ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.: , Λάρισα Πληροφορίες: Β. Παπουλιάκος Τηλ. : Fax: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ». Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός είναι ,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:45 στο Γραφείο 205 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ στο Γραφείο 201 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την αρμόδια επιτροπή. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών και καταθέσουν με την προσφορά τους και όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007. Οι εγγυήσεις συμμετοχής ανέρχονται στο 5% επί του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2 Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρη των ειδών της προμήθειας. Η πληρωμή θα γίνει από πιστώσεις προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο 205 της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: , fax: , αρμόδιος υπάλληλος κος Βασ. Παπουλιάκος στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας), ΤΚ 41110, Λάρισα. Λάρισα, 19/03/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2040 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: Fax: Web: Πληροφ.: Β. Παπουλιάκος Τηλ. : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: άνευ ΦΠΑ: ,00 συμπ. ΦΠΑ (23%): ,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 3. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 4. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 5. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ) 1

4 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. Την αριθμ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 12. Το αριθ. 163/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία εφαρμόζονται από » σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1336/2013 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L335/17/ της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί εφαρμογής των κατωτάτων ορίων. 13. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 14. Τις διατάξεις της αριθ (ΦΕΚ Β 1222/ ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και της αριθ /2013 (ΦΕΚ Β 1393/ ) ΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 15. Τις διατάξεις του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 16. Το Άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/ (ΦΕΚ Α 204/ ) περί «κράτησης 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» 17. Τις διατάξεις του Άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α 206/ ) περί Προέγκρισης δαπάνης από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 18. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α 14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α 86). 19. Το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 21. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 22. Την με αριθμό 157/2014 (Πρακτικό 3 ο / ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΡ-ΩΩ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων 23. Την με αριθμό 156/2014 (Πρακτικό 3 ο / ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΡ-ΤΥΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης & μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας. 24. Την αριθ. 3988/35692/ (ΑΔΑ ΒΙΚ3ΟΡ10-ΒΗΨ) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 25. Την ανάγκη για την προμήθεια γραφικής ύλης & μηχανογραφικών αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας 2

5 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχων προμηθευτών γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για διάστημα ενός έτους από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων Ευρώ ( ,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές αφορούν μέρος, μέρη ή και το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα και ώρα 11:45 πμ. στο Γραφείο 205 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2 ος όροφος). Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ στο Γραφείο 201 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2 ος όροφος). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής, όπως αντιστοίχως και η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 3

6 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4

7 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ [ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ] ΟΙ Προμηθευτές που κηρύσσονται Μειοδότες ανά είδος με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και θα υπογράψουν τις απαιτούμενες συμβάσεις με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την προμήθεια των ειδών που προβλέπονται από την παρούσα. Οι Ανάδοχοι μπορούν να είναι περισσότεροι του ενός καθώς η κατακύρωση αφορά στην χαμηλότερη τιμή ανά είδος. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή στο κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Οικονομική Επιτροπή). Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η «προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας» και ειδικότερα προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αρχειοθέτησης, μέσων αποθήκευσης δεδομένων, μελανιών & τόνερ, τα χαρακτηριστικά των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί. που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας των ειδών που προκηρύσσονται με την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: (1) Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό, το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή του (όπως αναφέρεται στην 2 του Άρθρου 4). (2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007, ποσού ύψους 5% επί του προϋπολογισμού της συνολικής προμήθειας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχειά, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 6 της παρούσας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης όπου συμμετέχουν. β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 1 της προσφοράς τους, 1 «Επί αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά, ως ημερομηνία υποβολής είναι αυτή της κατάθεσης στην ταχυδρομική υπηρεσία, οπότε την ημερομηνία αυτή πρέπει να φέρει και η σχετική υπεύθυνη δήλωση» (Διαρκής Κώδικας Προμηθειών και Μισθώσεων - Τόμος Γ - Μέρος Α. ΠΔ 118/2007. Καν. Προμηθειών Δημοσίου. Άρθρα Διαγωνισμοί - Ερμηνεία σελ ) 5

8 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών. (4) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Μειοδότης), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 6

9 την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Οι αλλοδαποί: (1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε άλλη περίπτωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1). Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα. (2). Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 7

10 δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (4). Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης -όπως αυτή έχει διαρθρωθεί μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»-, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τα μελάνια, toner κλπ των συσκευών εκτύπωσης (φωτοτυπικά, fax, εκτυπωτές): Όλοι οι μειοδότες Συμβατών και Ανακατασκευασμένων μελανιών, toner κλπ, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατακύρωση, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για την χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής των αναλωσίμων ή αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή. - Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 8

11 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 11:45 π.μ. στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 2. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). 3. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: 3.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ, ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX. 3.2 Τον Αποδέκτη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ 3.3 Την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 3.4 Την ένδειξη: Αριθμός Διακήρυξης: 2/ Την ένδειξη: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δευτέρα Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται. 9

12 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην 3 του παρόντος Άρθρου και να περιέχει σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπα & απλά φωτοαντίγραφα): 4.1 Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 3 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό. 4.2 Έναν ΧΩΡΙΣΤΟ -επί ποινή απορρίψεως- σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 3 του Άρθρου 4 ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει: το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ηλεκτρονικό αντίγραφο του «ΤΕΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε CD* *εγγραφή σε ψηφιακή μορφή: για το λόγο αυτό το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνει τους πίνακες Ι (πίνακας με τα είδη γραφικής ύλης) και ΙΙ (πίνακας Μηχανογραφικών αναλώσιμων) του Παραρτήματος Γ θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 4.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών. Επιτρέπεται μόνον, η αναγραφή διευκρινήσεων σε ξεχωριστό έγγραφο -συνημμένη στην οικονομική προσφορά- όπου θα αναγράφονται ο α/α του είδους και οι τυχόν διευκρινήσεις αναφορικά πχ με τα τεμάχια που περιλαμβάνει η προσφορά ενός είδους ή την ποσότητα ml ενός δοχείου μελανιού. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλει προσφορά σύμφωνη με τη ζητούμενη μονάδα μέτρησης. 4.4 Δεν επιτρέπεται απόκλιση των τιμών προσφοράς μεταξύ του έντυπου ΤΕΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που υποβάλλεται στον φάκελο προσφοράς και της ηλεκτρονικής μορφής που εγγράφεται σε CD. Συνιστάται η εκτύπωση του εντύπου που θα υποβληθεί, από το αρχείο του υποβαλλόμενου CD ώστε να αποφευχθούν ασυμφωνίες. Η αποτύπωση των τιμών θα είναι στρογγυλοποιημένη σε 4 δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που -πάραυτα- διαπιστωθεί ασυμφωνία τιμών ή σφάλμα στην ανάγνωση του ψηφιακού μέσου, η Επιτροπή διενέργειας ζητεί διευκρινήσεις από τον προσφέροντα. Αν διαπιστωθεί σκοπιμότητα ή επαναλαμβανόμενη ασυμφωνία τιμών, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της προσφοράς. Εφιστάται η προσοχή στη «Μονάδα μέτρησης». Η τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτή. Η αναγραφή του κατασκευαστή (δηλ. η εμπορική φίρμα και όχι πχ «εγχώριο» ή «εισαγωγής») είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που απουσιάζει η αποτύπωση, η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το συγκεκριμένο είδος από την προσφορά. 4.5 Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της δομής των πινάκων του ΤΕΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, έστω και εάν για κάποια είδη ο προσφέρων δεν 10

13 υποβάλλει προσφορά (θα μείνουν κενά τα αντίστοιχα πεδία τιμών) καθώς οι ηλεκτρονικές μορφές αυτού θα χρησιμοποιηθούν αυτούσιες για τη σύγκριση τιμών. Για το λόγο αυτό επιτρέπονται μόνον αριθμητικές τιμές και όχι κείμενο. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). Αναλυτικότερα: Α) Κοινά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης α. Την ημερομηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ. Τον αριθμό της εγγύησης. ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. στ.την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Πέραν των ανωτέρω που ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, κατά περίπτωση πρέπει: Β) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπ. ΦΠΑ, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5.473,50 (πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία ΕΥΡΩ και πενήντα ΛΕΠΤΑ). Αν η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται έστω κι ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των κοινών προϋποθέσεων της παρ. Α) του παρόντος Άρθρου και τα ακόλουθα: Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται (2) ο αριθμός της διακήρυξης (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (4) η ημερομηνία έκδοσής της (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του Υποδείγματος Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. 11

14 Γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. (ΙΙ)Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας ή τουλάχιστον μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) μήνες. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε ,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ. Τα είδη και η εκτιμώμενη ποσότητα αυτών, παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (Άρθρο 9). ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Με την προσφορά, η τιμή για την προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας & έδρας Περιφέρειας Θεσσαλίας σε γραφική ύλη και μηχανογραφικά αναλώσιμα, δίνεται ανά μονάδα μέτρησης για κάθε διακριτό είδος προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτά αναγράφονται στο «Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος. 2. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών ή και για το σύνολο (τμηματική ή ολική προσφορά). Σημ. Η διάκριση σε Πίνακες Ι και ΙΙ δεν αφορά τα τμήματα της προσφοράς, αλλά υφίσταται καθαρά για κατανομή των ειδών. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να επιλέξουν για όσα και όποια είδη από το σύνολο των ειδών. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της φύσης της προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί διάφορο και εντός των επιτρεπόμενων ορίων αριθμό ποσοτήτων από τα αναγραφόμενα στο Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς. 4. Η μονάδα μέτρησης σε κάποια είδη, αναγράφεται με βάση τους αριθμούς που απαντώνται στην αγορά. Αν πάραυτα και κατ εξαίρεση, παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι προσφέροντες να αναγράφουν διαφορετικό αριθμό τεμαχίων (τμχ.) σε κάποια μονάδα μέτρησης, η προσφορά του θα πρέπει να αναχθεί οικονομικά κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αναφέρεται σε κοινό αριθμό με τα ζητούμενα. Ειδικά για τα μηχανογραφικά αναλώσιμα (μελάνια/ τόνερ εκτυπωτών), όπου παρατηρηθεί απόκλιση στη χωρητικότητά τους, η τιμή θα προσδιοριστεί με αναγωγή στην ίδια μονάδα μέτρησης (πχ /ml) για την αξιολόγηση με κοινά κριτήρια. Οι προσφέροντες θα πρέπει να σημειώσουν σε ξεχωριστό έγγραφο στο τέλος της Οικονομικής Προσφοράς α/α των ειδών και τη φύση της αλλαγής σε σχέση με τα ζητούμενα, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση. 5. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. 6. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ και σε παράθεση τεσσάρων (4) δεκαδικών ψηφίων. 7. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η Ελληνική. 8. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 12

15 10. Ειδικά για τα μηχανογραφικά αναλώσιμα (μελάνια/ τόνερ εκτυπωτών) υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς για τρεις (3) κατηγορίες κατασκευής (εκτός από αυτές που ζητούνται αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες τα λοιπά πεδία είναι σκουρόχρωμα): Αυθεντικά Συμβατά Ανακατασκευασμένα Παρότι οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν προσφορά για διάφορες κατηγορίες (εκτός των ανενεργών-σκουρόχρωμων πεδίων), το αναλώσιμο που κατακυρώνεται και εντάσσεται αποκλειστικά στη σχετική σύμβαση είναι εκείνο με την απόλυτα χαμηλότερη τιμή (ανεξαρτήτως εάν είναι Αυθεντικό, Συμβατό ή Ανακατασκευής). Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή αποτυπώνει το Μειοδότη ανά κατηγορία κατασκευής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της εναλλακτικής προμήθειας του υλικού σε περίπτωση αντικειμενικής και τεκμηριωμένης αδυναμίας για το αρχικά κατακυρωθέν. Ειδικότερα: Όταν παρατηρείται κατά περίπτωση συστηματική αστοχία συγκεκριμένων αναλωσίμων ή αδυναμία συνεργασίας με συγκεκριμένους κωδικούς εκτυπωτών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε απένταξη του προϊόντος από τη σύμβαση και αμέσως στην προμήθεια αναλωσίμου άλλης κατηγορίας κατασκευής. Η προμήθεια γίνεται με πρόσθετη συμβατική πράξη με τον Μειοδότη της αντίστοιχης εναλλακτικής κατηγορίας. Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής όταν διενεργείται εντός του χρόνου ισχύος των προσφορών με υποχρέωση του Μειοδότη να ανταποκριθεί, ενώ σε περίπτωση που η ισχύς των προσφορών έχει παρέλθει, η διαδικασία γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Μειοδότη για το ότι η τιμή προσφοράς παραμένει η ίδια. Αν ο Μειοδότης αρνηθεί (στην περίπτωση που δε δεσμεύεται από την ισχύ της προσφοράς λόγω παρέλευσης του χρόνου των 120 ημερών), η προμήθεια εξελίσσεται σε απευθείας διαπραγμάτευση κατ αρχήν με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σε συνέχεια στο ελεύθερο εμπόριο. Αναφορικά με τα χρησιμοποιημένα/άδεια δοχεία μελανιών/toner (cartridges) ο κάθε υποψήφιος δύναται να προσφέρει τίμημα παραλαβής τους ανά τεμάχιο από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς ωστόσο- αυτό να αποτελεί δεδομένο αξιολόγησης της χαμηλότερης τιμής, αλλά αποτελεί μια διαδικασία στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της από κοινού ωφέλειας των συμβαλλομένων κατά την υλοποίηση της προμήθειας. Ο προσφέρων το υψηλότερο τίμημα, θα μπορεί να παραλάβει με δικά του έξοδα- τα χρησιμοποιημένα δοχεία. 11. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 12. Μειοδότης σε κάθε είδος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για κάθε συγκεκριμένο είδος της παρούσας, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 13. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές για οποιοδήποτε είδος, η επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού -και εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό- δύναται να κατανείμει την προμήθεια μεταξύ περισσότερων μειοδοτών (βάσει του Άρθρου 21, παρ. β του ΚΠΔ 118/2007). 14. ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 52 ΠΔ 60/ Άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ 15. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο Μειοδότης, κατόπιν της αξιολόγησης της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 13

16 ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο 201 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητήριο - 2 ος όροφος). 2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους μέχρι την Δευτέρα και ώρα 11:45 π.μ. στο Γραφείο 205 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2 ος όροφος), που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ 3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας υποβολής (παρ. 2 παρόντος άρθρου) καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα Απόφαση (πλήρες τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης), η περίληψη Διακήρυξης, καθώς και όλα τα Παραρτήματα (λοιπά τεύχη του διαγωνισμού), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης, στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. Η Περίληψη Διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ, στον τοπικό και στον οικονομικό τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 «Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών» του υπ αριθμ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 «Διοικητικές προσφυγές» του υπ αριθμ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 14

17 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω αναγραφής, θεωρείται πως ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανωτέρω χρονική ισχύ στην προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Η σύναψη της συμβάσεως θα γίνει κατόπιν των αποτελεσμάτων του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 38 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και, κατά κανόνα, εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των εικοσιτεσσέρων (24) ωρών από την παραγγελία των διαφόρων ειδών γραφικής ύλης. Εξαιρέσεις επιτρέπονται λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης, αντικειμενικής ανωτέρας βίας ή κατόπιν έγκρισης μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του προμηθευτή με το οποίο προβάλλεται η αδυναμία. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των ειδών στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου, υπερισχύει των δειγμάτων που προσκόμισε στη φάση της κατακύρωσης. 3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. 15

18 4. Στα πρωτόκολλα παραλαβής θα αναγράφεται η ημερομηνία, το είδος, η ποσότητα και τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης, και θα υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβής και τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 5. Ο προμηθευτής μπορεί να σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του στο πρωτόκολλο παραλαβής. 6. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει στα ανωτέρω πρωτόκολλα, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. Επίσης, μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. 7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος. 8. Ως χώρος παράδοσης-παραλαβής των υλικών, ορίζεται το Γραφείο 2.02 (2 ος όροφος Διοικητηρίου Περιφέρειας Θεσσαλίας), εκτός περιπτώσεων όπου ο προμηθευτής ενημερώνεται με σχετική κατά περίπτωση ειδοποίηση. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας για δύο (2) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά την έγγραφη συμφωνία με τους αναδόχους προμηθευτές που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις. Στην περίπτωση που η προμήθεια ολοκληρωθεί πριν το συμβατικό όρο, μπορεί η σχετική σύμβαση να λογιστεί ως καλώς εκτελεσθείσα και να θεωρηθεί λήξασα με ταυτόχρονη επιστροφή της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου κατόπιν σχετικών παραγγελιών από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η πληρωμή στον κάθε προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 0,10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Ν.3801/ ΦΕΚ A 163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»). Η δαπάνη επιμερίζεται στους αναδόχους κατ αναλογία του ύψους της αντίστοιχης σύμβασης στο συνολικό κόστος της προμήθειας. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 16

19 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικ. ετών 2014 & 2015 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 1111 ως εξής: Φορέας ΚΑΕ Σύνολο Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ , , ,00 ΦΠΑ (23%) , , ,00 Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπ. ΦΠΑ , , ,00 ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται να υπογράψει την σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. Οι λοιπές συνθήκες που καθιστούν τον Ανάδοχο υποκείμενο σε κυρώσεις ή έκπτωτο κατά τη διενέργεια της προμήθειας, προσδιορίζονται στο κείμενο της σύμβασης (Παράρτημα Δ ). ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Λάρισας. 17

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα