ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπη ρεσιών... 1 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΟΥΡΑΓΙΟ ΑΕ» με δ.τ. «BLUE LAGOON» στις διατάξεις του ν.3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με δ.τ. «DIAMOND HOTEL RESORT & SPA» στις δι ατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «MAVIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ» με δ.τ. «MAVIN A.E.» στις δια τάξεις του ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυ τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη σης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ξ.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π /05/ (ΦΕΚ Β 1181) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτ λο «Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ερευ νητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) με έδρα την περιοχή Παπάγου Χολαργού»... 6 Ίδρυση Σχολής Προπονητών Κανόε Καγιάκ Α Κατη γορίας στον Πειραιά Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Λ. και Α. ΜΙΧΑ ΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της «ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τροποποίηση με μείωση του ποσοστού επιχορήγη σης της επένδυσης «ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» που υπή χθη στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται ρείας «Ι. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.» Χορήγηση άδειας άσκησης Επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΑ του Παναγιώτη Υπερωρίες Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς Β Εξαμήνου του 2008 για τις ανάγκες Ποι οτικού και Ποσοτικού ελέγχου νωπών και μετα ποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προ έλευσης που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7001/2/1370 οζ (1) Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπηρεσιών. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α 49). 2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α 98) 4. Το άρθρο 1 περίπτωση β εδάφιο 13 της 7004/3/47 από απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφι στάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 2266). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας 1. Επεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσ

2 23866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σαλονίκης και στο τμήμα της Εγνατίας οδού μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Βαγιοχωρίου του Δήμου Εγνατίας. 2. Με τις ρυθμίσεις της προηγουμένης παραγράφου, η τοπική αρμοδιότητα του Τμήματος Τροχαίας Λητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, περιορίζεται ως προς το τμήμα του οδικού δικτύου της προαναφερόμε νης οδού μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο Βαγιοχωρίου, που περιλαμβάνεται στη περιοχή δικαιοδοσίας του. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008 Ο Αρχηγός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΟΥΡΑΓΙΟ ΑΕ» με δ.τ. «BLUE LAGOON» στις διατάξεις του ν.3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00070/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΜΟΥΡΑΓΙΟ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 108 κλινών 54 δωματίων στην θέση Λάμπη της νήσου Κω του Δήμου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιά δων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 38% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους τριών εκατομμυρί ων εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι οκτώ (28) νέες θέσεις απασχόλησης (14,0) Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (3) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με δ.τ. «DIAMOND HOTEL RESORT & SPA» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00085/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 199 κλινών 96 δωματίων στην θέση Λάμπη της νήσου Κω του Δήμου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής ενισχυομένης δαπάνης δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 38% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πενήντα οκτώ (58) νέες θέσεις απασχόλησης (32,11) Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «MAVIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΥ ΘΟΠΟΙΙΑΣ» με δ.τ. «MAVIN A.E.» στις διατάξεις του ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00072/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «MAVIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «MAVIN Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κατεργασίας υπολειμμάτων βιομηχανιών τρο φίμων & ποτών και μετατροπή τους σε δευτερογενείς α ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών, ιχθυοτροφών, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του Δήμου Ωλένιας, του Νομού Αχαΐας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού έξι εκατομ μυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. To ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις απασχόλησης (6 Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Κυβερνήσεως (τεύχος Β). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ξ.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε.» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00136/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ξ.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχει ακής μονάδας 5*, 90 δωματίων/166 κλινών, στο Δήμο Αρκαδίων, Νομός Ζακύνθου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιά δων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 44% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα έξι (36) νέες θέσεις απασχόλησης (19,3 Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π /05/ (ΦΕΚ Β 1181) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙ ΨΥ) με έδρα την περιοχή Παπάγου Χολαργού». ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/ ) «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 36 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A / ) και το γεγονός ότι: Ι. οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ποσού ,00 Ευρώ θα βαρύνουν το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τη ΣΑΕ 91/3 (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ ) για το πρώτο έτος λειτουργίας και για τα επόμενα έτη θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ). II. η δαπάνη για την αναμόρφωση της κτιριακής υποδο μής και του απαραίτητου για τη λειτουργία του Κέντρου εξοπλισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ, θα καλυφθεί από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τη ΣΑΕ 91/3 (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα νάσιο Νάκο. 3. Την υπ αριθμ /Υ252/2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Την υπ αριθμ. 10 απόφαση της 183ης Ολομέλειας/ του ΚΕΣΥ. 5. Την από απόφαση της Τ.Ε.Ψ.Υ. του 6ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής. 6. Την υπ αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκρι ση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης δομών και υποδομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας κατά τη διετία στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». 7. Την υπ αριθμ. 1131/Φ /ΣΜ/ απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Ψυ χικής Υγείας Παπάγου Χολαργού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια» , στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο Την υπ αριθμ. 3668/205.22/Φ.Κ./35/ απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» με τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Νοσοκομείο Ημέρας Παπάγου Χολαργού», στο Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.2, όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π /05/ (ΦΕΚ Β 1181) κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Σύσταση Κέ ντρου Ψυχικής Υγείας του Ερευνητικού Πανεπιστημια κού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) με έδρα την περιοχή Παπάγου Χολαργού», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την ανωτέρω εννέα (9) σχετική ως κα τωτέρω: 1. Η παράγραφος 1. περίπτωση βι του προοιμίου αντι καθίσταται ως εξής: «Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ποσού Ευρώ θα βαρύνουν το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τη ΣΑΕ 91/3 (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ ) για το πρώτο έτος λειτουργίας και για τα επόμενα έτη θα καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4 23868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π / 05/ (ΦΕΚ Β 1181) κοινή υπουργική απόφαση. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡ. ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (7) Ίδρυση Σχολής Προπονητών Κανόε Καγιάκ Α Κατηγο ρίας στον Πειραιά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του α.ν. 397/1968 «περί επανασυστάσεως της Γε νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» (ΦΕΚ Α 101). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ).. γ) Του π.δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α 28), όπως ισχύει. δ) Των άρθρων 53 και 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121), και των παρ. 22 και 23 του άρθρου 135, που προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239). ε) Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργού Πολιτισμού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διάθεση του ποσού και λειτουργία του Ειδικού Λογα ριασμού No /1». (ΦΕΚ Β 709) 2. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού και δικαιώμα τος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και στους λοιπούς υπηρεσια κούς παράγοντες» (ΦΕΚ Β 1795) 3. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα του κανόε καγιάκ. 4. Τα υπ αριθμ. 1166/ , 424/ και 52/ έγγραφα της Ε.Ο.Κ.Κ., αποφασίζουμε: Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Κανόε Καγιάκ Α Κατη γορίας η οποία θα λειτουργήσει στον Πειραιά στο δι άστημα από έως Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής: Άρθρο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ γκροτείται από τους: 1. Φράγκου Αγγελική του Χρήστου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος. 2. Δαδιώτη Πέτρο του Δημητρίου, εκπρόσωπο της Γ.Γ.Α., ως μέλος. 3. Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Κων/νου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως μέλος. 4. Θεμιστοκλή Νομίδη του Ιωάννη, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, ως μέλος. 5. Ιωάννη Σεϊταρίδη του Ανδρέα, εκπρόσωπο της Ομο σπονδίας, ως μέλος. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο/η υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Γκάρτσου Ευαγ γελία του Ευθυμίου. Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμο διότητες: 1. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολής καταρ τίζει και υποβάλλει μέσω του Τμήματος Αθλητικής Επι μόρφωσης, για έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Αθλητι σμού, τον προϋπολογισμό της σχολής και εγκρίνει τις δαπάνες λειτουργίας της. 2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των, επισυνάπτοντας τον πίνακα επιτυχό ντων και αποτυχόντων σε σχετικό πρακτικό. Β. Ο/Η γραμματέας της σχολής μεριμνά για την συ γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει σχετικό πίνακα, που παρέ χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Επίσης παραλαμβάνει και συμπληρώνει πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλει στο αρμό διο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τον σχε τικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής, τον προϋπολογισμό και κατάσταση δα πανών λειτουργίας της σχολής υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή, παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του γραμμα τέα, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Άρθρο 2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Νικόλαος Βεϊνόγλου του Ευσταθίου, καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο διότητες: Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής το οποίο υποβάλλει για έγκριση στην επιτροπή Διοίκησης. Εισηγείται το διδακτικό προσωπικό και τις ώρες διδασκαλίας αυτών. Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, ερ γατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής. Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές. Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση. Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς και των συναφών οργάνων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή. Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυ χόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρω τικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής. Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Άρθρο 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά πε ρίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέ δου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των κα θηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με τον διευθυντή της σχολής. Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώ σει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους. Άρθρο 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφαση της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες. 2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής καλύπτονται με ισόποση έκτακτη επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α. προς την οικεία ομοσπονδία, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολο γισμό. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, κατόπιν εγκρίσεως της κατάστασης δαπανών από την Επιτρο πή Διοίκησης της Σχολής. Ο οικονομικός απολογισμός συντάσσεται από την ομοσπονδία σε συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής. 3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι δέκα (10) άτομα. Άρθρο 5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία και το Σύνδεσμο Προπονητών και οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τιμωρηθεί για ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 2683/1999 σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρθ. 1 του ν. 2858/2000. Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, τον διευθυντή και τον γραμματέα πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ όλα τα πρα κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. 2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από τον διευθυντή της. 3. Οι σπουδαστές που θα υπερβούν σε απουσίες το 10% των ωρών των θεωρητικών και των πρακτικών μα θημάτων, δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετά σεις και κατά συνέπεια απορρίπτονται. 4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δτ καιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Άρθρο 7 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την φοίτηση στην σχολή ο υποψήφιος πρέπει: 1. Να έχει ηλικία από 25 μέχρι 50 ετών. 2. Να είναι κάτοχος διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ.Γ.Α. Β ή Γ κατηγορίας. 3. Να έχει αθληττκή δραστηριότητα ή προπονητική εμπειρία στο άθλημα του κανόε καγιάκ α) για τους κα τέχοντες δίπλωμα Β κατηγορίας 4 χρόνια β) για τους κατέχοντες δίπλωμα Γ κατηγορίας 6 χρόνια τούτου βεβαιωμένου από την οτκεία Ομοσπονδία. Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου. 2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας. 3. Πτυχίο Α.Ε.Ι. 4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη». 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις). Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η αίτηση με χα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται του λάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλη τισμού Κηφισίας 7, Τ.Θ , Τ.Κ Αθήνα. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από φαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπή διοί κησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ

6 23870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Λ. και Α. ΜΙΧΑ ΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/17833/17828/Π 11/5/00020/Ε/ν. 3299/ 2004/Β ΦΑΣΗ/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Λ. και Α. ΜΙΧΑΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον ίδρυση νέας μονάδας τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος ζώων και πτηνών και παραγωγή προϊόντων αλλαντοποιίας χωρίς θερμική επεξεργασία, στην περιοχή Λουκάδων του Δήμου Παλαιοκαστριτών του Νομού Κέρκυρας, ετήσιας δυναμικότητας 120 τόνων κρέατος (72 τόνους χοιρινό, 8,6 τόνους αμνοερίφια, 28 τόνους μοσχάρι και 8,5 τόνους πουλερικά ), συνολικής δαπάνης ποσού διακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ ( ,00 ), με ποσοστό επιχορήγη σης 37,00 %, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους εβδο μήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (74.593,48 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 3 (τρεις) νέες θέσεις εργασίας (3 Μόνιμοι 0 Εποχιακοί), (Ε.Μ.Ε. 3) Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 88 η / ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/18109/18104/Π 11/5/00019/Ε/ν. 3299/ 2004/ Β ΦΑΣΗ/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της υφιστάμενης ξενοδοχεια κής μονάδας «CORU PALLAS», 5 αστέρων, δυναμικό τητας 106 δωματίων, 195 κλινών, στην οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας 2, στην περιοχή του Δήμου Κερκυραίων του Νομού Κέρκυρας, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1), συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσ σάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών ( ,47 ). με ποσοστό επιχορήγησης 30,00 %, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πεντακο σίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών ( ,14 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 (πέντε) νέες θέσεις εργασίας (5 Μόνιμοι 0 Εποχιακοί), (Ε.Μ.Ε. 5) Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 88 η / ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ (10) Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της «ΙΕΡΑ ΓΥ ΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/5722/Π10/4/040/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης τροποποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής: Επωνυμία «ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙ ΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Είδος Επένδυσης Ίδρυση εργαστηρίου αγιογραφίας και ξενώνα Τόπος εγκατάστασης Αγία Ειρήνη Ρεθύμνης, Νομός Ρεθύμνου Κόστος οριστικοποίησης ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) ,00 (70%) Επιχορήγηση (ποσοστό) ,00 (30%) Δάνειο (ποσοστό) 0,00 (0%) ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθο 4,0 ΕΜΕ ρίστηκαν στην εγκριτική απόφαση ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουρ γήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης Υφιστάμενες Θέσεις σε Ε.Μ.Ε. (πριν την υλοποίηση της επένδυσης) 4,0 ΕΜΕ 0,0 ΕΜΕ Συνολικές θέσεις εργασίας 4,0 ΕΜΕ σε ΕΜΕ Ημερομηνία ολοκλήρωσης Ημερομηνία έναρξης παρα γωγικής λειτουργίας Να καταβληθεί το υπόλοιπο ,00 της επιχορήγησης ύψους Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (11) Τροποποίηση με μείωση του ποσοστού επιχορήγησης της επένδυσης «ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/6001/Π10/4/516/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π Κρήτης εγκρίθηκε τρο ποποίηση με μείωση του ποσοστού επιχορήγησης της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΑΕ Είδος επένδυσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμέ νης ξενοδοχειακής μονάδας επιπλωμένων διαμερισμά των 3* και αναβάθμιση της σε 4 Τόπος εγκατάστασης Αγία Μαρίνα, Ν. Κυδωνιά, Χα νίων Συνολικό επιλέξιμο κόστος Ίδια συμμετοχή (35%) Επιχορήγηση (40%) Δάνειο (25%) Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51 η συνε δρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006, στις Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ (12) Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Ι. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4475/Π10/4/232/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής: Επωνυμία Ι. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ Α.Ε. Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ολοκληρω μένης μορφής ξεν/χείου Τόπος εγκατάστασης Μάταλα Δ. Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου Κόστος οριστικοποίησης Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) (45,80%) Επιχορήγηση (ποσοστό) (40%) Δάνειο (ποσοστό) (14,20%) Επιδότηση (leasing) ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική από φαση 0,58 ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης ΕΜΕ 0,58 Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλο ποίηση της επένδυσης) Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ 0,58 Ημερομηνία ολοκλήρωσης Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης ύψους Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ (13) Χορήγηση άδειας άσκησης Επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΟΥ του Παναγιώτη. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΟΥ του Παναγιώτη. Ο Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Αριθμ (14) Υπερωρίες Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλ κίς Β Εξαμήνου του 2008 για τις ανάγκες Ποιοτι κού και Ποσοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημέ νων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/ ) σχετικά με την υπερωριακή εργασία. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89Α/ ) Μισθολογικές ρυθμίσεις κ.λπ. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/ (ΦΕΚ 154Α). Σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων κατά τις Κυριακές αργίες και νυχτερινές ώρες. 4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 2738/ (ΦΕΚ 180Α). 5. Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ αριθμ / υπερωρίες και οδοιπορικά Β Εξαμήνου 2008 για τους υπαλλήλους των ΝΑ που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγ χο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/ Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς που ασχολούνται στον ποιοτικό και ποσοτικό για το Β εξάμηνο του Το γεγονός ότι από την απόφαση μας προκαλείται δαπάνη 833,00 Ευρώ η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ και Δασών, αποφασί ζουμε: Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, εξαι ρέσιμες και νυχτερινές ώρες, για την κάλυψη όλως εξαι

8 23872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρετικών ή απροβλέπτων αναγκών για τους γεωπόνους της Ν.Α. της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς, που θα ασχοληθούν με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποί ηση προϊόντων φυτικής προέλευσης. Με ελέγχους που εκτελούνται άνευ αιτήσεως του ενδιαφερομένου εισαγω γέα, εξαγωγέα και διακινητή και δεν εμπίπτουν στις δια τάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 όπως έλεγχοι στα σημεία πώλησης έλεγχοι κατά την παραλαβή, διαλογή, σήμανση, συντήρηση σε εγκαταστάσεις δειγματοληψία κ.τ.λ.. Σύνολο δαπάνης υπερωριών, οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων 833,00 ευρώ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Κιλκίς, 5 Αυγούστου 2008 Ο Νομάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 1 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2640 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 35043/2524/1 9 2010 (ΦΕΚ 1385/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα