πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ."

Transcript

1 πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ θνηηνχλ ηα λήπηα πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. ε δήκνπο ή θνηλφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα νξίδεη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη ε κεηαηφπηζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ, φηαλ παξαζηεί αλάγθε. 2. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία έρνπλ εληαία ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ε θαηαλνκή ησλ λεπίσλ πνπ εγγξάθνληαη ζ' απηά θαη φζσλ έξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφ άιια λεπηαγσγεία γίλεηαη ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα, αλάινγα κε ηελ νξγαληθφηεηα ησλ λεπηαγσγείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Π.Γ. 3. Σα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία δελ έρνπλ δηθή ηνπο ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη νη εγγξαθέο ζ' απηά, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ Π.Γ. θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 4. Δγγξαθή λεπίνπ, ην νπνίν δελ θαηνηθεί ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ. 5. Γηα ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ παξέρνπλ εηδηθή αγσγή ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο. Άξζξν 2 Δπσλπκία λεπηαγσγείσλ 1. Σα λεπηαγσγεία θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, ζηα φξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ. 2. Όηαλ ζε έλα δήκν ή θνηλφηεηα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία, ε επσλπκία ζπκπιεξψλεηαη κε αχμνληα αξηζκφ θαηά ηε ζεηξά ηεο ίδξπζήο ηνπο. 3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζε νηθηζκνχο δήκσλ ή θνηλνηήησλ, κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ νηθηζκνχ ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 3 ρνιηθό θαη δηδαθηηθό έηνο 1. Σν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 21 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, εκέξα θαηά ηελ νπνία ρνξεγνχληαη ηα αλακλεζηηθά ζηα λήπηα. Όηαλ ε 15ε Ηνπλίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιήγνπλ ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή.

2 2. Σν δηδαθηηθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε πεξηφδνπο (ηξίκελα) α' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 επηεκβξίνπ κέρξη 10 Γεθεκβξίνπ β' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 Γεθεκβξίνπ κέρξη 10 Μαξηίνπ γ' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 Μαξηίνπ κέρξη 15 Ηνπλίνπ 1. Σα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγνχλ Άξζξν 4 Γηαθνπέο, αξγίεο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο α. Σα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο β. Σελ 28ε Οθησβξίνπ (Δζληθή ενξηή) γ. Σε 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. δ. Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ). ε. Σελ 30ε Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Σελ εκέξα απηή ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παίξλεη κέξνο ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ζηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. ζη. Σελ Καζαξή Γεπηέξα δ. Σελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή ενξηή) ε. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα), ζ. Σελ 1ε Μαΐνπ η. Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηα. Απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) ηβ. Σελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο ηνπηθήο εζληθήο ενξηήο. 2. Οη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 27 Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή ζεκαία θαη γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηηο 24 ηνπ ίδηνπ κήλα. ε πεξίπησζε πνπ ε 28ε Οθησβξίνπ θαη ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 3. Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε φηαλ πξφθεηηαη γηα εθδήισζε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 4. Σα λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζην γεληθφ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Ννκαξρίαο ή ηεο δεκνηηθήο αξρήο. 5. Δθθιεζηαζκφο λεπίσλ κπνξεί λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή κεηάβαζή ηνπο ζην λαφ.

3 Άξζξν 5 Γηαθνπέο καζεκάησλ ιόγσ έθηαθησλ αλαγθώλ 1. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λεπίσλ κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ κέρξη δεθαπέληε εξγάζηκεο εκέξεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε αλ ηα παξαπάλσ αθνξνχλ κεκνλσκέλν λνκφ. 2. Γηαθνπή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ ησλ 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο, είηε απηφ αθνξά ηα λεπηαγσγεία κηαο πεξηνρήο είηε νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηδαθηηθφ έηνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Α. ΒΙΒΛΙΑ Άξζξν 6 Βηβιία - έληππα γηα ην λεπηαγσγείν Β. ΔΝΣΤΠΑ 1. Βηβιίν Μεηξψνπ Νεπίσλ (Β.Μ.Ν., ππφδεηγκα 1ν). ' απηφ εγγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη θαηά ειηθία ηα λήπηα πνπ πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή θάζε ζρνιηθφ έηνο. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη αχμ. αξ., επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, θαη κεηέξαο, ρξνλνινγία θαη ηφπνο γέλλεζεο, ηζαγέλεηα, ζξήζθεπκα, εκεξνκελία εγγξαθήο, ζηνηρεία εγγξαθήο, ηα νπνία επαλαιακβάλoληαη θαηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπο ην 2ν έηνο. 2. Πξσηφθνιιν εκπηζηεπηηθήο αιιεινγξαθίαο. 3. Πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο (θνηλφ). 4. Βηβιίν θαηαγξαθήο παηδαγσγηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ. 5. Βηβιίν πξάμεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, Βηβιίν πξάμεσλ Πξντζηακέλνπ θαη Βηβιίν πξάμεσλ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ. 6. Ζκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείνπ (ζρνιηθήο δσήο). Βεβαίσζε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν (Αλακλεζηηθφ) Βεβαίσζε εγγξαθήο (Τπφδεηγκα 2ν) Γ. ΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Όια ηα βηβιία ζειηδνκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ / ηελ πξντζηάκελν /ε ηνπ λεπηαγσγείνπ. 2. α. Σν Βηβιίν Μεηξψνπ Νεπίσλ (Β.Μ.Ν.) θιείλεηαη κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ (15 Ηνπλίνπ) κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.

4 β. Σα Πξσηφθνιια αιιεινγξαθίαο θιείλνληαη ζηηο 31 Απγνχζηνπ γ. Σν βηβιίν πξάμεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θιείλνπλ ζηηο 31 Απγνχζηνπ. δ. Σν βηβιίν θαηαγξαθήο παηδαγσγηθψλ θαη επνπηηθψλ πιηθψλ δελ θιείλεηαη εθηφο θη αλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηηο πξντζηάκελεο αξρέο. Άξζξν 7 Δγγξαθέο λεπίσλ 1. ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα εγγξαθή γίλεηαη απφ 1 κέρξη 15 Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, αλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο λεπίσλ θαηά ηκήκα. 2. Γηα ηελ εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν απαηηνχληαη : α. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ λεπίνπ ζηα νηθεία κεηξψα ή δεκνηνιφγηα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε εκεξνκελία γέλλεζεο. Γηα ην λήπην πνπ ζα ζπλερίζεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην ίδην λεπηαγσγείν θαη δεχηεξε ρξνληά δελ απαηηείηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. β. Δπίδεημε ηνπ βηβιηαξίνπ ή πξνζθφκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα θαη ε νδνληνινγηθή εμέηαζε. γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ή άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, απφ ην νπνίν θαίλεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ λεπίνπ. δ. Γήισζε ηνπ γνλέα φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ λεπίνπ. 3. ην λεπηαγσγείν θνηηνχλ δχν ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε (5) εηψλ. Ζ δεχηεξε ειηθία (πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ (Ζ ειηθία εγγξαθήο ησλ λεπίσλ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 10 παξ. 1 α ηνπ Ν.2327/95, ΦΔΚ 56 Α, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ην άξ. 3 παξ. 3 εδ. 1ν ηνπ Ν.1566/85, σο πξνο ην ζέκα ηεο ειηθίαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα εγγξαθφκελα ζηα λεπηαγσγεία λήπηα). 4. Κάζε εγγξαθή λεπίνπ πνπ δελ έρεη ηε λφκηκε ειηθία ζεσξείηαη άθπξε. 5. Οη αιινδαπνί εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Εεηνχληαη αθφκε ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Με ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εγγξαθή ησλ παξαπάλσ λεπίσλ θαη λα δεηεζνχλ πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ή λα θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά ν ηξφπνο εγγξαθήο Διιελνπαίδσλ

5 νκνγελψλ κε μέλε ππεθνφηεηα. Με παξφκνηεο απνθάζεηο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εγγξαθέο, φηαλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο Έιιελεο ή αιινδαπνί αδπλαηνχλ λα θαηαζέζνπλ ή θαηαζέηνπλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά. 6. Σα αδήισηα λήπηα (άξζξν 3 Ν.Γ. 762/70) θαη φζα δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Μεηξψα ή Γεκνηνιφγηα εγγξάθνληαη χζηεξα απφ δήισζε ηνπ γνλέα ή ηνπ έρνληαο ηελ επηκέιεηα, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε λφκηκε ειηθία. ηε ζπλέρεηα, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα ή δεκνηνιφγηα δήκνπ ή θνηλφηεηαο. 7. Νήπηα, ηα νπνία γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαζψο θαη γηα ιφγνπο πγείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη κε βεβαίσζε ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο ή θξαηηθνχ ζεξαπεπηεξίνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Α ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, παξακέλνπλ γηα κηα αθφκε ρξνληά ζην λεπηαγσγείν, χζηεξα απφ δήισζε ηνπ γνλέα. Δπαλάιεςε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν γηα έλα έηνο γίλεηαη αθφκε φηαλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν πξνζρνιηθήο αγσγήο φηη ην λήπην παξνπζηάδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ληα λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηεο Α ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη εθφζνλ νη γνλείο ηνπ ην επηζπκνχλ. 8. Οη εγγξαθέο ζηηο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε θνίηεζε ζηηο κνλάδεο απηέο. 9. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο αηηήζεσλ εγγξαθήο λεπίσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη εθφζνλ νη θηηξηαθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα λεπίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην. 10. Καηαξρήλ γίλνληαη δεθηά ηα λήπηα ηεο πξψηεο ειηθίαο. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη θιήξσζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αηηήζεηο ηεο Α ειηθίαο θαη παξακέλνπλ αθφκε θελέο ζέζεηο, απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ λήπηα Β ειηθίαο θη αλ νη αηηήζεηο είλαη πνιιέο γίλεηαη θιήξσζε. 11. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηηο 15 Ηνπλίνπ. αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξάγξαθνο 12 απηνχ ηνπ άξζξνπ. ελψπηνλ επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ παξεπξηζθφκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηε ζεηξά θιήξσζεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Με βάζε ηε ζεηξά θιήξσζεο γίλεηαη ε εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν, θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 12. Καη' εμαίξεζε θαη ρσξίο θιήξσζε εγγξάθνληαη ηα παξαθάησ λήπηα ησλ δχν ειηθηψλ: α) Σα δίδπκα αδέξθηα εθφζνλ έρεη θιεξσζεί ν έλαο απφ απηνχο. β) Σα ηέθλα πνιπηέθλσλ, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξ. 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

6 γ) Σα ηέθλα ησλ λεπηαγσγψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην λεπηαγσγείν θαη ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπζηεγαδφκελα κε ην λεπηαγσγείν ζρνιεία. 13. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία ηα δηθαηνινγεηηθά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο / ηηο πξντζηακέλνπο / λεο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ λεπίσλ γίλεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ δελ απαηηεί θιήξσζε. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία λα εγγξάθεηαη ν ίδηνο αξηζκφο λεπίσλ Α θαη Β ειηθίαο θαη πεξίπνπ ίδηνο αξηζκφο απφ ηα δχν θχια. Ζ θιήξσζε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 11 απηνχ ηνπ άξζξνπ. ηελ επηηξνπή καδί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη δηδάζθνληεο ζηα λεπηαγσγεία. 14. ε πεξίπησζε ζπλερνχο απνπζίαο λεπίνπ πέξαλ ηνπ δηκήλνπ θαη αθνχ ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο εηδνπνηήζεηο ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. ε ζέζε πιεξψλεηαη απφ άιιν λήπην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε. 15. Όηαλ έλα λήπην γίλεη δεθηφ γηα εγγξαθή ζε λεπηαγσγείν πνπ ιεηηνπξγεί κε ελαιιαζζφκελν σξάξην θαη αδέξθηα ηνπ είλαη καζεηέο ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί πιεζίνλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ζπζηεγάδεηαη κε απηφ, ην λήπην εγγξάθεηαη ζε λεπηαγσγείν ή ηκήκα λεπηαγσγείνπ πνπ έρεη ην ίδην σξάξην εξγαζίαο κε ην παξαπάλσ ζρνιείν. 16. Δγγξαθή λεπίνπ ζε άιιν λεπηαγσγείν (κεηεγγξαθή) επεηδή άιιαμε ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ ή γηα άιινπο εηδηθνχο ιφγνπο γίλεηαη ή κε ηελ πξνζθφκηζε εθ λένπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ ή κε βεβαίσζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ φηη άιαηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ θαηαηεζεί θαη έγηλε θαλνληθή εγγξαθή. Αλ ζην λεπηαγσγείν έρνπλ πιεξσζεί νη ζέζεηο θαη ζπγρξφλσο δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο, ην λήπην πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηεγγξαθή εγγξάθεηαη ζην ηέινο ηεο θαηάζηαζεο αλακνλήο πνπ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ. 17. Με απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, κπνξεί λα γίλεη νκαδηθή κεηεγγξαθή λεπίσλ απφ έλα λεπηαγσγείν ζε άιιν θνληηλφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, γηα ιφγνπο απνζπκθφξεζεο, φηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο λεπίσλ ζην πξψην θαη κηθξφο ζην δεχηεξν ή γηα ιφγνπο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαθαηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ. Ζ επηινγή ησλ λεπίσλ πνπ ζα κεηεγγξαθνχλ γίλεηαη κεηά απφ θιήξσζε, ηελ νπνία δηελεξγεί ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. Ζ θιήξσζε γίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηεγγξαθνκέλσλ λεπίσλ ππνιείπεηαη ή ππεξηεξεί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ησλ γνλέσλ πνπ εθνπζίσο ζέινπλ λα κεηαθηλήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη ζχιινγνο γνλέσλ, ηελ θιήξσζε δηελεξγεί επηηξνπή παξφκνηα κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ εγγξαθή ζην λέν λεπηαγσγείν γίλεηαη κε βάζε ηε βεβαίσζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ (ππφδεηγκα 2ν) ηνπ λεπηαγσγείνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα λήπηα. 18. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Άξζξν 8 Ηκεξήζην θαη αλαιπηηθό πξόγξακκα

7 1. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ λεπηαγσγείσλ νξίδεηαη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Παξεκβάζεηο θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Άξζξν 9 Έιεγρνο θαη εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ λεπίσλ - Παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο - πλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα 1. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ απφ ηνλ / ε λεπηαγσγφ ζηεξίδεηαη: α. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα γηα ην ηζηνξηθφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ. β. ηε ζπλερή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπίνπ. φπσο απηή εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο λεπηαγσγείν. γ. ηηο εθηηκήζεηο ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ λεπίνπ ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 2. Πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, ζε θάζε λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, ζπζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπνπ εθηηκάηαη ε πξφνδνο ησλ λεπίσλ, αληαιιάζζνληαη απφςεηο θαη ραξάζζνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο ή ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο, φπνηε θαινχληαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ή νη ίδηνη ην επηζπκνχλ. 3. α. Ζ ελεκέξσζε είλαη δηθαίσκα ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γίλεηαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε εθ κέξνπο ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ, ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. β. Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη ζπιινγηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα γεληθά ζέκαηα θαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη πξνζσπηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν λήπην. 4. O / ε λεπηαγσγφο νξίδεη κία θνξά ην κήλα ή θαη ζπρλφηεξα αλ απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην, εκέξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, ε νπνία γίλεηαη ζε ψξεο εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο γνλείο. Απηνλφεην είλαη φηη ν / ε λεπηαγσγφο δέρεηαη θαη εθηάθησο ζε ζπλεξγαζία γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. 5. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ λεπίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ν / ε λεπηαγσγφο κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη αθφκε θαη εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κε ηνπο γνλείο απηψλ ησλ λεπίσλ ή κε άηνκα πνπ θξίλνληαη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθή βνήζεηα, φηαλ ν ίδηνο ή ν / ε ζρνιηθφο χκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ην θξίλνπλ απαξαίηεην.

8 Άξζξν 10 πζηεγαδόκελα λεπηαγσγεία 1. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία έρνπλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνην αλήθεη ην δηδαθηήξην. Πξνλνκηαθή ιεηηνπξγία ελφο απφ ηα ζπζηεγαδφκελα νιηγνζέζηα ή πνιπζέζηα λεπηαγσγεία, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζ' απηφ αλήθεη ην δηδαθηήξην, δελ επηηξέπεηαη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε ζπζηέγαζε, ιεηηνπξγνχλ φια κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο σξαξίνπ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο γξαθείσλ, αηζνπζψλ, ινηπψλ ρψξσλ θαη ιακβάλνληαη ηα κέηξα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνηηκία ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ηε θνίηεζε ησλ λεπίσλ ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα. 2. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία πνπ θνηηνχλ λήπηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (φπσο παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα, ηζηγγαλφπαηδεο, παιηλλνζηνχληεο, αιινδαπνί θ.ά.), απηά θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ. 3. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζχκθσλα κε ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Π.Δ. πνπ επηθπξψλεηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην πξσηνβάζκηαο εθπ/ζεο, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ λεπίσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ λεπίσλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ γίλεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, κε θξηηήξηα πνπ πξνθαζνξίδνληαη θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαη νη κεηαθηλήζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ λα γίλνπλ απφ λεπηαγσγείν ζε λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ αίηεζε ηνπ γνλέα. 4. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπ/γεία πνπ αθνινπζνχλ θνηλφ σξάξην εξγαζίαο (ζπιιεηηνπξγνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλή ιεηηνπξγία θαη θνηλέο εθδειψζεηο, ιακβάλνληαη επίζεο φια εθείλα ηα κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο ζρνιηθέο ζπλζήθεο γηα ηα λήπηα θαη νη ίδηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηνπο εθπ/θνχο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ ηκήκα ελφο λεπ/γείνπ έρεη παξάιιειε ιεηηνπξγία κε άιιν λεπηαγσγείν. 5. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζπλέξρνληαη ζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο. θνπφο ησλ θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη πξντζηάκελνη /λεο ησλ λεπηαγσγείσλ, είλαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. ψζηε ηα λεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ σο εληαία ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. 6. ε πεξίπησζε πνπ εθδειψλνληαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ, ηελ επζχλε γηα ηελ ηειηθή πξφηαζε θαη απφθαζε έρεη, αλάινγα κε ην ζέκα, ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ή ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Ζ πξφηαζε απηή θαη ε απφθαζε δελ κπνξνχλ λα αθίζηαληαη απφ ηνλ εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λεπηαγσγείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο ησλ λεπίσλ.

9 7. Με ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Γ/λζεο πνπδψλ Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ. 8. ε ζπζηεγαδφκελα κε δεκνηηθφ ζρνιείν λεπηαγσγεία ην δηάιεηκκα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ θαη φρη ησλ καζεηψλ ηνπ δεκ. ζρνιείνπ. πλεδξηάζεηο ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ Άξζξν 11 Θέκαηα ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείσλ α. Οη λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην λεπηαγσγείν έρνπλ ζπλερή επηθνηλσλία θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο. Πέξαλ απηήο ηεο απηνλφεηεο ζπλεξγαζίαο, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, φπσο ε παξάγξαθνο 2 ηεο πεξίπησζεο Σ1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1566/85 νξίδεη. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή ηαθηηθά ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, φπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Π.Γ. νξίδεηαη. Έθηαθηα ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. β. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ θαζελφο πξαγκαηνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλεδξηάζεηο. Δθηφο απφ απηέο, πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλέο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε ζπγθξφηεζε θνηλψλ νκάδσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. γ. ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεξνχληαη πξαθηηθά ζην νηθείν βηβιίν, φπνπ θαηαρσξνχληαη νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο θαη ππνγξάθνπλ φζνη πήξαλ κέξνο. Όιεο νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. Δπηηήξεζε λεπίσλ α. Τπεχζπλνο γηα ηελ ππνδνρή ησλ λεπίσλ, ηελ αζθαιή απνρψξεζή ηνπο θαη παξαιαβή ηνπο απφ ηνπο γνλείο ή απφ ην ζπλνδφ πνπ απηνί έρνπλ νξίζεη είλαη ν / ε λεπηαγσγφο. β. Με επζχλε ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ ελεκεξψλνληαη νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο γηα ην δηδαθηηθφ σξάξην θαη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ παηδηψλ κε ηε ιήμε ησλ εθπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηα ζέκαηα απηά νη γνλείο θαηαζέηνπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν πξηλ ηε ιήμε ησλ εθπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ. Τπεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα είλαη ν / ε λεπηαγσγφο, ν νπνίνο παίξλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ λεπίσλ, ηνλ έιεγρν θαζαξηφηεηαο ησλ

10 ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο α. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο έρνπλ ςπραγσγηθφ. παηδαγσγηθφ θαη κνξθσηηθφ ζθνπφ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη είλαη εληαγκέλεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. β. ηηο επηζθέςεηο, νη νπνίεο δελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηά κήλα, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη φιν ην λεπηαγσγείν ή έλα ηκήκα. Πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη έγθαηξε ελεκέξσζε, γξαπηή ή πξνθνξηθή, ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ εληάζζνληαη θαη νη νιηγφσξεο έμνδνη ησλ λεπίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. γ. Οη έμνδνη απφ ην λεπηαγσγείν κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηά (ηα εδάθηα), γίλνληαη κε επζχλε ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο κεηαθίλεζε θαη ε επαξθήο επίβιεςε ησλ λεπίσλ. Ζ ζπκκεηνρή γνλέσλ ζ' απηέο είλαη δπλαηή, εθφζνλ ν / ε λεπηαγσγφο θξίλεη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε επηηήξεζε ησλ παηδηψλ. δ. Όζα λήπηα δελ παίξλνπλ κέξνο ζηηο εμφδνπο δελ πξνζέξρνληαη ζην λεπηαγσγείν ηελ εκέξα απηή, κεηά απφ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ηνπο. ε. Ζκεξήζηεο ή πνιπήκεξεο εθδξνκέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα λεπηαγσγεία. ρνιηθή δσή - Πνιηηηζκόο α. Μέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο απνηεινχλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη έμνδνη. θαζψο θαη θάζε είδνπο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θέξλνπλ ην παηδί ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη κε έξγα πνιηηηζκηθήο αμίαο. β. ηε πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θιηκαθίσλ ή κεκνλσκέλσλ θαιιηηερλψλ κνπζηθήο, ζεάηξνπ, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη άιισλ εηδηθψλ. γ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζηηο εθδειψζεηο γηα ηηο εζληθέο ή άιιεο ενξηέο θαη ζηελ θαζεκεξηλή νκαδηθή πξνζεπρή, θαζψο θαη ε νξγάλσζε εθζέζεσλ κε έξγα ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ επίζεο κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα λήπηα πνπ αλήθνπλ ζε άιιν δφγκα ή άιιν ζξήζθεπκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζηηο εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, εθφζνλ νη γνλείο ηνπο ην

11 δεηήζνπλ κε γξαπηή δήισζε. πκκεηέρνπλ φκσο ζηνλ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ επεηείσλ θαη ζηηο άιιεο εθδειψζεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Νεπηαγσγεία εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ α. Με πξφηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, ζε λεπηαγσγεία ηεο Πεξηθέξεηαο δνθηκαζηηθά λέα πξνγξάκκαηα ή λέεο κνξθέο ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείνπ. β. Με πξφηαζε ηεο Γ/λζεο πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ. κπνξνχλ λα επηιέγνληαη λεπηαγσγεία πεξηθεξεηψλ ή λνκψλ ή κεκνλσκέλα λεπηαγσγεία γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, θαζψο θαη γηα δνθηκαζηηθή ρξήζε παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη εθαξκνγή σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξνγξακκαηηζκόο - απνινγηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ α. Απφ 1 έσο 10 επηεκβξίνπ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ψζηε ζηηο 11 ηνπ ίδηνπ κήλα λα αξρίδεη απξφζθνπηα ην δηδαθηηθφ έξγν, φπσο (1) εκηλάξηα - ζπζθέςεηο κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν (ζρεηηθή ή παξάγξαθνο 3 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ) (2) πλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θιπ. (3) πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζρνιηθφ ζπκβνχιην, ζρνιηθή επηηξνπή, δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο θ.ά. ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πηζαλψλ επηζθεπψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη γεληθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηδαθηεξηαθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ (4) Ρχζκηζε εθθξεκψλ ζεκάησλ εγγξαθψλ θαη παξαιαβήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ (5) Οπνηαδήπνηε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία β. Απφ 16 κέρξη 21 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (1) πζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 3 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ) (2) πζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη ν απνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ

12 θαη θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ. ηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη ν / ε ζρνιηθφο / ή ζχκβνπινο. (3) Παξαιαβή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (4) χληαμε θαη ππνβνιή εληχπσλ (5) Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην επφκελν δηδαθηηθφ έηνο θαη δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ. γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη ζπζθέςεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πνξεία, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 9 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απηνχ ηνπ Π.Γ. Άξζξν 12 εκηλάξηα εθπ/θώλ - πζθέςεηο κε ην ζρνιηθό ζύκβνπιν 1. Με απφθαζε ηνπ / ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα άιιεο αξρήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη δχν (2) εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπηαγσγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή νκάδσλ λεπηαγσγψλ. Γηα ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ελεκεξψλεηαη ν Ννκάξρεο θαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο. 2. Με πξσηνβνπιία ηνπ / ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο κε λεπηαγσγνχο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεπηαγσγείσλ ζε ψξεο πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε δηδαθηηθή εξγαζία, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 απηνχ ηνπ Π.Γ., γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη εμέηαζε ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην επηηεινχκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. 3. Δληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 έσο 9 επηεκβξίνπ θαη 16 έσο 20 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί. ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν , πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπ/θψλ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο, ζηηο νπνίεο θαινχληαη απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 1566/85. Άξζξν 13 Σειηθέο δηαηάμεηο 1. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηζρχνπλ γηα ηα λεπηαγσγεία δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπ/ζεο. 2. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα απηνχ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη. 3. Θέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ απηφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

13 4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο παχνπλ λα ηζρχνπλ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 484/77 θαη 498/81 θαη ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 476/80.

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα