ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της οικονοµικής χρήσεως από 01/01/2008 έως 31/12/2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµαοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 20 Μαΐου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της χρήσεως Ετήσιες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και Ετήσιες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και Ετήσιες Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 31 η εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων Σύσταση και δραστηριότητες Εταιρείας Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο ραστηριότητας Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων...15 α) Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων...15 β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις...15 γ) Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών...15 δ) Εκτιµήσεις της ιοίκησης Αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Μετατροπή ξένων νοµισµάτων Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας Χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατικά διαθέσιµα Μετοχικό κεφάλαιο ανεισµός Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις άνεια Κόστος δανεισµού Συµψηφισµός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων Κέρδη ανά Μετοχή ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Πληροφόρηση κατά τοµέα Ανάλυση απανών Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες...33

3 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) 9. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρηµατικά ιαθέσιµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Τακτικό Αποθεµατικό Έκτακτο αποθεµατικό Αποθεµατικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα Μερίσµατα Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εσµεύσεις Λειτουργικές µισθώσεις Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα...40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 δηµοσιευόµενα βάσει του άρθρου 135, του κωδ. Ν. 2190/1920 1

4 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Προς τους Μετόχους της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 2

5 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 21 Μαΐου 2009 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΛΕΣ Α.Μ.ΣΟΕΛ: Α.Μ.ΣΟΕΛ:

6 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της χρήσεως 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την οικονοµική χρήση 01/01/ /12/2008. Η χρήση που έληξε ήταν η 7 η εταιρική χρήση της εταιρίας και είναι και αυτή κερδοφόρα, όπως και οι προηγούµενες. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., έως την 31 εκεµβρίου 2006, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και κατάρτιζε τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το Καταστατικό (άρθρο 18 παρ. 6) η εταιρία από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής, όπως ορίζει ο Νόµος 3429/2005, συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εφαρµογή των παραπάνω η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε συνέταξε τον Ισολογισµό της, τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Ταµειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις Σηµειώσεις σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Συνεχίζεται η τήρηση των λογιστικών της βιβλίων µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, όπως επίσης και η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής (κοστολόγηση) παράλληλα µε τη Γενική Λογιστική. Οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα.π.χ.α. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατωτέρω επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε για την εξέλιξη ορισµένων βασικών οικονοµικών µεγεθών του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως µε τις απαραίτητες κατά την κρίση µας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των µεγεθών αυτών και τη χρήση αριθµοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνεται και ποσό ,80 που αφορά τις εκτελούµενες εργασίες κατασκευής του καταφυγίου σκαφών Συβότων, το οποίο παραλαµβάνεται το Επιπρόσθετα στην κλειόµενη χρήση εκτελέστηκαν τα έργα «ιαµόρφωση parking στον Παλαιό Λιµένα Ηγουµενίτσας» και «Χωροθετήσεις των καταφυγίων σκαφών στους Λιµένες Σαγιάδας, Πλαταριάς, Συβότων». Τα ιαθέσιµα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αυξήθηκαν κατά ,00 περίπου, ήτοι ποσοστό αύξησης 7% ως αποτέλεσµα ανόδου των επιτοκίων καταθέσεων, της ορθολογικής διαχείρισής τους από την εταιρία, των πρόσθετων επιχορηγήσεων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και της αύξησης των εσόδων. Ο λογαριασµός «Προβλέψεις» της εταιρίας παρουσίασε αύξηση στην κλειόµενη χρήση ποσού ,00 τα οποία αναλύονται ακολούθως: o ,00 για την σε εξέλιξη ανέλκυση ναυαγίου o ,00 για τόκους εκρεµµούς δίκης o ,00 για επισφάλειες πελατών και o ,00 για διαφορές φορολογικού ελέγχου της ανέλεγκτης χρήσεως

7 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Με τις ανωτέρω προβλέψεις επιβαρύνθηκαν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως Η αύξηση του λογαριασµού «Προµηθευτές» κατά 132% περίπου αφορά υπόλοιπα τέλους χρήσης προµηθευτών από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα τα οποία εξοφλήθησαν στις αρχές του ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αύξηση του «Κύκλου εργασιών» κατά 8% περίπου και των «Λοιπών εσόδων εκµεταλλεύσεως» κατά 9% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται: Στην συνεχώς αυξανόµενη κίνηση στον λιµένα επιβατών και οχηµάτων για το Εσωτερικό και ιδιαίτερα για το Εξωτερικό, Στην αναπροσαρµογή των µισθωµάτων των καταστηµάτων στον τερµατικό σταθµό και την αποδοτικότερη διαχείριση των εκµισθώσεων, Στις νέες δραστηριότητες που ανέπτυξε η ιοίκηση στον Λιµένα και συγκεκριµένα από την Εµπορευµατική κίνηση. Η αύξηση του «Εξόδων εκµεταλλεύσεως» κατά 20 % περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών του προσωπικού, των αµοιβών τρίτων για εκπόνηση µελετών και λοιπές υπηρεσίες, τις προβλέψεις εκµεταλλεύσεως, των διαφόρων τελών και λοιπών εξόδων. Τα «Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα» αφορούν έσοδα από τόκους προθεσµιακών καταθέσεων χρηµατικών διαθεσίµων τα οποία αυξήθηκαν κατά 53% περίπου σε αντιστοιχία µε την προηγούµενη χρήση, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων επιτοκίων καταθέσεων και την ορθολογική διαχείριση των προθεσµιακών καταθέσεων κεφαλαίων της εταιρείας. Το αποτέλεσµα της χρήσης ανήλθε στο ποσό των ευρώ 905 χιλ. έναντι ευρώ χιλ. της προηγούµενης χρήσεως, ήτοι µείωση κατά 19% περίπου, η οποία οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως µε τις ως ανωτέρω αναφερθείσες προβλέψεις. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρίας κατά τη χρήση 2008, σας παραθέτουµε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες: 5

8 1 Αριθµοδείκτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Current Ratio) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 01/01/ /12/2008 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) = Τύπος ιαθέσιµα + Απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Κλειόµενη χρήση 2008 Προηγ. χρήση 2007 = 408% 432% 2 ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ιαθέσιµο Ενεργητικό = ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ληξιπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ίδια κεφάλαια = ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ Σύνολο υποχρεώσεων = 381% 406% = 326% 361% 4 ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (Gross Profit Margin) = Μικτά Κέρδη Χρήσεως Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως = 33% 41% 5 ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (Net Profit Margin) = Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως = 19% 25% 6 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Ίδια κεφάλαια = 8% 10% ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού έως σήµερα δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας της ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το 2009 αναµένεται σταθεροποίηση των εσόδων της εταιρίας, η οποία θα βασισθεί στην προσπάθεια για εκµετάλλευση των προοπτικών της Εγνατίας Οδού ούτως ώστε να καλυφθούν τυχόν απώλειες µειωµένης κίνησης λόγω της γενικότερης οικονοµικής κρίσης στη διακίνηση ιδίως των φορτηγών. ΚΙΝ ΥΝΟΙ Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς, µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από καταθέσεις σε Τράπεζες (όψεως, προθεσµιακές) εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το ιοικητικό Συµβούλιο. 6

9 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ. Κίνδυνος Επιτοκίου Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων καθώς δεν κατέχει χρεόγραφα, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις. Κίνδυνος τιµών Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών. Οι τιµές της παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν πηγή κινδύνου, όπως και το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µία µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Κίνδυνος Ρευστότητας Για την εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει αρκετά ταµειακά ισοδύναµα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες. Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Η εταιρία ολοκλήρωσε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού της Σχεδίου χρήσεων το οποίο εγκρίθηκε από: - Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε την υπ αρ. 583/2008 Απόφασή του, - την ιυπουργική Επιτροπή.Ε.Κ.Ο. µε το υπ αρ /2008 ΕΓ ΕΚΟ έγγραφο 2. Παρελήφθη από την εταιρία η µελέτη Ανάπτυξης Χώρου και ιαχείρισης Ασυνόδευτων Φορτίων εντός της έκτασης του Λιµένα Ηγουµενίτσας. 3. Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισµός χρήσης 2009 και υπεβλήθη µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου (Αποφ. 663/2008 /Σ) στην ΕΓ ΕΚΟ σύµφωνα µε το Ν. 3429/ Στα πλαίσια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ο Οργανισµός συµµετέχει ενεργά ως εταίρος και υλοποιεί τα παρακάτω έργα: 4.1. Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB ARCHIMED ολοκληρώθηκαν τα έργα: ΝΕWTON συνολικού προϋπολογισµού ,44 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,44 ευρώ. Tο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς µε την πραγµατοποίηση του Final conference - Τελικό Συνέδριο στις 18 Ιανουαρίου MEDINTRADE συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Ιουλίου MoS.Med.IA (Θαλάσσιοι ιάδροµοι - Ανάλυση επιπτώσεων στην περιοχή της Μεσογείου). Το έργο αυτό ανατέθηκε από το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. µε συνολικό προϋπολογισµό Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π ,70 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Οκτωβρίου Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ ολοκληρώθηκαν τα έργα: ADRION συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου έχει 7

10 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ολοκληρωθεί µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. GIPSY συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.ΛΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. SECINS συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ. Το έργο αυτό ανατέθηκε από το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. µε συνολικό προϋπολογισµό Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. SEALINK συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Σεπτεµβρίου GREEKHOT συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. ECODONET συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Σεπτεµβρίου Τέλος, το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θαλάσσιων ιαδρόµων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ εκ των οποίων ,00 ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.) µε ενδιάµεσο φορέα υλοποίησης την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Το συγκεκριµένο έργο έχει πάρει παράταση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ως τις 31 εκεµβρίου Η χρηµατοδότηση των παραπάνω προγραµµάτων έχει κατατεθεί σε λογαριασµούς της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από τους οποίους διενεργούνται οι πληρωµές των δαπανών που σχετίζονται µε τα εν λόγω έργα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς, καλούµε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008, δηλαδή τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις συνηµµένες Σηµειώσει,. για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2008, να απαλλάξει το ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως Ολοκληρώνοντας την Έκθεση, προτείνουµε προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων από τα κέρδη µετά φόρων της χρήσεως 2008, µειούµενων µε την κράτηση για Τακτικό Αποθεµατικό ποσού ευρώ 27 χιλ., τη διανοµή µερίσµατος ποσού ευρώ 182 χιλ. Με τιµή Για το ιοικητικό Συµβούλιο ΒΑΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. 8

11 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 10 έως 40, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 20/05/2009 και υπογράφονται από τους: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΚΩΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΕΛΟΣ Α Τ: ΑΕ Α Τ: Φ Α Τ: ΑΕ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε /2001, Α' ΤΑΞΗΣ 9

12 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Ετήσιες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ Έσοδα πωλήσεων Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα ερευνών ανάπτυξης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Κέρδος εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (καθαρά) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη χρήσης Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ): Βασικά κέρδη χρήσης ανά µετοχή Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 10

13 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Ετήσιοι Ισολογισµοί της 31 ης εκεµβρίου 2008 και 31 ης εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 7 Αναβαλλόµενοι φόροι Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και Λοιπές απαιτήσεις Χρηµατικά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Παροχές σε εργαζόµενους Λοιπές προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 11

14 Ετήσιες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αδιανέµητα κέρδη / (Συσσωρευ- µένες ζηµιές) Σύνολο Υπόλοιπο την 1/1/ Καθαρό κέρδος χρήσης ιανοµή µερίσµατος Σχηµατισµός αποθεµατικών Υπόλοιπο την 31/12/ Υπόλοιπο την 1/1/ Καθαρό κέρδος χρήσης ιανοµή µερίσµατος Σχηµατισµός αποθεµατικού Υπόλοιπο την 31/12/ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 40 αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. αποτελούν 12

15 Ετήσιες Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 31 η εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό κέρδος προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές: Αποσβέσεων Λοιπές Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης Πλέον / µέιον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών λεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Μείον: Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος Καθαρά χρηµατικά διαθέσιµα από λειτουργική δραστηριότητα (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και αΰλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπραχθέντες τόκοι Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / µείωση χρηµατικών διαθεσίµων και ισοδυνάµων αυτών (α+β+γ) Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 1η Ιανουαρίου Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 31η εκεµβρίου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 13

16 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 1. Σύσταση και δραστηριότητες Εταιρείας 1.1. Γενικές Πληροφορίες Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Ο.Λ.ΗΓ.» ή «η Εταιρεία») προήλθε από µετατροπή του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου «Λιµενικό Ταµείο Ηγουµενίτσας» σε ανώνυµη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2932/2001, ο οποίος τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Νόµων 2987/2002 (άρθρο 11), 3153/2003 (άρθρο 36) και 3274/2004 (άρθρο 35 παρ.13) και προσαρµόστηκε στις διατάξεις του Νόµου 3429/2005 «ηµόσιες επιχειρήσεις και Οργανισµοί ΕΚΟ». Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις αρχές του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920 και του ιδρυτικού Ν. 2932/2001, όπως προσαρµόστηκε στις διατάξεις του Ν. 3429/2005. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2932/2001) από την απογραφή και εκτίµηση της περιουσίας του «Λιµενικού Ταµείου Ηγουµενίτσας», που έγινε από την ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθείσα επιτροπή του άρθρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Ηγουµενίτσα, Νέο Λιµάνι Κεντρικός Επιβατικός Σταθµός, στον 1ο όροφο. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 49983/41/Β/01/6. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της έχει οριστεί στα πενήντα (40) έτη, ήτοι µέχρι και το έτος Η σηµερινή σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 1. Βάσσος Ελευθέριος του Σταύρου, Πρόεδρος 2. Κώτσιος Νικόλαος του Αντωνίου, ιευθύνων Σύµβουλος 3. ιαµάντη Αικατερίνη του Ιωάννη, Μέλος 4. ήµας Βασίλειος του Κωνσταντίνου, Μέλος 5. Γόγολος Ιωάννης του ηµητρίου, Μέλος 6. Μπαρκαµπάς Αχιλέας του Σπυρίδωνα, Μέλος 7. Τακλάκογλου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος 8. Τσάτσας Χαρίλαος του Αποστόλου, Μέλος Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την και την ανερχόταν σε 18 και 20 άτοµα αντίστοιχα Αντικείµενο ραστηριότητας Σύµφωνα µε το καταστατικό, σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκµετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιµένα δικαιοδοσίας της, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 2932/2001 και Ν. 3429/2005. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαµβάνονται: α) η παροχή κάθε είδους λιµενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η 14

17 αναβάθµιση, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του λιµένα, β) η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων και διακίνηση επιβατών, οχηµάτων και φορτίων, γ) η εγκατάσταση, οργάνωση και εκµετάλλευση κάθε είδους λιµενικής υποδοµής καθώς και κάθε δραστηριότητα που έχει ανατεθεί στο Λιµενικό Ταµείο Ηγουµενίτσας ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου. 2. Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων α) Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφ εξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. εν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις Η Εταιρεία έως την 31η εκεµβρίου 2006 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής υποχρεούται, βάσει των διατάξεων του Ν. 3429/2005 (Φ.Ε.Κ./ ), οι ηµόσιες Επιχειρήσεις να συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. γ) Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών Τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, που δεν έχουν εφαρµογή για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008, και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν ως εξής: - Το.Π.Χ.Π. 8 «Τοµείς ραστηριοτήτων» εισάγει την «προσέγγιση της διοίκησης» στην πληροφόρηση ανά τοµέα. Το.Π.Χ.Π. 8, που καθίσταται υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 του Εταιρείας, θα απαιτεί αλλαγή στην παρουσίαση και γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τοµέα βάσει των εσωτερικών αναφορών που επισκοπούνται σε τακτά διαστήµατα από τη ιοίκηση του Εταιρείας, αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων µε σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τοµέα και τον επιµερισµό των πόρων σε αυτούς. Επί του παρόντος η Εταιρεία παρουσιάζει πληροφόρηση µόνο κατά επιχειρηµατικό τοµέα. - Το αναθεωρηµένο.λ.π. 23 «Κόστη ανεισµού» αφαιρεί την δυνατότητα εξοδοποίησης του κόστους δανεισµού και απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να κεφαλαιοποιεί κόστη δανεισµού άµεσα σχετιζόµενα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέρος του κόστους του στοιχείου αυτού. Το τροποποιηµένο.λ.π. 23 θα καταστεί υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 της Εταιρείας και δεν θα αποτελέσει 15

18 µεταβολή λογιστικής πολιτικής διότι η Εταιρεία έχει ήδη επιλέξει αυτήν τη λογιστική πολιτική, συνεπώς δεν θα υπάρχει επίδραση. - Το αναθεωρηµένο.λ.π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (2007) εισάγει τον όρο «συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα», που αντιπροσωπεύει µεταβολές ιδίων κεφαλαίων κατά την διάρκεια µιας περιόδου εκτός εκείνων που οφείλονται σε συναλλαγές µε ιδιοκτήτες που ενεργούν µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µπορούν να απεικονιστούν είτε σε µία µεµονωµένη κατάσταση συνολικών εσόδων (ουσιαστικά συνδυάζοντας την κατάσταση αποτελεσµάτων και όλες τις µη ιδιοκτησιακές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων σε µια κατάσταση), ή σε κατάσταση αποτελεσµάτων και ξεχωριστή κατάσταση συνολικών εσόδων. Το αναθεωρηµένο.λ.π. 1, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 δεν αναµένεται να έχει επίπτωση. - Τροποποιήσεις στο.λ.π. 32 «Χρηµατοοικονοµική Μέσα: Παρουσίαση» και.λ.π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ιαθέσιµα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και Υποχρεώσεις που επέρχονται στη Ρευστοποίηση» απαιτεί διαθέσιµα µέσα, και µέσα που επιβάλλουν στην οικονοµική οντότητα την υποχρέωση να παραδώσει σε τρίτον κατ αναλογία µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας µόνο σε περίπτωση ρευστοποίησης, να απεικονιστούν στην καθαρή θέση εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι τροποποιήσεις, που θα καταστούν υποχρεωτικές για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 του Οµίλου, µε υποχρεωτική αναδροµική εφαρµογή, δεν αναµένονται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, διότι δε συντρέχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. - Το αναθεωρηµένο.π.χ.π. 3 «Συνένωση Επιχειρήσεων» (2008) ενσωµατώνει τις ακόλουθες αλλαγές: Ο ορισµός της επιχείρησης έχει επεκταθεί, και συνεπώς είναι πιθανόν να χειρίζονται περισσότερες αποκτήσεις ως συνενώσεις επιχειρήσεων. Ενδεχόµενες αµοιβές θα επιµετρούνται σε εύλογη αξία, και µεταγενέστερες µεταβολές αυτών θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Τα κόστη συναλλαγής, εκτός από τα κόστη για έκδοση µετοχών και χρέους, θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγµατοποιούνται. Τυχόν συµµετοχή στην αποκτώµενη που προϋπήρχε θα επιµετρείται σε εύλογη αξία µε το κέρδος ή ζηµιά να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τυχόν δικαιώµατα µειοψηφίας θα επιµετρούνται είτε σε εύλογη αξία, ή κατά την αναλογία δικαιωµάτων στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης, ανά συναλλαγή. Το αναθεωρηµένο.π.χ.π. 3, το οποίο καθίστανται υποχρεωτικό για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, διότι δεν συντρέχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. - Το τροποποιηµένο.λ.π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (2008) απαιτεί αλλαγές σε ιδιοκτησιακά δικαιώµατα από τον Όµιλο σε µε θυγατρική εταιρεία, ενώ ακόµη διατηρεί τον έλεγχο αυτής της εταιρείας, να αναγνωρίζονται ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων. Όταν ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο της θυγατρικής 16

19 εταιρείας, ότι δικαίωµα αποµένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία θα επιµετρείται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή ζηµιά θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το.Λ.Π. 27, δεν έχει εφαρµογή οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. - Η τροποποίηση στο.π.χ.π. 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις» ξεκαθαρίζει τον ορισµό των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, εισάγει την έννοια των προϋποθέσεων µη κατοχύρωσης, απαιτεί οι προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης να απεικονίζονται στην εύλογη αξία την ηµεροµηνία της παραχώρησης και παρέχει τον λογιστικό χειρισµό των προϋποθέσεων µη κατοχύρωσης και ακυρώσεων. Οι τροποποιήσεις στο.π.χ.π. 2 θα καταστούν υποχρεωτικές για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, µε υποχρεωτική αναδροµική εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένονται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. - Η ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών» αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από τις οικονοµικές οντότητες που δραστηριοποιούνται, ή διαφορετικά συµµετέχουν σε προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών για τους πελάτες τους. Η ιερµηνεία αφορά προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών σύµφωνα µε τα οποία οι πελάτες µπορούν να εξοφλήσουν πιστώσεις επιβραβεύσεων όπως η δωρεάν ή µε έκπτωση παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ιερµηνεία 13, η οποία καθίστανται υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η ιερµηνεία έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας» παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό των συµφωνιών για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας σχετικά µε το λογιστικό πρότυπο που θα εφαρµοστεί (.Λ.Π. 11 ή.λ.π. 18) και τον χρόνο αναγνώρισης εσόδων. Το πεδίο εφαρµογής της διερµηνείας συµπεριλαµβάνει επίσης συµφωνίες που δεν είναι αποκλειστικά για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας, αλλά περιέχουν ένα µέρος για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας. Η ιερµηνεία 15, που καθίστανται υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις του 2009, δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η ιερµηνεία δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 16 «Αντιστάθµιση µιας Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπές ραστηριότητες» διευκρινίζει ότι: Αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ το λειτουργικό νόµισµα µιας αλλοδαπής δραστηριότητας και το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας και µόνο σε ποσό ίσο ή µικρότερο από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής δραστηριότητας Το µέσον αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται από όποια εταιρεία εντός του Οµίλου εκτός της αλλοδαπής δραστηριότητας που αντισταθµίζεται Σε περίπτωση πώλησης µιας αντισταθµισµένης δραστηριότητας, το συσσωρευτικό κέρδος ή ζηµία στο µέσο αντιστάθµισης που καθορίστηκε ως αποτελεσµατικό µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Η ιερµηνεία επιτρέπει σε µια εταιρεία, που χρησιµοποιεί την σταδιακή µεθοδολογία ενοποίησης, επιλογή λογιστικής αρχής για να καθορίσει το συσσωρευτικό ποσό 17

20 νοµισµατικής µετατροπής που µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σε περίπτωση πώλησης µιας καθαρής επένδυσης σαν να είχε χρησιµοποιηθεί η άµεση µέθοδος ενοποίησης. Η ιερµηνεία 16, που θα καταστεί υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αυτή η ιερµηνεία δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Οι τροποποιήσεις στο.λ.π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση-Αντισταθµισµένα Στοιχεία που Εµπίπτουν στο Πεδίο Εφαρµογής της Λογιστικής Αντιστάθµισης» αποσαφηνίζουν την εφαρµογή των αρχών που υπάρχουν και καθορίζουν εάν συγκεκριµένοι κίνδυνοι ή τµήµατα των ταµειακών ροών εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Οι τροποποιήσεις θα καταστούν υποχρεωτικές για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 17 «ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες» παρέχει οδηγίες για το πότε και πως µια υποχρέωση, για συγκεκριµένες διανοµές µηταµειακών περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζεται και επιµετρείται, και πώς να απεικονιστεί λογιστικά η τακτοποίηση της υποχρέωσης. Συναλλαγές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτής της ιερµηνείας θα πρέπει να επιµετρηθούν σε εύλογη αξία. Η ιερµηνεία εφαρµόζεται σε µη αντίστοιχες διανοµές µη-ταµειακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες που ενεργούν µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες, όπου όλοι οι ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας µέσων ιδίων κεφαλαίων αντιµετωπίζονται ίσια. Επίσης εφαρµόζεται σε διανοµές όπου µια εταιρεία δίνει στους ιδιοκτήτες της την επιλογή να πάρει µη-ταµειακά περιουσιακά στοιχεία ή εναλλακτικά µετρητά. Η ιερµηνεία 17 δεν εφαρµόζεται από τον λήπτη της διανοµής. Επιπλέον, η ιερµηνεία δεν εφαρµόζεται σε διανοµές όπου τα περιουσιακά στοιχεία που διανέµονται τελικά ελέγχονται από τον ίδιο συναλλασσόµενο ή συναλλασσόµενους πριν και µετά την διανοµή (συναλλαγές κοινού ελέγχου) ή διανοµές ενός τµήµατος της ιδιοκτησιακής συµµετοχής µιας εταιρείας σε θυγατρική εταιρεία όταν ο έλεγχος διατηρείται. Η ιερµηνεία 17, που δεν έχει αναδροµική ισχύ, δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η ιερµηνεία δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 18 «Μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» παρέχει οδηγίες για µεταβιβάσεις ενσώµατων παγίων, ή µετρητά για να τα αγοράσει ή να τα κατασκευάσει, σε εταιρείες που δέχονται τέτοιες εισφορές από τους πελάτες τους. Αυτές οι εταιρείες χρειάζονται τέτοιες εισφορές για να µπορέσουν να συνδέσουν τους πελάτες τους σε ένα δίκτυο και / ή να τους παρέχουν συνεχόµενη πρόσβαση σε παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον της εισφοράς σε ενσώµατα πάγια ή µετρητά, συνήθως απαιτείται από τους πελάτες να πληρώσουν για τα προϊόντα ή υπηρεσίες µε βάση την χρήση τους. Η ιερµηνεία αναφέρει εάν ένα µεταβιβασµένο στοιχείο ενσώµατων παγίων πρέπει να καταγραφεί ως περιουσιακό στοιχείο από την εταιρεία που το έλαβε και εφόσον καταγραφεί ως περιουσιακό στοιχείο, σε τι αξία θα πρέπει να αναγνωριστεί αρχικά, εάν το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται σε εύλογη αξία αρχικά πως πρέπει να απεικονιστούν λογιστικά τα έσοδα που προκύπτουν (χρόνος αναγνώρισης εσόδων) και πως πρέπει να απεικονιστεί λογιστικά µια εισφορά σε 18

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 37506/01ΑΤ/Β/97/31 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- /ΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

2012 01/01/2011 31/12/2011 . .

2012 01/01/2011 31/12/2011 .         . ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Εταιρίας 5 Ισολογισµός Εταιρίας 6

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«Μ.Υ.Η.Ε. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

«Μ.Υ.Η.Ε. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «Μ.Υ.Η.Ε. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατοµικές Οικονοµικές Kαταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2012

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατοµικές Οικονοµικές Kαταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατοµικές Οικονοµικές Kαταστάσεις 31 εκεµβρίου 2012 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6 Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 8 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα