Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3"

Transcript

1 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ ¹ ¹P-µ µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ ŸŸP :E œ ¹U µ ¹ ŵ µ º E Ÿ 1. Polos sh liyach Yahushuà hamashiyach `al-piy mits wath ha Elohim moshiy`enu w ha Adon Yahushuà hamashiyach tiq wathenu. 1Tim1:1 Shaul, an apostle of the Mashiyach Yahushua according to the commandment of Elohim our Savior, and of the Master Yahushua the Mashiyach, who is our hope, 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡµῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡµῶν 1 Paulos apostolos Christou I sou katí epitag n theou s t ros h m n kai Christou I sou t s elpidos h m n MINGXE CQG ]Pd 2 R[hgI GI[oDE M]L[E ¹ ¼ µš E ½ Á ¹U¹ ¼ Ÿ A ŸI¹œŸ ¹Š- ƒ :E ¾ ¼ µ º E µ ¹ ŵ E ¹ƒ ¹ ¾½ œ Ÿ 2. el-tiymothiyos b no ha amitiy ba emunah chesed w rachamiym w shalom me eth Elohim Abiynu w hamashiyach Yahushuà Adoneynu. 1Tim1:2 To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from Elohim the Father and the Mashiyach Yahushua our Master. 2 Τιµοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει, χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. 2 TimotheŸ gn siÿ teknÿ en pistei, charis eleos eir n apo theou patros kai Christou I sou tou kyriou h m n. ZA[L _on IxKLd DpD 3 :DXF DX]x ZX]D IxLAL ZVWN DhVx ORNL Ÿ A œ ƒ Ļ¹ ¹U µr¹a ŸC µ ¹U A M¹ : š ˆ šÿu œ¾šÿ ¹U ¹ƒ ¹ ¼ œ ¹ Eµ U µ µ 3. hineh b lek tiy l Maq don ya biqash tiy mim ak lashebeth b Eph sos l ma`an t tsaueh miq tsath anashiym l bil tiy horoth Torah zarah. 1Tim1:3 As I besought you to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, 3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσµεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόµενος εἰς Μακεδονίαν,

2 ἵνα παραγγείλῃς τισὶν µὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν 3 Kath s parekalesa se prosmeinai en EphesŸ poreuomenos eis Makedonian, hina paraggeilÿs tisin m heterodidaskalein Z]CL]Z IChoLLh Z]CeDL MdL 4 S]Q - œÿ Ÿœ EL¹ E œÿ Bµ Á¹ E ¹ā ¾ : E ½ Á ¹ ¾½ -œ A œÿ ƒ¹ ¾ œÿ ¹ ¹ ¹ƒ µ Ÿ 4. w lo yasiymu libam l hagadoth ul limudey tholadoth she eyn-lahem soph ham biy iym lish eloth w lo lib noth beyth- Elohim ba emunah. 1Tim1:4 neither give heed to myths and endless genealogies, which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith. 4 µηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν µᾶλλον ἢ οἰκονοµίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. 4 m de prosechein mythois kai genealogiais aperantois, haitines ekz t seis parechousin mallon oikonomian theou t n en pistei. X]DH DEVoD ZILKZ-Im 5 DlWP ZRCAh šÿ Š ƒ A ƒ¼ µ ¹ ¹Lµ œ ¹ µœ- ¹J : Eƒ - ¾ E ½ ƒe ͹ œµ µ ƒe 5. kiy-thak liyth hamits wah hiy ha ahabah b leb tahor ub da`ath n qiyah ube emunah lo -ts bu`ah. 1Tim1:5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and from a good conscience and a sincere faith. 5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου, 5 to de telos t s paraggelias estin agap ek katharas kardias kai syneid se s agath s kai piste s anypokritou, :LAD IChoL hptle gmxfo hrx [I 6 : ƒ EL¹ š¼ µ E ¹Iµ D J šµc¹l E Ú š ¼ 6. yesh asher ta`u midar kah wayiph nu acharey limudey habel. 1Tim1:6 From which some having swerved have turned aside to vain discussion, 6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς µαταιολογίαν 6 h n tines astoch santes exetrap san eis mataiologian MD DN MIRCI DX]Z IX]N Z]IDL MIVTG 7 :EILR MIPf MD DNh ¹š ¾ ¹ ¾ šÿœ šÿ œÿ ¹ ¹ ¼ ˆ

3 : ¹ Ć E 7. chaphetsiym lih yoth morey Thorah w eynam yod `iym mah hem om riym umah hem daniym `alayu. 1Tim1:7 desiring to be teachers of the Law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm. 7 θέλοντες εἶναι νοµοδιδάσκαλοι, µὴ νοοῦντες µήτε ἃ λέγουσιν µήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 7 thelontes einai nomodidaskaloi, m noountes m te ha legousin m te peri tin n diabebaiountai. :DX]xm gd DA]H DX]xD Im hprci 8 : šÿuµj DÁ LµU ¹ -¹ ƒÿš šÿuµ ¹J E µ ƒ¼ 8. abal yada` nu ki hatorah tobah im-yish tamesh bah ha adam katorah. 1Tim1:8 But we know that the Law is good, if a man uses it lawfully, 8 Οἴδαµεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόµος, ἐάν τις αὐτῷ νοµίµως χρῆται, 8 Oidamen de hoti kalos ho nomos, ean tis autÿ nomim s chr tai, MIR[sD XhARd Im WIftL WGD[ ]xrcd 9 MILAPh MIR[XD MICXoDE :MIGtXNh ¹ Pµ šeƒ¼ µa ¹ ¹J ¹CµQµ µāe ¾ ¾ µ œ ¾ˆ ŸU µ A Š ƒ - Jµ ¹ ƒ E ¹ Š ¹ Hµ µ ¹ š ¹ š¾lµ : ¹ Qµš E - Jµ E 9. b da` to zo th shehachoq lo husam latsadiyq ki im ba`abur hapsh `iym w hamor diym har sha`iym w hachata iym t me iym un baliym makey- ab umakey- em um rats chiym. 1Tim1:9 knowing this, that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the lawless and sinners, for the unholy and profane, for murders of fathers and murders of mothers, for manslayers 9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόµος οὐ κεῖται, ἀνόµοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁµαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ µητρολῴαις, ἀνδροφόνοις 9 eid s touto, hoti dikaiÿ nomos ou keitai, anomois de kai anypotaktois, asebesi kai hamart lois, anosiois kai beb lois, patrolÿais kai m trolÿais, androphonois MIPXW[E [TP IAPBE MIAK[E MIPFE 10 GWnD-ON `TD D\RN-LKE XWyL MIRd[PE ¹ š µ ƒ ¾ š ˆ-œ ¹ƒ ¾ ¹ ¾ˆ : ¹šÁµ µ Kµ - ¹ ā¼ µ - š Vµ ¹ Á ¹ 10. w zoniym w shok biym eth-zakar w gon bey nephesh w shaq raniym w nish ba`iym lashaqer w kal-ma`aseh hephe k min-haleqach habariy. 1Tim1:10 and immoral men and homosexuals and for kidnappers, and for liars, for perjurers, and if there be any other thing that is contrary to sound teaching,

4 10 πόρνοις ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται 10 pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois, kai ei ti heteron tÿ hygiainousÿ didaskalia antikeitai :ICId CIWTD `XAND C]Am ZX]\A ITm 11 : ¹ A ¹ ¹ š ¼ š¾ƒ µ µ Ÿƒ J œµšÿā ƒ ¹ J 11. k phiy b sorath k bod ha El ham bora k asher hiph qiyd b yadiy. 1Tim1:11 according to the glorious gospel of the blessed El, with which I have been entrusted. 11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. 11 kata to euaggelion t s dox s tou makariou theou, ho episteuth n eg. LIG GI[oD R[hgIL DC]N IPPDE 12 :]L ZX[NL IPNI\IE ¹ ¹ š Fµ µ E ¾ ¼ µ ¹ ŵ µ º E Ÿ ¹ ¹ ƒ :Ÿ œ š ¹ ¹ ¹ā µ ½ ¹ µ š š ¼ 12. w hin niy modeh l Yahushuà hamashiyach Adoneynu ham az reniy chayil asher ra aniy ne eman way siymeniy lim shareth lo. 1Tim1:12 I thank the Mashiyach Yahushua our Master, who has strengthened me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, 12 Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναµώσαντί µε Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν, ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο θέµενος εἰς διακονίαν 12 Charin ech tÿ endynam santi me ChristŸ I sou tÿ kyriÿ h m n, hoti piston me h g sato themenos eis diakonian IxNGX SXGNh SfXNh SfBN IZIID MIPTnN 13 ZRC-ILdN IZI\R Im ¹U µ ºš ƒ¼ š E Cµš E Cµ ¹œ ¹ ¹ K¹ š ¼ : E ½ A œµ µ - ¹ A¹ ¹œ ¹ā ¹J 13. asher mil phaniym hayiythiy m gadeph um radeph um chareph abal ruachm tiy ki `asiythiy mib liy-da`ath b eyn emunah. 1Tim1:13 who was before a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor: but I obtained mercy because I acted ignorantly in unbelief; 13 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφηµον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν, ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ 13 to proteron onta blasph mon kai di kt n kai hybrist n, alla le th n, hoti agno n epoi sa en apistia ; CQG ILR LfBlE 14 :R[hgI GI[od

5 E ½ -¹ E ¾ ¼ ¾ ¾ ¹A µ µc ¹Iµ :µ º E µ ¹ ŵA ƒ¼ µ 14. wayig dal `alay bim od m od chesed Adoneynu `im-ha emunah w ha ahabah bamashiyach Yahushuà. 1Tim1:14 and the grace of our Master was exceeding abundant with the faith and love which is in the Mashiyach Yahushua. 14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν µετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 14 hyperepleonasen de h charis tou kyriou h m n meta piste s kai agap s t s en ChristŸ I R[hgI GI[oD[ LdWZDL LmL XAfD 15 :MDd L]CeD RI[]DL ML]RL Á µ º E µ ¹ ŵ Aµ œ¹ ¾Jµ E š š ƒćµ ½ Š : Á Ÿ Bµ ¹¾ š ¼ ¹ Hµ µ -œ µ ¹ Ÿ Ÿ 15. ne eman hadabar w ra uy lakol l hith qabel shehamashiyach Yahushuà ba la`olam l hoshiy`a eth-hachata iym asher anokiy hagadol bahem. 1Tim1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptance, that the Mashiyach Yahushua came into the world to save sinners; of whom I am foremost of all. 15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον ἁµαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰµι ἐγώ. 15 pistos ho logos kai pas s apodoch s axios, hoti Christos I sous lthen eis ton kosmon hamart lous s sai, h n pr tos eimi eg. GI[oD R[hgI ORNL IxNGX XhARAh 16 LKL IZ]IDL ]GhX Id :ML]R IlG MDL Z]IDL ]d µ ¹ ŵ µ º E šµ š ¼ µ µ ¹U µ ºš œ ¾ˆ šeƒ¼ µƒe ˆŠ ¾ œÿ ¹œŸ ¹ Ÿ Eš š¾ - J-œ Ÿ ¹š ƒ ¹A : Ÿ Iµ œÿ ¹ ŸA ¹ ¼ µ E ¾ƒ -š ¼ 16. uba`abur zo th ruachm tiy l ma`an asher yar eh Yahushuà hamashiyach biy bari shonah eth-kal- ore k rucho lih yothiy l oth l kol asher-yabo u l ha amiyn bo lih yoth lahem chayey `olam. 1Tim1:16 But because of this cause I obtained mercy, so that in me as the foremost, Yahushua the Mashiyach might show forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe in Him for eternal life. 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐµοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν µακροθυµίαν πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν µελλόντων πιστεύειν ἐπ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 alla dia touto le th n, hina en emoi pr tÿ endeix tai Christos I sous t n hapasan makrothymian pros hypotyp sin t n mellont n pisteuein epí autÿ eis z n ai nion. OIRN MLRpDE CRL MluD MINL]R `LNh 17 MINL]R INL]RL XCDDE C]AmD ]L ]fal MKGDE

6 ¹ µ Mµ µ ͵Rµ ¹ ¾½ ¹ Ÿ E ˆ : ¹ Ÿ Ÿ š Ÿƒ Jµ Ÿ ŸCµƒ 17. umele k `olamiym ha Elohim haqayam la`ad w hane` lam me`ayin w hechakam l bado lo hakabod w hehadar l `ol mey `olamiym Amen. 1Tim1:17 Now to the King eternal, immortal, invisible, the only the Elohim, be honor and glory forever and ever. Amen. 17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ µόνῳ θεῷ, τιµὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν. 17 tÿ de basilei t n ai n n, aphthartÿ aoratÿ monÿ theÿ, tim kai doxa eis tous ai nas t n ai n n, am n. ITm Q]lZ]NIH IPd _hvn 18 :DA]kD DNGLoD OCI-LR MGnx _ILR Z]NCuD ¹ J ŸI¹œŸ ¹Š ¹ A Ȩµ ¹ ¼ œ ¾Fµ ¹Lµ -œ : ƒÿhµ ¹Lµ -µ Ḱ¹U š ¼ œÿ ¾Rµ œÿ Eƒ Mµ 18. eth-hamits wah hazo th aniy m tsau ak b niy Tiymothiyos k phiy han bu oth haqod moth `aleyak asher tilachem `al-yadan hamil chamah hatobah. 1Tim1:18 This command I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight, 18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεµαί σοι, τέκνον Τιµόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν 18 Taut n t n paraggelian paratithemai soi, teknon Timothee, kata tas proagousas epi se proph teias, hina strateuÿ en autais t n kal n strateian gd DlWP ZRCAh 19 XAyxE DÁ ¹ ¼ ¾ -š ¼ ͹ œµ µ ƒe E ½ Á ˆ¾ ½ Š : œ E ½ œµi¹» š ƒ V¹Uµ 19. le echoz ba emunah ub da`ath n qiyah asher-yesh mo asiym bah watishaber aniyath emunatham. 1Tim1:19 keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck concerning their faith. 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάµενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν, 19 ech n pistin kai agath n syneid sin, h n tines ap samenoi peri t n pistin enauag san, OH\L MIxXQN Q]lPNhD MDNh 20 :C]R SfB IxLAL hxqhi ORNL Š āµ ¹U šµ š ¼ ŸšÇ µ ¼ µ ŸI¹ E E : Ÿ Cµ ¹U ¹ƒ Eš ɹ µ µ 20. umehem Hum niyos wa Alek san d ros asher m sar tiym lasatan

7 l ma`an yiuas ru l bil tiy gadeph `od. 1Tim1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to hasatan, so that they shall be taught not to blaspheme. 20 ὧν ἐστιν Ὑµέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσιν µὴ βλασφηµεῖν. 20 h n estin Hymenaios kai Alexandros, hous pared ka tÿ Satana, hina paideuth sin m blasph mein.

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith.

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith. Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Barnava (Timothy) Chapter 1. ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE hpri[]n MIDL@D

Sefer 1 Barnava (Timothy) Chapter 1. ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE hpri[]n MIDL@D Sefer 1 Barnava (Timothy) Shavua Reading Schedule (42 ( 42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 1 2 Tim 1-3 Chapter 1 ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE hpri[]n MIDL@D œµ ¹ ¹P- µ µ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Titos (Titus) for the faith of those chosen of Elohim and the knowledge of the truth which is according to holiness,

Sefer Titos (Titus) for the faith of those chosen of Elohim and the knowledge of the truth which is according to holiness, Sefer Titos (Titus) Chapter 1 ITL GI[oD R[hgI GIL[h MIDL@ CAR Q]L]s Tit1:1 :ZhCIQGL X[@ ZN@D ZRCE MIDL@ IXIGd ZPhN@ ¹ ¾½ š ¹ A œµ E ½ ¹ µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ E ¹ ¾½ ƒ ŸŸP :œe ¹ ¼ µ š ¼ œ ½ œµ µ 1. Polos `ebed

Διαβάστε περισσότερα

: ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1. Polos `ebed Yahushuà hamashiyach m qora lih yoth shaliyach w nib dal lib sorath Elohim.

: ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1. Polos `ebed Yahushuà hamashiyach m qora lih yoth shaliyach w nib dal lib sorath Elohim. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (31th sidrot) - Rom 1-7 GIL[ Z]IDL @XWN GI[oD R[hgI CAR Q]L]s Rom1:1 :MIDL@ ZX]\AL LfAPE µ ¹ œÿ ¹ š¾ µ ¹ ŵ µ º E ƒ ŸŸP : ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth.

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 5 hpl M]L[ DPhN@A hpwfvp IXG@ OKL Rom5:1 :GI[oD R[hgI hpipc@d MIDL@D-MR E Ÿ E ½ ƒ E µc ¹ š¼ µ :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µa ¹ ¾½ -¹ 1. laken acharey nits daq nu ba emunah shalom

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Sefer (Qolassim) Colossians

Sefer (Qolassim) Colossians Sefer (Qolassim) Colossians Chapter 1 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Col1:1 :hpig@ Q]lZ]NIHE ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿ ŸP :E ¹ ŸI¹œŸ ¹Š 1. Polos sh liycha Yahushùa hamashiyach bir tson Elohiym

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Titos (Titus) for the faith of those chosen of Elohim and the knowledge of the truth which is according to holiness,

Sefer Titos (Titus) for the faith of those chosen of Elohim and the knowledge of the truth which is according to holiness, Sefer Titos (Titus) Chapter 1 ITL GI[oD R[hgI GIL[h MIDL@ CAR Q]L]s Tit1:1 :ZhCIQGL X[@ ZN@D ZRCE MIDL@ IXIGd ZPhN@ ¹ ¾½ š ¹ A œµ E ½ ¹ µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ E ¹ ¾½ ƒ ŸŸP :œe ¹ ¼ µ š ¼ œ ½ œµ µ 1. Polos `ebed

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Qolassim (Colossians)

Sefer Qolassim (Colossians) Sefer Qolassim (Colossians) Chapter 1 :hpig@ Q]lZ]NIHE MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Col1:1 :E ¹ ŸI¹œŸ ¹Š ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ ŸŸP 1. Polos sh liyach Yahushuà hamashiyach bir tson Elohim w

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Yahuchanan (1 John)

Sefer Aleph Yahuchanan (1 John) Sefer Aleph Yahuchanan (1 John) Chapter 5 MIDL@N CL]P @hd GI[oD @hd R[hgI Im OIN@oD-Lm 1John5:1 :]x@n CL]pD-Z@ Me AD@I ]CIL]N-Z@ AD@D-LKE ¹ ¾½ Ÿ E µ ¹ ŵ E µ E ¹J ¹ ¼ µlµ - J :ŸU¹ ŸMµ -œ µb ƒµ ½ Ÿ ¹Ÿ -œ

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25

P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 P6-2011-64.. Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 Œ ²μ... P6-2011-64 ² μ Ö ²Õ³ Ö ± ³ Ö μ Í Ì μ Ò Ö μ-ë Î ± ³ ³ Éμ ³ μ²ó μ ³ ³ ± μé μ Œ -25 μ³μðóõ Ö μ-ë

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Barnava (2 Timothy)

Sefer Bet Barnava (2 Timothy) Sefer Bet Barnava (2 Timothy) Chapter 1 MIDL@D O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 2Tim1:1 :GI[oD R[hgId X[@ MIlGD ZGHAD ITL ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ ŸŸP :µ ¹ ŵ µ º E A š ¼ ¹Iµ µ œµ Š ƒµ ¹ 1. Polos sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Barnava (2 Timothy)

Sefer Bet Barnava (2 Timothy) Sefer Bet Barnava (2 Timothy) Chapter 1 MIDL@D O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 2Tim1:1 :GI[oD R[hgId X[@ MIlGD ZGHAD ITL ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ ŸŸP :µ ¹ ŵ µ º E A š ¼ ¹Iµ µ œµ Š ƒµ ¹ 1. Polos sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians)

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (41 ( 41th sidrot) - 1 Th 1-5, 1 2 Th 1-3 ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 1Th1:1 CQG GI[oD R[hgI O]C@Ah A@D MIDL@d MIlWIP]LqxD :GI[oD

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Tessaloniqim (2 Thessalonians)

Sefer Bet Tessaloniqim (2 Thessalonians) Sefer Bet Tessaloniqim (2 Thessalonians) Chapter 1 MIlWIP]LqxD ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 2Th1:1 :GI[oD R[hgI hpipc@ah hpia@ MIDL@d I¹ ¹ ŸŃ Uµ œµk¹ - ŸI¹œŸ ¹Š Ÿ ¹ ŸŸP :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µƒe E ¹ƒ

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1

Sefer 2 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 Sefer 2 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 2Th1:1 :GI[oD R[hgI hpipc@ah hpia@ MIDL@d MIlWIP]LqxD œµk¹ - ŸI¹œŸ ¹Š Ÿ ¹ Ÿ ŸP :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µƒe E ¹ƒ ¹ ¾ A I¹ ¹ Ÿ Ń

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Kepha (Peter)

Sefer 2 Kepha (Peter) Sefer 2 Kepha (Peter) Chapter 1 ]GIL[h GI[oD R[hgI CAR Q]XHs O]RN[ 2Pet1:1 hpidl@ ZWCVd hpn[m DXWI DPhN@ hldw X[@-L@ :GI[oD R[hgI hpri[]nh Ÿ ¹ E µ ¹ ŵ µ º E ƒ Ÿš Š P Ÿ ¹ E ¾ ½ œµ ¹ A E Ḱ J š E ½ E A¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Philippim (Philippians)

Sefer Philippim (Philippians) Sefer Philippim (Philippians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (40th sidrot) - Phil 1-4, Col 1-3 MI[CuD-Lm-L@ R[hgI GI[oD ICAR Q]lZ]NIHE Q]L]s Phil1:1 :MI[oyDE MP]NBDD-MR IsLITd MD X[@ R[hgI GI[od ¹ Ŗµ

Διαβάστε περισσότερα

:E ¹ƒ E ¾½ Ÿ š¹j 4. asher-nathan eth-naph sho `al-chato theynu l chal tsenu min-ha`olam hara` hazeh kir tson Eoheynu Abiynu.

:E ¹ƒ E ¾½ Ÿ š¹j 4. asher-nathan eth-naph sho `al-chato theynu l chal tsenu min-ha`olam hara` hazeh kir tson Eoheynu Abiynu. Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (38th sidrot) - Gal 1-6 MC@-OA ICI-LR @LE MC@ IPdN @L GILyD Q]L]s Gal1:1 :MIZoD-ON ]XIRD X[@ A@D MIDL@E GI[oD R[hgI ICI-LR-M@ Im - ƒ -µ ¾ A¹

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å 1 9 8 0 þÿ ¼ à ½ ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Galatim (Galatians)

Sefer Galatim (Galatians) Sefer Galatim (Galatians) Chapter 3 EIT[Kd MKZ@ DRZD IN ZRC IXQG MIHLe gd@ Gal3:1 IXG@ (ZN@D-L@ RN[ IxLAL) :MKIPIR CBPL AhLtD GI[oD R[hgI XlV X[@ ¹A œ œ¹ ¹ œµ š µ ¹Š B D ¼ š¼ µ (œ ½ - µ ¾ ¹U ¹ƒ ) : ƒe

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

GI[oD R[hgI `hxd 3 :GI[od MIN]Xod GhX ZmXd-LKd hpkxd

GI[oD R[hgI  `hxd 3 :GI[od MIN]Xod GhX ZmXd-LKd hpkxd Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (39 ( 39th sidrot) - Eph 1-6 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Eph1:1 GI[od MIPIN@Nh (Q]QT@d) MI@VNpD MI[CuD-L@ :R[hgI ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

: ŸBµA V ¹Š ƒ Vµ š ā Ÿ ¹ ¾ 1. Ya`aqob `ebed Elohim wa Adoneynu Yahushuà hamashiyach sho el lish lom sh neym `asar hash batiym shebagolah.

: ŸBµA V ¹Š ƒ Vµ š ā Ÿ ¹ ¾ 1. Ya`aqob `ebed Elohim wa Adoneynu Yahushuà hamashiyach sho el lish lom sh neym `asar hash batiym shebagolah. Sefer Yaaqov (James) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (45th sidrot) - James, 1 & 2 Peter, 1 & 2 & 3 John, Judas GI\oD R[hgI hpipc@e MIDL@ CAR AWRI Jam1:1 :DL]edy MIHAyD X\R MIP[ M]L[L L@[ µ ¹āŵ µ º E

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (39th sidrot) - Eph 1-6

Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (39th sidrot) - Eph 1-6 Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (39th sidrot) - Eph 1-6 MI@VNpD MI[CuD-L@ MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Eph1:1 :R[hgI GI[od MIPIN@Nh (Q]QT@d) ¹ ¹Mµ ¹ Ŗµ - ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Yahuchanan (John) Chapter 1

Sefer 1 Yahuchanan (John) Chapter 1 Sefer 1 Yahuchanan (John) Chapter 1 hpi@x hpipirah hprn[ X[@ [@XN DID X[@ Z@ 1John1:1 :MIlGD XAf-LR hpici h[[n X[@E hphdd X[@ E ¹ š E ƒe E µ š ¼ ¾š š ¼ œ : ¹Iµ µ šµƒç- µ E E ¼ ¹ š ¼ µ E ŠµA¹ š ¼ 1. eth

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation)

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1 Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th sidrot) - Rev 1-7 Z@ EICAR-Z@ Z]@XDL MIDL@D ]L-OZP X[@ GI[oD R[hgI O]FG Rev1:1 :OPG]IL ]farl ]K@LN-CId ]GL[d RIC]D

Διαβάστε περισσότερα

: ¹š ƒ¹ ¾š¼ µ ¹ ¾ A ¹ ˆ¼ -¹ ¹J 4. kiy-k ley mil cham tenu lo shel-habasar hem kiy im-chazaqiym b Elohim laharos mib tsariym.

: ¹š ƒ¹ ¾š¼ µ ¹ ¾ A ¹ ˆ¼ -¹ ¹J 4. kiy-k ley mil cham tenu lo shel-habasar hem kiy im-chazaqiym b Elohim laharos mib tsariym. Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 10 ]ZLNGE GI[oD ZEPRd MKZ@ XIDFN IPPD Q]L]T IP@E 2Cor10:1 :MKILR Uo@ZN IWGXAh MKK]Zd IP@ GhX-LT[ MKIPTd X[@ Ÿœ µ ¹ ŵ œµ µ A œ š ¹ ˆµ ¹ ¹ ŸŸ ¹ ¼ µ : ¼ Lµ œ¹ ¹»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 7 IP@ DX]xD IRCIL Im IG@ MxRCI @LD ]@ Rom7:1 :EIlG INI-Lm MC@D-LR HL[x DX]xD Im XdCN ¹ ¼ šÿuµ ¾ ¹J U µ ¾¼ Ÿ : ͵ - J -µ Šµ ¹U šÿuµ ¹J š Aµ 1. o halo y da` tem echay kiy l

Διαβάστε περισσότερα

.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ

.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ 13-2016-82.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ ˆ Œ ˆŸ Š Š Š ( ) ƒ ˆ ˆ ˆŒ Œ Ÿ Š Œ Š ˆŒ NA62. I. ˆ Œ ˆŸ Ÿ Œ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É ƒ²μ É... 13-2016-82 ² ³ Éμ μ²μ Ö μ ÒÌ μ μ²μ± Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΡΩΤΗΝ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΡΩΤΗΝ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ. In epistulam i ad Timotheum (homiliae 118) ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΡΩΤΗΝ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ. Τῶν τοῦ Ἀποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280

Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280 Ó³ Ÿ.. 2012.. 9, º 8.. 89Ä97 Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280 ƒ. ƒ. ƒê²ó ±Ö,.. Ê, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö Ò μ±μî ÉμÉ Ö Ê ±μ ÖÕÐ Ö É ³ ÉÒ ³μ μ μ Éμ Ö - ÒÌ ±Í ³. ƒ.. ² μ Ñ μ μ É ÉÊÉ Ö

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 8 Shavua Reading Schedule (32th sidrot) - Rom 8-12 GI[od MD X[@ Dn@A DN[@-OI@ DxR Om-LR Rom8:1 :(GhXD ITL @n@ X\dK @n[ MIKnDZoD) R[hgI µ ¹ ŵA š ¼ K ƒ µ - Úµ J-µ :(µ Eš ¹

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

MIPWiD ZId-LKE L]CeD ODmD ILR CIRI-Me X[@m 5 W\oCL MIG@D-L@ `L@E MIAxKN IxLdW MDN X[@ :hxqhi ORNL ML[hXI M@IADLh Do[ MI@VNpD-Z@-S@ XQ@L

MIPWiD ZId-LKE L]CeD ODmD ILR CIRI-Me X[@m 5 W\oCL MIG@D-L@ `L@E MIAxKN IxLdW MDN X[@ :hxqhi ORNL ML[hXI M@IADLh Do[ MI@VNpD-Z@-S@ XQ@L Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 22 :MKIPTL WfHV@E DXdC@E @P-hRN[ IZ]A@E IG@ Acts22:1 : ¹ CµŠ š Aµ ¼ µ -E ¹ œÿƒ¼ µ µ µ 1. achay wa abothay shim `u-na wa adab rah w ets tadeq liph neykem. Acts22:1

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym.

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym. Sefer Yahuchanan (John) Chapter 12 IPID ZIAL R[hgI @d GQsD-BG IPTL MINI Z[[E John12:1 :MIZoD MRN XIRD X[@ XFRL M]WN ¹ ¹ œ ƒ µ º E Á µ Pµ - µ ¹ ¹ œ : ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney

Διαβάστε περισσότερα

: ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1. Polos `ebed Yahushuà hamashiyach m qora lih yoth shaliyach w nib dal lib sorath Elohim.

: ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1. Polos `ebed Yahushuà hamashiyach m qora lih yoth shaliyach w nib dal lib sorath Elohim. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (31th sidrot) - Rom 1-7 GIL[ Z]IDL @XWN GI[oD R[hgI CAR Q]L]s Rom1:1 :MIDL@ ZX]\AL LfAPE µ ¹ œÿ ¹ š¾ µ ¹ ŵ µ º E ƒ ŸŸP : ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Philippim (Philippians)

Sefer Philippim (Philippians) Sefer Philippim (Philippians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (40th sidrot) - Phil 1-4, Col 1-3 MI[CuD-Lm-L@ R[hgI GI[oD ICAR Q]lZ]NIHE Q]L]s Phil1:1 :MI[oyDE MP]NBDD-MR IsLITd MD X[@ R[hgI GI[od ¹ Ŗµ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians)

Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (34th sidrot) - 1Cor 1-9 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI-L[ @XWN GIL[ Q]L]s 1Cor1:1 :hpig@ QIPxQ]QE ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E - š¾ µ ¹ ŸŸP :E

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Z]VhTZ IA[]x-L@ GI[oD R[hgI GIL[ Q]XHs 1Pet1:1 :@IPIZIAh @IQ@ @lwc]sw @IHLe Q]HPs œÿ E œ ƒ ŸU- µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿš Š P : ¹œ ¹ƒE µ ͹ ŸPµ Šµ B ŸŠ Ṕ 1. Pet ros sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (38

Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (38 Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (38 ( 38th sidrot) - Gal 1-6 ICI-LR @LE MC@ IPdN @L GILyD Q]L]s Gal1:1 A@D MIDL@E GI[oD R[hgI ICI-LR-M@ Im MC@-OA :MIZoD-ON ]XIRD X[@ - µ ¾ A¹

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

:E Á Š¹ ŸœŸ 3. o ha eyn kem yod `iym kiy kulanu hanit baliym lamashiyach Yahushuà l motho nit bal nu.

:E Á Š¹ ŸœŸ 3. o ha eyn kem yod `iym kiy kulanu hanit baliym lamashiyach Yahushuà l motho nit bal nu. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 6 :CQGD DdXI ORNL @HGd CNRPD XN@p-DN Om-M@ Rom6:1 : A š¹ µ µ Š µa ¾ ¼ µ ¼ šµ ¾M- µ J-¹ 1. im-ken mah-no mar hana`amod bachet l ma`an yir beh hechased. Rom6:1 What shall we

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/2/2013

27/2/2013 Μοντέλα και μοντελοποίηση Βασικές έννοιες και ορισμοί Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 27/2/2013 Διάστημα και μοντελοποίηση Clive W.J. Granger Cambridge University Press 1999 http://bit.ly/emecom

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Ivrim (Hebrews) Chapter 6. ZhNLyD-L@ XARP GI[oD XAf ZI[@X ZRm AFRd Om-LR Heb6:1 :MIDL@d DPhN@DE ZEN I\RoN DAh\xD IC]QI ZI[L Ah[P @LE

Sefer Ivrim (Hebrews) Chapter 6. ZhNLyD-L@ XARP GI[oD XAf ZI[@X ZRm AFRd Om-LR Heb6:1 :MIDL@d DPhN@DE ZEN I\RoN DAh\xD IC]QI ZI[L Ah[P @LE Sefer Ivrim (Hebrews) Chapter 6 ZhNLyD-L@ XARP GI[oD XAf ZI[@X ZRm AFRd Om-LR Heb6:1 :MIDL@d DPhN@DE ZEN I\RoN DAh\xD IC]QI ZI[L Ah[P @LE œe Vµ - š¾ƒ¼ µ µ ¹ ŵ šµƒç œ ¹ š œ J ƒ¾ˆ¼ µa J-µ : ¹ ¾ A E ½ œ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ P13-2009-166 Œ ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Š Š Š ˆ Š ˆ œ ˆ -2Œ Œ P13-2009-166 ² Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í ±É μ ÉÓ ˆ -2Œ μ²ó μ ³ μ ³³ SCALE DORT μ Î É Ò ² ² Ö Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð Ëμ ³ Í ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í

Διαβάστε περισσότερα

The fullness. Wayne Stewart

The fullness. Wayne Stewart The fullness Wayne Stewart 1 * KJV Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until

Διαβάστε περισσότερα

P ² Ì μ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ. ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.

P ² Ì μ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ. ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. P1-2017-59.. ² Ì μ ˆ Š ˆ ˆ ƒˆ ˆˆ γ-š ƒ Œˆ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A E-mail: zalikhanov@jinr.ru ² Ì μ.. P1-2017-59 μ ÒÏ ÔËË ±É μ É É Í γ-± Éμ μ

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ

P ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ P9-2008-53 ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ ˆ Œ MATLAB Š ³ÒÏ ƒ.., Š ³ÒÏ.., ±.. P9-2008-53 Î ÉÒ ³ ± Êα Í ±²μÉ μ Ì É ³ MATLAB É ÉÓ μ± μ ³μ μ ÉÓ ³ Ö Œ LAB ²Ö ÊÎ ÒÌ Î - Éμ Ë ± Ê ±μ É ², Î É μ É ²Ö μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα