«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ"

Transcript

1 «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Θάιεηα Καιακπαιίθε Νεπηαγσγφο Φηιφινγνο Υπ. Γξ. Παλ. Αηγαίνπ Υπεχζπλε Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Δχβνηαο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η ζπλερόκελε αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα από ηα κεγαιύηεξα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ πνιίηε. Από πνιύ κηθξή ειηθία νη καζεηέο δνπλ ην πξόβιεκα ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ζθνππηδηώλ γύξσ ηνπο (ζρνιείν, γεηηνληά, δάζνο, παξαιία). Έηζη ηα ζέκαηα ηεο κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο ζα πξέπεη λα απνηεινύλ βαζηθνύο άμνλεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα από ηα ζέκαηα απηά νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πνζόηεηα απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα ίδηα, ηε ζσζηή ηαμηλόκεζή ηνπο αλάινγα κε ην πιηθό πξνέιεπζεο θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζσζηέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Σηελ παξνύζα εξγαζία αλαιύεηαη ην πξόγξακκα πνπ εθπόλεζε ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ 2 νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Χαιθίδαο κε ηίηιν «Τν παηρλίδη ηεο αλαθύθισζεο». Η «θπξία Αλαθύθισζε» είλαη ε παηδαγσγηθή καο εξσίδα, ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηα παηδηά ζηέιλνληάο ηνπο επηζηνιέο κηα θνξά ην κήλα, κε ζθνπό λα ηνπο κεηαδώζεη επίθαηξα κελύκαηα θαη λα ηνπο πξνηξέςεη ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αλαθύθισζε, παηρλίδη, απνξξίκκαηα, 2 ν Δεκνηηθό, Χαιθίδα * Τν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε θαη πξνηάζεθε γηα εθαξκνγή ζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Δχβνηαο θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Υπεχζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο θα Θάιεηα Καιακπαιίθε.

2 Τα ζθνππίδηα γηνξηάδνπλ ηε γηνξηή ηεο Απνθξηάο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε επίιπζή ηνπ κέζα απφ ηελ αλαθχθισζε νξηζκέλσλ πιηθψλ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, απνβιέπνληαο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: Να έξζνπλ ζε επαθή κε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο, ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Να κάζνπλ ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Να ελεκεξσζνχλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Να αλαγλσξίδνπλ ηα πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηηο έλλνηεο επαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθχθισζε. Να αλαθαιχςνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ «άρξεζησλ πιηθψλ». Να κειεηήζνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαθχθισζε. Να δηαρεηξίδνληαη ηα απνξξίκκαηα ζην άκεζν πεξηβάιινλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (Π.Η., 2011). Να έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ (Π.Η., 2011). Να αλαγλσξίδνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηε ζήκαλζε ηεο αλαθχθισζεο (Π.Η., 2011). Να εθθξαζηνχλ κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, ζεαηξηθά δξψκελα).. Να εξγαζηνχλ νκαδηθά, λα αλαπηχμνπλ θιίκα ζπλεξγαζίαο, θηιίαο, αιιεινζεβαζκνχ θη αιιεινβνήζεηαο. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπλδέζνπλ ηελ αλαθχθισζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θη άιινπο θνξείο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ.

3 Να πηνζεηήζνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνσζνχλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ. Να απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Να βηψζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ην παηρλίδη, ηε δξακαηνπνίεζε. Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηελ ςπρή, ζην λνπ θαη ζηηο αηζζήζεηο ησλ κηθξψλ καζεηψλ γηαηί ε εκπινθή ηνπο ζε έλα ζέκα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή νδφ (Cornell, 1979 θαη 1989). Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ςπραγσγία, ην παηρλίδη θαη ε ζπκκεηνρή, ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζρνιείν, ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζπιινγηθή δξάζε. Μειέηε πεδίνπ ζηελ Πιαδ Σνπβάια ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη γηα λα είλαη πην ειθπζηηθφ, πην δσληαλφ θαη άκεζν πηνζεηήζεθε ε εξσίδα θίιε ησλ παηδηψλ, ε «θπξία Αλαθχθισζε». Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» επηθνηλσλεί κέζα απφ επηζηνιέο ζηέιλνληαο ηα δηθά ηεο κελχκαηα θαη πξνεηνηκάδνληαο ηα παηδηά γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο ε ζπδήηεζε, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε κειέηε πεδίνπ, ην παηρλίδη ξφισλ, ηα πεηξάκαηα. Μεηά ηελ αλάγλσζε ησλ επηζηνιψλ αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε. Ζ ζπδήηεζε βνεζάεη ηελ αλάιπζε ζεκάησλ, ηελ αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ θαη θακηά θνξά ηελ αιιαγή ζηάζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ απηήλ (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 2003) Με ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζηάζεηο ηνπο. Έηζη

4 δεκηνπξγείηαη έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο πνπ ζηφρν έρεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Αθνινπζεί ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα εξγαζηεί ε νκάδα, ε εξγαζία ησλ νκάδσλ, ε παξνπζία ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Μαηζαγγνχξαο, 1995). Ζ γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζα ζηελ νκάδα είλαη πνιχπιεπξε, ζηαζεξή θαη νινθιεξσκέλε θαη νη καζεηέο γίλνληαη ππεχζπλνη, ζπλεξγαηηθνί θαη δεκηνπpγηθνί (Μαηζαγγνχξαο, 1987). Ζ εξγαζία ζε νκάδεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια άηνκα, λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο βαζηθήο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα απνδνρή, αγάπε θαη αζθάιεηα. Μία απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νκαδηθά νη καζεηέο, ήηαλ ε έξεπλα γηα ηα ζθνππίδηα ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο νη νπνίεο αλέιαβαλ ηε ξίςε άρξεζησλ πιηθψλ ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο. Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ κηα παξαιία θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζθνππίδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε κειέηε πεδίνπ. Ζ κειέηε πεδίνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπκκεηνρηθά θαη βησκαηηθά έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηεο ηάμεο. Σθνπφο ηεο κειέηεο πεδίνπ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα δηδαρηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ. Σηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο, λα παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία απφ ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο. Σηε κέζνδν απηή έρνπκε ηξεηο θάζεηο: Τελ πξνεηνηκαζία, ηελ εξγαζία ζην πεδίν θαη ηε ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Φινγατηε, 2008). Σην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα νη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ηελ «Πιαδ Σνπβάια» φπνπ εθεί θαηέγξαςαλ ηα ζθνππίδηα ζηελ παξαιία, εμήγαγαλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αλαθνίλσζαλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επίζεο ηνπνζέηεζαλ πηλαθίδεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο παξαιίαο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηε κε ξίςε ζθνππηδηψλ. Μειέηε πεδίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, φπνπ ηα φρη ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα πξνέηξεςαλ ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία αθίζαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αθνινχζεζε θαη δεχηεξε έξεπλα κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ξφισλ. Τν παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ππνδχνληαη ξφινπο αηφκσλ ή νκάδσλ κέζα ζε κηα θαηάζηαζε, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζ απηήλ (Βαζάια, 2011). Καη ζ απηή ηε κέζνδν ππάξρνπλ ηξεηο θάζεηο: Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, ε

5 Μ πξαγκαηνπνίεζε θαη ν ζρνιηαζκφο κεηά ην παηρλίδη. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο παξηζηάλνληαο ηνπο Πιαζηηθνχιεδεο, ηνπο Τελεθεδνχιεδεο θαη ηνπο Φαξηνχιεδεο θαηαλφεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Με ηελ παξφηξπλζε ηεο «θπξίαο Αλαθχθισζεο» νη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ απιά πεηξάκαηα φπσο θαηαζθεπή αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ απφ εθεκεξίδεο θαη δεκηνπξγία ζθνππηδφηνπνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ απνηθνδφκεζεο ησλ πιηθψλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ απαηηείηαη αηκφζθαηξα ελζάξξπλζεο θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ησλ ηδεψλ ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 2003). ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Μ Τν πξφγξακκα «Τν παηρλίδη ηεο Αλαθχθισζεο» εθαξκφζηεθε ζηελ Α ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο θαη ζηε Β ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο ζην 2 ν Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο. σολικό έηορ: Σάξη: Α Καηαζθεχαζαλ ηελ «θπξία Αλαθχθισζε» γηα λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο εκςπρψλεη ζε θάζε ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Γεκηνχξγεζαλ ηε γσληά ηεο αλαθχθισζεο κε δσγξαθηέο, θαηαζθεπέο κε άρξεζηα πιηθά θαη ηζηνξίεο κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε (Π.Η., 2011). Εσγξάθηζαλ ην ζήκα ηεο αλαθχθισζεο. Φσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ε θάζε κία νκάδα αλέιαβε ηε ξίςε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο. Τα ζθνππίδηα γηνξηάδνπλ ηε γηνξηή ηεο Απνθξηάο: Με ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ηεο Απνθξηάο νη καζεηέο κεηακθηέζηεθαλ ζε ζθνππίδηα ρξεζηκνπνηψληαο άρξεζηα πιηθά, θαηαζθεχαζαλ ηνλ Καξλάβαιν θαη ρφξεςαλ έλα μέθξελν ζθνππηδνρνξφ.

6 Έγξαςαλ θαη κεινπνίεζαλ ην ηξαγνχδη «Ο ρνξφο ησλ ζθνππηδηψλ». Με ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ηνπ Πάζρα, νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ παζραιηλά θαιαζάθηα, ιακπάδεο θαη θάξηεο κε άρξεζηα πιηθά. Καηαζθεχαζαλ ην πξσηνκαγηάηηθν ζηεθάλη θαη θάξηεο γηα ηε γηνξηή ηεο κεηέξαο κε άρξεζηα πιηθά. Γεκηνχξγεζαλ θσηνκνληάδ κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε πεδίνπ ζηελ Πιαδ Σνπβάια. Καηαζθεχαζαλ αλαθπθισκέλν ραξηί κε άρξεζηα πιηθά. Καηαζθεχαζαλ παλφ, αθίζεο θαη αλακλεζηηθά γηα ηε γηνξηή ιήμεο. Σπκκεηείραλ ζηε γηνξηή ιήμεο ηνπ ζρνιείν κε ην ζεαηξηθφ δξψκελν «Αλαθχθισζε ηψξα!». Ζ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηείρε ζηε γηνξηή ηεο «θπξίαο Αλαθχθισζεο» πνπ δηνξγάλσζε ε Υπεχζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θα Θάιεηα Καιακπαιίθε. Αθεγήζεθαλ ηζηνξίεο κε ζέκα ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ αλαθχθισζε φπσο «Τν Βξσκνρψξη», «Ζ γνξγφλα πψο λα δήζεη ζην ζθνππηδνλήζη» θαη ε «Νηελεθεδνχπνιε». Οη ζχγρξνλεο ηζηνξίεο κε νηθνινγηθφ πεξηερφκελν βνεζνχλ ην κηθξφ καζεηή λα αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, λα δηαθαηέρεηαη απφ κηα ηάζε αηζηνδνμίαο θαη πίζηεο γηα ηε δσή, λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάιεςε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ θαη λα κπεζεί ζηνλ αεηθνξηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Καιακπαιίθε, 2008). Θεαηπικό Γπώμενο «Ανακύκλωζη ηώπα!» σολικό έηορ Σάξη: Β Με αθνξκή ηελ εμφξκεζε ζην θαξλάγην ηεο πφιεο θαη ηε ξχπαλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη καζεηέο δηαζθέδαζαλ κε ην παηρλίδη «Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο» (ράξηηλνο θάδνο αλαθχθισζεο απφ ην Κ.Π.Δ. Βεξηίζθνπ). Με ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα κε άρξεζηα πιηθά.

7 Πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα γηα ηα ζθνππίδηα ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη θαηαζθεχαζαλ αθίζα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε. Καηαζθεχαζαλ παλφ γηα ην παδάξη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Βηβιίνπ. Σπκκεηείραλ ζην παδάξη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Βηβιίνπ κε ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γεκηνχξγεζαλ έλα ζθνππηδφηνπν κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ ην ρξφλν απνηθνδφκεζεο ησλ πιηθψλ. Πξαγκαηνπνίεζαλ πείξακα ζάβνληαο ζην ρψκα ζθνππίδηα (αινπκηλέλην θνπηάθη, πιαζηηθφ κπνπθάιη, ραξηί, θινχδεο απφ πνξηνθάιη). Μεηά απφ έλα κήλα δηαπίζησζαλ φηη ην ραξηί θαη ην κήιν είραλ αξρίζεη λα ιηψλνπλ, ελψ ην πιαζηηθφ θαη ην αινπκηλέλην θνπηάθη είραλ κείλεη αλέπαθα. Γεκηνχξγεζαλ ιίπαζκα απφ θχιια, θινχδεο θαη άιια άρξεζηα πιηθά. Καηαζθεχαζαλ δάζνο, θνχθιεο, πνπιηά, ινπινχδηα, κνιπβνζήθεο, γιάζηξεο, πνιηηεία κε άρξεζηα πιηθά. Γηαζθέδαζαλ κε ην πεξηβαιινληηθφ παηρλίδη κε ηίηιν «Τα Σθνππίδηα, ε Γηαρείξηζε θαη ε Αλαθχθισζή ηνπο» (Σθνππηδνδηαρείξηζε). Ο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη φηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη βησκαηηθά ηελ αλάγθε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο νξηζκέλσλ πιηθψλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο (Κνπζνπξήο & Παπαδνγηαλλάθε, 2005). Σπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ην ζρνιείν κε νκηιήηξηα απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξία Αλαθχθισζεο. Δπηζθέθηεθαλ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Γξαπεηζψλαο θαη παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα «Γελ πεηάσ. Αλαθπθιψλσ». Παξαθνινχζεζαλ κηα πξνβνιή δηαθαλεηψλ απφ ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Αλαθπθιψζηκσλ Υιηθψλ Αθνί Σηαθαλδάξε ζην Σρεκαηάξη. Οη καζεηέο έγξαςαλ θαη εηθνλνγξάθεζαλ ην παξακχζη «Ζ ηζηνξία κηαο ηελεθεδνχιαο». Σπκκεηείραλ ζηε γηνξηή ιήμεο ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζεαηξηθφ δξψκελν «Πιαζηηθνχιεδεο, Φαξηνχιεδεο θαη Τελεθεδνχιεδεο». Καηαζθεχαζαλ αθίζεο θαη αλακλεζηηθά γηα ηε γηνξηή ιήμεο κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Έγξαςαλ θαη κεινπνίεζαλ ην ηξαγνχδη «Τν ηξαγνχδη ηεο Αλαθχθισζεο». Εσγξάθηζαλ κπινχδεο κε αλεμίηεια ρξψκαηα κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε. Σηα πιαίζηα ηνπ 1 νπ παηδηθνχ παλεγπξηνχ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Δχβνηαο, ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηείρε ζην Λνχλα Παξθ ηεο Αλαθχθισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο, ζπκκεηείρε επίζεο ζηε «ζθπηαινδξνκία Αλαθχθισζεο» θαη ζε άιια θηλεηηθά παηρλίδηα.

8 Γπαζηηπιόηηηερ ζηο ΚΠΔ Γπαπεηζώναρ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Απσική αξιολόγηζη (Γιεπεύνηζη): Δξεπλήζεθαλ νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Γιαμοπθωηική αξιολόγηζη: Μεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφηεηλε ε «θπξία Αλαθχθισζε», γηλφηαλ αλαηξνθνδφηεζε (feedback) θαη έιεγρνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. Σελική αξιολόγηζη: Δμεηάζηεθε αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη αλ ππήξρε αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε εθδήισζε - παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΤΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, αθνχ ε ξίςε ηνπο γίλεηαη αλεμέιεγθηε θαη νπνπδήπνηε. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δφζεθε έκθαζε ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο, ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ζπιινγηθέο θαη επλφεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Αθνκνίσζαλ ηελ ηδέα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνηήζεθε ην άρξεζην πιηθφ κέζα απφ θαηαζθεπέο. Έγηλαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαγξαθέο ζην πεδίν θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπιινγηθέο δξάζεηο. Αμηνπνίεζαλ ην ηαιέλην θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε δσγξαθηθή, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηε κνπζηθή, ζηα ζεαηξηθά δξψκελα θαη γεληθά θαιιηέξγεζαλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γηαζθέδαζαλ κε πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη βίσζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο.

9 Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ηεο ε νκάδα πξνζπάζεζε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ην πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ. Ξεθηλψληαο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν, νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη έβαιαλ ζαλ απξηαλνί πνιίηεο έλα ιηζαξάθη ψζηε λα θάλνπλ πξάμε φια φζα αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ «θπξία Αλαθχθισζε» θαηφξζσζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εκθπηεχζεη ηελ ηδέα ηεο αλαθχθισζεο ψζηε ε αλαθχθισζε λα γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βαζάια, Π. (2011). Η κέζνδνο Project ζηελ εθπαίδεπζε. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (e-book). ISBN: Βαζηινπνχινπ, Σ. (Οξγάλσζε θαη επηκέιεηα πξνγξάκκαηνο Σρεδηαζκφο θπιιαδίνπ), (2008). Γελ πεηάσ. Αλαθπθιψλσ. Γξαπεηζψλα: ΚΠΔ Γξαπεηζψλαο Γαβξηιάθεο, Κ. (2000). Απνξξίκκαηα Πξνβιήκαηα θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο: Οδεγόο Εθπαηδεπηηθώλ. Αζήλα: ΥΠ.Δ.Π.Θ. Γεσξγφπνπινο, Α. & Τζαιίθε, Α. (2003). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. & Φξεζηίδνπ, Β. (2005). Σρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο: κηα πξφηαζε γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, Δξεπλψληαο ηνλ θφζκν. 6, Καίια, Μ. & Θενδσξνπνχινπ, Δ. & Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Δπηκέιεηα: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα θαη Δθπαηδεπηηθφο Σρεδηαζκφο. Αζήλα: Αηξαπφο. Καιακπαιίθε, Θ. (2008). «Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε θεηκέλσλ ηεο ζχγρξνλεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο». Σην: Κνπηζφπνπινο Κ., (επηκ.) Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα κηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε. Αζήλα: ΔΜΠ ΥΠΔΠΘ. Καιακπαιίθε, Θ. (2012) «Αλαθύθισζε θαη κπζνπιαζία». Απνηίκεζε ελφο πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο». Σην ζπιινγηθφ ηφκν: «Έλλνηεο γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα, κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Δπηκέιεηα: Αλαζηαζία Γεκεηξίνπ. Αζήλα: Δπίθεληξν. Kνπζνπξήο, Θ. & Παπαδνγηαλλάθε, Δ. (2005). Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα. Αζήλα: Γάξδαλνο. Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1987). Οκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αζήλα: Γιάξνο. Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1995). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Αζήλα: Γξεγφξεο. Ληαξάθνπ, Γ., Φινγατηε, Δ. (2007). Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηελ Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε: Πξνβιεκαηηζκνί, ηάζεηο θαη πξνηάζεηο. Αζήλα: Νήζνο.

10 Παπαληψλεο, Μ. (Κείκελν Δπεμεξγαζία), (2002). Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ: Δλεκεξσηηθφο Οδεγφο. Καξδίηζα: ΚΠΔ Μνπδαθίνπ. Τεξδήο, Δ. (2009). Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ. Αζήλα: WWF. ΥΠΔΠΘ-ΠΗ (2011). Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζ. 5. Φινγατηε, Δ. (2008). Σχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Σην: Α. Γεκεηξίνπ, Δ. Φινγατηε. Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ. (Κεθ. 2, ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ.

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαθηηθή ελόηεηα 1/10 Οη δηδαθηηθές ηετληθές ηες Περηβαιιοληηθής Δθπαίδεσζες θαη ηο πιαίζηο εθαρκογής ηοσς ζηελ πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε ηελ πξψηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: δημιοσργικές δραζηηριόηηηες ζηο ζτολικό περιβάλλον

Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: δημιοσργικές δραζηηριόηηηες ζηο ζτολικό περιβάλλον Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: δημιοσργικές δραζηηριόηηηες ζηο ζτολικό περιβάλλον Σδακπεξήο Νεδάκ Τπ. Δηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tzaberis@rhodes.aegean.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ θνπόο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3 «Μηθξνί εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θύζεο» Μηα πξνζπάζεηα ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο ηνπ 15νπ Νεπηαγσγείνπ Ηιηνύπνιεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ηθαλόηεηα δξάζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο Θενδώξα Μπέηζα 1,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Βαζηιηθή Γηδάρνπ 1, Μαξία Παπαληθνιάνπ 2, Υαξαιακπία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηε Μνπζηθή Αγωγή» της Ζωής Τσιλίκη

«Η Αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηε Μνπζηθή Αγωγή» της Ζωής Τσιλίκη «Η Αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηε Μνπζηθή Αγωγή» της Ζωής Τσιλίκη Η ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο θαη ην ξφιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα