ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/ /7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Ο.Δ. ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΙΛΑΚΟΤ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ. Γ/λζε: 17 ν ΥΗΛ.Λ.ΜΑΡΑΘΧΝΟ Σ.Κ.: ΠΑΛΛΖΝΖ Σει.: , Fax.: Παιιήλε, 09/06/2011 ΑΡ. ΓΗΑΚ/ΞΖ: 437/2011 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 πκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΝΑΗ-ΟΥΗ) ΓΔΗΓΜΑ (ΝΑΗ-ΟΥΗ) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ ΦΔΚ ΝΑΗ ΝΑΗ - 22/07/2011 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «πεξί ινγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 2. Σνπ Π.Γ. 715/1979 «πεξί ηξφπνπ δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θ.ι.π.» 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2072/92 (ΦΔΚ 125/Σ.Α./ ). 4. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α 43/ ), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 5. Σνπ Ν.2362/1995 «πεξί Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2218/94 (ΦΔΚ 90/94 Σ.Α ) «Ίδξπζε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Ν. 2240/94, 2273/94 θαη 2307/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 370/95 (ΦΔΚ 199/95 Σ.Α ) «Πξνζαξκνγή Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην». 8. Σνπ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2741/ (ΦΔΚ 199 ηεχρνο Α ) Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» - 1 -

2 9. Σνπ Π.Γ. 242/1996 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ, ηξφπνπ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε, ηελ δσξεά, ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, ηελ εθπνίεζε, ηελ κίζζσζε θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.» 10. Σνπ Π.Γ. 30/1996 «Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν.2503/1997 «Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην Ν. 3274/2004 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ». 11. Σν αξηζκ.5225/ έγγξαθν ηεο Γελ. Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, «πεξί ησλ πξνυπνζέζεσλ παξάηαζεο ηζρχνο ζπκβάζεσλ.» 12. Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α 138/ ). 13. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπκ.π.γ.). 14. Tν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 16. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 68/ ). 17. Σεο ππ αξηζ / απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Κ. Β 1226/ ). 18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/10 Σ.Α ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 19. Σνπ Π.Γ. 145/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» (ΦΔΚ 238/η.Α / ) 20. Σνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α /2010), «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76) φπσο ηξνπνπνηεζήθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007(L 335))» - 2 -

3 21. Σελ 9/ Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ» 22. Σελ 61/ Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο» (ΦΔΚ 18/η.Β / ). 23. Σελ αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη αλαισζίκσλ γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 24. Σελ αξηζ. 437/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο Αλνηρηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & αλαισζίκσλ γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο 25. Σελ ππ αξηζκ /596/ Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ΑΓΑ: 4Α327Λ7-7. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Πξνθεξχζζνπκε αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά αλά είδνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη κηθξνεμνπιηζκνχ γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ, ραξηηνχ γεληθά θαη εληχπσλ κεραλνγξάθεζεο, ινηπψλ πιηθψλ εθηχπσζεο, βηβιηνδέηεζεο, ηππνγξάθεζεο, ζρεδίαζεο θαη θσηναληηγξαθηθήο γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ.Α.Α. Οη ηηκέο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. 1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 2. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πγγξνύ 15-17, Αζήλα 09/09/2011 Παξαζθεπή 11:00 Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη, κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθέο κε ην ζέκα ηεο παξνχζεο

4 Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. πλεηαηξηζκνί κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθέο κε ην ζέκα ηεο παξνχζεο. 4. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 5..Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: α) Σνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο (Παξαξηήκαηα Α -Β - Γ -Γ - Δ ), πνπ επηζπλάπηνληαη β) Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», γ) Σν Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2741/1999 «Δληαίνο θνξέαο Διέγρνπ ηξνθίκσλ άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.». Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΙΛΑΚΟΤ - 4 -

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άξζξν 11 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007 1) Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη ή λα απνζηέιινληαη ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ππφςε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ), κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ παξαπάλσ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη ηηο 10:00, δηαθνξεηηθά δε ιακβάλνληαη ππόςε. 2) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή). Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή, αθφκε θη αλ ε ίδηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1ν ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ, ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ (άξζξα 5α - 6 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007, θαη ην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο Γηαθήξπμεο, πνζνχ χςνπο 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. β. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηάζεηο, είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή σκαηείν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηάζηαζε. iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007 πνπ αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο - αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 0 γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 2. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηόλ, - 6 -

7 νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. α. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αθεηέξνπ, όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. β. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε - 7 -

8 αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. γ. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ: (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο

9 δ. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε. ΟΗ ΔΝΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δε ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 3. Άιια δηθαηνινγεηηθά: Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηόλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε: - 9 -

10 1. Τπεχζπλε δήισζε, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε. 2. Τπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 3. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 4. Τπεχζπλε δήισζε φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο, θαη φηη ν εθπξφζσπφο ηνπ πξνζθνκίδεη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πνπ ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα παξαβξεζεί ζην δηαγσληζκφ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε ρξφλν πνπ ζα δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή, δελ ζπκπιεξσζνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 4. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγσληζκό. 5. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν ζπκκεηέρνληα. Αλ θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη. ΑΡΘΡΟ 2ν ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (άξζξα ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 1. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ζε δύν (2) αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαζαξνγξακκέλε θαη ρσξίο μέζκαηα. 2. ε φζα είδε ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο αλαθέξεηαη ε ιέμε ΝΑΗ ζηε ζηήιε «ΓΔΗΓΜΑ», πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία ηα αληίζηνηρα δείγκαηα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, καδί κε ηηο ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Σν πξνζθνκηδφκελν δείγκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ παξαξηήκαηνο εηδψλ, ε δε ζρεηηθή απφδεημε θαηάζεζεο δείγκαηνο ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά

11 3. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ). γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: - ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 4. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 5. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δίδεηαη αλά είδνο θαη ρσξίο ΦΠΑ, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Ζιεθηξνληθό Λνγηζηηθό Φύιιν), όπσο αθξηβώο δεηείηαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο παξνύζαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη λα ππάξρεη πξσηφηππε ππνγξαθή θαη επαγγεικαηηθή ζθξαγίδα. 6. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο είηε γηα έλα είδνο, είηε γηα νξηζκέλα απφ απηά, είηε γηα ην ζχλνιφ ηνπο. 7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 8 (ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ) παξ. 2 πεξ. α θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ

12 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. ΑΡΘΡΟ 3ν ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΩΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ (άξζξν 7 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. ΑΡΘΡΟ 4ν ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΗΜΩΝ (άξζξν 19 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ζηα γξαθεία ηεο (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πγγξνύ 15-17, Αζήλα), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο

13 2. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 3. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 4. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 5. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 5ν ΔΓΓΤΖΔΗ (άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) Α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Κάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ζπλνδεχεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ από ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ κε πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. Γε γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη θαη ζην ειάρηζην ηνπ σο άλσ απαηηνχκελνπ πνζνζηνχ 5%. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε φια ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.500,00 θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε νξηζκέλα είδε, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 1.300,00 ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ: (1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο από ην πηζησηηθό ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζό κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζύλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νύηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε απαίηεζε (θύξηα νθεηιή), (2) ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο, (3) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε, (4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, (5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη (πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε)

14 Άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο είλαη: α. Σνλ εθδφηε. β. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. γ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. δ. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. ε. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Ζ εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε). ζη. Σνπο φξνπο φηη: Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. ρεηηθό ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. Β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧ ηα αθφινπζα: α. Σνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ην είδνο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. β. Σνλ εθδφηε. γ. Όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε

15 ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. δ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. ε. Σνπο φξνπο φηη: Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηώλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6ν ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ (άξζξν 14 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 7ν ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΤΡΩΔΗ 1. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, ζηελ έδξα ηεο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελεο ππεξεζίαο, κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ παξαγγειία ησλ εηδψλ 2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο θάζε Τπεξεζίαο 3. Τιηθφ πνπ θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη 4. ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ δελ παξαδνζεί κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή ή δελ αληηθαηαζηαζεί αλ ηνπ δεηεζεί, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Π.Γ. 118/2007 Κ.Π.Γ. ΑΡΘΡΟ 8ν ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ (άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα