ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1

2 ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Ορκωτοί Ελεγκτές 5 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 8 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 9 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος Παραγωγική ιαδικασία Παραγωγική ιαδικασία Denim Παραγωγική ιαδικασία Νήµατος Παραγωγική ιαδικασία Βάµβακος Πάγια Περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Πίνακας Εξέλιξης της Λογιστικής Αξίας των Παγίων για τις Χρήσεις Ασφαλιστική Κάλυψη Παγίων Εγγεγραµµένα Βάρη Εγγυητικές Επιστολές Εταιρικές Εγγυήσεις Επενδύσεις Πάγιος Εξοπλισµός Συµµετοχές Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Γενικές Πληροφορίες για τις Μετοχές Πίνακας Εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Αγορά ιδίων µετοχών ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών ιοικητικό Συµβούλιο Πρόσωπα που επιτρέπεται να πραγµατοποιούν συναλλαγές κάτω από προϋποθέσεις ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των κυρίων µετόχων στη ιοίκηση και / ή στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό 37 2

4 6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Αποτελέσµατα Χρήσης ιάθεση Κερδών Στοιχεία Ανά Μετοχή Ισολογισµός - Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποτελέσµατα Χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή Ισολογισµός Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Έκθεση Συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις Αρχές Ενοποίησης Οικονοµικών Καταστάσεων ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόσφατη Εξέλιξη Στόχοι και Προοπτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 93 3

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Γενικά Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» (στο εξής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη την απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/319/ , τις εγκυκλίους 7, 9 και 10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 278, παρ. 2i του Κανονισµού του Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να απευθυνθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας : ιεύθυνση Κοµνηνών 26, Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο Fax Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα και σαφήνεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Χ. Ακκάς, Κοµνηνών 26, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, τηλ Ο Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας κ. Πολυζώης ούκας, Κοµνηνών 26, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού λογιστή. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση, οι Ταµειακές Ροές και οι Εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου κρίθηκαν ακριβείς και ειλικρινείς. Μέχρι και τη δηµοσίευση των Συνοπτικών Λογιστικών Καταστάσεων της χρήσης 2004, η Εταιρεία είχε ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση Κατά τη χρονική περίοδο από αρχές του 2005 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος Ετήσιου ελτίου, πραγµατοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος στη µητρική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», που αφορούσε τις διαχειριστικές χρήσεις Το ποσό του καταλογισµού ανέρχεται περίπου σε 1.084,00 χιλ. έναντι του οποίου η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 280,00 χιλ. στη χρήση του Το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τη χρήση του 4

6 2005. Η θυγατρική εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της στις έως τη χρήση 2004, ενώ η θυγατρική εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2003 και µέχρι τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Βάσει του άρθρου 277, παρ. 2γ του Κανονισµού του ΧΑ, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις ενηµέρωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το χρονικό διάστηµα από έως Όσον αφορά την ηµεροµηνία έναρξης διανοµής µερίσµατος για τη χρήση του 2004, η Εταιρεία ενηµέρωσε ότι το προς διανοµή ποσό, αναµένεται να αρχίσει να καταβάλλεται στους µετόχους από έως Η παραπάνω ενηµέρωση, σύµφωνα µε το Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, δεν είναι δεσµευτική. 1.2 Ορκωτοί Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της χρήσης 2002, για την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Χ. Σεφέρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ Τον έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Π. Παπάζογλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας. Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2002 διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Χ. Σεφέρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τον έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Π. Παπάζογλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τον έλεγχο της χρήσης 2002, για τις θυγατρικές εταιρείες «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Χ. Σεφέρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τον έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Π. Παπάζογλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις χρήσεις 2002 έως 2004 παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τους αντίστοιχους Ισολογισµούς και Αποτελέσµατα Χρήσης. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση, που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου είναι οι παρακάτω: Χρήση 2002 : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ανέρχεται στις σε 203 χιλιάδες περίπου και σε 400 χιλιάδες περίπου κατά την Τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 197 χιλιάδες περίπου. Ο λογιστικός αυτός χειρισµός είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης κατά 197 χιλιάδων περίπου, την αύξηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά 400 χιλιάδες περίπου και την αύξηση της καθαρής θέσης της κατά 203 χιλιάδες περίπου. 2) Η πρόβλεψη της Εταιρείας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1,8 εκ. περίπου. Εάν η Εταιρία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των 4,5 εκ. περίπου. Η διαφορά ύψους 2,7 εκ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5

7 4) Η Εταιρεία διενήργησε για πρώτη φορά, πρόσθετες αποσβέσεις συνολικού ύψους 525 χιλιάδων περίπου, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Χρήση 2002 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις): 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί από την µητρική Εταιρία χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ανέρχεται στις σε 203 χιλιάδες περίπου και σε 400 χιλιάδες περίπου κατά την Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 197 χιλιάδες περίπου. Ο λογιστικός αυτός χειρισµός είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά 197 χιλιάδες περίπου, την αύξηση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά 400 χιλιάδες περίπου και την αύξηση της ενοποιηµένης καθαρής θέσης της κατά 203 χιλιάδες περίπου. 2) Η πρόβλεψη της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1,8 εκ. περίπου. Εάν οι Εταιρείες είχαν υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των 4,7 εκ. περίπου. Η διαφορά των 2,9 εκ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 0,2 εκ. περίπου, ενώ το ποσό των 2,7 εκ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν µετά την Επίσης οι θυγατρικές Εταιρείες «Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Β.Ε.Ε» και «Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή τους, στις 30/12/1999 και 02/07/2001 αντίστοιχα, µέχρι και τις χρήσεις που έληξαν την Κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4) Η µητρική Εταιρεία διενήργησε για πρώτη φορά, πρόσθετες αποσβέσεις συνολικού ύψους 525 χιλιάδων περίπου, οι οποίες επιβάρυναν τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Χρήση 2003 : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Οι παραπάνω χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές έχουν αποσβεσθεί πλήρως κατά την 31/12/2003. Τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 203 χιλ. περίπου. 2) Η πρόβλεψη της Εταιρίας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την 31/12/2003, ανέρχεται σε 1,68 εκατ. περίπου. (31/12/2002 : 1,85 εκατ. περίπου). Εάν η Εταιρία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν κατά την 31/12/2003 στο ποσό των 5,26 εκατ. περίπου. Η διαφορά ύψους 3,58 εκατ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 0,57 εκατ. περίπου, ενώ το ποσό των 3,01 εκατ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 3) Έναντι ληξιπρόθεσµων και επισφαλών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2003 στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, η Εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη, η οποία κατά την κρίση µας υπολείπεται της αναγκαίας πρόβλεψης κατά το ποσό των 550 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 370 χιλ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης και ποσό 180 χιλ. περίπου τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 6

8 4) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 1999 έως και 2003 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Χρήση 2003 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί από τη µητρική Εταιρεία χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Οι παραπάνω χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές έχουν αποσβεσθεί πλήρως κατά την Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 203 χιλ. περίπου. 2) Η πρόβλεψη της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1,68 εκατ. περίπου (31/12/2002: 1,85 εκατ. περίπου). Εάν οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είχαν υπολογίσει τη σχετική πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την , αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 6,33 εκατ. περίπου. Η διαφορά των 4,65 εκατ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 1,39 εκατ. περίπου, ενώ το ποσό των 3,26 εκατ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 3) Έναντι ληξιπρόθεσµων και επισφαλών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2003 στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της µητρικής Εταιρείας, έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, η οποία κατά την κρίση µας υπολείπεται της αναγκαίας πρόβλεψης κατά το ποσό των 550 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 370 χιλ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης και ποσό 180 χιλ. περίπου τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 4) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 1999 έως και Επίσης οι θυγατρικές εταιρείες «Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Β.Ε.Ε» και «Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε» που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για την περίοδο από την ίδρυσή τους στις και αντίστοιχα και µέχρι τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Χρήση 2004 : 1) Η πρόβλεψη της Εταιρίας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την 31/12/2004, ανέρχεται σε χιλ. περίπου (31η εκεµβρίου 2003 : χιλ. περίπου). Εάν η Εταιρία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του Κ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σύµφωνα µε την έκθεση ανεξάρτητου αναλογιστή κατά την 31η εκεµβρίου 2004 στο ποσό των χιλ. περίπου. Η διαφορά ύψους 448 χιλ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 78 χιλ. περίπου, ενώ το ποσό των 370 χιλ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 2) Έναντι ληξιπρόθεσµων και επισφαλών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2004 στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, η Εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη, η οποία κατά την κρίση µας υπολείπεται της αναγκαίας πρόβλεψης κατά το ποσό των 600 χιλ. περίπου, το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσης κατά 50 χιλ. περίπου και κατά το ποσό των 550 χιλ. περίπου τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων. 3) Μετά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων και πριν την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις 1999 έως και 2003 και προέκυψαν, µε βάση το Φύλλο Ελέγχου που εξέδωσαν οι φορολογικές αρχές, πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους χιλ.. περίπου, έναντι των οποίων η Εταιρία έχει σχηµατίσει κατά την 31η εκεµβρίου 2004 σχετική πρόβλεψη συνολικού ύψους 280 χιλ. περίπου και κατά συνέπεια η διαφορά ποσού 800 χιλ. περίπου θα επιβαρύνει τη χρήση Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7

9 Χρήση 2004 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) : 1) Η πρόβλεψη της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την 31η εκεµβρίου 2004 ανέρχεται σε 1,679 χιλ. περίπου (31η εκεµβρίου 2003 : χιλ. περίπου). Εάν οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είχαν υπολογίσει τη σχετική πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του Κ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την 31η εκεµβρίου 2004, αυτή θα ανερχόταν σύµφωνα µε την έκθεση ανεξάρτητου αναλογιστή στο ποσό των χιλ. περίπου. Η διαφορά των χιλ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 124 χιλ. περίπου και η υπόλοιπη ύψους χιλ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων 2) Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2004, ληξιπρόθεσµες, και επισφαλείς απαιτήσεις, έναντι των οποίων έχει σχηµατιστεί σχετική σωρευτική πρόβλεψη, η οποία κατά την κρίση µας υπολείπεται της αναγκαίας πρόβλεψης κατά το ποσό των 685 χιλ. περίπου, το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 120 χιλ. περίπου και κατά το ποσό των 565 χιλ. περίπου τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Μετά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων και πριν την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρίας για τις χρήσεις 1999 έως και 2003 και προέκυψαν, µε βάση το Φύλλο Ελέγχου που εξέδωσαν οι φορολογικές αρχές, πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους εκατ. περίπου, έναντι των οποίων η µητρική εταιρία έχει σχηµατίσει κατά την 31η εκεµβρίου 2004 σχετική πρόβλεψη συνολικού ύψους 280 χιλ. περίπου και κατά συνέπεια η διαφορά ποσού 800 χιλ. περίπου θα επιβαρύνει τη χρήση Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρίες «Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Β.Ε.Ε» και «Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε» δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την περίοδο από την ίδρυσή της στις 30/12/1999 και από την χρήση 2003, αντίστοιχα και µέχρι τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κατά τη διάρκεια του 2004 καθώς και της τρέχουσας χρήσης του 2005 δεν υπήρξε δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών που έκαναν τρίτοι για µετοχές της Εταιρείας και δεν υπήρξαν δηµόσιες προσφορές ανταλλαγής του εκδότη για άλλη εταιρεία. 8

10 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 µετοχών. Οι µετοχές της Εταιρείας σήµερα ανέρχονται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 1,47 η κάθε µία. Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας στις διαµορφώθηκε σε 1,78. Η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας την ίδια ηµέρα ανήλθε σε ,06. Με βάση την τιµή κλεισίµατος της , η οποία ήταν 2,07, η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε ,89. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για την πορεία της µετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» για τις περιόδους : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΤΟΥΣ 2,55 2,36 1,61 ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΤΟΥΣ 9,46 4,28 3,02 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΤΟΥΣ 6,30 3,14 2,04 ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ 9,34 3,60 2,89 ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 3,48 2,81 2,07 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον όγκο συναλλαγών της µετοχής (σε τεµάχια) της Εταιρείας για την περίοδο έως : ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής στο τέλος κάθε µήνα, του συνολικού όγκου και της συνολικής αξίας συναλλαγών της µετοχής της Εταιρείας για το 2004 και για τους 3 πρώτους µήνες της τρέχουσας χρήσης 2005: ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ Α/Α ΜΗΝΑΣ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΙΛ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΙΛ 1 Ιαν-04 2, ,19 2 Φεβ-04 2, ,00 3 Μαρ-04 2, ,55 4 Απρ-04 2, ,88 5 Μαϊ-04 1, ,42 6 Ιουν-04 1, ,60 7 Ιουλ-04 1, ,41 8 Αυγ-04 1, ,30 9 Σεπ-04 1, ,00 10 Οκτ-04 1, ,41 11 Νοε-04 1, ,12 12 εκ-04 2, ,49 13 Ιαν-05 1, ,35 14 Φεβ-05 2, ,00 15 Μαρ-05 1, ,52 9

11 Η µετοχή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» συµµετέχει στο είκτη Κλωστοϋφαντουργίας. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εντάχθηκε στον πίνακα ποιοτικών δράσεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις Η Εταιρεία προέβη σε ποιοτικές δράσεις, όσον αφορά την Εταιρική της Ιστοσελίδα, τη Μονάδα Σχέσεων µε τους Επενδυτές της, την Εταιρική της ιακυβέρνηση, καθώς και το ποσοστό Ευρείας ιασποράς της, το οποίο βρίσκεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια του 25%. Έπειτα από έλεγχο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2005, η Εταιρεία ανανέωσε την ένταξή της στον πίνακα των ποιοτικών δράσεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ % /01/04 02/02/04 02/03/04 02/04/04 02/05/04 02/06/04 02/07/04 02/08/04 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/09/04 02/10/04 02/11/04 02/12/04 ΕΙΚΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α % /01/04 02/02/04 02/03/04 02/04/04 02/05/04 02/06/04 02/07/04 02/08/04 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/09/04 02/10/04 02/11/04 02/12/04 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 10

12 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 4.1 Γενικά Σύµφωνα µε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , οι µετοχές της Εταιρείας ανήλθαν σε , κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 1,47 εκάστη. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της η Εταιρεία προέβη στη µετατροπή των ανωνύµων µετοχών της σε ονοµαστικές ενώ τα δικαιώµατα των µετόχων παρέµειναν αµετάβλητα. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει περιοριστικότερες διατάξεις από ό,τι καθορίζει ο Νόµος. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Οι µετοχές της Εταιρείας, ως εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εκδίδονται σε άϋλη µορφή, καταχωρηµένες στα αρχεία της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.) µε χρόνο έκδοσης την ηµέρα καταχώρησής τους στα αρχεία αυτά. Τα δικαιώµατα στις µετοχές της Εταιρείας ασκούνται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2396/96 και παρακολουθούνται µε καταχωρήσεις στα παραπάνω αρχεία, µε έναρξη χρόνου άσκησης την ηµέρα καταχώρησης σε αυτά. Όσον αφορά στην άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων, και όπως προβλέπεται εκ του Καταστατικού ή του Νόµου, η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.) ισοδυναµεί µε απόδειξη κατάθεσης των µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη ιοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί του σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµειχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση αυτής. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτή, και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε." (Κ.Α.Α.), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους µέσω του χειριστή τους στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό του Σ.Α.Τ., µε δήλωσή τους στην «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι σχετικές δηλώσεις δεσµεύσεως των µετοχών όπως και τα έγγραφα νοµιµοποιήσεως των 11

13 τυχόν αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 4.2 ικαιώµατα Μειοψηφίας Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου: Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/20. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα, για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. 4.3 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη των θυγατρικών εταιρειών τα οποία πραγµατοποιούνται σε κάθε χρήση και εφόσον διανέµεται από αυτές µέρισµα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. 12

14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικούς τίτλους «EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA», «KΛΩΣTOΫΦANTOYPΓIA HΛIOΣ TEN CATE» για την κλωστοϋφαντουργική της δραστηριότητα και «EKKOKKIΣTHPIA MAKE ONIAΣ» για την εκκοκκιστική της δραστηριότητα. Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η εταιρική επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι µπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το Η εταιρική και διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Θεσσαλονίκης, στην οδό Κοµνηνών 26, Τ.Κ Ο εκδότης είναι Ανώνυµη Εταιρεία και διέπεται από τον Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η διάρκειά της ορίζεται από τη νόµιµη σύστασή της µέχρι την Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταχωρήθηκε µε την απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης ΕΜ 23147/ , περίληψη του οποίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. H αρχική επωνυµία της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της (ΦEK,.A.E και E.Π.E. 1902/ ), ήταν «TEN CATE-HELLAS A.E. KΛΩΣTOΥΦANTOYPΓIA». H επωνυµία διαµορφώθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται, µε σχετική τροποποίηση του καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦEK (.A.E και E.Π.E.) υπ'αριθµ.16/ Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Α.Μ.Α.Ε. 8409/06/Β/86/24. Για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στο νοµό Πέλλης έχει εκδοθεί στις µια άδεια λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας για ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Στις , εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Αρ. Απόφασης Κ2/288) η συγχώνευση των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και «ΗΛΙΟΣ TEN CATE Α.Ε.» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη (ΦΕΚ 578/ ). Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CΑΤΕ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1966 µε βάση το ΦΕΚ 854/ Για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ήµο Σίνδου, εκδόθηκε στις η υπ αριθµόν 15/Φ /9/ 7668/Α/1/5006 άδεια λειτουργίας µε διάρκεια πέντε (5) έτη. Η συγκεκριµένη άδεια αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Στις εκδόθηκε νέα άδεια λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών η οποία αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1956 µε βάση το ΦΕΚ 157/ Για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στο 15ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας στην περιοχή Αγχιάλου του Νοµού Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε στις η υπ αριθµόν 15/Φ /23/7190 τελευταία άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Η συγκεκριµένη άδεια αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας τροποποιήθηκε στις από τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης ως προς το φορέα της, από «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς. Στις εκδόθηκε η υπ αριθµόν 15/Φ /26/8508 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου η οποία αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Στις εκδόθηκε η υπ αριθµόν 15/.Φ /28/7188 άδεια λειτουργίας κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης για ισχύ 255 HP διάρκειας δύο (2) ετών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση δι απορροφήσεως των δύο προαναφερόµενων εταιρειών, οι επενδυτές µπορούν να συµβουλευτούν το Ενηµερωτικό ελτίο της Συγχώνευσης που εκδόθηκε από την Εταιρεία το Φεβρουάριο του Στην Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που έγινε στις , το άρθρο 4 όπου περιγράφεται ο σκοπός της Εταιρείας µετά τη συγχώνευση τροποποιήθηκε ως εξής : 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) H βιοµηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία ινών και νηµάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, ως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κατεργασµένων αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών. β) H ίδρυση και εκµετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάµβακος. 13

15 2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία µηχανήµατα. 3. Ο σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µε οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Ειδικότερα η Εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου: α) Να συµµετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν, παρεµφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεµφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκµισθώνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκµετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων µε τα οποία έχει συνεργασία. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις είχε δύο θυγατρικές εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, την «EKKOΚKIΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία ιδρύθηκε στις , και την «KΛΩΣTHPIA KIΛKIΣ A.E.» η οποία ιδρύθηκε στις Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εξειδικεύεται στη παραγωγή υφάσµατος denim, το οποίο χρησιµοποιείται στη παραγωγή ενδυµάτων jeans. Η λειτουργία του Εργοστασίου Πέλλας ξεκίνησε στα τέλη του 1975 µε την παραγωγή υφασµάτων εκρού (gray cloth), ενώ η παραγωγή του indigo denim ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1977, µε την εγκατάσταση εξοπλισµού για βαφή νηµάτων και φινίρισµα υφασµάτων. Η παραγωγική δυναµικότητα του εργοστασίου σήµερα, ανέρχεται σε περίπου 36 εκ. τετραγωνικά µέτρα ετησίως. Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας µε βάση την κατηγοριοποίηση ΣΤΑΚΟ για τις χρήσεις 2002 έως και 2004 αναλύεται ως εξής : ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΚΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ 2002 ΧΙΛ 2003 ΧΙΛ 2004 ΧΙΛ , , , ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΙΝΩΝ 4.149, , , ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 3.316, , , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 108,02 0,00 10, ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104,18 51,65 0, ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.732, , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , , ,88 Η Εταιρεία είναι οργανωµένη σε τρεις καθετοποιηµένες ιευθύνσεις (Business Units) : ιεύθυνση Denim (Εργοστάσιο Πέλλας) ιεύθυνση Νήµατος (Εργοστάσιο Σίνδου) ιεύθυνση Βάµβακος (Εργοστάσιο Ν. Αγχιάλου) Πιο αναλυτικά, το αντικείµενο εργασιών και η δραστηριότητα της Εταιρείας ανά ιεύθυνση έχει ως εξής: ιεύθυνση Denim Η επιχειρησιακή µονάδα του υφάσµατος στην Πέλλα αποτελεί το µεγαλύτερο εργοστάσιο της Εταιρείας και παράγει το κύριο προϊόν αυτής, το ύφασµα denim που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενδυµάτων jeans. Εκεί παράγεται µια ποικιλία τύπων υφάσµατος denim, τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους κυρίως στα τεχνικά χαρακτηριστικά, προέλευση της ίνας, βάρος, ύφανση, φινίρισµα, απόχρωση, αφή κλπ. 14

16 Συνηθέστεροι χρωµατισµοί είναι το µπλε σε διαφορετικές αποχρώσεις, το µαύρο και το εκρού. Η Εταιρεία, τα τελευταία έτη, επεκτάθηκε και στην παραγωγή υφασµάτων µε άλλες ίνες εκτός του βαµβακιού (φυσικές και συνθετικές όπως lycra, dacron, polyester, λινό και άλλες). Η καθετοποιηµένη δοµή της παραγωγής του εργοστασίου περιλαµβάνει υφαντήριο, βαφείο και φινιριστήριο. Πιο συγκεκριµένα, η ίνα µπορεί να προέρχεται από βαµβακερά ή σύµµεικτα νήµατα, η ύφανση µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την όψη και την αφή του υφάσµατος, το βάρος ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, το χρώµα ανάλογα µε τις προτιµήσεις της µόδας, ενώ το φινίρισµα είναι αυτό που προσδιορίζει τα τελικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά την πρώτη ύλη, η ποιότητα του νήµατος που χρησιµοποιείται είναι καθοριστική για την ποιότητα του τελικού προϊόντος και γι' αυτό η Εταιρεία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην καθετοποιηµένη δοµή της. Για την παραγωγή του υφάσµατος απαιτούνται νήµατα υψηλής ποιότητας που παράγονται είτε µε τη µέθοδο της δακτυλιοφόρου κλώσης (ring spinning) στο εργοστάσιο της Σίνδου ( ιεύθυνση νήµατος) και στην εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», είτε µε τη µέθοδο της ανοικτής κλώσης (open-end), τα οποία τα προµηθεύεται επίσης από την ίδια θυγατρική της. Ως βοηθητικές ύλες (χηµικά) απαραίτητες για τη βαφή του προϊόντος, χρησιµοποιούνται χηµικές ύλες µε κυριότερη αυτή του φυτού indigo. Για την αγορά των βοηθητικών υλών, δεν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες ή µακροχρόνιες συµβάσεις µε τους προµηθευτές. Έτσι, οι αγορές της Εταιρείας γίνονται µε βάση τις τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά και βάσει παραγγελιών. Το indigo denim είναι ένα πολύ εξειδικευµένο ύφασµα που διατίθεται σε βιοµηχανίες κατασκευής ενδυµάτων jeans µε πολύ αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κατασκευαστές indigo denim εγγυώνται την ποιότητα του προϊόντος µέχρι το τελικό στάδιο επεξεργασίας των jeans (π.χ. κοπή, ραφή, πλύσιµο κλπ). Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση τόσο στον υψηλό βαθµό εξειδίκευσης και αυτοµατισµού της παραγωγής, όσο και στην υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών. Οι παράµετροι αυτές εγγυώνται τη δυνατότητα κατασκευής υφάσµατος πολύ υψηλών προδιαγραφών. Η Εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται οι σηµαντικότεροι κατασκευαστές ετοίµων ενδυµάτων jeans, όπως Diesel, Levi's, Mustang, Tommy Hilfiger, Zara, Marks & Spencer, Replay, G-Star κλπ. Για την τριετία , η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της ιεύθυνσης Denim της Εταιρείας έχει ως εξής : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ DENIM ΧΙΛ ΧΙΛ 2004 ΧΙΛ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ , , ,61 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΗΜΑΤΩΝ 94,06 0,00 0,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 347,08 0,00 18,40 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 88,78 79,18 97,60 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α' & Β' ΥΛΩΝ 611,25 139,32 130,85 ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14,31 16,91 236,61 ΣΥΝΟΛΟ , , ,07 Από τα προαναφερόµενα είναι κατανοητό ότι η βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή του denim είναι τα βαµβακερά νήµατα. Το κόστος των βαµβακερών νηµάτων που παράγονται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», καθώς και οι τιµές των βαµβακερών νηµάτων που αγοράζονται από την Εταιρεία επηρεάζονται και από τη µεταβολή της τιµής του βάµβακος του δείκτη Λίβερπουλ, στο Χρηµατιστήριο εµπορευµάτων του Λίβερπουλ Αγγλίας. Η Εταιρεία δεν έχει κατατεθειµένα εµπορικά σήµατα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνεργασία της Εταιρείας µε τους πελάτες γίνεται µέσω παραγγελιών. Σε περιπτώσεις µεγάλων πελατών καταρτίζεται πρόγραµµα παραγγελιών µέσης περιόδου τριών µηνών. 15

17 5.2.2 ιεύθυνση Νήµατος Η ιεύθυνση Νήµατος (εργοστάσιο Σίνδου) αποτελείται από την απορροφηθείσα εταιρεία «ΗΛΙΟΣ TEN CATE Α.Ε.» η οποία συγχωνεύτηκε δι απορροφήσεως από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις Η συγκεκριµένη δραστηριότητα στεγάζεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ήµο Σίνδου όπου παράγονται βαµβακερά νήµατα καρντέ καθώς επίσης και ειδικά νήµατα corespun δακτυλιοφόρου κλώσης υφαντικής. Τα νήµατα αυτά χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υφασµάτων denim καθώς και άλλων υφασµάτων. Η παραγωγική δυναµικότητα του Κλωστηρίου ανέρχεται σε 7,4 τόνους νήµατος ετησίως. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής του εργοστασίου απευθύνεται προς το εργοστάσιο Πέλλας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στη λοιπή εγχώρια και διεθνή αγορά. Η συνεισφορά της ιεύθυνσης Νήµατος ανά κατηγορία παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών για τις χρήσεις , στον Κύκλο Εργασιών αναλύεται ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛ ΧΙΛ 2004 ΧΙΛ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΗΜΑΤΩΝ 3.480, , ,25 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 115,33 96,90 111,27 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 776, ,58 0,68 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 4,03 0,15 0,80 ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 17,18 25,39 34,83 ΣΥΝΟΛΟ 4.392, , , ιεύθυνση Βάµβακος Η ιεύθυνση Βάµβακος (εργοστάσιο Ν. Αγχιάλου) αποτελείται από την απορροφηθείσα εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία συγχωνεύτηκε δι απορροφήσεως από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις Το εργοστάσιο της Ν. Αγχιάλου τροφοδοτεί το εργοστάσίο της Σίνδου και τη θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε». ιαθέτει εκκοκκιστήριο βάµβακος και σπορελαιουργείο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατά την εκκοκκιστική περίοδο µπορεί να επεξεργάζεται ετησίως τόνους συσπόρου βάµβακος. Το εκκοκκιστήριο της Ν. Αγχιάλου χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη το σύσπορο βαµβάκι. Τα παραγόµενα προϊόντα του εκκοκκιστηρίου είναι το εκκοκκισµένο βαµβάκι και ο βαµβακόσπορος. Η Εταιρεία διαθέτει µονάδα σπορελαιουργείου µε ηµερήσια δυνατότητα επεξεργασίας 180 τόνων βαµβακόσπορου. O παραγόµενος βαµβακόσπορος αποτελεί την πρώτη ύλη για τη µονάδα του σπορελαιουργείου της Εταιρείας. Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη από τις δύο βαµβακοπαραγωγές χώρες στην Ευρώπη, µε δεύτερη την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγγυηθεί την τιµή του συσπόρου βάµβακος για τον παραγωγό, επιδοτώντας το προϊόν. Για τις χρήσεις , η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της ιεύθυνσης Βάµβακος ανά κατηγορία παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών αναλύεται ως εξής: 16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΧΙΛ ΧΙΛ 2004 ΧΙΛ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΑΓΟΡΩΝ) 0,00 0,00 810,34 ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 3.309, , ,28 ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ 1.316, , ,43 ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ 85,39 0,00 0,00 ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑ 22,63 0,00 10,18 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ 10,37 1,43 1,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ* 104,18 51,65 0,00 ΑΧΡΗΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 0,68 30,89 7,75 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13,48 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.862, , ,97 * Η κατασκευαστική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι περιστασιακή.

18 Βάσει του ΣΤΑΚΟ "Εκκόκκιση βάµβακος" και σύµφωνα µε το καταστατικό της, η Εταιρεία έχει περιοδική εκκοκκιστική δραστηριότητα, η έναρξη της οποίας γίνεται συνήθως στα τέλη Σεπτεµβρίου και η λήξη της περίπου στα τέλη εκεµβρίου. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να ποικίλει µεταξύ ετών καθώς η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» έχει καθετοποιηµένη δοµή από την εκκόκκιση του βάµβακος, την παραγωγή του νήµατος και τέλος την παραγωγή του τελικού προϊόντος που είναι το ύφασµα denim. Κατ ' επέκταση, οι ανάγκες σε πρώτη ύλη για το τελικό προϊόν (ύφασµα denim) καθορίζουν το ύψος του εκκοκκισµένου βάµβακος που µπορεί να διατεθεί προς πώληση εκτός του Οµίλου. Ο Κύκλος Εργασιών της µητρικής για το σύνολο του έτους 2004 από την εκκόκκιση του βάµβακος, ανήλθε σε 5% περίπου επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών. Η ζήτηση του εκκοκκισµένου βάµβακος επηρεάζεται σηµαντικά από την ποιότητά του, η οποία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης. Η ποιότητα του συσπόρου βάµβακος επηρεάζεται σηµαντικά από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της παραγωγής, τη µέθοδο συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης και τον τρόπο επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό, το συγκριτικό πλεονέκτηµα των ελληνικών επιχειρήσεων, βασίζεται κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η τιµή αποτελεί επίσης προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης. Το εκκοκκισµένο βαµβάκι αποτελεί ένα από τα βασικά χρηµατιστηριακά εµπορεύµατα και η τιµή του διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επηρεάζεται από το είκτη Λίβερπουλ, ανάλογα µε την προσφορά, τη ζήτηση και τα αποθέµατα των χωρών. Για τις προµήθειες εκκοκκισµένου βάµβακος καταρτίζονται, ανά πράξη συναλλαγής, συµβόλαια µε τους προµηθευτές. εν υπάρχουν προθεσµιακά συµβόλαια αγοράς εκκοκκισµένου βάµβακος. 5.3 ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Αντίστοιχα µε την παραγωγική δοµή της Εταιρείας, είναι οργανωµένη η Εµπορική ιεύθυνση της σε τρεις ιευθύνσεις (Business Units), µε την κάθε διεύθυνση να διατηρεί αυτόνοµο δίκτυο πωλήσεων: ιεύθυνση Denim, Νήµατος και Βάµβακος. Κατά τη χρήση του 2004 δεν υπήρξαν εξαιρετικά γεγονότα τα οποία έχουν επηρεάσει τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας ιεύθυνση Denim Η Εµπορική ιεύθυνση του Denim είναι χωρισµένη στη ιεύθυνση Marketing και στη ιεύθυνση Πωλήσεων. Καλύπτει τις λειτουργίες της Εποπτείας και ιαχείρισης Προϊόντων (Product Management) και της Ανάπτυξης νέων προϊόντων (Product Development) και έρχεται σε άµεση επαφή τόσο µε τους αντιπροσώπους που συνεργάζεται η Εταιρεία όσο και µε τους κατά τόπο πελάτες. Η ιεύθυνση Marketing έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, ανάλυσης των δεδοµένων της αγοράς denim τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης είναι υπεύθυνη για το Τµήµα Κοπής ειγµάτων. Η ιεύθυνση Πωλήσεων είναι δοµηµένη µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και διακρίνεται σε Πωλήσεις Εξωτερικού, Πωλήσεις Εσωτερικού, Πωλήσεις Μεγάλων Πελατών (Key Accounts) και Υποστήριξη Πωλήσεων (Sales Support). Οι πωλήσεις των προϊόντων denim γίνονται µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου αντιπροσώπων, µε εξαίρεση τους µεγάλους πελάτες και την εγχώρια αγορά, όπου η Εταιρεία διαθέτει αυτόνοµο δίκτυο πωλήσεων. Το δίκτυο των αντιπροσώπων δραστηριοποιείται στις παρακάτω χώρες : Ιταλία Γαλλία και Βόρεια Αφρική (Τυνησία, Μαρόκο) Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Σκανδιναβία Γερµανία Βέλγιο, Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Πολωνία, Ρωσία Γιουγκοσλαβία Σερβία FYROM Η.Π.Α. Η συνεργασία της Εταιρείας µε τους πελάτες γίνεται µέσω παραγγελιών. Σε περιπτώσεις µεγάλων πελατών καταρτίζεται πρόγραµµα παραγγελιών µέσης περιόδου τριών µηνών χωρίς την υπογραφή σχετικού συµφωνητικού. 17

19 Η διανοµή των προϊόντων γίνεται µε κάθε είδους µεταφορικό µέσο δηµόσιας χρήσης. Η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων ανά χώρα προορισµού της ιεύθυνσης Denim για τις χρήσεις έχει ως εξής: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ DENIM % % ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,48 61,4% ,86 57,8% ,06 53,3% ΜΑΡΟΚΟ 6.180,29 8,9% 9.627,84 15,6% ,06 17,1% ΕΛΛΑ Α ,38 17,8% 9.680,05 15,7% ,04 16,5% ΤΟΥΡΚΙΑ 2.145,35 3,1% 3.131,44 5,1% 3.431,44 4,1% ΤΥΝΗΣΙΑ 2.506,61 3,6% 1.656,50 2,7% 3.010,37 3,6% ΙΝ ΙΑ 0,00 0,0% 273,89 0,4% 2.263,99 2,7% ΣΕΡΒΙΑ 6,54 0,0% 611,15 1,0% 987,71 1,2% ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 314,24 0,5% 125,91 0,2% 566,92 0,7% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 26,11 0,0% 207,07 0,3% 292,59 0,3% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 3.241,36 4,7% 689,71 1,1% 525,92 0,6% ΣΥΝΟΛΟ ,36 100,0% ,41 100,0% ,07 100,0% ιεύθυνση Νήµατος Το δίκτυο πωλήσεων της ιεύθυνσης Νήµατος στηρίζεται σε ένα δίκτυο αντιπροσώπων που καλύπτουν τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά. Το δίκτυο αντιπροσώπων δραστηριοποιείται σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Ισραήλ και η Τουρκία. Η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων της ιεύθυνσης Νήµατος για τις χρήσεις έχει ως εξής: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ % % % ΙΤΑΛΙΑ 3.337,35 76,0% 2.110,57 49,6% 2.138,65 62,6% ΕΛΛΑ Α 1.038,26 23,6% 1.367,49 32,2% 864,09 25,3% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17,19 0,4% 329,75 7,8% 204,64 6,0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00 0,0% 89,09 2,1% 160,76 4,7% ΙΣΠΑΝΙΑ 0,00 0,0% 52,56 1,2% 37,36 1,1% ΓΑΛΛΙΑ 0,00 0,0% 277,76 6,5% 11,32 0,3% ΙΣΡΑΗΛ 0,05 0,0% 14,84 0,3% 0,00 0,0% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,00 0,0% 8,89 0,2% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 4.392,85 100,0% 4.250,94 100,0% 3.416,83 100,0% Η διανοµή των προϊόντων γίνεται από µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης ιεύθυνση Βάµβακος Το µεγαλύτερο µέρος του παραγόµενου εκκοκκισµένου βάµβακος κατευθύνεται κυρίως προς τα κλωστήρια του Οµίλου: προς το εργοστάσιο της Σίνδου και τη θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.». Η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων της ιεύθυνσης Βάµβακος για τις χρήσεις είναι η εξής: 18 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ % % % ΕΛΛΑ Α 3.495,18 71,9% 4.524,54 60,4% 5.471,97 81,8% ΕΛΒΕΤΙΑ 0,00 0,0% 215,38 2,9% 623,97 9,3% ΓΑΛΛΙΑ 0,00 0,0% 726,45 9,7% 592,04 8,9% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.367,07 28,1% 1.132,90 15,1% 0,00 0,0% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,00 0,0% 594,62 7,9% 0,00 0,0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00 0,0% 299,21 4,0% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 4.862,25 100,0% 7.493,10 100,0% 6.688,97 100,0%

20 Οι πωλήσεις του εκκοκκισµένου βάµβακος γίνονται κυρίως µέσω αντιπροσώπων στο εξωτερικό και µέσω της ίδιας της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά. Η διανοµή των προϊόντων γίνεται από µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης. 5.4 Παραγωγική ιαδικασία Κατά την εξεταζόµενη τριετία, δεν υπήρξε διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η οποία να έχει σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση Παραγωγική ιαδικασία Denim Το νήµα αποτελεί την πρώτη ύλη του εργοστασίου της επιχειρηµατικής µονάδας του Denim, το οποίο προµηθεύεται από το Κλωστήριο της Σίνδου και από τη θυγατρική εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.». Η παραγωγική µονάδα του εργοστασίου της Πέλλας λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Η παραγωγή είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη ενώ εξειδικευµένοι εργαζόµενοι φροντίζουν για την καλή λειτουργία των µηχανών, επεµβαίνοντας σε περίπτωση προβλήµατος και τροφοδοτώντας τα µηχανήµατα µε υλικό προς επεξεργασία. Η Εταιρεία, µε συνεχείς επενδύσεις σε κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαφοροποιηµένων από τα παραδοσιακά υφάσµατα denim που απαιτούν νέες τεχνολογίες και ευέλικτες εµπορικές και παραγωγικές διαδικασίες. Η παραγωγική διαδικασία είναι καθετοποιηµένη και περιλαµβάνει τα στάδια: 1. Προπαρασκευή - Βαφή νήµατος 2. Ύφανση 3. Φινίρισµα 4. Βιολογικός καθαρισµός 5. Ποιοτικός έλεγχος 6. Συσκευασία και αποθήκευση Έως τα µέσα της χρήσης του 2004 η παραγωγική διαδικασία περιελάµβανε και το στάδιο της νηµατοποίησης, η οποία γινόταν στο κλωστήριο του εργοστασίου της Πέλλας µε τη διαδικασία της ανοικτής κλώσης (open end). Τον Ιούνιο του 2004 το κλωστήριο µεταφέρθηκε στη θυγατρική της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.». Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ελέγχονται ηλεκτρονικά µέσω υποσυστηµάτων. Αναλυτικότερα, οι φάσεις παραγωγής έχουν ως εξής: Φάση 1 : Προπαρασκευή - Βαφή νήµατος Το εξειδικευµένο βαφείο νηµάτων αποτελεί την «καρδιά του εργοστασίου» αφού εκεί, µέσω τριών βαφικών συγκροτηµάτων ειδικών για νηµατοβαφή indigo, το νήµα βάφεται κυρίως σε διάφορες αποχρώσεις του χρώµατος indigo. Τα δύο βαφικά συγκροτήµατα χρησιµοποιούν την τεχνολογία βαφής «rope dyeing» και το τρίτο βαφικό συγκρότηµα χρησιµοποιεί την τεχνολογία «sheet dyeing». Κάθε απόχρωση έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν το ύφασµα στην τελική του µορφή σαν έτοιµο ένδυµα. Η πρώτη ύλη του βαφείου είναι το νήµα «open end» καθώς και νήµατα δακτυλιοφόρου κλώσης τα οποία προέρχονται από το εργοστάσιο της Σίνδου και τη θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.». Το νήµα που πρόκειται να βαφεί µε την τεχνολογία «rope dyeing» περνάει από διάστρες (ball warpers) για να δηµιουργήσει τα «ropes» που θα βαφούν στη βαφική µηχανή. Αφού βαφεί στη βαφική µηχανή το νήµα υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία όπου, αφού περάσει από τις διάστρες δέσµης (long chain beamers), προωθείται στα κολλαριστικά συγκροτήµατα προκειµένου να εµπλουτισθεί µε τα κατάλληλα υλικά που θα του προσδώσουν τις απαραίτητες ιδιότητες που απαιτούνται στο στάδιο της ύφανσης. Το νήµα που πρόκειται να βαφεί µε την τεχνολογία «sheet dyeing» περνάει από τη διάστρα (direct warper) για να δηµιουργήσει τα στηµόνια που θα βαφούν κυρίως σε διάφορες αποχρώσεις του χρώµατος indigo υπό τη µορφή sheet και το κολλαριστικό συγκρότηµα είναι συνδεδεµένο µε τη βαφική µηχανή. 19

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα