ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010

2 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΔΙΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΟΓΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΗΓΗΟΣΤΠΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ Ο ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΔΠΗΣΑΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΚΛΔΗΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΟΓΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ- ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΜΔ ΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΓΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΣΙΩΝ

3 3.4.1 ΣΤΠΟΗ ΜΟΝΑΓΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Η ΑΦΑΛΙΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΟΥΗΜΑΣΩΝ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΟΡΣΗΓΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΆΓΔΙΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Φ.Γ.Υ ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ Φ.Γ.Υ ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ Φ.Γ.Υ ΦΟΡΣΩΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΔΣΑΦΟΡΔ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΡΘΡΟΤ 16 Κ.Β.. ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΜΔΣΑΦΟΡΆ ΣΗ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΑΓΑΘΩΝ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΖ ΦΟΡΣΩΣΗΚΖ ΘΔΜΑΣΑ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ ΑΡΘΡΟΤ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ Κ.Β ΒΗΒΛΗΟ ΔΟΓΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΒΗΒΛΗΑ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Δ.Γ.Λ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

4 ΔΠΙΛΟΓΟ

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν λα ζθεθηεί θαλείο κία βηνκεραλνπνηεκέλε θνηλσλία απφ ηελ νπνία απνπζηάδεη θάπνην ζχζηεκα κεηαθνξάο, θαληάδεη κάιινλ παξάινγν. πρλά, ππνζέηνπκε φηη ηα πξντφληα κεηαθηλνχληαη απφ εθεί πνπ παξάγνληαη ζηνλ ηφπν φπνπ θαηαλαιψλνληαη, κε ειάρηζηε δπζθνιία (ζε φ,ηη αθνξά θφζηνο θαη ρξφλν). Ο παξάγσλ ηεο κεηαθνξάο ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραλνπνηεκέλεο νηθνλνκίεο ζεσξείηαη ηφζν απηνλφεηνο, ψζηε ζπρλά λα απνηπγράλνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ηνπ ζηνλ ηξφπν δσήο καο. Σν πφζν ζπνπδαία είλαη ε κεηαθνξά θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ρσξίο απηή, ζα ήηαλ αδχλαηε θάζε νξγαλσκέλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ νινθιεξσηηθή δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ ηεο κεηαθνξάο ζε κηα θνηλσλία ζα απνηινχζε ηνλ ηαρχηεξν δξφκν πξνο ηελ πιήξε παξάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, απνηειεί ε πξνζπάζεηα γηα, φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, πξνζέγγηζε επάλσ ζην ζέκα ησλ εζληθψλ νδηθψλ κεηαθνξηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ γεληθά ζηελ ρψξα καο. Πξφθεηηαη γηα έλα θιάδν, ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία ζηελ εζληθή νηθνλνκία, αιιά θαη ζηελ απιή θαζεκεξηλή δσή, είλαη ηεξάζηηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, ηα είδε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη θ.α. ην δεχηεξν θεθάιαην, ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζηηο πξφζθαηεο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ηνκέα νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ. επαγγέικαηνο θαη ζε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. ην ηξίην θεθάιαην θάλνπκε κία αλαθνξά ζηηο επζχλεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ, ηα αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο πειάηεο ηνπ, ηελ αζθάιηζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ ζχκβαζε κεηαθνξάο. Σν ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ νρεκάησλ κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην νδηθφ κεηαθνξηθφ έξγν, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ, θαζψο θαη ζέκαηα κεηαβίβαζεο αδεηψλ, λνκνζεζία γηα ηελ θφξησζε νρεκάησλ θ.α. Με ιίγα ιφγηα δειαδή, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία επηβάιεη ην Τπνπξγείν 5

6 πγθνηλσληψλ θαη Μεηαθνξψλ ζην κεηαθνξηθφ γξαθείν. Θεσξήζακε αλαγθαία ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ θαηέρεη ζηνλ θχθιν ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην πξνζεγγίδνπκε ην δήηεκα ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ ζε ζρέζε κε ην ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη πνην ζπγθεθξηκέλα απφ ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Β.. Μειεηάκε ηα έγγξαθα κεηαθνξάο (θνξησηηθή, θαηάζηαζε απνζηνιήο αγαζψλ θ.α), ηηο βαζηθέο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ θαζψο επίζεο θαη δηαθφξνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα παξαβάζεηο, πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα. 6

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Οι οδικέρ μεηαθοπέρ ζηην Δλλάδα. Διζαγωγή Ωο επάγγεικα νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 523 (άξζξν 2 ηνπ π.δ. 346/2001) 1, νξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή θάζε επηρείξεζεο κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ εθηειεί κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε ίδηα κέζα Γ.Υ (κεκνλσκέλν απηνθίλεην ή ζπλδπαζκφ ζπδεπγκέλσλ νρεκάησλ). Μεηαθνξά 2, απνηειεί ε πιηθή κεηαθίλεζε πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο απφ έλα ηφπν ζε άιιν. Ζ κεηαθνξά σο πξάμε, αξρίδεη φηαλ ηα αληηθείκελα απνηεζνχλ ζην φρεκα, ζηνλ ηφπν παξαιαβήο ηνπο θαη ηειεηψλεη φηαλ παξαδνζνχλ ζηνλ παξαιήπηε, ζηνλ ηφπν εθθφξησζεο. Ζ κεηαθνξά δελ έρεη ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα επάλσ ζην αληηθείκελν. Θεσξείηαη πξνζσξηλή θαηάζηαζε, ε νπνία παχεη κεηά ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ παξάδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ. ηηο ζπλαιιαγέο, ε κεηαθνξά κέζσ παξαγγειηνδφρσλ νλνκάδεηαη δηακεηαθνξά, ε κεηαθνξά νηθνζπζθεπψλ κεηαθόκηζε, ελψ ε κεηαθνξά απφ ρψξα ζε ρψξα δηακεηαθόκηζε. ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ε ηερλνινγία ησλ κεηαθνξψλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηελ δσή καο. Ο θφζκνο βξίζθεηαη ζε αέλαε θίλεζε, κε ηελ αλζξψπηλε θπιή λα πξνζπαζεί λα θηλεζεί φιν θαη ηαρχηεξα, ζε νινέλα κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, ρσξίο ρξνληθέο επηβαξχλζεηο. Ωο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο απηήο, βιέπνπκε πσο ν ξφινο ησλ κεηαθνξψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξνο. Πην ζπγθεθξηκέλα βιέπνπκε πσο ε κεηαθνξά έρεη θαηαθέξεη λα πξνζζέζεη λένπο πφξνπο ζηελ νηθνλνκία καο αθνχ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνληαη εκπνξεχκαηα ζε ηφπνπο φπνπ απηά έρνπλ κεγαιχηεξε αμία ή αθφκα λα 1 «Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο»: 2 Πξνθπιιίδεο Β. 2008, ζει.309 7

8 κεηαθέξνληαη άλζξσπνη ζε ηφπνπο φπνπ ν ρξφλνο εθηηκάηαη πεξηζζφηεξν. Σν γεγνλφο απηφ έγηλε πνιχ λσξίο αληηιεπηφ ζηελ Δπξψπε. Ζ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Δ.Δ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κνηξάζηεθε άληζα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ κεηαθνξάο: νη κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 50% γηα ην δηάζηεκα , κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Οδηθψο κεηαθέξεηαη ζήκεξα ην 70% ησλ εκπνξεπκάησλ, ην 19% κεηαθέξεηαη ζηδεξνδξνκηθψο θαη ηέινο ην 9% κέζσ εζσηεξηθψλ πισηψλ κεηαθνξψλ 3. ηφρνο ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 4, είλαη ε επίηεπμε κηαο δηπιήο νινθιήξσζεο: α) ηων διαθόπων ειδών μεηαθοπάρ, ψζηε λα απνηειέζνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, κε ην ζπλδπαζκφ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ κέζσλ γηα ηε κεηάβαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλφπνπ βεβαίσο είλαη πξφζθνξν θαη ηελ νινθιήξσζε β) ηων εθνικών δικηύων μεηαθοπών, ζε έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα επξσπατθψλ δηθηχσλ. Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο, νη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξακέηξνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Μέλεη ινηπφλ λα δνχκε ζηα επφκελα ρξφληα, αλ ζηελ ρψξα καο ζα ζπλερίζεη ηελ ζπλερφκελα αλνδηθή πνξεία ηεο θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. 1.1 Πποϋποθέζειρ ειζόδος ζηο επάγγελμα 5. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Α. Να παξέρεη ηα ερέγγπα ηεο αμηνπηζηίαο. 3 Σεξξνβίηεο Θ. 1990, ζει Γηαλλάηνο Γ. & Αδξηαλφπνπινο. 2000, ζει.33 5 Άξζξν 524 (άξζξν 3 ηνπ π.δ. 346/2001): 8

9 Γηα λα πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο, δελ πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη δηαπξάμεη θαλέλα απφ ηα παξαθάησ: i. Πνηληθή θαηαδίθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, γηα ιαζξεκπνξία, εκπνξία ή ρξήζε λαξθσηηθψλ, ζσκαηεκπνξία, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, απάηε, θινπή. ii. Καη' επαλάιεςε δηαπξαηηφκελεο παξαβάζεηο ηνπ Κ.Ο.Κ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο, κέζσ ηνπ ΔΟ δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία. iii. Παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο γεληθέο ή εηδηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ. iv. Παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. v. Πηψρεπζε. Β. Οηθνλνκηθή επηθάλεηα. Ζ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζπλίζηαηαη ζηελ δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ζπληζηά ηελ χπαξμε ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ ζε πηζησηηθφ θνξέα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ επξψ γηα ην πξψην φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη 5000 επξψ γηα θάζε λέν φρεκα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ηακηεπηεξίνπ δηαηεξείηαη ππνρξεσηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα θαη δελ επηηξέπεηαη λα θαηέιζεη θάησ ηνπ πνζνχ απηνχ. Γ. Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα. Γηα λα ππάξρεη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηνρπξσκέλεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: ηνηρεία Αζηηθνχ, Δκπνξηθνχ, Κνηλσληθνχ, Φνξνινγηθνχ δηθαίνπ, γλψζεηο εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γλψζεηο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ- ηερληθήο εθκεηάιιεπζεο θαη δεηεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο. Ζ θαηνρή ησλ γλψζεσλ απηψλ απνδεηθλχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ην νπνίν απνθηάηαη έπεηηα απφ επηηπρείο εμεηάζεηο ζε εηδηθή επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 9

10 πγθνηλσληψλ. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο κήλεο Μάξηην, Ηνχλην, επηέκβξην θαη Γεθέκβξην. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη πξψηα λα έρνπλ θνηηήζεη ζε κία απφ ηηο αλαγλσξηδφκελεο απφ ην Τπνπξγείν ζρνιέο ΔΚΑΜ επί 100 ψξεο. 1.2 Δίδη μεηαθοπών. Σν έηνο 1976, κε ην Νφκν 383, έγηλε ε θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί νδηθψλ κεηαθνξψλ. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν λφκν, νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο νλνκάδνληαη νη κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ δηαζέζηκσλ πξνο κεηαθίλεζε, νη νπνίεο ηεινχληαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα δεκνζίαο ρξήζεσο θάζε θαηεγνξίαο, έλαληη θνκίζηξνπ 6. Οη κεηαθνξέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δηεζλείο, φηαλ δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ. απφ Διιάδα πξνο ην εμσηεξηθφ ή αληηζηξφθσο. ε εζληθέο ή εζσηεξηθέο φηαλ γίλνληαη κε Φ.Γ.Υ. ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ζε λνκαξρηαθέο φηαλ γίλνληαη κέζα ζην λνκφ, φπνπ εδξεχεη ην φρεκα. Δηδηθέο κεηαθνξέο ιέγνληαη εθείλεο πνπ δηελεξγνχληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα, ςπγεία, βπηηνθφξα, γεξαλνθφξα, ηζφζεξκα, ζηιφ, κεηαθνξάο ζθαγίσλ, θηλεηψλ ζπλεξγείσλ θιπ. Οη δηεζλείο κεηαθνξέο νλνκάδνληαη θνηλνηηθέο φηαλ δηελεξγνχληαη κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ 7. Σφζν νη εζληθέο φζν θαη νη δηεζλείο εκπνξεπκαηηθέο ρεξζαίεο νδηθέο κεηαθνξέο, δηελεξγνχληαη απφ ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ελψ νη λνκαξρηαθέο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη θαη απφ απινχο απηνθηλεηηζηέο. Οη δηεζλείο εηδηθέο κεηαθνξέο αζθνχληαη κφλν απφ επηρεηξήζεηο νξγαλσκέλεο νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά. Λφγσ κε πξνζαξκνγήο ηνπ λφκνπ, νη εζληθέο κεηαθνξέο είλαη δπλαηφ λα δηελεξγνχληαη θαη απφ κεκνλσκέλνπο κεηαθνξείο 8. Οη νδηθνί κεηαθνξείο έρνπλ ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηνλ εζληθφ ή δηεζλή ρψξν, 6 Νέν Θεζκηθφ Πιαίζην Οδηθψλ θαη Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ, Άξζξν 2 Καηεγνξίεο θαη νξηζκνί : 7 βι. πξνεγ. 8 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ Φνξηεγά Γεκφζηαο Υξήζεο (ΦΓΥ) : 10

11 εθφζνλ ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ Φ.Γ.Υ. πνπ θαηέρνπλ ηνπο ην επηηξέπεη. ε πεξηπηψζεηο φκσο, πνπ νδηθφο κεηαθνξέαο εκπνξεπκάησλ κεηαηάζζεηαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ δηεζλψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εζληθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, πξηλ παξέιζνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ αξρηθή έληαμε ηνπ ή ηε κεηάηαμε ηνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, ηφηε παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζηελ θαηεγνξία ησλ εζληθψλ κεηαθνξψλ γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 9 θαη θαη' εμαίξεζε ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ, επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα δηεζλώλ κεηαθνξώλ πξνο θαη από ηηο όκνξεο κε ηελ Διιάδα ρώξεο, Αιβαλία, Βνπιγαξία, Γηνπγθνζιαβία, Σνπξθία, κε νξηζκέλνπο ηχπνπο απηνθηλήησλ εζληθψλ κεηαθνξψλ. Σν δηθαίσκα απηφ ζήκεξα δηαζέηνπλ νη εμήο ηχπνη απηνθηλήησλ: α. Βπηηνθφξα κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζεξκήο αζθάιηνπ. β. Βπηηνθφξα κεηαθνξάο πγξψλ ηξνθίκσλ. γ. Φνξηεγά απηνθίλεηα κεηαθνξάο απηνθηλήησλ. δ. Βπηηνθφξα κεηαθνξάο ρεκηθψλ πγξψλ. ε. Αλαηξεπφκελα θνξηεγά απηνθίλεηα. Πέξα απφ ηελ παξαπάλσ εμαίξεζε, θαλέλα απηνθίλεην εζληθψλ κεηαθνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα εμέιζεη απφ ηα ζχλνξα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηεζλή κεηαθνξά. Αληίζηνηρα δελ επηηξέπεηαη θαη ηα Φ.Γ.Υ. δηεζλψλ κεηαθνξψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ εζληθέο κεηαθνξέο. Οη παξαβάηεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ηηκσξνχληαη κε αθαίξεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ ησλ απηνθηλήησλ επί έλα κήλα θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, κέρξη έλα ρξφλν. 1.3 Οι οδικέρ μεηαθοπέρ ζηην Δλλάδα. Ζ νδηθή κεηαθνξά, απφ ππνηππψδεο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη αζήκαληε ζηα πξνπνιεκηθά ρξφληα, έρεη θηάζεη λα θαηέρεη ζήκεξα πξσηεχνπζα ζέζε κεηαμχ ησλ 9 Πξνθπιιίδεο Β. 2008, ζει

12 ππνινίπσλ θιάδσλ κεηαθνξψλ (αεξνπνξηθέο, λαπηηιηαθέο, ζηδεξνδξνκηθέο). ηε ρψξα καο, εμαηηίαο ηεο ειάρηζηεο θάιπςεο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ε νδηθή κεηαθνξά απνηειεί πνιιέο θνξέο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, εμαηηίαο ηεο ππθλφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ νδηθψλ ηνπο δηθηχσλ, ε νδηθή κεηαθνξά είλαη ζπρλά ν νηθνλνκηθφηεξνο θαη ηαρχηεξνο ηξφπνο. Οη νδηθέο κεηαθνξέο δηαζέηνπλ ην κνλαδηθφ πιενλέθηεκα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ πειάηε φπσο ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο 10. Δηδηθφηεξα ζηηο κηθξέο κεηαθηλήζεηο θνξηίσλ, νη νδηθέο κεηαθνξέο έρνπλ θαζαξφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ησλ πδάηηλσλ επεηξσηηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ ζρεηηθή απεηιή απφ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, εληνπίδεηαη ζηηο καδηθέο κεηαθηλήζεηο νγθσδψλ θνξηίσλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ θαη νη εζσηεξηθέο ηδησηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο, φπνπ νη εηαηξείεο κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε δηθφ ηνπο ζηφιν νρεκάησλ (Μαξηλφπνπινο, Carrefour θ.α). Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ νη εηαηξείεο απηέο, παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη λα κεηαζέηνπλ ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε ηξίηα κέξε, αθνχ ην πείξακα απηφ πνιιαπιαζίαζε θαηά πνιχ ην θφζηνο ηνπο. Οη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απφ ηελ άιιε, νη νπνίεο απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ κεηαθνξηθνχ θιάδνπ, πεξηιακβάλνπλ δχν βαζηθά είδε επηρεηξήζεσλ, ηηο κεηαθνξηθέο θαη ηηο δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Μεηαθνξηθέο, νλνκάδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηδηφθηεην ζηφιν θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. Γηακεηαθνξηθέο νλνκάδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε δηεθπεξαίσζε ηεο κεηαθνξάο, ζε ζπλεξγαζία κε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο 11. Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην θιάδν πνπ εμεηάδνπκε αλαθέξνπλ πσο ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ νδηθψλ δηακεηαθνξψλ παξνπζίαζε δηαρξνληθή άλνδν θαηά ηε ηεηξαεηία Γηα ηελ αθξίβεηα ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εμαθνινχζεζε ηελ δεζπνηηθή ηνπ πνξεία ζε φηη αθνξά ηνλ θιάδν ησλ δηακεηαθνξψλ, έλαληη ησλ ζαιάζζησλ, ζηδεξνδξνκηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ δηακεηαθνξψλ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αλήιζε ζε 58%-64%, βάζεη αμίαο. 10 ακπξάθνο Δ. 2009, ζει ακπξάθνο Δ. 2009, ζει

13 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλέξρνληαη ζε 11%-14% γηα ηηο ζαιάζζηεο, 10%-12% γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη 13%-17% γηα ηηο αεξνπνξηθέο δηακεηαθνξέο. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο ΗCΑΡ 12. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, πσο ε πνξεία ηνπ κεηαθνξηθνχ θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε άκεζα ζπλδεδεκέλσλ θιάδσλ, φπσο ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ην εκπφξην, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, απνηειεί ε επειημία ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο, θαζψο νη ηειεπηαίεο ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη δξνκνινγίσλ. 1.4 Πλεονεκηήμαηα οδικήρ μεηαθοπάρ 13. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, νη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαηέρνπλ ηα "ελία" ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ζηελ ρψξα καο. Σν ειιεληθφ εγρψξην εκπφξην, παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηα θνξηεγά απηνθίλεηα. Έηζη, σο επηηαθηηθή θξίλεηαη ε αλάγθε λα γίλεη κία αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πιενλεθηήκαηα, ράξε ηα νπνία νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηελ νδηθή απφ νπνηνδήπνηε άιιν είδνο κεηαθνξάο. Α. Δπειημία Αλ θαη ε πεξηζηαζηαθή θαζπζηέξεζε πθίζηαηαη, ε ηθαλφηεηα ησλ νρεκάησλ λα θηλεζνχλ γχξσ απφ θάπνην εκπφδην απνθεχγνληάο ην, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλα νδηθά δίθηπα, θαζηζηνχλ ην νδηθφ κεηαθνξηθφ ζχζηεκα έλαλ επέιηθην ηξφπν κεηαθνξάο. Απηφ ηζρχεη φρη κφλν ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, αιιά ζε θάζε πεξίζηαζε, εηδηθά φηαλ ηα θνξηία γίλνληαη δηαζέζηκα ζε άκεζν ρξφλν θαη νη νδεγνί κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ γηα 12 Κνχκξνγινπ Ν. 2001, ζει ακπξάθνο Δ. 2009, ζει

14 λα ηα παξαιάβνπλ. Αθφκε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ πξντφληα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη βάξνπο ζε θάζε απφζηαζε. Θεσξεηηθά, νπνηνδήπνηε πξντφλ, ίζσο κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο, κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ εηδηθνχο κεηαθνξείο. Β. Υξόλνο- αζθάιεηα Ζ νδηθή κεηαθνξά πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε γξήγνξε θαη αμηφπηζηε εμππεξέηεζε κε ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο. Ζ νδηθή κεηαθνξά είλαη ζαθψο ηαρχηεξε απφ ηελ ζηδεξνδξνκηθή θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε ηαρχηεηα κε ηελ ελαέξηα κεηαθνξά. Πνιινί νδηθνί κεηαθνξείο, εηδηθά απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζε πξνγξάκκαηα «just-in-time», ιεηηνπξγνχλ κε ρξνλνδηαγξάκκαηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ζχληνκν θαη αθξηβή ρξφλν δηακεηαθφκηζεο. Οη δείθηεο θαηαζηξνθψλ θαη απσιεηψλ γηα ηνπο νδηθνχο κεηαθνξείο, είλαη κηθξφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ αιιά κεγαιχηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Δπηπιένλ, θαλέλαο άιινο ηχπνο κεηαθνξάο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ θάιπςε αγνξάο πνπ πξνζθέξεη ε νδηθή κεηαθνξά. Γ. Ακεζόηεηα θαη ειεγρόκελε παξάδνζε Αθξηβείο ψξεο γηα παξάδνζε θαη παξαιαβή εκπνξεπκάησλ είλαη, ζρεδφλ πάληα, εθηθηφ λα θαλνληζηνχλ. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο παξαδφζεηο εκπνξεπκάησλ, φπνπ πξέπεη λα γίλεη δηεπζέηεζε ησλ εξγαζηψλ θαη φπνπ ε άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο απνζήθεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. Γ. Οη παξαιιαγέο ζηελ νδηθή κεηαθνξά Τπάξρνπλ ζήκεξα πάξα πνιιέο παξαιιαγέο ζηνπο ηχπνπο νδηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα θαιχςνπλ νπνηαδήπνηε κεηαθνξηθή αλάγθε. Αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, ππάξρνπλ βπηηνθφξα απηνθίλεηα, θνξηεγά ςπγεία, απηνθίλεηα κεηαθνξάο ρεκηθψλ, πιηθψλ κεγάινπ φγθνπ θαη βάξνπο, πιαηθφξκεο κεηαθνξάο, θνληέηλεξ θ.α. Έηζη, ε κεηαθνξά θαζίζηαηαη δπλαηή ρσξίο θάπνηα ηξνπνπνίεζε ζηα αληηθείκελα, δηαηεξψληαο ζπλάκα ηελ δπλαηφηεηα ηεο επειημίαο ζηελ επηινγή δξνκνινγίσλ. 14

15 1.5 Μεηαθοπικέρ επισειπήζειρ. χκθσλα κε ην αξζξν 1 παξ. ηβ ηνπ Νφκνπ 383/76 14, σο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο λννχληαη: Α) Όζεο εκπνξηθέο εηαηξείεο απέθηεζαλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ζηηο νπνίεο εηζθέξεηαη ε θπξηφηεηα, ή κφλν ε ρξήζε ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ Γ.Υ. Β) Οη Η.Μ.Δ.- Δ.Π.Δ. Γ) Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη έρνληεο ζπληδηνθηεζία επί ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ Γ.Υ., πνπ αζθνχλ εληαία επηρείξεζε κεηαθνξάο. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ βάξνο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, απηνδχλακσλ ή ζπξκψλ, θαζεκηάο απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα είλαη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ 110 ηφλνη, ηφζν θαηά ην ρξφλν ζχζηαζεο ηνπο, φζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Άιιε πξνυπφζεζε πνπ ιεηηνπξγεί δπλεηηθά, είλαη ν αξηζκφο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ Γ.Υ. πνπ εηζθέξνληαη θαηά ρξήζε ή θπξηφηεηα, θαη ν νπνίνο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα. Ζ ζπκπιήξσζε εμάκελεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θάησ απφ ηα φξηα απηά, επηθέξεη δηάρπζε ππνρξεσηηθά. ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο κεηαμχ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, απηή επηηξέπεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α. κεηαμχ επηρεηξήζεσλ εζληθψλ κεηαθνξψλ β. κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί κεηαβηβάζεσο απηνθηλήησλ, επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ησλ ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή ιεηηνπξγνπζψλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κεηαβίβαζε είλαη επηηξεπηή πξνο ηα κέιε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνο ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ. Οη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο απαιιάζζνληαη απφ ηελ εηζθνξά αχμεζεο ηνλάδ ησλ θαηά ρξήζε ή θπξηφηεηα εηζθεξφκελσλ ζε απηέο Φ.Γ.Υ., πάληα κε ηελ αίξεζε ηεο πεληαεηίαο. Δπίζεο, νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο απαιιάζζνληαη απφ νπνηνλδήπνηε θφξν κεηαβίβαζεο θαηά ηελ κεηαβίβαζε απηή ιφγσ ζπγρσλεχζεσο κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο δηεζλψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 14 Πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ηνπ «Νφκνπ 383 ηεο 14/ » αλαιπηηθά, βι. επηζπλαπηψκελν έγγξαθν ζην ζχλδεζκν: 15

16 κεηαθνξψλ δηθαίσκα έθπησζεο πνζνζηνχ 3% επί ησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ, πιένλ απηψλ πνπ εθπίπηνπλ κε δηθαηνινγεηηθά, ρσξίο ππνρξέσζε ηήξεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ Ιδιόηςπερ Μεηαθοπικέρ Δηαιπείερ Ζ Ιδηόηππνο Μεηαθνξηθή Δηαηξεία (Η.Μ.Δ.) 15 απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθφ ηχπν, ν νπνίνο ζεζκνζεηήζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 383/76 θαη δηέπεηαη, βαζηθά απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Απηφ νξίδεηαη ξεηά ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πξναλαθεξζέληνο Ν. 383/ ηελ βάζε απηή θηλήζεθαλ φιεο νη ξπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία ησλ εηζνδεκάησλ ηφζν ησλ ηδίσλ ησλ Η.Μ.Δ. φζν θαη ησλ κειψλ απηψλ-θπζηθψλ πξνζψπσλ (δειαδή ησλ απηνθηλεηηζηψλ). Σν πξναλαθεξζέλ άξζξν 3 ηνπ Ν. 383/76, αλαθέξεη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη δνκή ησλ Η.Μ.Δ. 17 : Α. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ εηαηξηθά κεξίδηα, έθαζην εθ ησλ νπνίσλ έρεη αμία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ επξψ αλά ηφλν κηθηνχ βάξνπο ζπκκεηέρνληαο ζηελ εηαηξεία θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ. πλεπψο, απηνθηλεηηζηήο- κέινο Η.Μ.Δ., ηδηνθηήηεο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ είθνζη ηφλσλ, ζα έρεη 20 εηαηξηθά κεξίδηα ησλ ηξηψλ επξψ ή ησλ έμη επξψ ή ησλ δεθαπέληε επξψ ή ησλ ηξηάληα επξψ θ.ν.θ.,αλάινγα κε ηε ζπκθσλία ζχζηαζεο ηεο Η.Μ.Δ. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Γελ απαγνξεχεηαη θάπνηνο εηαίξνο λα ζπκκεηέρεη ζηελ Η.Μ.Δ., κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο απηνθίλεηα ή θαη κε κέξνο απηνθηλήηνπ. Β. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Κάζε εηαηξηθφ κεξίδην αληηπξνζσπεχεη κία ςήθν. 15 Λενληάξεο Μ.Κ. 2003, ζει Πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ηνπ «Νφκνπ 383 ηεο 14/ » αλαιπηηθά, βι. επηζπλαπηψκελν έγγξαθν ζην ζχλδεζκν: 17 Λενληάξεο Μ.Κ. 2003, ζει

17 Γ. Κάζε έλαο εθ ησλ εηαίξσλ ππνρξενχηαη λα εηζθέξεη ζηελ Η.Μ.Δ. ην δηθαίσκα εθκεηαιιεχζεσο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία. Έρνπκε δειαδή εηζθνξά ρξήζεσο θηλεηνχ πξάγκαηνο θαη φρη εηζθνξά θαηά θπξηφηεηα. Γ. Οη απηνθηλεηηζηέο κέιε ηεο ΗΜΔ ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο εηαηξείαο, θαη' απνθιεηζηηθφηεηα, ηα θνξηεγά απηνθίλεηα (κε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε απηή) ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θαη αδηάιεηπηεο εηνηκφηεηαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επζχλε θαη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ απηνθηλήησλ, ψζηε λα βξίζθνληαη απηά ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο φπσο απαηηεί ν λφκνο, βαξχλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο- εηαίξνπο ηεο Η.Μ.Δ. Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ- Ι.Μ.Δ. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ρσξηζζνχλ ζε εθείλεο 18 : -ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Η.Μ.Δ. -ηνπ θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη κέινο ηεο Η.Μ.Δ. Οη Η.Μ.Δ. ζχκθσλα κε ην Ν. 383/76 19, πνπ εθκεηαιιεχνληαη θνξηεγά απηνθίλεηα δεκνζίαο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ή ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, επηθνξηίδνληαη κε ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: α. Σήξεζε βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο Κ.Β.. Λακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ν λφκνο εμνκνηψλεη ηηο Η.Μ.Δ. κε ηηο Δ.Π.Δ., πξέπεη λα δερζνχκε φηη πξνθχπηεη γηα απηέο ππνρξέσζε λα ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. Απηφ αλαθέξεηαη ξεηά θαη ζηελ ππ'αξηζκφ Δ10017/πνι 147/1978 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. β. Γειώζεηο ΦΠΑ. Οη Η.Μ.Δ. ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα παξαθάησ: - Πξνζσξηλή δήισζε ΦΠΑ γηα θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν (θάζε κήλα) θαη λα ζπληάζζνπλ πεξηνδηθή εθθαζάξηζε γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 18 ηακαηφπνπινο Γ. 2000, ζει Πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ηνπ «Νφκνπ 383 ηεο 14/ » αλαιπηηθά, βι. επηζελαπηψκελν έγγξαθν ηνπ ζπλδέζκνπ: 17

18 - Δηήζηα εθθαζαξηζηηθή δήισζε κέρξη ηε δέθαηε εκέξα ηνπ πέκπηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο. γ. Γήισζε εηζνδήκαηνο. Αλά έηνο νη Η.Μ.Δ. ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε εηζνδήκαηνο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνπλ ην θαζαξφ εηζφδεκα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο είλαη ε 15 ε κέξα ηνπ πέκπηνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα ηεο Η.Μ.Δ. δελ γίλεηαη, γηαηί απηά δηαλέκνληαη ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηεο θαη απνηεινχλ γη' απηά κηθηφ εηζφδεκα. - Μηθηό εηζόδεκα ησλ Η.Μ.Δ. είλαη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ απφ θφκηζηξα θαη άιια έζνδα, ηα νπνία έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απηνθηλήησλ ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζε απηέο, ζηα κέιε ηνπο (εηαίξνπο) ή θαη ζε ηξίηνπο (κηζζσκέλα). - Καζαξό εηζόδεκα είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα κεηά ηελ έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Η.Μ.Δ., εθφζνλ απηέο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο, ηα νπνία ηεξνχληαη επαξθψο θαη αθξηβψο. δ. Δθθαζάξηζε. χκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 12 ηνπ ΚΒ 20, νη Η.Μ.Δ. εθδίδνπλ κέρξη ηελ 10ε κέξα θάζε κήλα, κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, ζεσξεκέλε εθθαζάξηζε. ε απηήλ αλαγξάθνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Ζ εθθαζάξηζε απνζηέιιεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ηνλ νπνίν αθνξά. Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ αςηοκινηηιζηών- μελών ηηρ Ι.Μ.Δ. 21 α. Σήξεζε βηβιίνπ εζόδσλ- εμόδσλ. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ πνπ κεηέρεη ζε Η.Μ.Δ. ή ν εθπξφζσπνο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ ελ ιφγσ απηνθηλήηνπ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο. ε απηά θαηαρσξείηαη ην ιακβαλφκελν θάζε κήλα κέξηζκα απφ ηελ εηαηξεία, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν ΦΠΑ πνπ εθπίπηεη. Δμππαθνχεηαη φηη 20 ηακαηφπνπινο Γ. 2000, ζει Λενληάξεο Μ. Κ. 2003, ζει

19 ζην ίδην βηβιίν ν απηνθηλεηηζηήο θαηαρσξεί θαη ηπρφλ έζνδα απφ άιια απηνθίλεηα θιπ θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. β. Γειώζεηο ΦΠΑ. Σα πξναλαθεξζέληα θπζηθά πξφζσπα είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπληάζζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ πξνζσξηλή δήισζε ΦΠΑ γηα θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν, θαζψο θαη εηήζηα εθθαζαξηζηηθή δήισζε ΦΠΑ. γ. Γήισζε εηζνδήκαηνο. Κάζε απηνθηλεηηζηήο, κέινο Ηδηφηππεο Μεηαθνξηθήο Δηαηξείαο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηζρχεη γηα ηα εθάζηνηε θπζηθά πξφζσπα. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο Απελεςθέπωζη κλειζηών επαγγελμάηων Γεδνκέλσλ ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ κεηαθνξηθνχ, ζεσξήζακε ζε απηφ ην ζεκείν απαξαίηεηε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ελ ιφγσ κεηαξξπζκίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Μάξηην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2010, αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ε πξνψζεζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ 22. ηελ επηθείκελε απειεπζέξσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θπζηθά θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξεηψλ, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη πσο ζα ππνδερζεί κία λέα επνρή άλζηζεο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ νη αλαηξνπέο ζηα κέρξη ηψξα επαγγεικαηηθά ηνπ δεδνκέλα. Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλάιπζε ησλ επηθείκελσλ αιιαγψλ θαζψο θαη κία ζχληνκε πξνζέγγηζε ζηα νθέιε πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκηζνχλ απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ ή θαη ζηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη πξφθεηηαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηθεληξσζνχκε ζηηο δηεξγαζίεο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα κεηαξξχζκηζε ζην δήηεκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ Ο δπόμορ ππορ ηιρ μεηαππςθμίζειρ Ζ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ απαζρφιεζε ηψξα γηα πξψηε θνξά ηελ Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξφ ελλέα εηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην έηνο 2001, πξναλεγγέιζε γηα πξψηε θνξά ην άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, κία θίλεζε ε νπνία φκσο δελ πξνσζήζεθε πνηέ, παξά ηηο πηέζεηο πνπ δερφηαλ ε ρψξα καο απφ ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο αγνξάο, πνπ επέβαιιαλ σο επηηαθηηθή ηελ ελ ιφγσ αιιαγή ψζηε λα απμεζεί κε ηε ζεηξά ηεο ε αληαγσληζηηθή δχλακε ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Ωζηφζν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη αλαθεξζεί, φ,ηη δελ 22 Σν μήισκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ : 20

21 θαηάθεξε λα επηβάιιεη ην θξάηνο, επέβαιιε ηειηθά αλαγθαζηηθά ε ηζρχνπζα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα ζήκεξα 23, ε νπνία θξίζε κεηαμχ ησλ άιισλ, επηηάζζεη κεηαξπζκίζεηο θαη ζην επάγγεικα ησλ κεηαθνξψλ ψζηε λα απνθεπρζεί επηηπρψο θαη λα απνηειέζεη πηα παξειζφλ. Μεηά ηε ζπλεξγαζία ηεο ρψξαο κε Δπξσπατθέο δπλάκεηο κε ζθνπφ ηελ εμφλησζε ηεο θξίζεο, νη Βξπμέιιεο πίεζαλ δξαζηηθά γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ, νη νπνίεο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ βξίζθνληαλ ζηα ραξηηά γηα ζρεδφλ κία δεθαεηία. Σν νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο Διιάδαο πξνρψξεζε ζε άκεζε δξνκνιφγεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζε δεηήκαηα αζθαιηζηηθά φπσο θαη εξγαζηαθά θαζψο αλαγθάζηεθε πιένλ λα επηζπέπζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Έηζη ινηπφλ, θαη ζχκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνσζείηαη, ην νπνίν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνππάξρνλ ρξνλνινγνχκελν απφ ην 1976, ε θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηαδηαθά ζηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. Ζ θίλεζε απηή έρεη σο αξρηθφ ζηφρν ηελ εμάιεηςε θαη απνθπγή ηνπ ππάξρνληνο φγθνπ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έξρνληαη λα αληηκεησπίζνπλ επαγγεικαηίεο, κε ηηο ελαξθηήξηεο θηλήζεηο λα αθνξνχλ αξρηθά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ππάξρνλησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ Λόγοι πος επιηάζζοςν ηην απελεςθέπωζη ηων κλειζηών επαγγελμάηων ε κία πξνζπάζεηα λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ αθξηβή ζεκαζία ηνπ φξνπ θιεηζηφ επάγγεικα, ζα ιέγακε αξρηθά πσο ν ραξαθηεξηζκφο θιεηζηφ αθνξά θπξίσο θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη έλα επάγγεικα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαην ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ. Ωζηφζν γηα λα γίλνπκε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηνί, φπσο δηαθαίλεηαη απφ εθζέζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ), φηαλ κηιάκε γηα θιεηζηά επαγγέικαηα ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε δχν ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο απηψλ 24 : 23 Άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη απειεπζέξσζε αγνξψλ ην θαινθαίξη : 24 Μχζνη θαη αιήζεηεο γηα ηα θιεηζηά επαγγέικαηα : 21

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα