«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ"

Transcript

1 «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Θάιεηα Καιακπαιίθε Νεπηαγσγφο Φηιφινγνο Υπ. Γξ. Παλ. Αηγαίνπ Υπεχζπλε Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Δχβνηαο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η ζπλερόκελε αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα από ηα κεγαιύηεξα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ πνιίηε. Από πνιύ κηθξή ειηθία νη καζεηέο δνπλ ην πξόβιεκα ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ζθνππηδηώλ γύξσ ηνπο (ζρνιείν, γεηηνληά, δάζνο, παξαιία). Έηζη ηα ζέκαηα ηεο κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο ζα πξέπεη λα απνηεινύλ βαζηθνύο άμνλεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα από ηα ζέκαηα απηά νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πνζόηεηα απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα ίδηα, ηε ζσζηή ηαμηλόκεζή ηνπο αλάινγα κε ην πιηθό πξνέιεπζεο θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζσζηέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Σηελ παξνύζα εξγαζία αλαιύεηαη ην πξόγξακκα πνπ εθπόλεζε ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ 2 νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Χαιθίδαο κε ηίηιν «Τν παηρλίδη ηεο αλαθύθισζεο». Η «θπξία Αλαθύθισζε» είλαη ε παηδαγσγηθή καο εξσίδα, ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηα παηδηά ζηέιλνληάο ηνπο επηζηνιέο κηα θνξά ην κήλα, κε ζθνπό λα ηνπο κεηαδώζεη επίθαηξα κελύκαηα θαη λα ηνπο πξνηξέςεη ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αλαθύθισζε, παηρλίδη, απνξξίκκαηα, 2 ν Δεκνηηθό, Χαιθίδα * Τν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε θαη πξνηάζεθε γηα εθαξκνγή ζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Δχβνηαο θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Υπεχζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο θα Θάιεηα Καιακπαιίθε.

2 Τα ζθνππίδηα γηνξηάδνπλ ηε γηνξηή ηεο Απνθξηάο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε επίιπζή ηνπ κέζα απφ ηελ αλαθχθισζε νξηζκέλσλ πιηθψλ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, απνβιέπνληαο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: Να έξζνπλ ζε επαθή κε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο, ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Να κάζνπλ ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Να ελεκεξσζνχλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Να αλαγλσξίδνπλ ηα πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηηο έλλνηεο επαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθχθισζε. Να αλαθαιχςνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ «άρξεζησλ πιηθψλ». Να κειεηήζνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαθχθισζε. Να δηαρεηξίδνληαη ηα απνξξίκκαηα ζην άκεζν πεξηβάιινλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (Π.Η., 2011). Να έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ (Π.Η., 2011). Να αλαγλσξίδνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηε ζήκαλζε ηεο αλαθχθισζεο (Π.Η., 2011). Να εθθξαζηνχλ κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, ζεαηξηθά δξψκελα).. Να εξγαζηνχλ νκαδηθά, λα αλαπηχμνπλ θιίκα ζπλεξγαζίαο, θηιίαο, αιιεινζεβαζκνχ θη αιιεινβνήζεηαο. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπλδέζνπλ ηελ αλαθχθισζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θη άιινπο θνξείο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ.

3 Να πηνζεηήζνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνσζνχλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ. Να απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Να βηψζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ην παηρλίδη, ηε δξακαηνπνίεζε. Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηελ ςπρή, ζην λνπ θαη ζηηο αηζζήζεηο ησλ κηθξψλ καζεηψλ γηαηί ε εκπινθή ηνπο ζε έλα ζέκα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή νδφ (Cornell, 1979 θαη 1989). Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ςπραγσγία, ην παηρλίδη θαη ε ζπκκεηνρή, ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζρνιείν, ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζπιινγηθή δξάζε. Μειέηε πεδίνπ ζηελ Πιαδ Σνπβάια ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη γηα λα είλαη πην ειθπζηηθφ, πην δσληαλφ θαη άκεζν πηνζεηήζεθε ε εξσίδα θίιε ησλ παηδηψλ, ε «θπξία Αλαθχθισζε». Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» επηθνηλσλεί κέζα απφ επηζηνιέο ζηέιλνληαο ηα δηθά ηεο κελχκαηα θαη πξνεηνηκάδνληαο ηα παηδηά γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο ε ζπδήηεζε, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε κειέηε πεδίνπ, ην παηρλίδη ξφισλ, ηα πεηξάκαηα. Μεηά ηελ αλάγλσζε ησλ επηζηνιψλ αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε. Ζ ζπδήηεζε βνεζάεη ηελ αλάιπζε ζεκάησλ, ηελ αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ θαη θακηά θνξά ηελ αιιαγή ζηάζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ απηήλ (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 2003) Με ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζηάζεηο ηνπο. Έηζη

4 δεκηνπξγείηαη έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο πνπ ζηφρν έρεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Αθνινπζεί ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα εξγαζηεί ε νκάδα, ε εξγαζία ησλ νκάδσλ, ε παξνπζία ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Μαηζαγγνχξαο, 1995). Ζ γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζα ζηελ νκάδα είλαη πνιχπιεπξε, ζηαζεξή θαη νινθιεξσκέλε θαη νη καζεηέο γίλνληαη ππεχζπλνη, ζπλεξγαηηθνί θαη δεκηνπpγηθνί (Μαηζαγγνχξαο, 1987). Ζ εξγαζία ζε νκάδεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια άηνκα, λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο βαζηθήο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα απνδνρή, αγάπε θαη αζθάιεηα. Μία απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νκαδηθά νη καζεηέο, ήηαλ ε έξεπλα γηα ηα ζθνππίδηα ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο νη νπνίεο αλέιαβαλ ηε ξίςε άρξεζησλ πιηθψλ ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο. Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ κηα παξαιία θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζθνππίδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε κειέηε πεδίνπ. Ζ κειέηε πεδίνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπκκεηνρηθά θαη βησκαηηθά έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηεο ηάμεο. Σθνπφο ηεο κειέηεο πεδίνπ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα δηδαρηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ. Σηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο, λα παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία απφ ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο. Σηε κέζνδν απηή έρνπκε ηξεηο θάζεηο: Τελ πξνεηνηκαζία, ηελ εξγαζία ζην πεδίν θαη ηε ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Φινγατηε, 2008). Σην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα νη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ηελ «Πιαδ Σνπβάια» φπνπ εθεί θαηέγξαςαλ ηα ζθνππίδηα ζηελ παξαιία, εμήγαγαλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αλαθνίλσζαλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επίζεο ηνπνζέηεζαλ πηλαθίδεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο παξαιίαο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηε κε ξίςε ζθνππηδηψλ. Μειέηε πεδίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, φπνπ ηα φρη ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα πξνέηξεςαλ ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία αθίζαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αθνινχζεζε θαη δεχηεξε έξεπλα κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ξφισλ. Τν παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ππνδχνληαη ξφινπο αηφκσλ ή νκάδσλ κέζα ζε κηα θαηάζηαζε, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζ απηήλ (Βαζάια, 2011). Καη ζ απηή ηε κέζνδν ππάξρνπλ ηξεηο θάζεηο: Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, ε

5 Μ πξαγκαηνπνίεζε θαη ν ζρνιηαζκφο κεηά ην παηρλίδη. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο παξηζηάλνληαο ηνπο Πιαζηηθνχιεδεο, ηνπο Τελεθεδνχιεδεο θαη ηνπο Φαξηνχιεδεο θαηαλφεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Με ηελ παξφηξπλζε ηεο «θπξίαο Αλαθχθισζεο» νη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ απιά πεηξάκαηα φπσο θαηαζθεπή αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ απφ εθεκεξίδεο θαη δεκηνπξγία ζθνππηδφηνπνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ απνηθνδφκεζεο ησλ πιηθψλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ απαηηείηαη αηκφζθαηξα ελζάξξπλζεο θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ησλ ηδεψλ ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 2003). ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Μ Τν πξφγξακκα «Τν παηρλίδη ηεο Αλαθχθισζεο» εθαξκφζηεθε ζηελ Α ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο θαη ζηε Β ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο ζην 2 ν Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο. σολικό έηορ: Σάξη: Α Καηαζθεχαζαλ ηελ «θπξία Αλαθχθισζε» γηα λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο εκςπρψλεη ζε θάζε ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Γεκηνχξγεζαλ ηε γσληά ηεο αλαθχθισζεο κε δσγξαθηέο, θαηαζθεπέο κε άρξεζηα πιηθά θαη ηζηνξίεο κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε (Π.Η., 2011). Εσγξάθηζαλ ην ζήκα ηεο αλαθχθισζεο. Φσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ε θάζε κία νκάδα αλέιαβε ηε ξίςε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο. Τα ζθνππίδηα γηνξηάδνπλ ηε γηνξηή ηεο Απνθξηάο: Με ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ηεο Απνθξηάο νη καζεηέο κεηακθηέζηεθαλ ζε ζθνππίδηα ρξεζηκνπνηψληαο άρξεζηα πιηθά, θαηαζθεχαζαλ ηνλ Καξλάβαιν θαη ρφξεςαλ έλα μέθξελν ζθνππηδνρνξφ.

6 Έγξαςαλ θαη κεινπνίεζαλ ην ηξαγνχδη «Ο ρνξφο ησλ ζθνππηδηψλ». Με ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ηνπ Πάζρα, νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ παζραιηλά θαιαζάθηα, ιακπάδεο θαη θάξηεο κε άρξεζηα πιηθά. Καηαζθεχαζαλ ην πξσηνκαγηάηηθν ζηεθάλη θαη θάξηεο γηα ηε γηνξηή ηεο κεηέξαο κε άρξεζηα πιηθά. Γεκηνχξγεζαλ θσηνκνληάδ κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε πεδίνπ ζηελ Πιαδ Σνπβάια. Καηαζθεχαζαλ αλαθπθισκέλν ραξηί κε άρξεζηα πιηθά. Καηαζθεχαζαλ παλφ, αθίζεο θαη αλακλεζηηθά γηα ηε γηνξηή ιήμεο. Σπκκεηείραλ ζηε γηνξηή ιήμεο ηνπ ζρνιείν κε ην ζεαηξηθφ δξψκελν «Αλαθχθισζε ηψξα!». Ζ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηείρε ζηε γηνξηή ηεο «θπξίαο Αλαθχθισζεο» πνπ δηνξγάλσζε ε Υπεχζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θα Θάιεηα Καιακπαιίθε. Αθεγήζεθαλ ηζηνξίεο κε ζέκα ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ αλαθχθισζε φπσο «Τν Βξσκνρψξη», «Ζ γνξγφλα πψο λα δήζεη ζην ζθνππηδνλήζη» θαη ε «Νηελεθεδνχπνιε». Οη ζχγρξνλεο ηζηνξίεο κε νηθνινγηθφ πεξηερφκελν βνεζνχλ ην κηθξφ καζεηή λα αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, λα δηαθαηέρεηαη απφ κηα ηάζε αηζηνδνμίαο θαη πίζηεο γηα ηε δσή, λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάιεςε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ θαη λα κπεζεί ζηνλ αεηθνξηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Καιακπαιίθε, 2008). Θεαηπικό Γπώμενο «Ανακύκλωζη ηώπα!» σολικό έηορ Σάξη: Β Με αθνξκή ηελ εμφξκεζε ζην θαξλάγην ηεο πφιεο θαη ηε ξχπαλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη καζεηέο δηαζθέδαζαλ κε ην παηρλίδη «Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο» (ράξηηλνο θάδνο αλαθχθισζεο απφ ην Κ.Π.Δ. Βεξηίζθνπ). Με ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα κε άρξεζηα πιηθά.

7 Πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα γηα ηα ζθνππίδηα ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη θαηαζθεχαζαλ αθίζα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε. Καηαζθεχαζαλ παλφ γηα ην παδάξη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Βηβιίνπ. Σπκκεηείραλ ζην παδάξη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Βηβιίνπ κε ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γεκηνχξγεζαλ έλα ζθνππηδφηνπν κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ ην ρξφλν απνηθνδφκεζεο ησλ πιηθψλ. Πξαγκαηνπνίεζαλ πείξακα ζάβνληαο ζην ρψκα ζθνππίδηα (αινπκηλέλην θνπηάθη, πιαζηηθφ κπνπθάιη, ραξηί, θινχδεο απφ πνξηνθάιη). Μεηά απφ έλα κήλα δηαπίζησζαλ φηη ην ραξηί θαη ην κήιν είραλ αξρίζεη λα ιηψλνπλ, ελψ ην πιαζηηθφ θαη ην αινπκηλέλην θνπηάθη είραλ κείλεη αλέπαθα. Γεκηνχξγεζαλ ιίπαζκα απφ θχιια, θινχδεο θαη άιια άρξεζηα πιηθά. Καηαζθεχαζαλ δάζνο, θνχθιεο, πνπιηά, ινπινχδηα, κνιπβνζήθεο, γιάζηξεο, πνιηηεία κε άρξεζηα πιηθά. Γηαζθέδαζαλ κε ην πεξηβαιινληηθφ παηρλίδη κε ηίηιν «Τα Σθνππίδηα, ε Γηαρείξηζε θαη ε Αλαθχθισζή ηνπο» (Σθνππηδνδηαρείξηζε). Ο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη φηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη βησκαηηθά ηελ αλάγθε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο νξηζκέλσλ πιηθψλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο (Κνπζνπξήο & Παπαδνγηαλλάθε, 2005). Σπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ην ζρνιείν κε νκηιήηξηα απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξία Αλαθχθισζεο. Δπηζθέθηεθαλ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Γξαπεηζψλαο θαη παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα «Γελ πεηάσ. Αλαθπθιψλσ». Παξαθνινχζεζαλ κηα πξνβνιή δηαθαλεηψλ απφ ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Αλαθπθιψζηκσλ Υιηθψλ Αθνί Σηαθαλδάξε ζην Σρεκαηάξη. Οη καζεηέο έγξαςαλ θαη εηθνλνγξάθεζαλ ην παξακχζη «Ζ ηζηνξία κηαο ηελεθεδνχιαο». Σπκκεηείραλ ζηε γηνξηή ιήμεο ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζεαηξηθφ δξψκελν «Πιαζηηθνχιεδεο, Φαξηνχιεδεο θαη Τελεθεδνχιεδεο». Καηαζθεχαζαλ αθίζεο θαη αλακλεζηηθά γηα ηε γηνξηή ιήμεο κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Έγξαςαλ θαη κεινπνίεζαλ ην ηξαγνχδη «Τν ηξαγνχδη ηεο Αλαθχθισζεο». Εσγξάθηζαλ κπινχδεο κε αλεμίηεια ρξψκαηα κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Σηα πιαίζηα ηνπ 1 νπ παηδηθνχ παλεγπξηνχ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Δχβνηαο, ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηείρε ζην Λνχλα Παξθ ηεο Αλαθχθισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο, ζπκκεηείρε επίζεο ζηε «ζθπηαινδξνκία Αλαθχθισζεο» θαη ζε άιια θηλεηηθά παηρλίδηα.

8 Γπαζηηπιόηηηερ ζηο ΚΠΔ Γπαπεηζώναρ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Απσική αξιολόγηζη (Γιεπεύνηζη): Δξεπλήζεθαλ νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Γιαμοπθωηική αξιολόγηζη: Μεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφηεηλε ε «θπξία Αλαθχθισζε», γηλφηαλ αλαηξνθνδφηεζε (feedback) θαη έιεγρνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. Σελική αξιολόγηζη: Δμεηάζηεθε αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη αλ ππήξρε αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε εθδήισζε - παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΤΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, αθνχ ε ξίςε ηνπο γίλεηαη αλεμέιεγθηε θαη νπνπδήπνηε. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δφζεθε έκθαζε ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο, ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ζπιινγηθέο θαη επλφεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Αθνκνίσζαλ ηελ ηδέα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνηήζεθε ην άρξεζην πιηθφ κέζα απφ θαηαζθεπέο. Έγηλαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαγξαθέο ζην πεδίν θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπιινγηθέο δξάζεηο. Αμηνπνίεζαλ ην ηαιέλην θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε δσγξαθηθή, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηε κνπζηθή, ζηα ζεαηξηθά δξψκελα θαη γεληθά θαιιηέξγεζαλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γηαζθέδαζαλ κε πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη βίσζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο.

9 Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ηεο ε νκάδα πξνζπάζεζε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ην πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ. Ξεθηλψληαο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν, νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη έβαιαλ ζαλ απξηαλνί πνιίηεο έλα ιηζαξάθη ψζηε λα θάλνπλ πξάμε φια φζα αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» θαηφξζσζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εκθπηεχζεη ηελ ηδέα ηεο αλαθχθισζεο ψζηε ε αλαθχθισζε λα γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βαζάια, Π. (2011). Η κέζνδνο Project ζηελ εθπαίδεπζε. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (e-book). ISBN: Βαζηινπνχινπ, Σ. (Οξγάλσζε θαη επηκέιεηα πξνγξάκκαηνο Σρεδηαζκφο θπιιαδίνπ), (2008). Γελ πεηάσ. Αλαθπθιψλσ. Γξαπεηζψλα: ΚΠΔ Γξαπεηζψλαο Γαβξηιάθεο, Κ. (2000). Απνξξίκκαηα Πξνβιήκαηα θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο: Οδεγόο Εθπαηδεπηηθώλ. Αζήλα: ΥΠ.Δ.Π.Θ. Γεσξγφπνπινο, Α. & Τζαιίθε, Α. (2003). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. & Φξεζηίδνπ, Β. (2005). Σρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο: κηα πξφηαζε γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, Δξεπλψληαο ηνλ θφζκν. 6, Καίια, Μ. & Θενδσξνπνχινπ, Δ. & Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Δπηκέιεηα: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα θαη Δθπαηδεπηηθφο Σρεδηαζκφο. Αζήλα: Αηξαπφο. Καιακπαιίθε, Θ. (2008). «Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε θεηκέλσλ ηεο ζχγρξνλεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο». Σην: Κνπηζφπνπινο Κ., (επηκ.) Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα κηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε. Αζήλα: ΔΜΠ ΥΠΔΠΘ. Καιακπαιίθε, Θ. (2012) «Αλαθύθισζε θαη κπζνπιαζία». Απνηίκεζε ελφο πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο». Σην ζπιινγηθφ ηφκν: «Έλλνηεο γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα, κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Δπηκέιεηα: Αλαζηαζία Γεκεηξίνπ. Αζήλα: Δπίθεληξν. Kνπζνπξήο, Θ. & Παπαδνγηαλλάθε, Δ. (2005). Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα. Αζήλα: Γάξδαλνο. Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1987). Οκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αζήλα: Γιάξνο. Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1995). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Αζήλα: Γξεγφξεο. Ληαξάθνπ, Γ., Φινγατηε, Δ. (2007). Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηελ Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε: Πξνβιεκαηηζκνί, ηάζεηο θαη πξνηάζεηο. Αζήλα: Νήζνο.

10 Παπαληψλεο, Μ. (Κείκελν Δπεμεξγαζία), (2002). Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ: Δλεκεξσηηθφο Οδεγφο. Καξδίηζα: ΚΠΔ Μνπδαθίνπ. Τεξδήο, Δ. (2009). Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ. Αζήλα: WWF. ΥΠΔΠΘ-ΠΗ (2011). Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζ. 5. Φινγατηε, Δ. (2008). Σχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Σην: Α. Γεκεηξίνπ, Δ. Φινγατηε. Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ. (Κεθ. 2, ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό»

Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό» Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό» Βαζηιηθή Βέιθνπ 1, Ισάλλα Σαββίδνπ 2 1.Νεπηαγσγφο εηδηθήο αγσγήο Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Κνδάλεο vvelkou@yahoo.gr 2.Νεπηαγσγφο 14 ν Νεπηαγσγείν Κνδάλεο iosav@cyta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα