ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΕ» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ IΝΤΕΡΣΟΛ» Εταίρων στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 3 την επωνυμία «Γ.Κ. ΑΝΕΛΚΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ.Κ. ΑΝΕΛΚΩ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΕ» την επωνυμία «Ν.Γ. ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑ Ν.Γ. ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».. 7 την επωνυμία «Dnet ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Dnet A.E.» την επωνυμία «ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΗΧΩ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΥΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «Λεσβιακή Επιχείρηση Βιομηχανί ας Αλιπάστων Ελαίων ΛΕΒΑ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΛΕΒΑ ΑΕ» την επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΣΤΡΑ ΤΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α.Ε.».. 13 την επωνυμία «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΙΣΣΑ ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΛΕΧΑΙΟ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΕ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛ ΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Συμπυκνωμάτων EUROEED HELLAS SA»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 50499/01/ Β/01/734 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασίσθηκε η εναρμόνιση των άρθρων του καταστα τικού της εταιρείας στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ν. 3604/2007. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑNAKOINΩΣΕΙΣ (2) Εται επω νυμία «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ IΝΤΕΡΣΟΛ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ ΓΝΤΕΡΣΟΛ» και αριθμό Μητρώου 39857/01/Β/98/43 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ερμού 16) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θη τεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεωργακόπουλος Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ροδοδάφνης 35, Α.Δ.Τ. ΑΕ Λογοθέτης Φειδίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης Πλ. Βας. Κωνσταντίνου 5, Α.Δ.Τ. Ξ Παπαναστασίου Σπύρος, Αντιπρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Λήμνου 19, Α.Δ.Τ. Χ Ζαχουλίτη Μαρία, Μέλος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Λήμνου 19, Α.Δ.Τ. Φ Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 το κα ταστατικό αναθέτει 1) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Λογοθέτη Φειδία, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαναστασίου Σπύρο και στο Μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Γειυργακόπου λο Νικόλαο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμ φωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, δικαίωμα υπο γραφής στους: 1) Λογοθέτη Φειδία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο. 2) Παπαναστασίου Σπύρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο. 3) Γεωργακόπουλος Νικόλαος, Μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όπως ενεργούν από κοινού ή από μόνος του ο καθείς, δεσμεύοντας με την υπογραφή τους και τους υπόλοι πους για όλες τις παραπάνω πράξεις. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογρα φή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας: «ΡΕΝΑΙΣΣΑΝΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.» και με τις υπογραφές τους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές. συμβάλλουν με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικοί επιστολών, δίδουν εντολές πλη ρωμής για το λογαριασμό της εταιρείας και γενικό/ διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Αθήνα, 19 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εταί ρων στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 62606/01/Β/07/147 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λ. Κηφισίας 118 Β) από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξιου και της Ελένης γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1983, κά τοικος Καματερού Θράκης 58 κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καματερού και

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., β) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Ευαγγελίας, γεννημένος στο Βυζίκι Αρκαδίας το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών ΤΙανδίωνος αρ. 16. κά τοχος του υπ αριθμ. Μ δελτίου ταυτότητας του Ζ Παράρτημα Ασφάλειας Αττικής και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών ως Αντιπρόεδρος και γ) ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη και της Λου κίας, δασολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Ν. Ιωνίας Κυδωνιών αρ. 4, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αποφασίσθηκε ότι την εταιρεία και το Διοι κητικό Συμβούλιιο εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος του Αλέξιου Πρόε δρος Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε αυτόν την άσκηση όλων των εργασιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Μεταξύ αυτών περιληπτικά δίνεται η αρμοδιότητα στον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Θεοδωρακό πουλο Νικόλαο, η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, έναντι παντός δικαστηρίου, η υπογραφή κάθε σύμβασης και συμφωνίας που αναφέρεται στην εταιρεία, η είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, η κατάρτι ση συμβάσεων με τράπεζες η πρόσληψη και η απόλυση προσωπικού κ.α Αθήνα, 19 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (4) Εται επωνυμία «Γ.Κ. ΑΝΕΛΚΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ.Κ. ΑΝΕΛΚΩ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Γ.Κ. ΑΝΕΛ ΚΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. Κ. ΑΝΕΛΚΩ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 59598/01/Β/05/535 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (5) Εται επω νυμία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑ ΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 48367/01/Β/01/135 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: Τακτικός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (6) την επωνυμία «Ν.Γ. ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΟ ΑΡΚΑ ΔΙΑ Ν.Γ. ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Ν.Γ. ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑ Ν.Γ. ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39607/21/Β/97/010, από το οποίο προκύπτει η ακύρωση της από Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης της Α.Ε, που θα είναι η Τρίπολη, 11 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ (7) Εται επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με αριθμό 22 πρακτικό

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό Μητρώου 53452/25/Β/02/08, σύμφωνα με το οποίο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της σε συνδυασμό με την από το Διοικητικό Συμβούλιο Νο 21 αντικατάσταση του εκλεγέντος και παραιτηθέντος μέλους Βασιλείου Δη μητρόπουλου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία ως τις , επανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το με αριθμό 22 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 1. Δημητρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου και της Φλωρεντίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1963, με Α.Δ.Τ.: Τ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφα λείας Σπάρτης την και Α.Φ.Μ.: , κά τοικος Σπάρτης, οδός Μητροπολίτου Γερμανού αριθμός 7, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου. 2 Δημητρόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου και της Φλωρεντίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1966, με Α.Δ.Τ.: Λ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφα λείας Σπάρτης την και Α.Φ.Μ.: , κάτοι κος Σπάρτης, οδός Ηρακλείδων αριθμός 49, Ελληνικής Υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. 3. Τσελέκης Σπυρίδωνας του Ιωάννου και της Ιφιγένει ας γεννηθείς στη Γκοριτσά, Λακεδαίμονος Λακωνίας το έτος 1953 με Α.Δ.Τ.: Ι που εκδόθηκε από το από το Αστυνομικό Τμήμα Γκοριτσάς την και Α.Φ.Μ.: , κάτοικος Σπάρτης, οδός Όθωνος Αμαλίας αριθμός 132, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Δ.Σ. 4. Δικαιάκου Ελένη του Βασιλείου και της Γεωργί ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 με Α.Δ.Τ.: Τ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρ της την και Α.Φ.Μ.: , κάτοικος Σπάρ της, οδός Μητροπολίτου Γερμανού αριθμός 7, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Δ.Σ. και, 5. Ελένη σύζυγος Δημητρίου Σιγαλού, το γένος Γεωρ γίου Καλλιανιώτη, γεννηθείσα στη Σπάρτη Λακωνίας την με Α.Δ.Τ.: Λ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Σπάρτης την και Α.Φ.Μ.: κάτοικος Σπάρτης, οδός Εσπερίδων 5 και Νιηρίδων, Υπηκοότητα Ελληνική, μέλος του Δ.Σ. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της και το καταστατικό, η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκγώρηση αρμοδιοτήτων και εκπρο σώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής: 1. Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της και συναλλαγές με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαί ου, ΟΤΑ, Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα, με παντός είδους Οργανισμούς, με οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και γενικά σε όλες τις υποθέσεις της στις τρέχουσες συναλλαγές θα εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γεώργιο Δημητρόπουλο του Βασιλείου είτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Δημητρόπουλο του Βασιλείου. Η εταιρεία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογραφή οποιουδήποτε από τους παραπάνω οριζόμενους, οι οποίοι, υπό την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και θα εκπροσωπούν την εταιρεία. 2. Καθένας από τους παραπάνω εκπροσωπεί την εται ρεία εξωδίκως και δικαστικώς σε οποιοδήποτε Δικαστή ριο και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ. 3. Κατ εξαίρεση, για τις περιπτώσεις συναλλαγών της εταιρείας ποσού άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ) εκάστη καθώς και στις παρακάτω ειδικώς αναφερό μενες πράξεις η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα δεσμεύεται με τη συνυπογραφή αμφοτέρων. 4. Οι ειδικώς αναφερόμενες δικαιοπραξίες, ενέργειες και διαχειριστικές πράξεις, στις οποίες ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται η σύμπραξη Προέδρους Δ.Σ. και Δι ευθύνοντος Συμβούλου είναι: 4.1. Ο σχεδιασμός, ένταξη και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως Η αγορά και εκποίηση ακινήτων και χρεογράφων της εταιρείας Η παραχώρηση υποθήκης, προσημειώσεως υπο θήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγ γυήσεων της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή Νομικών Προσώπων Η παραίτηση από δικαίωμα της εταιρείας Η σύναψη δανείων και 4.6. Η μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσεως σήματος. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός Διευθυντού, υπευθύνου εργατι κών και ασφαλιστικών θεμάτων καθώς και αγορανομικού υπευθύνου. Διευθυντής του Ξενοδοχείου και υπεύθυνος εργατι κών και ασφαλιστικών θεμάτων ορίζεται ο σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Δημητρόπουλος του Βασιλείου. Αγορανομικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθύνων σύμ βουλος Νικόλαος Δημητρόπουλος του Βασιλείου. Σπάρτη, 18 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ (8) Εται επωνυμία «Dnet ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Dnet A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Dnet ΔΗΜΗ ΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Dnet A.E.» και αριθμό Μητρώου 63646/82/Β/07/0008: ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 χρήσης 2009 οι εξής: 1. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Μυτιλήνη, 14 Αυγούστου 2009 (9) Εται επω νυμία «ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΗΧΩ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΗΧΩ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΗΧΩ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64450/82/Β/07/0010: ελεγκτών για τη χρήση ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. 2. ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Μυτιλήνη, 14 Αυγούστου 2009 (10) Εται επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΟ ΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥ ΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΥΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:«αφοι ΠΑ ΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΥΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 45509/82/Β/00/0004: ελεγκτών για τη χρήση ΒΕΡΒΕΡΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού. 2. ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. 1. ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. 2. ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Μυτιλήνη, 13 Αυγούστου 2009 (11) την επωνυμία «Λεσβιακή Επιχείρηση Βιομηχανίας Αλιπάστων Ελαίων ΛΕΒΑ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΛΕΒΑ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Λεσβιακή Επιχείρηση Βιομηχανίας Αλιπάστων Ελαίων ΛΕΒΑ Ανώ νυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΛΕΒΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 33714/82/Β/95/0008: ελεγκτών για τη χρήση 2008.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού. 1. ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού. Μυτιλήνη, 13 Αυγούστου 2009 (12) Εται επω νυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΜΠΑ ΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΥΡΟΚΟΜΙ ΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 12491/82/Β/86/0031: ελεγκτών για τη χρήση ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Μυτιλήνη, 13 Αυγούστου 2009 (13) Εται επω νυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50060/82/ Β/01/0007: ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 1. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού. Μυτιλήνη, 13 Αυγούστου 2009 (14) την επωνυμία «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μη τρώου 62989/82/Β/07/0005 που εδρεύει στο Δήμο Νέας Κούταλης Λήμνου (3ο χλμ Επαρχ.Οδού Λιβαδοχωρίου Αγ. Δημητρίου Θέση Αγία Ελένη) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι (πενταετή θητεία) συγκροτή θηκε σε σώμα, ως εξής:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ, Α.Δ.Τ. Μ /86, Α.Φ.Μ , ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ, Α.Δ.Τ. Ν /1982, Α.Φ.Μ , ως Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ, Α.Δ.Τ. Μ /1981, Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ. 4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ, Α.Δ.Τ. Ν /1984, Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστο Παλατιανό την ενάσκηση των δικαι ωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύμα τος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νεκτάριο Παλατιανό. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Χρήστο Παλατιανό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου. 2.Νεκτάριο Παλατιανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο. 3. Στυλιανό Παλατιανό, Μέλος. 4. Δημήτριο Παλατιανό, Μέλος. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφρα γίδα της εταιρείας «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με μια από τις άνω τέσσερις (4) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθο γραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παρα λαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνο μολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Μυτιλήνη, 7 Αυγούστου 2009 (15) την επωνυμία «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62989/82/Β/07/0005: ελεγκτών για τη χρήση ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΜΟΣΧΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού , ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Μυτιλήνη, 7 Αυγούστου 2009 (16) Εται επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΝΗ ΚΙΣΣΑ ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΙΣΣΑ ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ Α.Ε.». και αριθμό MAE: 49383/24/B/01/17: α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις η έκθεση διαχεί ρισης του διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών σύμφωνα με το οποίο εγκρί θηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως Κόρινθος, 12 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ (17) Εται επωνυμία «ΛΕΧΑΙΟ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕ ΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΛΕΧΑΙΟ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΕ» και αριθμό ΜΑΕ: 19353/24/Β/89/ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Κόρινθος, 12 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (18) Στο υπ αριθμ. 742/ ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ που δη μοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Συμπυκνωμάτων EU ROEED HELLAS SA» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6457/01/Β/86/298(1989), διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Συμπυκνωμάτων EUROEED HELLAS SA», στο ορθό: «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩ ΟΤΡΟΦΩΝ δ.τ. ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα