ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης Ηµεροµηνία Καταχώρησης Καταχώρησε την Τροποποίηση Τροποποίησης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: 1. Οι µεταβολές στον παρόντα κανονισµό επιφέρονται µόνον κατόπιν γής του ΓΕΣ/ Ι Ο. 2. ίπλα στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας αναγράφεται το κεφαλαίο Τ και ο α/α της τροποποίησης (π.χ Τ1, Τ2 κλπ). 3. Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε διαταγή για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή της τροποποίησης.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός οµή όγµατος Εφαρµογή Ισχύς όγµατος... Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. Γενικά Στοιχεία εδοµένα Απλές Πληροφορίες Επεξεργασµένες Πληροφορίες Επίπεδα και Τύποι Επεξεργασµένων Πληροφοριών Περιοχές Επιχειρήσεων Πληροφοριών Πηγές και Όργανα Πληροφοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10. Αρχές Παραγωγής Επεξεργασµένων Πληροφοριών Κύκλος Πληροφοριών ιεύθυνση.(έργου Αναζήτησης Πληροφοριών) Συλλογή Επεξεργασία Εκµετάλλευση ιαδοχική Σειρά ραστηριοτήτων για την Παραγωγή Επεξεργασ- µένων Πληροφοριών/ Πληροφοριακών Προϊόντων Η Έννοια της ιαχείρισης Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ιαδοχική Σειρά ραστηριοτήτων για την Παραγωγή Επεξεργασµένων Πληροφοριών/ Πληροφοριακών Προϊόντων Α-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 18. Ο Ρόλος των Πληροφοριών στις Επιχειρήσεις Επιδιώξεις Πληροφοριών Στοχοποίηση Πληροφοριακές Επιχειρήσεις Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων 23. Συστήµατα Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης ΣΠΕΣΤΑ - ISTAR.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α» Πίνακας ιαδικασίας Επιχειρησιακής Σχεδίασης και Πληροφορίες Α-1

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σκοπός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Στρατιωτικού Κανονισµού (ΣΚ 31-14) είναι: α. Η ανάπτυξη, διατύπωση και καθορισµός ενιαίου όγµατος Πληροφοριών για το ΣΞ, εναρµονισµένου µε το ιακλαδικό όγµα Πληροφοριών, ώστε αυτό να καταστεί το κατευθυντήριο πλαίσιο για όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία των Πληροφοριών και να βοηθήσει αυτούς που δεν ασχολούνται µε τις πληροφορίες να κατανοήσουν πως αυτές παράγονται και εφαρµόζονται αξιοποιούνται στις επιχειρήσεις. β. Η συµβολή, συνεισφορά και προώθηση της διαλειτουργικότητας στον τοµέα των πληροφοριών του ΣΞ, που είναι αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, τη δηµιουργία κοινής βάσης, την αναγνώριση των λειτουργικών αναγκών και το σχεδιασµό, για την εξασφάλιση συστηµάτων, δοµών και εξοπλισµών που σχετίζονται µε τη διαχείριση Πληροφοριών, Αντιπληροφοριών και Ασφάλειας. γ. Η διαµόρφωση ενός βασικού βοηθήµατος πληροφοριών για εκπαίδευση του προσωπικού του ΣΞ που να εξυπηρετεί τις διαδικασίες Πληροφοριών, Αντιπληροφοριών και Ασφάλειας σε επίπεδο κλαδικών και διακλαδικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο και µελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 2. οµή όγµατος Η ανάπτυξη του κειµένου πλαισίου του δόγµατος περιλαµβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω 7 κεφάλαια: α. Το Κεφάλαιο Α (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) παρέχει το σκοπό, τη δοµή, την εφαρµογή και την ισχύ του δόγµατος. β. Το Κεφάλαιο Β (ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΕΣ) παρέχει βασικά στοιχεία για τις απλές και επεξεργασµένες πληροφορίες, τα επίπεδα και τους τύπους επεξεργασµένων πληροφοριών και αναφέρεται στις πηγές και στα όργανα πληροφοριών. γ. Το Κεφάλαιο Γ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) περιγράφει τις αρχές παραγωγής και τη διαχείριση του κύκλου πληροφοριών. δ. Το Κεφάλαιο (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) περιγράφεται και αναλύεται η υποστήριξη και ο ρόλος των πληροφοριών στις επιχειρήσεις, καθώς και οι διαδικασία επιχειρησιακής σχεδίασης και οι πληροφορίες. Οι εφαρµογές των πληροφοριών κατά τη στοχοποίηση, ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων και τα Συστήµατα Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ΣΠΕΣΤΑ- ISTAR).

5 ε. Το Κεφάλαιο Ε (ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) αναφέρεται στην ανάλυση των απειλών για την ασφάλεια και πώς αυτές µπορούν να αντιµετωπιστούν, επίσης αναλύεται ο ρόλος των αντιπληροφοριών, η διαδικασία διεξαγωγής αντιπληροφοριών καθώς και οι αρχές που διέπουν τις αντιπληροφορίες και τις επιχειρήσεις ασφάλειας. στ. Το Κεφάλαιο ΣΤ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναλύεται η προστασία των δυνάµεων, οι ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των δυνάµεων καθώς και το οργανωµένο σύστηµα των αµυντικών µέτρων, που θεσπίζονται, µε σκοπό την επίτευξη και διατήρηση της ασφάλειας. ζ. Το Κεφάλαιο Ζ (ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Σ.Ξ) αναφέρεται στις αρµοδιότητες και ευθύνες των εµπλεκοµένων στην πληροφοριακή υποστήριξη του Σ.Ξ. η. Στο τέλος περιλαµβάνονται η ορολογία, οι συντµήσεις και η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε 3. Εφαρµογή Ισχύς όγµατος. α. Το παρόν δόγµα εφαρµόζεται σ όλες τις δραστηριότητες πληροφοριών και σε κάθε µορφής επιχειρήσεις του ΣΞ. β. Η ισχύς του αρχίζει από την ηµέρα της κύρωσής του και θ αναθεωρείται, αν απαιτείται, κάθε πέντε χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όµως θα επανεκδίδεται κάθε δέκα χρόνια.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. Γενικά α. Οι πληροφορίες αποτελούν παράγοντα επιτυχίας κάθε ενέργειας και νίκης στη µάχη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ενός καλού σχεδιασµού και αναντικατάστατο εργαλείο στο οπλοστάσιο κάθε επιτυχηµένου ηγέτη. Για το στρατιωτικό ηγέτη που αρχίζει µια επιχείρηση χωρίς να έχει προσπαθήσει να αποκαλύψει τις προθέσεις και τις δυνατότητες του αντιπάλου είναι σαν να ενεργεί στο πεδίο της µάχης µε τα µάτια κλειστά. β. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν κατά πολύ τον όγκο των πληροφοριών και εξασφαλίζουν συνεχή ροή παρέχοντας δυνατότητα στο στρατιωτικό ηγέτη να µπορεί να γνωρίζει τι κάνει ο αντίπαλός σε πραγµατικό χρόνο. Ένα µέρος από αυτά τα δεδοµένα, αφού αναλυθούν και επεξεργαστούν κατάλληλα, θα αποτελέσουν τις πληροφορίες µε βάση τις οποίες µπορούν να γίνουν προβλέψεις - εκτιµήσεις για τις δυνατότητες του αντιπάλου και τους πιθανούς τρόπους που µπορεί να ενεργήσει. 5. Στοιχεία - εδοµένα Απλές Πληροφορίες α. Απλές Πληροφορίες είναι οποιοδήποτε µη επεξεργασµένο στοιχείο που προέρχεται από παρατήρηση, αναφορά, φήµη εικόνα, αισθητήρα ραντάρ και λοιπές πηγές, το οποίο χρησιµοποιείται για παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών. β. Στις επιχειρήσεις, ο ιοικητής θα έχει πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό απλών πληροφοριών που σχετίζονται µε το επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα δεδοµένα αυτά καλύπτουν ένα εξαιρετικά µεγάλο εύρος θεµάτων, που έχουν σχέση µε τις φίλιες και τις εχθρικές δυνάµεις όπως: µέγεθος, ταυτότητα, εξοπλισµό, θέση, κατάσταση ανεφοδιασµού, απώλειες, ενισχύσεις, κατάσταση καυσίµων και πυροµαχικών και άλλα. Επίσης θα υπάρξει ένας εξίσου µεγάλος όγκος πληροφοριών, που σχετίζονται µε το περιβάλλον του πεδίου της µάχης, το κλίµα, τον καιρό, το έδαφος, και άλλους παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. γ. Κατά την προετοιµασία της διεξαγωγής της διαδικασίας λήψης απόφασης, ο ιοικητής προσδιορίζει, ποιες πληροφορίες - που σχετίζονται µε τις εχθρικές και τις φίλιες δυνάµεις - απαιτούνται, που µετά από εκτίµηση να λάβει απόφαση και να καταρτίσει το σχέδιό του. Οι ερωτήσεις, για τις οποίες ο ιοικητής χρειάζεται απαντήσεις, σχηµατίζουν τις Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις του ιοικητή (ΚΠΑ ). Από τις ΚΠΑ το προσωπικό πληροφοριών αναπτύσσει τα Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ). Αυτά είναι οι ερωτήσεις πληροφοριών

7 κλειδιά ιδιαίτερης προτεραιότητας, για τις οποίες ο ιοικητής πρέπει να έχει απαντήσεις για την εκπόνηση του επιχειρησιακού του σχεδίου. 6. Επεξεργασµένες Πληροφορίες α. Οι επεξεργασµένες πληροφορίες ορίζονται ως: «Το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία των απλών πληροφοριών που αφορούν σε ξένα κράτη, εχθρικές ή ενδεχόµενα εχθρικές δυνάµεις ή περιοχές πραγµατικών ή ενδεχοµένων επιχειρήσεων». Ο όρος επίσης περιλαµβάνει και την όλη δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών καθώς και το προσωπικό που διεξάγει αυτή τη διαδικασία. Αναφέρονται στον εχθρό, τις καιρικές συνθήκες και το έδαφος. β. Η σχέση µεταξύ των στοιχείων δεδοµένων (data), απλών πληροφοριών (information) και επεξεργασµένων πληροφοριών (intelligence) απεικονίζεται διαγραµµατικά, στο παρακάτω σχήµα 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΓΝΩΣΗ ΑΠΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗΣ Σχήµα 1: Σχέση Στοιχείων - εδοµένων και Πληροφοριών ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ε ΟΜΕΝΑ Σχήµα 1: Σχέση Στοιχείων εδοµένων και Πληροφοριών Σχήµα 1:Σχέση Στοιχείων εδοµένων και Πληροφοριών

8 Επίπεδα και Τύποι Επεξεργασµένων Πληροφοριών Όλες οι επεξεργασµένες πληροφορίες κατατάσσονται σε επίπεδα και τύπους, προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της πληροφοριακής διαδικασίας. α. Επίπεδα Επεξεργασµένων Πληροφοριών Υπάρχουν τρία επίπεδα επεξεργασµένων πληροφοριών, η διάκριση των οποίων βασίζεται στη χρήση που θα έχουν οι πληροφορίες. Αυτά είναι: (1) Επίπεδο Στρατηγικών Πληροφοριών Περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που αποκτούνται για τη διαµόρφωση στρατηγικής, τον καταρτισµό στρατιωτικών σχεδίων και διεξαγωγή επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι το υψηλότερο επίπεδο πληροφοριών που παράγονται από πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από µία όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που τίθενται από την κυβέρνηση της χώρας και καλύπτουν το συνολικό φάσµα των πολιτικών, διπλωµατικών, οικονοµικών και στρατιωτικών θεµάτων. Χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής, την ανάπτυξη της Αµυντικής Πολιτικής, την παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης, την προετοιµασία στρατιωτικών σχεδίων, τον καθορισµό των απαιτήσεων σηµαντικών οπλικών συστηµάτων και οµής υνάµεων καθώς και τη διεξαγωγή Στρατηγικών Επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές πληροφορίες υποστηρίζουν τόσο κλαδικές, όσο και διακλαδικές επιχειρήσεις σε όλο το φάσµα των Στρατηγικών Επιχειρήσεων. Επίσης, καθορίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες και προβλέπουν τις µελλοντικές εξελίξεις των αντιπάλων, ή των πιθανών αντιπάλων, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια και τα εθνικά συµφέροντα της χώρας. (2) Επίπεδο Επιχειρησιακών Πληροφοριών Περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σχεδίαση και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός θεάτρου ή περιοχής επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές παράγονται εντός της γεωγραφικής περιοχής του θεάτρου επιχειρήσεων. Οι επιχειρησιακές πληροφορίες εστιάζονται στις στρατιωτικές δυνατότητες και προθέσεις του αντιπάλου ή των πιθανών αντιπάλων. Βοηθούν το ιοικητή να είναι πάντα ενήµερος για τα γεγονότα εντός της περιοχής των επιχειρήσεων και να καθορίσει το που, το πότε και µε πόση δύναµη θα διεξαγάγει επιχειρήσεις ο αντίπαλος. Οι επιχειρησιακές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στρατιωτικών ΑΝΣΚ εντός του θεάτρου επιχειρήσεων και των περιοχών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της σχεδίασης και της διεξαγωγής επιχειρήσεων. (3) Επίπεδο Τακτικών Πληροφοριών Περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σχεδίαση και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες στο ιοικητή για τη σχεδίαση και διεξαγωγή των τακτικών επιχειρήσεων και παράγονται µέσα στην περιοχή του πεδίου της µάχης. Αποτελούν τον κύριο όγκο των πληροφοριών µάχης. Αναφέρονται κυρίως στις δυνατότητες και τις προθέσεις του αντιπάλου καθώς και στο περιβάλλον του πεδίου της µάχης (έδαφος,

9 καιρός). Είναι σχετικά ακριβείς και επίκαιρες και επιτρέπουν στους ιοικητές να αναπτύξουν πλεονεκτήµατα έναντι του αντιπάλου. Η ακριβής εκτίµηση και αναφορά της κατάστασης των απειλών και των στόχων είναι ουσιαστική για την επιτυχία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τακτικής αποστολής. β. Τύποι Επεξεργασµένων Πληροφοριών Σε κάθε ένα από τα επίπεδα πληροφοριών, οι επεξεργασµένες πληροφορίες µπορούν να υποδιαιρεθούν παραπέρα σε τρεις τύπους, όπως παρακάτω: (1) Βασικές Πληροφορίες Οι βασικές πληροφορίες διατηρούνται σε βάση δεδοµένων που ανανεώνονται διαρκώς σε καιρό ειρήνης και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Η πρωταρχική χρήση των βασικών πληροφοριών είναι να προετοιµάσουν τις επιχειρήσεις και να καλύψουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την πορεία µιας επιχείρησης και αφορούν σε αµετάβλητα δεδοµένα όπως το έδαφος (του πεδίου µάχης) και οι καιρικές συνθήκες. Εποµένως: Βασικές Πληροφορίες είναι πληροφορίες, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υλικό αναφοράς για τη σχεδίαση των επιχειρήσεων και ως βάση επεξεργασίας µεταγενέστερων πληροφοριών. Συνήθως είναι σε κάποιο βαθµό µόνιµες, γενικού ενδιαφέροντος και πιο ουσιώδεις. Τυπικό παράδειγµα είναι τα εγχειρίδια πληροφοριών για διάφορες χώρες. (2) Τρέχουσες Πληροφορίες Είναι οι πληροφορίες που παράγονται για την κάλυψη πληροφοριακών απαιτήσεων που συνδέονται µε µια τρέχουσα επιχείρηση και που αναφέρονται σε συµβάντα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής. Εποµένως Τρέχουσες Πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση σε επιχειρησιακό ή τακτικό επίπεδο. Χαρακτηρίζονται από σηµαντικές αλλαγές και απαιτούν συνεχή ανάλυση και εκτίµηση. (3) Πληροφορίες Στόχου Ορίζονται ως πληροφορίες που απεικονίζουν και εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία ενός στόχου ή συµπλέγµατος στόχων και δείχνουν την τρωτότητα του στόχου και τη σχετική σπουδαιότητα του. Οι πληροφορίες στόχων παρέχουν τα στοιχεία στοχοποίησης για τη διαδικασία στοχοποίησης. 8. Περιοχές Επιχειρήσεων Πληροφοριών Για να µπορεί κάθε ιοικητής και το Επιτελείο Πληροφοριών να επικεντρώνει την προσπάθειά του, καθιερώνονται γεωγραφικές Περιοχές Πληροφοριακής Ευθύνης (ΠΠΕ) και Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος (ΠΕΝ) σε συνάρτηση µε την Περιοχή των Επιχειρήσεων (ΠΕΠΙΧ) όπως παρακάτω: α. Περιοχή Πληροφοριακής Ευθύνης (ΠΠΕ) Ορίζεται ως η περιοχή που ανατίθεται σε ένα ιοικητή, για την οποία είναι υπεύθυνος, να παρέχει επεξεργασµένες πληροφορίες µε τα µέσα που διαθέτει. Στην πράξη, το µέγεθος αυτής της περιοχής ορίζεται από τις δυνατότητες, κυρίως του εύρους των συστηµάτων συλλογής που βρίσκονται στην διάθεση του ιοικητή. Συνεπώς ο ιοικητής θα κατευθύνει την κύρια προσπάθεια του επιτελείου ή του προσωπικού πληροφοριών στην περιοχή αυτή.

10 β. Περιοχή Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος (ΠΠΕΝ) Αυτή ορίζεται ως η περιοχή για την οποία ο ιοικητής χρειάζεται επεξεργασµένες πληροφορίες όσον αφορά τους παράγοντες και τις εξελίξεις που είναι πιθανό να επηρεάσουν το αποτέλεσµα των τρεχουσών ή των µελλοντικών του επιχειρήσεων. Ο ιοικητής θα χρειαστεί, επίσης, πληροφορίες σχετικά µε το χώρο έξω από την Περιοχή Πληροφοριακής Ευθύνης του, αν πρόκειται να επηρεάσουν τις τρέχουσες ή τις µελλοντικές του επιχειρήσεις. Καθώς είναι απίθανο να αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες µέσω των δικών του µέσων συλλογής, το επιτελείο ή το προσωπικό πληροφοριών θα πρέπει να το ζητήσει από προϊστάµενα ή γειτονικά κλιµάκια. Οι απλές και οι επεξεργασµένες πληροφορίες που αποκτώνται εκτός της Περιοχής Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος πρέπει να διανέµονται σε όσα άλλα κλιµάκια µπορεί να ενδιαφέρουν. γ. Στο Σχήµα 2 φαίνεται η σχέση µεταξύ των Περιοχών Επιχειρήσεων-Πληροφοριακής Ευθύνης και Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος Σχήµα 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9. Πηγές και Όργανα Πληροφοριών Τα στοιχεία - δεδοµένα και απλές πληροφορίες που πρέπει να µετατραπούν σε επεξεργασµένες συλλέγονται από πηγές και όργανα. α. Πηγή Πληροφοριών (1) Είναι πρόσωπα, αντικείµενα ή δραστηριότητες από τις οποίες είναι δυνατόν να ληφθούν στοιχεία πληροφοριών. Η εχθρική δραστηριότητα είναι πηγή, από την οποία προέρχονται οι περισσότερες από τις πληροφορίες µάχης. (2) Οι πληροφορίες µε βάση την πηγή από την οποία προέρχονται ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: (α) Πληροφορίες που προέρχονται από Ακουστικά Μέσα συλλογής (ΠΑΜ-ACINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ηχητικά φαινόµενα.

11 (β) Πληροφορίες που προέρχονται από Ανθρώπινη ραστηριότητα (ΠΑ -HUMINT): πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ανθρώπινες πηγές. (γ) Πληροφορίες που προέρχονται από Εικόνες (ΠΕ- IMINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, εικόνες από radar, ηλεκτροοπτικές και θερµικές συσκευές. (δ) Πληροφορίες που προέρχονται από Επικοινωνίες του Εχθρού (ΠΕΕ-COMINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από υποκλοπές στα επικοινωνιακά συστήµατα του εχθρού. (ε) Πληροφορίες Ηλεκτρονικών Εκποµπών (ΠΗΕ- ELINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ηλεκτρονικές εκποµπές πλην αυτών των επικοινωνιών και των εκποµπών ραντάρ. (στ) Πληροφορίες που προέρχονται από στοιχεία που συλλέχθηκαν από ΡΑντάρ (ΠΡΑ-RADINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ραντάρ ως συσκευής ανίχνευσης. (ζ) Πληροφορίες που προέρχονται από Ανοικτές Πηγές (ΠΑΠ-OSINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ανοικτές πηγές (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας-internet κ.λπ). (η) Πληροφορίες Τεχνολογίας (ΠΤΕΧ-TECHINT) που αφορούν στις ξένες τεχνολογικές εξελίξεις και επιχειρησιακές δυνατότητες υλικού που έχει πρακτική στρατιωτική εφαρµογή και που προέρχονται από επιστηµονική εξέταση και από έλεγχο του υλικού (συστήµατα και λογισµικό Η/Υ). β. Όργανα Πληροφοριών Είναι ένας οργανισµός, µια οµάδα ή µεµονωµένο άτοµο που εµπλέκεται στη συλλογή και/ή στην επεξεργασία πληροφοριών. Ένα όργανο έχει την δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες και να τις διαβιβάζει σε άλλο όργανο για επεξεργασία. (Στο ένα άκρο του φάσµατος των οργάνων µπορεί να είναι το τµήµα αναγνώρισης µιας Μονάδας Πεζικού που αναφέρει την εχθρική δραστηριότητα σε ένα χώρο και στο άλλο άκρο ένας µεγάλος κρατικός φορέας, όπως το ΓΕΕΘΑ, που λαµβάνει τις πληροφορίες, από µια ευρεία ποικιλία πηγών και εφαρµόζει πολλές και ποικίλες διαδικασίες επεξεργασίας των πληροφοριών ώστε να παραχθούν Εθνικές Στρατηγικές Πληροφορίες). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

12 Αρχές Παραγωγής Επεξεργασµένων Πληροφοριών α. Γενικά (1) Οι διαδικασίες παραγωγής πληροφοριών κατευθύνονται από τον ιοικητή το δε επιτελείο πληροφοριών που τον υποστηρίζει πρέπει να έχει κατανοήσει σαφώς αυτές τις διαδικασίες και τις λειτουργίες για την υλοποίηση του κύκλου πληροφοριών σε κάθε κλιµάκιο. (2) Στο πλαίσιο της ευθύνης των ιοικητών για την καθοδήγηση του προσωπικού τους πρέπει να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία µεταξύ του προσωπικού επιχειρήσεων και πληροφοριών. Η ευθύνη αντίστοιχα του προσωπικού που σχεδιάζει επιχειρήσεις είναι να δηλώσει τις ανάγκες του σε πληροφορίες, ενώ ευθύνη του προσωπικού πληροφοριών είναι να παρέχει και να προβλέπει τις ειδικές επεξεργασµένες πληροφορίες που απαιτούνται. β. Οι αρχές που διέπουν την οργάνωση και παραγωγή πληροφοριών είναι: (1) Κεντρικός Έλεγχος Οι πληροφορίες πρέπει να ελέγχονται από κεντρικό όργανο για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της εργασίας, να παρέχεται αµοιβαία υποστήριξη και να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και οικονοµική χρήση όλων των πηγών και οργάνων. (2) Επικαιρότητα Ακόµη και οι πιο ακριβείς και αξιόπιστες επεξεργασµένες ή µη πληροφορίες είναι άχρηστες αν φτάσουν στον προορισµό τους καθυστερηµένα. Εποµένως, τα συστήµατα µέσω των οποίων λειτουργούν οι αρµόδιες πηγές και φορείς πρέπει να είναι ικανά να ανταποκρίνονται, χωρίς καθυστέρηση, σε οποιεσδήποτε αλλαγές της κατάστασης. (3) Συστηµατική Εκµετάλλευση Εκµετάλλευση των πηγών και των οργάνων συστηµατικά, µεθοδικά και ανάθεση αποστολών, βασισµένη σε λεπτοµερή γνώση των δυνατοτήτων, των περιορισµών και των αδυναµιών τους. (4) Προσιτότητα Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές διαθέσιµες στα επιτελεία ή το προσωπικό πληροφοριών και τους χρήστες. Κάθε πληροφορία πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία από το επιτελείο πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει και τη σύγκριση αυτών µε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Οι πληροφορίες δεν έχουν αξία αν δεν διανέµονται ή δεν είναι διαθέσιµες σε αυτούς που τις χρειάζονται. (5) Αντικειµενικότητα Καταπολέµηση κάθε τάσης να αλλοιώνονται οι πληροφορίες για να ταιριάζουν σε προκαταλήψεις ή σε προσωπικές επιθυµίες. (6) Ανταπόκριση Το επιτελείο ή το προσωπικό πληροφοριών πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πληροφοριών του ιοικητή ανά πάσα στιγµή. (7) Προστασία Πηγών και Οργάνων

13 Όλες οι πηγές και τα όργανα πληροφοριών πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Μη επαρκής προστασία θα έχει ως αποτέλεσµα την εξουδετέρωσή τους. (8) Συνεχής Επανεξέταση - Αναθεώρηση Οι πληροφορίες πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς και να αναθεωρούνται, όπου είναι αναγκαίο, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις νέες πληροφορίες και συγκρίνοντάς τες µε τις ήδη γνωστές. Η επαναλαµβανόµενη µελέτη των υφισταµένων πληροφοριών οδηγεί σε νεότερα και πλέον ορθά συµπεράσµατα. 11. Κύκλος Πληροφοριών α. Για να καταστεί δυνατή η διαχείριση όλων των απλών πληροφοριών, ώστε αυτές τελικά να αποτελέσουν επεξεργασµένες πληροφορίες, απαιτείται µια σωστά δοµηµένη και συστηµατική σειρά ενεργειών. Ο Κύκλος Πληροφοριών είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγονται διακριτές λειτουργίες, σε τέσσερα στάδια οι οποίες καταλήγουν στην εκµετάλλευση του τελικού προϊόντος. Οι λειτουργίες αυτές είναι: (1) ιεύθυνση (2) Συλλογή (3) Επεξεργασία (4) Εκµετάλλευση β. Η ακολουθία των λειτουργιών είναι κυκλική, καθώς οι πληροφορίες απαιτούν συνεχή επανεκτίµηση και ανανέωση ώστε να παραµένουν επίκαιρες και σχετικές µε τις ανάγκες του ιοικητή. Οι λειτουργίες αυτές είναι ξεχωριστές, διότι καθώς οι απλές πληροφορίες αρχίζουν να ρέουν, επεξεργάζονται και διανέµονται ως επεξεργασµένες πληροφορίες, οι παραπάνω λειτουργίες θα επικαλύπτονται και θα συµπίπτουν σε τρόπο ώστε να διεξάγονται ταυτόχρονα και συνεχώς όχι σε ακολουθία, ή µία µετά την άλλη. Τα στάδια του κύκλου πληροφοριών απεικονίζονται διαγραµµατικά στο σχήµα 3. ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ/ Σ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

14 Σχήµα 3: Στάδια Κύκλου Πληροφοριών 12. ιεύθυνση (Έργου Αναζήτησης Πληροφοριών) α. Η ιεύθυνση είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου πληροφοριών και περιλαµβάνει τον καθορισµό των πληροφοριακών απαιτήσεων, το σχεδιασµό της προσπάθειας συλλογής, την έκδοση διαταγών και απαιτήσεων στα όργανα συλλογής και τη διατήρηση διαρκούς ελέγχου στην παραγωγικότητα των οργάνων αυτών. β. Υπάρχουν δύο πτυχές στη ιεύθυνση του Έργου Αναζήτησης Πληροφοριών: (1) Η κατεύθυνση που δίδεται από τον ιοικητή στο Επιτελείο Πληροφοριών Ο ιοικητής πρέπει να κατευθύνει το επιτελείο του και το προσωπικό πληροφοριών, εκδίδονται σαφείς οδηγίες σχετικά µε τις πληροφορίες που χρειάζεται, καθορίζοντας και χρονικό όριο για την απόκτησή τους, όπου απαιτείται. Οι κατευθύνσεις του πρέπει να είναι πάντα συγκεκριµένες και οι

15 πληροφοριακές του απαιτήσεις να τίθενται µε σειρά προτεραιότητας όπου αυτό είναι δυνατόν. (2) Η κατεύθυνση που δίδεται από το Επιτελείο Πληροφοριών στις Πηγές και τα Όργανα Αυτή αποτελεί τη βάση του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών και περιλαµβάνει: (α) Τον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να απαντώνται οι ερωτήσεις του ιοικητή και ποιες πληροφορίες απαιτούνται για να γίνει αυτό. (β) Τον καθορισµό κατάλληλων πηγών και οργάνων για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών. (γ) Tη διατήρηση ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή σωστών πληροφοριών. γ. Η διεύθυνση του έργου αναζήτησης πληροφοριών περιλαµβάνει : (1) Τον καθορισµό των ενδείξεων οι οποίες σχετίζονται µε τις πληροφοριακές απαιτήσεις του Επιχειρησιακού ιοικητή. (2) Τον καθορισµό των ΚΠΑ - ΟΥΣΠ. (ΣΑΠ ). των πληροφοριών. (3) Τη σύνταξη του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών (4) Την επιλογή των Πηγών και Οργάνων για τη συλλογή (5) Το συνεχή έλεγχο των οργάνων για την πιστή εφαρµογή των διαταγών και την ικανοποίηση των αιτήσεων που τους έχουν αποσταλεί. δ. Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις του ιοικητή (ΚΠΑ ) Στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης ο ιοικητής αρχίζει να διατυπώνει ερωτήσεις και να απαιτεί απαντήσεις που θα τον βοηθήσουν στην επιτυχή διεξαγωγή της επιχείρησης. Καθώς αναλύει την αποστολή του, αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται µε την προσθήκη και άλλων ερωτήσεων και την τροποποίηση υφισταµένων καθώς διεξάγει τη διαδικασία λήψης απόφασης και καταρτίζει ένα σχέδιο επιχειρήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν τις Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις (ΚΠΑ ) του ιοικητή και αφορούν στην επιχειρησιακή κατάσταση και στις δυνατότητες των εχθρικών δυνάµεων, στις δυνατότητες και προθέσεις του αντιπάλου και στις λεπτοµέρειες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. ε. Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ) Πολλά από τα ερωτήµατα που περιέχονται στις Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις του ιοικητή (ΚΠΑ ) απαιτούν στοιχεία και µπορούν να απαντηθούν µε τη συλλογή και εκµετάλλευση των πληροφοριών. Εντούτοις θα υπάρχουν και µερικά ερωτήµατα που αφορούν στον αντίπαλο και το επιχειρησιακό περιβάλλον τα οποία είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη σχεδίαση και την επιτυχή

16 εκτέλεση των τρόπων ενεργείας των φιλίων δυνάµεων, τα οποία δεν είναι δυνατό να απαντηθούν µε απλά στοιχεία ή γεγονότα και ως εκ τούτου θα απαιτούν πληροφορίες που θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας προκειµένου να παρέξουν απαντήσεις. Τα Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ) είναι αυτά για τα οποία ο Επιχειρησιακός ιοικητής έχει αναµενόµενη και δηλωµένη προτεραιότητα στη διαδικασία σχεδίασης και λήψης απόφασης. στ. Ενδείξεις Ενδείξεις, είναι οι «Πληροφορίες» που δείχνουν την πρόθεση ή τη δυνατότητα ενός πιθανού αντιπάλου να υιοθετήσει ή να απορρίψει έναν τρόπο ενέργειας. Πριν αρχίσει η διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών, το προσωπικό του επιτελείου πληροφοριών πρέπει να αναγνωρίσει τις κατάλληλες ενδείξεις για τη συγκεκριµένη επιχείρηση. ζ. Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών (ΣΑΠ ) Το ΣΑΠ συντάσσεται από τον Αξκό Πληροφοριών και περιλαµβάνει τα ΚΠΑ, τα ΟΥΣΠ, τις ενδείξεις που προέρχονται από την ανάλυση αυτών, το σκελετό των διαταγών ή αιτήσεων που αναγκαιούν για κάθε ένδειξη, τα όργανα που ενδείκνυνται για τη συλλογή και το χρόνο και τόπο αναφοράς των πληροφοριών. η. Λεπτοµέρειες περί ΟΥΣΠ, ενδείξεων και τρόπου συντάξεως του ΣΑΠ περιέχονται στα Εγχειρίδια Εκστρατείας Πληροφοριών. 13. Συλλογή α. Η Συλλογή είναι το δεύτερο στάδιο του κύκλου πληροφοριών. Είναι η εκµετάλλευση των πηγών από τα όργανα συλλογής και η διακίνηση απλών πληροφοριών στον κατάλληλο φορέα επεξεργασίας για χρήση στην παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών. Είναι η διαδικασία κατά την οποία αποκτώνται πληροφορίες για να καλυφθούν οι πληροφοριακές απαιτήσεις του ιοικητή που περιγράφηκαν στη φάση της ιεύθυνσης. β. Η διαδικασία συλλογής περιλαµβάνει: (1) Την εκµετάλλευση των πηγών από τα όργανα συλλογής και των πηγών και οργάνων από το επιτελείο πληροφοριών. (2) Την έγκαιρη διακίνηση των απλών πληροφοριών στην επόµενη φάση του κύκλου πληροφοριών, όπου θα µετατραπούν σε επεξεργασµένες πληροφορίες. (3) Τη διατήρηση του ελέγχου για την εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ορθές. 14. Επεξεργασία Η Επεξεργασία είναι το τρίτο στάδιο του κύκλου πληροφοριών, όπου οι απλές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ιοικητή µετατρέπονται σε επεξεργασµένες πληροφορίες. Στο στάδιο της επεξεργασίας λαµβάνουν χώρα οι παρακάτω διαδικασίες:

17 α. Καταχώρηση Η καταχώρηση ορίζεται ως το στάδιο της φάσης επεξεργασίας στο οποίο η συγκέντρωση πληροφοριών παρέχει ένα αρχείο γεγονότων και διευκολύνει την περαιτέρω επεξεργασία. Ουσιαστικά είναι οι διαδικασίες παραλαβής, οµαδοποίησης και η καταγραφή όλων των αναφορών που φτάνουν στο γραφείο πληροφοριών οποιουδήποτε επιπέδου. β. Αξιολόγηση Είναι το στάδιο της φάσης επεξεργασίας όπου γίνεται η εκτίµηση των πληροφοριών όσον αφορά την αξιοπιστία της πηγής και του οργάνου, και την ακρίβεια των πληροφοριών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι πληροφορίες µπορεί να µην είναι αξιόπιστες ή εντελώς ακριβείς, πράγµα που απαιτεί έλεγχο. Κατά το στάδιο αυτό οι πληροφορίες καταχωρούνται ανάλογα µε το βαθµό αξιοπιστίας της πηγής ή οργάνου και ακρίβειας των πληροφοριών, σύµφωνα µε τον πίνακα: Αξιοπιστία της Πηγής Πληροφοριών Α Πλήρως αξιόπιστη 1 Ακρίβεια της Πληροφορίας Επιβεβαιωµένη και από άλλες πηγές Β Συνήθως αξιόπιστη 2 Πιθανόν αληθής Γ Σχεδόν αξιόπιστη 3 υνατόν αληθής Συνήθως µη αξιόπιστη 4 Αµφιβόλου ακρίβειας Ε Αναξιόπιστη 5 Απίθανης ακρίβειας ΣΤ Η αξιοπιστία δεν µπορεί να αξιολογηθεί 6 Η ακρίβειά δεν µπορεί να ελεγχθεί γ. Ανάλυση και Συσχέτιση Ανάλυση είναι το στάδιο της φάσης επεξεργασίας στο οποίο οι πληροφορίες υποβάλλονται σε λεπτοµερή εξέταση για να εντοπισθούν σηµαντικά στοιχεία για µεταγενέστερη ερµηνεία και Συσχέτιση είναι το στάδιο στο οποίο απλές και επεξεργασµένες πληροφορίες που έχουν αναλυθεί επιλέγονται και συσχετίζονται µε ένα πρότυπο πληροφοριών για την παραγωγή νέων επεξεργασµένων πληροφοριών. Η συσχέτιση είναι συνέχεια της ανάλυσης και οι διαδικασίες αυτές λογίζονται σαν µία. δ. Ερµηνεία Αυτή ορίζεται ως το τελικό στάδιο της επεξεργασίας, όπου η σηµασία των απλών ή των επεξεργασµένων πληροφοριών κρίνεται σε σχέση µε την υπάρχουσα γνώση και εµπειρία. Η φάση αυτή ολοκληρώνει τη µετατροπή των απλών πληροφοριών σε επεξεργασµένες. 15. Εκµετάλλευση Η εκµετάλλευση είναι το τέταρτο στάδιο του κύκλου πληροφοριών και ορίζεται ως η εκτίµηση και η έγκαιρη διάθεση επεξεργασµένων πληροφοριών, σε κατάλληλη µορφή και µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, σε αυτούς που τις χρειάζονται. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης είναι: α. Επικαιρότητα Η πληροφορία η οποία φτάνει στον προορισµό της

18 καθυστερηµένα για το σκοπό τον οποίο προοριζόταν, είναι άχρηστη. Επίσης η πλειοψηφία των επεξεργασµένων πληροφοριών (πληροφοριακών προϊόντων), σε επιχειρησιακό ή τακτικό επίπεδο, σχετίζεται άµεσα µε το χρόνο µε την έννοια ότι µε το πέρασµα του χρόνου εξασθενούν ή χάνουν την αξία τους. Και στις δύο περιπτώσεις η έγκαιρη διάθεση των επεξεργασµένων πληροφοριών είναι αναγκαία. β. Καταλληλότητα Η διανοµή και αξιοποίηση των επεξεργασµένων πληροφοριών δεν έχει νόηµα όταν οι πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του χρήστη, ή δεν γίνονται κατανοητές από αυτόν, ή ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο σύστηµα που χρησιµοποιούν τα µέσα διανοµής. Οι επεξεργασµένες πληροφορίες πρέπει να έχουν µια µορφή σχετική µε τις απαιτήσεις του χρήστη, να τις καλύπτουν και να διανέµονται µέσω ενός κοινού συστήµατος για τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Η µορφή των επεξεργασµένων πληροφοριών σχετίζεται µε τις Αναφορές Πληροφοριών, όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στο ΕΘΣΥΣΑΝ. γ. Σαφήνεια Μεταξύ των γεγονότων και της ερµηνείας αυτών θα πρέπει πάντοτε να γίνεται µια σαφής διαφοροποίηση. Σε όλα τα κείµενα η κάθε ερµηνεία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη λέξη Σχόλιο. Σε προφορικές ενηµερώσεις, η διαφορά µεταξύ του γεγονότος και της ερµηνείας θα πρέπει να υπογραµµίζεται µε τη χρήση της φράσης Το συµπέρασµα που εξάγεται από αυτό είναι, ή Εµείς θεωρούµε/ πιστεύουµε ότι αυτό σηµαίνει. δ. Περιεκτικότητα-Συντοµία Οι Επιχειρησιακοί ιοικητές δεν έχουν το χρόνο για εκτεταµένες προφορικές ενηµερώσεις ή για ανάγνωση µακροσκελών αναφορών. Οι αναφορές θα πρέπει να είναι σύντοµες και να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα προς γνώση στοιχεία. Η αποτελεσµατικότητα των οπτικών παρουσιάσεων στη γρήγορη παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη. ε. Επιτακτικότητα Οι πληροφορίες θα πρέπει να µετατρέπονται σε επεξεργασµένες πληροφορίες καθόσον η ερµηνεία των γεγονότων έχει µεγαλύτερη σηµασία από τα ίδια τα γεγονότα. Εντούτοις όταν ο χρόνος πιέζει η επεξεργασία επειγουσών πληροφοριών είναι δυνατό να µη γίνει. Στις περιπτώσεις αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διανέµονται το συντοµότερο δυνατό µε την ένδειξη ότι δεν έχουν επεξεργαστεί και πιθανόν να µην είναι αξιόπιστες. Οι περιπτώσεις αυτές συνήθως εστιάζονται σε τρέχουσες πληροφορίες στο τακτικό επίπεδο. στ. Τυποποίηση Οι αναφορές γίνονται περισσότερο αντιληπτές όταν είναι διατυπωµένες µε µια λογική σειρά που ακολουθεί µια συγκεκριµένη τυποποίηση. Το ΕΘΣΥΣΑΝ περιέχει ένα κατάλογο των αναφορών πληροφοριών και επιπλέον λεπτοµέρειες του κάθε τύπου αναφοράς. ζ. ιανοµή

19 Τα Επιτελεία Πληροφοριών είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της διανοµής των πληροφοριών σε όλους τους χρήστες που απαιτείται. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της εκ πλαγίου διανοµής καθώς και την σε διακλαδικό επίπεδο διανοµή µέχρι το επίπεδο τοπικού σχηµατισµού. η. Τακτικότητα Οι επείγουσες πληροφορίες που συλλέγονται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών απαιτήσεων θα διανέµονται µόλις γίνονται διαθέσιµες. Ο Επιχειρησιακός ιοικητής καθώς και το Επιτελείο Πληροφοριών του θα χρειάζονται επιπρόσθετα περιλήψεις όλων των πληροφοριών που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους. Οι αναφορές αυτές περιλαµβάνονται στο ΕΘΣΥΣΑΝ. θ. Ασφάλεια Η διαβάθµιση των πληροφοριών µε βαθµό ασφαλείας υψηλότερο από ότι απαιτείται, δηµιουργεί καθυστερήσεις στο χειρισµό και στη µετάδοσή τους. Ως γενικός κανόνας οι πληροφορίες που αφορούν στον αντίπαλο δεν απαιτείται να είναι κρυπτογραφηµένες εφόσον εκτιµάται ότι ο αντίπαλος δεν θα έχει αρκετό χρόνο για να ενεργήσει εάν υποκλέψει τη µετάδοση των εν λόγω πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η µη αποκάλυψη της πηγής πληροφοριών. Καθίσταται αυτονόητο ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα πρέπει να σταθµίζεται από τη µία ο κίνδυνος αποκάλυψης της πηγής και από την άλλη η άξια της πληροφορίας, και θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα χρησιµοποιηθεί η πληροφορία ή όχι. Στις περιπτώσει αυτές το Επιτελείο Πληροφοριών θα πρέπει να κάνει προτάσεις όσον αφορά το αποτέλεσµα µιας τέτοιας απόφασης έτσι ώστε να βοηθά τον Επιχειρησιακό ιοικητή στη λήψη απόφασης. 16. Στο παράρτηµα «A» του Κεφαλαίου «Γ» φαίνεται η διαδοχική σειρά δραστηριοτήτων για την παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών/ πληροφοριακών προϊόντων 17. Η Έννοια της ιαχείρισης Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών ιαχείριση Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών ( ΠΑΣΣΠ) είναι ο όρος που περιγράφει τις δραστηριότητες που καταλήγουν στην αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των φάσεων του κύκλου πληροφοριών ( ιεύθυνση, Συλλογή, Επεξεργασία και Εκµετάλλευση), ώστε να ανταποκρίνονται στις τακτικές, επιχειρησιακές, στρατηγικές και εθνικές απαιτήσεις πληροφοριών. Πρόκειται για µια λειτουργία που επιτρέπει την έγκαιρη ροή των επεξεργασµένων πληροφοριών, µε το συντονισµό της προσπάθειας συλλογής απλών πληροφοριών και µε τη διευκόλυνση της παροχής επεξεργασµένων πληροφοριών. Η ιαχείριση Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών ( ΠΑΣΣΠ) αποτελείται από δύο κύριες δραστηριότητες: α. ιαχείριση Απαιτήσεων Πληροφοριών

20 Η ιαχείριση Απαιτήσεων Πληροφοριών αρχίζει µε το σχηµατισµό των Ουσιωδών Στοιχείων Πληροφοριών (ΟΥΣΠ) του ιοικητή. Μόλις καθοριστούν αυτά, µετατρέπονται σε ερωτήµατα. Οι µέθοδοι που αναζητούνται για να απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν τη βάση του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών (ΣΑΠ). β. Συντονισµός Συλλογής Πληροφοριών Ο συντονισµός της προσπάθειας συλλογής πληροφοριών επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη και τον έλεγχο του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών, το οποίο καθορίζει πως πρέπει να συλλεχθούν οι πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές µετατρέπονται σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που τίθενται στις πηγές και τα όργανα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «A» ιαδοχική Σειρά ραστηριοτήτων για την Παραγωγή Επεξεργασµένων Πληροφοριών/ Πληροφοριακών Προϊόντων

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

22 -18 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Γνώρισε τον εχθρό, γνώρισε τον εαυτό σου, και η νίκη σου ποτέ δεν θα διακινδυνεύσει. Γνώρισε το έδαφος, γνώρισε τον καιρό και τότε η νίκη σου θα είναι συνολική. Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέµου 500 π. Χ 18. Ο Ρόλος των Πληροφοριών στις Επιχειρήσεις Οι πληροφορίες διαδραµατίζουν κύριο και διαρκή ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις στην επεξεργασία πληροφοριών µέσω υπολογιστών, στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήµατα προσδιορισµού θέσεως, παρέχουν στους ιοικητές τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ακριβείς θέσεις των φιλίων και αντίπαλων δυνάµεων και να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να διανείµουν πληροφορίες σε πολλούς αποδέκτες. Προς τούτο στο Στρατηγείο θα πρέπει να υπάρχει οργανωµένο επιτελείο πληροφοριών µε κατάλληλη υποδοµή πληροφοριών, πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων. α. Ο Ρόλος και το Έργο του Επιτελείου Πληροφοριών (1) Το Επιτελείο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για την παροχή εγκαίρων και αξιόπιστων πληροφοριών ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού ιοικητού για πληροφορίες στη ανατεθείσα περιοχή πληροφοριακής ευθύνης. Επιπρόσθετα πρέπει να αναπτύξει: (α) Αυτοδύναµη οργανωτική δοµή (κατάλληλη για την υποστήριξη, µε πληροφορίες, του Επιχειρησιακού ιοικητού και του Επιτελείου, σε περίοδο ειρήνης κρίσης ή πολέµου) για τη διαβίβαση πληροφοριών προς προϊσταµένους, υφισταµένους, γειτονικούς ιοικητές και Επιτελεία. (β) Συνδετικό ιστό µέσω ενός αρχιτεκτονικού δικτύου συνδετικό ιστό ο οποίος θα συνδέει τα όργανα συλλογής, το προσωπικό παραγωγής και τους χρήστες πληροφοριών. Το δίκτυο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ροής κρισίµων πληροφοριών. (γ) Στενό σύνδεσµο µε το Επιτελείο Επιχειρήσεων. (δ) υνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για απειλή κατά της χώρας από στρατηγικές κινητοποιήσεις στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο.

23 -19 - (ε) Να προπαρασκευάσει την περιοχή επιχειρήσεων, από πλευράς πληροφοριακής προετοιµασίας και να υποστηρίζει τις πληροφοριακές επιχειρήσεις και τη διαδικασία στοχοποίησης. (2) Η βασικότερη αρµοδιότητα του Επιτελείου Πληροφοριών είναι η παροχή πλήρους εικόνας για τον αντίπαλο και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Η εικόνα αυτή του αντιπάλου θα εµφανίζει, µε περιεκτικό τρόπο, τη στρατηγική του, τις τακτικές του, τις δυνατότητες και αδυναµίες του, τη διάταξη µάχης καθώς και κάθε χαρακτηριστικό που αφορά στο πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονοµικό και εθνολογικό υπόβαθρό του. (3) Ο Επιχειρησιακός ιοικητής µε την υποστήριξη των Επιτελείων Επιχειρήσεων και Πληροφοριών, προσδιορίζει τις ΚΠΑ και κατ επέκταση τα ΟΥΣΠ και κατευθύνει το έργο των πληροφοριών. Για την αποστολή του Επιχειρησιακού ιοικητού το έργο αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχή διεξαγωγή της επιχείρησης. (4) Ο Επιχειρησιακός ιοικητής µε το Επιτελείο Πληροφοριών εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις πληροφοριών του είναι ορθές, επαρκώς προσδιορισµένες και δεόντως κατανοητές. Επιπρόσθετα το Επιτελείο Πληροφοριών και σε συνεργασία µε το Επιτελείο Επιχειρήσεων θα εξασφαλίσει το συγχρονισµό µε τον καθορισµό προτεραιότητας στις απαιτήσεις πληροφοριών και την ανάληψη ενεργειών που θα έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή ανάλογων πληροφοριών για την επιτυχή διεξαγωγή της αποστολής. β. Βασικά Χαρακτηριστικά Προσωπικού Πληροφοριών Στο σύγχρονο πεδίο µάχης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη επιτυχούς ελιγµού είναι η υλοποίηση των διαδικασιών πληροφοριακής υποστήριξης της απόφασης του ιοικητή. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, το προσωπικό πληροφοριών οφείλει: (1) Να έχει δηµιουργήσει την απαραίτητη υποδοµή διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού, ώστε να εξασφαλίζεται η ευέλικτη αναπροσαρµογή του, για την αντιµετώπιση κάθε ταχείας εξελισσόµενης κατάστασης. (2) Να έχει τη δυνατότητα να εντάσσει ταχέως νεοεισερχόµενα όργανα και µέσα επιτήρησης στο σχέδιο αναζήτησης πληροφοριών και να τους αναθέτει συγκεκριµένο έργο. (3) Να προετοιµάζει µελλοντικές επιχειρήσεις µε την κατάρτιση ουσιωδών στοιχείων πληροφοριών (ΟΥΣΠ) και αναζήτηση κατάλληλων ενδείξεων για τις προθέσεις του αντιπάλου. γ. Ο Ρόλος των Πληροφοριών στην Επιχειρησιακή Σχεδίαση (1) Σε επίπεδο Επιχειρησιακού Στρατηγείου οι πληροφορίες αναγκαιούν στη σχεδίαση, στην εκτέλεση, και στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων εντός του θεάτρου επιχειρήσεων.

24 -20 - (2) Το Επιτελείο Πληροφοριών του Επιχειρησιακού Στρατηγείου παρέχει στον Επιχειρησιακό ιοικητή πληροφορίες και πληροφοριακά προϊόντα αναφορικά µε τις ικανότητες και τις ενέργειες που ο αντίπαλος κάνει ή πρόκειται να κάνει µελλοντικά, συνεισφέροντας µε τον τρόπο αυτό στη δηµιουργία πληρέστερης εικόνας του πεδίου επιχειρήσεων/ µάχης. (3) Οι πληροφορίες, σε επιχειρησιακό επίπεδο, υποστηρίζουν όλες τις φάσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων (από την ανάπτυξη, την εµπλοκή και διατήρηση στο πεδίο επιχειρήσεων µέχρι την αποχώρηση) ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των στρατηγικών ΑΝΣΚ και στην υποβοήθηση της σχεδίασης και εκτέλεσης υφισταµένων σχεδίων και επιχειρήσεων. (4) Το έργο των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επιχειρησιακής σχεδίασης ( ΕΣ) περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτηµα «Α» του κεφαλαίου. δ. Προπαρασκευή της Περιοχής Επιχειρήσεων (ΠΠΕΠΙΧ) (1) Η Προπαρασκευή της Περιοχής Επιχειρήσεων (ΠΠΕΠΙΧ) από πλευράς πληροφοριών, είναι µια συστηµατική και κυκλική διαδικασία, που σχετίζεται στενά µε τα στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης του Επιχειρησιακού ιοικητή. Τα αποτελέσµατα της ΠΠΕΠΙΧ αναπαρίστανται σε µορφή γραφικών Η/Υ ή διαφανών. Τα διαφανή περιλαµβάνουν βασικά στοιχεία για το έδαφος, τον καιρό και το τακτικό δόγµα του αντιπάλου. Πριν και κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, προστίθενται τρέχοντα στοιχεία τα οποία όταν ενσωµατωθούν παρουσιάζουν σε µορφή διαφανών ή γραφικών διαφανειών Η/Υ: (α) Πιθανές εχθρικές απειλές (β) Τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µέσα συλλογής πληροφοριών για την παρακολούθηση ή εντοπισµό των εχθρικών ενεργειών. (γ) Τοποθεσίες όπου οι φίλιες δυνάµεις είναι δυνατό να επηρεάσουν την εξέλιξη των γεγονότων µε τη χρήση µέσων ελιγµού και κρούσης. (δ) Σηµεία λήψης απόφασης στα οποία ο Επιχειρησιακός ιοικητής πρέπει να ενεργήσει προκειµένου να επηρεάσει τις επιχειρήσεις του αντιπάλου. (2) Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας είναι τα ίδια µε εκείνα της Εκτίµησης Πληροφοριών. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της ΠΠΕΠΙΧ επί της εκτίµησης πληροφοριών είναι: (α) Η ευκολία και η ταχύτητα στην αναθεώρηση και παρουσίαση µεγάλου όγκου πληροφοριών. (β) Η ευκολία αφοµοίωσης πληροφοριών και δηµιουργίας τροποποιήσεων στην πληροφοριακή εικόνα λόγω των αλλαγών µεταβλητών παραγόντων, όταν λαµβάνουν χώρα, µε τη δηµιουργία απλών αλλαγών σε διαφανή ή σε γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

25 -21 - (γ) Η ευκολία συντονισµού µεγάλου όγκου µη πρωταρχικών πληροφοριών που περιέχονται σε βάση δεδοµένων πληροφοριών. (δ) Η ευκολία προσδιορισµού ουσιαστικών περιοχών πληροφοριακού ενδιαφέροντος και ζωτικών σηµείων λήψεως αποφάσεων. 19. Επιδιώξεις Πληροφοριών Το επιτελείο πληροφοριών και γενικότερα οι Υπηρεσίες Πληροφοριών καθοδηγούνται από τις παρακάτω κύριες επιδιώξεις πληροφοριών: α. Υποστήριξη του ιοικητή Το επιτελείο πληροφοριών υποστηρίζει άµεσα το ιοικητή, σχετικά µε τον καθορισµό των ΑΝΣΚ, τη διεύθυνση των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών. Υποστηρίζει την εκτέλεση του σχεδίου µε τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης, την ολοκλήρωση των τεθέντων ΑΝΣΚ, την παροχή υποστήριξης στις υφιστάµενες ιοικήσεις και τη συνεχή προστασία της δύναµης επιχειρήσεων. Επίσης αναλύει τις πιθανές απειλές και παρέχει εκτιµήσεις για την υποστήριξη των φίλιων δυνατοτήτων. β. Προσδιορισµός, Καθορισµός και ιατύπωση Σκοπών Η εκλογή του σκοπού είναι η πρώτη αρχή του πολέµου που υποστηρίζεται από τις πληροφορίες. Όλες οι παράµετροι των στρατιωτικών επιχειρήσεων εξαρτώνται κυρίως από τον προσδιορισµό ευκρινώς καθορισµένων, αποφασιστικών και εφικτών σκοπών. Οι πληροφορίες πρέπει να βοηθούν το ιοικητή να κατανοεί τις προθέσεις, τις δυνατότητες, τις αδυναµίες, τους πιθανούς τρόπους ενεργείας, τις αξίες και τα κύρια τρωτά σηµεία του αντιπάλου. Το επιτελείο προτείνει αντικειµενικούς σκοπούς (ΑΝΣΚ) ώστε να προσδιορίζει και διατυπώνει µε ακρίβεια και αποφασιστικότητα το σκοπό της επιχείρησης. γ. Σχεδίαση και ιεξαγωγή των Επιχειρήσεων Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε όλα τα επίπεδα ιοίκησης για τη σχεδίαση, τη διεύθυνση και την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις στους ιοικητές και τα επιτελεία για τον εντοπισµό και την επιλογή συγκεκριµένων ΑΝΣΚ, και τον προσδιορισµό των µέσων και των τακτικών που θα χρησιµοποιηθούν για την εκπλήρωση της αποστολής. Ο ιοικητής κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, για να διατηρήσει την πρωτοβουλία θα προσπαθήσει να διεισδύσει στον κύκλο λήψης αποφάσεων του αντιπάλου, θα προσπαθήσει δηλαδή να αναπτύξει τις κατάλληλες διαδικασίες και τα συστήµατα, ώστε να δέχεται επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες και να ανταποκρίνεται στην νέα κατάσταση πιο άµεσα από τον αντίπαλο. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να εντοπίζει και να εκµεταλλεύεται πλήρως κάθε αδυναµία του κύκλου λήψης αποφάσεων του αντιπάλου. δ. Ασφάλεια των Επιχειρήσεων Αποφυγή Παραπλάνησης και Αιφνιδιασµού Κατά τη λειτουργία του κύκλου πληροφοριών, το επιτελείο πληροφοριών θα πρέπει να εξετάζει µε προσοχή την πιθανότητα εξαπάτησης εκ µέρους του αντιπάλου, ώστε να συµβάλλει στην αποφυγή παραπλάνησης και αιφνιδιασµού και στην ασφάλεια της δύναµης των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες

26 -22 - που χαρακτηρίζονται από έλλειψη δραστηριότητας και, γενικότερα, οι αρνητικές πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές. ε. Ασφάλεια των Επιχειρήσεων µέσω Στρατιωτικής Παραπλάνησης Η παραπλάνηση, η σύγχυση και η δηµιουργία αβεβαιότητας στον αντίπαλο βοηθούν στην επίτευξη των αρχών ασφαλείας και αιφνιδιασµού στον πόλεµο. Οι πληροφορίες παρέχουν δύο σηµαντικά συστατικά, που αποτελούν τη βάση για αποτελεσµατικές ενέργειες των φιλίων Μονάδων και τις αποτελεσµατικές ψυχολογικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη των παραπλανητικών ενεργειών που ενισχύουν την ασφάλεια των επιχειρήσεων και τον αιφνιδιασµό. (1) Το πρώτο συστατικό είναι η ανάλυση της «ευαισθησίας» του αντιπάλου στην παραπλάνηση και τον αιφνιδιασµό. (2) Το δεύτερο συστατικό είναι η ανατροφοδότηση των επιχειρήσεων, σχετικά µε τις ενέργειες του αντιπάλου και ο καθορισµός, του αν οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίδραση σε παραπλάνηση. Ο ιοικητής θα πρέπει να συντονίζει διαρκώς τις προσπάθειες των µέσων επιχειρήσεων, πληροφοριών και αντιπληροφοριών για την επίτευξη εξαπάτησης παραπλάνησης και αιφνιδιασµού του αντιπάλου, που θα συµβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρησιακών ΑΝΣΚ. στ. Εκτίµηση των Αποτελεσµάτων των Επιχειρήσεων Οι πληροφορίες βοηθούν τους ιοικητές ώστε να προσδιορίζουν πότε έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες ΑΝΣΚ, προκειµένου να αποφασίσουν αν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ή και να τερµατιστούν. Οι πληροφορίες εκτιµούν τα αποτελέσµατα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αξιολογώντας την επίδραση τους στην κατάσταση του αντιπάλου, σχετικά µε τις προθέσεις και τους στόχους του ιοικητή. Στο Σχήµα 4 φαίνονται περιληπτικά οι επιδιώξεις των πληροφοριών. ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ: Να υποστηρίζουν το ιοικητή. Να προσδιορίζουν, καθορίζουν και διατυπώνουν απαιτήσεις. Να σχεδιάζουν και διεξάγουν επιχειρήσεις προς υποστήριξη των ΑΝΣΚ του ιοικητή. Να συµβάλλουν στην ασφάλεια των επιχειρήσεων και την αποφυγή παραπλάνησης και του αιφνιδιασµού. Να συµβάλλουν στην ασφάλεια των επιχειρήσεων µέσω της στρατιωτικής παραπλάνησης. Να εκτιµούν τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων και τροποποιούν ή τερµατίζουν τις επιχειρήσεις.

27 -23 - Σχήµα 4: Επιδιώξεις Πληροφοριών 20. Στοχοποίηση α. Η στοχοποίηση ως διαδικασία, αποτελείται από δύο διαφορετικές δραστηριότητες, την συλλογή πληροφοριών στόχων και την σχεδίαση προσβολής των στόχων που επελέγησαν. β. Η διαδικασία προσδιορισµού πιθανών στόχων διευθύνεται από την ανάλυση των πληροφοριών για τον αντίπαλο, που οδηγεί στις προτάσεις για την προσβολή των συγκεκριµένων στόχων. Οι στόχοι αυτοί δυνατό να είναι στρατηγικοί (στόχοι οι οποίοι επηρεάζουν τη µακροχρόνια ικανότητα για εχθροπραξίες ενός αντιπάλου πχ. συστήµατα διοικήσεως και ελέγχου, οικονοµική υποδοµή, όπλα µαζικής καταστροφής ή πυρηνική ενέργεια κλπ), επιχειρησιακοί (στόχοι οι οποίοι επηρεάζουν τη στρατιωτική ικανότητα του αντιπάλου, πχ. συστήµατα αεράµυνας, αποθήκευση πυροµαχικών, γραµµές επικοινωνιών κλπ), τακτικοί (πχ. οι στρατιωτικές δυνάµεις ενός αντιπάλου, οι οποίες έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν το τακτικό πεδίο µάχης του Επιχειρησιακού ιοικητή). γ. Η σχεδίαση προσβολής των στόχων καθορίζει το ποιοι στόχοι πρόκειται να προσβληθούν µε ποια µέσα και µε ποια σειρά προτεραιότητας. ιευκρινίζει επίσης τους στόχους που είναι απαγορευµένοι, ή δεν µπορούν να προσβληθούν καθόλου. Η σχεδίαση προσβολής των στόχων που επελέγησαν αποτελεί δραστηριότητα του Κλάδου των Επιχειρήσεων. δ. Κύκλος Στοχοποίησης Αποτελεί το µηχανισµό µέσω του οποίου τα προϊόντα των ΣΠΕΣΤΑ συνδέονται µε τις µονάδες κρούσης µε σκοπό την εξασφάλιση της προσβολής κάθε στόχου µε το κατάλληλο οπλικό σύστηµα. Ακολουθεί τα στάδια των παρακάτω δραστηριοτήτων τα οποία σχηµατικά φαίνονται στο σχήµα 7: (1) Κατευθύνσεις Επιχειρησιακού ιοικητή, ήτοι κατευθύνσεις και επιχειρησιακές προτεραιότητες που εκδίδει ο Επιχειρησιακός ιοικητής. (2) Προσδιορισµός των ΑΝΣΚ, ήτοι αναγνώριση των επιχειρησιακών και τακτικών στόχων. (3) Προτάσεις Στόχων, ήτοι στο στάδιο αυτό οι επιθυµητοί στόχοι περιλαµβάνονται ένας κατάλογος στόχων προτεραιότητας που υποβάλλονται για έγκριση.

28 -24 - (4) Επιλογή Οπλικών Συστηµάτων Προσβολής, ήτοι προσδιορισµός των κατάλληλων οπλικών συστηµάτων επί των στόχων. (5) Σχεδίαση, ήτοι η εκπόνηση του σχεδίου για την προσβολή των στόχων. (6) Εκτέλεση, ήτοι η προσβολή των στόχων. (7) Εκτίµηση Ζηµιών Μάχης, ήτοι η εκτίµηση επί των αποτελεσµάτων των προσβολών επί των στόχων και η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των όπλων. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΣΚ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΑΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Σχήµα 5: Κύκλος Στοχοποίησης ε. Πληροφοριακή Υποστήριξη του Κύκλου Στοχοποίησης (1) Το επιτελικό κλιµάκιο στοχοποίησης των πληροφοριών αφού καθορίσει τις απαιτήσεις πληροφοριών, τις εισάγει στο σχέδιο συλλογής πληροφοριών. (2) Το πρώτο στάδιο σε αυτήν τη δραστηριότητα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των περιοχών βασικών στόχων. Τα κύρια στοιχεία, σε αυτό το στάδιο του κύκλου, προέρχονται από την ΠΕΠΙΧ και τις βασικές πληροφορίες που τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων πληροφοριών σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Όταν οι περιοχές βασικών στόχων προσδιοριστούν, γίνεται καθορισµός των κατηγοριών των στόχων, στους οποίους πρόκειται να εστιαστεί η κύρια προσπάθεια η οποία θα περιλαµβάνει τους στόχους υψηλής αξίας και στόχους υψηλής ανταπόδοσης. (3) Στο επόµενο στάδιο (προτάσεις στόχων και στη σχεδίαση) οι πληροφορίες όλων των προτεινοµένων στόχων ενσωµατώνονται σε έναν ενοποιηµένο πίνακα στόχων και εισάγονται στο σχέδιο συλλογής πληροφοριών. (4) Το τελικό στάδιο περιλαµβάνει την εκτίµηση µάχης επί των αποτελεσµάτων των προσβολών επί των στόχων και ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των όπλων από πλευράς επιτελείου πληροφοριών, µε βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στο στάδιο της σχεδίασης.

29 Πληροφοριακές Επιχειρήσεις α. Οι Πληροφοριακές Επιχειρήσεις ορίζονται ως συντονισµένες ενέργειες που αναλαµβάνονται σε περίοδο ειρήνης, κρίσεως ή πολέµου, σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό) προς υποστήριξη εθνικών πολιτικών και στρατιωτικών αντικειµενικών σκοπών, υπονοµεύοντας τη θέληση και συνοχή του αντιπάλου και επηρεάζοντας τη διαδικασία λήψεως αποφάσεώς του, προσβάλλοντας τις πληροφορίες, τις διαδικασίες παραγωγής πληροφοριών και τα πληροφοριακά του συστήµατα, µε παράλληλη προστασία των αντιστοίχων φιλίων. ιακρίνονται σε: (1) Αµυντικές Πληροφοριακές Επιχειρήσεις Οι αµυντικές πληροφοριακές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην προστασία των φίλιων πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων, από αντίστοιχες επιθετικές ενέργειες των αντιπάλων. (2) Επιθετικές Πληροφοριακές Επιχειρήσεις Οι επιθετικές πληροφοριακές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην προσβολή πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων των αντιπάλων. β. Βασικές ραστηριότητες Πληροφοριακών Επιχειρήσεων Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: (1) Ασφάλεια Επιχειρήσεων (α) Η ασφάλεια επιχειρήσεων συµβάλλει στην επιτυχία των Πληροφοριακών Επιχειρήσεων µε τη λήψη µέτρων που µειώνουν τη δυνατότητα συλλογής του αντιπάλου σε κρίσιµες πληροφορίες για τις φίλιες δυνατότητες και προθέσεις. (β) Μέσω της ΠΠΕΠΙΧ, οι πληροφορίες προσδιορίζουν τις αδυναµίες και τα τρωτά σηµεία των φίλιων δυνάµεων. (γ) Οι πληροφορίες παρέχουν µια αξιολόγηση των προθέσεων και της πιθανής τακτικής του αντιπάλου στις οποίες ο Επιχειρησιακός ιοικητής µπορεί να βασίσει το σχέδιο προστασίας της δύναµής του. (2) Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (ΨΕ) Οι βασικές πληροφορίες παρέχουν µια αντίληψη των στάσεων και ανησυχιών του στόχου ακροατηρίου καθώς και της εθνολογικής και πολιτιστικής σύνθεσής του. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η κατάλληλη σχεδίαση και διεξαγωγή των ΨΕ. (3) Παραπλάνηση (α) Η παραπλάνηση εξαπατά τον αντίπαλο σε ότι αφορά τις φίλιες δυνατότητες προθέσεις και σχεδιαζόµενες επιχειρήσεις. Σκοπός της είναι να οδηγήσει προσεκτικά τον αντίπαλο να ενεργήσει ή να µην ενεργήσει µε τον τρόπο που δεν εννοεί τα σχέδια του. Απαιτεί σχεδίαση και στενό συντονισµό µε

30 -26 - τις πραγµατικές επιχειρήσεις ώστε να αποδειχθεί αποτελεσµατικό µέσο εξαναγκασµού του εχθρού να προβεί σε ενέργειες που θα έχουν δυσµενείς γι αυτόν επιπτώσεις. (β) Κατά την παραπλάνηση, οι πληροφορίες προσδιορίζουν: τον κατάλληλο στόχο, το σύστηµα και τα µέσα του Συστήµατος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ΣΠΕΣΤΑ- ISTAR) του αντιπάλου, τους πιθανούς ενδείκτες του αντιπάλου για την παραπλάνηση των συστηµάτων και µέσων συλλογής πληροφοριών και τέλος εκτιµούν τα αποτελέσµατα του σχεδίου επιχειρήσεων παραπλάνησης. (4) Ηλεκτρονικός Πόλεµος (ΗΠ) (α) Η συλλογή πληροφοριών από υποκλοπές των επικοινωνιακών συστηµάτων του αντιπάλου, καθιστά ικανό τον προσδιορισµό των τρωτών σηµείων των συστηµάτων διοικήσεως και ελέγχου και κατά συνέπεια στόχο των επιχειρήσεων ΗΠ. (β) Ο τρόπος µε τον οποίο ο ΗΠ διεξάγει επιχειρήσεις εξαρτάται από την απειλή που προβάλλει ο αντίπαλος. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν και αξιολογούν το µέγεθος της απειλής. (5) Φυσική Προσβολή (α) Οι πληροφορίες µέσω των µέσων του συστήµατος Συστήµατος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ΣΠΕΣΤΑ-ISTAR) και της διαδικασίας Πληροφοριακής Προπαρασκευής της Περιοχής Επιχειρήσεων (ΠΠΕΠΙΧ), παράγουν στοιχεία στοχοποίησης για τα επιθετικά µέσα προσβολής και κρούσης. (β) Οι πληροφορίες παρέχουν εκτιµήσεις αποτελεσµάτων προσβολής των στόχων, ως µέρος της διαδικασίας εκτίµησης ζηµιών µάχης. Στο σχήµα 6 απεικονίζεται διαγραµµατικά η εξέλιξη των πληροφοριακών δραστηριοτήτων σε όλες τις φάσεις των συγκρούσεων.

31 -27 - Σχήµα 6: Θεωρητικό ιάγραµµα Εξέλιξης Πληροφοριακών Επιχειρήσεων γ. Πληροφοριακή Υποστήριξη στις Πληροφοριακές Επιχει-ρήσεις Τα συστήµατα πληροφοριών υποστηρίζουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των πληροφοριακών επιχειρήσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: (1) Ασφάλεια Επιχειρήσεων (α) Μέσω της πληροφοριακής προπαρασκευής του χώρου µάχης, οι πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό των τρωτών σηµείων των φίλιων δυνάµεων. (β) Οι πληροφορίες παρέχουν µια εκτίµηση των εχθρικών προθέσεων και των πιθανών τακτικών, πάνω στις οποίες ο ιοικητής µπορεί να βασίσει το σχέδιό του για την προστασία των δυνάµεών του. (γ) Οι πληροφορίες προσδιορίζουν τα µέσα συλλογής του Συστήµατος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ISTAR) του αντιπάλου, επιτρέποντας τη λήψη µέτρων προς αποφυγή της έκθεσης των φιλίων δυνάµεων σ αυτά. (δ) Οι δραστηριότητες αντιπληροφοριών συνεισφέρουν στην προστασία των δυνάµεων. (2) Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (ΨΕ) (α) Οι πληροφορίες εντοπίζουν το κατάλληλο ακροατήριο - στόχο για Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (ΨΕ).

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛHΨΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝAΔΟΣ MDMP (MILITARY DECISION MAKING PROCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης ε.α. Βασίλειος Χαλβατζής 52 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα