Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο.ε.σ.φ.α. Α.Ε. 2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της µε το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία Hellenic Gas Transmission System Operator και το διακριτικό τίτλο Hellenic G.T.S.O. ή DESFA. Άρθρο 2 Έδρα 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ήµος Χαλανδρίου. 2. Η Εταιρεία µπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστηµάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής. 3. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας και των µετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό ίκαιο.

2 Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας και των µετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των ικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και µόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόµη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόµος, επιτρεποµένης όµως της διαιτησίας. Άρθρο 3 Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των διασυνδέσεών του, προκειµένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωµένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό. 2. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία: α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και για όσο διάστηµα επιθυµούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Νόµο 3428/2005. β) Προγραµµατίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 3428/2005, στο Ε.Σ.Φ.Α. και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέµει το φορτίο στους Χρήστες και µεριµνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου. γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ν. 3428/2005. δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασµό για τις δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. ε) Εφαρµόζει µηχανισµούς διαχείρισης της συµφόρησης στα σηµεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε µηχανισµούς της αγοράς, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα ιαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειµένου να προάγεται ο ανταγωνισµός, χωρίς διακρίσεις µεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. ηµοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σηµείο εισόδου και εξόδου για τα επόµενα έτη,

3 - 3 - προκειµένου να ενηµερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συµφόρησης. Τηρεί χωριστό λογαριασµό για τη διαχείριση της συµφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισµό του τιµολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης κατά το άρθρο 8 του ν. 3428/2005. στ) Μεριµνά για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. ζ) Συντάσσει κάθε έτος και δηµοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., για τις µεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του, τη δέσµευση µεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συµφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιµετώπισή τους. η) Τηρεί Μητρώο Κατόχων εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας. θ) Επιτρέπει τη ηλούµενη ιαµετακόµιση που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει και ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. ι) Συνάπτει συµφωνίες µε τους ιαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α), ικτύων ιανοµής, καθώς και Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, όπως οι ανωτέρω όροι ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3428/2005, που είναι εγκατεστηµένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, µε σκοπό την ενίσχυση της µεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αµοιβαία συνεργασία. ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του µε διαφάνεια, αµεροληψία και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α., όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων, των µετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους. ιβ) Παρέχει στους ιαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή ικτύων ιανοµής, που συνδέονται µε το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεµένων εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισης και κατανοµής του δυναµικού διασύνδεσης. ιγ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και τη δεσµευµένη µεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισµού, την αποτελεσµατική πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη µεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συµβατό µε την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., µε την επιφύλαξη τήρησης του εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα Ε.Σ.Φ.Α., στο οποίο δηµοσιεύει τις παραπάνω

4 - 4 - πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. ιδ) ηµοσιεύει κατάλογο των τιµολογίων χρέωσης των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόµενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιµολογίων αυτών. ιε) Ενηµερώνει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του νόµου Ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει ή όρους άδειας, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου νόµου. ιστ) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύναψη συµβάσεων µεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συµβάσεων εκχώρησης δεσµευµένης µεταφορικής ικανότητας, οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο, που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. ιζ) Καταρτίζει τον Κανονισµό Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ιη) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του ανατίθενται χάριν του γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του εφοδιασµού, τακτικής παροχής, ποιότητας και τιµών παροχής, προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του κλίµατος και της ενεργειακής αποδοτικότητας. ιθ) Καταρτίζει τον Κώδικα εοντολογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 3428/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. κ) Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης εσωτερικών δικτύων διασυνδεδεµένων ή υπό διασύνδεση πελατών δικτύων Μεταφοράς και ιανοµής Φυσικού Αερίου. κα) Παρέχει κάθε είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές µε τα παραπάνω, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, µέτρησης, πιστοποίησης, διακρίβωσης και βαθµονόµησης εξοπλισµού εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, Συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου (Compressed Natural Gas - CNG) και Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και άλλων. κβ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα σύµφωνα µε το νόµο, την Άδεια που της χορηγείται και τους ισχύοντες Κανονισµούς και Κώδικες. 3. Η Εταιρία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζοµένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν αντιβαίνουν στον σκοπό της, όπως ενδεικτικά :

5 - 5 - α) ιαχείριση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση δευτερευουσών υπηρεσιών ΥΦΑ, δεδοµένου ότι οι εγκαταστάσεις ΥΦΑ ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και υπάγονται στη διαχείριση του ΕΣΦΑ, σε τοµείς όπως: παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πλοίων ΥΦΑ/LNG (Liquified Natural Gas - Υγραέρια), εκφόρτωση, αποθήκευση και µεταφόρτωση φορτίων ΥΦΑ τρίτων, κλπ. β) Υπηρεσίες µελέτης, κατασκευής, διαχείρισης έργου, λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, δικτύων Μεταφοράς και ιανοµής, CNG και YΦΑ, καθώς και υπηρεσίες µετρολογίας και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες. γ) Υπηρεσίες µελέτης, ανάπτυξης, κατασκευής/ εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης πληροφοριακών συστηµάτων παροχής λειτουργικών πληροφοριών φυσικού αερίου, σε διασυνδεδεµένους ή υπό διασύνδεση πελάτες των δικτύων Μεταφοράς και ιανοµής Φυσικού Αερίου. δ) Υπηρεσίες µελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, πιστοποίησης, επιθεώρησης εσωτερικών δικτύων διασυνδεδεµένων ή υπό διασύνδεση πελατών δικτύων Μεταφοράς και ιανοµής Φυσικού Αερίου. ε) Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού ή επιµορφωτικού κέντρου σε θέµατα Ενεργειακής Τεχνολογικής κατεύθυνσης και καυσίµων, καθώς και σε θέµατα ασφάλειας και πυροπροστασίας/πυρόσβεσης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, το οποίο θα µπορεί ενδεικτικά να διοργανώνει σεµινάρια, διαλέξεις, επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά µε τα παραπάνω και στο αντικείµενο της τεχνογνωσίας της Εταιρείας. 4. Επίσης, η Εταιρία προς επίτευξη του σκοπού της µπορεί : α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε οποιοδήποτε τρόπο. β) Να συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, πλην όσων δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, µε την εξαίρεση της περίπτωσης όπου ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 35 επ. του ν. 2773/1999, όπως ισχύει. γ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άµεσα ή έµµεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της. 5. Η Εταιρία έχει, σύµφωνα µε την περίπτωση γ της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, την αποκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου, µε τη

6 - 6 - δυνατότητα εφαρµογής κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών ώστε να προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία διατηρεί η.ε.π.α. Α.Ε., όσον αφορά την απόδοση των πόρων της Εταιρίας. Άρθρο 4 ιάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης µε την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να µειωθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, λαµβανοµένης µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατοµµύρια πενήντα µία χιλιάδες δέκα επτά Ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά ( ,76), είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του Καταστατικού, προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου «Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου» (ΕΣΦΑ) της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ηµόσια Επιχείρηση Αερίου» ( ΕΠΑ) κατά την , σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3428/2005, καθώς και των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 1 του Ν. 2166/1993, σε συνδυασµό µε την από έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας της ελεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601) και την καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου και διαιρείται σε επτά

7 - 7 - εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τέσσερα λεπτά ( 88, 04) Ευρώ η κάθε µία. Άρθρο 6 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δέκα ενδεκάτων (10/11) του συνόλου των µελών του, να εκδώσει οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες ή να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο µε έκδοση νέων µετοχών για ποσό που και στις δύο περιπτώσεις δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς αυτής της εξουσίας αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ή του οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες µπορεί να φθάσει µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που ανανεώθηκε η εν λόγω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου που έχει εγκριθεί µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δέκα ενδεκάτων (10/11) του συνόλου των µελών του, έχει το δικαίωµα µε απόφασή της που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή µερικά µε την έκδοση νέων µετοχών, συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου.

8 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων του άρθρου αυτού, αν τα αποθεµατικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε την αυξηµένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. 4. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. 5. Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 6. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης. Η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων µετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας τους και της τιµής έκδοσης µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό λογαριασµό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 7. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής, την τιµή ή την αναλογία µετατροπής ή τη διακύµανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιµή ή αναλογία µετατροπής θα ορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. εν επιτρέπεται να εκδοθούν µετοχές υψηλότερης ονοµαστικής αξίας από την τιµή έκδοσης των µετατρέψιµων οµολογιών. 8. Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερη του ενός (1) µηνός και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. 9. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται µε ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσµία καταβολής της αύξησης του

9 - 9 - κεφαλαίου αρχίζει από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, δυνάµενη να παραταθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο για ένα (1) ακόµη µήνα. 10. Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό επ ονόµατι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 11. Μέσα στο πρώτο δίµηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή µη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή µη αυτού από το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσµία ενός (1) µήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του οµολογιακού δανείου. 13. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των παραγράφων 11 και 12, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρµόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 7 Μετοχές 1.Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές µετοχές. 2.Οι µετοχές µπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή περισσότερες µετοχές, κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι τίτλοι των µετοχών είναι αριθµηµένοι και φέρουν αύξοντα αριθµό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόµο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου ή του

10 Αντιπροέδρου ή του οριζόµενου αναπληρωτή εκάστου των προηγουµένων και ενός εξουσιοδοτηµένου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα σχετικά µε την έκδοση και τον τύπο των µετοχών ρυθµίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους µετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι µεταγενέστερα ανταλλάσσονται µε οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους, εκτός από τις µερισµαταποδείξεις. Άρθρο 8 1. Οι µετοχές και τα δικαιώµατα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός προσώπων που έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί µιας ή περισσότερων µετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη µετοχή αυτή ή τις µετοχές αυτές, διαφορετικά το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωµάτων αυτών. 2. Η κυριότητα της µετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια, για κάθε µέτοχο, την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµως λαµβανοµένων αποφάσεων των οργάνων της. 3. Η µεταβίβαση των µετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων του µετοχών γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε εφαρµοστέες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Μέτοχοι Άρθρο 9 ικαιώµατα Μετόχων

11 Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά τους µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 2. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή σε περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης µετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε το λόγο της συµµετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. 4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ή την έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο 6 παράγραφος 8 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, µπορεί όµως να αντικατασταθεί µε συστηµένη επί αποδείξει επιστολή επειδή οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους. 5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των µετόχων που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης απ αυτούς. 6. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς µετόχους µπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο.

12 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, µπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η σχετική απόφαση, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και θα δικαιολογεί την τιµή που προτείνεται για την έκδοση των νέων µετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Άρθρο 10 ικαιώµατα Μειοψηφίας 1. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµεροµηνία συνεδρίασής της, που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού.

13 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ιευθυντές, ή σε άλλους εργαζοµένους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς όταν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των µετόχων, ή κατά την κρίση του πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση

14 το ικαστήριο αποφαίνεται αν υποχρεούται η Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 7. Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού τις µετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώµατα αυτά και να τηρούν αυτές κατατεθειµένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους µέχρι: α) την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, β) την έκδοση της απόφασης του αρµοδίου ικαστηρίου, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

15 Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις µετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη Τράπεζα στην Ελλάδα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ιοικητικό Συµβούλιο Άρθρο 11 Σύνθεση και Θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Η Εταιρεία διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) Συµβούλους, ένας από τους οποίους εκπροσωπεί τους εργαζοµένους. Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων εκλέγεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζοµένων στο ιοικητικό Συµβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συµµετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η εκλογή γίνεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισµός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτοµέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1264/1982, όπως αυτός ισχύει σήµερα. Έως τον ορισµό του εκπροσώπου των εργαζοµένων, το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς το µέλος αυτό. 2. Η από οποιαδήποτε αιτία µη εκλογή ή διορισµός ή µη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς το µέλος αυτό.

16 Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, διορίζονται και ανακαλούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µετά τη λήξη της θητείας τους και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να είναι µέτοχοι ή µη µέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιµα και ελευθέρως ανακλητά, πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να µη συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής µε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, µη εκτελεστικά µέλη και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002 εφαρµόζονται αναλογικά. Άρθρο 12 Εξουσία - Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το Νόµο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Ειδικότερα, το ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε δηµόσιας ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα