ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονικής Αναφοράς Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, Καρόλου 27 ΤΚ Αθήνα Αριθμό Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών: 35717/01/Β/96/222 Γ.Ε.Μ.Η. :

2 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 41

3 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Α. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 43α παρ. 3 του Ν.2190/1920, εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2014, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την οικονομική χρήση Την ευθύνη για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Οι αντικειμενικοί στόχοι της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ είναι: 1. Να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που παρέχονται στον ΟΣΕ για την υλοποίηση διαφόρων συγκεκριμένων βελτιώσεων της σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα το οποίο κατέχει και εκμεταλλεύεται ο ΟΣΕ. 2. Να εξασφαλίζει ότι κάθε ένα από τα στοιχεία του επενδυτικού προγράμματος που έχουν εγκριθεί μεμονωμένα, παραδίδονται στον ΟΣΕ έγκαιρα και σε αποδεκτό κόστος και ποιότητα, ώστε να καταδεικνύεται η οικονομική αξία και η καταλληλότητά τους για τους στόχους που προσδιορίστηκαν από τον Ο.Σ.Ε. 3. Να πληροφορεί τον Ο.Σ.Ε, και μέσω αυτού, τους χρηματοδότες, για τη φυσική και οικονομική πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Επίσης, διαχειρίζεται τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από Προγράμματα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) (CEF). Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του Ν. 3891/2010 «Αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ περιλαμβάνονται και αυτές της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Βασική προτεραιότητα του Επενδυτικού Προγράμματος που υλοποιεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ αποτελεί η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Ο άξονας αυτός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, τροφοδοτεί τις περιφερειακές γραμμές αυτού, εξυπηρετεί και συνδέει μεταξύ τους τα βασικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού άξονα υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμένου με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Ο άξονας θα συνδέεται με τα βασικά εμπορευματικά κέντρα, τους κύριους λιμένες της χώρας καθώς και τους διεθνείς μεταφορικούς άξονες. Παράλληλα, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ, με συγχρηματοδότηση από πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, εκπονεί μελέτες έργων αναβάθμισης ή/και επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου πέραν Σελίδα 3 από 41

4 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 του άξονα ΠΑΘΕ/Π καθώς και σύνδεσης με τα λιμάνια, που αποτελεί τόσο εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό στόχο, προκειμένου τα σχετικά έργα να υλοποιηθούν με πόρους της 5ης Προγραμματικής Περιόδου. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ για το έτος 2014 διαμορφώθηκαν σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορούσε στην εντατικοποίηση των ρυθμών εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων καθώς και στην επιτάχυνση της διαδικασίας δημοπράτησης και συμβασιοποίησης του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου αυτών, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση σε εκμετάλλευση των επιμέρους υλοποιούμενων επενδύσεων. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε στην επιτάχυνση της διαδικασίας δημοπράτησης και συμβασιοποίησης μελετών που ωριμάζουν νέα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 5 ης Προγραμματικής Περιόδου. ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ως κυριότερα αποτελέσματα της ανωτέρω επενδυτικής προσπάθειας για το έτος 2014 και στο πλαίσιο του πρώτου άξονα προτεραιότητας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: Έργα που έχουν ολοκληρωθεί Παραδόθηκε το έργο της ηλεκτροκίνησης της μονής γραμμής Οινόης-Χαλκίδας, μήκους 22 χλμ. Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας Όθρυος, μήκους 6,5 χλμ ανά κλάδο στο τμήμα Λιανοκλάδι - Δομοκός. Πρόκειται για ένα από τα πλέον δύσκολα τεχνικά έργα που συμβάλλει στην ολοκλήρωση της νέας ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έγινε η οριστική παραλαβή της σήραγγας Αιγίου, μήκους μέτρων της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Διακοπτό-Ροδοδάφνη. Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη Συνεχίσθηκε η κατασκευή σημαντικών έργων που υλοποιεί η Εταιρεία, με κυριότερα: Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στo τμήμα Τιθορέα Λιανοκλάδι Δομοκός, η ολοκλήρωση της οποίας θα συμβάλλει στην μείωση του χρόνου διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατά 50. Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος, η ολοκλήρωση της οποίας, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές επενδύσεις στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα, θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου διαδρομής Αθήνα-Πάτρα κατά 1 ώρα και 25. Την εγκατάσταση συστήματος ETCS-level 1 επί γραμμής στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Προμαχώνας καθώς και επί συρμών. Την εγκατάσταση συστήματος GSM-R επί του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π Την κατασκευή της Β φάσης του Συγκροτήματος σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο, που περιλαμβάνει υπολειπόμενες εργασίες υποδομής, επιδομή, σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση των γραμμών εντός του Συγκροτήματος. Συμβασιοποιήσεις Συμβασιοποιήθηκαν 2 έργα, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 268,3 εκ. ευρώ και ξεκίνησαν οι εργασίες, που αφορούν σε: Σελίδα 4 από 41

5 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Aνάταξη - αναβάθμιση συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, συμβατικού αντικειμένου: 41,3 εκ. ευρώ Κατασκευή υπολειπόμενων έργων υποδομής, έργων επιδομής, σηματοδότησης τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και Η/Μ σηράγγων στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, συμβατικού αντικειμένου: 227 εκ. ευρώ. Διαγωνισμοί Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για το έργο κατασκευής κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 17,15 εκ. ευρώ., που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από πόρους της 5 ης Π.Π Προκηρύξεις Απεστάλη η προκήρυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα παρακάτω δύο έργα, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 196,7 εκ. ευρώ: Κατασκευή έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Ροδοδάφνη- περιοχή Ρίου, προϋπολογισμού 174 εκ. ευρώ Ολοκλήρωση αναβάθμισης διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά Σ.Σ. Αθηνών, προϋπολογισμού 22,7 εκ. ευρώ. Μελέτες Προωθήθηκε η μελετητική ωρίμανση και η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης με προγραμματισμό αποστολής προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του α εξαμήνου 2015, 12 έργων, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 256 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα σημαντικότερα αφορούν σε: Ολοκλήρωση υπολειπομένων εργασιών υποδομής της παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Ειδομένης και κατασκευή σιδηροδρομικών Σταθμών στο τμήμα Πολύκαστρο Ειδομένη, προϋπολογισμού 23,5 εκ. ευρώ Κατασκευή επιδομής, στάσεων-σταθμών, Η/Μ σηράγγων, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεων Η/Μ σηράγγων και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο, προϋπολογισμού 75 εκ. ευρώ Εργασίες ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού 35 εκ. ευρώ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα προτεραιότητας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ για το έτος 2014, με στόχο την μελετητική ωρίμανση των έργων της 5 ης Προγραμματικής Περιόδου, υλοποιήθηκαν εντός του 2014 οι παρακάτω δράσεις: Συμβασιοποιήθηκαν 2 μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού: 1,1 εκ. ευρώ, που είναι οι εξής: Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του ΣΚΑ με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Βόρεια Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών, συμβατικού αντικειμένου Yπολειπόμενες μελέτες για την υπογειοποίηση του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών έως τις Τρεις Γέφυρες, συμβατικού αντικειμένου Προωθήθηκε η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης με προγραμματισμό διενέργειας διαγωνισμού στις αρχές του 2015, 5 μελετών, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης: 21,5 εκ. ευρώ, που είναι οι εξής: Σελίδα 5 από 41

6 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Μελέτες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ Οινόης, προϋπολογισμού: 4,22 εκ. ευρώ Υπολειπόμενες μελέτες για την κατασκευή της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής από το Κορωπί έως το Λαύριο, α τμήμα προϋπολογισμού: 3,95 εκ ευρώ Υπολειπόμενες μελέτες για την κατασκευή της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής από το Κορωπί έως το Λαύριο, β τμήμα, προϋπολογισμού: 5,7 εκ ευρώ Συμφωνία - Πλαίσιο Γεωτεχνικών Ερευνών για την Προαστιακή Σιδηροδρομική Γραμμή από τον κόμβο Κορωπίου έως τον τερματικό Σταθμό στον Λιμένα Λαυρίου, προϋπολογισμού: 2,5 εκ. ευρώ Ολοκλήρωση μελετών για την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Ν.Καρβάλη έως τους Τοξότες, προϋπολογισμού: 5,13 εκ. ευρώ. 5 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το 2014, ξεκίνησε η προετοιμασία των έργων της 5 ης Προγραμματικής Περιόδου και ολοκληρώθηκε η εκπόνηση, με ευθύνη των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών, του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» , στο οποίο περιελήφθησαν και τα σιδηροδρομικά έργα που πρόκειται να εκτελέσει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος. Επίσης, σε συνέχεια της αναθεώρησης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.) και τη θέσπιση του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την Προγραμματική Περίοδο δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκλήσεις προς τα Κράτη Μέλη για υποβολή προτάσεων για δράσεις στο πλαίσιο του Πολυετούς και του Μονοετούς Προγράμματος Εργασιών του Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, που απευθύνεται στα 14 Κράτη -Μέλη Συνοχής και η οποία προβλέπει ότι οι πόροι του Ταμείου Συνοχής που αναλογούν στη χώρα μας ανέρχονται σε 580 εκ. ευρώ, αποφασίσθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία η διάθεση του συνόλου της κοινοτικής αυτής συνδρομής σε δύο σιδηροδρομικά έργα (ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα-Λιανοκλάδι-Δομοκός και κατασκευή έργων υποδομής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο) που ανήκουν στον Διάδρομο Orient/East/Med (OEM Corridor). Τα έργα αυτά επελέγησαν δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης, με κυριότερο την πλήρη ωριμότητά τους. Οι σχετικοί φάκελοι υποβολής των προτάσεων συντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ το 2014 και υπεβλήθησαν στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του Εξάλλου, στο πλαίσιο άλλων προσκλήσεων, που απευθύνονται στο σύνολο των 28 Κρατών-Μελών, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ετοίμασε τους φακέλους υποβολής προτάσεων 4 μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 10,17 εκ. ευρώ, που υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Όσον αφορά στο θέμα των ιδιαίτερα υψηλών αποζημιώσεων σε δικαιούχους λόγω απαλλοτριώσεων των ιδιοκτησιών τους, που προέκυπταν στο παρελθόν από δικαστικές αποφάσεις, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ συνέχισε και το 2014 τις προσπάθειές της για τον εξορθολογισμό της δαπάνης του θέματος με τη δρομολόγηση των αναγκαίων νομικών διαδικασιών και σε συνεργασία με ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, αποτελεί η δρομολόγηση επιστροφής στο Δημόσιο ποσού περίπου 40 εκ. ευρώ, που προέκυψε μετά από αποφάσεις Εφετείων, σύμφωνα με τις οποίες καθορίστηκαν οι οριστικές τιμές μονάδος, χαμηλότερες από εκείνες που είχαν ορισθεί από τα αρμόδια πρωτοδικεία. Επίσης αναμένεται η έκδοση και άλλων δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες εκτιμάται ότι θα προκύψουν αντίστοιχα ποσά προς επιστροφή. Σελίδα 6 από 41

7 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές (απορροφήσεις) κατά το 2014, διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής: ποσά σε εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Έργα ΠΑΘΕ/Π 167,42 Έργα Περιφερειακού Δικτύου 3,58 Έργα με Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 171,00 Λειτουργικές Δαπάνες 8,68 Σύνολο 179,68 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβριο του 2014, η νέα Οργανωτική δομή της. Στόχος της αναπροσαρμογής αυτής υπήρξε η αποκατάσταση συγκεκριμένων οργανογραμματικών δυσλειτουργιών που είχαν εντοπισθεί στο παρελθόν, ούτως ώστε η Εταιρεία να ανταποκρίνεται καλύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά στις ανάγκες διαχείρισης των έργων της, όπως αυτές διαμορφώνονται στην παρούσα φάση κατά την οποία έχουν πλέον προσδιοριστεί σε σημαντικό βαθμό τα σιδηροδρομικά έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν την Προγραμματική Περίοδο , στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ και του Connecting Europe Facility (CEF). Από τις κυριότερες αναπροσαρμογές, αναφέρονται η δημιουργία της Διεύθυνσης Μελετών, με τρία νέα τμήματα που υπάγονται σε αυτή και η δημιουργία Τμήματος Οργάνωσης & Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και τμήματος Διαλειτουργικότητας. Κατά τη χρήση 2014, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ συνέχισε την εφαρμογή δράσεων για την δημιουργία εσόδων, όπως π.χ. η εκποίηση των δέντρων σε υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χορήγησε δωρεάν περίπου 110 ελαιόδεντρα και 1700 φυτώρια ελιάς, από περιοχές που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Σιδηροδρομικού Δικτύου στο τμήμα Κιάτο Πάτρα, σε 8 Δήμους του Νομού Αττικής με σκοπό να τα μεταφυτεύσουν σε κοινόχρηστους χώρους της επιλογής τους. Σελίδα 7 από 41

8 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Ανάλυση Εσόδων 2014 Τα Έσοδα για την εταιρεία μας με βάση τη Σύμβαση ΟΣΕ ΑΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ που κυρώθηκε με το ΦΕΚ 1213/B/ προέρχονται από το 10% της προμήθειας επί των Λειτουργικών Δαπανών που περιλαμβάνουν και την αξία αγοράς των Παγίων (εξαιρούνται οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις). Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού. Διάφορα άλλα έσοδα της εταιρεία μας προέρχονται από : 1. Από τοκοφόρες αποσβέσεις προκαταβολών των αναδόχων για το υπόλοιπο της χορηγηθείσας προκαταβολής. 2. Από την αξιοποίηση των διαθεσίμων στην τράπεζα (ιδίως των ιδίων κεφαλαίων) 3. Από ποινικές ρήτρες των συμβάσεων με τους αναδόχους. 4. Από τα Τεύχη δημοπράτησης των έργων. 5. Από διάφορα άλλα έσοδα που προέρχονται από επιδοτήσεις σεμιναρίων καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών των ΤΕΙ. Ανάλυση Λειτουργικών Δαπανών 2014 Οι Λειτουργικές Δαπάνες της εταιρείας μας πραγματοποιούνται για την ομαλή και αναγκαία λειτουργία της εταιρείας και αφορά: Αγορά Παγίων Αμοιβές Προσωπικού Αμοιβές Τρίτων Παροχές Τρίτων Ενοίκια κ.λ.π. Διάφορα Έξοδα Τόκους και συναφή έξοδα. Οι συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες τις περιόδου ανήλθαν στα ,45 έναντι που είχε προβλεφθεί για το διάστημα αυτό. Τα έξοδα της αντίστοιχης περιόδου του 2013 ήταν ,55. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες δαπάνες. ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Στοιχεία Βάσει Λογιστικού Πλαισίου σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0, ,97 100,00 % 2.735,04 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,51-35,28 % 7.414,36 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ , ,00-50,98 % 1.722,40 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,21-3,27 % ,85 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,28 156,17 % ,05 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,13-3,68 % ,46 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,33 45,50 % ,88 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,05-12,97 % ,30 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , ,97-77,85 % , , ,45 2,23 % ,55 Σελίδα 8 από 41

9 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 2ο ΒΑΘΜΟ Στοιχεία Βάσει Λογιστικού Πλαισίου σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΕΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 0, ,97 100/% 0, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0, , ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0,00 0,00 554, ΣΚΕΥΗ 0,00 0,00 0,00 218, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0, ,61 0,00 0, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚ. ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,11-39,31% 5.149, ,00 429,56-97,85% 1.143, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0, ,23 0,00 349, ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ , ,00-50,98% 1.722, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.& ΕΠΙΒ.ΕΜΜ.ΠΡΟΣΩΠ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ Π.Φ.Ε. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠ.ΣΕ Π.Φ.Ε ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.ΟΣΕ , , ,60 0,02% , , ,85-3,77% , , ,76-14,31% , , ,11 71,86% , , ,59-42,59% , , ,28 819,65% , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ,46 5,31% , ΕΝΟΙΚΙΑ , ,09-1,15% , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΚΤΙΡΙΩΝ & ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ) 4.000, ,27 110,06% 3.124, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ,86-27,54% , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,45-11,38% , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 100,00 725,10 625,10% 175, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,01 27,86% , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,22 82,35% , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ,55-34,99% , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ , ,62 17,36% , ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ , ,23-7,71% , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,03-7,03% , ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00-82,00% , ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ,37-3,78% , ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 8.800, ,46 19,94% 7.531, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , ,65-50,87% , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,14 11,34% , ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ , ,97-77,85% ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑ ΟΣΕ , ,45 2,23% ,55 Σελίδα 9 από 41

10 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Ανάλυση Έργων Οι ταμειακές εκροές του 2014 για Έργα, Μελέτες, Προμήθειες και Απαλλοτριώσεις ,22 έναντι ,38 το 2013 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ανήλθαν στα Οι τιμολογήσεις των Έργων ανήλθαν στα και αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στις πληρωμές του 2014 περιλαμβάνονται και οι προκαταβολές των συμβάσεων 635 (Τιθορέα-Δομοκός): και 717 (Αθήνα-Θες/κη-Προμαχώνας): ,12. Το 2013 είχαν χορηγηθεί προκαταβολές για τις συμβάσεις 579 (Ροδοδάφνη): και 541 (Θριάσιο): Όλα τα έργα που εκτελεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ μέσω των αναδόχων για λογαριασμό του ΟΣΕ τα μεταβιβάζει (τιμολογεί) στον ΟΣΕ στην ίδια αξία που τιμολογεί ο ανάδοχος την εταιρεία μας. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται, η απορροφητικότητα από τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης και οι πληρωμές ανά κατηγορία δαπάνης και ανά μήνα. ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ 2014 % ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ 2013 % ΕΣΠΑ ,04 53,32% ,75 47,65% ΕΣΠΑ ΠΕΠ ,49 9,56% ,87 10,08% 5Η Π.Π ,03 27,52% 0,00 0,00% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ,96 17,59% ,70 20,30% Γ' ΚΠΣ ,36 0,37% ,96 0,25% ΠΕΠ 0,00 0, ,33 0,43% ΓΡΑΜΜΗ ,03 0,86% ,23 0,87% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,34 0,03% 0,00 0,00% ΠΟΡΟΙ ΟΣΕ ,46 0,31% ,95 0,22% ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 0, ,59 0,41% Σύνολα ,22 100,00% ,38 80,21% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2014 % ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2013 % Κατασκευές ,38 92,38 % ,99 90,87% Μελέτες ,78 1,27 % ,17 1,61% Προμήθειες ,76 1,43 % ,62 1,68% Απαλλοτριώσεις ,72 4,02 % ,17 4,51% Διάφορα ,58 0,32 % ,43 1,33% Σύνολο: ,22 100,00 % ,38 100,00% Σελίδα 10 από 41

11 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Μήνας ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2014 % ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2013 % ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,99 1,63 % ,35 0,36 % ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,74 3,60 % ,71 0,64 % ΜΑΡΤΙΟΣ ,32 3,94 % ,56 5,85 % ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,84 5,52 % ,16 4,35 % ΜΑΙΟΣ ,81 1,12 % ,85 4,77 % ΙΟΥΝΙΟΣ ,89 8,37 % ,36 35,85 % ΙΟΥΛΙΟΣ ,37 12,35 % ,10 6,93 % ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,23 13,19 % ,83 3,38 % ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,48 1,87 % ,39 3,56 % ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,94 8,05 % ,99 6,41 % ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,18 13,88 % ,76 7,47 % ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,43 26,49 % ,32 20,42 % Σύνολο ,22 100,00 % ,38 100,00 % ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Κύκλος εργασιών της Εταιρείας: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση 2014 ανήλθε σε ,99. Παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 90,3% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση που είχε ανέλθει σε ,71. Η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες πιστοποιήσεις έργων. Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης: Τα μικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε ,78 έναντι ,38 την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 18,0%. Η αύξηση οφείλεται στην τιμολόγηση αυξημένων λειτουργικών εξόδων συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση κατά συνέπεια και αυξημένου εσόδου από το περιθώριο 10% στα λειτουργικά έξοδα. Κέρδη προ Φόρων Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBITDA): Το EBITDA βελτιώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση από ,29 σε ,03, ενώ το περιθώριο στα έσοδα παρέμεινε σχεδόν σταθερό από 1,3% σε 1,2%. Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων: Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ,16 έναντι ,83 της προηγούμενης χρήσης. Η παραπάνω βελτίωση οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από καταπτώσεις εγγυήσεων ποσού ευρώ 2,1 εκ και έξοδα για επισφάλειες και δικαστικές αποζημιώσεις ευρώ 0,9 εκ. Συνολικά λειτουργικά έξοδα/σύνολο πιστοποιήσεων: Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (χωρίς το περιθώριο 10%) σε ποσοστό των πιστοποιήσεων για τις χρήσεις 2014 και 2013 ανέρχονται σε 4,4% και 8,5% αντίστοιχα. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού: Το σύνολο των απαιτήσεων και των διαθεσίμων του Ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχονται σε ,28 (2013: ,52 ) αντιπροσωπεύοντας το 77,8% (2013: 79,7%) του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας. Σελίδα 11 από 41

12 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Το ποσοστό του κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για τη χρήση 2014 ανήλθε σε 110%, ενώ για την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε 107%. Tο κυκλοφορούν ενεργητικό υπερκαλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας τόσο στην παρούσα όσο και την προηγούμενη χρήση. Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Ίδια προς Ξένα κεφάλαια): Η εταιρία χρηματοδοτεί τη δραστηριότητά της με ίδια κεφάλαια χωρίς να χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια (π.χ. δανεισμό). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α) Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Σύνολο καθαρής θέσης την ,91 Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους ,07 Λοιπά συνολικά έσοδα ,00 Μερίσματα που αφορούν τα κέρδη της χρήσης 2013 ( ,71) Σύνολο καθαρής θέσης την ,27 Β) Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τα καθαρά λογιστικά κέρδη προ φόρων της χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ανήλθαν στα ,00, ο φόρος εισοδήματος σε ,86. Τα κέρδη προς διάθεση ανήλθαν σε ,14. Η διανομή που προτείνεται είναι η ακόλουθη: Διανομή Ποσό Α Μέρισμα ,90 Ειδικό Αποθεματικό ,26 Επί πλέον Μέρισμα ,98 Σύνολο ,14 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η διάθεση των κερδών έγινε όπως προβλέπει το άρθρο 23 του καταστατικού της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν.3604/2007. Το Δ.Σ. προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή Α μερίσματος βάση του Ν άρθρο 45 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 άρθρο 54 ήτοι ποσοστό του 35% επί των καθαρών Κερδών χρήσης (Κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Συναλλαγματικός Κίνδυνος Το σύνολο των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Κίνδυνος επιτοκίου Η Εταιρεία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. Πιστωτικός κίνδυνος H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σελίδα 12 από 41

13

14 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Σελίδα 14 από 41

15

16 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ευρώ Σημ. 31/12/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,58 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,04 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,25 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 0, ,23 Σύνολο , ,10 Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από εμπορικές απαιτήσεις , ,92 Λοιπές Απαιτήσεις , ,61 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,99 Σύνολο , ,52 Σύνολο ενεργητικού , ,62 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Λοιπά αποθεματικά , ,74 Αποτελέσματα εις νέο , ,17 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,91 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,70 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,05 0,00 Σύνολο , ,70 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , ,78 Τρέχον φόρος εισοδήματος , ,46 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,77 Σύνολο , ,01 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,71 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,62 Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 16 από 41

17 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε ευρώ Σημ. 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Κύκλος εργασιών , ,71 Κόστος πωλήσεων 16 ( ,21) ( ,73) Μικτό κέρδος , ,98 Έξοδα διοίκησης 16 ( ,66) ( ,71) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 17 ( ,03) ( ,70) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,50 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,07 Χρηματοοικονομικά έξοδα 19 (47.471,97) (81.287,21) Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,97 Κέρδη προ φόρων , ,83 Φορολογία εισοδήματος 21 ( ,09) ( ,39) Κέρδη μετά από φόρους , ,44 Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία τα οποία δε θα επαναταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην υποχρέωση , ,00 Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών εσόδων 0,00 (4.221,88) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης , ,12 Συνολικά έσοδα μετά από φόρους , ,56 Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 17 από 41

18 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1/1/ , , , ,66 Μερίσματα 0,00 0,00 ( ,32) ( ,32) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες , , , ,34 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0, , ,44 Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0, , ,12 Συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0, , ,56 Υπόλοιπο 31/12/ , , , ,90 Υπόλοιπο 1/1/ , , , ,91 Μερίσματα 0,00 ( ,90) ( ,81) ( ,71) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες , , , ,20 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0, , ,07 Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0, , ,00 Συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0, , ,07 Υπόλοιπο 31/12/ , , , ,27 Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 18 από 41

19 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου προ φόρων , ,83 Προσαρμογές στα Κέρδη για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων , ,89 Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.885, ,33 Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 208,21 0,00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (93.191,00) ,00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ,82 0,00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,00 ( ,48) Έσοδα τόκων ( ,26) ( ,97) Έξοδα τόκων , ,21 Σύνολο , ,81 Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων ( ,03) ,94 (Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων ( ,64) ( ,96) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων ( ,64) ,97 ( ,31) ,95 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,25) ,76 μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος ( ,13) ( ,50) Τόκοι πληρωθέντες (9.966,97) (38.062,21) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,35) ,05 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων ( ,48) (10.147,82) Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (63.724,00) (1.722,39) Τόκοι που εισπράχθηκαν , ,97 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,76 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 0,00 0,00 ( ,57) , , , , ,99 Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 19 από 41

20 Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (στο εξής η «Εταιρεία») είναι θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ), η οποία συστάθηκε το 1996 για να αναλάβει τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάληψη της διαχείρισης των έργων από την Εταιρεία έγινε το Β εξάμηνο του Η λειτουργική της δραστηριότητα συνίσταται στην κατασκευή σιδηροδρομικών έργων (διαχείριση, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού) και την παράδοσή τους στον ΟΣΕ. Μέσα από την λειτουργική της δραστηριότητα η Εταιρεία επιδιώκει, α) Να εξασφαλίζει ότι κάθε ένα από τα στοιχεία του Επενδυτικού Προγράμματος που έχουν εγκριθεί μεμονωμένα, παραδίδονται στον ΟΣΕ έγκαιρα με εύλογο κόστος και άρτια ποιότητα, ώστε να καταδεικνύεται η οικονομική αξία και η καταλληλότητά τους για τους στόχους που προσδιορίστηκαν από τον ΟΣΕ. β) Να μεγιστοποιεί την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων που παρέχονται στον Ο.Σ.Ε. για την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων της χώρας, προς όφελος του Ελληνικού Σιδηροδρόμου και της Εθνικής Οικονομίας. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Καρόλου 27. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: Αριθμός μητρώου Α.Ε.: 35717/01/Β/96/222 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Καρόλου 27, Τ.Κ , Αθήνα Μέτοχος Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Έλεγχο στο Κεφάλαιο της εταιρίας ασκεί η μητρική εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με μέγιστη εξαετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως διορίστηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 74 της 22 ης Φεβρουαρίου 2013 και τα οποία εγκρίνουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι τα παρακάτω πλην του παραιτηθέντος Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου τον οποίο αντικαθιστά και αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. Βαρελάς Μιχαήλ-Άγγελος του Ιωάννη με την 3130/ απόφαση του Δ.Σ. και του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου κ. Κουρέτας Νικόλαος στις Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου Κουρέτας Νικόλαος του Βασιλείου Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παρασκευά Βαρελάς Μιχαήλ-Άγγελος του Ιωάννη Ζουρνατζή Άννα του Λαζάρου Καλλίγερος Κωνσταντίνος του Γεωργίου Νικολάου Δημήτριος του Νικολάου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ.

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014 (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2014 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕNΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 1 ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2015 (από την 1 η Ιανουαρίου 2015 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αθήνα, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUEST AΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

QUEST AΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. QUEST AΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 008819001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 1 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ 32 100 Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13300401700 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης εταιρικής χρήσης 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2014 έως 31 η Μαρτίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT

MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές. Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές. Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιουλίου 2015 έως 30 η Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2014)

BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2014) BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. AΡ.M.A.E.:55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 15, 14 ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 11 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2015 31 η Δεκεμβρίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 2. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 6 3. Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58120/01/Β/05/68 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6268701000 δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 2014 VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 2014 VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 2014 VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (22 Μαΐου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

MONDO TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

MONDO TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) 2014 MONDO TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα