World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori"

Transcript

1 World Water Museum installation A permanent project by Keti Haliori Παξνπζηάδνληαη ε ηδέα, νη ζηόρνη, ε πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαζώο θαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ζηελ εηθαζηηθή γιώζζα. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο θαη πσο εληάρζεθε σο κέζνλ θαη σο γιώζζα ζην project. Πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ηεξείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δεηγκαηνιεςία, λα απνζηαιεί ην δείγκα λεξνύ, λα αλαιπζεί, λα απνζηεηξσζεί θαη ηειηθά λα εληαρζεί ζηελ εγθαηάζηαζε. Παξνπζηάδεηαη θσηνγξαθηθό πιηθό ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα ζηνηρεία ησλ ζπιινγώλ ηνπ έξγνπ. Σέινο αλαθέξνληαη ηα δηαθαηλόκελα ζπκπεξάζκαηα. Η ΙΔΕΑ To World Water Museum installation by keti haliori, είλαη έλα κόληκν, δηαξθώο εμειηζζόκελν project, δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη αθηηβηζηηθνύ ραξαθηήξα. ηνρεύεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζηα ζέκαηα ηεο ππνβάζκηζεο, κόιπλζεο θαη εμάληιεζεο ηνπ θαζαξνύ, πόζηκνπ λεξνύ ζηνλ πιαλήηε, επηρεηξώληαο λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ επηζθέπηε θαη λα αθππλίζεη ηελ επηζπκία ηνπ λα θξαηήζεη ην πνιύηηκν λεξό ηεο γεο ζε κηα πξνζηαηεπηηθή αγθαιηά. Με ππεξξεαιηζηηθή δηάζεζε πξνζνκνηώλεη ηελ εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε κε έλα Παγθόζκην Μνπζείν Νεξνύ θαη ραξαθηεξίδεη ηα δείγκαηα λεξνύ σο κνπζεηαθό είδνο. Τινπνηείηαη κέζα από κία κεγάιε παγθόζκηα δηάδξαζε, κε ηελ αλάπηπμε αλζξώπηλσλ δηθηύσλ, πνιηηώλ θαη θνξέσλ, πνπ εζεινληηθά ζηέιινπλ δείγκαηα λεξνύ πνηακώλ θαη ιηκλώλ από όιν ηνλ πιαλήηε. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην World Water Museum installation, έρνπλ κεκνλσκέλνη πνιίηεο από όιν ηνλ θόζκν αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί θνξείο, πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, επηζηεκνληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζύιινγνη, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, δήκνη, θνηλόηεηεο, εηαηξίεο θαη γεληθόηεξα όζνη επηζπκνύλ λα γίλνπλ ζπλδεκηνπξγνί ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπκκεξηδόκελνη ην ζέκα θαη ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο. Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ - Σν έξγν έρεη ηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Τδξνγεσινγίαο θαη πινπνηείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Υεκείαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

2 - Οη ρεκηθέο αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνπκε πξαγκαηνπνηνύληαη ζην εξγαζηήξην ΤΠΔΡΑΞΙΑ ηνπ θ. Ισάλλε Κπξηάθνπ ζηελ Λακία. - ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ WWM αλαξηώληαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην λεξό. Οθείινπκε λα ζεκεηώζνπκε όηη ην project δελ πξαγκαηνπνηεί ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο θαηάζηαζεο ησλ παγθόζκησλ πδάηηλσλ πόξσλ ησλ πνηακώλ. Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ δελ ζηνηρεηνζεηνύλ πιηθό πξνο εμαγσγή επηζηεκνληθώλ ζπκπεξαζκάησλ. Αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ρσξνρξνληθή εηθόλα ησλ λεξώλ ησλ πνηακώλ ηελ ζηηγκή ηεο δεηγκαηνιεςίαο, όπνηα θη αλ είλαη απηή, ρσξίο ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθώλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ επηινγήο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν ηα επίπεδα κόιπλζεο ηεο πεξηνρήο από όπνπ ζα ιεθζεί ην δείγκα δελ απνηεινύλ θξηηήξην επηινγήο γηα ηελ ιήςε. Μαδί κε ην βίληεν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πνηάκη/ιίκλε πιαηζηώλνπλ ην θνκκάηη ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ζπιινγήο θαη δεκηνπξγνύλ σο ζύλνιν ην θαη' επθεκηζκόλ Μνπζείν. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η επηθνηλσλία κε ην θνηλό πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο Κάζε ζπκκεηέρσλ αθνύ ζπκπιεξώζεη ηελ αληίζηνηρε θόξκα θαη δειώζεη όηη ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ project, κπνξεί λα ζηείιεη έλα ή πεξηζζόηεξα δείγκαηα από δηαθνξεηηθά πνηάκηα ή ιίκλεο. Σα δείγκαηα ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απνζηέιινληαη γηα ρεκηθή αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί, ζην θάζε έλα από απηά, κηα μερσξηζηή ηαπηόηεηα ησλ θπζηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. Μηθξή πνζόηεηα από όια ηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζπγθεληξώλεηαη ζε εηδηθό ζθεύνο-δνρείν θαη απνηειεί ην ηδεαηό. Νερό της Γης. Γηα θάζε δείγκα λεξνύ πνηακνύ ή ιίκλεο πξνβάιινληαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηα παξαθάησ: 1. Βίληεν ηεθκεξίσζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 2. Oη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηεο δεηγκαηνιεςίαο 3. Tν πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ην πνηάκη/ ιίκλε 4. Oη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο ηνπ δείγκαηνο 5. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία επηζπκεί λα πξνβάιιεη ν εζεινληήο δεηγκαηνιήπηεο (βηνγξαθηθό,θσηνγξαθία, πξνθίι εηαηξίαο, ηζηνζειίδα θιπ. 6. Η θσηνγξαθία ηεο θηάιεο κεηαθνξάο ηνπ δείγκαηνο Οη ζπκκεηέρνληεο αθνινπζνύλ ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζπιινγήο θαη απνζηνιήο ηνπ δείγκαηνο: Δειγμαηοληυία Γηα ηελ ιήςε ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θνηλή θηάιε εκθηαισκέλνπ λεξνύ, ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1½ ιίηξνπ (ή ηξεηο θηάιεο ησλ 500 ml).

3 Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ηα παξαθάησ: 1. Οη θηάιεο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο κέρξη ηελ ώξα πνπ ζα εηζαρζεί ην δείγκα ηνπ πνηακνύ ή ηεο ιίκλεο, αληηθαζηζηώληαο ην ππάξρνλ εκθηαισκέλν λεξό. 2. Όιε ε δξάζε ηνπ αδεηάζκαηνο ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ θαη ηνπ γεκίζκαηνο κε ην λεξό ηνπ πνηακνύ πξέπεη λα βηληενζθνπεζεί. Σν άδεηαζκα ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ ζην πνηάκη απνηειεί ηελ ζεκεηνινγηθό ζπκβνιηζκό ηεο επηζηξνθήο ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ πίζσ ζηελ θύζε. Δθηόο από ηελ θπξίσο δξάζε πξέπεη λα βηληενζθνπεζεί θαη ε γύξσ πεξηνρή. Σν βίληεν πξέπεη λα δείρλεη ηελ πξόζεζε ηεο ζπιινγήο ηνπ λεξνύ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην project. Η βηληενζθόπεζε κπνξεί λα είλαη αθόκα θαη από θηλεηό ηειέθσλν. Σν βίληεν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζηνπο νξγαλσηέο καδί κε ην δείγκα, ζε έλα ζπλεζηζκέλν αξρείν επεμεξγαζίαο. 3. Σν δείγκα ηνπ λεξνύ πξέπεη λα απνζηαιεί άκεζα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ. Μέρξη ηελ ζηηγκή ηεο απνζηνιήο πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε κέζα ζηε θηάιε, γηα λα κελ αιινησζεί ην πεξηερόκελν. Πξνηείλεηαη ε θύιαμή ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ςπγείνπ, δειαδή 4-5 βαζκνύο 4. Σέινο εθηόο από ην δείγκα πξέπεη λα απνζηαινύλ: Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο δείγκαηνο. Ιζηνξηθά, κπζνινγηθά θιπ ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο Φσηνγξαθίεο θαη άιιν πιηθό αλάινγα ηη εθηηκά σο ελδηαθέξνλ ν εζεινληήο δεηγκαηνιήπηεο. Χημική ανάλσζη Όηαλ παξαιεηθζεί ην δείγκα ηόηε: ml εηζάγνληαη ζε ππξίκαρα θσληθά θηαιίδηα εξγαζηεξίνπ θαη ηνπνζεηνύληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ml ζηέιλνληαη γηα αλάιπζε ζην ρεκηθό εξγαζηήξην ml αλακηγλύνληαη κε ην "Earth s Water" ml θπιάζζνληαη. Οη αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη είλαη νη παξαθάησ θαη αθνξνύλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ: ph 20 C, Conductivity 20 C, Total Residue > 105 C, Suspended Solids, Hardness Total, Alkalinity Total, Phenolphthalein Alkalinity, Residual Hardness, Chloride, S.A.R., Potassium, Bicarbonate, Carbonate, Sulfate, Phosphate, Ammonium, Nitrate, Magnesium, Calcium, Nitrite. Αποζηείρφζη Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ 500 ml ζηα ππξίκαρα θσληθά θηαιίδηα εξγαζηεξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη αδξαλνπνίεζε ηνπ πιηθνύ κε ηελ πξνζζήθε ηόλησλ ραιθνύ. Αξγόηεξα θαη γηα θάζε 10 πεξίπνπ θηαιίδηα δεηγκάησλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη γίλεηαη ηε ηειηθή απνζηείξσζε κε αθηηλνβνιία UV από ην Σκήκα Υεκείαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

4 Η ΕΩ ΣΩΡΑ ΔΡΑΗ &ΣΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ Δθηόο από ηνλ θεληξηθό ππξήλα ηνπ project πνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε κε ηα δείγκαηα, ζηα επξύηεξα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ, ην World Water Museum installation δηνξγαλώλεη εθζέζεηο, performances, events, παξνπζηάζεηο θιπ, ελώ παξάιιεια ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη άιιεο εθδειώζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό: Εκθέζεις, performances Σσνέδρια κλπ Kick off exhibition ηηο 22 Μαξηίνπ 2011, Παγθόζκηα Ηκέξα Νεξνύ, ην World Water Museum installation ελεξγνπνηήζεθε ζπκβνιηθά, κε ηε ζπιινγή ησλ πξώησλ δεηγκάησλ από ηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Κεθηζό θαη ηελ ιίκλε Τιίθε. Σα δείγκαηα ζπλέιεμαλ εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο. ηελ έθζεζε ηεο 28εο Απξηιίνπ 2011, ζηελ γθαιεξί Σερλνρώξνο γλσζηνπνηήζεθαλ ζην θνηλό ε θύζε ηνπ project, ην concept, θαη νη κέζνδνη πινπνίεζεο ηνπ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα πξώηα δείγκαηα. Σέινο, πξνζθιήζεθε ην θνηλό λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηάδνζε ηεο ηδέαο.

5 Ιλιζός Performance H performance Ilissos, κε ζέκα ηελ απέιπηδα πξνζπάζεηα άληιεζήο λεξνύ από ηελ εμαληιεκέλε θύζε, πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ εηθαζηηθό Καηεξίλα Φαλνπξάθε, ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2011, ζηελ ζρεδόλ απνμεξακέλε θνίηε ηνπ Ιιηζνύ πνηακνύ. Η Performance βηληενζθνπήζεθε https://vimeo.com/ Thirst exhibition

6 ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011, ην World Water Museum installation, πξαγκαηνπνίεζε ηελ έθζεζε Thirst. Παξνπζίαζε ζην θνηλό ην βίληεν ηεο performance Ιιηζόο θαη παξάιιεια ηελ live performance Thirst, κε ζέκα ηελ αγσλία γηα ηελ πξννπηηθή ηεο δίςαο εμ αηηίαο ηεο απεξίζθεπηεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ. Performers: Eugene Ankomah, Καηεξίλα Φαλνπξάθε https://vimeo.com/ Ulay & Keti Haliori insynergies Κατά το διιμερο 1 & 2 Ιουνίου 2013, θ δθμιουργόσ του project Καίτθ Χαλιορι πραγματοποίθςε μαηί με τον γερμανό ακτιβιςτι-performer Ulay το διιμερο event με τίτλο Ulay & Keti Haliori in Synergies. Τθν 1θ Ιουνίου ζγινε ςυμβολικι δειγματολθψία από τθν Καςταλία πθγι ςτουσ Δελφοφσ και παράλλθλθ ζκκεςθ ςτο Μουςείο των Δελφϊν. Τθν 2α Ιουνίου παρουςιάςτθκαν ςτθν γκαλερί Τεχνοχϊροσ ςτθν Ακινα, το πολυετζσ ακτιβιςτικό ζργο του Ulay για το νερό και οι κοινζσ προςπάκειεσ ανάδειξθσ του παγκόςμιου προβλιματοσ τθσ κρίςθσ του νεροφ, που εκφράηεται μζςα από τισ δουλειζσ και των δφο καλλιτεχνϊν. Το διιμερο event ζκλειςε με μία performance του Ulay κατά τθν οποία ςε ςυμβολικό επίπεδο ίδρυςε το Greek Water Society. Στθν παρουςίαςθ ςυμμετείχαν 6 καλλιτζχνεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό με video artworks ςχετικά με το νερό.

7 Ask the flask International Workshop Πξόθεηηαη είλαη ην δηεζλέο online workshop ηεο Καίηεο Υαιηνξή, πνπ δηεμήρζε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, κε ζπκκεηνρή νκάδσλ ζπνπδαζηώλ από όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (δεκνηηθό, γπκλάζην θαη παλεπηζηήκην). Οκάδεο ζπνπδαζηώλ από ρώξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ιεηςπδξία, ζπλεξγάζηεθαλ κε αληίζηνηρεο νκάδεο από ρώξεο πνπ ππάξρεη αθζνλία λεξνύ. Η επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηήζεθε ζπληνληζκέλα κέζσ Skype θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Οη ζπνπδαζηέο πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα θαη αληάιιαμαλ απόςεηο θαη εκπεηξίεο γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην λεξό ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Σειηθά, θάζε νκάδα δεκηνύξγεζε έλα εηθαζηηθό έξγν ζε θπζηθό ρώξν. Ο ζηόρνο ήηαλ ην θάζε έξγν λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ. ην workshop ζπληνλίζηεθε θαη ππνζηεξίρζεθε από 20 θαιιηηέρλεο θαη εθπαηδεπηηθνύο ελώ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 200 πεξίπνπ ζπνπδαζηέο από Αίγππην, Βξαδηιία, Διιάδα (5), Ηλσκέλν Βαζίιεην (2), Ιξάθ, Καλαδά, Κέλπα (2) θαη Κνινκβία.. Σν Ask the flask θαηόπηλ παξνπζηάζηεθε on line ζηνλ Waterwheel/World Water Day Symposium ηνλ Μάξηην ηνπ Οη ζπλνκηιίεο θαη γεληθόηεξα ε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ απεηέιεζε κέξνο ηνπ πιηθνύ παξνπζίαζεο.

8 Waterwheel World Water Day Symposium 2014 Σν WWM αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ελόο από ηνπο δώδεθα δηεζλείο online θόκβνπο ηνπ Waterwheel World Water Day Symposium 2014 (17 22 Μαξηίνπ). Σν Waterwheel απνηειεί κία πνιύ δεκνθηιή, δηαδξαζηηθή, δηθηπαθή πιαηθόξκα εηθαζηηθώλ δξάζεσλ θαη εθδειώζεσλ γηα ην λεξό παγθνζκίσο Οη θόκβνη είλαη θπζηθνί ρώξνη εθδειώζεσλ θαη θηινμελνύλ έξεπλεο, έξγα, performances, πάλει νκηιηώλ, εθεπξέζεηο, πξνηάζεηο θιπ θαη πξνβάιινπλ ην πξόγξακκα ζην ηνπηθό θαη παγθόζκην θνηλό. Η έδξα ηνπ ειιεληθνύ θόκβνπ ήηαλ ε γθαιεξί Σερλνρώξνο θαη ην πξόγξακκα πεξηειάκβαλε ηελ παξνπζίαζε επηά projects. Ask the flask Exhibition

9 ηελ έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 9-13 επηεκβξίνπ 2014, ζηελ γθαιεξί Σερλνρώξνο παξνπζηάζηεθαλ ηα θπζηθά έξγα θαη ην ςεθηαθό πιηθό ηνπ νκώλπκνπ δηεζλνύο δηαδηθηπαθνύ Workshop Ask the flask, πνπ είρε θεληξηθό ζέκα ηελ ιεηςπδξία. πκκεηείραλ, κε έξγα ζρεηηθά ηνπο ζρεηηθά κε ην λεξό, νη θαιιηηέρλεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ Ask the flask : Eugene Ankomah, Lorraine Beaulieou, Philippe Boissonnet, Γέζπνηλα Οηθνλνκνπνύινπ, Γήκεηξα ηαηεξιή, Καηεξίλα Φαλνπξάθε. Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture at Patras, Greece / PAPER TOPIC: The diachronic relationship between art, science and technology & the global interactive project World Water Museum installation Evolving Arts Exhibition, Netherton, United Kingdom 5-12/1/2012 Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο, Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθώλ, Ηξάθιεην Κξήηεο, 10/11/2011 3rd International Symposium on Aqua Science, Water Resources and the Arts, ISASWR, California, 3-5 Ννεκβξίνπ ν Γηεζλέο Τδξνγεσινγηθό πλέδξην, ζηα Καιάβξπηα, ζηηο 5-8 Οθησβξίνπ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Σν λεξό πεηάεη. Γηαγξάθεη ελαέξηεο δηαδξνκέο από θάζε ζεκείν ηεο πθειίνπ πξνο ηελ ζπιινγή/εγθαηάζηαζε ηνπ WWM. Γηαγξάθεη ςεθηαθέο δηαδξνκέο κέζα ζηα βίληεν θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζηέιλνπλ νη εζεινληέο. Πεηάεη πξνο ηα εξγαζηήξηα αλάιπζεο θαη απνζηείξσζεο. Δλώλεη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο πάλσ ζηνλ παγθόζκην ράξηε. Κπξίσο όκσο ελώλεη αλζξώπνπο, ηδέεο θαη πξνζέζεηο. Σα απνηειέζκαηα είλαη νπηηθναθνπζηηθά Αθνξνύλ ηελ θπξίσο εγθαηάζηαζε κε ηα θηαιίδηα αιιά θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλαιύζεσλ, ησλ βίληεν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ησλ κπνπθαιηώλ απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ θιπ. όπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθόλεο παξαθάησ.

10 Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ World Water Museum installation επηθαηξνπνηνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα : The Sample Installation Our World Installation

11 The Video Sampling Installation The Bottles Installation The Analysis Installation Keti Haliori

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα