ΚΑΤΑΣΤΑτΙΚΟ. προστα~ας Κακοποιημένων και Παραμι;λημέvωv Παιδιών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ1. ΔΡΑΣΊΉΡJΟΊΉτΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑτΙΚΟ. προστα~ας Κακοποιημένων και Παραμι;λημέvωv Παιδιών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ1. ΔΡΑΣΊΉΡJΟΊΉτΕΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑτΙΚΟ Τ ou Σφματείοu μι; την επrοννμfα «Σωματείο πρόληψης και προστα~ας Κακοποιημένων και Παραμι;λημέvωv Παιδιών» c ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΊΉΡJΟΊΉτΕΣ Άρθρο 1. Σύσταση, επωνυ!!!g, Ιδρύεται σωματείο μη κερδοοiοοπ!!<σύ σκοπσύ με την επωνυμία "Σωματείο πρόληψης και προστασiαι; Κακοποιημένων και Παραμελημένων Παιδιών "και σuντομοyραφία 'ΌΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙα τις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία του σωματείοu εfναι "SOCIEΊ'YFOR PREVEN'ΠON & ΡRΟΊΈCΊΊΟΝ OF CHILD ABUSE & NEGLECτ" Άρθρο 2. Έδρα, διάοκεια. Έδρα τοο Σωματείο ορίζεται το Ηράκλειο Κρήτης. Η διάρκεια είναι απεριόριστη. Άρθρο 3. Σκοπός. 1. Σκοπός Της «ΟΑΣΗΣ» είναι : 1. Η πρόληψη της παι/?ιιa]ς κακοποίησης και βίας κάθε μορφής μέσα ή και έξω από την οικογένεια. 2. Η ενημέρωση και εοο.ισθητοποίηση τοu κοινού σχετικά με θέματα πρόληψης παρέμβασης και αντι~σης της άσκησης βίας κατά των παιδιών 3. Η οuνερyασ!α με σuναφή σωματεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τοuς αρμόδιους κρατικούς φορείς,υπουρyεία, τοπικούς και διεθνείς ΟΡΎανισμούς, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα πάνω στα θέματα ποu αφορούν την παιδιιa] βία και κακοποίηση και η συμμετοχή και καθιέρωση του Σωματείου ως σuμβουλευτικού ΟΙ)Ύάνου μέσα σε αυτά. 4. Η στήριξη, φροντίδα και προστασία κακοποιημένων παιδιών και η θεραπευτιιa] παρέμβαση στις οικογένειες τους.5. Η συνεχής και συστηματιιa] ανταλλσ:yή εμπειριών, ενημέρωσης, ιδεών με την ΟΙ)Ύάνωση συζητήσεων, ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων σε τοπικό, πανελλαδικό ή διεθνές επίπεδο. 6.0 συντονiσμός προγραμμάτων ποu αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδιιa]ς κακοποίησης 7. Η αξiοποίηοη κρατικών ή κοινοτικών κονδυλιών που τυχόν παρασχεθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχ;ων.8. Η

2 εκπόνηση, ανάληψη, εφαρμογή διαχείριση και χρηιιατοδότηση προγραμμάτων από το σωιιατείο ή και σε συνεργασlα με άλλους φορείς. ΚΕΦΑΛΑΙ02 ΜΕΔΗ ΤΟΥ ΣQΜΑ'Ι'ΕΙΟΥ. Άρθρο 4. Όροι εισόδοn-:-ιδιότj]τα μ.έλουι; Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει -το 18 έτος της ηλικ!ας του και ενδιαφέρεται για την πρόληψη και αντιμετdmιση της παιδικής βίας και τους σκοπούς του σωματείου. Η εγγραφή των μελών στο μητρώο της «ΟΑΣΗΣ» γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ιω.τά την πρώτη συνεδρίαση μετά από υποβολή σχετικής α!τησης εγγραφής. Σε περ!πταιση που η αίτησιι γίνει δειqή,.το νέο μέλος θα πρέπει να. καταβάλει την ετήσια συνδρομή του στον Ταμία. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : α) Τα τακτικά μέλη, τα οποlα έχοuν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. - β) Τους υποστηρικτές, οι οποίοι Παίρνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου, λαμβάνουν το ενημερωτικό υλικό του, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν στα όργανα διοlκησης. Κατά την αίτηση εγγραφής του στα ιιητρώα της «ΟΑΣΗΣ» το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να δηλώνει την κατηγορία όπου επιθυμεί να ενταχθεl Τακτικό μέλος που δεν θα παραστεί σε δύο συνεχόμενες Γ.Σ.. μεταπ!πτει αυτόματα στην κσ.τηγορlα τοιi υποστηρικτή. Η ιδιότητα του μέλους εlναι απόλυτα προσωπική, ανεπίδεκτη ανrοφοσαιπεύσεαις και μεταβιβάσεως. Άρθρο 5. Δικαιώματα μελών, Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στην Γ.Σ. του σωματε!ου, να λαμβάνουν το λ&γο, να εκλέγσuν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, να ειδοποιούνται και -να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις συγκεντρώσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις κλπ δραστηριότητες του. σωματείου.

3 '. ~ ~:: ~::-..;; ::~? - */~," :. ".~!{. : :;+'"';::4! 1/. :. '< ~<,._J 3: ' :.~::: >"' Άιιθιιο 6, Υπρχιιεώσεις ψ>λών. Τ α μέλη υποχρεοονται να εργάζονιαι για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, να μετέχουν στις εκδηλώσεις του και να καλύπτουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.. Άοθρο 7. Αποχώσηση, αποβολή ιjέλ<n!ς. Η αποχώρηση μέλους από το σωματειο πρέπει να γίνεται ύστερα από έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του διαχειριστικού έτους και ισχ;ι>ει από το τέλος αυτού οπότε και γίνεται η διαγραφή από το μητρώο. Η αποβολ'ι'j μέλους γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. περί διαγραφής του από το μητρώο, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, αν: α) Παραβίασε το καταστατικό και ενεργοποιήθηκε ανιίθετα από τους σκοπούς του σωματείου. β) συνιρέχει σπουδαίος λόγος Σε κάθε περiπτιόση πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο λόγος της προτεινόμενης διαγραφής και να αποστέλλεται σε όλα τα μέλη μαζί με την πρόσκληση της Γ.Σ. Τα διαγραμμένα, αποβαλλόμενα ή. παραιτούμενα μέλ1j στερούνιαι του δικαιώματος να άναζητήσουν ΟΠΟΙοδήποτε ΠΟσό κατέβαλαν για ΟΠΟιοδήποτε λόγο iπο Τ αμεiο I91J Σωματείου. Σε περίπτωση που το μέλος καθυστερει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το αποφασίζεται από το Δ.Σ. Σωματείου επί διετία, 1J διαγραφή του ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 8. Πόροι του σωματείου. Πόροι του σωματειου ειναι α) η τακτική ετήσια συνδρομή Ευρώ... η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. β) τυχόν έκτακτη συνδρομή που θα αποφασιστέί από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόνιων μελών γ) προαιρετική ενίσχυση του σωματείου από μέλη του δ) χορηγίες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα ε) δωρεές στ) κληρονομιές Q ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προερχόμενες από το κράτος, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους, διεθνείς οργανισμούς ή από οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή

4 ιδιωτucού δικαίου και rενικά από οποιοδήποτε τρίτο η) έσοδα. από πωλήσεις εκδόσεων και λοιπσύ ενιιμεραιτικσύ υλικού θ) κάθε άλλο εισόδημα. σύμφωνα με τους νόμους.. Επίσης έσοδα του σωματείου οποτελούν. οι τόκοι των διαθεσίμων του από καταθέσεις σε τράπεζες. Τα έqοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του σωμα.τεfου, καθώς και τα. καθαρά έσοδα από εκδηλώσεις του σωματείου. ΚΕΦΑΑΑΙΟ4 ΑΝ'ΠΠΡΟΣΩΙΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Αρθρο 9. Αyτιπρρσdιπεοοη του σmματείοy. Το σωματείο εyώπιον κάθε αρχίις εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και α.ν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και α. ν και αυτός κωλύεται το μέλος που ορίζει το Δ.Σ. με ειδική α.ποφασή του κατά περiπτωση. Η αντιπροσώπευση της «ΟΑΣΗΣ» σε ημερίδες, συνέδρια κλπ εκδηλώσεις ορίζεται κάθε φορά με την απόφαση του Δ.Σ. περί συμμετοχής, α.νάλοyα με τις απαιτούμενες από το θεμα.τολόytο -yνοοσεις και εμπειρίες. ΚΕΦΑΑΑΙΟS ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 10. Γενι!Q\ Συνέλευση. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοlιcησης του σωμα.τεfου και αποφασίζει Ύια κάθε θέμα. με την προϋπόθεση να είναι αυτό yρα.μμέvο στην ημερήσια διάταξη. Η Γ.Σ. καθορίζει τα πλα[σια δραστηριότητας της «0ΑΣΗΣ» έχει την εποπτεια. και τον έλf:yχο του Δ.Σ. Συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο με υποχρεωτικά θέματα ημερησίας διάταξης : Ι. Ενημέρωση επί των οικονομικών. 2. Ψηφοφορlα yια έγκριση οικονομικσύ α.πολο-yισμσύ και προϋπολοyισμού. J. Ενημέρωση και συζήτηση yια τον προγραμματισμό δράmις του σωματείου. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. συιιπίπτει με την διεξο;yψyή ιι~ών. περιλαμβάνει υποχρεωnκά και τα 'εξής θέμα-ιc;t : Ι Εκλο-yή εφορευτικής επιτροπής. 2 Λο-yοδοσ(α. απερχομένου Δ. Σ. και ~jτησrι 111( t:\'t1'11)ς. J Διετή οικονομικό απολοyισμό. 4 Εκλο-yή νέου ΛΣ. του σωματείου... '.

5 ~=::η Γ.Σ. ~α."λε!τιiι όποτε κρiύ& ~Πιμο το Δ.Σ. και f>. μετά. από αιτηση τοο 1/5 τωv ταμιαιci'i τακτοποιημένων τοο σωματείου σ:trιυ.ι;>ποiα πρέπει να αναφέρονται τα προς. συζήτηση θέματα.. Η' πρόrοcληση σ6γκλη?'lς 'ταχτικής ή έκτακτης Γ.Σ: υπογράφεται. από τον ΙJ'ρόεδρο και το Γsνικό Γραμμσ:τέα τσu.δ.σ. 20 ημέρες προ της ημερομηνiαι; ΟΟyicλήσης και αυθημερόν ΊrοινοiΙιιεlται ΟΊ;ο σόνο'λt> των μελών. Στην πρόrοcληση αναφέρονται η ημέρα, "ο τόπος και τα θέματα ημερήσιας διq;i;άξης και-yi.νεrαι:μνείg:ότι αν δsνυπάρξει απαρτlα (το Υ. τωv ταμιακά. εvτά.ξει μελών) θα πραyματοποιηθεi για δεύτερη φορά, μετά από μια εβδομάδα, Γ.Σ. στον.iδιο :tόπο, την uυτή: ώρα και ρ;ε τά αυτά θέματα ημερήσιας διά:ταξηςάνεξάρτήτως'άριθμο6 παρεορισκομtνωv. μελmν., ;:... ~ ;- :71'"-..:...!:.'. :r:- "': -.:...\":t : / ::,:. : ~. -: '. :.,..-.:. Η έκτωciη Ι'.Σ. ποu σujκαλεtiαι με αtτηση μελmν του σωματείσu πρέπει υποχρεωτικά:vιi πραyματοποιήθεί το βραδύτερο σε (;να μήνα από. την -οβολή vιι. n<.,..,=ς ~οδ.σ. ' ~.. ι- ι.,..,..,_... - ~. :...,., ~ '...,-...", Εφόσον διαπιστωθεί ότι trγ:σ. pίχε απαρclα, θεωρεb;αι ότι υπάρχει αυτή μέχριτοτέλόςτηςγ.σ:'..-,.. ; : ' :,.. Μετά τη διαπίστωση αirορτιας η Γ.Σ: εκ:λέyει με α:νά.ταοη χεριού; Πρόεδρο και Γραμματέα για τη διεύθuνση των εpγώ:nαιν και τη\! τήρηση των πρακτικών. Ακολουθεί η συζήτηση τωv θεμάτιi:!ιr-ημερήσιας διάταξης. " ~ :: : '. c :. :. Δικαίωμα ψήφου-καθώς και το δικαίωιiανα εκλέyσuν'κάι να εκλέγονται έχουν όλα τα: μέ)..η εάν έ;τοr>v τακτοποιήσει τις οικονομικές. τους υποχρεώσεις , :~ :... ". ' 'Οι αποφάσείς της Γ:Σ. λαμβάνονται με 'cχπόλυτη πlεωψηφiα επί των παρόvτωv.. μελών, εκτός από τα θέμciτα α) Μεταβολ'ής σκοπού τοο. σωματείσu β) Τροποποίησης του καταστσ:τικού γ) Δώλυσης του σωματείοο καιαποβολή μέ]..οuς:: :: : ;... '., Οι ψηφοφορlες είναι φα:νεpές και διεξάγονται με ανάταση χεριού. Μυστική ψηφόφοpiα διεξάγεται ')'!α' την~ του Δ;Σ:, Ύtα την παύση μελmν τοο Δ.Σ. και την ψήφιση προτά.σεφν j.ιομφή~ sναντίον.τους ilε την αναyκοiι:ι προfutόθεση αναyραφής τους στα θέμοτα 'ημερησlας διάταξης. c -~.Αιτήdειςυποψηφιοτήταιν:yiατηvεκλοyήμελώvτοr>Δ:Σ. Ή ' '.. υποβάλλσvτίιι προς το' Δ. Σ: τουλάχισiσν 3 μέρες προ της ημερομηviας. ποοκαθορiζεται:yw.τησiιγκλησήτηςγ,.σ:,,. >o :c.. ". -. :, Με ευθύνη τοό Δ.Σ. καταρτίζεται sνιαίο ψηφοδέλτιο που... περιλαμβάνει κατά ολφαβtft!κή σειρά τα οvοματεπώνόμα τών. '. υποψηφiωv. Τα ψηφοδέλτια ρί;ι;νοντάι~στην κάλπη μέσα σε φάκελο... ' σφραyισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και uιι;σyεγpαμμiύο από τα. μέλη της._.,....,.: '... :.. ''": -.. :.:; '.~"' """.;;!' :, ~~:. : -: :::-;:: -:: : :' ;-. ; '"'.':

6 Η Εφορευτική Επιτροπή ιίετά τη λήξη της Ιf!1ιφοφορiας, με παρουσία των υπο1f111φ!mν ή εκπροσώπων τους, καταμετρά και αριθμεί τους φακέλους και στη σuνtχεια προβαίνει O"t1'!Y εκφώνηση και καταγραφή. τοnι =ρdnι Προriμησης.. Η Εφορευτική ΕπιτροπίΊ κρ!νει το έyκυρο των 1f111φοδελτimν και αποφαίνεται επί τυχόv ενστάσεφν. Καταρτίζει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και iουι; επιλαχόντες. Άρθρο 11. Διοιιςητικό συιιβq(ιλιο. Το Δ.Σ. ασκε! τη διοίκηση του σωματείου. Αποτελε!ται από επτά (7) μέλη_ και ειeλέyεται από τη Γ.Σ~ια δύο χρόνια. Η σuνεδρίαση του νεοε~ οι; Δ.:t: συγκαλείται από το πρd>το σε αριθμό ψήφων και σε περiπτmση ισο1f111φ{ας από τον αvαδειχθέvi:α mς πρώτο, ύirnφα από κλήρωση με ευθόvη της Εφορευτικής Επιτροπής, το βραδύτερο σε μια εβδομάδα από την ανακήρυξη των εκλεγέντων. Με την προεδρία του πλειο\f111φίσαντος το Δ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με mιvή 1f111φοφορία για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, τqυ Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και τρυ Ταμία. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του σωματε!ου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. Υποβάλλει στη Γ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό και τον προijπολοyισμό καθώς και την έκθεση πεitραyμέvmν που συντάσσεται από τον Γεv.Γραμματέti και παρουσιάζεται ci:ιr.ό τον Πρόεδρο. Αποφασίζει yια κάθε δαπάνη που δεν προβλέπεται στον προijπολοyισμό με υπέρβασή του Που τελε! υπό την έyκριση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή io βραδύτερο σε 5 ημέρες από την ημέρα που θα ζητηθεί ενυπόyραφα από τουλάχιστον 2 μέλη..:ου. Στην πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. αναyράφοvται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ε! ναι δυνατή με απόφαση του Δ.Σ. προσθήκη νέων θεμάτrον'~μερήσιας διάταξης, επειyούσης φύσεως, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και Προ της συζήτησης των θεμάτων που αναyράφει η πρόσκληση. Το Δ.Σ. βρ!σκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 μέλη του σε όλη_ τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

7 '.. ', Μέλος που απουσιάζει.αδικαιολόyητσ. σε τρεις σuνεχεlι; συνεδριάσεις ή.. ~'~~ )σε πέντε συνεδριάσεις μέσα σε ένα έτος, κηρύσσεται έκ:πτωτο και J.. 1 -} αντu<αθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση τοu Δ.Σ. Σε if!l7vy' περiπτωm1 έκπτωσης περισσοτέρων από τρtιbν μελών, συγκαλείται ~ αμέσως Γ.Σ. με θέμα εκλσyιbv σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορlζει το άρορο 11 τοu παρόντος. Το Δ.Σ. μπορεί να προχωρήσει σε αγορά ή ενοιtάαση,μέσων, - ορyάνων; συσκεοών και οτιδήποτε άλλο βοηθά στην &!(Πλήρωση των σκοπών του σωματείου. Τα μέλη τοu Δ.Σ. δεν λαμβάvονν αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων τοuς. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εpyασtιbν της «0ΑΣΗΣ>>, με άπόφαση του Δ.Σ. της, συγκροτούνται επιστημονικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας που αποτελούνται από εξειδικευμένα μέλη του σωματείου. Στα μέλη των επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας είναι δυνατή η καταβολή μόνο ημερήσιας αποζημίωσης για την έρευνα στο πεδίο ή στο εργαστήριο. Άρθρο 12. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώπιον κάθε αι}χήι;; και δικαστηρίου. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, σε σuνεργασία με τα μέλη του Δ. Σ., συγκαλεί τις συνεδρ\άσειι; του Δ. Σ.,!)ιεuθύνει και.. συντονlζει τις συζητήσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μέχρι την ανάδειξη Προέδρου της τελευταίας. Υ πογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έyyραφα του σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και τις αποδείξεις των εισπράξεων. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία της «ΟΑΣΗΣ» μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και εj..kyχει κάθε στιγμή το ταμείο και τα βιβλία διαχείρισης του σωματείου. Σε περiπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκιαση των καθηκόντων του. Άρθρο 13.Γενικός ΓQg;μματέας, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεrον, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και τσ. άλλα βιβλία του σωματείου, τα λογιστικά και επιμελείται την αλληλογραφία του σωματείου. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έyyραφα του σωματείου.

8 ' Παρακολουθεί και ταξινομεί κατάλληλα όλfj. τα εισερχ,όμεvα - εξερχδμι;vα qyραφα του καt"')'tα κάθε φθορά ή απώλεια,των οποiαιν εuθiίνεται' Ζ:."οVτάσσεί την ετfjσια έκθεσή π.επραy~rον. Σε περmωση απουσίας ή κωλ'όματος 'tόν, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας σε ό).;η την έκτασή των καθηκόντών του. ",. '.. ' I. '. ' Άρθρο 14. Τάμίgς.,... '. 'i-~. " ~ "Ο 'i:άμ~ Ενέpyεί όλές i\ί;'πληροψ.ές Kfl( εf{mράξs:ις τoii" σίnματείου με βάση δ1πμτυπες αποδείξεις και διπλότυπα εντάλματα Πληρωμής. Φυλάσσεt τιζ&rοδε[ξείς κaί τά εντάλματα με τα σχεnκά παραστατικά τu;t τον. t'ktι.:o 1:οiι fuj.ίεioυ. Ε'νημερώiιεί το βιβλίο του σωματείου κάι όνj. τάfιjρσύμδvά Wτό io Δ. Σ: 'λογιστικά βιβλία. Υποjράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα ταj.ιειοοdjς ιιiό(;ε(ι)ς δικίι.ιολογηtϊκ:ά. Ετοιμάζει τον πρσωtολογισμό και τον απολογισμό της διαχεφιστuο'jς περιόδου και τα υποβάλεί\πο'δ.σ; '''' :,.-:., --:" -ι:,. "".,... : : ', Καταθέiεί εντός της δπόμενης ερyaσιακ:ής ημέρας σε οποίίι.δήποτε Τράπεζα mι οτο όνομα το σωματείου, τα διαθέσιμα του σό>ματεiοu πέραν του ποσοίι των 300 Ευρώ ή όποιο ποσό καθορlζεται από το Δ.Σ. Όταν ο Ταμίας αποuσιάζει ή κωλ'όεται τον αναπληρώνει με απόφαση του Δ.Σ. ένα από τα μέλή του άφου irpοηyουμένως συνταχθέί πραιmκό παραδόσεως -ιcαι ~ής.... -::. ;,,.....' '. ::-..: :'. : :;... : ~ :.;";"'. ': ~, :.. '. ".. -. ' " "' Άι;iθρο 15. Ελεyκ'ι:οοj Επιτροπij. - ΗΕλiiγk:iικ:ήΕirιi'ρΟπή'00tοτελειτaι aπό 3 μέ).;η: Εκλέγεται-μαζί με το Δ. Σ. ωtό τιj Γ.Σ. kάθε" δόο ΧΡόνια. το Πρmο σε ψηφm)ς μέλος της ' ε!vάί ο Πρόίiδpος' της:'δέv δίvαι δυvάτή η τιrοτόχρονη υποψηψιότη'tά για το Δ.Σ. iciiί γία την Ε.Ε. Καθήirοv της sίναι να -προβαiνει όποτε ιφίνει σκόπtμο'σtον fi:λi:rxo των οικονομικών τού σωματείου "καt:vα ιiναφέρει εyypaφώς σ1:οί:l;σ. τα Πορiσμin'ά της. ' c.- :,,, : : Δέιάi ημφες Πριν από 1:ην ήμερομη\ίία σιφ:λησης της πριdτης Γ.Σ. - οφέiλέι Υά σϊiυiαξεί έκθεσt\ επί 'Π) ς οικονοιiοοίί; διαχέίρισης του -' " σωματείου η οπόiα να υποβάλλεται εyyράφως στην Γ.Σ.' κά'ι ";:',, " r αναπτύσσεται-προφορικά σ αuτή από τον Πρόεδρο της Ε. Ε. και τα μέ).;η της. Α ντiyραφο της έκθεσης αuτής κοινοποιείται υποχρεωτιίcά στο Δ.Σ. 5 ημέρει;;'-πιfu της-ημ\;ρόμψίίiς της σύγι(-λήσης της πpcbτης r.σ.. " ο;. iω.~rnt!f"j ::: -~."{ t -..:.t:-:1:{=,: :'~~ :,;;.,., """' ' "" '""",, :; ;,:ΚΕΦλλλ:rο 7 -,, :.,:.,τ """...,..,..,.! ΤΕΛΙΚΕΣΔΙΑΤΆ"ΞΕΙΣ-._,.., ' '. "...

9 Άρθρο 16. Μsταβολή στο σκοπό του σωματείου. Τραιιοποί:uστι Καται:;τατικοJΊ. Για τη μεταβολή του σκοπο-ύ του σωματε(συ απαιτείται η σιιναίνδ01] όλο:ιν των μελών τσυ σrοματείσιι. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εyypάφως. Για την τρtmοπο!ηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών και πλειοψηφlα των τριών τετάρτων των παρόντων. Άρθρο 17. Διάλυσ!] του σrοματείοu-διάθεση :rn~ ι;εριουσίας του. Το σωματεiο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γ.Σ. τrον μελών του που σιηικαλεiται αποκλειστικά γuι. το σκοπό αυτό με απαιτούμενη την παροοοiα των μισών μαιν και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.. Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του διατίθεται σε ένα ή περισσότερα σωματεία με παρεμφερείς σκοπούς... Άρθρο 18. Βιβλία του σφματείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλ!α : α) ΜητρΦο μελών τού σuλλόγσυ β) Βιβλία πρακτικών της Γ.Σ. γ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. δ) Βιβλίο εσόδων-εξόδων και οποιοδήποτε άλλο λογιστικό βιβλίο κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ε) Βιβλίο επίπλων-σκευών και άλλο:ιν περιουσιακών στοιχεiων του σωματείου. Άρθρο 19. Σgιραyίδα του σrομα.τciου Η σφραγίδα του σωματείου απεικονίζει στο κέντρο της ένα φοίνικα με παιδιά γύρω από τον κορμό του. Στην περιφέρεια τηι; σφραγίδας αναγράφεται ολογράφως η επωνυμία του σωματείου. Άρθρο 20, Σχέσεις με άλλες ορyανώσεις.

10 Η «ΟΑΣΗ» συμμετέχcι, με ωι:όφαση του Δ.Σ. του, ως τακτι1ffi Ιj έιctαιcrο μέλος σε άλλες ορyανώσε11;, ορyανισμούς κλπ εσωτερικού-εξωτερικού ή συνερyάζεται με αυτές για την εξuπηρέτηση ταν σκοπών του. ΚΕΦΑΛΑf08 ΔΙΑΦΟΡΑ 'Αι;ιθρο 21.Ζητήματα!! Πi1Ω~Δ.εtmιwα από τρ παqόν Κα.ταστατucό Εάν κατά την επιδίωξη των σκοπών του Σωμα:τε!ου εμφανίζονται περιπτώσεις και yεvνώντα.ι ζητήματα που δεν προβλtπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κατασiατικ:ού αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες υποβάλλονται για έ')'κριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Εκ:τακ:τη Συνέλευση των μελών του Σωματε!συ. ΚΕΦΑΔΔ109 ΜΕΤΑΒΑτΙΚΕΣ ΔJΑΤΑΞΕΙΣ,Άρθρο 22.11pώτη Γ.Σ. Η πρώτη Γ.Σ. των μελών του σωματε!οu yι.α. την εκλοyή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής θα συνέλθει το αρyότερο σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συστάσεως του σωματείου. Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. που θα διοικεί το σωματείο μέχρι την κατά το προηγούμενο άρθρο σύyκ:λησης της πρώτης τακτικής Γ.Σ. θα είναι: l. Νίκη Παπαδάκη 2. Ελένη Κόκ:κορη 3. Γ εώρyιος Τζανόπουλος 4. Μαρία Νομικού 5. Ελένη Χριστοδούλου 6. Χάρης Βαβουρανάκης 7. Παρασκευή Σουλιώτη Ακολουθσί.>Υ w.s. 6r1tr<U-... οι υποyραφές των ιδρuτικ:ών ιιελών του Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα