ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί να περιοριστεί στα αυστηρά πλαίσια της ποσοτικής ανάλυσης διότι κάποιοι από τους λόγους που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή δεν µπορούν πρακτικά να ποσοτικοποιηθούν. Το βασικό ερώτηµα είναι «για ποιο λόγο είναι αναγκαία η δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή;». Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί από την σκοπιά της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και από κοινωνική και οικονοµική άποψη, για τώρα και για το εγγύς µέλλον. Τελικώς όµως αυτό που έχει σηµασία είναι η λειτουργική απαρίθµηση των πλεονεκτηµάτων ούτως ώστε κατά προσέγγιση να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις τους τόσο στην λειτουργία της πόλης της Πτολεµαΐδας όσο και στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε θεσµοθετηµένες περιοχές, όπου έχουν κατασκευαστεί έργα υποδοµής, προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες τόσο κατά τις φάσεις ίδρυσης και εγκατάστασης, όσο και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων σε σχέση µε χώρους που διαθέτουν υποδοµές και δεν είναι θεσµοθετηµένες. Το θεσµικό πλαίσιο των ΒΕΠΕ: Εξασφαλίζει την έγκριση χωροθέτησης δεδοµένου ότι στις ΒΕΠΕ υπάρχουν εγκεκριµένες χρήσεις γης. Απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τη χρονοβόρα διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης, ενώ παράλληλα αυτές αντιµετωπίζονται ευνοϊκά για τις υπόλοιπες αδειοδοτήσεις δεδοµένου ότι οι ΒΕΠΕ έχουν ήδη εγκεκριµένη χωροθέτηση και εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και αποδέκτες οµβρίων και ακαθάρτων. Η ύπαρξη εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου µε ευνοϊκούς όρους δόµησης, εξασφαλίζει καλύτερη εκµετάλλευση των οικοπέδων τους. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 61

2 Η ύπαρξη όµορων ελεύθερων χώρων εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επέκτασης και εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων τους, ανάλογα µε τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Οι υποδοµές των ΒΕΠΕ: Μειώνουν δραστικά το κόστος εγκατάστασης των επιχειρήσεων δεδοµένου ότι αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατασκευής µε δικές τους δαπάνες έργων υποδοµής για τη σύνδεσή τους µε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικά δίκτυα κλπ που έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Εξασφαλίζουν καλύτερη προσβασιµότητα, ασφαλέστερη λειτουργία των επιχειρήσεων και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντας ηλεκτροφωτισµένο οδικό δίκτυο, κεντρικές µονάδες καθαρισµού αποβλήτων, δίκτυο πυρασφάλειας και λοιπές κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις. Μειώνουν δραστικά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αφού οι δαπάνες των κοινόχρηστων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων κατανέµονται σε περισσότερους χρήστες. Πλέον των ανωτέρω: Η εγκατάσταση µιας επιχείρησης σε ΒΕΠΕ της εξασφαλίζει γενικότερα ένα καλύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, που αποτελεί µια από τις βασικές συνθήκες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. Η συνύπαρξη των επιχειρήσεων στις ΒΕΠΕ, τους προσφέρει µέσω των φορέων διαχείρισης, τη δυνατότητα αντιµετώπισης των κοινών προβληµάτων µε αποτελεσµατικότερους και οικονοµικότερους τρόπους και τη δυνατότητα ορθότερης διαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων. Η συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωµένους υποδοχείς όπως είναι οι ΒΕΠΕ είναι αυτονόητο ότι συµβάλλει γενικότερα στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, στην ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενεργειακών πόρων µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους σε αυτές και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Υπό το πρίσµα αυτό, η υλοποίηση του έργου της κατασκευής και λειτουργίας ΒΙΟ.ΠΑ.. στην Πτολαµεϊδα, πέρα από το γεγονός ότι θα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο τις αργούσες εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ, αποτελεί µια ενέργεια που θα συµβάλλει καθοριστικά στην προώθηση των ευρύτερων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ήµου Πτολεµαΐδας όπως υπαγορεύουν τα σύγχρονα µοντέλα ανάπτυξης 1. 1 Οι διεθνείς πρακτικές χωροταξικής οργάνωσης διακρίνονται από: - οργάνωση χώρων εγκατάστασης δραστηριοτήτων µε ολοκληρωµένες υποδοµές και πλέγµα παροχής υπηρεσιών ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 62

3 4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Ο χαρακτήρας του προτεινόµενου Βιοτεχνικού Πάρκου καθορίζεται από τις ακόλουθες συνισταµένες: Τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής της Πτολεµαΐδας. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγκατάσταση πάνω από 30 επιχειρήσεις. Τις δυνατότητες που προσφέρει ο προτεινόµενος χώρος εγκατάστασης (ΑΕΒΑΛ) µε την υποδοµή που διαθέτει. Το ρόλο της περιοχής ως ενεργειακού κέντρου της χώρας. Για την περίπτωση της Πτολεµαΐδας επιλέγεται ως τύπος ΒΕΠΕ το Βιοτεχνικό Πάρκο ΒΙΟ.ΠΑ., καθώς επιδιώκεται να προσελκυσθούν και να εγκατασταθούν στην περιοχή: Μικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες της περιοχής χαµηλής όχλησης, οι οποίες αποζητούν µια αξιόπιστη λύση στο ζήτηµα της εγκατάστασης προκειµένου να θέσουν την οικονοµική δραστηριότητά τους σε µια νέα βάση µε τρόπο πιο αποτελεσµατικό και οικονοµικό. Επαγγελµατικά εργαστήρια, τα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα εντός του αστικού συγκροτήµατος της πόλης της Πτολεµαΐδας, ορισµένες φορές και παράνοµα αφού λόγω του χώρου εγκατάστασης δεν µπορούν να πάρουν τις απαιτούµενες άδειες, και τα οποία αναζητούν οργανωµένους χώρους που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους χωρίς να επιβαρύνουν το κόστος σε τέτοιο βαθµό που να καθίστανται απαγορευτικοί. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πχ µεταφορά και αποθήκευση αγαθών) οι οποίες θα µπορέσουν να εγκατασταθούν στις υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά από τις απαιτούµενες παρεµβάσεις που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του προτεινόµενου έργου επωφελούµενες από την οργανωµένη υποδοµή και την συµφέρουσα σχέση κόστους οφέλους. Επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά αντικείµενα τα οποία σχετίζονται µε τα ζητήµατα της ενέργειας και όχι µόνο. Άλλωστε η περιοχή αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας και προσφέρεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ήδη υπάρχει εγκατεστηµένο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων, το οποίο είναι ενταγµένο στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, γεγονός που δίνει µια σχετική δυναµική στην περιοχή. - αποµάκρυνση από το µοντέλο των «γκέτο» των βιοµηχανικών περιοχών και προώθηση των διακλαδικών και διατοµεακών επιχειρηµατικών χώρων ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 63

4 Όσον αφορά το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, υπάρχουν ήδη πάνω από 30 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που εξετάζουν πολύ θετικά το ενδεχόµενο εγκατάστασης τους στο ΒΙΟΠΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές εµπίπτουν στις προαναφερόµενες κατηγορίες. Θεωρείται δεδοµένο ότι ο αριθµός των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων θα αυξηθεί σηµαντικά εφόσον προχωρήσει η έγκριση και η έναρξη υλοποίησης του έργου, καθώς θα δειχθεί ότι είναι µια πρωτοβουλία που υλοποιείται και δεν παραµένει απλώς στη φάση του σχεδιασµού επ αόριστον απαξιώνοντας σταδιακά το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. Ο προτεινόµενος χώρος εγκατάστασης παρέχει σηµαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη και µιας σειράς άλλων δραστηριοτήτων, συµπληρωµατικών ή υποστηρικτικών της λειτουργίας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων. Αυτές αφορούν ενδεικτικά τη διαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων, µιας και ο χώρος διαθέτει µεγάλα κτίρια αποθηκών, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν για την αποθήκευση και διαµετακόµιση εµπορευµάτων. Επιπλέον, υπάρχει µια έκταση στη βόρεια πλευρά του γηπέδου (αριστερά της εισόδου) η οποία διαχωρίζεται από µια υφιστάµενη τάφρο, ανήκει στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. και προορίζεται µελλοντικά για τη δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Η µεσοπρόθεσµη προοπτική είναι η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας να συνδυαστεί µε την ανάπτυξη διαµετακοµιστικού κέντρου και ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στο συγκρότηµα της ΑΕΒΑΛ, δηµιουργώντας έτσι ένα πολυδύναµο κέντρο επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ανάπτυξης για την περιοχή της υτικής Μακεδονίας. Πλέον αυτών, προβλέπεται και η ανάπτυξη θερµοκοιτίδας νέων επιστηµόνων και επιχειρήσεων - φορέων. Τα δεδοµένα αυτά θα ληφθούν υπόψη τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την υλοποίηση του έργου ΛΟΓΟΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Η σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός ΒΙΟ.ΠΑ. στην Πτολεµαΐδα τεκµηριώνεται από τα ακόλουθα βασικά επιχειρήµατα: Την αξιοποίηση µιας υφιστάµενης υποδοµής, δηλαδή της περιοχής εγκατάστασης της ΑΕΒΑΛ, ο οποίος ανήκει στο ήµο Πτολεµαΐδας και διαθέτει υψηλό βαθµό ετοιµότητας ως προς την οργάνωση και τις υποδοµές, εξασφαλίζοντας τη δηµιουργία µιας οργανωµένης βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής περιοχής µε σχετικά χαµηλό κόστος. Η εν λόγω περιοχή εγκατάστασης παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται και πρόκειται να εγκατασταθούν, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στην περιοχή. Το επιχείρηµα αυτό ενισχύεται από την υφιστάµενη ζήτηση, από την πλευρά των επιχειρήσεων, για οργανωµένους χώρους εγκατάστασης παρακείµενους εκτός του πολεοδοµικού ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 64

5 συγκροτήµατος της Πτολεµαΐδας, µιας και το κέντρο της πόλης έχει κορεστεί. Το πάγιο αυτό αίτηµα των επιχειρήσεων, συνδυάζεται µε την ανάγκη για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας που πηγάζουν από την συγκέντρωση επιχειρήσεων σε έναν οργανωµένο χώρο. Τη συµβατότητα µε τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Την συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος της πόλης της Πτολεµαΐδας κυρίως µέσω της αποσυµφόρησης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Πτολεµαΐδας από τον κυκλοφοριακό φόρτο που συνεπάγονται µια σειρά από επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Την αξιοποίηση του ρόλου της περιοχής ως ενεργειακού κέντρου της χώρας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στο βιοµηχανικό συγκρότηµα της ΑΕΒΑΛ θα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µια υφιστάµενη αργούσα υποδοµή, η οποία διαθέτει όλα τα απαιτούµενα δίκτυα υποδοµής και µπορεί µε µικρής κλίµακας παρεµβάσεις να αποτελέσει πόλο επιχειρηµατικής ανάπτυξης για την περιοχή Το ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ Το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα παραγωγής Αζωτούχων Λιπασµάτων της Πτολεµαΐδας κατασκευάστηκε µε δαπάνες του ελληνικού ηµοσίου και την κοινοπραξία UHDE/CASALE. Η σχετική σύµβαση υπογράφηκε στις 30/1/1959 και επικυρώθηκε µε το νόµο 3946/1959. Η ανέγερση του συγκροτήµατος τελείωσε τον Νοέµβριο του 1963, οπότε άρχισε η δοκιµαστική λειτουργία που κράτησε µέχρι την 30/4/1965. Η παραλαβή του συγκροτήµατος από το Ελληνικό ηµόσιο πραγµατοποιήθηκε κατά τον Απρίλιο του Στις 31/12/1964 το εργοστάσιο µε όλες τις εγκαταστάσεις του µεταβιβάστηκε στην Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), µε κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας. Στις 15/9/1965 η ΕΤΒΑ ίδρυσε την ΑΕΒΑΛ µε µετοχικό κεφάλαιο δρχ, η οποία ανέλαβε την λειτουργία του εργοστασίου υπό δική της ευθύνη, µε έδρα της εταιρείας την Πτολεµαΐδα. Σκοπός της ίδρυσης της ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµαΐδα ήταν η αξιοποίηση του τοπικά παραγόµενου λιγνίτη µε την εξαέρωση του οποίου παραγόταν αµµωνία η οποία αποτελεί την κυριότερη ενδιάµεση πρώτη ύλη της λιπασµατοβιοµηχανίας λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε άζωτο (82%). Τα προϊόντα της ΑΕΒΑΛ από το 1964 µέχρι και τα µέσα του 1995 ήταν αζωτούχα λιπάσµατα (νιτρικά) τα οποία παράγονταν εξ ολοκλήρου από Αµµωνία (ΝΗ3) η οποία για το λόγο αυτό είχε χαρακτηριστεί ως προϊόν στρατηγικής σηµασίας. Μετά τα µέσα του 1995 και µέχρι το πλήρες κλείσιµο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 65

6 της µονάδας τον Ιούλιο του 1997, η εταιρεία παρήγαγε και σύνθετα λιπάσµατα, όχι όµως σε µεγάλες ποσότητες. Τα αζωτούχα λιπάσµατα που παρήγαγε η εταιρεία ήταν: Νιτρική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 34,5%) Ασβεστούχος νιτρική αµµωνία (περιεκ. σε Ν 26% ) Θειική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 21 % ) Νιτροθειική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 26%) Η εταιρεία προκειµένου να αυξήσει την παραγωγή της λόγω της µεγάλης ζήτησης αζωτούχων λιπασµάτων τις δεκαετίες 1960 και 1970 προέβη σε δύο διαδοχικές επεκτάσεις µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και τη συµπίεσης του κόστους παραγωγής. Η πρώτη από αυτές πραγµατοποιήθηκε το και είχε στόχο την άρση των στενωµάτων των παλαιών εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της παραγωγής. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανερχόταν σε 314 εκατ. δρχ. Η δεύτερη, πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα και είχε ως στόχο την αύξηση της παραγωγής κατά το 50% περίπου. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της φάσης αυτής ανερχόταν σε 900 εκατ.δρχ. Μέχρι το 1985 όλη την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ την απορροφούσε η ΑΤΕ. Από το 1985 µέχρι και την 1/5/1992, ηµεροµηνία απελευθερώσεως της αγοράς λιπασµάτων, την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ απορροφούσε υποχρεωτικά η ΣΥΝΕΛ ΑΕ, που είναι συνεταιριστική εταιρεία µεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας και Συνεταιρισµών. Ο καθορισµός από το ηµόσιο των τιµών αγοράς λιπασµάτων από τις ελληνικές βιοµηχανίες (ΕΧ FACTORΥ) µέσω της ΣΥΝΕΛ ΑΕ γίνονται µέχρι τις 30/4/92, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 760/48 µε βάση την απολογιστική κοστολόγηση. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς λιπασµάτων την 1/5/1992 και την κατάργηση του νόµου 760/48 η ΑΕΒΑΛ διέθεσε την παραγωγή της στην εσωτερική αγορά µόνη της, µέχρι τις 30/9/1993. Από 1/10/93 και µέχρι τον Ιούλιο του 1997 διέθετε όλη την παραγωγή της µέσω ΣΥΝΕΛ. Καθώς περνούσαν τα χρόνια η εταιρεία δυσκολευόταν ολοένα και περισσότερο να ανταγωνιστεί τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες λιπασµατοβιοµηχανίες, καθώς το δικό της προϊόν ήταν συγκριτικά ακριβότερο από των άλλων. Η αιτία ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του απαρχαιωµένου τµήµατος παραγωγής αµµωνίας και ο µεγάλος αριθµός εργαζοµένων. Άλλες αιτίες που έχουν επισηµανθεί είναι ο προστατευτισµός του ηµοσίου και η καλλιέργεια δηµοσιοϋπαλληλικής κουλτούρας, καθώς και η απόλυτη σύγχυση των προγραµµάτων εκσυγχρονισµού σε σχέση µε τους στόχους της εταιρεία. Έτσι µετά το 1985 κρίθηκε αναγκαίο να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα εξυγίανσης που στην πρώτη φάση του περιελάµβανε τη διακοπή λειτουργίας των αντιοικονοµικών µονάδων παραγωγής θειικού οξέος και θειικής αµµωνίας. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τέθηκε ως στόχος η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας όλου του συγκροτήµατος αµµωνίας που θα ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 66

7 συνοδευόταν από την ανάλογη µείωση του προσωπικού. υστυχώς όµως η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε γιατί το Ιούνιο του 1991 η ΕΗ σταµάτησε να ηλεκτροδοτεί το εργοστάσιο, επειδή η ΑΕΒΑΛ αδυνατούσε να εξοφλήσει τα χρέη της προς αυτήν. Η κατάσταση αυτή προέκυψε, διότι η ΣΥΝΕΛ ΑΕ δεν εξοφλούσε τις δικές της οφειλές προς την ΑΕΒΑΛ. Πάντως το αποτέλεσµα ήταν η µονάδα να πάψει να λειτουργεί για 7 µήνες περίπου και η εταιρεία να υποστεί τεράστια οικονοµική ζηµιά που ανέρχεται σε 1,5 δις δρχ. Για να µπορέσει λοιπόν να επαναλειτουργήσει η ΑΕΒΑΛ κατέβαλε στη ΕΗ το πόσο των 220 εκατ. δρχ. Παρά τις προσπάθειες αυτές όµως το εργοστάσιο έπαψε να λειτουργεί από το 1997 και όλο σχεδόν το προσωπικό της απολύθηκε. Η ΕΤΒΑ για να περιορίσει την ζηµία και για να ξεπληρώσει τα χρέη της εταιρείας, κυρίως προς τη ΕΗ, άρχισε µετά από άκαρπες προσπάθειες να την πουλήσει την διαδικασία πλειστηριασµού. Συγκεκριµένα έγιναν τρεις προσπάθειες πλειστηριασµού, αρχικά ολόκληρης της ΑΕΒΑΛ, και µετά την αποτυχία τους ξεκίνησαν πλειστηριασµοί για την τµηµατική της πώληση. Αλλά και αυτές οι προσπάθειες δεν έδωσαν αποτελέσµατα. Το κλείσιµο της ΑΕΒΑΛ είχε ως αποτέλεσµα να διαταραχτεί η οικονοµική ισορροπία και η ανάπτυξη της περιοχής, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την οριστική διακοπή της λειτουργίας της απασχολούνταν σε αυτήν πάνω από χίλια άτοµα. Γι αυτό και από την πρώτη στιγµή ενδιαφέρθηκε για την τύχη της ο ήµος Πτολεµαΐδας. Αρχικά έγιναν προσπάθειες να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, κάτι που όµως αποδείχτηκε αδύνατο. Στη συνέχεια ο ήµος ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση των εγκαταστάσεων και την αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων. Στην προσπάθειά του να πετύχει τη µεταβίβαση σε αυτόν του χώρου και της κινητής περιουσίας της ΑΕΒΑΛ ο ήµος συνεργάστηκε µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη διεύθυνση της ΕΤΒΑ και όλους τους τοπικούς φορείς. Το σχέδιο προέβλεπε την ένταξη των προτεινόµενων αναπτυξιακών δράσεων σε διάφορα προγράµµατα και κυρίως στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ο ήµος άλλωστε θεωρεί το χώρο της ΑΕΒΑΛ αναπόσπαστο κοµµάτι της πόλης της Πτολεµαΐδας και γι αυτό το λόγο κατέθεσε µια σειρά από προτάσεις για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεών της προβλέποντας ότι µε αυτές θα µπορούσε να δοθεί λύση στο πρόβληµα της ανεργίας και να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης, ακόµα και µετά την εποχή του λιγνίτη. Τελικά ο ήµος πέτυχε να αποκτήσει την ΑΕΒΑΛ, ενώ παράλληλα η ΕΗ υποχώρησε στις απαιτήσεις της και παρέγραψε τα παλιά χρέη της εταιρείας. Έτσι σήµερα ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται στα χέρια του ήµου Πτολεµαΐδας, και συνεπώς της τοπικής κοινωνίας, και δίνει στην περιοχή µια µοναδική ευκαιρία να προωθήθούν αναπτυξιακές προτάσεις για την αξιοποίησή της µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων Πλεονεκτήµατα της θέσης εγκατάστασης Η προτεινόµενη θέση εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµαΐδας παρουσιάζει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία ενισχύουν σηµαντικά τη σκοπιµότητα ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 67

8 αξιοποίησης της συγκεκριµένης περιοχής µέσω της δηµιουργίας µιας επιχειρηµατικής υποδοµής. Πιο συγκεκριµένα: Εγγύτητα µε αστικό κέντρο. Η ΑΕΒΑΛ απέχει µόλις 2 χλµ από την πόλη της Πτολεµαΐδας, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της περιφέρειας. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει άµεση πρόσβαση σε µια σειρά από δηµόσιες και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις. Βέβαια, προβλέπεται η εγκατάσταση τέτοιου είδους υπηρεσιών µελλοντικά και στους χώρους του ΒΙΟ.ΠΑ. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει άµεση εξυπηρέτηση της περιοχής, και συνεπώς και των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν και κάλυψη αντίστοιχων αναγκών τους. Σύνδεση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών. Η σύνδεση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών είναι άµεση και έτοιµη. Η σύνδεση µε την Εγνατία Οδό είναι άµεση, µέσω του κλειστού αυτοκινητόδροµου, όπου ο κόµβος απέχει µόλις 1 χλµ από το χώρο της ΑΕΒΑΛ. Μέσω της Εγνατίας οδού, η περιοχή συνδέεται µε τους άξονες Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή (σύνδεση µε Αλβανία διευρωπαϊκός άξονας) και Κοζάνη Φλώρινα Νίκη (σύνδεση µε FYROM πανευρωπαϊκός διάδροµος). Επιπλέον, υπάρχει σιδηροδροµική γραµµή η οποία διέρχεται από το γήπεδο εγκατάστασης της ΑΕΒΑΛ και µπορεί να εξυπηρετήσει και αυτή. Η ΑΕΒΑΛ µέσω της Εγνατίας Οδού έχει πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη και στο Αεροδρόµιο Μακεδονία. Συνεπώς η θέση της περιοχής, ως προς τα χερσαία δίκτυα µεταφορών την καθιστά ως ένα σηµείο αναφοράς για την επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προς αυτές της κατευθύνσεις. Ύπαρξη αναγκαίων υποδοµών. Στην περιοχή υφίστανται όλες οι απαραίτητες υποδοµές. Συγκεκριµένα η περιοχή διαθέτει εσωτερικό οδικό δίκτυο συνολικού µήκους, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο µήκους, δίκτυο χηµικών και βιοµηχανικών υδάτων συνολικού µήκους, δίκτυο οµβρίων υδάτων, δύο δίκτυα ατµού, δίκτυο ψυκτικού νερού, δίκτυο νερού γενικής χρήσης, δίκτυο νερού τροφοδοσίας λεβήτων, δίκτυο νερού αφαλάτωσης και φυσικά δίκτυα ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών και δίκτυο αποχέτευσης. Ως προς το θέµα του αποδέκτη των ανθρωπογενών λυµάτων του ΒΙΟ.ΠΑ., καθώς δεν προβλέπεται να υπάρχουν βιοµηχανικά λύµατα που χρήζουν επεξεργασίας, αυτά θα διατίθενται στο υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης του ήµου Πτολεµαΐδας, το οποίο διέρχεται σε πολύ µικρή απόσταση. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο υψηλός αυτός βαθµός ετοιµότητας, δίνει σαφές πλεονέκτηµα στην περιοχή για τη δηµιουργία ΒΕΠΕ, αφού το απαιτούµενο κόστος θα είναι πολύ µικρό σε σύγκριση µε τη δυναµική της έκτασης. Βέβαια προβλέπεται η αναβάθµιση και η συντήρηση των δικτύων εκείνων που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση των εγκατεστηµένων δραστηριοτήτων του ΒΙΟ.ΠΑ... Τα προαναφερόµενα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης περιοχής εγκατάστασης ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στα Κριτήρια Αξιολόγησης των Περιοχών για την ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 68

9 εγκατάσταση ΒΕΠΕ, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη Μελέτη Προσανατολισµού για ΒΕΠΕ Εθνικής Εµβέλειας (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., 2004, σελ.138), και ειδικότερα: Εγγύτητα σε αστικό κέντρο Πτολεµαϊδα και µικρή απόσταση από την Κοζάνη όπου είναι το κέντρο της Περιφέρειας. Γειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Κοζάνης, ΚΤΕΣΚ. Εξυπηρέτηση από διεθνή δίκτυα µεταφορών Εγνατία Οδός Εξυπηρέτηση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ο νοµός Κοζάνης βρίσκεται µεταξύ των νοµών µε τον υψηλότερο δείκτη ευρυζωνικότητας (τιµή 4), τιµή η οποία εκφράζει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της ΑΕΒΑΛ είναι αναµφισβήτητα και ο υψηλός βαθµός ετοιµότητας που τη διακρίνει ως προς τις υποδοµές (συνεπάγεται χαµηλό κόστος επένδυσης) θα µπορούσαµε να πούµε ότι «επιβάλλει» την αξιοποίηση του συγκεκριµένου χώρου µέσου του καθορισµού του ως βιοµηχανική και επιχειρηµατική περιοχή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ζήτηση χώρων για εγκατάσταση επιχειρήσεων πλησίον της πόλης της Πτολεµαΐδας Η σύγχρονη εµπειρία και πρακτική γύρω από το θέµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης επιβάλλει την χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων στους οποίους πρέπει να συγκεντρώνονται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µιας περιοχής. Οι λόγοι που επιβάλλουν µια τέτοια εξέλιξη ανάγονται σε οικονοµικούς και χωροταξικούς παράγοντες, ωστόσο ο πιο σηµαντικός θεωρείται το γεγονός ότι η οικονοµική διαδικασία καθώς αναπτύσσεται απαιτεί όλο και περισσότερο χώρο. Η έντονη πίεση για διαθέσιµο χώρο πηγάζει από το γεγονός ότι το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πτολεµαΐδας, και ειδικότερα το κέντρο είναι πλέον κορεσµένο και δεν προσφέρει ιδιαίτερες ευκαιρίες για την εγκατάσταση βιοτεχνιών, µικρών βιοµηχανιών και επαγγελµατικών εργαστηρίων. Πολλές τέτοιες επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες πλησίον του Π.Σ. Πτολεµαΐδας, κάνοντας έτσι επιτακτική την ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες εγκατάστασης και µετεγκατάστασης βιοτεχνικών µονάδων και επαγγελµατικών εργαστηρίων που έως σήµερα εγκαθίστανται απρογραµµάτιστα στον αστικό ιστό (εντός ή εκτός) της πόλης. Η λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. αναµένεται ότι θα δώσει άµεσες λύσεις σε πολλές από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη λύση άλλων σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πόλη της ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 69

10 Πτολεµαΐδας, όπως είναι τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα, ο θόρυβος, η ρύπανση κ.α. Η παροχή νέων οργανωµένων χώρων εγκατάστασης προς τις επιχειρήσεις της περιοχής θα συµβάλλει και στη διεύρυνση της απασχόλησης: λόγω των νέων θέσεων εργασίας που αφορούν τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις που θα επεκτείνουν την δραστηριότητά τους. Σ αυτές τις θέσεις θα πρέπει να προστεθούν και εκείνες που θα δηµιουργηθούν από την προσέλκυση και άλλων επιχειρήσεων στην περιοχή, που θα προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, λόγω των περιορισµών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένες σήµερα και δεν µπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους όπως θα επιθυµούσαν Στο θέµα της απασχόλησης δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, και οι οποίες θα καλυφθούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από εργαζόµενους της περιοχής (εργάτες, τεχνίτες, µηχανικοί κλπ) Επίτευξη οικονοµιών συσπείρωσης Η σύγχρονη εµπειρία και πρακτική γύρω από το θέµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης, επιβάλλει την χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων, στους οποίους πρέπει να συγκεντρώνονται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό και µέσω της παροχής µιας σειράς υποδοµών και διευκολύνσεων σ αυτούς τους χώρους εγκατάστασης, ενισχύεται η βιοµηχανική ανάπτυξη µιας περιοχής και επιτυγχάνονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, τα οποία εκφράζονται µέσα από τις οικονοµίες συσπείρωσης. Oι οικονοµίες συσπείρωσης είναι διάφορα πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την τοπική συσπείρωση περισσότερων επιχειρήσεων. ιακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1) πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την επέκταση της παραγωγής µιας επιχείρησης σε µια καθορισµένη τοποθεσία (οικονοµίες κλίµακας -large scale economics), 2) πλεονεκτήµατα που προκαλούνται από την τοπική συγκέντρωση οµοειδών επιχειρήσεων (localisation economics) και 3) πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την τοπική συγκέντρωση επιχειρήσεων διάφορων κλάδων δραστηριότητας (urbanisation economics). Tα πλεονεκτήµατα 2 και 3 λέγονται συνήθως εξωτερικές οικονοµίες (external economics) γιατί προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 70

11 Για την συγκεκριµένη περίπτωση του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµαΐδας δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν σηµαντικά για ένα πρώτο χρονικό διάστηµα 5 έως 10 ετών τα πλεονεκτήµατα α και γ. Tα πλεονεκτήµατα όµως β είναι ιδιαίτερα ισχυρά, εάν µάλιστα ληφθεί υπ' όψη η προβλεπόµενη παροχή υπηρεσιών από τον Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ.., για τις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο κεφάλαιο που αφορά τον Φορέα διοίκησης και διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ.. Πτολεµαΐδας. Λόγω παροχής έτοιµης υποδοµής µε χαµηλό κόστος, δηµιουργίας εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας και υιοθέτησης του ΒΙΟ.ΠΑ. σαν ενιαίας µονάδας η αντιµετώπιση των προβληµάτων κάνει πιο εύκολη την λύση τους. Ειδικότερα, το ΒΙΟ.ΠΑ. θα επιλύσει µια σειρά από προβλήµατα των επιχειρήσεων που αφορούν τις ανεπάρκειες στο management και την αναποτελεσµατική κρατική δράση. Επιπλέον: θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης θα ενισχύσει τις επενδύσεις, θα διαφοροποιήσει την βιοµηχανική υποδοµή και την ανάπτυξη των βιοµηχανικών συµπλεγµάτων θα αυξήσει την παραγωγικότητα θα βελτιώσει τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας και θα µειώσει το µεταφορικό κόστος 2 Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο ΒΙΟ.ΠΑ. καθώς και η ανάληψη προσφοράς των υπηρεσιών Marketing, οργάνωσης επιχειρήσεων και πληροφόρησης, από τον αντίστοιχο φορέα, σε µια δεύτερη φάση αναµένεται να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο όλες τις κατηγορίες πλέον των οικονοµιών συσπείρωσης, που ακόµη και µε τις απαισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη ορισµένων µεγεθών (πληθωρισµός, εργατικές αµοιβές κλπ.) θα ωφελήσουν σηµαντικά τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις Συµβολή στην αναστροφή της φθίνουσας πορείας του Νοµού Κοζάνης Η δηµιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στην Πτολεµαΐδα εκτιµάται ότι θα συµβάλλει ουσιαστικά στην γενικότερη προσπάθεια ανάσχεσης της φθίνουσας πορείας που διακρίνει το Νοµό κατά τα τελευταία χρόνια. Μιας φθίνουσας πορείας η οποία είναι κατά κύριο λόγο απόρροια των εξής λόγων: 2 Η υπηρεσία που θα προσφέρει µια εξειδικευµένη κοινοπρακτική ενδεχοµένως εταιρεία συνίσταται στο να οργανώσει, σε συνεργασία, µε µεταφορικές εταιρείες της περιοχής, ένα δίκτυο εξυπηρέτησης µεγαλύτερου αριθµού επιχειρήσεων, ανά δροµολόγιο φορτηγού, και στον συντονισµό, από εκεί και πέρα αυτού του δικτύου. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 71

12 Ο αγροτικός τοµέας στο σύνολό του χαρακτηρίζεται από χαµηλή παραγωγικότητα και ακολουθεί µία φθίνουσα πορεία, µε ιδιαίτερα προβλήµατα στην παραγωγή προϊόντων όπως ο καπνός, τα όσπρια και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο νοµό σηµειώνει µέτριες επιδόσεις, ενώ η δραστηριότητα της αλιείας συνεχίζει να είναι ιδιαίτερη περιορισµένη. Εξαιτίας της κυριαρχίας της γούνας και της παραγωγής ενέργειας και ορυκτών οι υπόλoιπoι µεταπoιητικoί κλάδoι απoτελoύvται από µικρές σχετικά βιoτεχvίες µε µεγάλη διασπoρά και µη ευέλικτα επίπεδα λειτoυργίας. Η παρατεταµένη ύφεση του πρωταγωνιστικού για την τοπική οικονοµία κλάδου της γούνας δεν αφήνει σηµαντικά περιθώρια ανάκαµψης στην τοπική οικονοµία. Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σε σχέση µε το σύνολο της χώρας και η συνεχιζόµενη αδυναµία καθετοποίησης παραγωγής και αποτελεσµατικής προώθησης των τοπικών προϊόντων. Η ανάπτυξη του παραεµπορίου, το οποίο έχει δηµιουργήσει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στις εµπορικές επιχειρήσεις της περιοχής. Ο προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατικός όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων στο Νοµό. Συνεπώς είναι σκόπιµο να προχωρήσει κάθε ενέργεια υποστήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή, κατεύθυνση στην οποία ανταποκρίνεται και το προτεινόµενο έργο ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ & ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού Σύµφωνα µε το χωροταξικό σχεδιασµό της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472/Β/ ), η Περιφέρεια αποτελεί ακριτική ενότητα στα βόρεια σύνορα της χώρας. Τα νέα οικονοµικά δεδοµένα της Νοµισµατικής Ένωσης και η πολιτική ανάπτυξης των υποδοµών, των επικοινωνιών και της στήριξης των επιχειρήσεων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν το πλαίσιο που οδηγεί σε διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία της Περιφέρειας. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζουν η Εγνατία Οδός και οι Κάθετοι Άξονες. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών και η εκτέλεση έργων οδικών υποδοµών στις προς βορρά περιοχές και µελλοντικούς εταίρους στην Ε.Ε. θα δηµιουργήσει θετικές επιπτώσεις στην «ενδοχώρα» της Περιφέρειας, τόσο στο αναπτυξιακό της πρότυπο όσο και στη συνοχή της. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 72

13 Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί το δίπολο Κοζάνης Πτολεµαΐδας που έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, στο οποίο διαρθρώνονται το Αµύνταιο και η Φλώρινα προς Βορρά και τα Γρεβενά προς νότο. Παρά τις προσπάθειες επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στη βασική παραγωγική δοµή της Περιφέρειας, εκτός από τις συγκεκριµένες παραδοσιακές δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και κάποιες καινοτοµικές σε αυτόν, κυριαρχούν δυο βασικοί άξονες, όπου χωροθετούνται η βιοµηχανία και βιοτεχνία: Ο άξονας εξόρυξης λιγνίτη ηλεκτροπαραγωγής (Φλώρινα Αµύνταιο Πτολεµαΐδα Σαριγκιόλ). Ο άξονας της γούνας (Καστοριά Άργος Ορεστικό Σιάτιστα Βόϊο). Σύµφωνα πάντα µε το χωροταξικό σχεδιασµό, στην αναπτυξιακή διαδικασία της τρέχουσας περιόδου που εξετάζεται προβλέπεται η ενδυνάµωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τη δηµιουργία κοινών δοµών εκπαίδευσης, προώθησης προϊόντων, τεχνικής στήριξης, διάχυσης πληροφοριών, καινοτοµιών κ.λ.π., τη συγκρότηση και τη δηµιουργία των δοµών αυτών µπορούν να αναλάβουν είτε οι επαγγελµατικές ενώσεις είτε πρόσφορες αυτοδιοικητικές οντότητες (όπως στην προκειµένη περίπτωση ο ήµος Πτολεµαΐδας). Καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα της Περιφέρειας θα αποτελέσουν οι εξελίξεις στον τοµέα της γούνας και της ενέργειας. Σε ότι αφορά τη γούνα, είναι απαραίτητη η προσαρµογή του όλου κυκλώµατος στον ανταγωνισµό της διεθνούς αγοράς και η δηµιουργία κοινών δοµών στήριξης της εµπορίας των προϊόντων. Σε ότι αφορά την ενέργεια, τα ερωτήµατα συνίστανται στις επιπτώσεις στον κλάδο από την απελευθέρωση της αγοράς, από την εισαγωγή στο κύκλωµα του φυσικού αερίου και από την τεχνική και οικονοµικά βιώσιµη δυνατότητα του συµβιβασµού της παραγωγής ενέργειας από τους πόρους της περιοχής µε τις επιπτώσεις της διαδικασίας αυτής µακροχρόνια στο περιβάλλον. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η διαφοροποίηση του προτύπου του δευτερογενή τοµέα µε στόχο τον περιορισµό της εξάρτησης της οικονοµίας της Περιφέρειας από τους δύο σήµερα κυρίαρχους τοµείς. Όσον αφορά τη σχετική πρόβλεψη από το ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας, το Μέτρο 2.2. αναφέρεται στην «Ανάπτυξη επιχειρηµατικών υποδοµών και δραστηριοτήτων» εντάσσονται 2 δράσεις σχετικές µε τις οργανωµένες βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές υποδοµές. Συγκεκριµένα, η δράση «Ολοκλήρωση υφιστάµενων επιχειρηµατικών υποδοµών» αναφέρεται στην ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ Κοζάνης και σε συµπληρωµατικές δράσεις στις λοιπές υφιστάµενες επιχειρηµατικές υποδοµές της Περιφέρειας ενώ, η δράση «ηµιουργία νέων επιχειρηµατικών υποδοµών» περιλαµβάνει δραστηριότητες για τη δηµιουργία ΒΙΟΠΑ αλλά και λοιπών επιχειρηµατικών υποδοµών στην Περιφέρεια. Τιµή στόχος για τη δράση αυτή είναι 2 νέα ΒΙΟΠΑ, εκ των οποίων το ένα µπορεί να είναι το ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 73

14 ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ. Ακολουθεί µια περισσότερη αναλυτική αναφορά στο προαναφερόµενο µέτρο, προκειµένου να ενισχυθεί η σκοπιµότητα υλοποίησης του προτεινόµενου ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας και να δειχθεί ότι είναι απόλυτα σύµφωνο µε το σχεδιασµό και τους στόχους που έχουν τεθεί από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των επιχειρηµατικών υποδοµών στην περιοχή Το Μέτρο 2.2. του ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας «Ανάπτυξη επιχειρηµατικών υποδοµών και δραστηριοτήτων» Συνοπτική Παρουσίαση Υπάρχουσας Κατάστασης Οι βασικές επιχειρηµατικές υποδοµές στη υτική Μακεδονία κρίνονται ικανοποιητικές. Λειτουργεί µία Βιοµηχανική Περιοχή στη Φλώρινα, που ιδρύθηκε το 1983, έχει συνολική έκταση 1000 στρεµµάτων και είναι εγκατεστηµένες 12 επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το Π.. 136/86 έχουν θεσµοθετηθεί οι Βιοµηχανικές Περιοχές Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, οι οποίες όµως δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των βασικών υποδοµών της ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης, ενώ στην 3η Προγραµµατική Περίοδο θα υλοποιηθούν και τα συµπληρωµατικά έργα που απαιτούνται ώστε να καταστεί λειτουργική. Έχουν δηµιουργηθεί και ξεκίνησαν ή ξεκινούν άµεσα τη λειτουργία τους το ΒΙΟΠΑ Εράτυρας, το ΒΙΟΠΑ Σιάτιστας ενώ µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην 2 η Προγραµµατική Περίοδο ολοκληρώνεται το ΒΙΟΠΑ Ξύλου-Επίπλου Κοζάνης. Έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί το Εκθεσιακό Κέντρο υτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, ενώ λειτουργεί το Εκθετήριο ηµοπρατήριο γούνας στην Καστοριά (Ε ΗΚΑ). Ακόµη ολοκληρώθηκε το έργο του Κέντρου Γούνας Καστοριάς για τη στήριξη και ανάπτυξη του κλάδου της γούνας µε έµφαση στην καθετοποίηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν ενιαίες οργανωµένες επιχειρηµατικές υποδοµές σε σηµαντικούς κλάδους της περιφερειακής οικονοµίας (µάρµαρο, µέταλλο). Πλεονεκτήµατα υνατά σηµεία Ικανοποιητική παρουσία βασικών επιχειρηµατικών υποδοµών Γειτνίαση της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µε τις χώρες των υτικών Βαλκανίων Ευνοϊκή θέση της Περιφέρειας και της χωροθέτησης των επιχειρηµατικών υποδοµών σε σχέση µε τα µεγάλα οδικά δίκτυα (Εγνατία, κάθετοι οδικοί άξονες) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 74

15 Προβλήµατα Περιορισµοί αποτελούν τα ακόλουθα: Χαµηλός ρυθµός δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων Έλλειψη δικτύων συνεργασιών επιχειρήσεων Μικρό µέγεθος οικογενειακός χαρακτήρας επιχειρήσεων Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για τη χωροθέτηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων και την άµβλυνση των προβληµάτων, απαιτούνται δράσεις ολοκλήρωσης και συµπλήρωσης των υποδοµών στήριξης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για: την ορθολογική χωροθέτηση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών εγκατάστασης επιχειρήσεων σε οργανωµένους χώρους (οµαλότερες οικονοµικές συνθήκες λειτουργίας, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης), την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών µεταξύ των επιχειρήσεων και µεταφοράς σύγχρονης τεχνολογίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία των κοινών υποδοµών για διαχείριση απόβλητων και παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ασφάλειας της εργασίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και συνθηκών συγκράτησης και αξιοποίησης του ενδογενούς δυναµικού της Περιφέρειας και την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης της Περιφέρειας υτ.μακεδονίας. Αποτελεί κύριο Στόχο του Μέτρου η αξιοποίηση των ιευρωπαϊκών ικτύων µε τη λειτουργική διασύνδεσή τους µε τις επιχειρηµατικές υποδοµές και η ενίσχυση του κοµβικού επιχειρηµατικού ρόλου της Περιφέρειας στα υτικά Βαλκάνια καθώς και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Ειδικότεροι στόχοι αποτελούν: 1. Ολοκλήρωση επιχειρηµατικών υποδοµών της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 2. Ανάπτυξη νέων υποδοµών στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 75

16 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 4. Προστασία του περιβάλλοντος Συνάφεια Συµπληρωµατικότητα µε Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και άλλα Μέτρα Η κατασκευή των µεγάλων οδικών αξόνων (κάθετοι οδικοί άξονες) και των άλλων υποδοµών µεταφορών υπό το πνεύµα των συνδυασµένων µεταφορών και εξυπηρέτησης µετακινήσεων προϊόντων και ατόµων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Υποδοµές Μεταφορών του Άξονα Προτεραιότητας 2 Αξιοποίηση ιευρωπαϊκών ικτύων από τα Αστικά και Παραγωγικά Κέντρα της Περιφέρειας, η ύπαρξη και η βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδοµών και των άλλων οικονοµικών υποδοµών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτελεσµατική λειτουργία των επιχειρηµατικών υποδοµών. Επιπλέον οι δράσεις του µέτρου θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά και προωθητικά για τις δράσεις ενίσχυσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των µέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 4 Αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας Ιεράρχηση Αναγκών και Προτεραιοτήτων Σηµαντικότητα για την Επίτευξη των Στόχων Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου, τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηµατικών πόρων και τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων πρέπει οι δράσεις να εστιαστούν: στην ολοκλήρωση-συµπλήρωση επιχειρηµατικών υποδοµών της προηγούµενης περιόδου. στη δηµιουργία νέων απαιτούµενων υποδοµών στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος µε έµφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας και την αξιοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων και των άλλων µεγάλων βασικών υποδοµών της Περιφέρειας Κατηγορίες Πράξεων - Ενδεικτικές Προβλεπόµενες Πράξεις Στο πλαίσιο του Μέτρου, πρέπει να δοθεί υποστήριξη στις παρακάτω Κατηγορίες Πράξεων και Ενδεικτικές ράσεις: Ολοκλήρωση υφιστάµενων Επιχειρηµατικών Υποδοµών: H δράση αναφέρεται στην ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ Κοζάνης, καθώς και σε συµπληρωµατικές δράσεις στις ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 76

17 λοιπές υφιστάµενες επιχειρηµατικές υποδοµές της Περιφέρειας υτ.μακεδονίας (εκθεσιακά κέντρα, εµπορευµατικά κέντρα, κ.α.). ηµιουργία νέων Επιχειρηµατικών Υποδοµών: Περιλαµβάνονται δράσεις για την δηµιουργία ΒΙΟΠΑ αλλά και λοιπών επιχειρηµατικών υποδοµών στην Περιφέρεια υτ.μακεδονίας Αναµενόµενα Αποτελέσµατα - Ποσοτικοποίηση Στόχων Μέτρου είκτες Επίδοσης Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του µέτρου είναι τα ακόλουθα: 1. Αύξηση του αριθµού νέων ΒΕΠΕ στην Περιφέρεια και ολοκλήρωση των υφιστάµενων 2. Αξιοποίηση της υποδοµής των υφιστάµενων ΒΕΠΕ µε αύξηση της πληρότητας τους 3. Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 4. Αύξηση του πλήθους των µεταποιητικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες σε ΒΕΠΕ 5. Προστασία του περιβάλλοντος από την βιοµηχανική ρύπανση-όχληση 6. Βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Ο προσδιορισµός της ποσοτικοποίησης έγινε µε βάση τις προτάσεις των φορέων και την επεξεργασία των στοιχείων από την Α/ΠΕΠ, και δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 4.1. Ποσοτικοί στόχοι του µέτρου Α. ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πηγή Τιµή Βάσης Στόχος 2003 Αριθµός ΒΙ.ΠΕ. 1 80% ισοδύναµου φυσικού αντικειµένου Αριθµός νέων ΒΙΟ.ΠΑ. 3 2 Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αριθµός εξυπηρετούµενων επιχειρήσεων (υφιστάµενες/νέες) εγκατεστηµένες σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ ηµιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης (Ανθρωποέτη) Γ. ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Στόχος Πηγή ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 77

18 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δηµιουργία ΒΙΟΠΑ στην περιοχή της ΑΕΒΑΛ του ήµου Πτολεµαϊδας, όχι µόνο δεν αντίκειται στο στρατηγικό προγραµµατισµό της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, αλλά ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές που τίθενται µέσω του Περιφεριακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την ενίσχυση των επιχειρηµατικών υποδοµών στην περιοχή Το Περιφερειακό κέντρο Κοζάνης Πτολεµαϊδας Η Κοζάνη καλείται να παίξει το ρόλο του περιφερειακού πόλου ανάπτυξης, όχι µόνο σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά αναλαµβάνοντας το ρόλο της πόλης κόµβου στα υτικά Βαλκάνια. Ο αναπτυξιακός ρόλος της Κοζάνης στηρίζεται στην υιοθέτηση και προώθηση µιας σειράς προτεινόµενων παρεµβάσεων ώστε αυτή να εξελιχθεί σε κέντρο παραγωγικών, εµπορικών, επιστηµονικών πανεπιστηµιακών, τεχνολογικών πολιτιστικών και συνεδριακών δραστηριοτήτων, καθώς και κέντρο υπηρεσιών για µια περιοχή ευρύτερη από αυτήν της Περιφέρειας. Τα προτεινόµενα έργα στον τοµέα των µεταφορών συµβάλλουν στην ισχυροποίηση του ρόλου της Κοζάνης (σύνδεση µε την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες, διερεύνηση για την δηµιουργία δικτύου σιδηροδροµικών συνδέσεων, δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου, ολοκλήρωση των έργων υποδοµής στο αεροδρόµιο). Στην ίδια κατεύθυνση συµβάλλει και η προτεινόµενη περαιτέρω ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός των επικοινωνιών. Η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής για στήριξη του δευτερογενούς τοµέα, (ΒΙΠΕ Κοζάνης, εκθεσιακό κέντρο, συνεδριακό κέντρο και ΒΙΟΠΑ) συµβάλλουν στην ενίσχυση του χαρακτήρα της πόλης ως κέντρου παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων, ενώ η δηµιουργία εµπορικού κέντρου πάρκου ως χώρου ανάπτυξης των εµπορικών συναλλαγών θα επιτρέψει την αύξηση της εµπορικής κίνησης και τη στήριξη των τοπικών εµπορικών επιχειρήσεων. Η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης και διεύρυνσης των ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας και η δηµιουργία Πανεπιστηµίου µε έδρα την Κοζάνη µπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη της εφαρµοσµένης έρευνας και στην παραγωγή τεχνογνωσίας, κυρίως στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, επιτρέποντας αφ' ενός την, µέσω της διασύνδεσης του ερευνητικού ιστού µε τις επιχειρήσεις, ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της έρευνας σ' αυτές, αφ' ετέρου τη διάχυση της υπάρχουσας ή της νεοδηµιουργούµενης τεχνογνωσίας σε θέµατα λιγνίτη στις όµορες χώρες. Σε αυτήν τη διαδικασία η Πτολεµαΐδα µπορεί και επιβάλλεται να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο. Η προσπάθεια ανάδειξης της πόλης της Κοζάνης στηρίζεται στον καταµερισµό των ρόλων ανάµεσα στην Κοζάνη και την Πτολεµαϊδα οι οποίες αποτελούν ήδη ένα ισχυρό αστικό δίπολο µε κύριο σηµείο αναφοράς την ενέργεια. Ο αναπτυξιακός ρόλος της Κοζάνης ως προωθητικού κέντρου ανάπτυξης επικουρείται και από την ισχυροποίηση της Πτολεµαϊδας ως ενεργειακού κέντρου ανάπτυξης και εµπορικό ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 78

19 βιοµηχανικού κέντρου. Τη δυναµική αυτής της Πτολεµαΐδας εκτιµάται ότι µπορεί να εκµεταλλευτεί τα µέγιστα, το προτεινόµενο ΒΙΟ.ΠΑ.. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, όπου µεταξύ άλλων προτείνεται να εγκατασταθούν και επιχειρήσεις και φορείς µε δραστηριότητες στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Στον τοµέα του εµπορίου οι προτεινόµενες δράσεις για τη στήριξη δηµιουργία νέων επέκταση και εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων εµπορικών επιχειρήσεων, τη δηµιουργία δικτύων συνεργασιών και την προώθηση των διασυνοριακών εµπορικών σχέσεων, καθώς και η δηµιουργία εµπορικού πάρκου κέντρου στην Πτολεµαϊδα συντελούν στην αύξηση της εµπορικής κίνησης και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ ισχυροποιούν το ρόλο του αστικού αυτού κέντρου ως κέντρου εµπορικής δραστηριότητας. Και προς την κατεύθυνση αυτή, το προτεινόµενο ΒΙΟ.ΠΑ.. µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην πόλη της Πτολεµαϊδας Υφιστάµενες ΒΕΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Κοζάνης Ανταγωνιστικό Περιβάλλον. Στο νοµό Κοζάνης υφίστανται ή υλοποιούνται την περίοδο αυτή οργανωµένες υποδοµές υποδοχής στήριξης των επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα, οι οποίες είναι: 1. Η Βιοµηχανική Περιοχή Κοζάνης στην περιοχή των Κοίλων 2. Το Βιοτεχνικό Πάρκο Κοζάνης µε κλαδικό προσανατολισµό το ξύλο, 3. Το Βιοτεχνικό Πάρκο Σιάτιστας - Πολυδύναµο Κέντρο µε προσανατολισµό την γούνα, 4. Το Βιοτεχνικό Πάρκο Εράτυρας µε ανάλογο προσανατολισµό µε αυτό της Σιάτιστας, Ο χωροταξικός σχεδιασµός προβλέπει ότι εφόσον οι χώροι αυτοί πληρωθούν και προκύψει ανάγκη για τον σχεδιασµό νέων υποδοµών υποδοχής υποστήριξης του τοµέα, αυτές θα πρέπει να χωροθετηθούν µε τα εξής κριτήρια: - Την προσπελασιµότητα δηλαδή χωροθέτηση σε σχέση µε τους µεγάλους οδικούς άξονες. - Περιοχές που έχουν ήδη βιοµηχανικό χαρακτήρα και παράλληλα δεν βρίσκονται σε γεωργική γη α' προτεραιότητας. - Εκτός περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. - Πρόσβαση στις πρώτες ύλες. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 79

20 Οι πιθανές περιοχές βρίσκονται πάνω στον άξονα Φλώρινα Κοζάνη - Πολύµυλος και σε γειτνίαση µε τα αστικά κέντρα από τα οποία διέρχεται ο άξονας αυτός. Το προτεινόµενο Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεµαϊδας είναι συµβατό και ανταποκρίνεται στα εν λόγω κριτήρια. Παρόλο που οι αναφερόµενες ΒΕΠΕ του Νοµού Κοζάνης δεν παρουσιάζουν σηµεία κορεσµού, δίδεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί µια υφιστάµενη αξιόλογη επιχειρηµατική υποδοµή, µε σχετικά ιδιαίτερα χαµηλό κόστος αφού υπάρχουν οι απαραίτητες υποδοµές, προς όφελος του επιχειρηµατικού κόσµου της Πτολεµαϊδας. Το προτεινόµενο Βιοτεχνικό Πάρκο για την περιοχή της Πτολεµαΐδας δε θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τις άλλες βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές περιοχές του Νοµού καθώς αυτές προσανατολίζονται προς συγκεκριµένους κλάδους (γούνα, ξύλο, µάρµαρο), στους οποίους δεν προσανατολίζεται το εν λόγω ΒΙΟ.ΠΑ. Αντίθετα, θα ενταχθεί στο υπό διαµόρφωση πλέγµα των υποδοµών ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Νοµού και της Περιφέρειας ευρύτερα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η συγκέντρωση όλων των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων κοντά στον αστικό ιστό της πόλης έχει συντελέσει στην εµφάνιση φαινοµένων κυκλοφοριακής συµφόρησης και όχλησης. Η λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. αναµένεται ότι δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Η εγκατάσταση και λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. θα θέσει προδιαγραφές λειτουργίας στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, συµβάλλοντας έτσι στην σωστή ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από χωροταξικής άποψης, αποτρέποντας φαινόµενα άναρχης εγκατάστασης επιχειρήσεων και συµβάλλοντας στη διαφύλαξη του ευρύτερου περιβάλλοντος. Από την άλλη η δηµιουργία µιας οργανωµένης βιοµηχανικής υποδοµής, η οποία θα αποτελέσει τόπο εγκατάστασης µικρών βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων µέσης και χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικών εργαστηριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών και φορέων ερευνητικών δραστηριοτήτων αναµένεται και αυτή ότι θα συµβάλλει τα µέγιστα στην αποσυµφόρηση της πόλης και στην αξιοποίηση του µεταφορικού δικτύου της περιοχής, ιδιαίτερα στην ολοκληρωµένη του µορφή. Οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµαΐδας θα αντιµετωπιστούν αναλυτικότερα σε αντίστοιχη µελέτη, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Ν.2545/97. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 80

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» Αρχικό Κείµενο θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πτολεμαΐδας. Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο. Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δήμος Πτολεμαΐδας. Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο. Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμος Πτολεμαΐδας Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα