ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2. Εφαρμογή Κανονισμού (Ισχύς /Τροποποίηση) Ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού ιαδικασία τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού... 7 Άρθρο 3. Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού... 8 Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 8 Άρθρο 4. Οργανωτικές Αρχές - Κατανομή αρμοδιοτήτων... 8 B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 9 Άρθρο 5. Κώδικας εοντολογίας... 9 Άρθρο 6. Εγχειρίδια διαδικασιών λειτουργίας Άρθρο 7. ιαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των ιευθυντικών Στελεχών Πρόσληψη Αξιολόγηση Άρθρο 8. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών Άρθρο 9. Έλεγχος διακίνησης πληροφοριών Εμπιστευτικές πληροφορίες Υποχρέωση εχεμύθειας Απαγόρευση χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών Υποχρέωση ενημέρωσης διοίκησης για συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών Έλεγχος διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 10. Πολιτικές της Εταιρίας Συμμόρφωση Σχέσεις με εργαζόμενους Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας Πολιτική περιβάλλοντος... 17

3 . ΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 11. ιοικητικό Συμβούλιο Αρμοδιότητες ιοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπή Αμοιβών Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Αμοιβές εκτελεστικών μελών Εταιρικός Γραμματέας - Αρμοδιότητες ιαδικασία αξιολόγησης των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών Άρθρο 12. ιευθύνων Σύμβουλος Αρμοδιότητες Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 13. Εταιρικό Κέντρο Corporate Center ομή Εταιρικού Κέντρου Αρμοδιότητες ιευθύνσεων του Εταιρικού Κέντρου Άρθρο 14. Γενική ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Άρθρο 15. Γενική ιεύθυνση Χρηματοοικονομικών Αρμοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Άρθρο 16. Γενική ιοικητική ιεύθυνση Αρμοδιότητες της Γενικής ιοικητικής ιεύθυνσης Άρθρο 17. Γενική ιεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Αρμοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Άρθρο 18. ιεύθυνση Εξαγορών & Συγχωνεύσεων Άρθρο 19. ιεύθυνση Group Corporate Affairs Άρθρο 20. ιεύθυνση Συντονισμού & Ανάπτυξης ιεθνών Σχέσεων Άρθρο 21. Τομείς ραστηριότητας ομή - ιαχωρισμός κατά επιχειρηματική δραστηριότητα Αρμοδιότητες - Ευθύνες Γενικών ιευθυντών των Τομέων ραστηριότητας ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 22. Γνωστοποίηση συναλλαγών Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο... 36

4 22.2. Ενημέρωση υπόχρεων προσώπων Συναλλαγές υπόχρεων προσώπων Έλεγχος συναλλαγών υπόχρεων προσώπων Ζ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 23. Ελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 24. ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προοίμιο Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (στο εξής ο «Εσωτερικός Κανονισμός») της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής η «Εταιρία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει, του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει, του ν. 3340/2005 περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, του ν. 3556/2007 περί προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις και εν γένει των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρίας όπως ισχύει. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στη συνέχεια τροποποιήθηκε αρχικά με την από , στη συνέχεια με την από , , και τέλος με την από απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έκτοτε ισχύει. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καταγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις κάθε θεσμοθετημένου οργάνου, που προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρίας και την κείμενη νομοθεσία. Για τη διαμόρφωση του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού λαμβάνεται υπόψη η οργανωτική δομή της

5 Εταιρίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο εκάστοτε εγκεκριμένο με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου Οργανόγραμμα. Συγκεκριμένα, για την δομή της Εταιρίας ελήφθησαν υπόψη κυρίως: α) Η στρατηγική της Εταιρίας ήτοι, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της Εταιρίας και των θυγατρικών της και συνδεδεμένων εταιριών της (στο εξής ο «Όμιλος») στους τομείς Μεταλλουργίας, Έργων EPC και Ενέργειας. η αύξηση των συνεργιών μεταξύ των κυρίων δραστηριοτήτων του Ομίλου, η διερεύνηση περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου κυρίως μέσω εξαγορών (νέες δραστηριότητες /νέες γεωγραφικές περιοχές), η διερεύνηση δυνατοτήτων διεθνών συμμαχιών και συνεταιρισμών και β) Οι βασικές προοπτικές της Εταιρίας, ήτοι, η διαφοροποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αύξηση μεγεθών μέσω εξαγορών και των προοπτικών ανάπτυξης της αγοράς Ενέργειας. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα που παρατίθεται κατωτέρω η Εταιρία διευθύνεται από το ιοικητικό Συμβούλιο και τον ιευθύνοντα Σύμβουλο (CEO). Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πλήρη οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, υπάγονται οργανωτικά ανάλογα με τη δραστηριότητα τους, σε έναν από τους 3 τομείς δραστηριότητας ήτοι: Μεταλλουργίας, Ενέργειας και Έργων EPC.

6

7 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας. Στον Εσωτερικό Κανονισμό ορίζονται: η οργανωτική δομή της Εταιρίας, οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μελών του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και οι σχέσεις των ιευθύνσεων και Επιτροπών μεταξύ τους, καθώς και αυτών με τη ιοίκηση της Εταιρίας, οι βασικές πολιτικές της Εταιρίας, οι βασικές αρχές και διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας, οι βασικές αρχές λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, οι βασικές αρχές του κώδικα συναλλαγών επί κινητών αξιών της Εταιρίας και οι διαδικασίες της παρακολούθησής τους, και οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 2. Εφαρμογή Κανονισμού (Ισχύς /Τροποποίηση) 2.1. Ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το ιοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύει όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού ιαδικασία τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού θα καθίσταται γνωστό στους εργαζόμενους της Εταιρείας και εν γένει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος δια της αναρτήσεως του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

8 Τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και οι Γενικοί ιευθυντές, μεμονωμένα ή συλλογικά, αξιολογούν περιοδικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Κανονισμού. Μετά από γραπτή εισήγησή τους προς το Γενικό ιοικητικό ιευθυντή και της εν συνεχεία εισήγησης του τελευταίου, το ιοικητικό Συμβούλιο, αξιολογεί και αποφασίζει για τυχόν μεταβολές στον Κανονισμό. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις, τίθεται εις γνώση των υπόχρεων προσώπων. Άρθρο 3. Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρίας, εφόσον δεν έχει ρητά εξαιρεθεί κάποιο από τα κατωτέρω πρόσωπα, εφαρμόζεται από : τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, τον ιευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς ιευθυντές, τους ιευθυντές, και τους Προϊστάμενους των Τμημάτων (στο εξής τα «ιευθυντικά Στελέχη»), τους εργαζόμενους της Εταιρίας που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και τους συνεργάτες της Εταιρίας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση συνεργασίας τους με την Εταιρία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισμό. Όλοι οι ανωτέρω θα αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος ως τα «Υπόχρεα Πρόσωπα». Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 4. Οργανωτικές Αρχές - Κατανομή αρμοδιοτήτων 4.1. Η οργάνωση της Εταιρίας διαχωρίζεται σε Γενικές ιευθύνσεις και ιευθύνσεις, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με διακριτές αρμοδιότητες και συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων. Ο αριθμός, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Γενικών ιευθύνσεων και των ιευθύνσεων

9 καθορίζονται ή τροποποιούνται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτωση, με αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και το Καταστατικό της Εταιρίας Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού ως εκάστοτε ισχύει, αφορούν στην οργάνωση της Εταιρίας, ορίζουν και περιγράφουν τις βασικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Υπόχρεων Προσώπων που υπάγονται σε κάθε Γενική ιεύθυνση και ιεύθυνση αντιστοίχως του ισχύοντος Οργανογράμματος. ιευκρινίζεται ότι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε ειδικότερης ιεύθυνσης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Οργανόγραμμα και δεν αναφέρεται απευθείας στο ιευθύνοντα Σύμβουλο, δύνανται να εξειδικεύονται, διευρύνονται και εν γένει προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρίας από τον αρμόδιο Γενικό ιευθυντή και τον ιευθυντή και εγκρίνονται από τον ιευθύνοντα Σύμβουλο. Εφόσον πρόκειται περί σημαντικής τροποποίησης και κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο, εγκρίνονται από το ιοικητικό Συμβούλιο τροποποιουμένου αναλόγως του Οργανογράμματος Αντιθέτως οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που παρέχονται στους Γενικούς ιευθυντές και ιευθυντές σύμφωνα με τη διάρθρωση όπως απεικονίζεται στο Οργανόγραμμα καθορίζονται, παρέχονται και ανακαλούνται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου. B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 5. Κώδικας εοντολογίας 5.1. Η Εταιρία, για την εύρυθμη λειτουργία της, έχει καθορίσει βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από το σύνολο του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της ως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης Πρωταρχικό στόχο του κώδικα δεοντολογίας της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και επιπέδων εργαζομένων της Εταιρίας.

10 5.3. Η φιλοσοφία της Εταιρίας επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, στην ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και στα ευέλικτα συστήματα διοίκησης. Η ανάγκη καταγραφής κανόνων δεοντολογίας προέκυψε κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας, των αυξημένων υποχρεώσεων αυτής έναντι των εποπτικών οργάνων, από την ύπαρξη σημαντικών πληροφοριών που χειρίζεται μεγάλος αριθμός από τους εργαζομένους της και από την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Η βασισμένη στην εμπιστοσύνη συνεργασία θεωρείται ουσιώδης για την αποδοτική λειτουργία της Εταιρίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων Σημειώνεται ότι οι αρχές που περιγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας, δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την Εργατική Νομοθεσία, τη Νομολογία, τις Συμβάσεις ή τους Κανονισμούς Εργασίας, αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρίας με τους εργαζόμενούς της Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας πρέπει να τηρούν εμπιστευτική κάθε πληροφορία σχετική με την Εταιρία και το αντικείμενο των εργασιών της Οι Γενικοί ιευθυντές, οι ιευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υπογράφουν βεβαίωση μη σύγκρουσης συμφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε προσωπική και επιχειρηματική σχέση έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους με οποιουσδήποτε τρίτους συνεργάζεται η Εταιρία (πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους κ.λ.π.). Επίσης, τα προαναφερθέντα στελέχη είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν στην Εταιρία οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προκύψει μετά την υπογραφή αυτής της βεβαίωσης. Άρθρο 6. Εγχειρίδια διαδικασιών λειτουργίας Η Εταιρία διαθέτει καταγεγραμμένες «διαδικασίες λειτουργίας», οι οποίες είναι εναρμονισμένες και συμβατές με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Οι

11 διαδικασίες και οι πολιτικές περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια λειτουργίας. Η ανάπτυξη και διαχείριση των διαδικασιών της Εταιρίας καθώς και οι διεργασίες ελέγχου της έκδοσης, αναθεώρησης και τροποποίησής τους αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε ιευθύνσεων, που αφορούν οι διαδικασίες, ενώ η δραστηριότητα πληροφορικής εξασφαλίζει την αδιάλειπτο παροχή του κατάλληλου λειτουργικού συστήματος. Τον συντονισμό του ως άνω έργου αναλαμβάνει η Γενική ιοικητική ιεύθυνση σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις. Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ μια νέα διαδικασία απαιτείται η έγκριση από τον αρμόδιο ιευθυντή και τον Γενικό ιευθυντή της Εταιρίας ή τον ιευθύνοντα Σύμβουλο με βάση την εγκεκριμένη οργανωτική δομή. Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Εταιρίας έχει αναπτυχθεί από το τμήμα πληροφορικής ένα σύγχρονο τυποποιημένο σύστημα καταγραφής των εγκεκριμένων διαδικασιών με κωδικοποίηση. Η πρόσβαση στις διαδικασίες, τις μόνιμες οδηγίες και τα έγγραφα ελέγχεται από ένα πλήρες δομημένο σύστημα δικαιωμάτων προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο από τους αρμόδιους εργαζομένους εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης καθορίζονται από τους Υπεύθυνους των ιευθύνσεων και παραχωρούνται και ελέγχονται από το τμήμα Πληροφορικής. Οι διαδικασίες και οι εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή και συνοδεύονται αυτόματα από ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Κάθε διαδικασία και τροποποίηση αυτής είναι προσβάσιμη στο σύστημα και ο χρήστης μπορεί να τη μελετήσει και να την εκτυπώσει. Οι εκδόσεις διαδικασιών και οδηγιών που αντικαθίστανται αρχειοθετούνται, όμως η πρόσβαση των χρηστών είναι δυνατή στην εν ισχύ έκδοση. Οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας αναλύονται στα οικεία εγχειρίδια.

12 Άρθρο 7. ιαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των ιευθυντικών Στελεχών 7.1. Πρόσληψη Σχετικό αίτημα διατυπώνεται από τους άμεσους προϊσταμένους των υπό πρόσληψη ιευθυντικών Στελεχών, το οποίο μεταβιβάζεται προς τη ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται από: Τους Γενικούς ιευθυντές για τους ιευθυντές της οργανωτικής δομής, Το ιευθύνοντα Σύμβουλο για τους Γενικούς ιευθυντές Στη συνέχεια η ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού, αρχικά, εξετάζει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο στελεχικό προσωπικό Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό προχωρεί σε δημοσίευση αγγελίας σε ημερήσια ή περιοδικά έντυπα, ή στο διαδίκτυο ή κατ άλλο αποδεκτό και πρόσφορο τρόπο Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη πρόσληψης στελεχών, όπου απαιτούνται εξειδικευμένα προσόντα αυτά καθορίζονται από τους αρμόδιους της παρ και, είναι δυνατή η αναζήτηση υποψηφίων μέσω εξειδικευμένων συμβούλων με ευθύνη της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναμικού του Ομίλου Ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης στην οποία συμμετέχει ο αρμόδιος Γενικός ιευθυντής, ώστε να επιλεχθεί ο πλέον κατάλληλος για τη θέση υποψήφιος και η τελική επιλογή γίνεται από τον ιευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους Γενικούς ιευθυντές ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των ιευθυντών διενεργείται μία φορά κάθε έτος και συντονίζεται από τη ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού Αρμόδιος για την αξιολόγηση των ιευθυντικών Στελεχών είναι ο ιευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί ιευθυντές.

13 Κατόπιν της αξιολόγησης των ιευθυντικών Στελεχών για το τρέχον έτος βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση της απόδοσής τους κατά τη διάρκεια του επόμενου, όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματισμένων στόχων Τα ανωτέρω γίνονται με τη συμπλήρωση ειδικών εκθέσεων Η διαδικασία στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές: Συμμετοχή και συναίνεση του αξιολογούμενου στη διαδικασία αξιολόγησής του. Προγραμματισμένη και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα δράσης του αξιολογούμενου. Αμερόληπτη Αξιολόγηση. Γνώση των κανόνων αξιολόγησης, εκ των προτέρων, και ανοιχτή διαδικασία πληροφόρησης. Θέσπιση στοιχείων μέτρησης των κριτηρίων αξιολόγησης. υνατότητα καταγραφής αντιρρήσεων / ενστάσεων, εκ μέρους του αξιολογούμενου. Ο αξιολογητής είναι πάντα ο άμεσα προϊστάμενος του αξιολογούμενου. Άρθρο 8. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών 8.1. Κάθε συνδεδεμένη εταιρία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών της, ως ο νόμος ορίζει Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο εάν η συναλλαγή γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το τίμημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρία, όταν συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρία τηρεί πλήρως όσα επιβάλλει σχετικώς η νομοθεσία.

14 Άρθρο 9. Έλεγχος διακίνησης πληροφοριών 9.1. Εμπιστευτικές πληροφορίες Συνιστά εμπιστευτική πληροφορία εφόσον δεν έχει δημοσιοποιηθεί με τα μέσα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κάθε πληροφορία που αφορά: την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, την ανάπτυξη ή τη μεταβολή αυτής καθώς και κάθε οικονομικό στοιχείο το οποίο αφορά την περιουσία τις συναλλαγές της Εταιρίας, ιδίως όταν περιλαμβάνεται στο ελάχιστο περιεχόμενο του Ετήσιου ελτίου, τις συνεργασίες ή συμμαχίες της Εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, τυχόν σχεδιαζόμενη συγχώνευση, διάσπαση, εξαγορά ή απόκτηση σημαντικής συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση, τη δομή και τη σύνθεση των οργάνων της Εταιρίας, στοιχεία των μετόχων, στοιχεία των ιευθυντικών Στελεχών, σχεδιαζόμενη πολιτική διανομής κερδών, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου, τυχόν σχεδιαζόμενο δανεισμό της Εταιρίας, κάθε άλλο στοιχείο της οργανωτικής διάρθρωσης, της περιουσιακής κατάστασης και της συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρίας που δύναται να επηρεάσει την κρίση του επενδυτικού κοινού σχετικώς με την ισχύουσα ή τη μελλοντική εσωτερική αξία της μετοχής της, καθώς και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου, του ιευθύνοντα Συμβούλου του Συμβουλίου ιευθυντών και των Γενικών ιευθυντών Υποχρέωση εχεμύθειας Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στα οποία λόγω των αρμοδιοτήτων τους περιέρχονται εμπιστευτικές πληροφορίες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν αυτές σε αναρμόδια στελέχη ή σε τρίτους καθώς και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, ώστε να αποτρέπεται η δημοσιοποίηση αυτών, η διάδοση σε τρίτους και η παράνομη

15 χρήση αυτών για τη διενέργεια συναλλαγών. Σχετικοί όροι συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων Απαγόρευση χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια συναλλαγών που είναι ύποπτες για παράνομες μεθοδεύσεις, π.χ. για παράνομο επηρεασμό των τιμών κινητών αξιών, προσυνεννόηση, χειραγώγηση τιμών κ.λ.π Υποχρέωση ενημέρωσης διοίκησης για συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών Σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις για τέτοιες συναλλαγές, τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον ιευθυντή στον οποίο αναφέρονται ή τον ιευθύνοντα Σύμβουλο ή το ιοικητικό Συμβούλιο, και την ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Έλεγχος διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών Από την ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται έλεγχος της διακίνησης των πληροφοριών μεταξύ των ιευθύνσεων της Εταιρίας για τη διασφάλιση της τήρησης της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας και ιδίως της αποτροπής συναλλαγών που βασίζονται σε εσωτερική πληροφόρηση Η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα να θέτουν υπόψη της ειδικότερα στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαία για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 10. Πολιτικές της Εταιρίας Συμμόρφωση Η Εταιρία επιβεβαιώνει ως μια από τις κύριες πολιτικές της ότι καταβάλλει, και θα συνεχίσει να καταβάλλει, κάθε προσπάθεια ώστε η εταιρική δραστηριότητα να υλοποιείται μέσω των υπαλλήλων και στελεχών της σε πλήρη αρμονία προς

16 το Νόμο, τους Κανονισμούς και Αρχές λειτουργίας του Ομίλου και ότι προσβλέπει στη νόμιμη συμμετοχή εκάστου των υπαλλήλων και στελεχών της στην εκπλήρωση αυτής της βασικής απαιτήσεως Σχέσεις με εργαζόμενους Η Εταιρία, ως σημαντική κοινωνική μονάδα, έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων και την ουσιαστική πραγμάτωση του κοινωνικού της ρόλου. Η Εταιρία αποτελεί μεν οικονομικό οργανισμό με βασικό στοιχείο τα κεφάλαιά του και πρωταρχικό σκοπό το κέρδος, ταυτόχρονα όμως, μέσω του τελευταίου, επιδιώκει και τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων, τους οποίους αντιμετωπίζει ως σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξής της. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι θεωρούνται «ενταγμένοι» στην Εταιρία, πέρα από τη σχέση παροχής εργασίας - αμοιβής που τους συνδέει με αυτήν, υπό την έννοια ότι η συνεχής βελτίωση των δυνατοτήτων τους και του αποτελέσματος της εργασίας τους συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο της Εταιρίας. Η αλληλεξάρτηση αυτή, καθώς και η δημιουργική συνύπαρξη του οικονομικού με τον κοινωνικό χαρακτήρα της Εταιρίας είναι ο γνώμονας χάραξης των γενικών αρχών κοινωνικής πολιτικής. Οι γενικές αρχές, οι οποίες έχουν ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη σαφήνεια, δυναμικότητα, επικαιρότητα και ευελιξία, γνωστοποιούνται με μέριμνα της Εταιρίας στο σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού της, ενώ η τήρησή τους αποτελεί κύριο στόχο της κοινωνικής της πολιτικής. Η ιοίκηση της Εταιρίας θέτει ως προτεραιότητες της, την ασφάλεια και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης δεδομένου ότι, ένας από τους παράγοντες επιτυχίας είναι η απόλυτη αφοσίωση των εργαζομένων στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία των εργαζομένων με εξουσιοδοτημένα μέλη της ιοίκησης είναι δυνατή, για όλα τα θέματα που τους απασχολούν προκειμένου να λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις και λύσεις.

17 10.3. Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας Η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της Εταιρίας συνάδει με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος οικείου νόμου και εφαρμόζεται με την τήρηση μεταξύ άλλων και των ακόλουθων δεσμεύσεων: Επιμέλεια και έλεγχος κατάλληλων πόρων και μέσων ασφαλούς εργασίας. Ενίσχυση της κουλτούρας στα θέματα ασφάλειας και ενσωμάτωσή τους στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και παρότρυνσή τους ώστε να εργάζονται με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο. Ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εργαζομένων ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και η συμμόρφωση τους στους κανόνες και στις οδηγίες ασφάλειας της Εταιρίας. Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων σε κανονική καθώς και σε μη κανονική λειτουργία και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή των κινδύνων. Συστηματική επιθεώρηση των εργασιών, της οργάνωσης και της τήρησης των διαδικασιών περί υγιεινής και ασφάλειας για να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και βελτίωση τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων. Η Εταιρία μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της επιμελείται της ορθής εφαρμογής της παρούσας πολιτικής. Η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, είναι υποχρεωτική τόσο για τους εργαζομένους στην Εταιρία, όσο και για κάθε τρίτο που συμβάλλεται ή συνεργάζεται με την Εταιρία Πολιτική περιβάλλοντος Ο σεβασμός του περιβάλλοντος, αποτελεί, στα πλαίσια της προοπτικής για την αειφόρο ανάπτυξη, προτεραιότητα, ίσης σημασίας προς την ασφάλεια του προσωπικού, την ποιότητα, τις οικονομικές επιδόσεις και την ικανοποίηση του πελάτη. Η πολιτική αυτή στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Τήρηση των εκ του νόμου απαιτήσεων, καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχει εκούσια αναλάβει η Εταιρία.

18 Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καταγραφή των κινδύνων και εκτίμηση του κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες. Ένταξη τους στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του προσωπικού κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του καθενός. Παρακίνηση των συνεργατών της Εταιρίας (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό της πολιτικής ως προς το περιβάλλον.. ΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 11. ιοικητικό Συμβούλιο Αρμοδιότητες ιοικητικού Συμβουλίου και Μελών Το ιοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας. Επωμίζεται την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητας της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων, καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας μέσα στα όρια του νόμου και των διατάξεων του καταστατικού της Το ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών και μη, καθορίζονται από το ίδιο το ιοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Το ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του. Ο διορισμός εκτελεστικού μέλους

19 του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, θα πρέπει να εγκρίνεται από το ιοικητικό Συμβούλιο. Τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσοτέρων από πέντε (5) εισηγμένες εταιρείες. Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου τυχόν επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) και στη συνέχεια να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση τα εν λόγω στοιχεία δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την κατάρτιση της ήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης από την Εταιρεία με έγγραφη επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου. Αλλαγές σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στο ιοικητικό Συμβούλιο Ο Αντιπρόεδρος, είναι επιφορτισμένος πέρα από τις εκ του νόμου αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ. 4 και 5 του κ.ν.2190/1920, και με το συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου. Στα πλαίσια αυτά δύναται να συγκαλεί για συνεδρίαση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών κάθε τρίμηνο προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις εργασίες της Εταιρείας και τα τρέχοντα ζητήματα. Επίσης ο Αντιπρόεδρος προΐσταται στην αξιολόγηση του Προέδρου, η οποία διενεργείται από τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου. Τέλος ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

20 Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων της Εταιρίας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου. Τα μη εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με προεδρία του Αντιπροέδρου και χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών με σκοπό την αξιολόγηση επίδοσης και τον καθορισμό αμοιβής των τελευταίων Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη νοούνται τα μέλη που δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την Εταιρία και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση τους. Στα πλαίσια αυτά δεν θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπο που: ιατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα και ιδίως όταν είναι σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός πελάτης της Εταιρίας. Είναι πρόεδρος ή Γενικός ιευθυντής της εταιρίας ή εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου

21 της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του κ.ν.2190/1920. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστές αναφορές και εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική όταν στο ιοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων και ορίζονται ως τέτοιοι. Σε περίπτωση που το ιοικητικό Συμβούλιο εκλέξει ως Αντιπρόεδρο του ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την εισαγωγή συγκεκριμένων θεμάτων προς συζήτηση στην πρόσκληση του ιοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού και αντιστοίχως ο Πρόεδρος υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στην πρόσκληση Οι βασικές αρμοδιότητες του ιοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται ως ακολούθως: Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρίας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρίας με άλλη επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις και προτάσεις των Γενικών ιευθυντών και των ιευθυντών της Εταιρίας. Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρίας και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών. Η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

22 Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρία και η διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται. Ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρίας. Η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και καθορισμός της πολιτικής αμοιβών τους. Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του. Ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που ακολουθεί η Εταιρία. Η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές αποφάσεις από το ιοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή Αμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβών ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποτελείται από τρία μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα είναι υποχρεωτικά εκτελεστικό. Συνεδριάζει σε τακτική βάση ή κατά περίπτωση ιδία όταν επίκειται πρόσληψη ή απόλυση στελέχους που αναφέρεται απευθείας στο ιευθύνοντα Σύμβουλο και στελεχών που αναφέρονται στους Γενικούς ιευθυντές και ιευθυντές ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη. Υποβάλλει κατά περίπτωση σχετικές εισηγήσεις για θέματα που άπτονται των καθηκόντων και δραστηριοτήτων της προς το ιοικητικό Συμβούλιο, ως αυτές περιγράφονται κατωτέρω, προκειμένου το ιοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικώς. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών : Ασχολείται αποκλειστικά με θέματα στελέχωσης, αμοιβών, κινήτρων σε επίπεδο ανώτερων Στελεχών της Εταιρείας και των θυγατρικών της

23 και εισηγείται αμοιβές των ως άνω Στελεχών, προκειμένου το ιοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αιτιολογημένα επί των σχετικών εισηγήσεων. Εισηγείται στο ιοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή συστημάτων αμοιβών και παροχών των Ανωτέρω Στελεχών. Εισηγείται στο Σ επί οργανωτικών μεταβολών ανώτερων Στελεχών, καθώς και επί αιτιολογημένων προτάσεων για αντικατάσταση μελών ιοικητικού Συμβουλίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και εισηγείται περί των αμοιβών αυτών. Προτείνει τυχόν αλλαγές Στελεχών του οργανογράμματος της Εταιρείας προς το ιοικητικό Συμβούλιο. Προτείνει αιτιολογημένα προς το ιοικητικό Συμβούλιο Συστήματα Αξιολόγησης της επίδοσης των Ανώτερων Στελεχών, μέτρα για την επαγγελματική εξέλιξη των Στελεχών και εποπτεύει τη διαδικασία της απρόσκοπτης στελέχωσης των καίριων θέσεων της Εταιρείας. Προτείνει τις «αρχές» που διέπουν την πολιτική ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας. Τέλος, συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, απευθυνόμενη στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα πλαίσια λήψης εγκρίσεων, κατά άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920. Η Επιτροπή Αμοιβών λειτουργεί στα πλαίσια του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που αυτά διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με τον ν.3016/2002, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε ξεχωριστή κατηγορία στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που

24 συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Αμοιβές εκτελεστικών μελών Κάθε αμοιβή των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Είναι δυνατό να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Εταιρικός Γραμματέας - Αρμοδιότητες Ο Εταιρικός Γραμματέας είναι επιφορτισμένος με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού. Ο Εταιρικός Γραμματέας διορίζεται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου ιαδικασία αξιολόγησης των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μελών του.σ και των επιτροπών θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Σε αυτή θα πρέπει να προΐσταται ο Πρόεδρος του Σ και τα αποτελέσματα της να συζητούνται από το Σ σε ειδική συνεδρίαση. Σε συνέχεια της αποτελεσμάτων την αξιολόγησης ο Πρόεδρος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των τυχόν αδυναμιών που διαπιστώθηκαν. Το ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογεί τον Πρόεδρο τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια σε ξεχωριστή συνεδρίαση στην οποία θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Άρθρο 12. ιευθύνων Σύμβουλος Αρμοδιότητες Ο ιευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας και την διαχείριση των υποθέσεων (day to day management) της. Φροντίζει και εξασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές στις Γενικές ιευθύνσεις και ιευθύνσεις της Εταιρίας Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών και των

25 λοιπών οργάνων της Εταιρίας προΐσταται όλων των τομέων και των ιευθύνσεων της Εταιρίας και είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων και για: α) Στρατηγική κατεύθυνση: Την λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη /έγκριση επιχειρηματικών στρατηγικών καθώς επίσης και την πρόταση /έγκριση μεγάλων επενδύσεων. Τον καθορισμό της οργανωτικής δομής της Εταιρίας. Τη διασφάλιση της εφαρμογής των αποφάσεων της Εταιρίας, την ενημέρωση του ιοικητικού Συμβουλίου για θέματα της Εταιρίας. β) Επιχειρησιακή εκτελεστική καθοδήγηση: Την λήψη /συμμετοχή σε μεγάλες επιχειρησιακές αποφάσεις της Εταιρίας (π.χ. εμπορικές, παραγωγής, προμηθειών, ανθρωπίνου δυναμικού, ανάληψης έργων κ.λ.π.). Τον καθορισμό των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου. Την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Την εποπτεία και καθοδήγηση όλων των Γενικών ιευθύνσεων και ιευθύνσεων. Την συνεργασία με την Ελεγκτική Επιτροπή και τον Εσωτερικό Έλεγχο όποτε παρίσταται ανάγκη για την λήψη αποφάσεων ως προς την βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της Εταιρίας. γ) ιαχείριση Απόδοσης: Τον προσδιορισμό των στόχων του προϋπολογισμού καθώς και την πρόταση καθορισμού των ετήσιων στόχων απόδοσης και την υλοποίηση των στόχων των ετήσιων προϋπολογισμών. Την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρίας και την παρακολούθηση σε καθημερινή βάση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας, την εξέλιξη των εργασιών της, τον έλεγχο των ταμειακών ροών και των απαιτήσεών τους Την διεξαγωγή των συναντήσεων απολογισμού της απόδοσης. Τον έλεγχο της αποδοτικότητας των οικονομικών, τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων της Εταιρίας.

26 Τη μέριμνα για την έγκαιρη δημοσίευση πληροφοριών ή γεγονότων, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν σημαντική διακύμανση της τιμής της μετοχής της Εταιρίας. δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναμικού: Την πρόσληψη και καθοδήγηση της ηγετικής ομάδας στελεχών της Εταιρίας. Την χάραξη /καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης της απόδοσης, προαγωγών και ανάπτυξης στελεχών, καθώς και του συστήματος ανταμοιβής. Τον συντονισμό των ανώτατων στελεχών, την επίβλεψη και διασφάλιση της αποδοτικότητας τους για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας Ο ιευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τα θέματα συντονισμού των Γενικών ιευθύνσεων της Εταιρίας Ο ιευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει και αναφέρεται στο ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 13. Εταιρικό Κέντρο Corporate Center ομή Εταιρικού Κέντρου

27 Το Εταιρικό Κέντρο της Εταιρίας έχει οργανωθεί και απαρτίζεται από τις ακόλουθες Γενικές ιευθύνσεις / ιευθύνσεις: Γενική ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική ιεύθυνση Χρηματοοικονομικών, Γενική ιοικητική ιεύθυνση, Γενική ιεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, ιεύθυνση Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, ιεύθυνση Group Corporate Affairs και ιεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης ιεθνών Σχέσεων Αρμοδιότητες ιευθύνσεων του Εταιρικού Κέντρου Στις ευθύνες κάθε μίας εκ των Γενικών ιευθύνσεων και ιευθύνσεων που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: Ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρίας, με σκοπό την εκπλήρωση των ετήσιων στόχων.

28 Σχεδιασμός, έλεγχος και εφαρμογή της δομής και των διαδικασιών της, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι με τρόπο αποτελεσματικό, αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους. Εξασφάλιση της στελέχωσης της ιεύθυνσης με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα. Εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού όλων των σχετικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε ιεύθυνσης, καθώς και των επιμέρους ιευθύνσεων μεταξύ τους. ιατήρηση κλίματος συνεργασίας εντός της εκάστοτε ιεύθυνσης, καθώς και με τις υπόλοιπες ιευθύνσεις της Εταιρίας. Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που σχετίζονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία των τμημάτων τους και της Εταιρίας γενικότερα, συμμετοχή στην εύρεση προμηθευτών και επιβεβαίωση της ορθής και έγκαιρης παραλαβής αυτών. Αναγνώριση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και έγκαιρη ενημέρωση των υπευθύνων της ιοίκησης της Εταιρίας. Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τη ιοίκηση, μέσω σύνταξης τακτικών εκθέσεων αναφοράς. Άρθρο 14. Γενική ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η εν λόγω Γενική ιεύθυνση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, καθοδήγηση, συντονισμό και επίβλεψη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, περιλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων καθώς επίσης του προϋπολογισμού και των σχεδίων-πλάνων ανάπτυξης και επενδύσεων, την επίτευξη συνεργιών μέσω κοινών διαδικασιών, την ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων, τον προϋπολογισμό και έλεγχο δαπανών, καθώς

29 και τον συντονισμό όλων των φορολογικών θεμάτων των εταιρειών του Ομίλου. Στην εν λόγω Γενική ιεύθυνση υπάγεται η ιεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και το Λογιστήριο της Εταιρείας Αρμοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Το κύριο έργο της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι : η καθοδήγηση, συντονισμό και επίβλεψη της προετοιμασίας και της έκδοσης όλων των οικονομικών εκθέσεων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, η καθοδήγηση, συντονισμό και επίβλεψη της λογιστικής λειτουργίας και της προετοιμασίας του ετήσιου Προϋπολογισμού, των πλάνων των δύο επόμενων ετών, της έκδοσης του μηναίου reporting και των κυλιόμενων προβλέψεων, καθώς και κάθε είδους οικονομικών αναλύσεων, η συμμετοχή σε δραστηριότητες της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου προς εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών ή επιχειρηματικών περιοχών, η εποπτεία της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Γενικής ιεύθυνσης, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμό των ιευθύνσεων καθώς και, η συμμετοχή σε Συμβούλια όπως το Finance Committee και το Credit Committee. Άρθρο 15. Γενική ιεύθυνση Χρηματοοικονομικών Η εν λόγω Γενική ιεύθυνση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση των αγορών κεφαλαίων και την χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών πλάνων του Ομίλου, την διαχείριση διαθέσιμων και ρευστότητας, την διαχείριση κινδύνων, το Corporate Financial Management, το Treasury Operations, τη διοίκηση της διεύθυνσης και του

30 προϋπολογισμού, καθώς και τη συμμετοχή σε εταιρικά συμβούλια (Finance Committee και Credit Committee) Αρμοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Το κύριο έργο της Γενικής ιεύθυνσης Χρηματοοικονομικών είναι: να διαμορφώνει την απαραίτητη κεφαλαιακή δομή στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των στρατηγικών στόχων του Ομίλου, να αναπτύσσει τη στρατηγική, να διενεργεί την αποτίμηση και να υλοποιεί τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και συναλλαγές του Ομίλου, συμβάλλοντας στο οικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου, να σχεδιάζει και να υλοποιεί την στρατηγική των σχέσεων του Ομίλου με χρηματοποιστωτικά ιδρύματα που δρουν ως δανειστές και πάροχοι χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών των εταιριών του Ομίλου, να παρακολουθεί την εξέλιξη των βασικών μεγεθών στην οικονομία και να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις που αυτά έχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου με σκοπό την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών και αξιοποίηση των ευκαιριών των αγορών χρήματος και κεφαλαίου να ενημερώνει σχετικά την διοίκηση και τις αρμόδιες διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου μέσω εκθέσεων που καταρτίζει και να σχεδιάζει και να υλοποιεί την πολιτική αντιστάθμισης όλων των χρηματοοικονομικών κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες των εταιριών του ομίλου, στην συγκεκριμένη αγορά που δραστηριοποιείται κατά την δεδομένη οικονομική συγκυρία. Άρθρο 16. Γενική ιοικητική ιεύθυνση Η Γενική ιοικητική ιεύθυνση περιλαμβάνει την καθοδήγηση, συντονισμό και διεύθυνση της στρατηγικής ευθύνης, την διασφάλιση της οργάνωσης των Εταιρειών του Ομίλου στα θέματα Ανθρώπινου υναμικού, το συντονισμό και την επίβλεψη της στρατηγικής της ιεύθυνσης Πληροφορικής Ομίλου, το συντονισμό των θεμάτων Προμηθειών των κοινών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου, την εξασφάλιση της εύρυθμη λειτουργίας

31 του Εταιρικού Κέντρου, το συντονισμό Εταιρικών Συμβουλίων Steering Committee Procurement,Steering IT,Committee, Projects διεταιρικού ενδιαφέροντος) καθώς και την διοίκηση της Γενικής ιεύθυνσης και του προϋπολογισμού αυτής. Στην εν λόγω Γενική ιεύθυνση υπάγεται η ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού Ομίλου, η ιεύθυνση Πληροφορικής Ομίλου και το Τμήμα Προμηθειών Indirect Services του Ομίλου Αρμοδιότητες της Γενικής ιοικητικής ιεύθυνσης Το κύριο έργο της Γενικής ιοικητικής ιεύθυνσης είναι: να καθοδηγεί, συντονίζει και επιβλέπει τη στρατηγική του Ανθρώπινου υναμικού Ομίλου, της Πληροφορικής Ομίλου, των Προμηθειών κοινών προϊόντων και υπηρεσιών των Εταιρειών του Ομίλου καθώς και της Οργάνωσης και ιοίκησης του Εταιρικού Κέντρου, να διασφαλίζει την οργάνωση των Εταιρειών του Ομίλου στα θέματα της προσέλκυσης, αξιολόγησης και στοχοθεσίας, ανάπτυξης, διακράτησης αμοιβών και παροχών του προσωπικού, να συντονίζει, επιβλέπει και εγκρίνει τη στρατηγική της ιεύθυνσης Πληροφορικής Ομίλου, διασφαλίζοντας την κεντρικοποίηση όλων των λειτουργιών της πληροφορικής καθώς και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και του κόστους, το συντονισμό των θεμάτων προμηθειών των κοινών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου καθώς, να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Εταιρικού Κέντρου, να συντονίζει τα Εταιρικά Συμβούλια όπως το Operation Committee HR, το Operation Committee Procurement καθώς και το Projects διεταιρικού ενδιαφέροντος (πληροφοριακών συστημάτων στο HR, Οργάνωσης & ιοίκησης, συνεργιών και εναρμόνισης καλών Εταιρικών Πρακτικών), η εποπτεία της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Γενικής ιεύθυνσης, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού των ιευθύνσεων καθώς και των αναγκών αυτών σε πόρους (ανθρώπους και συστήματα).

32 Άρθρο 17. Γενική ιεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Στην Γενική ιεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων υπάγεται η ιεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας και η ιεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων Αρμοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Το κύριο έργο της Γενικής ιεύθυνσης Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων είναι να καθοδηγεί, συντονίζει και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της ιεύθυνσης Νομικής Υπηρεσία, της ιεύθυνσης Ρυθμιστικών Θεμάτων με άμεσο στόχο τη βέλτιστη συμβολή της Γενικής ιεύθυνσης στο επιχειρηματικό αποτέλεσμα. να αναπτύσσει στρατηγική, οριοθετεί πλάνα και ενέργειες με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι με την τεχνογνωσία τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση τόσο του θετικού κλίματος για τον Όμιλο, όσο και στην επίλυση προβλημάτων ή θεμάτων της δραστηριότητας στρατηγικών ιευθύνσεων του Ομίλου. να διαμορφώνει στρατηγικές επίδρασης στον πολιτικό χάρτη, επικοινωνώντας προτεραιότητες και προβάλλοντας τους Εταιρικούς Στόχους του Ομίλου. Τροφοδοτεί με το κατάλληλο επικοινωνιακό υλικό τους αρμόδιους έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη επίλυσης ή η ανάγκη υποστήριξης των θεμάτων του Ομίλου να αναπτύσσει δίκτυο επαφών το οποίο προωθεί και επιδιώκει την επίλυση θεμάτων καίριας σημασίας σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους. να τηρεί, στην ανάπτυξη λειτουργίας των δικτύων συνεργασίας, πολιτική εμπιστευτικότητας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής ή πρόσβασης σε περιοχές υψηλής εμπιστευτικότητας ή κινδύνου. να ερευνά σε βάθος τις ενέργειες του ανταγωνισμού, διαμορφώνει συνθήκες πληροφόρησης των ανταγωνιστικών πλάνων και συντονίζει ενέργειες επίδρασης κατά του ανταγωνισμού.

33 να συντονίζει, σε συνεργασία με τους Γενικούς ιευθυντές Τομέων κοινές δράσεις που αποσκοπούν στην εγκεκριμένη στρατηγική. να συγκαλεί τακτικές συναντήσεις με ιευθύνσεις όταν από τις διατμηματικές συνέργιες απαιτείται συγχρονισμός ενεργειών για παραδοτέο υλικό και συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα. ως Επιχειρησιακός Εταίρος του ιευθύνοντος Συμβούλου, συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής αναφορικά με τα ενεργειακά θέματα του Ομίλου. ιαμορφώνει πλάνα ενεργειών, κατανέμει ρόλους, καθοδηγεί στην επίλυση δυσκολιών, επιβλέπει τα χρονοδιαγράμματα και αξιολογεί το αποτέλεσμα. να εποπτεύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των άμεσων και έμμεσων συνεργατών, παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη για σημαντικά θέματα Έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής περιβάλλοντος στον Όμιλο. Ενημερώνεται για τις τελευταίες ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο περιβάλλον και προτείνει εφαρμογές εναρμόνισης με την Εταιρική Στρατηγική Συνεργάζεται στενά με τις θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου και τα αρμόδια Στελέχη για όλα τα θέματα που προκύπτουν τα σχετικά με την Περιβαλλοντική Στρατηγική. Άρθρο 18. ιεύθυνση Εξαγορών & Συγχωνεύσεων Οι κυριότερες αρμοδιότητες της ιεύθυνσης Στρατηγικής Εξαγορών & Συγχωνεύσεων είναι ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Ομίλου, η περιοδική αναθεώρηση/βελτίωση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου, ο συντονισμός των διαδικασιών σχεδιασμού των ιευθύνσεων και η υποστήριξη στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων, η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, η ανάπτυξη διαδικασιών και μηχανισμών για τον εντοπισμό δυνατοτήτων εξαγορών & συγχωνεύσεων για τον Όμιλο, η αποτίμηση συγκεκριμένων ευκαιριών, καθώς και η προετοιμασία συγκεκριμένων περιπτώσεων εργασιών για παρουσίαση και διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας σε δυνητικούς στόχους εξαγορών και συγχωνεύσεων.

34 Άρθρο 19. ιεύθυνση Group Corporate Affairs Βασικός στόχος της ιεύθυνσης Group Corporate Affairs είναι η διαμόρφωση της Στρατηγικής των Εταιρειών του Ομίλου στους τομείς της Επικοινωνίας και των Σχέσεων με επενδυτές, της οποίας το έργο υλοποιείται μέσω των οικείων διευθύνσεων των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας αντιστοίχως. Η ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την ιεύθυνση Επικοινωνίας, την Γενική ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τον ιευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και συνεργάζεται με τις λοιπές Γενικές ιευθύνσεις και ιευθύνσεις, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα της έγκαιρης και άμεσης άντλησης της πληροφόρησης για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Άρθρο 20. ιεύθυνση Συντονισμού & Ανάπτυξης ιεθνών Σχέσεων. Η βασική αρμοδιότητα της εν λόγω διεύθυνσης είναι το σχεδιασμό της στρατηγικής και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν στις διαπραγματεύσεις έργων / αγορών / συνεργασιών του Ομίλου (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) σε συνεργασία με το ιευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής άλλων ιευθύνσεων ή και θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου, με σκοπό την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στο εξωτερικό, τη μεγιστοποίηση της διαπραγματευτικής ικανότητας και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ωφέλειας σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση. Άρθρο 21. Τομείς ραστηριότητας ομή - ιαχωρισμός κατά επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 12 Ιουλίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικών και Μη Eκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ 2016 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 17 Η Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΓΕΜΗ 057659404000 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα