Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη"

Transcript

1 Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ ζ σκ πευτ Πηλινου Στ υ κατατ ο νται στιζ ακ λουθε γε ικ κατηγ ρ εζ ηλικ α και φ λ υ ια τ αγωνιομα Ε Ρ Α κατηγ ρ α νδρων κατηγορ α νδρι ν κατηγ ρ α νδρ Ι κατηγ ρ α Ανδρ υν κατηγορ α υναικ υν κατηγ ρ α εαν δω κατηγ ρ α φηβων υπ κατηγ ρ α ετερ νων ια τ αγ Ι νι μα ΔΙΠΛ Α κατηγ ρ α Ανδρ υν κατηγ ρ α φηβων Ε Ι ε ναι ι νδρε γε ηθηκαν πριν τι Ι υπ κατηγ ρ α ετερ νων γει ξεγωρι τη βρ βευοη ι ετερ ν ι μπ ρ υν να υμμετ υν ε λ υζ τ υζ αγ νε ην ι κατηγ ρ α για τα αγων ματα τ υ Τ και τ υ θα απ τελ δν ι ρ ε α αθλητ ζ π υ πετυ αν το το ττ ν καλ τερη επ δ οη καθω και ι ι βαθμ ν με τ ν ε ατ αθλητη ην Α κατηγ ρ α νδρι ν για τα αγων οματα τ υ τ υ θα απ τελοι ν ι αθλητ π υ κατ την αγωνιστικη περ δ οε Αγωνε ξωτερικ Α η κατηγορ α υπ λλ υ λλ δ και με εφαρμ γη των εγκυκλ ων τη Σ υν εω ε η καλ τερη επ δ η ω και την η καλι τερη επ δ οη καθ και ι ιο βαθμ ν με αυτην υτο περιλαμβ νονται στ ζ αντ τ ι ε ουνημμ νε κατα τ ει

2 η καττ γορ α νδρ ι Υ τι πιιρ ιπ νιυ αγι ν ομα ειι α ε τελο δοοι κατ ι περ οδο οε αγι υνει Εξα ιερι τ υπ λ οι Ε λλ δο δ κ γ που ινα με υ ν γ ρ οτ ττ Σ ιφ ε ι τυ α ετε δοι τ το κ ι στ απο θ ο σ ιθγ η επ δ ο ο η κειι α ρο ι στιζ ιιιιιοιθοει ου τ ρι ι ε Οοοι ι εν ιι αφ ροντ ιι στ ζ καταοτ οει αυτ α τ ι ουν ο ιην κατ ηγορ α του αντ ο τοιγου α γω οματο Οι αθλητθ κατηγορ α για να παραμε νου στη κατηγορ α αυτη πρ πει να πετ ι ουν το εκ ιοτοτε προβλεπ με ο ριο οε αγι νε τη Α κατηγορ α οε Διε ε η ε υμμετομη οε αγιι να κατηγορ α που διεξ γετα σε οργανωμε ο οκοπευτ ριο τριι ν εφ ο λειτουργο κα τα Ακ μη οι αθλητ Α κατηγ ρ α μπορο ν να κατο υρ ουν τ εκ οτ τε πρ βλεπ με ο ριο με συμμετ η ε αγ νε κατηγορ α π υ διεξ γ νται σε οκοπευτηρια αφ δ τ επιτ ουν φ Ε ε διαφ ρετικ οκοπευτηρια κατ την δι ρκεια τηζ αγωνιοτικη νι Αθλητη τηζ Κατηγ ρ αζ που δε ει κοπευτφ δραοτηρι τητα για ενα το Ιανουαρ υ Δεκεμβρ υ παραμε ει την Α ατηγορ α Π ραν τ υ τ υ οκ πευτικξ απραξ α πε φτει την Κατηγ ρ α θλητη που δε κατ βρωο ε τ την παραμ νη τ υ την Κατηγ ρ α η που δεγ θα κατ υρω ει στ μ λλ ν το εκ οτοτε πρ βλεπ με ρι πεφτει την ατηγ ρ α απ τ ν επ μενη περ οδο απ την π α δε μπ ρε να π ει τη ατηγορ α ανεξαρτητ υ ορ υ π την οτην κατηγ ρ α αναβαθμ ζεται αθλητη για την επ ιεν περ οδο εφ ο ν στ υζ παραπ νω αγι νε επιτ ει επ δ η τ κα στ τ υλ μ τ ν μ α φ ρ θλητ π υ π τυ α τ επ δο η τηζ κατηγορ α η θα πετυχουν στ ν μ λλον δ υπ βιβ ζ νται την κατηγ ρ α ανεξ ρητα απ την αγωνιοτικη απ αξ ατ υ η τι επιδ ειζ τ υζ π ην οτην κατηγ ρ α και χι οτην Α αναβαθμ ζεται αθλητη για την επι μεγη περ οδ εφ ο ν στ υζ παραπ νω αγ νε πετ ει επ δ οη τ Τ και οτ τ υλ μ τ ν μ α φ ρ σε σκ πευτηρια τριων η δ ο φορ οε κ πευτηρια δ και τ ν κατατ οει στην γε ικη κατ ταξη τηζ Α αηγορ α π η στ υζ αγωνε Τ Α Κατηγ ρ α θα αγων ζ νται και ι φηβοι π υ υν πετ γει επ δ οη απ δ κου κατ τ αγωνι τικ τ π ραν τη γε ικη κατ ταξη ο ι φηβ ι κατ την δι ρκεια τηζ αγω ι τικη νι πετ ουν τ παραπ νω ρι διοκ υ υν δικα ωμα απι τον επ μενο αγιι να να ουμμετ υν σε αγ να ατηγ ρ α μετ την γγραφη ε ημ ρω η των Σωματε ων απ τη ΣΚ Ι μεοη ημ ρωοη των Σωματε ων Θα γ νεται και μ ω τηζ ιστ σελ δα τη Σ Ε ιδικ κατηγ ρ ε αθλητ ν Παγκ μι ι Πανελληνιον κε θνικη μι δα μπ ρ δν α παραμε ν υν την Κατηγ ρ α αα τ υ απ αξ α π ραν γ ικηζ κατ ταξη εφ ο ν τ επιθυμο ν και αφο υπ β λλ υν ετικη α τη η η Σ μ οω των Σωματε ων του ω και

3 ο Λ τηι Ε διιιτηρε εο δικ ιια νιι τι τ θετηοει αθ ητη στ α ατηγορ α κατ ι την κρ οη του οτω τ ι β οει τ ν τ ρα ι ι δει ουν επιτ γει α λογα α ποτελ οματα π παλα ο πρωταθλητ που δεν αγων σττ καν τα τελευτα α μ ια η μ λη θ ικη μ δα παρελθ ντων ετ κλπ ιετ απ ο ετικδ α ημα του το οπο ο θα πρ πει να υποβληθε απ τ ενδιαφερ μενο οτη Σ Ο εγγρ φω μ οω του οωματε ου του ε αθλητικ αιρετιομο ΙΚ Σ ΡΑ ΑΣ Ξ Ι

4 Ο Λ Ο Ο Σ ΧΟΣ ζ Ν ξ ζξ ζω Τ Φ ι μ τε ο Φ β Τ Εθ Φε Τ Σ Θ οσ ΡΔ Σ ο ν Σ ΛΑ Σ Σ ΛΕ Ξ Σ ολαοσ ΣΩΝ Σ ΛΕ Π Σ Θ οδω οσ Σ ολ Σ Σ ΣιΛ Σ Σ ι Σ Λ ι Σ Ω Σ Δ Σ Σ ΛΛ Π ΛοΣ Ν Λ Σ ΣΦΠ Ξ Δ ι Σ Σ ολ Δ Σ ΩΝΣΤ Τ Σ Φ Ζ Σ Φ ΘΩΝ Λ Σ Σ Λ ΣΤ Σ Δ Σ Ω Σ ΣΣΣ Ν Ν Π ΛοΣ Π Ω Σ Σ Λ Σ Σ Λ Σ ΠΣ ζ ΤΑ Ξ Φ Φ Ω ΙΥ Φ Σ Φ ΩΝ Δ Σ Ω τ τ Ξ τ ΠΩ ΣΩ τ Δ Δ Σ Σ ισ Σ Λ Σ Π ι Σ ΑΛ Δ Σ Α Λ Π Σ Δ Σ Σ ΝΔ Ω Δ Σ ΩΝ Ξ ΠΩΝ ΣΩ τ Δ Π Δ Σ Σ τ ΑΣ Λ Π Σ Σ Φ Δ Σ ΣιΛ Σ Φ Π ΛΑΣ ΑΣ τω Σ Σ Δ Λ Σ Λ Σ Φ Φ Σ Ω Ν Σ Φ Λ Ν Σ Σ ΣΣΣ Ι Ω Σ Π Ν ΩΤ Σ Σ ΣΠ ΕΞ Ξ ΝΔ Σ Φ ο Π Π Σ Ω ι Σ Π Σ Σ Σ Φ Λ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Ω Σ Δ Σ ο π γι ισ Σ Λ Ν Σ Φ Φοτ ογ Σ Δ ι Σ Σ ΣΠ Σ ΦΩ ι Σ ΠΣ Σ Δ Ψ Λ Π Λ Σ Σ Λ Σ Δ Σ Σ Δ Σ Σ ΣΠ Τ ο τ Ν Σ ΩΝιοΣ Φ Ω Δ Σ Π Ν Ω Σ Σ Ω ΩΝ Σ Λ Π Σ Σ Λ ξ Σ Ω Στ Ν Σ Σ Λ Σ Λ Σ Δ ι Τ Σ Π ε Θ ΔΩ Σ κ τ ε Θ Σ Σ ΣΠ Σ ΣΠ Θ φ ΛΘΣ ι ι

5 Ι Σ ΣΤΟχ ΟΣ Φ Ο Ο Σ ΕΛ Σ Κζ Ν Σ Τ Ρ Ο Σ ΠΣ Π Π ΔΟιΟ ΛΟΣ Δ μ ΣιΟΣ Υ Ν ΚΟΛΟ Φ ΛΟΣ Ω Σ ΣοΣ ΤΣοΠ Λ Σ ΞΩ ΟΣ Σ ΣΠ Ρ η ι ΧΑΣΠ Ρ Σ Θ Ν ΣιΟΣ Σ ΤοΣ ΚΕΦ Λ Δ Σ Ω ι Σ Σ ΕΔ ΔΡ Πο Λ Σ ΘΕ ΔΩ Σ ι Ρ ΛΠ Λ Ξ Σ ΝΔ ΑΣ Σ ΣΠ Τ Σ ΔΡΩ Δ Σ Ω Κ τ Ξ Νο τ ΠΩ ΣΩ ο Δ Π Δ ΣΗ ΦΩ Σ Ν Σ Σ Σ Σ Σ οο τσ Σ Ω Σ Π Σ Π Ω Σ Ω Ν ι Σ Σ ο Π Π Ω Π Ω ι ι Σ Σ Ω Ω Π Λ Σ τθ Σ τ Ν ΣΣ Σ Ω Σ Ν Σ Σ Δ Σ Σ Σ Σ Στ Σ Σ Σ Σ Δ Σ Σ ΣΠ Ν Λ Λ Σ Ω ι Σ Σ ΣΠ οο ο Π Π Δ Π Λ Σ Σ Φ Λ Σ Σ ΣΠ Ω Σ Σ Ω Σ Σ ΣΠ ρ Σ Τ Σ Π Λ ΔΩ Σ Σ Σ Λ Π Π Δ Σ Α Λ Π Σ Σ Λ νι Σ Π Σ ΩΝΣ Σ Σ ΣΠ ΠΑ Ω Π Λ Σ Θ Σ Σ Ρ Π Θ Λ Σ Ω Σ Σ Λ Σ Θ Σ Σ Σ Τ Σ οξ Σ Δ Σ Ω Σ Ν Ν Σ ΣΣΣ Ξ Π Λ Σ Σ Θ Σ Σ ΣΠ ο Ω Σ Ν ΩΝ Σ ΣΣΣ Λ Σ Λ Σ Σ Θ Σ Π Σ ΣΤ ΙΔι Σ Σ Π Σ Σ Λ ι Σ Σ ΣΠ ΛΑ Α Σ Ω ι Σ Σ ΣΠ Σ Ω ι Σ Σ Θ Σ λ Σ Ω ΣΤ Ν ι Σ Σ Λ ο κ γφ Π Ω Σ Σ Λ γ ε Ξ ΝΔ Σ Σ Λ κ τ ε Σ Λ Σ Σ Δ Δ Λ Δ ι Σ Λ ΣΣΣ κ ι Θ ΔΩ Σ Ω Ω ε ι ι Θ ΔΩ Σ Σ Ω Ω Σ Σ Ω ι Σ Σ ΣΠ Σ Φ Δ Σ Θ Σ Π Νι Σ κ ε Λ Σ ΣΣΣ Π κ ΦΩ Σ Σ ΣΠ Μ Ν ΛΑ Σ Σ ΣΠ ξ Σ Ν Σ Λ Νι Σ

6 Λ ΟΣ Σ ΟΧΟΣ ο ο Κ Λ ΟΣ Ξ ΟΣ ΣΟΣΠ Τ ΟΝΥΣ ι ΛοΣ Δ ον ΣΙΟΣ Σ ΣΠ ΤΡ Ν Π Λ Σ Λ Ω λλ ΕΛ οσ Θ οδω ΟΣ Σ Σ Ρ οσ Σ Θ Ν Σ Σ ΣΣΣ Μ ΤΣ Σ Π Λ ΔΩ ΟΣ Σ ΣΠ ΤΡ Σ Η ΦΗ Ω ΣΚΩ Κ Ξ Ιο ΕΠΩ Ο ΣΩ ιο Δ Π ΔοΣ Π Π Λ Σ Σ Λ ΣΣ Σ Λ Σ ιω ΝΝ Σ Δ Σ Ω ι Σ Π Ω Σ Σ Λ Σ Π Λ Σ Θ Ν Σ Σ Σ ΛΠ οο Π Δ Π Λ Σ Σ Σ ΣΣΣ

7 Π ΟΣ Σ Ο ΟΣ Ο ο Τ π ζ Σ ζ Κ ΤΗΦ θ Τβ ΞΗ ε Β θσ ΔΕΤΣ Δ Σ ΣΤοΣ Σ Λ η ΖΩ Δ ΗΣ ΑΣιΛΕ οσ ΣΛΖ Ρ τζιν Σ Ν Σ Σ Θ η Λ Σ Αι Λ Σ ΔΩΔ ξ Ν Σ ΩΝΣ τ ΝοΣ Σ Ε ΛΠ Δ Σ ι Λ Σ Λ Α Λ Σ Λ ν Π Ν Σ Σ Λ Δ Ν Π Λ Σ Σ Σ τ Π τ Φ Ω Σ ΩΝ Κ Τ Ξ Ν ΠΩΝ ΣΩ Τ Δ Π Δ Σ Χ Σ Λ Ω Σ Σ Δ Π Δ Ω Δ Σ Ω Ξ τ ΩΝ ΣΩ Δ Δ Σ ΑΛ Σ Λ Σ Σ Δ Π Π Λ Σ Ω Σ Τ Σ Σ Π Λ Χ Σ Ω ΣΤ Ν Σ Φ Λ Σ ΕΞ ΝΔ Σ Σ Λ ξ Σ Σ Ω ΣΤ Τ Ν Σ Σ Χ Λ Δ Φ Λ Σ ΛΑ Σ Σ Σ Π Σ Σ ΛΔ Δ Α Λ Λ Θ Σ Σ ΔΩΔ ο Ω Π Λ Σ Δι Σ ΣΛ Ν ΑΣ Λ Σ Σ Δ Ι υ Π Σ Σ ΩΝΣ Σ Σ Δ Λ Σ Λ Σ Σ Α ΑΤ ΣΤ Λ Σ ι Σ Σ Δ Λ Σ Λ Σ ΛΔ ΝΔ ξ Λ Δ Σ Σ Σ Σ Δ Σ Σ Λ Σ Σ Λ ιδ Δ Λ Ν ι Σ Δ Σ ΣΣ Ν Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ ΔΩΔ ΤΣΙΩΛ Σ Ω Σ Σ Φ Σ Ω Σ ΘΛ Σ Ν Λ Σ Λ Σ Σ ο Σ Λ Σ Θ ΔΩ Σ ΝΔ Σ ΣΠ Σ ι Λ Σ Π ιδ Σ Ω Σ ΠΣ ΛΩ Σ Σ Σ Ν Σ Ω Σ ΝΔ Σ γ ιοτμσ Ω Σ Σ Σ Λ ι ιι Σ Ω Σ Φ ι ν Π Π Λ Σ Π Λ Σ Ν Λ Σ ΣΛ Σ Λ Σ Σ Δ Π ΝΛ Λ Π Λ Σ Σ λ Τ Λ Δ Σ ι Λ οσ Σ υ

8 ξ ζ τ Λ Λ ξ ΑΛΟ ι Σ Ω Ο Σ Ο η ΝΤι Σ Θ Ν Σ ΟΣ Σδ ΟΝ λ ΚΩΝ Σ Ντ ι Σ Π Ν ΩΤ Σ ΦΚΟ ο Ω Φ Ν Σ ΩΝΣ ΝΤ Ν Σ Φ ο ο Λ Σ Ω ι Σ ΣοΘ Σ ο ο Σ Ν Σ ΕΛοΣ ΣΛ ζ Λ Π Δ ΩΝ Δ Σ ΩΝ Κ Ξ τ ΠΩ ΣΩ Δ Π Δ Σ Λ Σ Λ Δ Σ Σ Θ Ν Σ Ω Σ Ν Σ Σ Σ ΩΝ Σ Ν Σ Σ Π Ω Ν Σ Σ Σ Λ ξ Λ Χ Σ Λ Π Σ Φ Ζ Λ ΩΝ Σ Ν Ν Σ Φ Δ Π Σ Λ Σ Σ Δ ο Σ Στ Σ Σ Δ Δ ΣΠ Π Λ Σ Σ ΛΩ Φ τσ ΑΣ ΣΠ ΔΩ Σ Π Σ Π Ω Σ ΠΣ ο Σ ΑΝΔ Λ Σ Ω Σ Σ Π ο Θ Σ ΛΑΣ ΣΤ Δ Σ Π Σ Λ Ξ Σ ι ΛΑ Σ Σ Σ ΣΩ Σ Δ Σ Σ Σ Σ Θ ΔΩ Σ Σ Δ ο Δ Σ Ω Σ Σ Δ ΣιΦ Σ Θ ΔΩ Σ Σ Π Φ Ω Σ Λι Σ Σ Δ Π Λ Σ Δ ι Σ Σ Σ Λ Ξ Π Λ Σ ιω Ν Σ Σ ΑΛ Ω Σ Θ Σι Σ Σ Ν Σ Λι Σ Π Τ Σ Σ Θ Τ Ν Σ Σ Σ ι ΝΔ Σ κ γι Σ Σ Λι Ν Σ Σ Θ ετ ε π Λ Σ Ν Λ Σ Π ι ΛιΔ Σ Θ ΔΩ Σ Σ ΕΔ ΩΣΣ Δ Σ Θ Σ Σ Σ Δ ν Σ Δ Σ Ω Ν Σ Σ Δ κγ ιηκο κω Σ Λ Φ ι ε κ ε Π Ν Ω Σ Δ Σ κε κετ ε Στ Λ Ν Σ Σ ιμ γλ Σ Ω Σ Σ Σ Π κ ε Δ Σ ΘΛ Σ κ ι ε Λ Σ Σ ΛΕ Σ Σ Τ ιτ ο ΛοΣ Θ Σ Σ Σ Δ Σ ΔΩΔ Π Ν Σ Π Σ φ ι Σ Δ Ν ΩΣ Π ΛυΣ ι Η Δ Σ ε ι ο Σ Σ ΛΩΣ Π Σ Ω ξ

9 Π Λ Ο ο Ο Σ ΣΤΟΧΟΣ Π η ΤΖ ο Σ Ν Σ Σ Ο Σ ΣΟΣ Λ ΑΛ Ξ Δ ΝΤ Σ Π Σ Σ Σ Μ ΚΟΝ Ζ ΦΕι ΑΔ Σ Ν Σ ΑΣ ΟΣ Σ ΕΔ ε Μ οσ ΦΩ Σ ΠΣΕ ΖοΣ ι Ω Σ Σ Μ Δ Μ ΛΤ Δ Σ Ρ Σ Σ Σ Δ Τ Λ Σ ΚΩΝΣ Ν Σ Σ ο Δ Π Φ Ωμ Δ Σ ΩΝ Ξ ΤΕτΩΝ ο ΣΩ Δ πι οσ Στ Φ Σ Π Ω Σ Φ Δ Σ Π Ω Σ Σ Θ Δ Λ ΘΩ Σ ΠΣ Ν Π Λ Σ Ω Ν ισ Σ Τ Π Δ Π Σ Σ Σ Δ Ν ισ Λ Ω Δ Σ Σ Θ Π Σ ΕΣ Σ Σ Δ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα