πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ."

Transcript

1 πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ θνηηνχλ ηα λήπηα πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. ε δήκνπο ή θνηλφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα νξίδεη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη ε κεηαηφπηζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ, φηαλ παξαζηεί αλάγθε. 2. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία έρνπλ εληαία ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ε θαηαλνκή ησλ λεπίσλ πνπ εγγξάθνληαη ζ' απηά θαη φζσλ έξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφ άιια λεπηαγσγεία γίλεηαη ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα, αλάινγα κε ηελ νξγαληθφηεηα ησλ λεπηαγσγείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Π.Γ. 3. Σα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία δελ έρνπλ δηθή ηνπο ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη νη εγγξαθέο ζ' απηά, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ Π.Γ. θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 4. Δγγξαθή λεπίνπ, ην νπνίν δελ θαηνηθεί ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ. 5. Γηα ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ παξέρνπλ εηδηθή αγσγή ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο. Άξζξν 2 Δπσλπκία λεπηαγσγείσλ 1. Σα λεπηαγσγεία θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, ζηα φξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ. 2. Όηαλ ζε έλα δήκν ή θνηλφηεηα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία, ε επσλπκία ζπκπιεξψλεηαη κε αχμνληα αξηζκφ θαηά ηε ζεηξά ηεο ίδξπζήο ηνπο. 3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζε νηθηζκνχο δήκσλ ή θνηλνηήησλ, κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ νηθηζκνχ ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 3 ρνιηθό θαη δηδαθηηθό έηνο 1. Σν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 21 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, εκέξα θαηά ηελ νπνία ρνξεγνχληαη ηα αλακλεζηηθά ζηα λήπηα. Όηαλ ε 15ε Ηνπλίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιήγνπλ ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή.

2 2. Σν δηδαθηηθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε πεξηφδνπο (ηξίκελα) α' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 επηεκβξίνπ κέρξη 10 Γεθεκβξίνπ β' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 Γεθεκβξίνπ κέρξη 10 Μαξηίνπ γ' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 Μαξηίνπ κέρξη 15 Ηνπλίνπ 1. Σα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγνχλ Άξζξν 4 Γηαθνπέο, αξγίεο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο α. Σα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο β. Σελ 28ε Οθησβξίνπ (Δζληθή ενξηή) γ. Σε 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. δ. Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ). ε. Σελ 30ε Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Σελ εκέξα απηή ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παίξλεη κέξνο ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ζηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. ζη. Σελ Καζαξή Γεπηέξα δ. Σελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή ενξηή) ε. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα), ζ. Σελ 1ε Μαΐνπ η. Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηα. Απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) ηβ. Σελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο ηνπηθήο εζληθήο ενξηήο. 2. Οη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 27 Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή ζεκαία θαη γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηηο 24 ηνπ ίδηνπ κήλα. ε πεξίπησζε πνπ ε 28ε Οθησβξίνπ θαη ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 3. Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε φηαλ πξφθεηηαη γηα εθδήισζε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 4. Σα λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζην γεληθφ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Ννκαξρίαο ή ηεο δεκνηηθήο αξρήο. 5. Δθθιεζηαζκφο λεπίσλ κπνξεί λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή κεηάβαζή ηνπο ζην λαφ.

3 Άξζξν 5 Γηαθνπέο καζεκάησλ ιόγσ έθηαθησλ αλαγθώλ 1. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λεπίσλ κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ κέρξη δεθαπέληε εξγάζηκεο εκέξεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε αλ ηα παξαπάλσ αθνξνχλ κεκνλσκέλν λνκφ. 2. Γηαθνπή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ ησλ 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο, είηε απηφ αθνξά ηα λεπηαγσγεία κηαο πεξηνρήο είηε νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηδαθηηθφ έηνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Α. ΒΙΒΛΙΑ Άξζξν 6 Βηβιία - έληππα γηα ην λεπηαγσγείν Β. ΔΝΣΤΠΑ 1. Βηβιίν Μεηξψνπ Νεπίσλ (Β.Μ.Ν., ππφδεηγκα 1ν). ' απηφ εγγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη θαηά ειηθία ηα λήπηα πνπ πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή θάζε ζρνιηθφ έηνο. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη αχμ. αξ., επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, θαη κεηέξαο, ρξνλνινγία θαη ηφπνο γέλλεζεο, ηζαγέλεηα, ζξήζθεπκα, εκεξνκελία εγγξαθήο, ζηνηρεία εγγξαθήο, ηα νπνία επαλαιακβάλoληαη θαηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπο ην 2ν έηνο. 2. Πξσηφθνιιν εκπηζηεπηηθήο αιιεινγξαθίαο. 3. Πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο (θνηλφ). 4. Βηβιίν θαηαγξαθήο παηδαγσγηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ. 5. Βηβιίν πξάμεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, Βηβιίν πξάμεσλ Πξντζηακέλνπ θαη Βηβιίν πξάμεσλ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ. 6. Ζκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείνπ (ζρνιηθήο δσήο). Βεβαίσζε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν (Αλακλεζηηθφ) Βεβαίσζε εγγξαθήο (Τπφδεηγκα 2ν) Γ. ΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Όια ηα βηβιία ζειηδνκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ / ηελ πξντζηάκελν /ε ηνπ λεπηαγσγείνπ. 2. α. Σν Βηβιίν Μεηξψνπ Νεπίσλ (Β.Μ.Ν.) θιείλεηαη κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ (15 Ηνπλίνπ) κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.

4 β. Σα Πξσηφθνιια αιιεινγξαθίαο θιείλνληαη ζηηο 31 Απγνχζηνπ γ. Σν βηβιίν πξάμεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θιείλνπλ ζηηο 31 Απγνχζηνπ. δ. Σν βηβιίν θαηαγξαθήο παηδαγσγηθψλ θαη επνπηηθψλ πιηθψλ δελ θιείλεηαη εθηφο θη αλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηηο πξντζηάκελεο αξρέο. Άξζξν 7 Δγγξαθέο λεπίσλ 1. ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα εγγξαθή γίλεηαη απφ 1 κέρξη 15 Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, αλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο λεπίσλ θαηά ηκήκα. 2. Γηα ηελ εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν απαηηνχληαη : α. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ λεπίνπ ζηα νηθεία κεηξψα ή δεκνηνιφγηα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε εκεξνκελία γέλλεζεο. Γηα ην λήπην πνπ ζα ζπλερίζεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην ίδην λεπηαγσγείν θαη δεχηεξε ρξνληά δελ απαηηείηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. β. Δπίδεημε ηνπ βηβιηαξίνπ ή πξνζθφκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα θαη ε νδνληνινγηθή εμέηαζε. γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ή άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, απφ ην νπνίν θαίλεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ λεπίνπ. δ. Γήισζε ηνπ γνλέα φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ λεπίνπ. 3. ην λεπηαγσγείν θνηηνχλ δχν ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε (5) εηψλ. Ζ δεχηεξε ειηθία (πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ (Ζ ειηθία εγγξαθήο ησλ λεπίσλ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 10 παξ. 1 α ηνπ Ν.2327/95, ΦΔΚ 56 Α, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ην άξ. 3 παξ. 3 εδ. 1ν ηνπ Ν.1566/85, σο πξνο ην ζέκα ηεο ειηθίαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα εγγξαθφκελα ζηα λεπηαγσγεία λήπηα). 4. Κάζε εγγξαθή λεπίνπ πνπ δελ έρεη ηε λφκηκε ειηθία ζεσξείηαη άθπξε. 5. Οη αιινδαπνί εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Εεηνχληαη αθφκε ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Με ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εγγξαθή ησλ παξαπάλσ λεπίσλ θαη λα δεηεζνχλ πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ή λα θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά ν ηξφπνο εγγξαθήο Διιελνπαίδσλ

5 νκνγελψλ κε μέλε ππεθνφηεηα. Με παξφκνηεο απνθάζεηο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εγγξαθέο, φηαλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο Έιιελεο ή αιινδαπνί αδπλαηνχλ λα θαηαζέζνπλ ή θαηαζέηνπλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά. 6. Σα αδήισηα λήπηα (άξζξν 3 Ν.Γ. 762/70) θαη φζα δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Μεηξψα ή Γεκνηνιφγηα εγγξάθνληαη χζηεξα απφ δήισζε ηνπ γνλέα ή ηνπ έρνληαο ηελ επηκέιεηα, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε λφκηκε ειηθία. ηε ζπλέρεηα, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα ή δεκνηνιφγηα δήκνπ ή θνηλφηεηαο. 7. Νήπηα, ηα νπνία γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαζψο θαη γηα ιφγνπο πγείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη κε βεβαίσζε ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο ή θξαηηθνχ ζεξαπεπηεξίνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Α ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, παξακέλνπλ γηα κηα αθφκε ρξνληά ζην λεπηαγσγείν, χζηεξα απφ δήισζε ηνπ γνλέα. Δπαλάιεςε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν γηα έλα έηνο γίλεηαη αθφκε φηαλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν πξνζρνιηθήο αγσγήο φηη ην λήπην παξνπζηάδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ληα λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηεο Α ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη εθφζνλ νη γνλείο ηνπ ην επηζπκνχλ. 8. Οη εγγξαθέο ζηηο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε θνίηεζε ζηηο κνλάδεο απηέο. 9. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο αηηήζεσλ εγγξαθήο λεπίσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη εθφζνλ νη θηηξηαθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα λεπίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην. 10. Καηαξρήλ γίλνληαη δεθηά ηα λήπηα ηεο πξψηεο ειηθίαο. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη θιήξσζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αηηήζεηο ηεο Α ειηθίαο θαη παξακέλνπλ αθφκε θελέο ζέζεηο, απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ λήπηα Β ειηθίαο θη αλ νη αηηήζεηο είλαη πνιιέο γίλεηαη θιήξσζε. 11. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηηο 15 Ηνπλίνπ. αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξάγξαθνο 12 απηνχ ηνπ άξζξνπ. ελψπηνλ επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ παξεπξηζθφκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηε ζεηξά θιήξσζεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Με βάζε ηε ζεηξά θιήξσζεο γίλεηαη ε εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν, θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 12. Καη' εμαίξεζε θαη ρσξίο θιήξσζε εγγξάθνληαη ηα παξαθάησ λήπηα ησλ δχν ειηθηψλ: α) Σα δίδπκα αδέξθηα εθφζνλ έρεη θιεξσζεί ν έλαο απφ απηνχο. β) Σα ηέθλα πνιπηέθλσλ, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξ. 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

6 γ) Σα ηέθλα ησλ λεπηαγσγψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην λεπηαγσγείν θαη ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπζηεγαδφκελα κε ην λεπηαγσγείν ζρνιεία. 13. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία ηα δηθαηνινγεηηθά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο / ηηο πξντζηακέλνπο / λεο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ λεπίσλ γίλεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ δελ απαηηεί θιήξσζε. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία λα εγγξάθεηαη ν ίδηνο αξηζκφο λεπίσλ Α θαη Β ειηθίαο θαη πεξίπνπ ίδηνο αξηζκφο απφ ηα δχν θχια. Ζ θιήξσζε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 11 απηνχ ηνπ άξζξνπ. ηελ επηηξνπή καδί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη δηδάζθνληεο ζηα λεπηαγσγεία. 14. ε πεξίπησζε ζπλερνχο απνπζίαο λεπίνπ πέξαλ ηνπ δηκήλνπ θαη αθνχ ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο εηδνπνηήζεηο ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. ε ζέζε πιεξψλεηαη απφ άιιν λήπην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε. 15. Όηαλ έλα λήπην γίλεη δεθηφ γηα εγγξαθή ζε λεπηαγσγείν πνπ ιεηηνπξγεί κε ελαιιαζζφκελν σξάξην θαη αδέξθηα ηνπ είλαη καζεηέο ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί πιεζίνλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ζπζηεγάδεηαη κε απηφ, ην λήπην εγγξάθεηαη ζε λεπηαγσγείν ή ηκήκα λεπηαγσγείνπ πνπ έρεη ην ίδην σξάξην εξγαζίαο κε ην παξαπάλσ ζρνιείν. 16. Δγγξαθή λεπίνπ ζε άιιν λεπηαγσγείν (κεηεγγξαθή) επεηδή άιιαμε ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ ή γηα άιινπο εηδηθνχο ιφγνπο γίλεηαη ή κε ηελ πξνζθφκηζε εθ λένπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ ή κε βεβαίσζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ φηη άιαηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ θαηαηεζεί θαη έγηλε θαλνληθή εγγξαθή. Αλ ζην λεπηαγσγείν έρνπλ πιεξσζεί νη ζέζεηο θαη ζπγρξφλσο δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο, ην λήπην πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηεγγξαθή εγγξάθεηαη ζην ηέινο ηεο θαηάζηαζεο αλακνλήο πνπ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ. 17. Με απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, κπνξεί λα γίλεη νκαδηθή κεηεγγξαθή λεπίσλ απφ έλα λεπηαγσγείν ζε άιιν θνληηλφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, γηα ιφγνπο απνζπκθφξεζεο, φηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο λεπίσλ ζην πξψην θαη κηθξφο ζην δεχηεξν ή γηα ιφγνπο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαθαηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ. Ζ επηινγή ησλ λεπίσλ πνπ ζα κεηεγγξαθνχλ γίλεηαη κεηά απφ θιήξσζε, ηελ νπνία δηελεξγεί ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. Ζ θιήξσζε γίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηεγγξαθνκέλσλ λεπίσλ ππνιείπεηαη ή ππεξηεξεί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ησλ γνλέσλ πνπ εθνπζίσο ζέινπλ λα κεηαθηλήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη ζχιινγνο γνλέσλ, ηελ θιήξσζε δηελεξγεί επηηξνπή παξφκνηα κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ εγγξαθή ζην λέν λεπηαγσγείν γίλεηαη κε βάζε ηε βεβαίσζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ (ππφδεηγκα 2ν) ηνπ λεπηαγσγείνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα λήπηα. 18. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Άξζξν 8 Ηκεξήζην θαη αλαιπηηθό πξόγξακκα

7 1. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ λεπηαγσγείσλ νξίδεηαη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Παξεκβάζεηο θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Άξζξν 9 Έιεγρνο θαη εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ λεπίσλ - Παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο - πλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα 1. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ απφ ηνλ / ε λεπηαγσγφ ζηεξίδεηαη: α. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα γηα ην ηζηνξηθφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ. β. ηε ζπλερή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπίνπ. φπσο απηή εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο λεπηαγσγείν. γ. ηηο εθηηκήζεηο ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ λεπίνπ ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 2. Πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, ζε θάζε λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, ζπζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπνπ εθηηκάηαη ε πξφνδνο ησλ λεπίσλ, αληαιιάζζνληαη απφςεηο θαη ραξάζζνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο ή ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο, φπνηε θαινχληαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ή νη ίδηνη ην επηζπκνχλ. 3. α. Ζ ελεκέξσζε είλαη δηθαίσκα ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γίλεηαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε εθ κέξνπο ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ, ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. β. Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη ζπιινγηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα γεληθά ζέκαηα θαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη πξνζσπηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν λήπην. 4. O / ε λεπηαγσγφο νξίδεη κία θνξά ην κήλα ή θαη ζπρλφηεξα αλ απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην, εκέξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, ε νπνία γίλεηαη ζε ψξεο εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο γνλείο. Απηνλφεην είλαη φηη ν / ε λεπηαγσγφο δέρεηαη θαη εθηάθησο ζε ζπλεξγαζία γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. 5. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ λεπίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ν / ε λεπηαγσγφο κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη αθφκε θαη εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κε ηνπο γνλείο απηψλ ησλ λεπίσλ ή κε άηνκα πνπ θξίλνληαη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθή βνήζεηα, φηαλ ν ίδηνο ή ν / ε ζρνιηθφο χκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ην θξίλνπλ απαξαίηεην.

8 Άξζξν 10 πζηεγαδόκελα λεπηαγσγεία 1. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία έρνπλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνην αλήθεη ην δηδαθηήξην. Πξνλνκηαθή ιεηηνπξγία ελφο απφ ηα ζπζηεγαδφκελα νιηγνζέζηα ή πνιπζέζηα λεπηαγσγεία, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζ' απηφ αλήθεη ην δηδαθηήξην, δελ επηηξέπεηαη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε ζπζηέγαζε, ιεηηνπξγνχλ φια κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο σξαξίνπ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο γξαθείσλ, αηζνπζψλ, ινηπψλ ρψξσλ θαη ιακβάλνληαη ηα κέηξα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνηηκία ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ηε θνίηεζε ησλ λεπίσλ ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα. 2. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία πνπ θνηηνχλ λήπηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (φπσο παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα, ηζηγγαλφπαηδεο, παιηλλνζηνχληεο, αιινδαπνί θ.ά.), απηά θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ. 3. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζχκθσλα κε ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Π.Δ. πνπ επηθπξψλεηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην πξσηνβάζκηαο εθπ/ζεο, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ λεπίσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ λεπίσλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ γίλεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, κε θξηηήξηα πνπ πξνθαζνξίδνληαη θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαη νη κεηαθηλήζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ λα γίλνπλ απφ λεπηαγσγείν ζε λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ αίηεζε ηνπ γνλέα. 4. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπ/γεία πνπ αθνινπζνχλ θνηλφ σξάξην εξγαζίαο (ζπιιεηηνπξγνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλή ιεηηνπξγία θαη θνηλέο εθδειψζεηο, ιακβάλνληαη επίζεο φια εθείλα ηα κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο ζρνιηθέο ζπλζήθεο γηα ηα λήπηα θαη νη ίδηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηνπο εθπ/θνχο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ ηκήκα ελφο λεπ/γείνπ έρεη παξάιιειε ιεηηνπξγία κε άιιν λεπηαγσγείν. 5. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζπλέξρνληαη ζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο. θνπφο ησλ θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη πξντζηάκελνη /λεο ησλ λεπηαγσγείσλ, είλαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. ψζηε ηα λεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ σο εληαία ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. 6. ε πεξίπησζε πνπ εθδειψλνληαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ, ηελ επζχλε γηα ηελ ηειηθή πξφηαζε θαη απφθαζε έρεη, αλάινγα κε ην ζέκα, ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ή ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Ζ πξφηαζε απηή θαη ε απφθαζε δελ κπνξνχλ λα αθίζηαληαη απφ ηνλ εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λεπηαγσγείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο ησλ λεπίσλ.

9 7. Με ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Γ/λζεο πνπδψλ Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ. 8. ε ζπζηεγαδφκελα κε δεκνηηθφ ζρνιείν λεπηαγσγεία ην δηάιεηκκα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ θαη φρη ησλ καζεηψλ ηνπ δεκ. ζρνιείνπ. πλεδξηάζεηο ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ Άξζξν 11 Θέκαηα ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείσλ α. Οη λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην λεπηαγσγείν έρνπλ ζπλερή επηθνηλσλία θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο. Πέξαλ απηήο ηεο απηνλφεηεο ζπλεξγαζίαο, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, φπσο ε παξάγξαθνο 2 ηεο πεξίπησζεο Σ1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1566/85 νξίδεη. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή ηαθηηθά ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, φπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Π.Γ. νξίδεηαη. Έθηαθηα ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. β. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ θαζελφο πξαγκαηνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλεδξηάζεηο. Δθηφο απφ απηέο, πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλέο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε ζπγθξφηεζε θνηλψλ νκάδσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. γ. ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεξνχληαη πξαθηηθά ζην νηθείν βηβιίν, φπνπ θαηαρσξνχληαη νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο θαη ππνγξάθνπλ φζνη πήξαλ κέξνο. Όιεο νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. Δπηηήξεζε λεπίσλ α. Τπεχζπλνο γηα ηελ ππνδνρή ησλ λεπίσλ, ηελ αζθαιή απνρψξεζή ηνπο θαη παξαιαβή ηνπο απφ ηνπο γνλείο ή απφ ην ζπλνδφ πνπ απηνί έρνπλ νξίζεη είλαη ν / ε λεπηαγσγφο. β. Με επζχλε ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ ελεκεξψλνληαη νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο γηα ην δηδαθηηθφ σξάξην θαη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ παηδηψλ κε ηε ιήμε ησλ εθπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηα ζέκαηα απηά νη γνλείο θαηαζέηνπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν πξηλ ηε ιήμε ησλ εθπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ. Τπεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα είλαη ν / ε λεπηαγσγφο, ν νπνίνο παίξλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ λεπίσλ, ηνλ έιεγρν θαζαξηφηεηαο ησλ

10 ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο α. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο έρνπλ ςπραγσγηθφ. παηδαγσγηθφ θαη κνξθσηηθφ ζθνπφ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη είλαη εληαγκέλεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. β. ηηο επηζθέςεηο, νη νπνίεο δελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηά κήλα, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη φιν ην λεπηαγσγείν ή έλα ηκήκα. Πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη έγθαηξε ελεκέξσζε, γξαπηή ή πξνθνξηθή, ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ εληάζζνληαη θαη νη νιηγφσξεο έμνδνη ησλ λεπίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. γ. Οη έμνδνη απφ ην λεπηαγσγείν κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηά (ηα εδάθηα), γίλνληαη κε επζχλε ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο κεηαθίλεζε θαη ε επαξθήο επίβιεςε ησλ λεπίσλ. Ζ ζπκκεηνρή γνλέσλ ζ' απηέο είλαη δπλαηή, εθφζνλ ν / ε λεπηαγσγφο θξίλεη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε επηηήξεζε ησλ παηδηψλ. δ. Όζα λήπηα δελ παίξλνπλ κέξνο ζηηο εμφδνπο δελ πξνζέξρνληαη ζην λεπηαγσγείν ηελ εκέξα απηή, κεηά απφ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ηνπο. ε. Ζκεξήζηεο ή πνιπήκεξεο εθδξνκέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα λεπηαγσγεία. ρνιηθή δσή - Πνιηηηζκόο α. Μέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο απνηεινχλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη έμνδνη. θαζψο θαη θάζε είδνπο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θέξλνπλ ην παηδί ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη κε έξγα πνιηηηζκηθήο αμίαο. β. ηε πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θιηκαθίσλ ή κεκνλσκέλσλ θαιιηηερλψλ κνπζηθήο, ζεάηξνπ, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη άιισλ εηδηθψλ. γ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζηηο εθδειψζεηο γηα ηηο εζληθέο ή άιιεο ενξηέο θαη ζηελ θαζεκεξηλή νκαδηθή πξνζεπρή, θαζψο θαη ε νξγάλσζε εθζέζεσλ κε έξγα ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ επίζεο κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα λήπηα πνπ αλήθνπλ ζε άιιν δφγκα ή άιιν ζξήζθεπκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζηηο εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, εθφζνλ νη γνλείο ηνπο ην

11 δεηήζνπλ κε γξαπηή δήισζε. πκκεηέρνπλ φκσο ζηνλ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ επεηείσλ θαη ζηηο άιιεο εθδειψζεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Νεπηαγσγεία εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ α. Με πξφηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, ζε λεπηαγσγεία ηεο Πεξηθέξεηαο δνθηκαζηηθά λέα πξνγξάκκαηα ή λέεο κνξθέο ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείνπ. β. Με πξφηαζε ηεο Γ/λζεο πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ. κπνξνχλ λα επηιέγνληαη λεπηαγσγεία πεξηθεξεηψλ ή λνκψλ ή κεκνλσκέλα λεπηαγσγεία γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, θαζψο θαη γηα δνθηκαζηηθή ρξήζε παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη εθαξκνγή σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξνγξακκαηηζκόο - απνινγηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ α. Απφ 1 έσο 10 επηεκβξίνπ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ψζηε ζηηο 11 ηνπ ίδηνπ κήλα λα αξρίδεη απξφζθνπηα ην δηδαθηηθφ έξγν, φπσο (1) εκηλάξηα - ζπζθέςεηο κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν (ζρεηηθή ή παξάγξαθνο 3 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ) (2) πλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θιπ. (3) πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζρνιηθφ ζπκβνχιην, ζρνιηθή επηηξνπή, δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο θ.ά. ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πηζαλψλ επηζθεπψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη γεληθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηδαθηεξηαθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ (4) Ρχζκηζε εθθξεκψλ ζεκάησλ εγγξαθψλ θαη παξαιαβήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ (5) Οπνηαδήπνηε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία β. Απφ 16 κέρξη 21 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (1) πζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 3 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ) (2) πζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη ν απνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ

12 θαη θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ. ηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη ν / ε ζρνιηθφο / ή ζχκβνπινο. (3) Παξαιαβή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (4) χληαμε θαη ππνβνιή εληχπσλ (5) Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην επφκελν δηδαθηηθφ έηνο θαη δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ. γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη ζπζθέςεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πνξεία, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 9 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απηνχ ηνπ Π.Γ. Άξζξν 12 εκηλάξηα εθπ/θώλ - πζθέςεηο κε ην ζρνιηθό ζύκβνπιν 1. Με απφθαζε ηνπ / ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα άιιεο αξρήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη δχν (2) εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπηαγσγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή νκάδσλ λεπηαγσγψλ. Γηα ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ελεκεξψλεηαη ν Ννκάξρεο θαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο. 2. Με πξσηνβνπιία ηνπ / ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο κε λεπηαγσγνχο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεπηαγσγείσλ ζε ψξεο πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε δηδαθηηθή εξγαζία, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 απηνχ ηνπ Π.Γ., γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη εμέηαζε ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην επηηεινχκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. 3. Δληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 έσο 9 επηεκβξίνπ θαη 16 έσο 20 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί. ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν , πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπ/θψλ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο, ζηηο νπνίεο θαινχληαη απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 1566/85. Άξζξν 13 Σειηθέο δηαηάμεηο 1. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηζρχνπλ γηα ηα λεπηαγσγεία δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπ/ζεο. 2. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα απηνχ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη. 3. Θέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ απηφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

13 4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο παχνπλ λα ηζρχνπλ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 484/77 θαη 498/81 θαη ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 476/80.

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός αζθαλείας Να διαηηρηθεί μέτρι ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Νεπηαγσγείνπ εληόο ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ

ΘΔΜΑ: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Νεπηαγσγείνπ εληόο ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ ΘΔΜΑ: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Νεπηαγσγείνπ εληόο ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ Οη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί Σηαζκνί, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα Νεπηαγσγείνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012

ΘΔΜΑ : Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ A ----- Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΠΔΡΙΠΑΣΟΙ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ

ΥΟΛΙΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΠΔΡΙΠΑΣΟΙ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΥΟΛΙΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΠΔΡΙΠΑΣΟΙ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ θεθ 2769/2011 αξηζκ.12928/γ2 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αξ.Φχιινπ 2769 02 Γεθεκβξίνπ 2011 Αξηζκ. 129287/Γ2 Δκδρομές Μεηακινήζεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο

Οδεγίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο Οδεγίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011 25/08/2010-14:03 ΘΔΜΑ : Λεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011 Κάζε αιιαγή θαη θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ.

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. πλάδειθνη, Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/17.09.2013). Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1 (Φ.Δ.Κ η. Β/ ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ.

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1 (Φ.Δ.Κ η. Β/ ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1 (Φ.Δ.Κ. 1340 η. Β/16-10-2002) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ.) Άρθρο 37 ύνθεζη και λειηοσργία ηοσ σλλόγοσ ηων Γιδαζκόνηων (.Γ.) 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωξνιόγην Πξόγξακκα Εληαίνπ Σύπνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγωγείνπ

ΘΕΜΑ: Ωξνιόγην Πξόγξακκα Εληαίνπ Σύπνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγωγείνπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ Π.Ε. Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατηρηθεί μζχρι: Βαθμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝTH ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ /324/105657/Γ1. (ΦΔΚ /10/2002 η Β')

ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝTH ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ /324/105657/Γ1. (ΦΔΚ /10/2002 η Β') ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝTH ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1./324/105657/Γ1 (ΦΔΚ 1340 16/10/2002 η Β') Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα