ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : Fax: Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αρ. 6/ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 2.Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. 3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον σύνδεσμο ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις 4/4/14 έως και 10/4/14. 4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :

2 6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την προμήθεια, της παρ.1 μαζί με τις τελικές προδιαγραφές, θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών. 7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Διευκρινίζεται ότι ο όρος Προμηθευτής όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται κατά το στάδιο του Διαγωνισμού στους Συμμετέχοντες σε αυτόν, ενώ μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού χαρακτηρίζει τον Ανάδοχο. 1. Η γλώσσα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας είναι η Ελληνική, στην οποία θα συνταχθεί και η προσφορά. 2. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 3. Ο Προμηθευτής θα επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η εν λόγω δήλωση απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά. 4. Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και την αρίθμηση που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Για κάθε επιμέρους σημείο θα πρέπει να δοθεί μόνο μία απάντηση, έστω και αρνητική ή εναλλακτική. Προσφορά που δεν έχει συνταχθεί με τον προαναφερθέντα τρόπο ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη στοιχεία (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.), απορρίπτεται. Διευκρινίζεται ότι μονολεκτική απάντηση δεσμεύει απόλυτα τον Προμηθευτή στο συγκεκριμένο άρθρο. 5. Οι χειρόγραφες απαντήσεις, οι διορθώσεις, τα ξύσματα & τα σβησίματα συνεπάγονται τον άμεσο αποκλεισμό του Προμηθευτή.

4 6. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας και από τα πιο πρόσφατα ανακοινωθέντα μοντέλα της κατασκευάστριας Εταιρείας. 7. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια για την οποία ο Προμηθευτής εξασφαλίζει και εγγυάται την υποστήριξη σε ανταλλακτικά του εξοπλισμού. 8. Κατά την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς (Αρ. Πρωτ. Γρ. Προμηθειών) δεν θα πρέπει τα υπό προμήθεια προϊόντα να έχουν χαρακτηριστεί ως end of life από τον Κατασκευαστή τους, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται εξ ολοκλήρου. 9. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να επισυνάψει πλήρη σειρά τεχνικών φυλλαδίων (PROSPECTUS) για κάθε προσφερόμενο είδος, τα οποία θα τεκμηριώνουν τον εξοπλισμό. 10. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το λογισμικό (π.χ. windows) συνοδευόμενο από πρωτότυπα εγχειρίδια (έντυπα) όπου προβλέπεται, καθώς και μέσα αποθήκευσης (CD-ROM κ.λ.π.) μαζί με τις νόμιμες άδειες χρήσης. 11. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει στον χώρο που θα του υποδειχθεί, σε πλήρη λειτουργική μορφή (με εγκατεστημένα το λειτουργικό σύστημα, drivers, εφαρμογές που συνοδεύουν τις συσκευές και λοιπά). 12. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση και διαπίστωση της καλής λειτουργίας του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου. 13. Ο Προμηθευτής θα επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι εκχωρεί στο Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου το δικαίωμα να ανοίγει τους προσωπικούς Η/Υ για κατεπείγουσες περιπτώσεις ή για μικρές παρεμβάσεις (π.χ. αντικατάσταση δίσκου, μνήμης κλπ), χωρίς να χάνει ο Η/Υ αυτός την εγγύησή του. Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρει κόστος κατ αποκοπή για κάθε μία από τις παρακάτω εργασίες: Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Win Xp) σε Η/Υ με όλους τους απαραίτητους οδηγούς συσκευών για την σωστή λειτουργία του Η/Υ.

5 Εγκατάσταση κάρτας (δικτύου, οθόνης κ.λ.π) ή συσκευής (DVD-ROM, ΔΙΣΚΟΥ κ.λ.π.) όχι για λόγους βλάβης αλλά π.χ. στα πλαίσια αναβάθμισης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρει ότι αποδέχεται, αν αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο, την σύναψη σύμβασης συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού, για δύο (2) επιπλέον έτη από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, καθώς και το ποσοστό (%) επί της αξίας αγοράς, βάσει του οποίου θα προκύπτει το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης. Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής οδηγεί σε απόρριψη εξ ολοκλήρου της προσφοράς.

6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Η/Υ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΠΥΡΗΝΑ >= 3.8 GHz. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά Χαρακτηριστικά: Αριθμός Τεμαχίων 20 Το προϊόν να διατίθεται στην διεθνή αγορά. Τα τμήματα που το συνθέτουν (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) εκτός από τις εσωτερικές κάρτες, να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή που θα αναγράφεται εμφανώς σε αυτά και στα κιβώτια που θα είναι συσκευασμένα. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Ενσωματωμένο υποσύστημα σε προστατευμένη περιοχή του σκληρού δίσκου με δυνατότητα αποθήκευσης και επαναφοράς των εργοστασιακών ή και των εταιρικών προγραμμάτων/ρυθμίσεων/δεδομένων. Πιστοποίηση ENERGY STAR & EPEAT GOLD Επεξεργαστής: Επεξεργαστής τεχνολογίας Tετραπλού Πυρήνα ή νεώτερο Συχνότητα λειτουργίας (GHz) >=3.8 Βασική -εγγενή συχνότητα λειτουργίας Ενσωματωμένος ελεγκτής γραφικών Αρχιτεκτονική επεξεργαστή 32nm Μνήμη cache (MΒ) 3 Μητρική Κάρτα (Motherboard): Ελεύθερες θύρες PCI 1 (επιθυμητό) θύρες USB θύρες USB Θύρα PCI express 16x 1 Θύρα PCI express 1x 1 Σειριακές θύρες 1 Κεντρική Μνήμη: Προσφερόμενη 4 GB DDR MHZ Μονάδα Σκληρού Δίσκου (HDD): Χωρητικότητα 500 GB Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) 7200 Τύπος διαύλου SATA 3 ή ανώτερο Κάρτα γραφικών (αποδεκτό και on board): Να διαθέτει έξοδο VGA ή DVI για βιντεοπροβολέα και Display port Μνήμη της κάρτας Να αναφερθεί Υποστηριζόμενη ανάλυση 2048x1536 Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης 60Hz στα Κύκλωμα Ήχου (αποδεκτό και on board) Κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000 Mbps Οπτικός δίσκος DVD-R/W Drive Dual Layer 16x / 40x Πληκτρολόγιο Ελληνο-λατινικό πληκτρολόγιο τύπου Qwerty με

7 αριθμό πλήκτρων 101 και μόνιμα αποτυπωμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες Ποντίκι optical wheel mouse Κουτί Κουτί Minitower ή Micrtower. 2 θύρες USB στο εμπρός μέρος. Τροφοδοσία που να είναι επαρκής σε πλήρη επέκταση του συστήματος. ( 280W ενεργειακής αποδοτικότητας 89%) Πιστοποιήσεις Να πληροί πιστοποίηση CE Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards και να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά. Ασφάλεια Προγράμματα ασφαλείας, διαχείρισης και διαγνωστικών ελέγχων του ίδιου κατασκευαστή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Εγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro GR Οθόνη Αριθμός Τεμαχίων 25 Τύπος TFT 23" του ιδίου κατασκευαστή με τον Η/Υ Ανάλυση 1920x1080 Να ικανοποιεί τα standards: Energy Star, TCO Contrast Ratio 1000:1 VGA, DVI & DISPLAY PORT Καλώδιο DISPLAY PORT Δυνατότητα ρύθμισης ύψους, περιστροφής & κλίσης της οθόνης Response Time (ms) 5

8 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER BLACK & WHITE, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αριθμός Τεμαχίων 10 Να αναφερθεί το μοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser Ταχύτητα εκτύπωσης 33 ppm Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1200 x 1200 dpi Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex unit) Μνήμη 256 MB Ταχύτητα επεξεργαστή 800 MHz Να διαθέτει ενιαίο toner/drum Οθόνη έγχρωμων γραφικών Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4 Απαιτούμενη τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλων Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες (Duty Cycle) σελίδες Υποστήριξη-Προσομοίωση PCL5c,PCL6, Postscript 3 Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ 45) Θύρα USB >=2.0 Εγγύηση Τρία (3) έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να δοθεί ο κωδικός εγγύησης του κατασκευαστή

9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COLOR LASER, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ HEAVY DUTY. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αριθμός Τεμαχίων 1 Να αναφερθεί το μοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τεχνολογία Εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης Ποιότητα ασπρόμαυρης -έγχρωμης εκτύπωσης Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex unit) Μνήμη Ταχύτητα επεξεργαστή Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Απαιτούμενη τροφοδοσία χαρτιού Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες (Duty Cycle) Υποστήριξη-Προσομοίωση Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ 45) Θύρα USB >=2.0 Εγγύηση Τρία (3) έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να δοθεί ο κωδικός εγγύησης του κατασκευαστή Color Laser 40 ppm 40 ppm 1200 x 1200 dpi 512 MB 800 MHz Α4 500 φύλλων σελίδες PCL5c,PCL6, Postscript 3 με αυτόματη εναλλαγή γλωσσών ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ BARCODE Printer Zebra TLP2844 Εγγύηση: Ένα (1) έτος με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σημείωση: Στην παρούσα περίπτωση ζητείται συγκεκριμένο μοντέλο και κατασκευαστής, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στο πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων και θα επέλθει επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο, λόγω νέας παραμετροποίησης των σχετικών εφαρμογών. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην υπ αριθ. πρωτ. 5690/ επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας του αντίστοιχου λογισμικού, την οποία επισυνάπτουμε. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 5 Τεμάχια ΑΠΑΝΤΗΣΗ

10 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή Η/Υ + πληκτρολόγιο + mouse. Οθόνες με εγγύηση zero pixel. Εκτυπωτές με care pack 3 years onsite NBD, τα οποία θα ενεργοποιούνται από τον προμηθευτή. Εξαιρούνται οι εκτυπωτές Zebra TLP2844 για τους οποίους ζητείται εγγύηση ενός (1) έτους. Κατά την διάρκεια της εγγύησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη προβλήματα στο λειτουργικό σύστημα εκτός και εάν αυτά εμφανιστούν τον 1 ο μήνα λειτουργίας, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από τον Ανάδοχο. Σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης θα καλύπτεται το κόστος (και όχι μέρος αυτών) : εργασίας, ανταλλακτικών και μεταφορικών Για όλο τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, οι εργασίες θα εκτελούνται στον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού και εντός του ωραρίου του Νοσοκομείου (on site support next business day). Σε περίπτωση που λόγω της φύσης της βλάβης δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό, ο Ανάδοχος θα μεταφέρει τη χαλασμένη συσκευή και θα πραγματοποιεί την επισκευή στο χώρο του. Για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή, ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά την χαλασμένη συσκευή, με άλλη ιδίων δυνατοτήτων. Μετά την τηλεφωνική αναγγελία της βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει τεχνικό για την διάγνωση-επίλυσή της. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα απασχολεί υπαλλήλους του Νοσοκομείου για να επιτύχει τηλεφωνική διάγνωση της βλάβης. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 (on-site NBD) ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση 1 / 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη ) 2 / 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη ) 2 / 12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα