Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: , 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) Φωτοτυπικού χαρτιού, γ) Βιβλίων, εντύπων κ.λ.π., δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων» Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: , 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) Φωτοτυπικού χαρτιού, γ) Βιβλίων, εντύπων κ.λ.π., δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων» Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, βιβλίων, εντύπων, εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων για ένα έτος, την υπ αριθμ. 11/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη διάθεση της πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια, την με αριθμό 124/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την με αρ /93 Υ.Α. "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" για την : «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) Φωτοτυπικού χαρτιού, γ) Βιβλίων, εντύπων κ.λ.π., δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων» σύμφωνα με την υπ αριθμ.μελέτη με α/α 03/2015 της Οικονομικής Υπηρεσιας και με τους παρακάτω όρους: 1

2 Αρθρο 1 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2) Της ΥΑ 11389/93 Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) 3) Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4)Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 5) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 6) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.» 7)Της υπ'αριθμ. Π1/3306/ απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/ ), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 8)Της απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/ με την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθορίστηκε σε χωρίς ΦΠΑ. Αρθρο 2 Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη. β) Η μελέτη γ) Η τεχνική προσφορά του προμηθευτή δ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή 2

3 Αρθρο 3 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Λογοθέτου αρ.1, στους Ν.Επιβάτες, στις 29/04/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα από π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει στις 06/05/2015 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα. Άρθρο 4 Προϋπολογισμός προμήθειας Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,33 πλέον Φ.Π.Α. 23% ή ,26 με ΦΠΑ 23%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2015 και 2016 των κατωτέρω Κ.Α.Ε: 1. Κ.Α.Ε "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων " προϋπολογισμού έτους 2015 ποσού 8.128,86 και προϋπολογισμού 2016 ποσού ,48 2. Κ.Α.Ε "Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού" προϋπολογισμού έτους 2015 ποσού 6.000,00 και προϋπολογισμού 2016 ποσού ,85 3. ΚΑ.Ε "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης " προϋπολογισμού έτους 2015 ποσού 3.412,02 4. Κ.Α.Ε "Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις προϋπολογισμού έτους 2015 ποσού 3.894,34 και προϋπολογισμού 2016 ποσού ,91 Αρθρο 5ο Αντικείμενο Προμήθειας: Η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3), βιβλίων, εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων 3

4 Οι εν λόγω προμήθειες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου για ένα έτος. Ειδικότερα, η προμήθεια για έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις θα αφορά την ενημέρωση των δημοτών για τις σχεδιαζόμενες εκδηλώσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Αθλητισμού και Πολιτισμού, ενημέρωση για τον εθελοντισμό, ανακύκλωση περιβάλλον, για κοινωνικά θέματα, για το κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π. Αρθρο 6ο Είδη και ποσότητες Α' ΟΜΑΔΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 BINTER CLIP 25mm 12 τεμαχίων ΚΟΥΤΙ 5 2 BINTER CLIP 19mm 12 τεμαχίων KOYTI 5 3 BINTER CLIP 51mm 12 τεμαχίων KOYTI 5 4 CD - R 700 ΜΒ TEM DVD - R TDK 16x4,7 GB ΤΕΜ 40 6 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (ΤΑΝΑΛΙΑ) ΤΕΜ 10 7 ΑΥΤΟΚ NOTES 76Χ76 ΚΙΤΡ ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Σ ΦΡΑΓΙΔΑΣ (ΔΥΟ-ΠΕΝΤΕ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΕΜ 5 9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Σ ΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΕΜ 5 10 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ CASIO ΜΕ TAINIA ( ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΤΕΜ 3 11 ΑΥΤΟΚ NOTES 125 Χ 76 ΚΙΤΡ ΤΕΜ ΑΥΤΟΚ NOTES 50Χ40 ΚΙΤΡ 12 ΤΕΜ ΤΕΜ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 15X20 mm ΦΑ ΚΕΛΑΚΙ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛ ΙΚΗ ΤΕΜ 8 15 ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 4 16 ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 4 17 ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ από α νθεκτικό πλαστικό και αντιολισθητική βάση ΤΕΜ 5 18 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (ΓΛΩΣΣΕΣ) (100 Τ ΕΜ/ΣΥΣΚ) ΣΥΣΚ 2 19 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12 ΘΕΜ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ PVC ΤΥΠΟΥ SKAG 4 ΤΕΜ 20

5 20 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 20 ΘΕΜ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ PVC ΤΥΠΟΥ SKAG ΤΕΜ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α-Ω PVC ΓΚΡΙ ΤΥΠΟΥ SKAG ΤΕΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ TIPP-EX ΜΕΣ ΑΙΟ ΤΕΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΥΓΡΟ/ΔΙΑΛ ΤΥΠΟΥ STABILO ΤΕΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΥΠΟΥ PILOT ΤΕΜ ΔΙΣΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΤΕΜ ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤ/ΣΗΣ (100 ΦΥΛΛΑ Α4) ΠΑ ΧΟΣ 125 mic ΚΟΥΤΙ 2 27 ΕΤΙΚΕΤΕΣ 100Φ/ΚΟΥΤΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210 Χ148,50mm ΤΥΠΟΥ LASER SELLO ΚΟΥΤΙ 2 28 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 100 Φ/ΚΟΥΤΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 37X70 mm, ΤΥΠΟΥ INKJET ΚΟΥΤΙ 2 29 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SKAG No 4 ΤΕΜ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΜ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ ΤΕΜ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ, Δ ΕΤΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17 Χ 25 ΤΕΜ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ, Σ ΠΙΡΑΛ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17 Χ 25 ΤΕΜ 6 35 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΔΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14 Χ 21 (ΜΕΣΑΙΟ) ΤΕΜ 6 36 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΠ ΙΡΑΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14 Χ 21 (ΜΕΣΑΙΟ) ΤΕΜ 6 37 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣ ΕΙΣ 35 Χ 50 ΤΕΜ ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ CD TEM ΚΑΡΜΠΟΝ ΠΛΑΣΤ. ΧΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΤΕΜ 1 40 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 100 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ 5 41 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΦΕΛΟΠΙΝΑΚΑ 100 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ 4 ΚΛΑΣΣΕΡ 4/32 TΥΠΟΥ SKAG ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜ 42 ΑΤΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 5 ΤΕΜ ΚΛΑΣΣΕΡ 8/32 ΤΥΠΟΥ SKAG ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜ ΤΕΜ 500

6 ΑΤΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 44 ΚΛΑΣΣΕΡ 4/20 (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ 5 45 ΚΛΑΣΣΕΡ 8/20 (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ 21 ΓΡ ΤΥΠΟΥ UHU ΣΤΙΚ ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ 17 ΓΡ ΤΥΠΟΥ UHU ΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ 2 ΓΡ ΤΥΠΟΥ LOGO ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΥ CASIO ΤΕΜ 8 51 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 5 52 ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΧΑΡΤ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 28 Χ 33 Χ 10 ΜΠΛΕ ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10cm FIBER ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 3cm FIBER ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 5cm FIBER ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 8cm FIBER ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 5 cm TEM ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 30 cm TEM 5 60 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΦΑΡΔΥ) 120 mmχ 5 mm ΚΙΛΑ 5 61 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ Φ mm ΚΙΛΑ ΜΑΡΚ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΤΥΠΟΥ PILOT, SMALL 0,5 ΜΑΡΚ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΤΥΠΟΥ PILOT, MEDIOUM 0,7 ΜΑΡΚ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΤΥΠΟΥ PILOT, LARGE 1 ΜΑΡΚ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ STAEDTLER ΜΑΡΚ ΧΟΝΤΡΟΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΔΕ ΜΑΤΩΝ TEM 20 TEM 25 TEM 72 ΤΕΜ 200 ΤΕΜ 100 ΤΕΜ 5 68 ΜΕΛΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ (ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50 Μ ΤΥΠΟΥ ESLON ΤΕΜ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 5 Μ ΤΕΜ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΡΑΦΗΣ 0,5 6 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΚ. 10

7 73 0,5 mm ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝ Ο ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 52Χ38Χ29 cm ΤΕΜ ΜΟΛΥΒΙΑ 120 ΤΥΠΟΥ NORIS STAEDTLER ΤΕΜ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 1 76 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 2 77 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ/ΛΕΥΚΟ Α4 ΤΥΠΟΥ TOBLOCK ΤΕΜ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘ ΟΣ) ΤΕΜ 2 79 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 2Α ΠΑΚΕΤΟ 4 ΤΕ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 3Α ΠΑΚΕΤΟ 4 ΤΕ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΤΕΜ 5 82 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ Νο 308 ΤΥΠΟΥ SAX ΜΕΣΑΙΟΣ, 20 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ Νο 218 ΤΥΠΟΥ SAX ΜΙΚΡΟΣ, 10 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ Νο 608 ΤΥΠΟΥ SAX ΜΕΓΑΛΟ Σ, 40 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 3 87 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 40χ 60 ΤΕΜ 2 88 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60χ 90 ΤΕΜ 2 89 ΣΒΗΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ TYΠ0Υ PELEKAN AL40 Π ΛΑΤΟΣ 4 cm x 1 cm ΤΕΜ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ POST-IT 670/5 ΤΕΜ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 15X33 KOYTI 10 TEM KOYTI ΣΕΛΟΤΕΙΠ 12Χ33 ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΜΑΤ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤ Α) TEM ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 3 ΤΕΜ ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 4 ΤΕΜ ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 5 ΤΕΜ 150

8 98 ΣΥΝΔ ΜΕΤΑΛ Νο 8 ΤΕΜ ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ ΤΥΠΟΥ PARVA ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜ ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΥΠΟΥ PARVA ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜ ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΥΠΟΥ PARVA ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜ ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ 23/13 ΤΕΜ ΣΠΑΓΓΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛ ΠΛΑΣΤ ΧΟΝ ΔΡΟΣ 100 ΜΕΤΡΑ ΤΕΜ ΣΥΡΜ ΣΥΡΑΠΤ 23/13 ΤΥΠΟΥ SAX ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜ ΣΥΡΑΠΤ 23/8 ΤΥΠΟΥ SAX ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤ 24/ ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο ΤΕΜ ΚΟΥΤΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 1 ΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 3 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 ΣΕΙΡΑ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΣΟΥΜΕΝ ΔΕ ΡΜΑΤΙΝΗ, ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙ ΝΗ, ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑ ΣΕΤ 1 ΤΙΝΗ, ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) 123 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ, ΣΥΣΚ 25Χ100 mm TEM ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΚΕΡ, ΣΥΣΚ ΔΙΑΦ 50mm ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ No 1 13,5cm x 9 cm ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ No 3 5cm x 9 cm ΤΕΜ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 15 Χ 21,5 CM Δ ΕΡΜΑΤΙΝΗ TEM 4

9 128 ΦΑΚΕΛΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 30 Χ 40 Χ 12 ΠΑΝΙΝΟ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟ ΛΑΣΤ ΠΛΑΣΤ/ΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑ Φ. ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟ ΛΑΣΤ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦ/ΠΑΧΟΥΣ 3 ΕΚ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ ΦΥΛΛΑΔΑ 17 Χ ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ ΦΥΛΛΑΔΕΣ 21Χ30 300Φ ΡΙΓΕ ΤΕΜ ΦΥΛΛΑΔΕΣ 25Χ35 150Φ ΡΙΓΕ ΤΕΜ ΧΑΡΑΚΑΣ 30 CM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ ΧΑΡΑΚΑΣ 50 CM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ ΧΑΡΤ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ 57Χ60 ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ PLOTTER AO 110 γρ. ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟ (ΦΥΛΛΑ) ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜ ΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 160 gr ΠΑΚ ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 9,5 Χ 11 (ΤΡΙ ΠΛΟΤΥΠΟ)ΛΕΥΚΟ ΧΙΛΙΑΔΑ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΤΕΜ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ 57 Χ 60 ΘΕΡΜΙ ΚΗ ΤΕΜ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 21cm ΤΕΜ ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ 15,5 cm ΤΕΜ 5 Β' ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (80ΔΕΣΜΙΔΑ 500 Φ gr) ΛΕΥΚΟ 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (80ΔΕΣΜΙΔΑ 500 Φ. 10 gr) έγχρωμο 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΛΕΥΚΟ ΔΕΣΜΙΔΑ 500 Φ

10 Γ' ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΛΠ. Α/Α ΕΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔ. ΜΕΤΡΗΣ. ΠΟΣΟΤ. 1. ΜΠΛΟΚ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΠΡΑΞΗΣ 50Χ2 ΤΕΜ 40 Φ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΒΙΒΛΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25X35CM ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ (ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ) (ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 200 Φ ΤΕΜ 2 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 400 Φ. 35Χ25 CM 4. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 100 Φ. 20Χ30 CM 5. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 100 Φ. 35Χ25 CM ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 7 ΤΕΜ 7 6. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) (110 Χ 230 MM) ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΤΕΜ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ (110Χ 230MM) (ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 8. ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 23Χ17cm (50 ΦΥΛΛΩΝ), ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ (ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜ 15 Δ ΟΜΑΔΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡ. 1. ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35Χ50 cm ΣΕ ΧΑΡΤΙ 150 gr velvet 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΕΣ 14Χ20 cm ΣΕ ΧΑΡΤΙ 250 gr velvet ΠΟΣΟΤ. ΤΕΜ ΤΕΜ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ ΤΕΜ Χ24 cm ΣΕ ΧΑΡΤΙ 300 gr ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ 4. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ 24Χ34 cm ΣΕ ΧΑΡΤΙ 300 ΤΕΜ gr ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ 5. ΕΝΤΥΠΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ 34Χ24 cm ΣΕ ΧΑΡΤΙ 170 gr velvet ΤΕΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ.Α4 ΤΕΜ 4 7. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ ΤΜ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (20 cm X 400 cm) 10 ΤΜ 50

11 Άρθρο 7ο Δικαιούμενοι συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. εφόσον ασκούν εμπορική,βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Αρθρο 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής συνολικού ποσού 655,91 ευρώ η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. τετράμηνη ισχύ το ελάχιστο από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). Το ποσό αυτό αναφέρεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς Φ Π Α), εφόσον κάποιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά μόνο για μια ομάδα ειδών της προμήθειας (δυνατότητα κατάθεσης μερικών προσφορών) τότε μπορεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης (χωρίς ΦΠΑ). της ομάδας ειδών για την οποία ενδιαφέρεται νακαταθέτει προσφορά. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι α)ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και β)ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται Ι) ότι ο προμηθευτής έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται και ΙΙ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ΙΙΙ. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό 11

12 συμβιβασμό, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να προμηθεύει με τα είδη της ομάδας/ομάδων που θα ορισθεί ως ανάδοχος σύμφωνα με την παρούσα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι μεγαλύτερη των 2 εργάσιμων ημερών). 6. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός fax στον οποίο θα αποστέλλονται οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αρμόδιου για την παραλαβή των αποστελλόμενων από την υπηρεσία εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax). 7. Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της οικονομικής (τιμολόγιο) προσφοράς και στο έντυπο τεχνικής προσφοράς τις ζητούμενες περιγραφές ειδών και ποσότητες Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής από τον δηλούντα, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των Υπ. Δηλ. μόνο στην περίπτωση που ο δηλών δεν συμπίπτει με το πρόσωπο που καταθέτει αυτοπροσώπως το φάκελλο προσφοράς. Στην περίπτωση της κατάθεσης του φακέλλου προσφοράς στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου, μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού, η ημερομηνία υπογραφής των Υπ. Δηλ. πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης και απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των Υπ. Δηλώσεων Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή με ταυτόχρονη προσκόμιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην οποία να αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες ή οποιαδήποτε άλλης μορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την νομιμότητας της εκπροσώπησης ή της νόμιμης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης. (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και ευκρινές φωτοαντίγραφο καταστατικού για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νομιμοποιητικά 12

13 έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο μαζί με τα προαναφερόμενα προσκομίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. Εάν οι προμηθευτές είναι ατομικές επιχειρήσεις,συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. Σημειώνεται ότι: (α) για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν νααντικατασταθούνμε αντίστοιχη τηςχώρας που έχουν την έδρα τους. (β)δικαιολογητικά που εκδόθηκαν από Δημόσιες Υπηρεσίες μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. (γ)δικαιολογητικά τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, αφού αρχικά έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο. (δ)επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συμμετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Αρθρο 9 Φάκελος προσφοράς 9.1.Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (κυρίως φάκελος), όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς το Δήμο Θερμαϊκού νομού Θεσσαλονίκης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Γ) ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΛΠ. Δ) ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ» β. Αριθμός της διακήρυξης. γ. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 13

14 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης με την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους και η εγγύηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου χαρτιού Α4 και Α Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές θα είναι συνταγμένες στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας. Όσοι καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε έντυπο που θα παραχθεί από ηλεκτρονικό αρχείο που θα δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα καταθέσουν επιπρόσθετα (κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής) και Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς τις ζητούμενες από τον προϋπολογισμό της μελέτης περιγραφές ειδών και ποσοτήτων Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές-αντίγραφα. Η 1η σειρά θα περιέχει τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή δικαιολογητικά και στοιχεία και η 2η σειρά φωτοαντίγραφά τους. Για κάθε σειρά θα υπάρχουν ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι και υποφάκελοι. 9.6.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 14

15 9.7. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Αρθρο 10ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Ανακήρυξη μειοδότη 10.1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται από την πρόσκληση Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στον διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο, ακόμη και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση 15

16 της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (ανά ομάδα ειδών της μελέτης). Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. Αρθρο 11 Προσφερόμενη τιμή Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ ( ), δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίαςκαι θα δίδεται ανά μονάδα - είδος.προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την προσωρινή παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προμήθειας. Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η προσφορά με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αναφέρονται στο σύνολο ή ανα ομάδα των ζητούμενων ειδών, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Προσφορές που αναφέρονται αποσπασματικά σε είδη και όχι στο σύνολο ή ανα ομάδα των υπό προμήθεια ειδών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αρθρο 12 Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 16

17 12.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού. Αρθρο 13 Εγγύηση Συμμετοχής Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό συνολικά των 655,91Ευρώ. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (εκτός ΦΠΑ). Εφόσον κάποιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά μόνο για μια ομάδα ειδών της προμήθειας (δυνατότητα κατάθεσης μερικών προσφορών) τότε μπορεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2%ο επί του προϋπολογισμού μελέτης (εκτός ΦΠΑ), της ομάδας ειδών για την οποία ενδιαφέρεται να καταθέτει προσφορά. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Θερμαϊκού, που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράμηνη ισχύ από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 17

18 Αρθρο 14ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας. Αρθρο 15 Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές - Πλήθος προσφορών Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οιοσδήποτε τύπος προσφερόμενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων προσφορών εκ μέρους ενός διαγωνιζομένου, η Ε.Δ.Δ. παρουσία όλων των διαγωνιζομένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθμων προσφορών με κλήρωση. Αρθρο 16 Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 18

19 Αρθρο 17ο Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις Στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι κρατήσεις, φόροι & τέλη που προβλέπονται απο τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης θα γίνεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρ.4 αρ.3 Ν 4013/2011). Το κόστος δημοσίευσης που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 200,00 ανά δημοσίευση. Αρθρο 18ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - Υπογραφή της σύμβασης Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Το είδος. Την ποσότητα. Την τιμή. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. και Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 19

20 αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ. Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ /93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). Αρθρο 19ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης -Ρήτρες Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ δυο (2) μηνών επιπλέον από την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Τον εκδότη. γ) Να απευθύνεται στον Δ. Θερμαϊκού δ) Τον αριθμό της εγγύησης. ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δ. Θερμαϊκού και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ια) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από 20

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα