ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΔΥΜΑΤΩΝ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO A.E.» Αποφάσεις Εταιρειών της συγχώνευσης δι απορροφήσεως και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΡΚΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΟΤΟ TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «MOTOTRENDSA» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕΛ ΑΥΣΤΡΙΑ Α.Ε.» επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΤΟΥΡ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» Ανακοινώσεις Δημοσίευση έκθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοι χείων της υπό σύσταση Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS Ε.Π.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 29/12/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2261, η αριθμ σχετ /12/2011 απόφαση του Αντιπε ριφερειάρχου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με επωνυμία «ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η , η οποία προήλθε

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) από απόσχιση κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΑΡΔΑΣ», Αρ. ΜΑΕ 25353/01/Β/91/921 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό /12/2011 πράξη απόσχισης κλάδου και εισφοράς του με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθη νών ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΚΚΟΣΗ ΜΟΛΟΧΤΟΥ και τη με αριθμό /12/2011 διορθωτική πράξη της ιδίας. Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγρά φεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστε ρίου Αττικής. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ αυτών, β) Η κατασκευή των ανωτέρω ειδών σε ίδια εργαστή ρια ή εργαστήρια τρίτων (φασόν), γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών στο εξωτερικό, δ) Κάθε εργασία συναφής με τα ανωτέρω. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στην Ελ λάδα και το Εξωτερικό, β) Να αντιπροσωπεύει οίκους Εσωτερικού και Εξω τερικού, γ) Να συμμετέχει και να ιδρύει επιχειρήσεις που επι διώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50), αρχίζει από τη καταχώριση της στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές (ποσό και τρόπος κα ταβολής): Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε τριάντα έξι εκατομμύρια ( ,00) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα έξι εκατομμύρια ( ) ονομαστικές με τοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ ( 1,00) και καλύπτεται ως εξής: 1. Η νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ», καλύπτει τριάντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ, ήτοι συ νολικής αξίας τριάντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, με την εισφο ρά της καθαρής θέσης του Κλάδου που αποσχίσθηκε από την εταιρεία «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσί ων εβδομήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, όπως απο τιμήθηκε με την από Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/ Ο Θεόδωρος Βάρδας του Κωνσταντίνου καλύπτει τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομα στικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ με την κατα βολή μετρητών. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδί ου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, με πενταετή θητεία. Κατ εξαίρεση η θητεία παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα δι οικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 έτους είναι τριμελές και απαρ τίζεται από τους: 1) Θεόδωρο Βάρδα του Κωνσταντίνου και της Αλε ξάνδρας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττι κής, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αριθμός 6Β, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυ χικού, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Ψυχικού, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. 2) Μιχαήλ Μούκα του Ιωάννη και της Στυλιανής, Ιδιωτι κό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις και κατοικεί στην Άνοιξη Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευ ής αριθμός 12, κάτοχο του ΑΕ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ελληνικής ιθαγε νείας και υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3) Ιωάννη Καλύβα του Παναγιώτη και της Αικατερί νης Λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , και κατοικεί στο Δήμο Παπάγου Αττικής, οδός Πίνδου, αριθμός 75, κάτοχο του Π / δελτίου ταυ τότητας του Τ.Α. Ιτέας, με Α.Φ.Μ της ΔΟ.Υ. Ζωγράφου, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ως Μέλος του Δ.Σ. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ως τακτικός ελεγκτής ορίζεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κρόκκος του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, με Α.Φ.Μ και με A.M. ΣΟΕΛ Ως αναπληρωματική ελεγκτής ορίζεται η Ορκωτός Ελεγκτής Λογίστρια Παναγιώτα Κώστα του Αναστα σίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, με Α.Φ.Μ και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13681, και οι δύο της Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕ. Οι παραπάνω ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οι κονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑ ΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 29/12/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2239, η αριθ /12/2011 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρ χου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρα σχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙ ΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΑ ΓΙΑΚΟΣ EMPORIO A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία προήλθε από συγχώνευση της ετερρόρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΓΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την ετερρόρυθμη εταιρεία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO Δ. & Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και την ομόρρυθμη εταιρεία «Ν. ΣΑΓΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό /12/2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Περιστερίου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΥ ΣΠΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑ ΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι σε πιστή μετάφραση. Διακριτικός τίτλος: «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO A.E». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η επί κέρδει αγορά και εμπορία χονδρικής και λιανικής ανδρικών γυναικείων και παιδικών υποδημά των, ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και συναφών τούτοις ειδών νεωτερισμού, εκ πάσης ύλης. β) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομη χανικών Οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής εχόντων ως σκοπό την κατασκευή και εμπορία υποδημάτων, εν δυμάτων, δερματίνων ειδών και συναφών τούτοις ειδών νεωτερισμού και γ) Η εισαγωγή εξ αλλοδαπής και την εξαγωγή εις την αλλοδαπή υποδημάτων, ενδυμάτων, Δερματίνων ειδών, ειδών νεωτερισμού και συναφών τούτοις ειδών. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακο νταετής (30 έτη), αρχίζει από τη καταχώριση της στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές (ποσό και τρόπος κα ταβολής): Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ, διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές όνομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) και καλύπτεται ως εξής: Α. Με εισφορά ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων οκτα κοσίων εξήντα εννιά ευρώ ( ,00) που αποτελεί ται από το άθροισμα των εταιρικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, όπως αυτό προκύπτει από τις 25/11/2011 εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Σταύρου Παπαντώνη. Αναλυτικά η ετερρόρυθμη εται ρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΓΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ει σφέρει εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00), η ετερρόρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO Δ. & Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» εκατό χιλιάδες ευρώ ( ,00) και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΣΑΓΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ.» πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εν νέα ευρώ και σαράντα λεπτά ( 5.869,40) το οποίο για λόγους στρογγυλοποίησης μειώθηκε κατά 0,40 προς διευκόλυνση της κατανομής των μετοχών για την αύξη ση του Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί (δηλ. το ποσό ανέρχεται σε 5.869,00). Β. Με καταβολή μετρητών εκατόν δεκαεννέα χιλιά δων εκατόν τριάντα ενός ευρώ ( ,00) από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία για μια πενταετία, αποτελείται από τους: 1. Νικόλαο Σαγιάκο του Ιωάννη και της Ουρανίας, έμπορος, γεννηθείς το 1952 στο Πύργο Δυρού Οιτύλου Λακωνίας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Χρυσ. Σμύρνης αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ /94 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 2. Δρακούλη Σαγιάκο του Ιωάννη και της Ουρανίας, έμπορος, γεννηθείς το 1945 στο Πύργο Δυρού Οιτύλου Λακωνίας, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Πανόρμου αριθ.4, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ /2006 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από ΤΑ. Χαϊδαρίου με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου λο, 3. Ιωάννη Σαγιάκο του Δρακούλη και της Σοφίας, έμπορος, γεννηθείς το 1978 στο Χολαργό, κάτοικος Χαϊ δαρίου, οδός Βυζαντίου, αριθ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από Τ.Α. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Μέλος, 4. Ελένη Σαγιάκου θυγατέρα Νικολάου και Κατίνας, γεννηθείσα το 1980 στο Χολαργό, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Κάδμου, αριθ. 11, κάτοχος του με αριθμό Σ Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ, , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Μέλος. Εκπροσώπηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού το δικαίωμα υπογραφής στους Νικόλαο Ιωάννη Σαγιάκο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Δρακούλη Ιωάννη Σαγιάκο, Αντιπρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο. Στους ανωτέρω Νικόλαο Σαγιάκο και Δρακούλη Σαγιάκο παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΣΑΓΙΑΚΟΣ EMPORIO ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡ ΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την υπογραφή των ενός εκάστου ξεχωριστά αναλαμβάνουν χρήμα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές παραλαμβάνουν επιταγές φορτωτικές, συμ βάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πι στώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να συνομολο γηθούν δάνεια ή αγορά ακινήτων απαιτείται η σύμπραξη και η συνυπογραφή των δύο διευθυνόντων μελών της εταιρείας δηλαδή του Δρακούλη Ιωάννου Σαγιάκου και του Νικόλαου Ιωάννου Σαγιάκου, προκειμένου να υπάρ ξει η έγκυρη συμβατική δέσμευση της εταιρείας. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (3) ρειών της συγχώνευσης δι απορροφήσεως και τρο ποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Την 30/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 29560/11 από φαση μας, με την οποία εγκρίθηκαν: η συγχώνευση δι απορροφήσεως από την Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗ ΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και με αριθμό Μητρώου 36183/01/ Β/96/339, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.Α.Ε. ΟΤΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ΑΡΜΑΕ 64314/01/Β/07/617, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993, την από έκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας, της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, την με αριθμό 16317/ σύμβαση συγχώνευσης της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Αγάπης Κατζάκη Πετρόχειλου, καθώς και τις από αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομέ νων εταιρειών. η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 5, 19 παρ. 3, 21 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗ ΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και με αριθμό Μητρώου 36183/01/ Β/96/339, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την από 27/12/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 1 Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Δ.Α. Α.Ε.» Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επω νυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα. Ειδικώς στην αγ γλική γλώσσα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATHENS TOURISM & DEVELOPMENT AGENCY» και τον διακριτικό τίτλο «A.E.D.A. S.A.». Άρθρο 2 παρ. 1 Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανάπτυξη κάθε φύσεως δραστηριοτήτων και πρω τοβουλιών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών που απο βλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην προώθη ση της βιώσιμης αστικής, οικονομικής, κοινωνικής, του ριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των πόλεων και των κατοίκων τους. Άρθρο 5 Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η συγχώνευ ση με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.Α.Ε. ΟΤΑ», και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών ( ,65 ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί αφενός στο εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφωμένης Εταιρείας ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ και αφετέρου σε κεφαλαιοποιούμενο μέρος Λογαρια σμού Αποθεματικού της Εταιρείας ύψους εκατόν έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (106,65 ευρώ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσ σάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ( ) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενή ντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριών λεπτών (2,03 ευρώ) εκάστη. Άρθρο 19 παρ Οι λοιποί, εκτός του μετόχου ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, μέτοχοι, δικαιούνται να διορίζουν στο Διοικητικό Συμ βούλιο αυτής και όλοι μαζί με ομόφωνη απόφαση τους ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαίωμα αυτό πρέ πει να ασκείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πε ριορίζεται στην περίπτωση αυτή και μόνο στην εκλογή των υπολοίπων έξη (6) έως οκτώ (8) συμβούλων. Οι μέτοχοι οι οποίοι θα ασκούν το ανωτέρω δικαίωμα, θα γνωστοποιούν το διορισμό των συμβούλων τους στην Εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν θα συμ μετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Για

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 την άσκηση του άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό το δικαίωμα η κατάθεση των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τα ως άνω ποσοστά του όλου Μετοχικού Κεφαλαίου στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως τους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας, διατηρούν δε αυτές κατατεθειμένες καθ όλο το χρόνο της θητείας του. Ο σύμβουλος ο οποίος θα ορίζεται κατ αυτόν τον τρό πο, δύνανται να ανακαλείται οποτεδήποτε από τους μετόχους που τον διόρισαν και να αντικαθίσταται με άλλον. Άρθρο 21 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) επω νυμία «ΑΡΚΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε.». Την 19/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/06/2011 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου/της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΚΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67190/01/Β/08/629 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο ορίστηκε νέα εκπροσώ πηση παροχή εξουσιοδοτήσεων και υπογραφών, ως παρακάτω: 1. Παρέχεται δικαίωμα β υπογραφής στον Χρήστο Γιαννούλη του Δημητρίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραολή & Δημητρίου 22, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ /2009 του Τ. Α. Αγ. Παρασκευής. 2. Παρέχεται δικαίωμα β υπογραφής στην Μαρία Μαυ ρογιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχο του υπ αριθμ. Φ /2001 του Α.Τ. Δραπετσώνας. 3. Παρέχεται δικαίωμα β υπογραφής στον Λάμπρο Μιχαήλ του Ευστράτιου, κάτοικο Μαρκόπουλου, οδός Ειρήνης 5, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ /2006 του Α.Τ. Μαρκόπουλου Αττικής. 4. Καταργείται το δικαίωμα β υπογραφής στον Γε ώργιο Κατσούλη. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/5/11 απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (5) επωνυμία «ΜΟΤΟ TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛ ΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «MOTOTRENDSA». Την 28/12/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταίρων της Υπηρεσίας μας το από 20/12/2011 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 20/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟ TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑ ΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΜΟΤΟ TRENDSA» και αριθμό Μητρώοου 37859/01/Β/97/174 που εδρεύει στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (Βρυούλων 56) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Α. Διογένης Χιωτάκης του Ιωάννη και της Άλτας, κά τοικος Βριλησσίων Αττικής, οδού Αγαμέμνονος αριθμός 12, με ταυτότητα Ρ /03/12/1993, Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. Β. Γεώργιος Κουτσουρίδης του Γεωργίου και της Αγγελικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδού Γεννηματά αριθμός 11Α, με ταυτότητα ΑΒ / , Αντι πρόεδρος και εντεταλμένος Σύμβουλος. Γ. Μαρία Ροτσάκη του Ιορδάνη, σύζυγος Διογένη Χιω τάκη, έμπορος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδού Αγα μέμνονος αριθμός 12, με ταυτότητα / του Τμήματος Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Κυπριακής υπηκο ότητας, ως μέλος Γραμματέας Δ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος του Βασιλείου και της Ασημίνας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδού Γεννηματά αριθμός 29, με ταυτότητα Ρ / μέλος Γενικός Διευθυντής. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα λεπτομε ρώς οριζόμενα στο από 20/12/2011 πρακτικό του Διοι κητικού Συμβουλίου από τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Διογένη Χιωτάκη, καθώς και από τον Αντιπρό εδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Γεώργιο Κουτσουρίδη ή την Γραμματέα Μαρία Ιορδάνη Ροτσάκη ή τον Γενικό Διευθυντή Γεώργιο Βασιλείου Γιαννακόπουλο, οποιοσ δήποτε από τους τέσσερις, ενεργώντας μόνος του ή και από κοινού, να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για λογαριασμό της Εταιρείας. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (6) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕΛ ΑΥΣΤΡΙΑ Α.Ε.». Την 21/12/11 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕΛ ΑΥ ΣΤΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 20622/01/Β/89/610 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΠΑΛΙΜΕΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 5203 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (7) επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.». Την 20/12/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία τη Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 12/01/Β/86/12 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Το από 30/11/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 4959 Αναπληρωματικοί: α) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΛΗΜΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (8) επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΒΕΒΑΤΟΥΡ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΤΟΥΡ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 12073/80/Β/86/36 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικη τικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των με τόχων της με τριετή θητεία ως κατωτέρω ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΕΠΑΓ Δ/ΣΗ ΑΔΤ ΑΦΜ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΥΜΟ ΓΕΛΜΑ ΙΝΤΖΑΣ ΡΟΔΟΣ ΞΕΝ/ΛΟΣ ΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΡΟΔΟΣ ΞΕΝ/ΛΟΣ ΑΒ ΜΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ ΡΟΔΟΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΛΟΣ Την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν από κοινού και ο καθένας χωριστά οι κάτωθι: 1) ΙΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ 2) ΙΝΤΖΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ενώπιον πάσης αρχής ΥΠΕΘΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΩΝ Δ.Ο.Υ Σ.Δ.Ο.Ε. και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Ρόδος, 19 Δεκεμβρίου 2011 Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ (9) επω νυμία «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ/ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (MAE) 66121/80/B/08/20: 1] Προσάρτημα, Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για τη χρήση έως

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 2] Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης έως , οι εξής: Τακτικός: 1) ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: 1) ΖΙΑΚΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΣΟΕΛ Ρόδος, 12 Δεκεμβρίου 2011 Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (10) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του με αριθμό / συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις με αύξοντα αριθμό γενικό 71 και Ειδικό 36 η εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού Αλεξάνδρας αριθμός 197 ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Ε.Ρ.Η. Α.Ε.», με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «Gadir Renewable Ltd», με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, εταιρικά δε γραφεία τα επί της οδού Α. Αλεξάνδρας 197, προέβη σε: Α. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ( ), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) νέων εταιρι κών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα ( 30,00) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρι κού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής: «Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ( ) διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι (4.426) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μια μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλ λον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η, καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» Β. Στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του καταστατικού της, το οποίο θα έχει ως εξής: Ν ΕΠΩΝΥΜΙΑ; «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «Gadir Renewable Ltd». ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Αθηναίων, οδός Λ. Αλεξάνδρας αριθ μός 197. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ( ) διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες τετρακό σια είκοσι έξι (4.426) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, η κάλυψη και καταβολή του οποίου έγινε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος κατα στατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διατήρηση και η διαχεί ριση συστημάτων και εγκαταστάσεων στον τομέα πα ραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και πώληση ενέργειας και εξοπλισμών, η έρευνα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πα ροχή υποστήριξης, καθώς και η απόκτηση, η πώληση και το εν γένει εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε ώσιμες πηγές. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων, σχετικών με οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεις ή παραγωγικές μονάδες. Ενδεικτικά, η παραπάνω δραστηριότητα εξειδικεύεται ως εξής: ανά ληψη και εκτέλεση της Εγκατάστασης, Γενικής Επο πτείας, Διαχείρισης, Λειτουργίας, καθώς και η παροχή Υπηρεσιών επισκευής και αντικατάστασης, προϊόντων, μηχανημάτων κ.λπ. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονο μικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, μπορεί η Εται ρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό^ της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συ νεταιρικά, είτε συμπράποντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, οι: 1) Πέντρο Μπαριούσο Οτάολα (Pedro Barriuso Otaola), του Βικτορίνο (Victorino) και της Μαρία (Maria) κάτοικος Μα δρίτης Ισπανίας, Ρο de Alcobendas 12 Ch.34, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου υπ αριθμ. AC που εκδόθηκε στις 29/4/2005 από την αρμόδια Ισπανική Αρχή κάτοχος του ΑΦΜ της ΔΟΥ Κατοίκων Εξω τερικού, (2) Χουάν Ραμόν Γκούζμαν Ατσεΐτούνο (Juan Ramon Guzman Aceituno), του Ραμόν (Ramon) και της Ατζελα Ατσεΐτούνο (Angela Aceituno), κάτοικος Μαδρί της Ισπανίας, οδός Αν. Gran Via de Hortaleza 5, κάτοχος

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) του Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. BD , που εκ δόθηκε την 20/6/2008, από την αρμόδια Ισπανική Αρχή, κάτοχος του ΑΦΜ της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτε ρικού, (3) Χουάν Κάριγκερ Φερνάντεζ ντε Ρόχας (Juan Kariger ernandez de Rojas), του Χουάν (Juan) και της Χούλια Φερνάντεζ ντε Ρόχας (Julia ernandez de Rojas), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Calle Mar Negro 48, Majadahonda, κάτοχος του Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. AD , που εκδόθηκε την 14/10/2005 από την αρμόδια Ισπανική Αρχή, κάτοχος του ΑΦΜ της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, (4) Χοσέ Λουίς Γκαρ σία Πέρεζ (Jose Luis Garcia Perez), του Φρανσίσκο (rancisco) και της Βιρτούδες (Virtudes) κάτοικος Μα δρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου υπ αριθμ. ΒΒ που εκδόθηκε στις 30/7/2007 από την αρμόδια Ισπανική Αρχή, κάτοχος του ΑΦΜ της ΔΟΥ Ι Αθηνών, σε συνδυασμό με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κο Νικόλαο Χαραλάμπους του Χριστάκη και της Δέσποινας, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 203Α με αριθμό διαβατηρίου C και Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, οι οποίοι ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2012 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ Π. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (11) Δημοσίευση έκθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων της υπό σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS Ε.Π.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 εδάφιο ι του Διατάγματος της 16/1/1930 «περί του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» 2. Του Κ.Ν. 3190/1955 άρθ.5 παρ.2 και 8 παρ.3 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». 3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/ ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Το Π.Δ με αριθμό 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», καθώς και την 03/ απόφαση του Περιφερειάρχη Νο τίου Αιγαίου «περί τοποθέτησης υπαλλήλων και ορισμού προϊσταμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στον νομό Κυκλάδων». 5. Της με αριθμό 330/2011 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 408/Β / ) 6. Τις διατάξεις του Ν3887/2010 (ΦΕΚ 174 α ) περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 7. Την αριθμ. Β1/47833/4534/ (ΦΕΚ 1644Β/ 2010) απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων περί «Ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, με τατροπή και λειτουργία των μεταφορικών εταιρειών, αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου από την εκτι μητική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.3887/2010, έκδοση Αδειών Οδικών Μεταφορών». 8. Την εγκύκλιο Bl/53534/5213/ του τμήματος Οδικών Μεταφορών της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων περί ίδρυση και λειτουργία μεταφορικών εται ρειών σύμφωνα με το Ν.3887/2010 (ΦΕΚ Α174/ΑΔΑ4ΙΚ81 Ο) «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές». 9. Την με αριθμό πρωτ. 3729/ αίτηση της υπό σύσταση εταιρείας «ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS Ε.Π.Ε.». «Η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η συνολική αξία της άυλης υπεραξίας και των εισφερόμενων οχη μάτων στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS Ε.Π.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις τον Ν.3887/2010 ανέρχεται σε εννιακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ ( ,00 )», αποφασίζου με: Εγκρίνουμε την δημοσίευση της έκθεσης εκτίμησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 23 Δεκεμβρίου 2011 Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1.Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΕΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ************** Θέµα 1 ο : Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8734 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9528 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα