οιας Α ειλής Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων-Ευκαιριών: µετατρο ή-βελτίωση Αδύνατων Σηµείων µέσα α ό την αξιο οίηση κά οιας Ευκαιρίας Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων-Α ειλών: εριορισµός/εξάλειψη Αδύνατων Σηµείων υ ό το ρίσµα ρεαλιστικών Α ειλών 11

12 Σχηµατικά, οι ροαναφερθείσες Στρατηγικές Ε ιλογές α οδίδονται στον ακόλουθο ίνακα: υνατά Σηµεία Αδύνατα Σηµεία Ευκαιρίες Στρατηγικές υνατών Σηµείων- Ευκαιριών Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων- Ευκαιριών Α ειλές Στρατηγικές υνατών Σηµείων- Απειλών Στρατηγικές Αδύνατων Σηµείων- Απειλών Τι µ ορούµε να κάνουµε για να αξιο οιήσουµε-ενδυναµώσουµε το... υνατό Σηµείο; Τι µ ορούµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε-αντι αρέλθουµε το...αδύνατο Σηµείο; Τι µ ορούµε να κάνουµε για να εκµεταλλευθούµε την...ευκαιρία; Τι µ ορούµε να κάνουµε για να ελαχιστο οιήσουµε-εξαφανίσουµε τον...κίνδυνο; Β. Εφαρµογή Στρατηγικής Η ολοκληρωµένη θεώρηση της Στρατηγικής ου εφαρµόζει µια ηµόσια Οργάνωση α αιτεί την υιοθέτηση µιας τεχνικής για την ενδελεχή αρακολούθηση της εφαρµογής της ου θα α οτελεί, ταυτόχρονα, τη βάση ενός Στρατηγικού Συστήµατος ιοίκησης για τη µετατρο ή της Στρατηγικής σε Προγράµµατα ράσης σε όλα τα ε ί εδα της ηµόσιας Οργάνωσης. 1. Κριτήρια Ε ιλογής Μεθόδου για την Εφαρµογή Στρατηγικής σε ηµόσια Οργάνωση Η µέθοδος ου ε ιλέχθηκε βασίζεται στην τεχνική Balanced Scorecard (Εξισορρο ηµένη Μέτρηση Α όδοσης), ένα Σύστηµα ιοίκησης Α όδοσης ροσανατολισµένο στα Α οτελέσµατα, µε βασική ε ιδίωξη τη σύνδεση βραχυ ρόθεσµων και µακρο ρόθεσµων δραστηριοτήτων µιας ηµόσιας Οργάνωσης µε το Όραµα, την Α οστολή και τη Στρατηγική της µέσω του καθορισµού µετρήσιµων και συναινετικών στόχων. Οι βασικοί λόγοι ου οδήγησαν στην υιοθέτηση -µε αραλλαγές για τη διασφάλιση της καλύτερης ροσαρµογής της στις ανάγκες της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης- της εν λόγω τεχνικής είναι: 12

13 Η εκτεταµένη ε ιτυχής εφαρµογή του στο δηµόσιο τοµέα ολλών χωρών της Ευρω αϊκής Ένωσης (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες) Η δυνατότητα δυναµικής και ολιστικής αρακολούθησης και ανατροφοδότησης σε σχέση µε τη λειτουργία της ηµόσιας Οργάνωσης µε χρήση ενός σχετικά µικρού αριθµού εικτών Μέτρησης. Κατ αυτόν τον τρό ο, ε ιτυγχάνεται η α οφυγή της σύγχυσης ου µ ορεί να ροέλθει είτε α ό την υ ερ ληθώρα «δεδοµένων» είτε α ό την έλλειψη συγκεκριµένου ροσανατολισµού και ε ιδιώξεων των εικτών Μέτρησης ου ε ιλέχθηκαν. Η δυνατότητα διαλειτουργικής ε ίλυσης ροβληµάτων µέσω της σύνδεσης Στρατηγικών, εικτών Μέτρησης και αναµενόµενων Α οτελεσµάτων σε διάφορα ε ί εδα της ηµόσιας Οργάνωσης και σε διαφορετικές ε ιχειρησιακές αραµέτρους (.χ. Εσωτερικές ιαδικασίες, Οικονοµικά κλ ). Η εστίαση στη βελτίωση της α όδοσης της ηµόσιας Οργάνωσης καθώς και στην α οσαφήνιση των εδίων στα ο οία η ηµόσια Οργάνωση θα ρέ ει να κατευθύνει τις ροσ άθειές της (.χ. καλύτερη και α οτελεσµατικότερη κατανοµή των όρων της ηµόσιας Οργάνωσης) µέσω του λήρους συντονισµού των δραστηριοτήτων της. Η θέση σε ισχύ του Ν.3230/2004 ου εισάγει στην Ελληνική ηµόσια ιοίκηση τις έννοιες της ιοίκησης µέσω Στόχων και της Μέτρησης της Α οδοτικότητας και Α οτελεσµατικότητας εριγράφοντας τις διαδικασίες εκείνες ου συµβάλλουν στην αντιµετώ ιση του ελλείµµατος Στρατηγικής ιοίκησης ου αρατηρείται στις ηµόσιες Οργανώσεις της χώρας µας και στην κατ ε έκταση- βελτίωση της άσκησης της διοίκησης ρος όφελος του ολίτη. 2. οµή της Balanced Scorecard Η τεχνική Balanced Scorecard είναι δοµηµένη στη βάση της µέτρησης της α όδοσης της ηµόσιας Οργάνωσης υ ό τέσσερεις (4) ο τικές γωνίες (βλ. Σχήµα 3): Ο τική Γωνία 1: Πολίτες (Τι ρέ ει να ετύχει η ηµόσια Οργάνωση για να ικανο οιήσει τις ανάγκες των Πολιτών στους ο οίους αρέχει υ ηρεσίες;) Ο τική Γωνία 2: Εσωτερικές ιαδικασίες (Ποιες διαδικασίες ρέ ει να βελτιστο οιήσει η Οργάνωση για να ικανο οιήσει τους ολίτες καθώς και τα όργανα διοίκησής της;) Ο τική Γωνία 3: Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση (Πως ρέ ει να διατηρείται και να ενισχύεται η ικανότητα της Οργάνωσης για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη;) 13

14 Ο τική Γωνία 4: ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι (Ποιοι είναι οι οικονοµικοί όροι ου έχει στη διάθεσή της η ηµόσια Οργάνωση για να εκ ληρώσει την Α οστολή της;) Η εφαρµογή της εν λόγω τεχνικής εριλαµβάνει τρία (3) στάδια: I. ιατύ ωση ήλωσης Προορισµού της ηµόσιας Οργάνωσης II. Προσδιορισµός Στρατηγικών Στόχων ανά Ο τική Γωνία III. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων Πιο αναλυτικά: I. ιατύ ωση ήλωσης Προορισµού της ηµόσιας Οργάνωσης: µια σαφής, ξεκάθαρη και λε τοµερής (µε χρήση και οσοτικών όρων ό ου αυτό είναι δυνατόν) εριγραφή του τι ροσ αθεί να ε ιτύχει και ως θα έχει εξελιχθεί η ηµόσια Οργάνωση σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο στο µέλλον (συνήθως µε χρονικό ορίζοντα 3-5+ έτη). Η ήλωση Προορισµού εριγράφει τη µελλοντική µορφή της ηµόσιας Οργάνωσης σε τέσσερεις (4) κατηγορίες ου ταυτίζονται µε τις ο τικές γωνίες ου αναλύθηκαν ανωτέρω: Πολίτες, Εσωτερικές ιαδικασίες, Μάθηση- Συνεχή Βελτίωση και ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι. Τονίζεται ότι η διατύ ωση ήλωσης Προορισµού διασφαλίζει την ορθολογική λήψη α οφάσεων σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της ηµόσιας Οργάνωσης αφού ροϋ οθέτει, ως συστατικό στοιχείο της, την ύ αρξη συναίνεσης και κοινής θεώρησης τουλάχιστον σε ε ί εδο στρατηγικών ροθέσεων. II. Προσδιορισµός Στρατηγικών Στόχων ανά Ο τική Γωνία: ε ιλογή των ιο σηµαντικών-κοµβικών δραστηριοτήτων (και των συνδεόµενων µε αυτές α οτελεσµάτων), η εστίαση στη βραχυ ρόθεσµη εφαρµογή των ο οίων εξασφαλίζει ότι η ηµόσια Οργάνωση ε ιτυγχάνει τους µεσο-µακρο ρόθεσµους στόχους της, ό ως αυτοί ροδιαγράφηκαν στη ήλωση Προορισµού. Οι Στρατηγικοί Στόχοι ου ε ιλέγονται κατανέµονται σε τέσσερεις (4) Ο τικές Γωνίες: Πολίτες, Εσωτερικές ιαδικασίες, Μάθηση-Συνεχή Βελτίωση και ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι. Οι Στρατηγικοί Στόχοι α αντούν στην ερώτηση τι θέλουµε να ετύχουµε σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως έντε (5) ετών ή και αρα άνω. Α οτελούν τον κατευθυντήριο άξονα για την εξειδίκευση της στρατηγικής της ηµόσιας Οργάνωσης και µέσο για την λήρη ανά τυξη των δεικτών µέτρησης α όδοσης. Οι Στρατηγικοί Στόχοι α οτελούν το σηµείο αναφοράς βάσει του ο οίου ανα τύσσονται και ε ικεντρώνονται, ανάλογα µε το τι ρέ ει να ε ιτευχθεί, οι κύριες δραστηριότητες της ηµόσιας Οργάνωσης, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τα ε ιθυµητά α οτελέσµατα α ό την εφαρµογή συγκεκριµένων ολιτικών ή δράσεων. Οι Στρατηγικοί Στόχοι θα ρέ ει να ορίζονται µε τρό ο ου να ε ιτρέ ει την εραιτέρω εξειδίκευση τους σε υλο οιήσιµες και αξιολογήσιµες στρατηγικές ώστε να καταδεικνύεται κατ αυτόν τον τρό ο και ο βαθµός ε ίτευξής τους. 14

15 Στόχοι ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι είκτες Μέτρησης Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Στόχοι είκτες Μέτρησης Πολίτες Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Στόχοι Εσωτερικές ιαδικασίες είκτες Μέτρησης Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Στόχοι Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση είκτες Μέτρησης Ε ιδιωκόµενες Τιµές ράσεις Σχήµα 3: Εξισορρο ηµένη Μέτρηση Α όδοσης ηµόσιας Οργάνωσης (Balanced Scorecard) 15

16 III. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων: η σχηµατική ανα αράσταση των Στρατηγικών Στόχων της ηµόσιας Οργάνωσης κατανεµηµένων στις τέσσερεις Ο τικές Γωνίες ( ου αναλύθηκαν ανωτέρω) και συνδεδεµένων µεταξύ τους µε βέλη ου α εικονίζουν τις σχέσεις αιτίου και α οτελέσµατος, ό ως στο Σχήµα 4 της ε όµενης σελίδας : Η Ο τική Γωνία 1: Πολίτες εριλαµβάνει Στρατηγικούς Στόχους ου εκφράζουν τα ε ιθυµητά α οτελέσµατα-εκροές της ηµόσιας Οργάνωσης για την υλο οίηση του οράµατός της σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της οιότητας ζωής του ολίτη. Στη συνέχεια, α οτυ ώνονται οι σχέσεις ου συνδέουν τους ως άνω Στρατηγικούς Στόχους µε τους αντίστοιχους Στρατηγικούς Στόχους θεωρούµενους ως εισροές- ου αναφέρονται στις κρίσιµες ενδοδιοικητικές δραστηριότητες της ηµόσιας Οργάνωσης (Ο τική Γωνία 2: Εσωτερικές ιαδικασίες). Ακολούθως, οι τελευταίοι συσχετίζονται µε Στρατηγικούς Στόχους θεωρούµενους ως εισροές- για την ανά τυξη δράσεων σε ε ί εδο άυλου κεφαλαίου της ηµόσιας Οργάνωσης (Ο τική Γωνία 3: Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση) ώστε οι ως άνω διαδικασίες να εξελιχθούν βελτιωτικά. Με τη σειρά τους οι τελευταίοι συνδέονται µε Στρατηγικούς Στόχους ου αφορούν θέµατα χρηµατοδότησης και κατανοµής όρων (Ο τική Γωνία 4: ιαθέσιµοι Οικονοµικοί Πόροι) κι έχουν χαρακτήρα εισροών στο λαίσιο ενός «συστήµατος» ου α οσκο εί στη δηµιουργία ροστιθέµενης αξίας µέσω των αρεχοµένων υ ηρεσιών για τον ολίτη. 16

17 Σχήµα 4: Υ όδειγµα Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων 17

18 IV. Καθορισµός εικτών Μέτρησης - Καθορισµός Τιµών Στόχευσης: αναγνωρίζονται και κατασκευάζονται είκτες Μέτρησης ου αρέχουν τη δυνατότητα στο όργανο διοίκησης να αρακολουθεί την ρόοδο της ηµόσιας Οργάνωσης σε σχέση µε την ε ίτευξη των στόχων ου έχουν τεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. V. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών: η εφαρµογή Προγραµµάτων -µε συγκεκριµένη εναρκτήρια και καταληκτική ηµεροµηνία- ου ροσδιορίζουν τις δράσεις ου είναι α αραίτητες ροκειµένου να υλο οιηθούν οι Στόχοι ου έχουν τεθεί α ό τη ηµόσια Οργάνωση. VI. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση: η διαδικασία ου αρέχει στην ηγεσία (ή στο όργανο διοίκησης της ηµόσιας Οργάνωσης) όλες τις α αραίτητες ληροφορίες σχετικά µε το εφικτό ή µη των υ ό εφαρµογή στρατηγικών καθώς και τη δυνατότητα ε ανακαθορισµού και αναθεώρησης αυτών ανάλογα µε τις ροκύ τουσες ανάγκες. Με την αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 και την µε Α.Π.: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας, ροσδιορίζεται ε ακριβώς η διαδικασία ανατροφοδότησης µέσω της σύνταξης Εκθέσεων Α ολογισµού ράσης και Εκθέσεων Α οτελεσµάτων για ε ί µέρους µετρήσεις/αξιολογήσεις. Ε ισηµαίνεται ότι η ανωτέρω εριγραφή αναφέρεται στην ανά τυξη της µεθόδου Εξισορρο ηµένης Μέτρησης Α όδοσης για το σύνολο της ηµόσιας Οργάνωσης. Ωστόσο, η ολυ λοκότητα των ηµοσίων Οργανώσεων ε ιβάλλει ανάλογες µεθοδολογικές ροσεγγίσεις σε ε ί εδο Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Ατόµων-Υ αλλήλων, στο λαίσιο της εφαρµογής του ν.3230/2004 ου καθιερώνει το Σύστηµα ιοίκησης µε Στόχους καθώς και τη Μέτρηση της Α οδοτικότητας και της Α οτελεσµατικότητας στην Ελληνική ηµόσια ιοίκηση. Τα α αραίτητα συστατικά στοιχεία για την ανά τυξη της Balanced Scorecard σε κάθε ε ί εδο διοίκησης µιας ηµόσιας Οργάνωσης είναι τα ακόλουθα: Γενική ιεύθυνση: 1. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων µεταξύ των ετήσιων Στόχων της Γενικής ιεύθυνσης ου ροέκυψαν α ό τους ετήσιους Στρατηγικούς Στόχους της ηµόσιας Οργάνωσης, σύµφωνα µε το εδ. β), αρ.1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών Στόχευσης σύµφωνα µε την ροτεινόµενη µεθοδολογία του άρθρου 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας- για την α οτελεσµατικότερη αρακολούθηση της ροόδου ε ίτευξης των ετήσιων Στόχων της Γενικής ιεύθυνσης. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή Προγραµµάτων ράσης (στο λαίσιο ευρύτερων Ε ιχειρησιακών ή Στρατηγικών Προγραµµάτων) συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, ου 18

19 συµβάλλουν στην ραγµάτωση των ετήσιων Στόχων της Γενικής ιεύθυνσης. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. ιεύθυνση: 1. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων µεταξύ των ετήσιων Στόχων της ιεύθυνσης -ό ως έχουν ροσδιοριστεί α ό τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης- σύµφωνα µε τους ετήσιους Στρατηγικούς Στόχους της ηµόσιας Οργάνωσης (εδ. β, αρ.1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και η µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ ). 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών Στόχευσης για την α οτελεσµατικότερη αρακολούθηση της ροόδου ε ίτευξης των ετήσιων Στόχων της ιεύθυνσης. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή Προγραµµάτων ράσης (στο λαίσιο ευρύτερων Ε ιχειρησιακών ή Στρατηγικών Προγραµµάτων) συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, ου συµβάλλουν στην ραγµάτωση των ετήσιων Στόχων της ιεύθυνσης. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. Τµήµα: 1. Ανά τυξη Χάρτη Στρατηγικών Αλληλε ιδράσεων µεταξύ των ετήσιων Στόχων του Τµήµατος ό ως αυτοί εξειδικεύτηκαν και ε ιµερίστηκαν α ό τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος (εδ. β, αρ.1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ ). 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών Στόχευσης για την α οτελεσµατικότερη αρακολούθηση της ροόδου ε ίτευξης των ετήσιων Στόχων του Τµήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή Προγραµµάτων ράσης συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, ου συµβάλλουν στην ραγµάτωση των ετήσιων Στόχων του Τµήµατος. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. Υ άλληλος: 1. Καθορισµός Ετήσιων Ατοµικών Στόχων α ό τον Προϊστάµενο του Τµήµατος- ου συµβάλλουν στην ε ίτευξη των Στόχων του Τµήµατος, σύµφωνα µε το εδ. δ), αρ. 1, άρθρο 3 του ν.3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 19

20 2. Καθορισµός εικτών Μέτρησης και των αντίστοιχων Τιµών-Στόχευσης για την αρακολούθηση της ε ίτευξης των ετήσιων Ατοµικών Στόχων σύµφωνα µε το άρθρο 1, αρ. 2 του ν. 3230/2004 και την µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. 3. Ανά τυξη Πρωτοβουλιών µε τη µορφή καθηµερινών καθηκόντωνενεργειών, συγκεκριµένης εναρκτήριας και καταληκτικής ηµεροµηνίας, στο λαίσιο Προγραµµάτων ράσης ου λαµβάνουν χώρα σε ε ί εδο Τµήµατος. 4. Μετρήσεις-Ανατροφοδότηση σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αρ. 5, άρθρο 6 & αρ. 4, άρθρο 8 του ν. 3230/2004 καθώς και στην µε ΑΠ: ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ εγκύκλιο της Υ ηρεσίας µας. Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις ως άνω ο τικές γωνίες: 1. Πολίτες Η ολυ λοκότητα της σχέσης µεταξύ του ολίτη και της ηµόσιας Οργάνωσης α οτελεί συστατικό στοιχείο της εν λόγω ο τικής θεώρησης και µ ορεί να αναλυθεί σε τέσσερεις (4) διαφορετικές διαστάσεις. Κάθε διάσταση α εικονίζει κι ένα διαφορετικό ρόλο του ολίτη στη σχέση του µε τη ηµόσια Οργάνωση: Πολίτης ως Πελάτης: δίνεται έµφαση στην αντα όκριση της ηµόσιας Οργάνωσης στις ροσδοκίες των ολιτών και στην αροχή της βέλτιστης οιότητας υ ηρεσιών Πολίτης ως Ιδιοκτήτης: δίνεται έµφαση στην λογοδοσία των ηµοσίων Οργανώσεων ρος τον φορολογούµενο ολίτη στο λαίσιο της δέσµευσής τους για ροάσ ιση του δηµοσίου συµφέροντος και της βέλτιστης χρήσης του δηµοσίου χρήµατος Πολίτης ως Υ οκείµενο ικαίου: δίνεται έµφαση στην ροστασία του ολίτη ως υ οκειµένου δικαιωµάτων και υ οχρεώσεων, µέσω της ανά τυξης δηµόσιων ολιτικών ρόληψης και ενηµέρωσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της εφαρµογής τους και την ανατροφοδότηση ου ροκύ τει. Πολίτης ως Συνεργάτης: δίνεται έµφαση στην ενεργό συµµετοχή του ολίτη - είτε σε ατοµικό ε ί εδο είτε ως µέλος οργανωµένων οµάδων - στην άσκηση των ολιτικών ου ανα τύσσει η ηµόσια Οργάνωση. Για κάθε έναν εκ των ανωτέρω ρόλων του ολίτη, η ηµόσια Οργάνωση ορίζει Στρατηγικούς Στόχους εµ νεόµενους α ό το όραµά της. Οι ορισθέντες στόχοι δεν ρέ ει να είναι µονοδιάστατοι (ο ολίτης ως ελάτης) αλλά να εκτείνονται ισορρο ηµένα σε όλες τις λευρές ου χαρακτηρίζουν τη σχέση του ολίτη µε τη ηµόσια Οργάνωση και αναλύθηκαν σε ροηγούµενη αράγραφο. 2. Εσωτερικές ιαδικασίες Μετά τον καθορισµό των στόχων σε σχέση µε την Ο τική Γωνία 1 για τους Πολίτες, η ηµόσια Οργάνωση εντο ίζει τις εσωτερικές εκείνες διαδικασίες ου ρέ ει να βελτιστο οιήσει ροκειµένου να αρέχει στο κοινωνικό σύνολο τις ροσδοκώµενες υ ηρεσίες-α οτελέσµατα. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα : «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης (ν. 3230/2004)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα : «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης (ν. 3230/2004)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκύκλιο με θέμα: «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σύστηµα αξιολόγησης των υ αλλήλων και των οργανικών µονάδων του Κράτους, των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ρώτου και δεύτερου βαθµού και άλλων φορέων του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ. ΘΕΜΑ: Ε αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ήµους

Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ. ΘΕΜΑ: Ε αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ήµους Ελληνική Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ-ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί µε fax και µε e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-24Μ. Αθήνα, 10 Α ριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.1/9386

ΑΔΑ: Β499Χ-24Μ. Αθήνα, 10 Α ριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.1/9386 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ.: 14317/08/2.6 Ειδικοί Ε ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα Αγγελίνα Σαλαµαλίκη Ηµεροµηνία:

Αρ. ρωτ.: 14317/08/2.6 Ειδικοί Ε ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα Αγγελίνα Σαλαµαλίκη Ηµεροµηνία: Προς: ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Πατησίων 147 112 51 Αθήνα Αρ. ρωτ.: 14317/08/2.6 Ειδικοί Ε ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα 210 72 89 784 Αγγελίνα Σαλαµαλίκη 210 72 89 629 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 9-3-2012 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1040526 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΒΜΞΛΩΛΚ-512 ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 493 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγικό Management: Καθορισµός Στρατηγικής Χρήστος Αθανασό ουλος Εαρινό εξάµηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Management Μάνατζµεντ ιοίκηση Στρατηγικό Management

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 63 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264 Α Α: Β43ΩΓ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Α ριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ. 8652

Αθήνα, 16 Α ριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ. 8652 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 0-03 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. εγγράφου: 4032/08/2.8 Ειδική Ε ιστήµονας: Αικατερίνη Φλιάτουρα Ηµεροµηνία:

Αρ. ρωτ. εγγράφου: 4032/08/2.8 Ειδική Ε ιστήµονας: Αικατερίνη Φλιάτουρα Ηµεροµηνία: Αρ. ρωτ. εγγράφου: 4032/08/2.8 Ειδική Ε ιστήµονας: Αικατερίνη Φλιάτουρα 210 72 89 784 Ηµεροµηνία: 17.9.10 Προς: Γραφείο Υ ουργού Υ.ΠΕ.Κ.Α. Αµαλιάδος 17 11523 Αθήνα ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.Κ.Α. Τµήµα Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη Ίρις Κόλια ρ.αρχαιολόγος

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη Ίρις Κόλια ρ.αρχαιολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πάτρα 21/09/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ. 28οικ.35873/3362 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ Α Όλους

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα