ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης Ηµεροµηνία Καταχώρησης Καταχώρησε την Τροποποίηση Τροποποίησης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: 1. Οι µεταβολές στον παρόντα κανονισµό επιφέρονται µόνον κατόπιν γής του ΓΕΣ/ Ι Ο. 2. ίπλα στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας αναγράφεται το κεφαλαίο Τ και ο α/α της τροποποίησης (π.χ Τ1, Τ2 κλπ). 3. Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε διαταγή για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή της τροποποίησης.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός οµή όγµατος Εφαρµογή Ισχύς όγµατος... Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. Γενικά Στοιχεία εδοµένα Απλές Πληροφορίες Επεξεργασµένες Πληροφορίες Επίπεδα και Τύποι Επεξεργασµένων Πληροφοριών Περιοχές Επιχειρήσεων Πληροφοριών Πηγές και Όργανα Πληροφοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10. Αρχές Παραγωγής Επεξεργασµένων Πληροφοριών Κύκλος Πληροφοριών ιεύθυνση.(έργου Αναζήτησης Πληροφοριών) Συλλογή Επεξεργασία Εκµετάλλευση ιαδοχική Σειρά ραστηριοτήτων για την Παραγωγή Επεξεργασ- µένων Πληροφοριών/ Πληροφοριακών Προϊόντων Η Έννοια της ιαχείρισης Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ιαδοχική Σειρά ραστηριοτήτων για την Παραγωγή Επεξεργασµένων Πληροφοριών/ Πληροφοριακών Προϊόντων Α-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 18. Ο Ρόλος των Πληροφοριών στις Επιχειρήσεις Επιδιώξεις Πληροφοριών Στοχοποίηση Πληροφοριακές Επιχειρήσεις Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων 23. Συστήµατα Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης ΣΠΕΣΤΑ - ISTAR.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α» Πίνακας ιαδικασίας Επιχειρησιακής Σχεδίασης και Πληροφορίες Α-1

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σκοπός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Στρατιωτικού Κανονισµού (ΣΚ 31-14) είναι: α. Η ανάπτυξη, διατύπωση και καθορισµός ενιαίου όγµατος Πληροφοριών για το ΣΞ, εναρµονισµένου µε το ιακλαδικό όγµα Πληροφοριών, ώστε αυτό να καταστεί το κατευθυντήριο πλαίσιο για όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία των Πληροφοριών και να βοηθήσει αυτούς που δεν ασχολούνται µε τις πληροφορίες να κατανοήσουν πως αυτές παράγονται και εφαρµόζονται αξιοποιούνται στις επιχειρήσεις. β. Η συµβολή, συνεισφορά και προώθηση της διαλειτουργικότητας στον τοµέα των πληροφοριών του ΣΞ, που είναι αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, τη δηµιουργία κοινής βάσης, την αναγνώριση των λειτουργικών αναγκών και το σχεδιασµό, για την εξασφάλιση συστηµάτων, δοµών και εξοπλισµών που σχετίζονται µε τη διαχείριση Πληροφοριών, Αντιπληροφοριών και Ασφάλειας. γ. Η διαµόρφωση ενός βασικού βοηθήµατος πληροφοριών για εκπαίδευση του προσωπικού του ΣΞ που να εξυπηρετεί τις διαδικασίες Πληροφοριών, Αντιπληροφοριών και Ασφάλειας σε επίπεδο κλαδικών και διακλαδικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο και µελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 2. οµή όγµατος Η ανάπτυξη του κειµένου πλαισίου του δόγµατος περιλαµβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω 7 κεφάλαια: α. Το Κεφάλαιο Α (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) παρέχει το σκοπό, τη δοµή, την εφαρµογή και την ισχύ του δόγµατος. β. Το Κεφάλαιο Β (ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΕΣ) παρέχει βασικά στοιχεία για τις απλές και επεξεργασµένες πληροφορίες, τα επίπεδα και τους τύπους επεξεργασµένων πληροφοριών και αναφέρεται στις πηγές και στα όργανα πληροφοριών. γ. Το Κεφάλαιο Γ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) περιγράφει τις αρχές παραγωγής και τη διαχείριση του κύκλου πληροφοριών. δ. Το Κεφάλαιο (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) περιγράφεται και αναλύεται η υποστήριξη και ο ρόλος των πληροφοριών στις επιχειρήσεις, καθώς και οι διαδικασία επιχειρησιακής σχεδίασης και οι πληροφορίες. Οι εφαρµογές των πληροφοριών κατά τη στοχοποίηση, ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων και τα Συστήµατα Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ΣΠΕΣΤΑ- ISTAR).

5 ε. Το Κεφάλαιο Ε (ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) αναφέρεται στην ανάλυση των απειλών για την ασφάλεια και πώς αυτές µπορούν να αντιµετωπιστούν, επίσης αναλύεται ο ρόλος των αντιπληροφοριών, η διαδικασία διεξαγωγής αντιπληροφοριών καθώς και οι αρχές που διέπουν τις αντιπληροφορίες και τις επιχειρήσεις ασφάλειας. στ. Το Κεφάλαιο ΣΤ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) αναλύεται η προστασία των δυνάµεων, οι ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των δυνάµεων καθώς και το οργανωµένο σύστηµα των αµυντικών µέτρων, που θεσπίζονται, µε σκοπό την επίτευξη και διατήρηση της ασφάλειας. ζ. Το Κεφάλαιο Ζ (ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Σ.Ξ) αναφέρεται στις αρµοδιότητες και ευθύνες των εµπλεκοµένων στην πληροφοριακή υποστήριξη του Σ.Ξ. η. Στο τέλος περιλαµβάνονται η ορολογία, οι συντµήσεις και η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε 3. Εφαρµογή Ισχύς όγµατος. α. Το παρόν δόγµα εφαρµόζεται σ όλες τις δραστηριότητες πληροφοριών και σε κάθε µορφής επιχειρήσεις του ΣΞ. β. Η ισχύς του αρχίζει από την ηµέρα της κύρωσής του και θ αναθεωρείται, αν απαιτείται, κάθε πέντε χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όµως θα επανεκδίδεται κάθε δέκα χρόνια.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. Γενικά α. Οι πληροφορίες αποτελούν παράγοντα επιτυχίας κάθε ενέργειας και νίκης στη µάχη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ενός καλού σχεδιασµού και αναντικατάστατο εργαλείο στο οπλοστάσιο κάθε επιτυχηµένου ηγέτη. Για το στρατιωτικό ηγέτη που αρχίζει µια επιχείρηση χωρίς να έχει προσπαθήσει να αποκαλύψει τις προθέσεις και τις δυνατότητες του αντιπάλου είναι σαν να ενεργεί στο πεδίο της µάχης µε τα µάτια κλειστά. β. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν κατά πολύ τον όγκο των πληροφοριών και εξασφαλίζουν συνεχή ροή παρέχοντας δυνατότητα στο στρατιωτικό ηγέτη να µπορεί να γνωρίζει τι κάνει ο αντίπαλός σε πραγµατικό χρόνο. Ένα µέρος από αυτά τα δεδοµένα, αφού αναλυθούν και επεξεργαστούν κατάλληλα, θα αποτελέσουν τις πληροφορίες µε βάση τις οποίες µπορούν να γίνουν προβλέψεις - εκτιµήσεις για τις δυνατότητες του αντιπάλου και τους πιθανούς τρόπους που µπορεί να ενεργήσει. 5. Στοιχεία - εδοµένα Απλές Πληροφορίες α. Απλές Πληροφορίες είναι οποιοδήποτε µη επεξεργασµένο στοιχείο που προέρχεται από παρατήρηση, αναφορά, φήµη εικόνα, αισθητήρα ραντάρ και λοιπές πηγές, το οποίο χρησιµοποιείται για παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών. β. Στις επιχειρήσεις, ο ιοικητής θα έχει πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό απλών πληροφοριών που σχετίζονται µε το επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα δεδοµένα αυτά καλύπτουν ένα εξαιρετικά µεγάλο εύρος θεµάτων, που έχουν σχέση µε τις φίλιες και τις εχθρικές δυνάµεις όπως: µέγεθος, ταυτότητα, εξοπλισµό, θέση, κατάσταση ανεφοδιασµού, απώλειες, ενισχύσεις, κατάσταση καυσίµων και πυροµαχικών και άλλα. Επίσης θα υπάρξει ένας εξίσου µεγάλος όγκος πληροφοριών, που σχετίζονται µε το περιβάλλον του πεδίου της µάχης, το κλίµα, τον καιρό, το έδαφος, και άλλους παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. γ. Κατά την προετοιµασία της διεξαγωγής της διαδικασίας λήψης απόφασης, ο ιοικητής προσδιορίζει, ποιες πληροφορίες - που σχετίζονται µε τις εχθρικές και τις φίλιες δυνάµεις - απαιτούνται, που µετά από εκτίµηση να λάβει απόφαση και να καταρτίσει το σχέδιό του. Οι ερωτήσεις, για τις οποίες ο ιοικητής χρειάζεται απαντήσεις, σχηµατίζουν τις Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις του ιοικητή (ΚΠΑ ). Από τις ΚΠΑ το προσωπικό πληροφοριών αναπτύσσει τα Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ). Αυτά είναι οι ερωτήσεις πληροφοριών

7 κλειδιά ιδιαίτερης προτεραιότητας, για τις οποίες ο ιοικητής πρέπει να έχει απαντήσεις για την εκπόνηση του επιχειρησιακού του σχεδίου. 6. Επεξεργασµένες Πληροφορίες α. Οι επεξεργασµένες πληροφορίες ορίζονται ως: «Το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία των απλών πληροφοριών που αφορούν σε ξένα κράτη, εχθρικές ή ενδεχόµενα εχθρικές δυνάµεις ή περιοχές πραγµατικών ή ενδεχοµένων επιχειρήσεων». Ο όρος επίσης περιλαµβάνει και την όλη δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών καθώς και το προσωπικό που διεξάγει αυτή τη διαδικασία. Αναφέρονται στον εχθρό, τις καιρικές συνθήκες και το έδαφος. β. Η σχέση µεταξύ των στοιχείων δεδοµένων (data), απλών πληροφοριών (information) και επεξεργασµένων πληροφοριών (intelligence) απεικονίζεται διαγραµµατικά, στο παρακάτω σχήµα 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΓΝΩΣΗ ΑΠΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗΣ Σχήµα 1: Σχέση Στοιχείων - εδοµένων και Πληροφοριών ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ε ΟΜΕΝΑ Σχήµα 1: Σχέση Στοιχείων εδοµένων και Πληροφοριών Σχήµα 1:Σχέση Στοιχείων εδοµένων και Πληροφοριών

8 Επίπεδα και Τύποι Επεξεργασµένων Πληροφοριών Όλες οι επεξεργασµένες πληροφορίες κατατάσσονται σε επίπεδα και τύπους, προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της πληροφοριακής διαδικασίας. α. Επίπεδα Επεξεργασµένων Πληροφοριών Υπάρχουν τρία επίπεδα επεξεργασµένων πληροφοριών, η διάκριση των οποίων βασίζεται στη χρήση που θα έχουν οι πληροφορίες. Αυτά είναι: (1) Επίπεδο Στρατηγικών Πληροφοριών Περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που αποκτούνται για τη διαµόρφωση στρατηγικής, τον καταρτισµό στρατιωτικών σχεδίων και διεξαγωγή επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι το υψηλότερο επίπεδο πληροφοριών που παράγονται από πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από µία όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που τίθενται από την κυβέρνηση της χώρας και καλύπτουν το συνολικό φάσµα των πολιτικών, διπλωµατικών, οικονοµικών και στρατιωτικών θεµάτων. Χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής, την ανάπτυξη της Αµυντικής Πολιτικής, την παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης, την προετοιµασία στρατιωτικών σχεδίων, τον καθορισµό των απαιτήσεων σηµαντικών οπλικών συστηµάτων και οµής υνάµεων καθώς και τη διεξαγωγή Στρατηγικών Επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές πληροφορίες υποστηρίζουν τόσο κλαδικές, όσο και διακλαδικές επιχειρήσεις σε όλο το φάσµα των Στρατηγικών Επιχειρήσεων. Επίσης, καθορίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες και προβλέπουν τις µελλοντικές εξελίξεις των αντιπάλων, ή των πιθανών αντιπάλων, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια και τα εθνικά συµφέροντα της χώρας. (2) Επίπεδο Επιχειρησιακών Πληροφοριών Περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σχεδίαση και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός θεάτρου ή περιοχής επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές παράγονται εντός της γεωγραφικής περιοχής του θεάτρου επιχειρήσεων. Οι επιχειρησιακές πληροφορίες εστιάζονται στις στρατιωτικές δυνατότητες και προθέσεις του αντιπάλου ή των πιθανών αντιπάλων. Βοηθούν το ιοικητή να είναι πάντα ενήµερος για τα γεγονότα εντός της περιοχής των επιχειρήσεων και να καθορίσει το που, το πότε και µε πόση δύναµη θα διεξαγάγει επιχειρήσεις ο αντίπαλος. Οι επιχειρησιακές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στρατιωτικών ΑΝΣΚ εντός του θεάτρου επιχειρήσεων και των περιοχών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της σχεδίασης και της διεξαγωγής επιχειρήσεων. (3) Επίπεδο Τακτικών Πληροφοριών Περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σχεδίαση και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες στο ιοικητή για τη σχεδίαση και διεξαγωγή των τακτικών επιχειρήσεων και παράγονται µέσα στην περιοχή του πεδίου της µάχης. Αποτελούν τον κύριο όγκο των πληροφοριών µάχης. Αναφέρονται κυρίως στις δυνατότητες και τις προθέσεις του αντιπάλου καθώς και στο περιβάλλον του πεδίου της µάχης (έδαφος,

9 καιρός). Είναι σχετικά ακριβείς και επίκαιρες και επιτρέπουν στους ιοικητές να αναπτύξουν πλεονεκτήµατα έναντι του αντιπάλου. Η ακριβής εκτίµηση και αναφορά της κατάστασης των απειλών και των στόχων είναι ουσιαστική για την επιτυχία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τακτικής αποστολής. β. Τύποι Επεξεργασµένων Πληροφοριών Σε κάθε ένα από τα επίπεδα πληροφοριών, οι επεξεργασµένες πληροφορίες µπορούν να υποδιαιρεθούν παραπέρα σε τρεις τύπους, όπως παρακάτω: (1) Βασικές Πληροφορίες Οι βασικές πληροφορίες διατηρούνται σε βάση δεδοµένων που ανανεώνονται διαρκώς σε καιρό ειρήνης και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Η πρωταρχική χρήση των βασικών πληροφοριών είναι να προετοιµάσουν τις επιχειρήσεις και να καλύψουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την πορεία µιας επιχείρησης και αφορούν σε αµετάβλητα δεδοµένα όπως το έδαφος (του πεδίου µάχης) και οι καιρικές συνθήκες. Εποµένως: Βασικές Πληροφορίες είναι πληροφορίες, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υλικό αναφοράς για τη σχεδίαση των επιχειρήσεων και ως βάση επεξεργασίας µεταγενέστερων πληροφοριών. Συνήθως είναι σε κάποιο βαθµό µόνιµες, γενικού ενδιαφέροντος και πιο ουσιώδεις. Τυπικό παράδειγµα είναι τα εγχειρίδια πληροφοριών για διάφορες χώρες. (2) Τρέχουσες Πληροφορίες Είναι οι πληροφορίες που παράγονται για την κάλυψη πληροφοριακών απαιτήσεων που συνδέονται µε µια τρέχουσα επιχείρηση και που αναφέρονται σε συµβάντα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής. Εποµένως Τρέχουσες Πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση σε επιχειρησιακό ή τακτικό επίπεδο. Χαρακτηρίζονται από σηµαντικές αλλαγές και απαιτούν συνεχή ανάλυση και εκτίµηση. (3) Πληροφορίες Στόχου Ορίζονται ως πληροφορίες που απεικονίζουν και εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία ενός στόχου ή συµπλέγµατος στόχων και δείχνουν την τρωτότητα του στόχου και τη σχετική σπουδαιότητα του. Οι πληροφορίες στόχων παρέχουν τα στοιχεία στοχοποίησης για τη διαδικασία στοχοποίησης. 8. Περιοχές Επιχειρήσεων Πληροφοριών Για να µπορεί κάθε ιοικητής και το Επιτελείο Πληροφοριών να επικεντρώνει την προσπάθειά του, καθιερώνονται γεωγραφικές Περιοχές Πληροφοριακής Ευθύνης (ΠΠΕ) και Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος (ΠΕΝ) σε συνάρτηση µε την Περιοχή των Επιχειρήσεων (ΠΕΠΙΧ) όπως παρακάτω: α. Περιοχή Πληροφοριακής Ευθύνης (ΠΠΕ) Ορίζεται ως η περιοχή που ανατίθεται σε ένα ιοικητή, για την οποία είναι υπεύθυνος, να παρέχει επεξεργασµένες πληροφορίες µε τα µέσα που διαθέτει. Στην πράξη, το µέγεθος αυτής της περιοχής ορίζεται από τις δυνατότητες, κυρίως του εύρους των συστηµάτων συλλογής που βρίσκονται στην διάθεση του ιοικητή. Συνεπώς ο ιοικητής θα κατευθύνει την κύρια προσπάθεια του επιτελείου ή του προσωπικού πληροφοριών στην περιοχή αυτή.

10 β. Περιοχή Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος (ΠΠΕΝ) Αυτή ορίζεται ως η περιοχή για την οποία ο ιοικητής χρειάζεται επεξεργασµένες πληροφορίες όσον αφορά τους παράγοντες και τις εξελίξεις που είναι πιθανό να επηρεάσουν το αποτέλεσµα των τρεχουσών ή των µελλοντικών του επιχειρήσεων. Ο ιοικητής θα χρειαστεί, επίσης, πληροφορίες σχετικά µε το χώρο έξω από την Περιοχή Πληροφοριακής Ευθύνης του, αν πρόκειται να επηρεάσουν τις τρέχουσες ή τις µελλοντικές του επιχειρήσεις. Καθώς είναι απίθανο να αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες µέσω των δικών του µέσων συλλογής, το επιτελείο ή το προσωπικό πληροφοριών θα πρέπει να το ζητήσει από προϊστάµενα ή γειτονικά κλιµάκια. Οι απλές και οι επεξεργασµένες πληροφορίες που αποκτώνται εκτός της Περιοχής Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος πρέπει να διανέµονται σε όσα άλλα κλιµάκια µπορεί να ενδιαφέρουν. γ. Στο Σχήµα 2 φαίνεται η σχέση µεταξύ των Περιοχών Επιχειρήσεων-Πληροφοριακής Ευθύνης και Πληροφοριακού Ενδιαφέροντος Σχήµα 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9. Πηγές και Όργανα Πληροφοριών Τα στοιχεία - δεδοµένα και απλές πληροφορίες που πρέπει να µετατραπούν σε επεξεργασµένες συλλέγονται από πηγές και όργανα. α. Πηγή Πληροφοριών (1) Είναι πρόσωπα, αντικείµενα ή δραστηριότητες από τις οποίες είναι δυνατόν να ληφθούν στοιχεία πληροφοριών. Η εχθρική δραστηριότητα είναι πηγή, από την οποία προέρχονται οι περισσότερες από τις πληροφορίες µάχης. (2) Οι πληροφορίες µε βάση την πηγή από την οποία προέρχονται ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: (α) Πληροφορίες που προέρχονται από Ακουστικά Μέσα συλλογής (ΠΑΜ-ACINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ηχητικά φαινόµενα.

11 (β) Πληροφορίες που προέρχονται από Ανθρώπινη ραστηριότητα (ΠΑ -HUMINT): πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ανθρώπινες πηγές. (γ) Πληροφορίες που προέρχονται από Εικόνες (ΠΕ- IMINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, εικόνες από radar, ηλεκτροοπτικές και θερµικές συσκευές. (δ) Πληροφορίες που προέρχονται από Επικοινωνίες του Εχθρού (ΠΕΕ-COMINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από υποκλοπές στα επικοινωνιακά συστήµατα του εχθρού. (ε) Πληροφορίες Ηλεκτρονικών Εκποµπών (ΠΗΕ- ELINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ηλεκτρονικές εκποµπές πλην αυτών των επικοινωνιών και των εκποµπών ραντάρ. (στ) Πληροφορίες που προέρχονται από στοιχεία που συλλέχθηκαν από ΡΑντάρ (ΠΡΑ-RADINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ραντάρ ως συσκευής ανίχνευσης. (ζ) Πληροφορίες που προέρχονται από Ανοικτές Πηγές (ΠΑΠ-OSINT): Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ανοικτές πηγές (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας-internet κ.λπ). (η) Πληροφορίες Τεχνολογίας (ΠΤΕΧ-TECHINT) που αφορούν στις ξένες τεχνολογικές εξελίξεις και επιχειρησιακές δυνατότητες υλικού που έχει πρακτική στρατιωτική εφαρµογή και που προέρχονται από επιστηµονική εξέταση και από έλεγχο του υλικού (συστήµατα και λογισµικό Η/Υ). β. Όργανα Πληροφοριών Είναι ένας οργανισµός, µια οµάδα ή µεµονωµένο άτοµο που εµπλέκεται στη συλλογή και/ή στην επεξεργασία πληροφοριών. Ένα όργανο έχει την δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες και να τις διαβιβάζει σε άλλο όργανο για επεξεργασία. (Στο ένα άκρο του φάσµατος των οργάνων µπορεί να είναι το τµήµα αναγνώρισης µιας Μονάδας Πεζικού που αναφέρει την εχθρική δραστηριότητα σε ένα χώρο και στο άλλο άκρο ένας µεγάλος κρατικός φορέας, όπως το ΓΕΕΘΑ, που λαµβάνει τις πληροφορίες, από µια ευρεία ποικιλία πηγών και εφαρµόζει πολλές και ποικίλες διαδικασίες επεξεργασίας των πληροφοριών ώστε να παραχθούν Εθνικές Στρατηγικές Πληροφορίες). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

12 Αρχές Παραγωγής Επεξεργασµένων Πληροφοριών α. Γενικά (1) Οι διαδικασίες παραγωγής πληροφοριών κατευθύνονται από τον ιοικητή το δε επιτελείο πληροφοριών που τον υποστηρίζει πρέπει να έχει κατανοήσει σαφώς αυτές τις διαδικασίες και τις λειτουργίες για την υλοποίηση του κύκλου πληροφοριών σε κάθε κλιµάκιο. (2) Στο πλαίσιο της ευθύνης των ιοικητών για την καθοδήγηση του προσωπικού τους πρέπει να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία µεταξύ του προσωπικού επιχειρήσεων και πληροφοριών. Η ευθύνη αντίστοιχα του προσωπικού που σχεδιάζει επιχειρήσεις είναι να δηλώσει τις ανάγκες του σε πληροφορίες, ενώ ευθύνη του προσωπικού πληροφοριών είναι να παρέχει και να προβλέπει τις ειδικές επεξεργασµένες πληροφορίες που απαιτούνται. β. Οι αρχές που διέπουν την οργάνωση και παραγωγή πληροφοριών είναι: (1) Κεντρικός Έλεγχος Οι πληροφορίες πρέπει να ελέγχονται από κεντρικό όργανο για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της εργασίας, να παρέχεται αµοιβαία υποστήριξη και να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και οικονοµική χρήση όλων των πηγών και οργάνων. (2) Επικαιρότητα Ακόµη και οι πιο ακριβείς και αξιόπιστες επεξεργασµένες ή µη πληροφορίες είναι άχρηστες αν φτάσουν στον προορισµό τους καθυστερηµένα. Εποµένως, τα συστήµατα µέσω των οποίων λειτουργούν οι αρµόδιες πηγές και φορείς πρέπει να είναι ικανά να ανταποκρίνονται, χωρίς καθυστέρηση, σε οποιεσδήποτε αλλαγές της κατάστασης. (3) Συστηµατική Εκµετάλλευση Εκµετάλλευση των πηγών και των οργάνων συστηµατικά, µεθοδικά και ανάθεση αποστολών, βασισµένη σε λεπτοµερή γνώση των δυνατοτήτων, των περιορισµών και των αδυναµιών τους. (4) Προσιτότητα Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές διαθέσιµες στα επιτελεία ή το προσωπικό πληροφοριών και τους χρήστες. Κάθε πληροφορία πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία από το επιτελείο πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει και τη σύγκριση αυτών µε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Οι πληροφορίες δεν έχουν αξία αν δεν διανέµονται ή δεν είναι διαθέσιµες σε αυτούς που τις χρειάζονται. (5) Αντικειµενικότητα Καταπολέµηση κάθε τάσης να αλλοιώνονται οι πληροφορίες για να ταιριάζουν σε προκαταλήψεις ή σε προσωπικές επιθυµίες. (6) Ανταπόκριση Το επιτελείο ή το προσωπικό πληροφοριών πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πληροφοριών του ιοικητή ανά πάσα στιγµή. (7) Προστασία Πηγών και Οργάνων

13 Όλες οι πηγές και τα όργανα πληροφοριών πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Μη επαρκής προστασία θα έχει ως αποτέλεσµα την εξουδετέρωσή τους. (8) Συνεχής Επανεξέταση - Αναθεώρηση Οι πληροφορίες πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς και να αναθεωρούνται, όπου είναι αναγκαίο, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις νέες πληροφορίες και συγκρίνοντάς τες µε τις ήδη γνωστές. Η επαναλαµβανόµενη µελέτη των υφισταµένων πληροφοριών οδηγεί σε νεότερα και πλέον ορθά συµπεράσµατα. 11. Κύκλος Πληροφοριών α. Για να καταστεί δυνατή η διαχείριση όλων των απλών πληροφοριών, ώστε αυτές τελικά να αποτελέσουν επεξεργασµένες πληροφορίες, απαιτείται µια σωστά δοµηµένη και συστηµατική σειρά ενεργειών. Ο Κύκλος Πληροφοριών είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγονται διακριτές λειτουργίες, σε τέσσερα στάδια οι οποίες καταλήγουν στην εκµετάλλευση του τελικού προϊόντος. Οι λειτουργίες αυτές είναι: (1) ιεύθυνση (2) Συλλογή (3) Επεξεργασία (4) Εκµετάλλευση β. Η ακολουθία των λειτουργιών είναι κυκλική, καθώς οι πληροφορίες απαιτούν συνεχή επανεκτίµηση και ανανέωση ώστε να παραµένουν επίκαιρες και σχετικές µε τις ανάγκες του ιοικητή. Οι λειτουργίες αυτές είναι ξεχωριστές, διότι καθώς οι απλές πληροφορίες αρχίζουν να ρέουν, επεξεργάζονται και διανέµονται ως επεξεργασµένες πληροφορίες, οι παραπάνω λειτουργίες θα επικαλύπτονται και θα συµπίπτουν σε τρόπο ώστε να διεξάγονται ταυτόχρονα και συνεχώς όχι σε ακολουθία, ή µία µετά την άλλη. Τα στάδια του κύκλου πληροφοριών απεικονίζονται διαγραµµατικά στο σχήµα 3. ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ/ Σ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

14 Σχήµα 3: Στάδια Κύκλου Πληροφοριών 12. ιεύθυνση (Έργου Αναζήτησης Πληροφοριών) α. Η ιεύθυνση είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου πληροφοριών και περιλαµβάνει τον καθορισµό των πληροφοριακών απαιτήσεων, το σχεδιασµό της προσπάθειας συλλογής, την έκδοση διαταγών και απαιτήσεων στα όργανα συλλογής και τη διατήρηση διαρκούς ελέγχου στην παραγωγικότητα των οργάνων αυτών. β. Υπάρχουν δύο πτυχές στη ιεύθυνση του Έργου Αναζήτησης Πληροφοριών: (1) Η κατεύθυνση που δίδεται από τον ιοικητή στο Επιτελείο Πληροφοριών Ο ιοικητής πρέπει να κατευθύνει το επιτελείο του και το προσωπικό πληροφοριών, εκδίδονται σαφείς οδηγίες σχετικά µε τις πληροφορίες που χρειάζεται, καθορίζοντας και χρονικό όριο για την απόκτησή τους, όπου απαιτείται. Οι κατευθύνσεις του πρέπει να είναι πάντα συγκεκριµένες και οι

15 πληροφοριακές του απαιτήσεις να τίθενται µε σειρά προτεραιότητας όπου αυτό είναι δυνατόν. (2) Η κατεύθυνση που δίδεται από το Επιτελείο Πληροφοριών στις Πηγές και τα Όργανα Αυτή αποτελεί τη βάση του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών και περιλαµβάνει: (α) Τον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να απαντώνται οι ερωτήσεις του ιοικητή και ποιες πληροφορίες απαιτούνται για να γίνει αυτό. (β) Τον καθορισµό κατάλληλων πηγών και οργάνων για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών. (γ) Tη διατήρηση ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή σωστών πληροφοριών. γ. Η διεύθυνση του έργου αναζήτησης πληροφοριών περιλαµβάνει : (1) Τον καθορισµό των ενδείξεων οι οποίες σχετίζονται µε τις πληροφοριακές απαιτήσεις του Επιχειρησιακού ιοικητή. (2) Τον καθορισµό των ΚΠΑ - ΟΥΣΠ. (ΣΑΠ ). των πληροφοριών. (3) Τη σύνταξη του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών (4) Την επιλογή των Πηγών και Οργάνων για τη συλλογή (5) Το συνεχή έλεγχο των οργάνων για την πιστή εφαρµογή των διαταγών και την ικανοποίηση των αιτήσεων που τους έχουν αποσταλεί. δ. Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις του ιοικητή (ΚΠΑ ) Στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης ο ιοικητής αρχίζει να διατυπώνει ερωτήσεις και να απαιτεί απαντήσεις που θα τον βοηθήσουν στην επιτυχή διεξαγωγή της επιχείρησης. Καθώς αναλύει την αποστολή του, αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται µε την προσθήκη και άλλων ερωτήσεων και την τροποποίηση υφισταµένων καθώς διεξάγει τη διαδικασία λήψης απόφασης και καταρτίζει ένα σχέδιο επιχειρήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν τις Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις (ΚΠΑ ) του ιοικητή και αφορούν στην επιχειρησιακή κατάσταση και στις δυνατότητες των εχθρικών δυνάµεων, στις δυνατότητες και προθέσεις του αντιπάλου και στις λεπτοµέρειες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. ε. Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ) Πολλά από τα ερωτήµατα που περιέχονται στις Κρίσιµες Πληροφοριακές Απαιτήσεις του ιοικητή (ΚΠΑ ) απαιτούν στοιχεία και µπορούν να απαντηθούν µε τη συλλογή και εκµετάλλευση των πληροφοριών. Εντούτοις θα υπάρχουν και µερικά ερωτήµατα που αφορούν στον αντίπαλο και το επιχειρησιακό περιβάλλον τα οποία είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη σχεδίαση και την επιτυχή

16 εκτέλεση των τρόπων ενεργείας των φιλίων δυνάµεων, τα οποία δεν είναι δυνατό να απαντηθούν µε απλά στοιχεία ή γεγονότα και ως εκ τούτου θα απαιτούν πληροφορίες που θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας προκειµένου να παρέξουν απαντήσεις. Τα Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ) είναι αυτά για τα οποία ο Επιχειρησιακός ιοικητής έχει αναµενόµενη και δηλωµένη προτεραιότητα στη διαδικασία σχεδίασης και λήψης απόφασης. στ. Ενδείξεις Ενδείξεις, είναι οι «Πληροφορίες» που δείχνουν την πρόθεση ή τη δυνατότητα ενός πιθανού αντιπάλου να υιοθετήσει ή να απορρίψει έναν τρόπο ενέργειας. Πριν αρχίσει η διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών, το προσωπικό του επιτελείου πληροφοριών πρέπει να αναγνωρίσει τις κατάλληλες ενδείξεις για τη συγκεκριµένη επιχείρηση. ζ. Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών (ΣΑΠ ) Το ΣΑΠ συντάσσεται από τον Αξκό Πληροφοριών και περιλαµβάνει τα ΚΠΑ, τα ΟΥΣΠ, τις ενδείξεις που προέρχονται από την ανάλυση αυτών, το σκελετό των διαταγών ή αιτήσεων που αναγκαιούν για κάθε ένδειξη, τα όργανα που ενδείκνυνται για τη συλλογή και το χρόνο και τόπο αναφοράς των πληροφοριών. η. Λεπτοµέρειες περί ΟΥΣΠ, ενδείξεων και τρόπου συντάξεως του ΣΑΠ περιέχονται στα Εγχειρίδια Εκστρατείας Πληροφοριών. 13. Συλλογή α. Η Συλλογή είναι το δεύτερο στάδιο του κύκλου πληροφοριών. Είναι η εκµετάλλευση των πηγών από τα όργανα συλλογής και η διακίνηση απλών πληροφοριών στον κατάλληλο φορέα επεξεργασίας για χρήση στην παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών. Είναι η διαδικασία κατά την οποία αποκτώνται πληροφορίες για να καλυφθούν οι πληροφοριακές απαιτήσεις του ιοικητή που περιγράφηκαν στη φάση της ιεύθυνσης. β. Η διαδικασία συλλογής περιλαµβάνει: (1) Την εκµετάλλευση των πηγών από τα όργανα συλλογής και των πηγών και οργάνων από το επιτελείο πληροφοριών. (2) Την έγκαιρη διακίνηση των απλών πληροφοριών στην επόµενη φάση του κύκλου πληροφοριών, όπου θα µετατραπούν σε επεξεργασµένες πληροφορίες. (3) Τη διατήρηση του ελέγχου για την εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ορθές. 14. Επεξεργασία Η Επεξεργασία είναι το τρίτο στάδιο του κύκλου πληροφοριών, όπου οι απλές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ιοικητή µετατρέπονται σε επεξεργασµένες πληροφορίες. Στο στάδιο της επεξεργασίας λαµβάνουν χώρα οι παρακάτω διαδικασίες:

17 α. Καταχώρηση Η καταχώρηση ορίζεται ως το στάδιο της φάσης επεξεργασίας στο οποίο η συγκέντρωση πληροφοριών παρέχει ένα αρχείο γεγονότων και διευκολύνει την περαιτέρω επεξεργασία. Ουσιαστικά είναι οι διαδικασίες παραλαβής, οµαδοποίησης και η καταγραφή όλων των αναφορών που φτάνουν στο γραφείο πληροφοριών οποιουδήποτε επιπέδου. β. Αξιολόγηση Είναι το στάδιο της φάσης επεξεργασίας όπου γίνεται η εκτίµηση των πληροφοριών όσον αφορά την αξιοπιστία της πηγής και του οργάνου, και την ακρίβεια των πληροφοριών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι πληροφορίες µπορεί να µην είναι αξιόπιστες ή εντελώς ακριβείς, πράγµα που απαιτεί έλεγχο. Κατά το στάδιο αυτό οι πληροφορίες καταχωρούνται ανάλογα µε το βαθµό αξιοπιστίας της πηγής ή οργάνου και ακρίβειας των πληροφοριών, σύµφωνα µε τον πίνακα: Αξιοπιστία της Πηγής Πληροφοριών Α Πλήρως αξιόπιστη 1 Ακρίβεια της Πληροφορίας Επιβεβαιωµένη και από άλλες πηγές Β Συνήθως αξιόπιστη 2 Πιθανόν αληθής Γ Σχεδόν αξιόπιστη 3 υνατόν αληθής Συνήθως µη αξιόπιστη 4 Αµφιβόλου ακρίβειας Ε Αναξιόπιστη 5 Απίθανης ακρίβειας ΣΤ Η αξιοπιστία δεν µπορεί να αξιολογηθεί 6 Η ακρίβειά δεν µπορεί να ελεγχθεί γ. Ανάλυση και Συσχέτιση Ανάλυση είναι το στάδιο της φάσης επεξεργασίας στο οποίο οι πληροφορίες υποβάλλονται σε λεπτοµερή εξέταση για να εντοπισθούν σηµαντικά στοιχεία για µεταγενέστερη ερµηνεία και Συσχέτιση είναι το στάδιο στο οποίο απλές και επεξεργασµένες πληροφορίες που έχουν αναλυθεί επιλέγονται και συσχετίζονται µε ένα πρότυπο πληροφοριών για την παραγωγή νέων επεξεργασµένων πληροφοριών. Η συσχέτιση είναι συνέχεια της ανάλυσης και οι διαδικασίες αυτές λογίζονται σαν µία. δ. Ερµηνεία Αυτή ορίζεται ως το τελικό στάδιο της επεξεργασίας, όπου η σηµασία των απλών ή των επεξεργασµένων πληροφοριών κρίνεται σε σχέση µε την υπάρχουσα γνώση και εµπειρία. Η φάση αυτή ολοκληρώνει τη µετατροπή των απλών πληροφοριών σε επεξεργασµένες. 15. Εκµετάλλευση Η εκµετάλλευση είναι το τέταρτο στάδιο του κύκλου πληροφοριών και ορίζεται ως η εκτίµηση και η έγκαιρη διάθεση επεξεργασµένων πληροφοριών, σε κατάλληλη µορφή και µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, σε αυτούς που τις χρειάζονται. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης είναι: α. Επικαιρότητα Η πληροφορία η οποία φτάνει στον προορισµό της

18 καθυστερηµένα για το σκοπό τον οποίο προοριζόταν, είναι άχρηστη. Επίσης η πλειοψηφία των επεξεργασµένων πληροφοριών (πληροφοριακών προϊόντων), σε επιχειρησιακό ή τακτικό επίπεδο, σχετίζεται άµεσα µε το χρόνο µε την έννοια ότι µε το πέρασµα του χρόνου εξασθενούν ή χάνουν την αξία τους. Και στις δύο περιπτώσεις η έγκαιρη διάθεση των επεξεργασµένων πληροφοριών είναι αναγκαία. β. Καταλληλότητα Η διανοµή και αξιοποίηση των επεξεργασµένων πληροφοριών δεν έχει νόηµα όταν οι πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του χρήστη, ή δεν γίνονται κατανοητές από αυτόν, ή ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο σύστηµα που χρησιµοποιούν τα µέσα διανοµής. Οι επεξεργασµένες πληροφορίες πρέπει να έχουν µια µορφή σχετική µε τις απαιτήσεις του χρήστη, να τις καλύπτουν και να διανέµονται µέσω ενός κοινού συστήµατος για τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Η µορφή των επεξεργασµένων πληροφοριών σχετίζεται µε τις Αναφορές Πληροφοριών, όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στο ΕΘΣΥΣΑΝ. γ. Σαφήνεια Μεταξύ των γεγονότων και της ερµηνείας αυτών θα πρέπει πάντοτε να γίνεται µια σαφής διαφοροποίηση. Σε όλα τα κείµενα η κάθε ερµηνεία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη λέξη Σχόλιο. Σε προφορικές ενηµερώσεις, η διαφορά µεταξύ του γεγονότος και της ερµηνείας θα πρέπει να υπογραµµίζεται µε τη χρήση της φράσης Το συµπέρασµα που εξάγεται από αυτό είναι, ή Εµείς θεωρούµε/ πιστεύουµε ότι αυτό σηµαίνει. δ. Περιεκτικότητα-Συντοµία Οι Επιχειρησιακοί ιοικητές δεν έχουν το χρόνο για εκτεταµένες προφορικές ενηµερώσεις ή για ανάγνωση µακροσκελών αναφορών. Οι αναφορές θα πρέπει να είναι σύντοµες και να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα προς γνώση στοιχεία. Η αποτελεσµατικότητα των οπτικών παρουσιάσεων στη γρήγορη παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη. ε. Επιτακτικότητα Οι πληροφορίες θα πρέπει να µετατρέπονται σε επεξεργασµένες πληροφορίες καθόσον η ερµηνεία των γεγονότων έχει µεγαλύτερη σηµασία από τα ίδια τα γεγονότα. Εντούτοις όταν ο χρόνος πιέζει η επεξεργασία επειγουσών πληροφοριών είναι δυνατό να µη γίνει. Στις περιπτώσεις αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διανέµονται το συντοµότερο δυνατό µε την ένδειξη ότι δεν έχουν επεξεργαστεί και πιθανόν να µην είναι αξιόπιστες. Οι περιπτώσεις αυτές συνήθως εστιάζονται σε τρέχουσες πληροφορίες στο τακτικό επίπεδο. στ. Τυποποίηση Οι αναφορές γίνονται περισσότερο αντιληπτές όταν είναι διατυπωµένες µε µια λογική σειρά που ακολουθεί µια συγκεκριµένη τυποποίηση. Το ΕΘΣΥΣΑΝ περιέχει ένα κατάλογο των αναφορών πληροφοριών και επιπλέον λεπτοµέρειες του κάθε τύπου αναφοράς. ζ. ιανοµή

19 Τα Επιτελεία Πληροφοριών είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της διανοµής των πληροφοριών σε όλους τους χρήστες που απαιτείται. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της εκ πλαγίου διανοµής καθώς και την σε διακλαδικό επίπεδο διανοµή µέχρι το επίπεδο τοπικού σχηµατισµού. η. Τακτικότητα Οι επείγουσες πληροφορίες που συλλέγονται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών απαιτήσεων θα διανέµονται µόλις γίνονται διαθέσιµες. Ο Επιχειρησιακός ιοικητής καθώς και το Επιτελείο Πληροφοριών του θα χρειάζονται επιπρόσθετα περιλήψεις όλων των πληροφοριών που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους. Οι αναφορές αυτές περιλαµβάνονται στο ΕΘΣΥΣΑΝ. θ. Ασφάλεια Η διαβάθµιση των πληροφοριών µε βαθµό ασφαλείας υψηλότερο από ότι απαιτείται, δηµιουργεί καθυστερήσεις στο χειρισµό και στη µετάδοσή τους. Ως γενικός κανόνας οι πληροφορίες που αφορούν στον αντίπαλο δεν απαιτείται να είναι κρυπτογραφηµένες εφόσον εκτιµάται ότι ο αντίπαλος δεν θα έχει αρκετό χρόνο για να ενεργήσει εάν υποκλέψει τη µετάδοση των εν λόγω πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η µη αποκάλυψη της πηγής πληροφοριών. Καθίσταται αυτονόητο ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα πρέπει να σταθµίζεται από τη µία ο κίνδυνος αποκάλυψης της πηγής και από την άλλη η άξια της πληροφορίας, και θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα χρησιµοποιηθεί η πληροφορία ή όχι. Στις περιπτώσει αυτές το Επιτελείο Πληροφοριών θα πρέπει να κάνει προτάσεις όσον αφορά το αποτέλεσµα µιας τέτοιας απόφασης έτσι ώστε να βοηθά τον Επιχειρησιακό ιοικητή στη λήψη απόφασης. 16. Στο παράρτηµα «A» του Κεφαλαίου «Γ» φαίνεται η διαδοχική σειρά δραστηριοτήτων για την παραγωγή επεξεργασµένων πληροφοριών/ πληροφοριακών προϊόντων 17. Η Έννοια της ιαχείρισης Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών ιαχείριση Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών ( ΠΑΣΣΠ) είναι ο όρος που περιγράφει τις δραστηριότητες που καταλήγουν στην αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των φάσεων του κύκλου πληροφοριών ( ιεύθυνση, Συλλογή, Επεξεργασία και Εκµετάλλευση), ώστε να ανταποκρίνονται στις τακτικές, επιχειρησιακές, στρατηγικές και εθνικές απαιτήσεις πληροφοριών. Πρόκειται για µια λειτουργία που επιτρέπει την έγκαιρη ροή των επεξεργασµένων πληροφοριών, µε το συντονισµό της προσπάθειας συλλογής απλών πληροφοριών και µε τη διευκόλυνση της παροχής επεξεργασµένων πληροφοριών. Η ιαχείριση Πληροφοριακών Απαιτήσεων και Συντονισµού Συλλογής Πληροφοριών ( ΠΑΣΣΠ) αποτελείται από δύο κύριες δραστηριότητες: α. ιαχείριση Απαιτήσεων Πληροφοριών

20 Η ιαχείριση Απαιτήσεων Πληροφοριών αρχίζει µε το σχηµατισµό των Ουσιωδών Στοιχείων Πληροφοριών (ΟΥΣΠ) του ιοικητή. Μόλις καθοριστούν αυτά, µετατρέπονται σε ερωτήµατα. Οι µέθοδοι που αναζητούνται για να απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν τη βάση του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών (ΣΑΠ). β. Συντονισµός Συλλογής Πληροφοριών Ο συντονισµός της προσπάθειας συλλογής πληροφοριών επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη και τον έλεγχο του Σχεδίου Αναζήτησης Πληροφοριών, το οποίο καθορίζει πως πρέπει να συλλεχθούν οι πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές µετατρέπονται σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που τίθενται στις πηγές και τα όργανα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «A» ιαδοχική Σειρά ραστηριοτήτων για την Παραγωγή Επεξεργασµένων Πληροφοριών/ Πληροφοριακών Προϊόντων

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

22 -18 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Γνώρισε τον εχθρό, γνώρισε τον εαυτό σου, και η νίκη σου ποτέ δεν θα διακινδυνεύσει. Γνώρισε το έδαφος, γνώρισε τον καιρό και τότε η νίκη σου θα είναι συνολική. Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέµου 500 π. Χ 18. Ο Ρόλος των Πληροφοριών στις Επιχειρήσεις Οι πληροφορίες διαδραµατίζουν κύριο και διαρκή ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις στην επεξεργασία πληροφοριών µέσω υπολογιστών, στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήµατα προσδιορισµού θέσεως, παρέχουν στους ιοικητές τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ακριβείς θέσεις των φιλίων και αντίπαλων δυνάµεων και να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να διανείµουν πληροφορίες σε πολλούς αποδέκτες. Προς τούτο στο Στρατηγείο θα πρέπει να υπάρχει οργανωµένο επιτελείο πληροφοριών µε κατάλληλη υποδοµή πληροφοριών, πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων. α. Ο Ρόλος και το Έργο του Επιτελείου Πληροφοριών (1) Το Επιτελείο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για την παροχή εγκαίρων και αξιόπιστων πληροφοριών ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού ιοικητού για πληροφορίες στη ανατεθείσα περιοχή πληροφοριακής ευθύνης. Επιπρόσθετα πρέπει να αναπτύξει: (α) Αυτοδύναµη οργανωτική δοµή (κατάλληλη για την υποστήριξη, µε πληροφορίες, του Επιχειρησιακού ιοικητού και του Επιτελείου, σε περίοδο ειρήνης κρίσης ή πολέµου) για τη διαβίβαση πληροφοριών προς προϊσταµένους, υφισταµένους, γειτονικούς ιοικητές και Επιτελεία. (β) Συνδετικό ιστό µέσω ενός αρχιτεκτονικού δικτύου συνδετικό ιστό ο οποίος θα συνδέει τα όργανα συλλογής, το προσωπικό παραγωγής και τους χρήστες πληροφοριών. Το δίκτυο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ροής κρισίµων πληροφοριών. (γ) Στενό σύνδεσµο µε το Επιτελείο Επιχειρήσεων. (δ) υνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για απειλή κατά της χώρας από στρατηγικές κινητοποιήσεις στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο.

23 -19 - (ε) Να προπαρασκευάσει την περιοχή επιχειρήσεων, από πλευράς πληροφοριακής προετοιµασίας και να υποστηρίζει τις πληροφοριακές επιχειρήσεις και τη διαδικασία στοχοποίησης. (2) Η βασικότερη αρµοδιότητα του Επιτελείου Πληροφοριών είναι η παροχή πλήρους εικόνας για τον αντίπαλο και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Η εικόνα αυτή του αντιπάλου θα εµφανίζει, µε περιεκτικό τρόπο, τη στρατηγική του, τις τακτικές του, τις δυνατότητες και αδυναµίες του, τη διάταξη µάχης καθώς και κάθε χαρακτηριστικό που αφορά στο πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονοµικό και εθνολογικό υπόβαθρό του. (3) Ο Επιχειρησιακός ιοικητής µε την υποστήριξη των Επιτελείων Επιχειρήσεων και Πληροφοριών, προσδιορίζει τις ΚΠΑ και κατ επέκταση τα ΟΥΣΠ και κατευθύνει το έργο των πληροφοριών. Για την αποστολή του Επιχειρησιακού ιοικητού το έργο αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχή διεξαγωγή της επιχείρησης. (4) Ο Επιχειρησιακός ιοικητής µε το Επιτελείο Πληροφοριών εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις πληροφοριών του είναι ορθές, επαρκώς προσδιορισµένες και δεόντως κατανοητές. Επιπρόσθετα το Επιτελείο Πληροφοριών και σε συνεργασία µε το Επιτελείο Επιχειρήσεων θα εξασφαλίσει το συγχρονισµό µε τον καθορισµό προτεραιότητας στις απαιτήσεις πληροφοριών και την ανάληψη ενεργειών που θα έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή ανάλογων πληροφοριών για την επιτυχή διεξαγωγή της αποστολής. β. Βασικά Χαρακτηριστικά Προσωπικού Πληροφοριών Στο σύγχρονο πεδίο µάχης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη επιτυχούς ελιγµού είναι η υλοποίηση των διαδικασιών πληροφοριακής υποστήριξης της απόφασης του ιοικητή. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, το προσωπικό πληροφοριών οφείλει: (1) Να έχει δηµιουργήσει την απαραίτητη υποδοµή διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού, ώστε να εξασφαλίζεται η ευέλικτη αναπροσαρµογή του, για την αντιµετώπιση κάθε ταχείας εξελισσόµενης κατάστασης. (2) Να έχει τη δυνατότητα να εντάσσει ταχέως νεοεισερχόµενα όργανα και µέσα επιτήρησης στο σχέδιο αναζήτησης πληροφοριών και να τους αναθέτει συγκεκριµένο έργο. (3) Να προετοιµάζει µελλοντικές επιχειρήσεις µε την κατάρτιση ουσιωδών στοιχείων πληροφοριών (ΟΥΣΠ) και αναζήτηση κατάλληλων ενδείξεων για τις προθέσεις του αντιπάλου. γ. Ο Ρόλος των Πληροφοριών στην Επιχειρησιακή Σχεδίαση (1) Σε επίπεδο Επιχειρησιακού Στρατηγείου οι πληροφορίες αναγκαιούν στη σχεδίαση, στην εκτέλεση, και στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων εντός του θεάτρου επιχειρήσεων.

24 -20 - (2) Το Επιτελείο Πληροφοριών του Επιχειρησιακού Στρατηγείου παρέχει στον Επιχειρησιακό ιοικητή πληροφορίες και πληροφοριακά προϊόντα αναφορικά µε τις ικανότητες και τις ενέργειες που ο αντίπαλος κάνει ή πρόκειται να κάνει µελλοντικά, συνεισφέροντας µε τον τρόπο αυτό στη δηµιουργία πληρέστερης εικόνας του πεδίου επιχειρήσεων/ µάχης. (3) Οι πληροφορίες, σε επιχειρησιακό επίπεδο, υποστηρίζουν όλες τις φάσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων (από την ανάπτυξη, την εµπλοκή και διατήρηση στο πεδίο επιχειρήσεων µέχρι την αποχώρηση) ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των στρατηγικών ΑΝΣΚ και στην υποβοήθηση της σχεδίασης και εκτέλεσης υφισταµένων σχεδίων και επιχειρήσεων. (4) Το έργο των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επιχειρησιακής σχεδίασης ( ΕΣ) περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτηµα «Α» του κεφαλαίου. δ. Προπαρασκευή της Περιοχής Επιχειρήσεων (ΠΠΕΠΙΧ) (1) Η Προπαρασκευή της Περιοχής Επιχειρήσεων (ΠΠΕΠΙΧ) από πλευράς πληροφοριών, είναι µια συστηµατική και κυκλική διαδικασία, που σχετίζεται στενά µε τα στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης του Επιχειρησιακού ιοικητή. Τα αποτελέσµατα της ΠΠΕΠΙΧ αναπαρίστανται σε µορφή γραφικών Η/Υ ή διαφανών. Τα διαφανή περιλαµβάνουν βασικά στοιχεία για το έδαφος, τον καιρό και το τακτικό δόγµα του αντιπάλου. Πριν και κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, προστίθενται τρέχοντα στοιχεία τα οποία όταν ενσωµατωθούν παρουσιάζουν σε µορφή διαφανών ή γραφικών διαφανειών Η/Υ: (α) Πιθανές εχθρικές απειλές (β) Τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µέσα συλλογής πληροφοριών για την παρακολούθηση ή εντοπισµό των εχθρικών ενεργειών. (γ) Τοποθεσίες όπου οι φίλιες δυνάµεις είναι δυνατό να επηρεάσουν την εξέλιξη των γεγονότων µε τη χρήση µέσων ελιγµού και κρούσης. (δ) Σηµεία λήψης απόφασης στα οποία ο Επιχειρησιακός ιοικητής πρέπει να ενεργήσει προκειµένου να επηρεάσει τις επιχειρήσεις του αντιπάλου. (2) Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας είναι τα ίδια µε εκείνα της Εκτίµησης Πληροφοριών. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της ΠΠΕΠΙΧ επί της εκτίµησης πληροφοριών είναι: (α) Η ευκολία και η ταχύτητα στην αναθεώρηση και παρουσίαση µεγάλου όγκου πληροφοριών. (β) Η ευκολία αφοµοίωσης πληροφοριών και δηµιουργίας τροποποιήσεων στην πληροφοριακή εικόνα λόγω των αλλαγών µεταβλητών παραγόντων, όταν λαµβάνουν χώρα, µε τη δηµιουργία απλών αλλαγών σε διαφανή ή σε γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

25 -21 - (γ) Η ευκολία συντονισµού µεγάλου όγκου µη πρωταρχικών πληροφοριών που περιέχονται σε βάση δεδοµένων πληροφοριών. (δ) Η ευκολία προσδιορισµού ουσιαστικών περιοχών πληροφοριακού ενδιαφέροντος και ζωτικών σηµείων λήψεως αποφάσεων. 19. Επιδιώξεις Πληροφοριών Το επιτελείο πληροφοριών και γενικότερα οι Υπηρεσίες Πληροφοριών καθοδηγούνται από τις παρακάτω κύριες επιδιώξεις πληροφοριών: α. Υποστήριξη του ιοικητή Το επιτελείο πληροφοριών υποστηρίζει άµεσα το ιοικητή, σχετικά µε τον καθορισµό των ΑΝΣΚ, τη διεύθυνση των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών. Υποστηρίζει την εκτέλεση του σχεδίου µε τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης, την ολοκλήρωση των τεθέντων ΑΝΣΚ, την παροχή υποστήριξης στις υφιστάµενες ιοικήσεις και τη συνεχή προστασία της δύναµης επιχειρήσεων. Επίσης αναλύει τις πιθανές απειλές και παρέχει εκτιµήσεις για την υποστήριξη των φίλιων δυνατοτήτων. β. Προσδιορισµός, Καθορισµός και ιατύπωση Σκοπών Η εκλογή του σκοπού είναι η πρώτη αρχή του πολέµου που υποστηρίζεται από τις πληροφορίες. Όλες οι παράµετροι των στρατιωτικών επιχειρήσεων εξαρτώνται κυρίως από τον προσδιορισµό ευκρινώς καθορισµένων, αποφασιστικών και εφικτών σκοπών. Οι πληροφορίες πρέπει να βοηθούν το ιοικητή να κατανοεί τις προθέσεις, τις δυνατότητες, τις αδυναµίες, τους πιθανούς τρόπους ενεργείας, τις αξίες και τα κύρια τρωτά σηµεία του αντιπάλου. Το επιτελείο προτείνει αντικειµενικούς σκοπούς (ΑΝΣΚ) ώστε να προσδιορίζει και διατυπώνει µε ακρίβεια και αποφασιστικότητα το σκοπό της επιχείρησης. γ. Σχεδίαση και ιεξαγωγή των Επιχειρήσεων Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε όλα τα επίπεδα ιοίκησης για τη σχεδίαση, τη διεύθυνση και την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις στους ιοικητές και τα επιτελεία για τον εντοπισµό και την επιλογή συγκεκριµένων ΑΝΣΚ, και τον προσδιορισµό των µέσων και των τακτικών που θα χρησιµοποιηθούν για την εκπλήρωση της αποστολής. Ο ιοικητής κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, για να διατηρήσει την πρωτοβουλία θα προσπαθήσει να διεισδύσει στον κύκλο λήψης αποφάσεων του αντιπάλου, θα προσπαθήσει δηλαδή να αναπτύξει τις κατάλληλες διαδικασίες και τα συστήµατα, ώστε να δέχεται επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες και να ανταποκρίνεται στην νέα κατάσταση πιο άµεσα από τον αντίπαλο. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να εντοπίζει και να εκµεταλλεύεται πλήρως κάθε αδυναµία του κύκλου λήψης αποφάσεων του αντιπάλου. δ. Ασφάλεια των Επιχειρήσεων Αποφυγή Παραπλάνησης και Αιφνιδιασµού Κατά τη λειτουργία του κύκλου πληροφοριών, το επιτελείο πληροφοριών θα πρέπει να εξετάζει µε προσοχή την πιθανότητα εξαπάτησης εκ µέρους του αντιπάλου, ώστε να συµβάλλει στην αποφυγή παραπλάνησης και αιφνιδιασµού και στην ασφάλεια της δύναµης των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες

26 -22 - που χαρακτηρίζονται από έλλειψη δραστηριότητας και, γενικότερα, οι αρνητικές πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές. ε. Ασφάλεια των Επιχειρήσεων µέσω Στρατιωτικής Παραπλάνησης Η παραπλάνηση, η σύγχυση και η δηµιουργία αβεβαιότητας στον αντίπαλο βοηθούν στην επίτευξη των αρχών ασφαλείας και αιφνιδιασµού στον πόλεµο. Οι πληροφορίες παρέχουν δύο σηµαντικά συστατικά, που αποτελούν τη βάση για αποτελεσµατικές ενέργειες των φιλίων Μονάδων και τις αποτελεσµατικές ψυχολογικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη των παραπλανητικών ενεργειών που ενισχύουν την ασφάλεια των επιχειρήσεων και τον αιφνιδιασµό. (1) Το πρώτο συστατικό είναι η ανάλυση της «ευαισθησίας» του αντιπάλου στην παραπλάνηση και τον αιφνιδιασµό. (2) Το δεύτερο συστατικό είναι η ανατροφοδότηση των επιχειρήσεων, σχετικά µε τις ενέργειες του αντιπάλου και ο καθορισµός, του αν οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίδραση σε παραπλάνηση. Ο ιοικητής θα πρέπει να συντονίζει διαρκώς τις προσπάθειες των µέσων επιχειρήσεων, πληροφοριών και αντιπληροφοριών για την επίτευξη εξαπάτησης παραπλάνησης και αιφνιδιασµού του αντιπάλου, που θα συµβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρησιακών ΑΝΣΚ. στ. Εκτίµηση των Αποτελεσµάτων των Επιχειρήσεων Οι πληροφορίες βοηθούν τους ιοικητές ώστε να προσδιορίζουν πότε έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες ΑΝΣΚ, προκειµένου να αποφασίσουν αν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ή και να τερµατιστούν. Οι πληροφορίες εκτιµούν τα αποτελέσµατα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αξιολογώντας την επίδραση τους στην κατάσταση του αντιπάλου, σχετικά µε τις προθέσεις και τους στόχους του ιοικητή. Στο Σχήµα 4 φαίνονται περιληπτικά οι επιδιώξεις των πληροφοριών. ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ: Να υποστηρίζουν το ιοικητή. Να προσδιορίζουν, καθορίζουν και διατυπώνουν απαιτήσεις. Να σχεδιάζουν και διεξάγουν επιχειρήσεις προς υποστήριξη των ΑΝΣΚ του ιοικητή. Να συµβάλλουν στην ασφάλεια των επιχειρήσεων και την αποφυγή παραπλάνησης και του αιφνιδιασµού. Να συµβάλλουν στην ασφάλεια των επιχειρήσεων µέσω της στρατιωτικής παραπλάνησης. Να εκτιµούν τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων και τροποποιούν ή τερµατίζουν τις επιχειρήσεις.

27 -23 - Σχήµα 4: Επιδιώξεις Πληροφοριών 20. Στοχοποίηση α. Η στοχοποίηση ως διαδικασία, αποτελείται από δύο διαφορετικές δραστηριότητες, την συλλογή πληροφοριών στόχων και την σχεδίαση προσβολής των στόχων που επελέγησαν. β. Η διαδικασία προσδιορισµού πιθανών στόχων διευθύνεται από την ανάλυση των πληροφοριών για τον αντίπαλο, που οδηγεί στις προτάσεις για την προσβολή των συγκεκριµένων στόχων. Οι στόχοι αυτοί δυνατό να είναι στρατηγικοί (στόχοι οι οποίοι επηρεάζουν τη µακροχρόνια ικανότητα για εχθροπραξίες ενός αντιπάλου πχ. συστήµατα διοικήσεως και ελέγχου, οικονοµική υποδοµή, όπλα µαζικής καταστροφής ή πυρηνική ενέργεια κλπ), επιχειρησιακοί (στόχοι οι οποίοι επηρεάζουν τη στρατιωτική ικανότητα του αντιπάλου, πχ. συστήµατα αεράµυνας, αποθήκευση πυροµαχικών, γραµµές επικοινωνιών κλπ), τακτικοί (πχ. οι στρατιωτικές δυνάµεις ενός αντιπάλου, οι οποίες έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν το τακτικό πεδίο µάχης του Επιχειρησιακού ιοικητή). γ. Η σχεδίαση προσβολής των στόχων καθορίζει το ποιοι στόχοι πρόκειται να προσβληθούν µε ποια µέσα και µε ποια σειρά προτεραιότητας. ιευκρινίζει επίσης τους στόχους που είναι απαγορευµένοι, ή δεν µπορούν να προσβληθούν καθόλου. Η σχεδίαση προσβολής των στόχων που επελέγησαν αποτελεί δραστηριότητα του Κλάδου των Επιχειρήσεων. δ. Κύκλος Στοχοποίησης Αποτελεί το µηχανισµό µέσω του οποίου τα προϊόντα των ΣΠΕΣΤΑ συνδέονται µε τις µονάδες κρούσης µε σκοπό την εξασφάλιση της προσβολής κάθε στόχου µε το κατάλληλο οπλικό σύστηµα. Ακολουθεί τα στάδια των παρακάτω δραστηριοτήτων τα οποία σχηµατικά φαίνονται στο σχήµα 7: (1) Κατευθύνσεις Επιχειρησιακού ιοικητή, ήτοι κατευθύνσεις και επιχειρησιακές προτεραιότητες που εκδίδει ο Επιχειρησιακός ιοικητής. (2) Προσδιορισµός των ΑΝΣΚ, ήτοι αναγνώριση των επιχειρησιακών και τακτικών στόχων. (3) Προτάσεις Στόχων, ήτοι στο στάδιο αυτό οι επιθυµητοί στόχοι περιλαµβάνονται ένας κατάλογος στόχων προτεραιότητας που υποβάλλονται για έγκριση.

28 -24 - (4) Επιλογή Οπλικών Συστηµάτων Προσβολής, ήτοι προσδιορισµός των κατάλληλων οπλικών συστηµάτων επί των στόχων. (5) Σχεδίαση, ήτοι η εκπόνηση του σχεδίου για την προσβολή των στόχων. (6) Εκτέλεση, ήτοι η προσβολή των στόχων. (7) Εκτίµηση Ζηµιών Μάχης, ήτοι η εκτίµηση επί των αποτελεσµάτων των προσβολών επί των στόχων και η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των όπλων. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΣΚ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΑΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Σχήµα 5: Κύκλος Στοχοποίησης ε. Πληροφοριακή Υποστήριξη του Κύκλου Στοχοποίησης (1) Το επιτελικό κλιµάκιο στοχοποίησης των πληροφοριών αφού καθορίσει τις απαιτήσεις πληροφοριών, τις εισάγει στο σχέδιο συλλογής πληροφοριών. (2) Το πρώτο στάδιο σε αυτήν τη δραστηριότητα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των περιοχών βασικών στόχων. Τα κύρια στοιχεία, σε αυτό το στάδιο του κύκλου, προέρχονται από την ΠΕΠΙΧ και τις βασικές πληροφορίες που τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων πληροφοριών σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Όταν οι περιοχές βασικών στόχων προσδιοριστούν, γίνεται καθορισµός των κατηγοριών των στόχων, στους οποίους πρόκειται να εστιαστεί η κύρια προσπάθεια η οποία θα περιλαµβάνει τους στόχους υψηλής αξίας και στόχους υψηλής ανταπόδοσης. (3) Στο επόµενο στάδιο (προτάσεις στόχων και στη σχεδίαση) οι πληροφορίες όλων των προτεινοµένων στόχων ενσωµατώνονται σε έναν ενοποιηµένο πίνακα στόχων και εισάγονται στο σχέδιο συλλογής πληροφοριών. (4) Το τελικό στάδιο περιλαµβάνει την εκτίµηση µάχης επί των αποτελεσµάτων των προσβολών επί των στόχων και ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των όπλων από πλευράς επιτελείου πληροφοριών, µε βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στο στάδιο της σχεδίασης.

29 Πληροφοριακές Επιχειρήσεις α. Οι Πληροφοριακές Επιχειρήσεις ορίζονται ως συντονισµένες ενέργειες που αναλαµβάνονται σε περίοδο ειρήνης, κρίσεως ή πολέµου, σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό) προς υποστήριξη εθνικών πολιτικών και στρατιωτικών αντικειµενικών σκοπών, υπονοµεύοντας τη θέληση και συνοχή του αντιπάλου και επηρεάζοντας τη διαδικασία λήψεως αποφάσεώς του, προσβάλλοντας τις πληροφορίες, τις διαδικασίες παραγωγής πληροφοριών και τα πληροφοριακά του συστήµατα, µε παράλληλη προστασία των αντιστοίχων φιλίων. ιακρίνονται σε: (1) Αµυντικές Πληροφοριακές Επιχειρήσεις Οι αµυντικές πληροφοριακές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην προστασία των φίλιων πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων, από αντίστοιχες επιθετικές ενέργειες των αντιπάλων. (2) Επιθετικές Πληροφοριακές Επιχειρήσεις Οι επιθετικές πληροφοριακές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην προσβολή πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων των αντιπάλων. β. Βασικές ραστηριότητες Πληροφοριακών Επιχειρήσεων Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: (1) Ασφάλεια Επιχειρήσεων (α) Η ασφάλεια επιχειρήσεων συµβάλλει στην επιτυχία των Πληροφοριακών Επιχειρήσεων µε τη λήψη µέτρων που µειώνουν τη δυνατότητα συλλογής του αντιπάλου σε κρίσιµες πληροφορίες για τις φίλιες δυνατότητες και προθέσεις. (β) Μέσω της ΠΠΕΠΙΧ, οι πληροφορίες προσδιορίζουν τις αδυναµίες και τα τρωτά σηµεία των φίλιων δυνάµεων. (γ) Οι πληροφορίες παρέχουν µια αξιολόγηση των προθέσεων και της πιθανής τακτικής του αντιπάλου στις οποίες ο Επιχειρησιακός ιοικητής µπορεί να βασίσει το σχέδιο προστασίας της δύναµής του. (2) Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (ΨΕ) Οι βασικές πληροφορίες παρέχουν µια αντίληψη των στάσεων και ανησυχιών του στόχου ακροατηρίου καθώς και της εθνολογικής και πολιτιστικής σύνθεσής του. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η κατάλληλη σχεδίαση και διεξαγωγή των ΨΕ. (3) Παραπλάνηση (α) Η παραπλάνηση εξαπατά τον αντίπαλο σε ότι αφορά τις φίλιες δυνατότητες προθέσεις και σχεδιαζόµενες επιχειρήσεις. Σκοπός της είναι να οδηγήσει προσεκτικά τον αντίπαλο να ενεργήσει ή να µην ενεργήσει µε τον τρόπο που δεν εννοεί τα σχέδια του. Απαιτεί σχεδίαση και στενό συντονισµό µε

30 -26 - τις πραγµατικές επιχειρήσεις ώστε να αποδειχθεί αποτελεσµατικό µέσο εξαναγκασµού του εχθρού να προβεί σε ενέργειες που θα έχουν δυσµενείς γι αυτόν επιπτώσεις. (β) Κατά την παραπλάνηση, οι πληροφορίες προσδιορίζουν: τον κατάλληλο στόχο, το σύστηµα και τα µέσα του Συστήµατος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ΣΠΕΣΤΑ- ISTAR) του αντιπάλου, τους πιθανούς ενδείκτες του αντιπάλου για την παραπλάνηση των συστηµάτων και µέσων συλλογής πληροφοριών και τέλος εκτιµούν τα αποτελέσµατα του σχεδίου επιχειρήσεων παραπλάνησης. (4) Ηλεκτρονικός Πόλεµος (ΗΠ) (α) Η συλλογή πληροφοριών από υποκλοπές των επικοινωνιακών συστηµάτων του αντιπάλου, καθιστά ικανό τον προσδιορισµό των τρωτών σηµείων των συστηµάτων διοικήσεως και ελέγχου και κατά συνέπεια στόχο των επιχειρήσεων ΗΠ. (β) Ο τρόπος µε τον οποίο ο ΗΠ διεξάγει επιχειρήσεις εξαρτάται από την απειλή που προβάλλει ο αντίπαλος. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν και αξιολογούν το µέγεθος της απειλής. (5) Φυσική Προσβολή (α) Οι πληροφορίες µέσω των µέσων του συστήµατος Συστήµατος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ΣΠΕΣΤΑ-ISTAR) και της διαδικασίας Πληροφοριακής Προπαρασκευής της Περιοχής Επιχειρήσεων (ΠΠΕΠΙΧ), παράγουν στοιχεία στοχοποίησης για τα επιθετικά µέσα προσβολής και κρούσης. (β) Οι πληροφορίες παρέχουν εκτιµήσεις αποτελεσµάτων προσβολής των στόχων, ως µέρος της διαδικασίας εκτίµησης ζηµιών µάχης. Στο σχήµα 6 απεικονίζεται διαγραµµατικά η εξέλιξη των πληροφοριακών δραστηριοτήτων σε όλες τις φάσεις των συγκρούσεων.

31 -27 - Σχήµα 6: Θεωρητικό ιάγραµµα Εξέλιξης Πληροφοριακών Επιχειρήσεων γ. Πληροφοριακή Υποστήριξη στις Πληροφοριακές Επιχει-ρήσεις Τα συστήµατα πληροφοριών υποστηρίζουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των πληροφοριακών επιχειρήσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: (1) Ασφάλεια Επιχειρήσεων (α) Μέσω της πληροφοριακής προπαρασκευής του χώρου µάχης, οι πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό των τρωτών σηµείων των φίλιων δυνάµεων. (β) Οι πληροφορίες παρέχουν µια εκτίµηση των εχθρικών προθέσεων και των πιθανών τακτικών, πάνω στις οποίες ο ιοικητής µπορεί να βασίσει το σχέδιό του για την προστασία των δυνάµεών του. (γ) Οι πληροφορίες προσδιορίζουν τα µέσα συλλογής του Συστήµατος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισµού Στόχων και Αναγνώρισης (ISTAR) του αντιπάλου, επιτρέποντας τη λήψη µέτρων προς αποφυγή της έκθεσης των φιλίων δυνάµεων σ αυτά. (δ) Οι δραστηριότητες αντιπληροφοριών συνεισφέρουν στην προστασία των δυνάµεων. (2) Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (ΨΕ) (α) Οι πληροφορίες εντοπίζουν το κατάλληλο ακροατήριο - στόχο για Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (ΨΕ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 18-Νοε-14 1 ΓΕΕΘΑ/ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.9.2012 2012/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Απόφασης, Μια Τέχνη Στο Σύγχρονο Πεδίο Της Μάχης Και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις

Λήψη Απόφασης, Μια Τέχνη Στο Σύγχρονο Πεδίο Της Μάχης Και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις Λήψη Απόφασης, Μια Τέχνη Στο Σύγχρονο Πεδίο Της Μάχης Και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις Καθηµερινά καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις για διάφορα ζητήµατα, από τα πιο µικρά µέχρι τα πιο µεγάλα. Οι πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων

Επικοινωνία, Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επικοινωνία, Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων Ενότητα 4: Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων Παναγιώτου Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Τσούμα Ερευνήτρια Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Αικατερίνη Τσούμα Ερευνήτρια Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Αικατερίνη Τσούμα Ερευνήτρια Κέντρου Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ E/15 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ E/15 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος 1. Προσδιορισµός κατάλληλων µέτρων αξιολόγησης για το πρόγραµµα ECDL α. Εφαρµογή διαφορετικών επιπέδων αξιολόγησης στο πρόγραµµα ECDL. Η αξιολόγηση του προγράµµατος ECDL πρέπει να διενεργείται σε 4 επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Σχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Τµηµατάρχης ΑΣΠ/3 ου Τµήµατος ΑµυντικήΣχεδίασηΝΑΤΟ-ΕΕ, Συνθήκες Μειώσεως Εξοπλισµών ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ιαλειτουργικότητα στις Ε σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες Smart

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός πλάνου Η σχέση χρόνου - ανάπτυξης πλάνου 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Προγραµµατισµός 2.

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικές Έννοιες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικές Έννοιες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγικές Έννοιες 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): Σύστημα που δέχεται, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 1.1 Το Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ψήφιση Κανονισμού Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 363 final 2013/0027 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 6 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α

ΟΜΙΛΙΑ. κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α ΟΜΙΛΙΑ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΣΕΒ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΒΟΥΛΗΣ Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Η ραγδαία επέκταση της παγκοσµιοποίησης σε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η Συνδ. 14.2 Στρατηγικό όραμα της CITES: 2008-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 11.1, που υιοθετήθηκε στην 11 η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Gigiri, 2000), μέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα