ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

2 Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΙΙ MASTER ACADEMY, πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) κε Κωδηθό Πηζηνπνίεζεο , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΑΥΗΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ (Δ.Ο.Μ.Α.) δηνξγαλψλεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ρνιή Πξνπνλεηώλ Kick Thai Boxing, K1 & MMA κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Γηάξθεηα: 205 ώξεο (125 ψξεο ζεσξία θαη 80 ψξεο πξαθηηθή) Καηεγνξίεο ζπκκεηερόληωλ πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην πξόγξακκα: Δλήιηθεο θαη ηωλ δύν θύιιωλ: Α. πκκεηέρνληεο Δπηηπρφληεο ηεο ρνιήο Πξνπνλεηψλ θάησ ησλ 22 εηψλ ζα ιακβάλνπλ δίπισκα βνεζνχ πξνπνλεηή, Β. Δλαζρφιεζε κε ην άζιεκα επηινγήο θαη ειάρηζηνλ 5 έηε ή βεβαίσζε απφ ην ζχιινγν φηη ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε αζθεί θαη θαζήθνληα βνεζνχ πξνπνλεηή. Γηα ζπκκεηέρνληεο εθηφο ηεο Δ.Ο.Μ.Α. βεβαίσζε απφ ηνλ ζχιινγν ηνπ ή έγγξαθε πξφηαζε απφ πξνπνλεηή ηεο Οκνζπνλδίαο ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Γηδάζθνληεο: Δμεηδηθεπκέλνη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ θαη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ηεο Δ.Ο.Μ.Α. Πεξηερόκελν ηνπ ζεωξεηηθνύ ζθέινπο πξνγξάκκαηνο: Οη επηκέξνπο ζεσξεηηθέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο είλαη νη εμήο: Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα Ώξεο ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΗ 22 ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΙΑΣΡΟΦΗ 14 ΔΘΙΜΟ ΑΠΔΞΑΡΣΙΗ 2 ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ 7 ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 10 ΠΑΙΓΟΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 7 ΝΣΟΠΙΝΓΚ 2 ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ 12 ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ ΘΔΧΡΙΑ 2 ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΦΟΡΑ 2 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΑ 3 ΓΙΑΙΣΗΙΑ - ΚΡΙΗ 4 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΧΝΧΝ 2 ΔΡΓΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ -ΓΙΑΛΔΞΔΙ 3

3 Ηκεξνκελία έλαξμεο ζρνιείνπ: άββαην 18/07/2015 Ηκεξνκελία ιήμεο ζρνιείνπ: Κπξηαθή 27/03/2016 Ηκεξνκελίεο πξνγξάκκαηνο: ΜΗΝΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΙΟΤΛΙΟ 18 & 19 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 05 & 06 ΟΚΣΧΒΡΙΟ 03 & 04 ΟΚΣΧΒΡΙΟ 25 & 26 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 14 & 15 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 19 & 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 09 & 10 ΔΞΔΣΑΔΙ ΘΔΧΡΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 23 & 24 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 13 & 14 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 27 & 28 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΑΡΣΙΟ 12 & 13 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΣΙΟ 26 & 27 ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΘΗΝΑ& εκείωζε: Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζα κπνξνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο λα ηα παξαθνινπζνχλ δηαδηθηπαθά. Απφ θνληά ζα κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζνχλ φζνη βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ εθάζηνηε θαζεγεηψλ απφ φπνπ δειαδή ζα γίλνληαη ηα καζήκαηα. Σα πξαθηηθά καζήκαηα ρσξίο ηηο εμεηάζεηο ζα γίλνπλ ζε 4 αββαηνθχξηαθα ηα νπνία ζα γίλνπλ μερσξηζηά ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε. Οη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Πξνπνλεηψλ κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ είηε ζηελ Αζήλα είηε ζηελ Θεζζαινλίθε αλάινγα κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Βεβαίωζε Δπηκόξθωζεο: Η επηηπρήο παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ νδεγεί ζηελ ιήςε ηξηώλ (3) Βεβαηώζεωλ (Γηπιώκαηα) Δπηκόξθωζεο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 1. Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο ρνιείνπ απφ ην Κξαηηθά Πηζηνπνηεκέλν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΙΙ, MSA, 2. Πηζηνπνηεηηθφ Γίπισκα Πξνπνλεηνχ απφ ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Μαρεηηθώλ Αζιεκάηωλ, 3. Βεβαίσζε ε νπνία ζα πηζηνπνηεί αλαιπηηθά φια ηα καζήκαηα ηεο ρνιήο Πξνπνλεηψλ,

4 Κόζηνο ζπκκεηνρήο: Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 550 επξώ. Σξόπνη πιεξωκήο : 1νο ηξόπνο 2νο ηξόπνο 3νο ηξόπνο Δθ άπαμ θαηαβνιή (φιν ην πνζφ) 420 πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έσο ηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Δθ άπαμ θαηαβνιή (φιν ην πνζφ) 420 πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 31 Ινπλίνπ έσο ηηο 15 Ινπιίνπ 2015 Με δχν ηζφπνζεο δφζεηο ησλ 240 επξώ, ζπλνιηθά 480 δειαδή έθπησζε 70 επξψ. Πξψηε θαηαβνιή κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δεχηεξε θαηαβνιή 15 Ιαλνπαξίνπ νο Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθαηαβνιή 70 επξώ, ζηηο ηξόπνο ηειηθέο εμεηάζεηο 120 επξώ θαη 6 ηζόπνζεο δόζεηο ηωλ 60 επξώ αλά κήλα ζπλνιηθά 550 επξώ. εκείωζε: ην θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη Αλακλεζηηθφ Μπινπδάθη. Καηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλωλ πνπ δηθαηνύληαη έθπηωζε Οη πνιχηεθλνη (θαη νη ηξίηεθλνη) έθπησζε 15% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ Οη άλεξγνη θαη νη γνλείο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα θάησ απφ επξψ 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ Τπάιιεινη πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο έθπησζε 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ Αξηζηνχρνη καζεηέο θαη θνηηεηέο έθπησζε 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δηδάθηξσλ Οη πξσηαζιεηέο ζε Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ηεο Δ.Ο.Μ.Α. 15% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ Οη θάηνρνη ηίηινπ Α1 ηεο Δ.Ο.Μ.Α έθπησζε 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ Οη πξσηαζιεηέο ζε πάλσ απφ δχν Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Ο.Μ.Α. 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ Οη πξνπνλεηέο κε παξνπζία ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζπιιφγνπ 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ Οη έλζηνινη (ζηξαηησηηθνί, αζηπλνκηθνί, ιηκεληθνί θιπ) 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ Γηα ηα ζηειέρε ηεο Δ.Ο.Μ.Α. έθπησζε 50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηδάθηξσλ ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ηεο ίδηαο νηθνγελείαο 10% γηα ηνλ θάζε έλα μερσξηζηά

5 εκείωζε: νη εθπηώζεηο δηδάθηξωλ ηζρύνπλ επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηωλ 550 επξώ θαη δελ ιεηηνπξγνύλ αζξνηζηηθά. Γειαδή, αλ θάπνηνο εληάζζεηαη ζε παξαπάλσ απφ κία θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ έθπησζε, ζα δηθαηνχηαη έθπησζε γηα ηελ κία θαηεγνξία πνπ ν ίδηνο ζα επηιέμεη, Γηθαηνινγεηηθά αίηεζεο ζπκκεηνρήο: Αίηεζε ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζηνλ ζχλδεζκν: (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 4εο ρνιήο Πξνπνλεηώλ) ή κέζσ ηεο Δ.Ο.Μ.Α. Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο, Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ή ππεχζπλε δήισζε, Βεβαίσζε ζπιιφγνπ ή πξνπνλεηή ηεο Δ.Ο.Μ.Α., ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ/εο ηδίνπ/αο φηη ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη φηη ε Οκνζπνλδία έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σα δηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο θαη Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ ή Τ.Γ. κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ θαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Πεξίνδνο αηηήζεωλ: Απφ Γεπηέξα 11/05/2015 έσο Σεηάξηε 15/07/2015. Έλαξμε καζεκάηωλ: άββαην 18/07/2015 Σξόπνο θαη ηόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ: θαλαξηκέλα ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηα γξαθεία ηεο MSA ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Δ.Ο.Μ.Α. θαη ζην Καηαβνιή δηδάθηξωλ: Σξαπεδηθή θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δ.Ο.Μ.Α. Σξάπεδα: ΠΔΙΡΑΙΧ Αξ. Λνγαξηαζκνύ: Γηθαηνύρνο: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΑΥΗΣΙΚΧΝ ΑΘΛΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΟΥΗ: ηελ απφδεημε θαηάζεζεο ζε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληνο σο θαηαζέηεο θαη ν Κσδηθφο Πξνγξάκκαηνο : 4Π1 γηα ηελ ρνιή Kick Thai Boxing, K1 & MMA ΗΜΔΙΩΗ: Γελ πξνβιέπεηαη πνιηηηθή επηζηξνθήο ρξεκάηωλ ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο Τπεπζύλωλ: Ώξεο Γξαθείνπ: Ηκέξεο: Γεπηέξα Παξαζθεπή

6 MSA Δ.Ο.Μ.Α. Σδηάιια Διηζάβεη Σδόξνπ Άλλα Σ F Κ E. Δ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα