ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :1198 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ , ), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι -ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ , ) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ ), πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση με ετήσια σύμβαση: 1) χαρτιού αρχείου διαφόρων υπηρεσιών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, του Ν. Αττικής πλην Νήσων, 2) Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού διαφόρων υπηρεσιών του Δημοσίου ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, του Ν. Αττικής πλην Νήσων,& 3) μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαίων μηχανών προερχόμενων από το ΕΚΑΒ, διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΙΔ, & ΝΠΔΔ του Ν. Αττικής, πλην Νήσων, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους Πωλήσεων Υλικών οι οποίοι διατίθενται από την ΔΔΔΥ Σταδίου 60, 8ος όροφος, γραφείο 23. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. Σύμφωνα με το υπ αριθμ. ΝΔ 224/69 μετά το τέλος της δημοπρασίας αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων υλικών επιτρέπεται 1) από όλους τους ενδιαφερόμενους από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας 2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους. Τα υλικά δημοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και με τυχόν ύπαρξη ξένων υλών, επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. 3) Τα ανακυκλώσιμα υλικά που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3522/06, άρθρο 21, (τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων), δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, εφόσον αγοράζονται από επιτηδευματίες. Τα υλικά δημοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και με τυχόν ύπαρξη ξένων υλών. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ

2 2 Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή:διαγωνισμοί/διαβουλεύσεις/δημοπρασίες) 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--9593/ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΧΑΡΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΧΡΗΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΧΑΡΤΙ ( ΑΡΧΕΙΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΧΑΡΤΟ, ΦΕΚ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΑΧΕΙΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ., ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,08/kg. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 1)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από μέχρι ) Ο υπερθεματιστής αμέσως με την υπογραφή του πρακτικού που τον αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει το 20% της τιμής που προσέφερε. Η εγγύηση συμμετοχής που ήδη κατέβαλε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής. 3)Ο αγοραστής υποχρεούται εντός (10) συνεχών ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας ποσού ΕΥΡΩ ,00, η οποία θα παραμείνει στην ΔΔΔΥ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) συνεχών ημερών κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του 20% καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 4)Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τοις μετρητοίς προκαταβολικά, χωρίς καμία έκπτωση και για ποσότητα αξίας υλικού ποσού )Ο αγοραστής υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) συνεχών ημερών από της ειδοποίησης προς αυτόν, ή πέντε (5) συνεχών ημερών εφόσον υπάρχει ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ, να παραλαμβάνει την αναγγελθείσα ποσότητα. 6) Η ΔΔΔΥ σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να παραδώσει την συνολικά προβλεπόμενη στη διακήρυξη ποσότητα των κιλών, καθόσον αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψει κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ο δε πλειοδότης ουδεμία αξίωση έχει κατά της ΔΔΔΥ από την τυχόν επί το έλαττον παράδοση. 7) Ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να παραλάβει με τους αυτούς όρους οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα χαρτιού προκύψει εντός του οριζόμενου χρόνου. 8)Ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης χωρίς καμμία επιφύλαξη ή αντίρρηση άλλως η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΔΔΥ και η σύμβαση διακόπτεται. Επί πλέον ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που είναι πιθανόν να προκληθεί από την μη τήρηση των όρων.

3 3 9)Στην ΔΔΔΥ παρέχεται το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης το ανώτατο μέχρι έξι μήνες. 10) Για την αγορά από την Δ.Δ.Δ.Υ. των ανωτέρω υλικών απαιτείται ο αγοραστής να διαθέτει άδεια συλλογής-μεταφοράς & διαχείρισης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 94/ & ΦΕΚ 179/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ήτοι χαρτιού. 11)Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι πώλησης υλικών και εφόσον τροποποιούνται όπως τροποποιούνται. 2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--9591/ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : Η/Υ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΧΡΗΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ( ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ, Servers, notebooks, notepads κ.α.) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:ΔΙΣΚΟΙ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ CD, DVD ΗΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΟΘΟΝΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ (UPS) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΜΝΗΜΕΣ,ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΚΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ Η/Υ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Κ.Α. 2.ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ(laser, ακίδων, jet κ.α.) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ scanners, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ( fax) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ, ΤΗΛΕΤΥΠΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ,ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ Κ.Α 3.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΥΤΩΝ (ΔΙΣΚΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΑ. ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΩΝ. 4.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ, ΚΑΡΤΟΔΕΚΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ Κ.Α 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ. ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,11/kg. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 110 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

4 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 1)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από μέχρι ) Ο υπερθεματιστής αμέσως με την υπογραφή του πρακτικού που τον αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει το 20% της τιμής που προσέφερε. Η εγγύηση συμμετοχής που ήδη κατέβαλε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής. 3)Ο αγοραστής υποχρεούται εντός (10) συνεχών ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας ποσού ΕΥΡΩ. 550,00, η οποία θα παραμείνει στην ΔΔΔΥ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) συνεχών ημερών κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του 20% καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 4) Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει τοις μετρητοίς, χωρίς καμία έκπτωση εντός 30 ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος. 5) Μετά τον ως άνω διακανονισμό αποκτά δικαίωμα και υποχρέωση παραλαβής του υλικού. 6)Ο αγοραστής υποχρεούται όπως εντός τριών (3) συνεχών ημερών από της ειδοποιήσεώς του να παραλαμβάνει την αναγγελθείσα ποσότητα, με μέσα και προσωπικό δικό του. 7) Η ΔΔΔΥ σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να παραδώσει την συνολικά προβλεπόμενη στη διακήρυξη ποσότητα των κιλών, καθόσον αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψει κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, ο δε πλειοδότης ουδεμία αξίωση έχει κατά της ΔΔΔΥ από την τυχόν επί το έλαττον παράδοση. 8) Ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να παραλάβει με τους αυτούς όρους οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα Η/Υ προκύψει εντός του οριζομένου χρόνου. 9)Ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης χωρίς καμία επιφύλαξη ή αντίρρηση άλλως η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΔΔΥ και η σύμβαση διακόπτεται. Επί πλέον ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που είναι πιθανόν να προκληθεί από την μη τήρηση των όρων. 10)Στην ΔΔΔΥ παρέχεται το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης το ανώτατο μέχρι έξι μήνες. 11) Ο αγοραστής απαιτείται να διαθέτει άδεια μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για να διασφαλιστεί ότι η τελική διάθεση του υλικού θα γίνει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, θα πρέπει ο αγοραστής να διαθέτει την κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση, (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΑΗΗΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Α) ΦΕΚ 82/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Η άδεια μεταφοράς διαχείρισης αποβλήτων Α.Η.Η.Ε. και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να αναφέρεται και στο συγκεκριμένο υλικό. 12)Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι πώλησης υλικών και εφόσον τροποποιούνται όπως τροποποιούνται.

5 5 3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΕΚΑΒ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΛΑΔΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΛΙΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΛΙΠΑΝΣΗΣΚΛΠ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΕΩΣ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,03/kg. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 48 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 1)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από μέχρι ) Ο υπερθεματιστής αμέσως με την υπογραφή του πρακτικού που τον αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει το 20% της τιμής που προσέφερε. Η εγγύηση συμμετοχής που ήδη κατέβαλε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής. 3)Ο αγοραστής υποχρεούται εντός (10) συνεχών ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας ποσού ΕΥΡΩ. 240,00, η οποία θα παραμείνει στην ΔΔΔΥ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) συνεχών ημερών κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του 20% καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 4)Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει τοις μετρητοίς, χωρίς καμία έκπτωση, εντός 30 ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος. 5) Μετά τον ως άνω διακανονισμό αποκτά δικαίωμα και υποχρέωση παραλαβής του υλικού. 6)Ο αγοραστής υποχρεούται όπως εντός τριών (3) συνεχών ημερών από της ειδοποιήσεώς του να παραλαμβάνει την αναγγελθείσα ποσότητα, με μέσα και προσωπικό δικό του. 7) Η ΔΔΔΥ σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να παραδώσει την συνολικά προβλεπόμενη στη διακήρυξη ποσότητα των λίτρων, καθόσον αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψει κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, ο δε πλειοδότης ουδεμία αξίωση έχει κατά της ΔΔΔΥ από την τυχόν επί το έλαττον παράδοση. 8) Ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να παραλάβει με τους αυτούς όρους οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα ελαίων προκύψει εντός του οριζομένου χρόνου. 9)Ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης χωρίς καμία επιφύλαξη ή αντίρρηση άλλως η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΔΔΥ και η σύμβαση διακόπτεται.

6 6 Επί πλέον ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που είναι πιθανόν να προκληθεί από την μη τήρηση των όρων. 10)Στην ΔΔΔΥ παρέχεται το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης το ανώτατο μέχρι έξι μήνες. 11) Ο αγοραστής απαιτείται να διαθέτει άδεια μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων (στερεών) και για να διασφαλιστεί ότι η τελική διάθεση του υλικού θα γίνει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, θα πρέπει ο αγοραστής να διαθέτει την κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση, (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Α) ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ332Β), Β) Π.Δ 115 Αρ. Φύλλου 80/ , Γ) ΦΕΚ 383/ , Αριθμ. Η.Π /725. Η άδεια μεταφοράς διαχείρισης αποβλήτων και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να αναφέρεται και στο συγκεκριμένο υλικό. 12)Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι πώλησης υλικών και εφόσον τροποποιούνται όπως τροποποιούνται. ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα