FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004"

Transcript

1 FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της FEEDUS A.E.B.E Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Γενικά Ιστορικό Περιγραφή αντικειµένου δραστηριότητας ραστηριότητες (κλάδοι Ιχθυοτροφών & Ζαχαρωδών προϊόντων) Εξέλιξη κύκλου εργασιών ανά κλάδο προϊόντος Γεωγραφική κατανοµή κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα Εξέλιξη κύκλου εργασιών ανά κατηγορία δραστηριότητας Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Εµπορική ραστηριότητα Προµηθευτές ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Πελάτες Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα Πιστοποιητικά Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις- Εµπράγµατα Βάρη Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Επενδύσεις Επίδικες υποθέσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Ιστορικό Πρόσωπα του Άρθρου 8 της Απόφ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Οργανόγραµµα και ανθρώπινο δυναµικό Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων της FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. στη ιοίκηση ή/ και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΗΣΕΩΝ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ 7.1 Μερίδιο Αγοράς στην παραγωγή ιχθυοτροφών Μερίδιο Αγοράς παραδοσιακών ζαχαρωδών προϊόντων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. 8.1 Εταιρίες που συµµετέχουν στην Εταιρία FEEDUS A.E.B.E ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Οι εταιρείες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Συµµετοχές της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Εταιρείες που συµµετέχουν στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αγαπητοί µέτοχοι, Το 2004 ήταν για την εταιρεία FEEDUS A.E.B.E. µία χρονιά κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το όραµα της ιοίκησης για την δηµιουργία µιας µεγάλης και δυναµικής εταιρείας στον κλάδο τροφίµων και ζωοτροφών. Ήταν επίσης χρονιά σταθµός, αφού µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιρειών FEEDUS και ΣΑΡΑΝΤΗΣ, τα οικονοµικά µεγέθη της νέας εταιρείας αυξήθηκαν σηµαντικά. Τα έσοδα της εταιρείας κατά το έτος αυτό, συµπεριλαµβανοµένου του Α τριµήνου της εταιρείας FEEDUS πριν την συγχώνευση ανήλθαν στο ποσό των 38,2 εκ., ενώ τα αντίστοιχα κέρδη της εταιρείας εκτινάχθηκαν στα 5,5 εκ.. Σηµαντική χρονιά για την εταιρεία είναι και το τρέχον έτος Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής τσίχλας µε µαστίχα στην Χίο, µία επένδυση από την οποία η εταιρεία προσδοκεί σηµαντική αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο των ζαχαρωδών. Η επένδυση αυτή, καθώς επίσης και η αύξηση παραγωγής στον κλάδο των ιχθυοτροφών θα συντελέσουν στη σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, στην αύξηση της κερδοφορίας αλλά και στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον κλάδο των ιχθυοτροφών και στον κλάδο των ζαχαρωδών. Η φετινή χρονιά σηµατοδοτήθηκε από ένα ακόµη σηµαντικό γεγονός, την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της FEEDUS A.E.B.E. µε την µητρική εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. µε στόχο την περαιτέρω ενδυνάµωση της εταιρείας στον κλάδο των τροφίµων αλλά και στην χρηµατιστηριακή αγορά. Κλείνοντας θα ήθελα εκ µέρους της ιοίκησης να εκφράσω τις ευχαριστίες µας σε όλους τους συνεργάτες µας για την συµβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας καθώς επίσης και τις ευχαριστίες µας στους µετόχους για την εµπιστοσύνη που µας έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Αντώνης Χαχλάκης Αντιπρόεδρος.Σ. & /νων Σύµβουλος 4

5 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της FEEDUS Α.Ε.B.E. Α. Στοιχεία Αποτελεσµάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ σε χιλ. σε χιλ. σε χιλ. Κύκλος Εργασιών - Βιοµηχανική ραστηριότητα Εµπορική ραστηριότητα Παροχή Υπηρεσιών Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εταιρείας Μικτό Κέρδος προ αποσβέσεων (1) Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης Κέρδη προ Φόρων Χρήσεως Κέρδη χρήσεως µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ χρήσεων (2) Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από Φόρους) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (4) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αναµορφωµένα κέρδη προ Φόρων (5) Αναµορφωµένα κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (2) (5) Αναµορφωµένα κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (2) (5) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,23 0,19 0,35 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,19 0,17 0,32 Κέρδη Χρήσης προ Φόρων 0,11 0,10 0,24 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης 0,09 0,07 0,17 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 0,09 0,06 0,15 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & 0,09 0,06 0,14 Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων Μέρισµα ανα Μετοχή (7) 0,04 0,03 0,06 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Φόρων Χρήσης 0,09 0,07 0,23 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 0,06 0,03 0,13 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,05 0,02 0,12 Παρατηρήσεις: (1) Οι αποσβέσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο κατασµερισµός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: 5

6 ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ σε χιλ. σε χιλ. σε χιλ. Κόστος Πωλήσεων Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου ΣΥΝΟΛΟ (2) Τα µέλη του.σ. της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2002 δεν είχαν λάβει αµοιβές για τις υπηρεσίες που παρείχαν σε αυτή. Για τη χρήση 2003 έλαβαν το ποσό των ευρώ ενώ για τη χρήση 2004 θα λάβουν τον ποσό των ευρώ. (3) Ο αριθµός των µετοχών έχει σταθµιστεί ώστε να λαµβάνει υπόψη την αύξηση κεφαλαίου που έγινε στην απορροφώσα ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε µε την εισφορά κεφαλαίου της απορροφηθείσας. (4) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης αναµορφωµένος µόνο ως προς τις αλλαγές της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (5) Βλέπε παρακάτω πίνακα αναµόρφωσης αποτελεσµάτων (6) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών (7) Η Εταιρεία διένειµε µέρισµα για τις χρήσεις 2002 και 2003, ενώ για τη χρήση 2004, αναµένεται η σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. ) * (χιλ. ) (χιλ. ) (χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις Aναπόσβεστες Ασώµατες Aκινητοποιήσεις 72 Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις Aναπόσβεστες Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Σύνολο Kυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής 0,86 0,86 0,62 6

7 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Για την αναµόρφωση των Αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. των Χρήσεων 2002, 2003 λήφθηκαν υπόψη οι σηµειώσεις της Εταιρείας και οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργηση τον έκτακτο, οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων ενόψει της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. απο την εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας για τη χρήση 2004 έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις παρατηρήσεις του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τις σηµειώσεις του Ισολογισµού. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Χρήση 2002 «Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: Η εταιρία στην ελεγχόµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Σηµειώνεται ότι πέραν των λογαριασµών ΙΙ/3 «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», ΙΙ/38 «Επιταγές σε καθυστέρηση» και ΙΙ/10 «Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες», στους λογαριασµούς ΙΙ/1 «Πελάτες» και Ε2 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαµβάνονται υπόλοιπα ακίνητα πέραν του έτους ευρώ περίπου. Κατά την γνώµη µας η εταιρία έπρεπε να σχηµατίσει επιπλέον πρόβλεψη ευρώ περίπου για την αντιµετώπιση πιθανών ζηµιών από µη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων µε ανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως 2. Η εταιρία, όπως και στην προηγούµενη χρήση, κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.. 100/1998, διενήργησε αποσβέσεις µειωµένες κατά 50% των εγκαταστάσεων του νέου εργοστασίου της, οι οποίες ανήλθαν σε ευρώ ,23 3. Η εταιρία κάνοντας χρήση διατάξεων φορολογικού περιεχοµένου στην ελεγχόµενη περίοδο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ευρώ ,17 µε τις οποίες έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2002 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση». Χρήση «Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920 ενώ η Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: Στην παρούσα χρήση 2003, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις 2001 και 2002, η εταιρία στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 του Π 100/1998 (κίνητρα νέων επιχειρήσεων) και 1 παραγρ. 2 του Π 299/2003, όπως αυτές ερµηνεύτηκαν από τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών, διενήργησε αποσβέσεις σε ορισµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εγκαταστάσεων του νέου εργοστασίου που υπήχθησαν σε επενδυτικά προγράµµατα, τα οποία αποκτήθηκαν στη χρήση 2001, µε µειωµένους κατά 50% συντελεστές. Εάν διενεργούσε αποσβέσεις µε ολόκληρο το συντελεστή (100%) θα προέκυπταν επί πλέον αποσβέσεις στην παρούσα χρήση 2003 ποσού ευρώ ,81 και σωρευτικά για τις χρήσεις 2001 έως 2003 ποσού ευρώ ,00 περίπου. 2. Για τους λογαριασµούς του Ενεργητικού υπό στοιχεία -ΙΙ-3 «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», -ΙΙ-3β «Επιταγές σε καθυστέρηση» και -ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» συνολικού ποσού ευρώ ,68 καθώς και για καθυστερηµένα πέραν του έτους υπόλοιπα πελατών και «εσόδων χρήσεων 7

8 εισπρακτέων» συνολικού ποσού ευρώ ,00 περίπου, από την εταιρία δεν έχει σχηµατιστεί σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη ποσού ευρώ ,57, η οποία κατά την άποψή µας δεν κρίνεται επαρκής για να καλύψει την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από την τυχόν µη είσπραξή τους. Κατά την άποψή µας η εν λόγω πρόβλεψη έπρεπε να ήταν µεγαλύτερη κατά ευρώ ,00 περίπου. Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις αριθµ. 7 & 9 της εταιρείας που αναγράφονται κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.». Χρήση 2004 Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, το σχετικό Προσάρτηµα καθώς και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «FEEDUS A.E.B.E.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν 2190/1920 <<περί Ανωνύµων Εταιρειών>> και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ιευκρινίζεται ότι, δεν επήλθε τροποποίηση στη µέθοδο απογραφής, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, εκτός από το ότι, στην παρούσα χρήση 2004 η εταιρεία αναπροσάρµοσε την αναπόσβεστη αξία της 31/12/2004 των κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων και της αξίας των εδαφικών εκτάσεων στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτή προσδιορίστηκε από επαγγελµατίες εκτιµητές και προέκυψε υπεραξία αναπροσαρµογής συνολικού ποσού Ευρώ ,55, η οποία µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού υπό στοιχεία Α-ΙΙΙ-2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Από 1/1/2004 έληξε η εφαρµογή της εγκυκλίου αριθµ /16180/Γ0012/Πολ 1296/ του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορούσε τη διενέργεια µειωµένων αποσβέσεων κατά 50% στους προβλεπόµενους συντελεστές των Π.. 100/98 και Π.. 299/2003 στα πάγια της εταιρείας µε συνέπεια στην παρούσα χρήση 1/1-31/12/2004 για την απορροφώσα εταιρεία και από 1/4-31/12/2004 για την απορροφούµενη να διενεργηθούν επί πλέον αποσβέσεις σε βάρος των Αποτελεσµάτων Χρήσεως ποσού Ευρώ ,00 περίπου. 2. Για τους λογαριασµούς του Ενεργητικού υπό στοιχεία -ΙΙ-3 «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», -ΙΙ-3β «Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)» και -ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» συνολικού ποσού Ευρώ ,69, καθώς και για καθυστερηµένα πέραν του έτους υπόλοιπα πελατών και «εσόδων χρήσεως εισπρακτέων» συνολικού ποσού Ευρώ ,00 περίπου, δεν σχηµατίστηκε από την εταιρεία πρόβλεψη για να καλύψει την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Κατά τη γνώµη µας έπρεπε να σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού Ευρώ ,00 περίπου. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας αριθµ. 1, 2 και 4 που αναγράφονται κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ FEEDUS AEBE Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εταιρείας αναµορφωµένα για τα έτη 2002 εώςι 2004 βάσει των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο, οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων ενόψει της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας Feedus A.E.B.E. απο την εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων του έτους 2004 έγινε βάσει των παρατηρήσεων του τακτικού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. )* Κέρδη Ισολογισµού προ Φόρων Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (4) (3) - Αναµόρφωση κεφαλαιοποιηµένων δαπανών προώθησης νέων προϊόντων - (89) - Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (83) (86) - Μη σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις (4) (31) (290) Μη σχηµατισθείσες προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού (25) (17) (63) Πλέον: Επιπλέον διενεργηθείσες Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων - - Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων Μείον: Φόροι Χρήσης & Λοιποί Φόροι Μείον: Αµοιβές.Σ. & ιευθυντικών Στελεχών ,5 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ ,5 Μείον: Εκτίµηση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για πιθανές φορολογικές διαφορές χρήσης (1) Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στις χρήσεις που αναλογούν 310 Μείον: Εκτίµηση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για πιθανές φορολογικές διαφορές χρήσης 2004 (1) - Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου ,5 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Για τις χρήσεις 2002 και 2003 ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής που είχε διενήργησει τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο λόγω της συγχώνευσης, είχε εκτιµήσει ότι οι πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν του ποσού φόρου που αναλογεί στα καθαρά κέρδη των χρήσεων, θα ανέλθουν στο ποσό των 60 χιλ. και 63 χιλ. αντίστοιχα. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ της FEEDUS Α.Ε.B.E. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Ιδια κεφάλαια της εταιρείας αναµορφωµένα για τα έτη 2002 και 2003 βάσει των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο, οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων ενόψει της συγχώνευσης µε την εταιρεία Feedus A.E.B.E. Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων του έτους 2004 έγινε βάσει των παρατηρήσεων του τακτικού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας και των σηµειώσεων του Ισολογισµού. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Mετοχικό Kεφάλαιο (Καταβεβληµένο & Οφειλόµενο) ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ιαφορές από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων Eπιχορηγήσεις Eπενδύσεων Aποθεµατικά Κεφάλαια (Τακτικό Ειδικά Έκτακτα Αφορολόγητα) Αποτελέσµατα εις Nέον Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων ηµοσιευµένου Ισολογισµού Μείον : Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (44) (47) - Αναµόρφωση Κεφαλαιοποιηµένων δαπανών προώθησης νέων προϊόντων - (89) - Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (165) (251) Μη σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις (69) (100) (290) Μη σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού (54) (71) (63) Μη διενεργηθείσες Προβλέψεις για επισφαλείς Απαιτήσεις στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (6) (6) Μη διενεργηθείσες Προβλέψεις για Γραµµάτια & Επιταγές σε καθυστέρηση Μη διενεργηθείσες Προβλέψεις για καθυστερηµένα πέραν του έτους (396) - Γραµµάτια & Επιταγές σε καθυστέρηση Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο - Εκτίµηση Ορκωτού για Φορολογικές ιαφορές χρήσης (170) (234) Λογιστικοποιηµένες ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Σύνολο Αναµορφώσεων (856) (749) (353) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια (1) Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ) (2) 0,55 0,75 0,61 1. Οι αναµορφώσεις επί των Ίδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας από χρήση σε χρήση, είναι σωρευτικές 2. Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, αναπροσαρµοσµένου για τυχόν ενδεχόµενες αλλαγές στην ονοµαστική αξία των µετοχών, που έλαβαν χώρα στις υπό εξέταση χρήσεις. 10

11 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στον παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρείας FEEDUS Α.Ε.Β.Ε., οδού ηµοκρίτου θέση Πόρτσι, Κορωπί τ.κ Αρµόδιος κ. Χαχλάκης Αντώνιος, τηλ Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο της FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.είναι: Ο κ. Αντώνιος Χαχλάκης, ιευθύνων Σύµβουλος, ιεύθυνση οδός ηµοκρίτου θέση Πόρτσι, Κορωπί, , τηλ Ο κ. Ροσέτος Αντουάν, Οικονοµικός ιευθυντής, ιεύθυνση οδός ηµοκρίτου θέση Πόρτσι, Κορωπί, , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα η απόκρυψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. - Σε βάρος της Εταιρείας και τυχόν εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. 11

12 Τακτικοί Ελεγκτές Λογιστές Η εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΕ. (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχων των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µαζί µε τους αντίστοιχους Ισολογισµούς. Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Φορολογικοί έλεγχοι Στην απορροφώσα ΣΑΡΑΝΤΗΣ A.E.B.E. προέκυψαν µετά από έλεγχο που διεξήχθη το έτος 2004 από το αρµόδιο Π.Ε.Κ., οι εξής διαφορές φορολογικού ελέγχου: (σε ) OIKONOMIKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Λογιστικές ιαφορές , , ,00 Φόροι που επιβλήθηκαν επί Λογιστικών ιαφορών , , ,00 Πρόστιµα - προσαυξήσεις 8.113, , ,00 ιαφορές & Προσαυξήσεις Φ.Π.Α. 674,00 0,00 0,00 Σύνολο Φόρων, Προστίµων και Προσαυξήσεων , , ,00 Στην απορροφηθείσα FEEDUS A.E.B.E. προέκυψαν µετά από έλεγχο που διεξήχθη το έτος 2003 και 2004 από το αρµόδιο ΕΘ.Ε.Κ., οι εξής διαφορές φορολογικού ελέγχου: (σε ) OIKONOMIKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (*) 2004 Λογιστικές ιαφορές , , , , ,00 Φόροι που επιβλήθηκαν επί Λογιστικών ιαφορών , , , , ,20 Πρόστιµα - προσαυξήσεις , ,00 711, , ,23 Λοιποί Φόροι- Προσαυξήσεις 1.271, , , ,00 Σύνολο Φόρων, Προστίµων και Προσαυξήσεων 1.271, , , , , ,43 (*) Ποσό ,28 ευρώ αφορά σε προσαύξηση (νόµιµο τόκο) ο οποίος προέκυψε απο επιστροφή επιχορηγήσεως που είχε λάβει η απορροφηθείσα για την επέκταση και εκσυγχρονισµό της παραγωγικής εγκατάστασης της στην Β.Ι.Π.Ε. Πατρών. Το ποσό επεστράφη εξαιτίας της συγχωνεύσεως µε απορροφήση της πριν την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εγκατάστασης, Οι ανωτέρω διαφορές φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν τα αποτελέσµατα προς διάθεση της χρήσεως 2003 (εκτός των λοιπών φόρων & προσαυξήσεων οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως) για την απορροφηθείσα πρό της συγχωνεύσεως και τα αποτελέσµατα προς διάθεση της χρήσεως 2004 για την καινούργια εταιρεία µετά την συγχώνευση. 12

13 Η ταµειακή επιβάρυνση των χρήσεων 2004 και εφεξής έχει ώς εξής: Ταµειακή Επιβάρυνση Χρήσεων (σε ) Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις από Έλεγχο χρήσεως 2004 αποροφώσας ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε , , ,98 Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις από Έλεγχο χρήσεως 2004 αποροφηθείσας , ,87 - FEEDUS A.E.B.E. Σύνολο ταµειακής επιβάρυνσης , , ,98 13

14 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία, ιδρύθηκε το έτος 1928, ενώ από το έτος 1990 λειτουργούσε υπό την επωνυµία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το Μάρτιο του έτους Σηµειώνεται ότι προ της συγχώνευσης των εταιρειών FEEDUS και ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε., το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ,00 ευρώ, ήτοι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Σήµερα, το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 ευρώ, ήτοι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις µέσες µηνιαίες τίµες κλεισίµατος της µετοχής κατά το έτος 2004, στο Μέσο ανά Μήνα Όγκο και Αξία Συναλλαγών (σε τεµάχια και ευρώ αντίστοιχα), καθώς και τη µέση ανά µήνα ρευστότητα της µετοχής, εν συγκρίσει µε αντίστοιχα στοιχεία του Γενικού είκτη του Χ.Α. Μήνας Ιαν-04 Φεß-04 Mαρ-04 Aπρ-04 Mαι-04 Ιουν-04 Μέση Μηνιαία Τιµή Κλεισίµατος (σε ) Μέσος Μηνιαίος Όγκος Συν/γών (τεµάχια) ως % επί του συνόλου των µετοχών , % , % , % , % , % , % Μέση Μηνιαία Αξία Συν/γών (σε ) Γενικός είκτης Μηνιαίος Όγκος ΧΑ (εκατ. ) 2,255, , ,43 988, , ,01 1,257, , ,52 1,521, , ,04 1,998, , ,03 1,772, , ,28 Ιουλ-04 Αυγ-04 Σεπ-04 Οκτ-04 Nοε-04 εκ-04 µ.ο. έτους , % 991, , , , % 818, , , , % 1,366, , , , % 831, , , , % 2,092, , , , % 2,443, , ,24 2,71 45, % 1,528,060 14

15 Παρακάτω ακολουθούν στατιστικά διαγράµµατα της πορείας της µετοχής (όγκος κλείσιµο) σε ετήσια βάση, για την περίοδο έως τις : 1,000, , FEEDUS ,447, , , Ιαν-04 Μαρ-04 Απρ-04 Ιουν-04 Αυγ-04 Οκτ-04 εκ Ογκος - Τεµάχια Τιµή Κλεισίµατος O αυξηµένος όγκος συναλλαγών ύψους 2,4 εκατ. µετοχών (τεµάχια) που εµφανίζεται στο παραπάνω διάγραµµα, αφορά στην εισαγωγή στις , των νέων µετοχών που αντιστοιχούσαν στο εισφερόµενο κεφάλαιο της απορροφηθείσας (πρώην) FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. Το παρακάτω διάγραµµα, εµφανίζει την πορεία της µετοχής εν συγκρίσει µε την πορεία του Γενικού είκτη του Χ.Α. καθώς και του είκτη FTSE ASE Small Cap 80, για την περίοδο έως και : NIREUS vs' FTSE ASE 80 Small Cap & ASE General Index (=100) Μαρ-03 Μαϊ-03 Ιουν-03 Αυγ-03 Οκτ-03 Νοε-03 Ιαν-04 Μαρ-04 Μαϊ-04 Ιουν-04 Αυγ-04 Σεπ-04 Νοε-04 Ιαν-05 Φεβ-05 Απρ-05 FEEDUS Γενικός είκτης FTSE 80 Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η µετοχή της FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. από την ηµεροµηνία εισαγωγής της (έτος βάσης = 100) ώς τα τέλη Μαϊου 2005, είχε καλύτερη πορεία (156,5) από το είκτη FTSE ASE Small Cap 80 (131,4) ενώ ο Γενικός είκτης (198,0) που αντιπροσωπεύει τις 60 µεγαλύτερες εταιρείες του Χ.Α., σηµείωσε καλύτερη απόδοση. 15

16 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Γενικά Η Εταιρία FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε απο συχώνευση της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία ιδρύθηκε το1990 (έγκριση της υπ αρ. 213/ απόφαση του Νοµάρχη Χίου, (ΦΕΚ 594/ ), µε απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS ANΩNYMH EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, η οποία ιδρύθηκε το έτος Ο διακριτικός της τίτλος της εταιρείας είναι «FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.» ενώ η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Αρ.Μ.Α.Ε /06/Β/90/6. Η Έδρα της Εταιρείας είναι στον ήµο Καµποχώρων του Νοµού Χίου και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται επί της οδού ηµοκρίτου θέση Πόρτσι, Κορωπί τ.κ Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια και αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας. Σκοπός της Εταιρείας βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της είναι: 1) Η παρασκευή γλυκών, µαρµελάδων, αναψυκτικών, χυµών κάθε είδους, εµφιαλωµένων νερών και άλλων τροφίµων και ποτών, η εµπορία, η αντιπροσώπευση αυτών ως και κάθε είδους βιοτεχνικές βιοµηχανικές - εµπορικές οικοδοµικές και τουριστικές δραστηριότητες καθώς και η συµµετοχή σε κάθε µορφής τέτοιου είδους εταιριών. 2) Η δηµιουργία µονάδων παρασκευής πάσης φύσεως ιχθυοτροφών, ζωοτροφών, πτηνοτροφών, καθώς και κάθε είδους βιταµινούχων και φαρµακευτικών σκευασµάτων που προορίζονται για την διατροφή ζώων, ιχθύων και πτηνών. 3) Η εµπορία, εισαγωγή, εξαγωγή των πάσης φύσεως τροφών και διαφόρων σκευασµάτων διατροφής ζώων, ιχθύων και πτηνών, καθώς και του σχετικού µηχανολογικού εξοπλισµού για τις µονάδες παρασκευής αυτών, και η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που παράγουν ή εµπορεύονται τα ως άνω είδη ή συναφή είδη αυτών. 4) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών βιοµηχανικού σχεδιασµού, τεχνογνωσίας και υποστήριξης µονάδων παραγωγής τροφίµων, ζωοτροφών, ιχθυοτροφών και πτηνοτροφών και κάθε άλλου είδους παρόµοιων υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί να συνεργάζεται ή να συµµετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε µορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο µέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 16

17 Άδειες Λειτουργίας H Εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες άδειες λειτουργίας: Α. Για την δραστηριότητα των ζαχαρωδών : 1. Υπ αρ. 131/ άδεια οικοδοµής, που αφορά στην κατασκευή διώροφου κτίσµατος συνολικής επιφανείας ορόφων τ.µ. και καλυπτόµενης επιφανείας τ.µ. στην θέση «Νταµάνι» του ήµου Καµποχωρίων Χίου. 2. Άδεια χωροθέτησης της βιοτεχνίας κατασκευής ζαχαρωδών προϊόντων της «ΣΑΡΑΝΤΗΣ» στη θέση «Νταµάνι» του ήµου Καµποχωρίων Χίου, (µε την υπ αρ. Πρωτ. 140/ΓΧ 25/Α.Φ γ/ απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε την οποία προεγκρίθηκε) δυναµικότητας 7 τόνων ηµερησίως τελικού προϊόντος, ισχύος 5 ετών και µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση. Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαµβάνονται η πρωτογενής επεξεργασία των λυµάτων της µονάδας, η διαχείριση των στερεών απορριµµάτων και η τεκµηρίωση της καταλληλότητας του νερού της για την παρασκευή γλυκών, χυµών κ.λ.π. 3. Άδεια λειτουργίας (αορίστου χρόνου), για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου της Εταιρείας στη θέση «Νταµάνι Πέρδικα» στο ήµο Καµποχωρίων, η οποία χορηγήθηκε µε την υπ αρ. Πρωτ. Φ14. /10β/74/ απόφαση του τµήµατος Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας της Ν.Α. Χίου. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του εργοστασίου αποτελεί η τήρηση µέτρων πυρασφάλειας και η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 4. Άδεια λειτουργίας καταστήµατος που χορηγήθηκε µε την υπ αριθµόν 1712/ απόφαση του ήµου Καµποχωρίων για το εργαστήριο παρασκευής ζαχαρωδών προϊόντων της «ΣΑΡΑΝΤΗΣ», το οποίο βρίσκεται στην θέση «Νταµάνι» του ήµου Καµποχωρων. 5. Άδεια Οικοδοµής Ισογείου Προσθήκης κατ'επέκτασιν στο υφιστάµενο εργοστάσιο Γλυκών Κουταλιού στο Βασιλεώνικο, Αποθηκευτικού χώρου υλικών συσκευασίας και ηµιετοίµων προιόντων,συνολικής επιφάνειας 409 τ.µ. 6. Αδεια Οικοδοµής 262/ Ισογείου Κτιρίου µε Βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφανείας 1185 τετ.µέτρων. 7. Άδεια Εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής τσίχλας και λουκουµιών στην περιοχή Βασιλεωνοίκου του ήµου Καµποχώρων µε Αρ. πρωτ. Φ.14 /35/1193 / Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το εργοστάσιο παραγωγής λουκουµιών και τσίχλας στο Βασιλεώνικο του ήµου Καµποχώρων µε Αρ.Πρωτ. Τ.Π.1252 / Πιστοποιητικό ΙSO 9001 :2000 µε πιστοποίηση που έγινε από την TUV CERT Αυστρίας την 07/06/2004 και ισχύει έως και την 07/06/2007. Ο Αριθµός Μητρώου του Πιστοποιητικού είναι B. Για την δραστηριότητων των ιχθυοτροφών : 1. Οικοδοµική άδεια εργοστασίου µε τα στοιχεία 221/12627/98/99 της µε αναθεώρηση της ιδίας αδείας την , και την έκδοση της υπ αριθµ. 992/2001 αδείας που αφορά «κατασκευή βιοτεχνική αποθήκη». 2. Ανανεωµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας που εκδόθηκε από την /νση Πυρ/λειας της ΒΙ.ΠΕ Πατρών µε στοιχεία: Αριθ. Πρωτ. 56 Φ (81 Α/2001) ισχύος έως Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων µε ισχύ ΕΝΑ ΕΤΟΣ δηλαδή: αποφ 6468/ λήξη Άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας της /νσης Βιοµηχανίας του Ν. Αχαΐας εγκατεστηµένης ισχύος 1.799,36 ΗΡ µε στοιχεία: ΒΦ 14.2 /289/2809/ (η παρούσα καταργεί κάθε προηγούµενη), εξαρτώµενη από την ισχύ των παρακάτω πιστοποιητικών: Ισχύ περιβαλλοντικών όρων ( ), Ισχύ πυροπροστασίας έως ( ), Ισχύ πιστοποιητικού δεξαµενής υγραερίου (ανανεώθηκε µε τα στοιχεία /05 ισχύος έως ) 5. Άδεια κωδικού καταχώρησης παρασκευής Ιχθυοτροφών µε στοιχεία EL 39 FP13 /νση κτηνιατρικής υπηρεσίας ισχύος έως αλλαγής δραστηριότητας. 17

18 6. Άδεια από /νση Αγροτικής Περιφερειακής ανάπτυξης του υπουργείου Γεωργίας (Ν. Αχαΐας) χρήση ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΩΝ µε αριθ. Πρωτ. 4316/ αποφάσεων: 2000/ 766/ ΕΚ & 2001/ 9 /ΕΚ «Μέτρα κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας. 7. Πιστοποιητικό ISOEN9001: 2000 µε αριθ που εκδόθηκε στις µε ετήσιο υποχρεωτικό έλεγχο και µε συνολική ισχύ έως Άδεια ΚΩ ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ παραγωγής Ιχθυοτροφών σύµφωνα µε την αρθ. Πρωτ /3 της αιτήσεων της FEEDUS AEBE, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αυτοψία- έλεγχος από την /νση Αγροτικής ανάπτυξης και αναµένεται η χορήγηση αριθµού εγγραφής (εκτιµούµενη περίοδος χορήγησης έως 30/6/2005). 4.2 Ιστορικό Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1928 µε την επωνυµία «ΠΥΛΙΑΡΟΣ» και το 1948 επαναδραστηριοποιήθηκε µε την επωνυµία «ΜΗΝΑΣ - ΣΑΡΑΝΤΗΣ». Από το 1990 λειτουργεί µε την επωνυµία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Η Εταιρία «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» ως σύγχρονη βιοµηχανία παραγωγής ανταποκρίνεται στις καταναλωτικές ανάγκες προσφέροντας µεγάλη ποικιλία γλυκών κουταλιού, µαστιχοβανίλιες, σακχαρόπηκτα φρούτα, κεράσι µαρασκίνο, ενώ ταυτόχρονα εµπορεύεται και άλλα προϊόντα του κλάδου παραδοσιακών ζαχαρωδών. Το 1995 η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Λειτουργίας κατά ISO Τον εκέµβριο του 1996, η Εταιρία υπήχθη στις διατάξεις του Ν.1890/20 για την επένδυση µερικής µετεγκατάστασης εκσυγχρονισµού και επέκτασης της βιοµηχανίας παραγωγής γλυκών κουταλιού στη Χίο, ύψους ,76. Στις επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή της Εταιρείας στο επιχειρησιακό κοινοτικό πρόγραµµα «Ανασυγκρότησης φθινουσών βιοµηχανικών περιοχών» προϋπολογισµού ,00 από το οποίο τα ,83 αφορούσαν στον εκσυγχρονισµό των κτιριακών εγκαταστάσεών της. Τέλος στις εγκρίθηκε η υπαγωγή της Εταιρείας στο κοινοτικό πρόγραµµα INTERREG II «Ολοκληρωµένα επιχειρησιακά σχέδια για Μ.Μ.Ε. και δίκτυα διανοµής» προϋπολογισµού ,66 από τα οποία τα ,46 αφορούσαν νέο µηχανολογικό εξοπλισµό. Με βάση τα δύο τελευταία επενδυτικά προγράµµατα η Εταιρία στόχευε στην ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου της και την πλήρη µετεγκατάστασή της από τη θέση «Καµµένος Πύργος» του ήµου Χίου στη θέση «Βασιλεώνοικο» του ήµου Καµποχώρων. Η ουσιαστική έναρξη των νέων επενδύσεων και η νέα ώθηση στην ανάπτυξη της Εταιρείας, πραγµατοποιήθηκαν το έτος 1998 αµέσως µετά την είσοδο στο µετοχικό της σχήµα, της εταιρείας ΤΟP FINANCE Α.Ε. µε ποσοστό 51%, δεδοµένου και του ότι η νέα µέτοχος δραστηριοποιείτο ήδη µε επιτυχία στον τοµέα της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Στις αρχές του 1999, εισήλθε στο µετοχικό σχήµα της ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. µε ποσοστό 40,5% και η εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. εταιρία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. η οποία ανέλαβε και το management της Εταιρείας, και η οποία ολοκλήρωσε τα τρία επενδυτικά προγράµµατα στις αρχές του Από τον Απρίλιο του 2000, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το νέο σύγχρονο εργοστάσιο της Εταιρείας στην Χίο. Ταυτόχρονα µε την λειτουργία της Εταιρείας στις νέες εγκαταστάσεις (Απρίλιος 2002), η Εταιρία προχώρησε στην ανανέωση όλων των συσκευασιών της καθώς και στην περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον τοµέα της εµπορίας κατεψυγµένων φρούτων σε κύβους στο εξωτερικό. Από τις αρχές του 2001 η Εταιρία: α) προχώρησε στην παραγωγή και διάθεση µιας σειράς νέων παραδοσιακών ζαχαρωδών προϊόντων, όπως γλυκά κουταλιού µε brandy, παστέλια και λουκούµια και β) επέκτεινε την δραστηριότητά της στην εµπορία κατεψυγµένων φρούτων σε κύβους και στην Ελλάδα. Από τον Ιούνιο του 2002 η Εταιρία ανέθεσε την επεξεργασία φρέσκων κερασιών στην εταιρία EUROCATERERS (θυγατρική της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.), προκειµένου αυτά στη συνέχεια να διατεθούν από την ΣΑΡΑΝΤΗΣ ως κατεψυγµένα σε µεγάλους βιοµηχανικούς πελάτες - εταιρίες οι οποίες τα χρησιµοποίησαν ως συστατικό για τα τελικά τους προϊόντα (παγωτό, γιαούρτι κτλ). 18

19 Η εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια αφορά τόσο τα παραδοσιακά ζαχαρώδη όσο και τα φρούτα που χρησιµοποιούνται ως συστατικό σε άλλα προϊόντα. Η Εταιρία διευρύνει την τοποθέτηση της στις αγορές της Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Μ. Ανατολής. Το 2002 πραγµατοποιήθηκε η εκκαθάριση και η λύση της εταιρείας TOP FINANCE και µέτοχος της Εταιρείας µε ποσοστό πλειοψηφίας έγινε η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Στις 13 Μαρτίου 2003 εισήχθησαν οι µετοχές της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τον Αύγουστο του 2004 εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας µε απορρόφηση της µη εισηγµένης, θυγατρικής της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. Το Νοέµβριο του έτους 2004 οι νέες µετοχές της εταιρείας λόγω αύξησης κεφαλαίου απο την ως άνω συγχώνευση εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Στις 29/12/2004 η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει σε έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της εταιρείας µε απορρόφηση αυτής απο την µητρική αυτής εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Ν.2166/1993 και του ισχύοντος Κανονισµού του Χ.Α. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως και σήµερα, ήδη δε έχει δηµοσιευθεί νόµιµα το απο 5/5/2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης που κατήρτισαν τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών, το οποίο και θα υποβληθεί προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δύο συγχωνευοµένων εταιρειών. 19

20 4.3 Περιγραφή αντικειµένου δραστηριότητας ραστηριότητα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο ανεξάρτητους µεταξύ τους κλάδους, αυτόν της παραγωγής και εµπορίας ζαχαρωδών προϊόντων µε το εργοστάσιο στη Χίο και αυτόν των ιχθυοτροφών, µε το εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Πατρών. Τα δε παραγόµενα προϊόντα δεν είναι σε καµία περίπτωση συµπληρωµατικά ή υποκατάστατα µεταξύ τους. Επίσης, οι ανταγωνιστές της Εταιρείας στον κάθε κλάδο είναι διαφορετικοί, ενώ και η δυναµική του κάθε κλάδου είναι ανεξάρτητη από τη δυναµική του άλλου κλάδου. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σύµφωνα µε την ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ αναλύεται ως εξής: ΖΑΧΑΡΩ Η ΣΤΑΚΟ (ποσά σε χιλ. ) Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχ/κών συµβουλών Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων ΣΥΝΟΛΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών, σπόρων και ζωοτροφών ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία αναλύονται παρακάτω: α Ιχθυοτροφές Βασική παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελούν οι ιχθυοτροφές που προορίζονται για τις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αγοράς. O κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένας από τους δυναµικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου στην Ελλάδα ήταν ραγδαίος ενώ και άλλες µεσογειακές χώρες ασχολούνται µε την θαλασσοκαλλιέργεια ευρύαλων ψαριών -κυρίως τσιπούρα και λαβράκι - Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία, Κροατία, Τυνησία, Μαρόκο, Κουβέιτ. Κύριος λόγος που συντελεί στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ο συνδυασµός της υπεραλίευσης των ωκεανών µε την αυξανόµενη ζήτηση αλιευµάτων λόγω της διεθνούς στροφής προς πιο υγιεινά προϊόντα διατροφής. Γίνεται συνεπώς αντιληπτή η τεράστια δυναµική της δραστηριότητας παραγωγής ιχθυοτροφών, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ιχθύων ακολουθώντας έτσι τη δυναµική του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας. Προϊόντα της Εταιρείας αποτελούν οι διάφορες σειρές ιχθυοτροφών που διακρίνονται κυρίως από την περιεκτικότητα τους σε πρωτεΐνη και λίπος. Η περιεκτικότητα αυτή περιγράφεται από δύο συντελεστές που ακολουθούν την περιγραφή της εκάστοτε σειράς π.χ. Blue Line (45/20) δηλ 45% πρωτεΐνη και 20% λίπος. Η κάθε σειρά προσφέρεται σε διάφορα µεγέθη κόκκου (σε mm) ανάλογα µε τα είδη ψαριών για τα οποία προορίζεται. 20

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/14.11.2000 Î È 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π...

π π à À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π... π π à 2004 À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π..... ªÀƒ, π À π 2005 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα