ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή ΡΖΙ.: , -621 FAX : Ραρ. Γ/λζε:Καπξησηίζζεο Θαζηνξηά Ρ.Θ.: ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο θαη Δληύπσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο ηνπ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ Ξξφρεηξνο ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΩΛ Ζ ρακειφηεξε ηηκή βάζεη δείγκαηνο 9/03/2012 θαη ψξα π.κ. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ (Θηίξην Γηνίθεζεο) Γξαθηθή Ύιε, Έληππα ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ CPV Γξαθηθή Ύιε: Έληππα: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ Γξαθηθή Ύιε: ,00 Έληππα: ,00 ΤΝΟΛΙΚΑ: ,00 κε Φ.Π.Α. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΩΛ ΔΗΓΩΛ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ Δηήζηα, κε δπλαηφηεηα 2κελεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο θαη 10κελεο πεξαηηέξσ παξάηαζεο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο Ρκεκαηηθά εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο παξαγγειίαο Δληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Δθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο 1

2 1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: Έρνληαο ππόςε: 1.1. Ρνπ Λ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ Α 19/ ) Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» ( ΦΔΘ Α 150/ ) Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 81/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 3370/2005 (Φ.Δ.Θ. Α 175/2005) θαη 3527/2007 (Φ.Δ.Θ. Α 25/2007) Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 134/ ) Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 256/ ) Ρνπ Λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη Θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Θ. Α 202/ ), άξζξν 35 (Θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Θ.Ξ.Γ.) Toπ Λ. 2362/1995 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 247/ ) Ρνπ Λ. 2198/1994 (Φ.Δ.Θ. Α 43/ ), άξζξν 24 (Ξαξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο) Ρνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α 138/ ) Ρνπ Λ. 3861/2010, (άξζξν 2), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ρνπ Ξ.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. 2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 2.1. Ρελ ππ αξηζ. 6588/ (ΦΔΘ Β 1650/ ) θνηλή απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ γείαο & Θνηλ. Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...) ηνπ έηνπο Ρελ ππ αξηζ. 8414/ απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ γείαο & Θνηλ. Αιιειεγγχεο «Νδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...) έηνπο 2011, πηζηψζεηο 2011 θαη Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8514/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ αξηζκ. 83/ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο 2.4. Ρελ ππ' αξηζ. 282/ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ Θαζηνξηάο, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο απηνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 2.5. Ρελ αξηζκ. 9/ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Δληχπσλ θαη Γξαθηθήο Ύιεο, κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ, ηφζν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ αλά είδνο, φζν θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζηα 2

3 40.000,00 γηα Γξαθηθή Ύιε θαη ζηα ,00 γηα ηα Έληππα, ζπλνιηθά ,00 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή βάζεη δείγκαηνο, γηα ηελ πξνκήζεηα Δληύπσλ θαη Γξαθηθήο Ύιεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θαζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ, γηα έλα έηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 1) Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. Νη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνί έρνπλ σο εμήο: Γξαθηθή Ύιε : ,00, Έληππα : ,00 2) Ξίλαθαο κε ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία αλά θσδηθφ είδνπο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α θαη Β ηεο παξνχζαο. 3) Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 4) Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ Θαζηνξηάο. 5) Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε , εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα π.κ., θαη ηφπνο ην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (Καπξησηίζζεο - Θαζηνξηά). 6) Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ , εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα ) Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ πεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ. 8) Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμήο: «Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ (γεληθνί φξνη δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ). 9) Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 10) Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) Ππλεηαηξηζκνί. δ) Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 3

4 11) Θαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 1. ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ CPV ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΕΖΡΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 3. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 4 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 5. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ O Γηνηθεηήο Θαηζίιεο Πηαχξνο 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δ ΔΤΡΩ ΜΔ ΦΠΑ Γξαθηθή Ύιε , Έληππα ,00 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ Α/Α Ομάδα γραθείοσ προμηθ. Κωδ. Είδ. Ποζόηηηα Περιγραθή είδοσς Γραθ. Προμηθ. γραθείοσ προμηθειών Μον. μέηρ. Γραθ. Προμηθ. ΙΖ ΒΑΠΔΗΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΥΛ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΥΛ ΚΑΟΔΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΙΖ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΘΝΘΘΗΛΝ ΡΞΝ BIC ΙΖ ΔΜΥΙΘΔΑΠ ΑΞΝΠΟΟΑΞΡΗΘΝ ΚΗΘΟΝ ΚΔΓΔΘΝΠ (ΘΑΒΝΟΑΘΗ) ΙΖ ΓΝΚΝΙΑΠΡΗΣΔΠ ΙΔΘΔΠ ΓΗΑ ΚΝΙΒΗ ΙΖ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ (ΠΖΚΑΛΠΖΠ) ΓΗΑΦ. ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΙΖ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ + ΓΗΑΙΡΗΘΝ (ΠΔΡ 2 ΑΣΗΥΛ) ΙΖ ΠΟΑΞΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΗΘΟΔΠ Λο 64 ΙΖ ΚΝΙΒΗΑ ΑΞΙΖΠ ΓΟΑΦΖΠ ΙΖ ΓΗΑΘΝΟΔΡΔΠ ΚΔΠΑΗΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΙΖ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΠΟΑΞΡΗΘΝ ΠΠΘ Λο 64 (ΠΡΔΦΞΠ) ΙΖ ΤΑΙΗΓΗΑ ΓΟΑΦΔΗΝ 16cm ΙΖ ΡΑΚΞΝΛ ΠΦΟΑΓΗΓΥΛ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 12,5 Σ 8,5 ΙΖ ΘΑΟΚΞΝΛ ΣΔΗΟΝΠ A4 80 gr, σσσκ. 500 υύλλων ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΚΞΙΔ ΓΗΑ ΡΑΚΞΝΛ 32gr ΙΖ ΠΗΛΗΘΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΔ ΠΡΙΝ ΙΖ ΠΔΙΝΡΔΗΞ ΓΗΑΦΑΛΔΠ 19mmx33m ΙΖ ΙΖ ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ ΘΗΡΟΗΛΑ 6,5-7,5 Σ 6,5-7,5 ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΣΑΟΡΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΗ ΠΡΑΘΔΟΝΗ Λο 5 ΙΖ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΓΗΑ ΓΔΚΑΡΑ ΚΔ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΚΡΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΙΖ ΣΑΟΡΝΘΝΞΡΔΠ ΚΔ ΘΝΚΞΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Τετνικές προδιαγραθές Γύο (2) οπών 3,5mm ΔΥΠ 40 Φύλλα ΞΑΘΔΡΝ ΡΥΛ 100 ΑΣΗΥΛ ΙΖ ΙΖ ΡΑΗΛΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΚΖ ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΥΛ 5 cm ΒΑΠΔΗΠ ΠΔΙΝΡΔΗΞ (ΒΑΟΗΔΠ - ΠΡΑΘΔΟΔΠ) ΓΗΑ ΡΑΗΛΗΑ 19mmX33m ΙΖ ΠΡΙΝΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΚΔ ΙΔΞΡΖ ΚΡΖ (ΚΑΟΝΗ - ΚΞΙΔ) ΙΖ ΙΑΠΡΗΣΑ ΚΔΓΑΙΑ ΦΑΟΓΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΘΗΙΝ ΘΗΙΝ ΙΖ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΑΡΕΔΛΡΑ ΙΖ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ (ΖΚΔΟΝΓΔΗΘΡΔΠ) ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΚΑΟΖ Λο ΠΠΘΔΑΠΗΑ 28ml ΓΗΑ ΑΟΝΘΚΝΚΖΣΑΛΖ ΣΔΗΟΝΠ ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ 5 ΠΔΗΟΥΛ ΘΝΙΙΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ Α4 ΟΗΓΔ (πακέτο 400 ΞΑΘ Κελάνη μαύρη Λο για αριθμομητανές τειρός σε μποσκαλάκι των 28 ml 6

7 ΙΖ υύλλων) ΙΖ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑΠΡ. 18Σ48mm 600/ΞΑΘΔΡΝ ΙΖ ΣΑΟΡΗ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ Α4 ΡΥΛ 80gr/m2 ΞΑΘ ΙΖ TONER (ΓΟΑΦΗΡΖΠ) ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ KONICA 7145 ΙΖ ΑΟΣΔΗΝΘΖΘΖ (ΠΟΡΑΟΗΔΟΑ) ΔΞΗΡΟΑΞ. 5 ΘΔΠΔΥΛ ΚΔ ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ ΖΟ Λο 78 ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ ΖΟ Λο 28 XL ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ ΖΟ Λο 27 XL ΚΑΟΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ ΖΟ Λο 15 ΚΑΟΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΝΡΑΗΛΗΑ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ EPSON LX-300 ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ HP Λο 45 ΚΑΟΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip 4850 No 525 ΙΖ BGBK ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ HP Λο 57 ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ LEXMARK E210 ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ HP Λο 56 XL ΚΑΟΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ XEROX PHASER 4400 TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ HP LASER 1200 SERIES ΙΖ (15Α) ΙΖ ΘΔΟΚΗΘΔΠ ΔΡΗΘΔΡΔΠ 55 τ 25 mm ΟΝΙΙΑ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ LEXMARK E240 ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ SAMSUNG 4216 F-F 560 ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ PANASONIC KX-FL511 FAX (FA84X) ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ EPSON EPL-6200L ΙΖ ΙΖ ΞΗΛΔΕΔΠ ΔΓΣΟΥΚΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑ ΦΔΙΝΞΗΛΑΘΑ ΚΔΙΑΛΝΡΑΗΛΗΑ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ PANASONIC KX- P170 (3696) ΞΑΘ ΘΝΡΗ ΙΖ ΚΔΙΑΛΝΡΑΗΛΗΑ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ PANASONIC KX- P191(3196) ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK Λο 17 ΚΑΟΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK Λο 27 ΙΖ ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ ΙΖ TONER (ΓΟΑΦΗΡΖΠ) ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ 104 BEP-1054 ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 4300 PEBK (5) ΙΖ ΘΖΘΔΠ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΔΠ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ LEXMARK E 120 Αρίστης ποιότητας. Ζ σσσκεσασία τοσ πακέτοσ να μην είναι περατή στην σγρασία. Θατάλληλο για τις παρακάτω τρήσεις: copier, duplex, laser ptinting, mono and color inkjet, offset preprint, plain paper fax. Ξακέτο των 500 υύλλων 50 ΑΣΗΑ ΑΛΑ ΘΝΡΗ Γιαστάσεων 25,5 Σ 34,6 Σ 6,6 7

8 ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON i 1700 PIXMA No 40 ΚΑΟΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON i 1700 PIXMA No 41 ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ CANNON LBP 3200 ΙΖ DRUM ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ LEXMARK E232 (Δ240) ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ SAMSUNG SF-D560 RA ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ LEXMARK E250D ΙΖ TONER (ΓΟΑΦΗΡΖΠ) ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ KONICA BIZHUB 421 ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ HP LASER P2055d 05A ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ EPSON EPL 5900 ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ HP P A (51Α) ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ HP No 350 XL ΚΑΟΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 1800 No 37 ΚΑΟΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ KONICA QMS 2400/2500 TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ KONICA MINOLTA 5430 DL ΙΖ ΚΑΟΝ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ HP Λο 21 XL ΚΑΟΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ HP Λο 17 ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ LEXMARK E 360 (Δ352) ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 1800 No 38 ΔΓΣΟΥΚΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK Ε1420 No 23 ΙΖ ΚΑΟΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK Ε1420 No 24 ΙΖ ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ HP No 22 XL ΔΓΣΟΥΚΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ LEXMARK E260 ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ SAMSUNG SF-650 ΙΖ TONER (ΓΟΑΦΗΡΖΠ) ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ SHARP AR-5516 ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ HP Q7551A P3005 ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK C544DN ΣΟΥΚΑ ΙΖ Y ΚΔΙΑΛΔΠ (ΠΚΒΑΡΔΠ) ΠΔΡ EPSON STYLUS T128 ΙΖ SX ΠΔΡ ΙΖ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΡΞΝ ROLLER 4.2mm X 16m ΙΖ ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ ΙΔΘΑ ΓΗΑ ΘΒΝ ΞΑΘΔΡΝ ΡΥΛ 500 ΦΙΙΥΛ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ EPSON ACULASER 1200 M ΙΖ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΣΑΟΡΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΗ ΠΡΑΘΔΟΝΗ Λο 7 ΘΝΡΗ ΙΖ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΣΑΟΡΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΗ ΠΡΑΘΔΟΝΗ Λο 3 ΘΝΡΗ ΠΟΑΞΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΔΠΑΗΔΠ Λο ΙΖ /6 ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ 2 ΠΔΗΟΥΛ ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ 3 ΠΔΗΟΥΛ ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ 4 ΠΔΗΟΥΛ ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ 6 ΠΔΗΟΥΛ ΘΝΡΗ ΡΥΛ 50 ΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ ΡΥΛ 100 ΑΣΗΥΛ 8

9 ΙΖ ΑΛΡΑΙΙΑΘ. ΠΟΑΞΡΗΘΝ ΠΠΘ. ΡΥΛ Λο 24/6 (ΠΡΔΗΞΠ) ΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ 9V ΙΖ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΚΑΟΝ ΡΞΝ BIC ΙΖ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΚΞΙΔ ΡΞΝ BIC ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΚΑΡΥΛ ΑΙΦΑΒΖΡΗΘΑ Α - Υ ΙΖ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ D ΑΙΘΑΙΗΘΔΠ ΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ C ΑΙΘΑΙΗΘΔΠ ΙΖ ΙΖ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑΠΡ. 36x50 mm 320./ΞΑΘΔΡΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑΠΡ. 50x72mm 160./ΞΑΘΔΡΝ ΙΖ ΡΑΗΛΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΥΛ 5cm ΙΖ ΠΦΟΑΓΗΓΑ 1 ΠΔΗΟΑΠ ΙΖ ΘΝΙΙΑ ΠΡΗΓΚΖΠ 2 gr (ΡΞΝ LOGO) ΙΖ ΣΑΟΑΘΑΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 30 cm ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 4300 BK ΙΖ (8) ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 4300 Y ΙΖ (8) ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 4300 M ΙΖ (8) ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip PIXMA 4300 C ΙΖ (8) ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip 4850 No 526 ΙΖ MAGENTA ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip 4850 No 526 ΙΖ YELLOW ΙΖ ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip No 526 CYAN ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON ip 4850 No 526 ΙΖ BK ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK C544DN ΣΟΥΚΑ ΙΖ C ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK C544DN ΣΟΥΚΑ ΙΖ M ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ LEXMARK C544DN ΣΟΥΚΑ ΙΖ Θ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ XEROX 8560 AN ΔΓΣΟΥΚΝ ΙΖ ΙΖ ΙΖ ΙΖ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ KONICA MINOLTA 5430 DL ΔΓΣΟΥΚΝ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ KONICA MINOLTA 2500 W (Y,M,C,) COLOR TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ KONICA MINOLTA 2500 W K BLACK TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ BARCODE PRINTER ZEBRA TLP 2844 TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ EPSON LASER M2300D BLACK ΙΖ ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΥΛ & ΓΗΔΗΘΛΠΔΥΛ ΠΘΙΖΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ 20 Σ 30 cm ΙΖ ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΠΞΗΟΑΙ 50 ΦΙΙΥΛ ΙΖ ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΠΞΗΟΑΙ 100 ΦΙΙΥΛ ΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ ΑΑΑ ΑΙΘΑΙΗΘΔΠ ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ SAMSUNG LASER ML 1660 ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON MP252 PG-510 ΙΖ BLACK ΚΔΙΑΛΖ ΠΚΒΑΡΖ ΓΗΑ CANON MP252 CL-511 ΞΑΘ ΞΑΘ 9

10 ΙΖ COLOR ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ XEROX PHASER R01395 BLACK TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ XEROX PHASER 6280 ΙΖ R01392 CYAN TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ XEROX PHASER 6280 ΙΖ R01393 TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ XEROX PHASER 6280 ΙΖ R01394 TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ RICOH AFICIO MP5000 ΙΖ MP4500E BLACK ΙΖ TONER ΠΚΒΑΡΝ ΓΗΑ HP LASERJET C4096A TONER (ΓΟΑΦΗΡΖΠ) ΦΥΡΝΡΞ. KYOCERA MITA ΙΖ KATUN ΙΖ ΡΑΗΛΗΔΠ ΑΟΗΘΚΝΚΖΣΑΛΖΠ ΙΔΘΔΠ ΘΔΟΚΗΘΔΠ ΙΖ ΙΖ ΘΙΑΠΔΟ ΑΞΝ ΑΛΘΔΘΡΗΘΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΞΝ 8/32 ΣΥΟΗΠ ΘΑΓΚΗΝ ΦΑΘΔΙ. ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΙΑΠΡ. ΔΜΥΦ. ΚΔ ΚΔΓΑΙ. ΔΠΥΡΔΟ. ΞΡΔΟ.27τ37cm ΙΖ ΦΑΘΔΙΝΗ (ΛΡΝΠΗΔ) ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ ΓΗΑΦΑΛΝ ΡΝ ΞΟΥΡΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΙΖ ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΙΖ ΕΔΙΑΡΗΛΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ Α4 ΡΥΛ 100 ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΝΡΗ ΠΘΙΖΟΝ ΣΑΟΡΝΛΗ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΙΖ Λο 8 ΦΑΘΔΙΝΗ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΑΞΝ ΣΑΟΡΝΛΗ ΙΖ ΓΗΑ ΑΟΣΔΗΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΝΟΓΝΛΗ ΣΑΟΡΗΛΝΗ ΠΘΙΖΟΝΗ 27 Σ 37 ΙΖ cm ΙΖ ΙΖ ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΝΟΓΝΛΗ ΣΑΟΡΗΛΝΗ ΠΘΙΖΟΝΗ ΚΔ ΔΠΥΡ. ΞΡΔΟΓ. 27τ37cm ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΗΡΟΗΛΝΗ ΚΔ ΔΞΥΛΚΗΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 40 τ ΙΖ ΙΖ ΙΖ ΙΖ ΙΖ ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΗΡΟΗΛΝΗ ΚΔ ΔΞΥΛΚΗΑ ΛΝΠΝΘ. 27 τ 35 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ ΘΙΑΠΔΟ ΑΞΝ ΑΛΘΔΘΡΗΘΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΞΝ 4/32 ΣΥΟΗΠ ΘΑΓΚΗΝ ΦΑΘΔΙΝΗ ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΙΑΠΡ. ΔΜΥΦ. ΞΡΔΟΓΗΑ 27cm x 37 cm ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΗΡΟΗΛΝΗ ΚΔ ΔΞΥΛΚΗΑ ΛΝΠΝΘ. 28τ20cm ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ ΦΑΘΔΙΝΗ ΙΔΘΝΗ ΑΙΙΖΙΝΓΟ. ΚΔ ΔΞΥΛ. ΛΝΠ. ΑΡΝΘΝΙ. 23τ11,5cm 158 ΙΖ ΦΑΘΔΙΝΗ ΚΔ ΑΔΟΝΦΠΑΙΗΓΔΠ Α4 35 τ27 cm ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ 159 ΙΖ ΦΔΙΝΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 100 Σ 60 cm 160 ΙΖ ΓΗΠΘΔΡΡΔΠ 3,5" 1.44ΚΒ 161 ΙΖ ΕΔΙΑΡΗΛΔΠ ΚΗΘΟΔΠ (10 Σ 14 cm) Γιαυανείς 162 ΙΖ ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 10 ΘΔΠΔΥΛ Α4 163 ΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ GP 2032 ΙΗΘΗΝ (ΠΑΘΣΑΟΝΚΔΡΟΑ) 164 ΙΖ CD-R 700MB 80 MIN 1X-24X ΚΔ ΘΖΘΖ ΑΛΑ ΔΛΑ 165 ΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ ΑΑ ΑΙΘΑΙΗΘΔΠ 166 ΔΛΡΞΑ ΣΑΟΡΗ ΑΡΝΓΟΑΦΗΘΝ 2ΞΙΝ ΙΔΘΝ Α4 ΘΗΒΥΡΗΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΥΛ 1000 ΦΙΙΥΛ 167 ΔΛΡΞΑ ΣΑΟΡΗ ΑΡΝΓΟΑΦΗΘΝ 3/ΞΙΝ ΡΟΗΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ Α3 ΘΗΒΥΡΗΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΥΛ 1000 ΦΙΙΥΛ 168 ΔΛΡΞΑ ΣΑΟΡΗ ΑΡΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΞΙΝ ΙΔΘΝ Α3 ΘΗΒΥΡΗΝ 169 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ 200 ΦΙΙΥΛ 170 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΔΛΓΝΠΘΝΞΖΠΔΥΛ 200 ΦΙΙΥΛ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΥΛ 1000 ΦΙΙΥΛ 10

11 171 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΥΛ 200 ΦΙΙΥΛ 172 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΚΖΡΟΥΑ Δ.Η. 200 ΦΙΙΥΛ 173 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΚΖΡΟΥΝ ΔΠΥΡ.ΑΠΘΔΛΥΛ 200 ΦΙΙΥΛ 174 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΡΟΗΞΙΝΡΞΝ 50 Φ ΣΖΚΗΘΝ 175 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ 30 τ 25Φ cm 200 ΦΙΙΥΛ 176 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΑΗΚΝΙΖΤΗΥΛ - ΓΗΑΘΔΠΖ 200 ΦΙΙΥΛ 177 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΣΟΔΥΞΗΠΡΥΠΖ ΑΗΚΑΡΝΠ 200 ΦΙΙΥΛ 178 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ 100 ΦΙΙΥΛ ΑΞΙΑ ΚΞΙΝΘ ΑΞΝΓΔΗΜ. ΞΑΟΝΣ. ΞΖΟΔΠ. Θ.. 50Φ 3ΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΣΟΔΥΠΖ ΙΗΘΥΛ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ 50 Φ 2ΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΓΔΙΡΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΑΠΘΔΛΝΦ. 50Φ 2ΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΓΗΞΙΝΡΞΝ ΣΖΚΗΘΝ 35 Σ 30 ΚΞΙΝΘ ΗΑΡΟΗΘΖ ΓΛΥΚΑΡΔΠΖ 100 ΦΙΙΥΛ ΑΞΙΝ ΚΞΙΝΘ ΔΒΓΝΚΑΓ. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 50 Φ 3ΞΙΝ ΣΖΚ. 40τ30 ΚΞΙΝΘ ΠΛΡΑΓΖ ΛΑΟΘΥΡ.(ΘΝΘ.ΓΟΗΓΑ) 50Φ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΠΛΡΑΓΖ ΛΑΟΘΥΡ. (ΘΝΘ.ΟΗΓΑ) 50Φ ΓΗΙΞΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΦΙΙΑΓΔΠ 150Φ Α4 ΟΗΓΔ ΚΔ ΣΝΛΡΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΦΙΙΑΓΔΠ 100Φ Α4 ΟΗΓΔ ΚΔ ΣΝΛΡΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΦΙΙΑΓΔΠ 200Φ Α4 ΟΗΓΔ ΚΔ ΣΝΛΡΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΚΞΙΝΘ ΔΗΠΗΡΖΟΗΑ 50 ΦΙΙΥΛ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΔΛΡΝΙΖ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΜΥΡ.ΗΑΡΟΥΛ 100Φ ΑΞΙΑ 192 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΠΛΡΑΓΝΙΝΓΗΑ ΑΞΙΑ 100 ΦΙΙΥΛ 193 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΑΞΙΑ 100 ΦΙΙΥΛ 194 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΝΟΥΛ ΑΞΙΑ 100 ΦΙΙΥΛ 195 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΗΑΡΟΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 100 ΦΙΙΥΛ 196 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΔΘΘΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ 50Φ 2ΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΔΜΗΡΖΟΗΑ 50 ΦΙΙΥΛ ΡΟΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΞΟΝΠ ΠΡΑΘΚΝ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ 100 ΦΙΙΥΛ ΑΞΙΝ ΚΞΙΝΘ ΒΗΝΣΖΚΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 50 Φ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ ΓΗΞΙΝΡΞΑ 50 ΦΙΙΥΛ 201 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΑ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ 200 ΦΙΙΥΛ 202 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΓΔΙΡΗΝ ΑΗΚΝΓΝΡΖ-ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ 100Φ ΑΞΙΝ ΦΙΙΝ 203 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΓΔΙΡΗΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΦΙΙΝ ΚΞΙΝΘ ΔΛΡΝΙΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΙΗΘΝ 100 ΦΙΙΥΛ 204 ΔΛΡΞΑ ΑΞΙΑ 205 ΔΛΡΞΑ ΘΑΟΡΔΙΑΘΗΑ ΘΗΛΖΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΞΟΝΙΖΤΖΠ 206 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΘΗΛΝΙΝΛΔΠ ΑΗΡΗΝΙΝΓHΚΔΛΖ ΠΛΡΑΓΖ 50Φ 2ΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΠΛΡΑΓ.ΦΑΟΚ.ΔΘΡΝΠ ΘΙΔΗΠΡΝ ΛΝΠ. 50Φ 3ΡΞΝ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΖΣΝ 50Φ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΔ ΑΟΗΘΚΖΠΖ ΑΞΝ 1 ΔΥΠ

12 209 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΥΛ ΔΜΥΠΚΒ. ΔΗΓΥΛ 50Φ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΝΘ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΥΛ ΠΚΒΑΡ. ΔΗΓΥΛ 50Φ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ 211 ΔΛΡΞΑ ΒΗΒΙΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΘΗΛΖΠΖΠ 212 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 50Φ ΓΗΞΙΝΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΚΞΙΌΘ ΔΘΘΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΝΙ. 50Φ 2ΡΞΑ ΣΖΚΗΘΑ ΒΗΒΙΗΝ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ 40 τ 30Φ cm 200 ΦΙΙΥΛ ΚΞΙΝΘ ΗΑΡΟ. ΓΛΥΚΑΡΔΠΖ ΑΛΑΟΟΥΡ. ΑΓΔΗΑΠ 100 Φ ΑΞΙΝ ΦΙΙΝ ΚΞΙΝΘ ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΝ ΑΞΔΗΘΝΛ. ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΚΑΠΡΝ 100Φ ΑΞΙΝ ΚΞΙΝΘ ΞΟΝΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ ΔΘΡΗΚΖΠΖΠ 100 ΦΙΙΥΛ ΑΞΙΑ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ ΓΗΑ ΝΚΑΓΔΠ ΑΗΚΑΡΝΠ Ν Θ.Ι.Ξ. 219 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΖΠΖΠ ΦΙΙΝ 220 ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΑΞΝΓΔ. ΞΑΟΝΣ. ΞΔΟ. Θ.. 50 Φ 3ΡΞΑ ΠΔΗΟΑ Α ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 221 ΔΛΡΞΑ ΘΑΟΡΔΙΔΠ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ 222 ΔΛΡΞΑ ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ ΦΙΙΑ ΦΙΙΝ 223 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΦΙΙΝ 224 ΔΛΡΞΑ ΗΑΡΟΗΘΖ ΓΛΥΚΑΡΔΠΖ ΦΙΙΝ 225 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΑ ΓΗΑ ΔΜΔΡΔΠΔΗΠ ΔΘΡΝΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΙΝ 226 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΑΗΚΝΓΝΡΥΛ ΦΙΙΝ 227 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΞΑΟΑΞΔΚΞ. ΘΡΡΑΟΝΙΝΓ. & ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ ΘΑΟΡΔΠ ΗΠΝΕΓΗΝ ΓΟΥΛ ΞΗΠΥ-ΚΞΟΝΠ ΑΞΝ ΙΔΞΡΝ ΣΑΟΡΝΛΗ ΘΑΟΡΔΠ ΛΝΠΖΙ. ΣΝΟΖΓ. ΦΑΟΚΑΘ. ΞΗΠΥ-ΚΞΟΝΠ ΑΞΝ ΙΔΞΡΝ ΣΑΟΡΝΛΗ ΦΙΙΝ 230 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΦΙΙΝ 231 ΔΛΡΞΑ ΑΡΝΘΝΙ.ΔΡΗΘΔΡ. ΠΡΑΘΚ. ΑΗΚΝΓΝΠ.ΘΝΘΘΗ. ΑΟΗΘΚ ΦΗΑΙΥΛ 232 ΔΛΡΞΑ ΘΑΟΡΔΙΔΠ ΑΛΡΗΡΔΡΑΛΗΘΝ 233 ΔΛΡΞΑ ΘΑΟΡΔΠ ΞΑΟΝΠΗΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 234 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΚΞΙΝΘ ΞΑΟΝΣΖΠ ΑΛΡΗΒΗΝΡ.ΞΝ ΞΔΟΗΝΟ. ΑΞΝ ΦΑΟΚΑΘ. 3ΡΞΝ ΣΖΚ. ΣΑΟΡΗ ΑΡΝΓΟΑΦΗΘΝ 3ΞΙΝ ΡΟΗΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ Α4 ΦΙΙΑ ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ ΓΗΑ ΝΚΑΓΔΠ ΑΗΚΑΡΝΠ Α Θ.Ι.Ξ. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ (ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ) ΓΟΑΚΚΑΡΗΑ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΚΖΣΑΛ. Α4 3ΞΙΝ ΚΔ ΑΟΗΘΚΖΠΖ ΠΔΗΟ - 6 ΔΡΗΘ ΘΗΒΥΡΗΝ ΦΙΙΝ ΦΙΙΝ 240 ΔΛΡΞΑ ΘΑΟΡΔΠ ΓΗΑΒΖΡΗΘΥΛ ΦΙΙΑ ΔΘΘΔΠΖ ΞΔΟΖΣΝΓΟΑΦΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 241 ΔΛΡΞΑ ΘΖΠΖΠ ΦΙΙΝ 242 ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΡΝΘΔΡΝ Α3 ΚΞΟΝΠ - ΞΗΠΥ ΦΙΙΝ 243 ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΔΛΡΞΑ ΦΙΙΑ ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΑ ΔΗΓΗΘΝ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΦΙΙΑ ΣΟΔΥΠΖ ΓΔΗΝΛ.ΙΗΘΝ ΔΘΡΝΠ ΘΙΔΗΠΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΝ ΦΙΙΑ ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΑ ΞΔΟΖΣΝΓΟΑΦΖΚΑΡΝΠ TRIPPLEX ΞΝΦΑΘΔΙΙΝΗ (Α,Β,Γ,Γ,Δ,ΠΡ,Ε) ΚΔ ΡΠΑΘΗΠΖ ΠΡΖ ΚΔΠΖ ΦΙΙΝ ΦΙΙΝ ΦΙΙΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΥΛ 1000 ΦΙΙΥΛ 12

13 247 ΔΛΡΞΑ ΣΑΟΡΗ ΑΡΝΓΟΑΦΗΘΝ ΡΟΗΞΙΝΡΞΝ ΙΔΘΝ Α3 ΘΗΒΥΡΗΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΥΛ 1000 ΦΙΙΥΛ Ν Γηνηθεηήο Θαηζίιεο Πηαχξνο 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. γ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 2. Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: α. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο): i. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε Φ.Ξ.Α. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α θαη άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξαθάησ. ii. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. β) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. iii. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007) iv. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην 14

15 πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ε ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο Πιήξε θαη ιεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ (φπνπ απηέο ππάξρνπλ) γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ: Πηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξώ (EURO) αλά ηεκάρην θάζε πξνζθεξόκελνπ είδνπο. Νη ηηκέο ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. ΠΡΟΟΥΗ: Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο COMPUTER TEAM ΑΔΒΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιινληαη, εθηφο απφ ηελ έληππε κνξθή ηνπο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (δηζθέηα ή CD). Ππλεπψο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ιακβάλνπλ απφ ην site ηνπ Λνζνθνκείνπ ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη 3 αξρεία, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηα εμήο: α) ην αξρείν εγθαηάζηαζεο setup.exe ηνπ ινγηζκηθνχ πξνκεζεπηψλ, β) ηηο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ πνπ είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ λα δηαβαζηεί πξηλ ν πξνκεζεπηήο πξνβεί ζηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ, θαη γ) θάθειν κε ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απνηεινχλ ηηο θφξκεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Αθνχ εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ππνςεθίσλ εηαηξηψλ ζηα εμήο : -Να απνθεύγεηαη ε κεηαηξνπή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ πιηθώλ ζε κνλάδεο δηαθνξεηηθέο απηώλ πνπ δεηνύληαη από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ. πληζηάηαη ε αλαγσγή ηεο ηηκήο ζηελ κνλάδα κέηξεζεο πνπ δεηείηαη. 15

16 -Λα εθηειείηαη ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ πξνζσξηλή απνζήθεπζε νηθνλνκνηερληθήο πξνζθνξάο (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην manual πξνκεζεπηψλ.doc) ΞΟΗΛ ηελ δεκηνπξγία δηζθεηψλ νηθνλνκνηερληθήο πξνζθνξάο. Ζ απνζήθεπζε απηή ζα ρξεζηκεχζεη σο πιήξεο αξρείν ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. -Θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο δηζθεηψλ, φηαλ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε επηινγή ζέζεο (Αξρεηνζέηεζε πξνζθνξάο (3 ε,5εθαη 6 ε νζφλε) λα επηιέγεηε ην θνπκπί ΑΘΟΩΠΖ. Η ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ΓΔ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΔΩ ΣΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. Οη δηζθέηεο ή ην CD πξνζθνξάο παξαδίδνληαη ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καδί κε ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα αλσηέξσ. 3. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007: i. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: α) Νη Έιιελεο πνιίηεο: 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο (ην νπνίν ζα αλαδεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία καο απηεπάγγειηα). 2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. β) Νη αιινδαπνί: 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 16

17 ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/ ) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 3) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. γ) Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα. 2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/ ) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. δ) Νη Ππλεηαηξηζκνί: Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. ε) Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά 17

18 ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 4. Νη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 5. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 6. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Ξεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Δπηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο αλά δεηνχκελν είδνο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ κηα, κε ηελ ππνρξέσζε λα θαηνλνκάδεηαη ξεηψο ε θχξηα θαη ε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πιένλ ηεο κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο δελ ιακβάλεηαη ππφςε νπδεκία ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. ΑΡΘΡΟ 3o ΓΔΙΓΜΑΣΑ Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα εηο δηπινχλ ή εθφζνλ απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο ηνπο, prospectus. Ρα δείγκαηα απηά θαη ηα prospectus πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο, ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα, ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο. Ρα δείγκαηα ζα θαηαηεζνχλ γηα θάζε είδνο εηο δηπινχλ θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ πεξεζία κέρξη θαη 4 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν κε ηα Ρερληθά ζηνηρεία. Ρα δείγκαηα ζα ζπλνδεχεη δειηίν απνζηνιήο κε ηελ έλδεημε (Γείγκαηα δσξεάλ). Οη α/α ησλ εηδώλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη απνζηνιή δείγκαηνο είλαη νη θάησζη: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,46,51,58,87,88,90,91,92,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,109,110,128,129,130,131,142,143,144,145,147,148,149,150,151,15 2,153,154,155,156,157,158,160,161,162,163,164 θαη

19 Ρα δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζα παξακείλνπλ ζην Λνζνθνκείν θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα πξνζθνκηδφκελα. Ρα ππφινηπα εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο δελ θαηαζηξαθνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζα επηζηξαθνχλ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηα εμεηδηθεπκέλα έληππα, βηβιία, κπινθ θιπ., όπνπ απαηηείηαη ε εθηύπσζε ζηνηρείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα δίλεηαη δείγκα (κε αλαγξαθή ηνπ α/α ηνπ είδνπο) από ηελ ππεξεζία, εθόζνλ δεηεζνύλ, καδί κε ηελ δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 4 ν ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡOΦOΡΩΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜOΤ 1. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. Ππλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε, ηα θαηαηηζέκελα δείγκαηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 2. Ξξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 4. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πξνζθνξά κε ρακειφηεξε ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Ξ.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 5. Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Ξ.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 ν ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ρν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. Απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 19

20 Πε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. ΑΡΘΡΟ 6 ν ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο κε δπλαηφηεηα 2κελεο παξάηαζεο, κνλνκεξψο, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Γ.Λ. Θαζηνξηάο. Ξέξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ, δχλαηαη λα παξαηαζεί κε ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά, απφ ηελ Γηαρείξηζε ιηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε ή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. ΑΡΘΡΟ 7 ν ΔΝΣΑΔΙ 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ κεηνδφηε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Θαηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (010%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Ρν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Λ.3377/2005 (Φ.Δ.Θ. Α 202/2005). 2. Πηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2522/1997 (άξζξν 8 Λ. 2955/2001). ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ 1. Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ε αμία ηεο Δ.Δ. ζα ππνινγηζηεί επί ηνπ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζην νπνίν αθνξά ε πξνζθνξά, ήηνη: α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο αμίαο 2.000,00 γηα φζνπο πξνζθέξνπλ ην είδνο Γξαθηθή Ύιε. 20

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα