ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της οικονοµικής χρήσεως από 01/01/2008 έως 31/12/2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµαοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 20 Μαΐου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της χρήσεως Ετήσιες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και Ετήσιες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και Ετήσιες Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 31 η εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων Σύσταση και δραστηριότητες Εταιρείας Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο ραστηριότητας Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων...15 α) Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων...15 β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις...15 γ) Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών...15 δ) Εκτιµήσεις της ιοίκησης Αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Μετατροπή ξένων νοµισµάτων Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας Χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατικά διαθέσιµα Μετοχικό κεφάλαιο ανεισµός Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις άνεια Κόστος δανεισµού Συµψηφισµός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων Κέρδη ανά Μετοχή ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Πληροφόρηση κατά τοµέα Ανάλυση απανών Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες...33

3 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) 9. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρηµατικά ιαθέσιµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Τακτικό Αποθεµατικό Έκτακτο αποθεµατικό Αποθεµατικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα Μερίσµατα Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εσµεύσεις Λειτουργικές µισθώσεις Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα...40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 δηµοσιευόµενα βάσει του άρθρου 135, του κωδ. Ν. 2190/1920 1

4 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Προς τους Μετόχους της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 2

5 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 21 Μαΐου 2009 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΛΕΣ Α.Μ.ΣΟΕΛ: Α.Μ.ΣΟΕΛ:

6 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της χρήσεως 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την οικονοµική χρήση 01/01/ /12/2008. Η χρήση που έληξε ήταν η 7 η εταιρική χρήση της εταιρίας και είναι και αυτή κερδοφόρα, όπως και οι προηγούµενες. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., έως την 31 εκεµβρίου 2006, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και κατάρτιζε τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το Καταστατικό (άρθρο 18 παρ. 6) η εταιρία από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής, όπως ορίζει ο Νόµος 3429/2005, συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εφαρµογή των παραπάνω η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε συνέταξε τον Ισολογισµό της, τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Ταµειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις Σηµειώσεις σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Συνεχίζεται η τήρηση των λογιστικών της βιβλίων µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, όπως επίσης και η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής (κοστολόγηση) παράλληλα µε τη Γενική Λογιστική. Οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα.π.χ.α. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατωτέρω επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε για την εξέλιξη ορισµένων βασικών οικονοµικών µεγεθών του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως µε τις απαραίτητες κατά την κρίση µας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των µεγεθών αυτών και τη χρήση αριθµοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνεται και ποσό ,80 που αφορά τις εκτελούµενες εργασίες κατασκευής του καταφυγίου σκαφών Συβότων, το οποίο παραλαµβάνεται το Επιπρόσθετα στην κλειόµενη χρήση εκτελέστηκαν τα έργα «ιαµόρφωση parking στον Παλαιό Λιµένα Ηγουµενίτσας» και «Χωροθετήσεις των καταφυγίων σκαφών στους Λιµένες Σαγιάδας, Πλαταριάς, Συβότων». Τα ιαθέσιµα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αυξήθηκαν κατά ,00 περίπου, ήτοι ποσοστό αύξησης 7% ως αποτέλεσµα ανόδου των επιτοκίων καταθέσεων, της ορθολογικής διαχείρισής τους από την εταιρία, των πρόσθετων επιχορηγήσεων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και της αύξησης των εσόδων. Ο λογαριασµός «Προβλέψεις» της εταιρίας παρουσίασε αύξηση στην κλειόµενη χρήση ποσού ,00 τα οποία αναλύονται ακολούθως: o ,00 για την σε εξέλιξη ανέλκυση ναυαγίου o ,00 για τόκους εκρεµµούς δίκης o ,00 για επισφάλειες πελατών και o ,00 για διαφορές φορολογικού ελέγχου της ανέλεγκτης χρήσεως

7 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Με τις ανωτέρω προβλέψεις επιβαρύνθηκαν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως Η αύξηση του λογαριασµού «Προµηθευτές» κατά 132% περίπου αφορά υπόλοιπα τέλους χρήσης προµηθευτών από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα τα οποία εξοφλήθησαν στις αρχές του ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αύξηση του «Κύκλου εργασιών» κατά 8% περίπου και των «Λοιπών εσόδων εκµεταλλεύσεως» κατά 9% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται: Στην συνεχώς αυξανόµενη κίνηση στον λιµένα επιβατών και οχηµάτων για το Εσωτερικό και ιδιαίτερα για το Εξωτερικό, Στην αναπροσαρµογή των µισθωµάτων των καταστηµάτων στον τερµατικό σταθµό και την αποδοτικότερη διαχείριση των εκµισθώσεων, Στις νέες δραστηριότητες που ανέπτυξε η ιοίκηση στον Λιµένα και συγκεκριµένα από την Εµπορευµατική κίνηση. Η αύξηση του «Εξόδων εκµεταλλεύσεως» κατά 20 % περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών του προσωπικού, των αµοιβών τρίτων για εκπόνηση µελετών και λοιπές υπηρεσίες, τις προβλέψεις εκµεταλλεύσεως, των διαφόρων τελών και λοιπών εξόδων. Τα «Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα» αφορούν έσοδα από τόκους προθεσµιακών καταθέσεων χρηµατικών διαθεσίµων τα οποία αυξήθηκαν κατά 53% περίπου σε αντιστοιχία µε την προηγούµενη χρήση, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων επιτοκίων καταθέσεων και την ορθολογική διαχείριση των προθεσµιακών καταθέσεων κεφαλαίων της εταιρείας. Το αποτέλεσµα της χρήσης ανήλθε στο ποσό των ευρώ 905 χιλ. έναντι ευρώ χιλ. της προηγούµενης χρήσεως, ήτοι µείωση κατά 19% περίπου, η οποία οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως µε τις ως ανωτέρω αναφερθείσες προβλέψεις. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρίας κατά τη χρήση 2008, σας παραθέτουµε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες: 5

8 1 Αριθµοδείκτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Current Ratio) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 01/01/ /12/2008 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) = Τύπος ιαθέσιµα + Απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Κλειόµενη χρήση 2008 Προηγ. χρήση 2007 = 408% 432% 2 ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ιαθέσιµο Ενεργητικό = ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ληξιπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ίδια κεφάλαια = ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ Σύνολο υποχρεώσεων = 381% 406% = 326% 361% 4 ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (Gross Profit Margin) = Μικτά Κέρδη Χρήσεως Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως = 33% 41% 5 ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (Net Profit Margin) = Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως = 19% 25% 6 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Ίδια κεφάλαια = 8% 10% ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού έως σήµερα δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας της ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το 2009 αναµένεται σταθεροποίηση των εσόδων της εταιρίας, η οποία θα βασισθεί στην προσπάθεια για εκµετάλλευση των προοπτικών της Εγνατίας Οδού ούτως ώστε να καλυφθούν τυχόν απώλειες µειωµένης κίνησης λόγω της γενικότερης οικονοµικής κρίσης στη διακίνηση ιδίως των φορτηγών. ΚΙΝ ΥΝΟΙ Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς, µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από καταθέσεις σε Τράπεζες (όψεως, προθεσµιακές) εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το ιοικητικό Συµβούλιο. 6

9 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ. Κίνδυνος Επιτοκίου Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων καθώς δεν κατέχει χρεόγραφα, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις. Κίνδυνος τιµών Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών. Οι τιµές της παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν πηγή κινδύνου, όπως και το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µία µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Κίνδυνος Ρευστότητας Για την εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει αρκετά ταµειακά ισοδύναµα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες. Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Η εταιρία ολοκλήρωσε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού της Σχεδίου χρήσεων το οποίο εγκρίθηκε από: - Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε την υπ αρ. 583/2008 Απόφασή του, - την ιυπουργική Επιτροπή.Ε.Κ.Ο. µε το υπ αρ /2008 ΕΓ ΕΚΟ έγγραφο 2. Παρελήφθη από την εταιρία η µελέτη Ανάπτυξης Χώρου και ιαχείρισης Ασυνόδευτων Φορτίων εντός της έκτασης του Λιµένα Ηγουµενίτσας. 3. Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισµός χρήσης 2009 και υπεβλήθη µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου (Αποφ. 663/2008 /Σ) στην ΕΓ ΕΚΟ σύµφωνα µε το Ν. 3429/ Στα πλαίσια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ο Οργανισµός συµµετέχει ενεργά ως εταίρος και υλοποιεί τα παρακάτω έργα: 4.1. Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB ARCHIMED ολοκληρώθηκαν τα έργα: ΝΕWTON συνολικού προϋπολογισµού ,44 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,44 ευρώ. Tο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς µε την πραγµατοποίηση του Final conference - Τελικό Συνέδριο στις 18 Ιανουαρίου MEDINTRADE συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Ιουλίου MoS.Med.IA (Θαλάσσιοι ιάδροµοι - Ανάλυση επιπτώσεων στην περιοχή της Μεσογείου). Το έργο αυτό ανατέθηκε από το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. µε συνολικό προϋπολογισµό Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π ,70 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Οκτωβρίου Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ ολοκληρώθηκαν τα έργα: ADRION συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου έχει 7

10 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ολοκληρωθεί µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. GIPSY συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.ΛΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. SECINS συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ. Το έργο αυτό ανατέθηκε από το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. µε συνολικό προϋπολογισµό Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. SEALINK συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Σεπτεµβρίου GREEKHOT συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2008 και βρίσκεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. ECODONET συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ και προϋπολογισµού Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ,00 ευρώ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Σεπτεµβρίου Τέλος, το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θαλάσσιων ιαδρόµων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ εκ των οποίων ,00 ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.) µε ενδιάµεσο φορέα υλοποίησης την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Το συγκεκριµένο έργο έχει πάρει παράταση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ως τις 31 εκεµβρίου Η χρηµατοδότηση των παραπάνω προγραµµάτων έχει κατατεθεί σε λογαριασµούς της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από τους οποίους διενεργούνται οι πληρωµές των δαπανών που σχετίζονται µε τα εν λόγω έργα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς, καλούµε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008, δηλαδή τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις συνηµµένες Σηµειώσει,. για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2008, να απαλλάξει το ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως Ολοκληρώνοντας την Έκθεση, προτείνουµε προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων από τα κέρδη µετά φόρων της χρήσεως 2008, µειούµενων µε την κράτηση για Τακτικό Αποθεµατικό ποσού ευρώ 27 χιλ., τη διανοµή µερίσµατος ποσού ευρώ 182 χιλ. Με τιµή Για το ιοικητικό Συµβούλιο ΒΑΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. 8

11 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 10 έως 40, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 20/05/2009 και υπογράφονται από τους: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΚΩΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΕΛΟΣ Α Τ: ΑΕ Α Τ: Φ Α Τ: ΑΕ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε /2001, Α' ΤΑΞΗΣ 9

12 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Ετήσιες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ Έσοδα πωλήσεων Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα ερευνών ανάπτυξης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Κέρδος εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (καθαρά) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη χρήσης Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ): Βασικά κέρδη χρήσης ανά µετοχή Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 10

13 (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Ετήσιοι Ισολογισµοί της 31 ης εκεµβρίου 2008 και 31 ης εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 7 Αναβαλλόµενοι φόροι Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και Λοιπές απαιτήσεις Χρηµατικά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Παροχές σε εργαζόµενους Λοιπές προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 11

14 Ετήσιες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αδιανέµητα κέρδη / (Συσσωρευ- µένες ζηµιές) Σύνολο Υπόλοιπο την 1/1/ Καθαρό κέρδος χρήσης ιανοµή µερίσµατος Σχηµατισµός αποθεµατικών Υπόλοιπο την 31/12/ Υπόλοιπο την 1/1/ Καθαρό κέρδος χρήσης ιανοµή µερίσµατος Σχηµατισµός αποθεµατικού Υπόλοιπο την 31/12/ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 40 αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. αποτελούν 12

15 Ετήσιες Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2008 και 31 η εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό κέρδος προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές: Αποσβέσεων Λοιπές Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης Πλέον / µέιον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών λεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Μείον: Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος Καθαρά χρηµατικά διαθέσιµα από λειτουργική δραστηριότητα (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και αΰλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπραχθέντες τόκοι Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / µείωση χρηµατικών διαθεσίµων και ισοδυνάµων αυτών (α+β+γ) Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 1η Ιανουαρίου Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 31η εκεµβρίου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 13

16 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 1. Σύσταση και δραστηριότητες Εταιρείας 1.1. Γενικές Πληροφορίες Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Ο.Λ.ΗΓ.» ή «η Εταιρεία») προήλθε από µετατροπή του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου «Λιµενικό Ταµείο Ηγουµενίτσας» σε ανώνυµη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2932/2001, ο οποίος τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Νόµων 2987/2002 (άρθρο 11), 3153/2003 (άρθρο 36) και 3274/2004 (άρθρο 35 παρ.13) και προσαρµόστηκε στις διατάξεις του Νόµου 3429/2005 «ηµόσιες επιχειρήσεις και Οργανισµοί ΕΚΟ». Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις αρχές του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920 και του ιδρυτικού Ν. 2932/2001, όπως προσαρµόστηκε στις διατάξεις του Ν. 3429/2005. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2932/2001) από την απογραφή και εκτίµηση της περιουσίας του «Λιµενικού Ταµείου Ηγουµενίτσας», που έγινε από την ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθείσα επιτροπή του άρθρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Ηγουµενίτσα, Νέο Λιµάνι Κεντρικός Επιβατικός Σταθµός, στον 1ο όροφο. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 49983/41/Β/01/6. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της έχει οριστεί στα πενήντα (40) έτη, ήτοι µέχρι και το έτος Η σηµερινή σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 1. Βάσσος Ελευθέριος του Σταύρου, Πρόεδρος 2. Κώτσιος Νικόλαος του Αντωνίου, ιευθύνων Σύµβουλος 3. ιαµάντη Αικατερίνη του Ιωάννη, Μέλος 4. ήµας Βασίλειος του Κωνσταντίνου, Μέλος 5. Γόγολος Ιωάννης του ηµητρίου, Μέλος 6. Μπαρκαµπάς Αχιλέας του Σπυρίδωνα, Μέλος 7. Τακλάκογλου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος 8. Τσάτσας Χαρίλαος του Αποστόλου, Μέλος Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την και την ανερχόταν σε 18 και 20 άτοµα αντίστοιχα Αντικείµενο ραστηριότητας Σύµφωνα µε το καταστατικό, σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκµετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιµένα δικαιοδοσίας της, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 2932/2001 και Ν. 3429/2005. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαµβάνονται: α) η παροχή κάθε είδους λιµενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η 14

17 αναβάθµιση, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του λιµένα, β) η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων και διακίνηση επιβατών, οχηµάτων και φορτίων, γ) η εγκατάσταση, οργάνωση και εκµετάλλευση κάθε είδους λιµενικής υποδοµής καθώς και κάθε δραστηριότητα που έχει ανατεθεί στο Λιµενικό Ταµείο Ηγουµενίτσας ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου. 2. Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων α) Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφ εξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. εν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις Η Εταιρεία έως την 31η εκεµβρίου 2006 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής υποχρεούται, βάσει των διατάξεων του Ν. 3429/2005 (Φ.Ε.Κ./ ), οι ηµόσιες Επιχειρήσεις να συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. γ) Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών Τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, που δεν έχουν εφαρµογή για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008, και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν ως εξής: - Το.Π.Χ.Π. 8 «Τοµείς ραστηριοτήτων» εισάγει την «προσέγγιση της διοίκησης» στην πληροφόρηση ανά τοµέα. Το.Π.Χ.Π. 8, που καθίσταται υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 του Εταιρείας, θα απαιτεί αλλαγή στην παρουσίαση και γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τοµέα βάσει των εσωτερικών αναφορών που επισκοπούνται σε τακτά διαστήµατα από τη ιοίκηση του Εταιρείας, αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων µε σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τοµέα και τον επιµερισµό των πόρων σε αυτούς. Επί του παρόντος η Εταιρεία παρουσιάζει πληροφόρηση µόνο κατά επιχειρηµατικό τοµέα. - Το αναθεωρηµένο.λ.π. 23 «Κόστη ανεισµού» αφαιρεί την δυνατότητα εξοδοποίησης του κόστους δανεισµού και απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να κεφαλαιοποιεί κόστη δανεισµού άµεσα σχετιζόµενα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέρος του κόστους του στοιχείου αυτού. Το τροποποιηµένο.λ.π. 23 θα καταστεί υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 της Εταιρείας και δεν θα αποτελέσει 15

18 µεταβολή λογιστικής πολιτικής διότι η Εταιρεία έχει ήδη επιλέξει αυτήν τη λογιστική πολιτική, συνεπώς δεν θα υπάρχει επίδραση. - Το αναθεωρηµένο.λ.π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (2007) εισάγει τον όρο «συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα», που αντιπροσωπεύει µεταβολές ιδίων κεφαλαίων κατά την διάρκεια µιας περιόδου εκτός εκείνων που οφείλονται σε συναλλαγές µε ιδιοκτήτες που ενεργούν µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µπορούν να απεικονιστούν είτε σε µία µεµονωµένη κατάσταση συνολικών εσόδων (ουσιαστικά συνδυάζοντας την κατάσταση αποτελεσµάτων και όλες τις µη ιδιοκτησιακές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων σε µια κατάσταση), ή σε κατάσταση αποτελεσµάτων και ξεχωριστή κατάσταση συνολικών εσόδων. Το αναθεωρηµένο.λ.π. 1, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 δεν αναµένεται να έχει επίπτωση. - Τροποποιήσεις στο.λ.π. 32 «Χρηµατοοικονοµική Μέσα: Παρουσίαση» και.λ.π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ιαθέσιµα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και Υποχρεώσεις που επέρχονται στη Ρευστοποίηση» απαιτεί διαθέσιµα µέσα, και µέσα που επιβάλλουν στην οικονοµική οντότητα την υποχρέωση να παραδώσει σε τρίτον κατ αναλογία µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας µόνο σε περίπτωση ρευστοποίησης, να απεικονιστούν στην καθαρή θέση εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι τροποποιήσεις, που θα καταστούν υποχρεωτικές για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 του Οµίλου, µε υποχρεωτική αναδροµική εφαρµογή, δεν αναµένονται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, διότι δε συντρέχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. - Το αναθεωρηµένο.π.χ.π. 3 «Συνένωση Επιχειρήσεων» (2008) ενσωµατώνει τις ακόλουθες αλλαγές: Ο ορισµός της επιχείρησης έχει επεκταθεί, και συνεπώς είναι πιθανόν να χειρίζονται περισσότερες αποκτήσεις ως συνενώσεις επιχειρήσεων. Ενδεχόµενες αµοιβές θα επιµετρούνται σε εύλογη αξία, και µεταγενέστερες µεταβολές αυτών θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Τα κόστη συναλλαγής, εκτός από τα κόστη για έκδοση µετοχών και χρέους, θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγµατοποιούνται. Τυχόν συµµετοχή στην αποκτώµενη που προϋπήρχε θα επιµετρείται σε εύλογη αξία µε το κέρδος ή ζηµιά να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τυχόν δικαιώµατα µειοψηφίας θα επιµετρούνται είτε σε εύλογη αξία, ή κατά την αναλογία δικαιωµάτων στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης, ανά συναλλαγή. Το αναθεωρηµένο.π.χ.π. 3, το οποίο καθίστανται υποχρεωτικό για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, διότι δεν συντρέχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. - Το τροποποιηµένο.λ.π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (2008) απαιτεί αλλαγές σε ιδιοκτησιακά δικαιώµατα από τον Όµιλο σε µε θυγατρική εταιρεία, ενώ ακόµη διατηρεί τον έλεγχο αυτής της εταιρείας, να αναγνωρίζονται ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων. Όταν ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο της θυγατρικής 16

19 εταιρείας, ότι δικαίωµα αποµένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία θα επιµετρείται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή ζηµιά θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το.Λ.Π. 27, δεν έχει εφαρµογή οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. - Η τροποποίηση στο.π.χ.π. 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις» ξεκαθαρίζει τον ορισµό των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, εισάγει την έννοια των προϋποθέσεων µη κατοχύρωσης, απαιτεί οι προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης να απεικονίζονται στην εύλογη αξία την ηµεροµηνία της παραχώρησης και παρέχει τον λογιστικό χειρισµό των προϋποθέσεων µη κατοχύρωσης και ακυρώσεων. Οι τροποποιήσεις στο.π.χ.π. 2 θα καταστούν υποχρεωτικές για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, µε υποχρεωτική αναδροµική εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένονται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. - Η ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών» αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από τις οικονοµικές οντότητες που δραστηριοποιούνται, ή διαφορετικά συµµετέχουν σε προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών για τους πελάτες τους. Η ιερµηνεία αφορά προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών σύµφωνα µε τα οποία οι πελάτες µπορούν να εξοφλήσουν πιστώσεις επιβραβεύσεων όπως η δωρεάν ή µε έκπτωση παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ιερµηνεία 13, η οποία καθίστανται υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η ιερµηνεία έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας» παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό των συµφωνιών για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας σχετικά µε το λογιστικό πρότυπο που θα εφαρµοστεί (.Λ.Π. 11 ή.λ.π. 18) και τον χρόνο αναγνώρισης εσόδων. Το πεδίο εφαρµογής της διερµηνείας συµπεριλαµβάνει επίσης συµφωνίες που δεν είναι αποκλειστικά για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας, αλλά περιέχουν ένα µέρος για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας. Η ιερµηνεία 15, που καθίστανται υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις του 2009, δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η ιερµηνεία δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 16 «Αντιστάθµιση µιας Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπές ραστηριότητες» διευκρινίζει ότι: Αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ το λειτουργικό νόµισµα µιας αλλοδαπής δραστηριότητας και το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας και µόνο σε ποσό ίσο ή µικρότερο από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής δραστηριότητας Το µέσον αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται από όποια εταιρεία εντός του Οµίλου εκτός της αλλοδαπής δραστηριότητας που αντισταθµίζεται Σε περίπτωση πώλησης µιας αντισταθµισµένης δραστηριότητας, το συσσωρευτικό κέρδος ή ζηµία στο µέσο αντιστάθµισης που καθορίστηκε ως αποτελεσµατικό µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Η ιερµηνεία επιτρέπει σε µια εταιρεία, που χρησιµοποιεί την σταδιακή µεθοδολογία ενοποίησης, επιλογή λογιστικής αρχής για να καθορίσει το συσσωρευτικό ποσό 17

20 νοµισµατικής µετατροπής που µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σε περίπτωση πώλησης µιας καθαρής επένδυσης σαν να είχε χρησιµοποιηθεί η άµεση µέθοδος ενοποίησης. Η ιερµηνεία 16, που θα καταστεί υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αυτή η ιερµηνεία δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Οι τροποποιήσεις στο.λ.π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση-Αντισταθµισµένα Στοιχεία που Εµπίπτουν στο Πεδίο Εφαρµογής της Λογιστικής Αντιστάθµισης» αποσαφηνίζουν την εφαρµογή των αρχών που υπάρχουν και καθορίζουν εάν συγκεκριµένοι κίνδυνοι ή τµήµατα των ταµειακών ροών εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Οι τροποποιήσεις θα καταστούν υποχρεωτικές για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 17 «ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες» παρέχει οδηγίες για το πότε και πως µια υποχρέωση, για συγκεκριµένες διανοµές µηταµειακών περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζεται και επιµετρείται, και πώς να απεικονιστεί λογιστικά η τακτοποίηση της υποχρέωσης. Συναλλαγές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτής της ιερµηνείας θα πρέπει να επιµετρηθούν σε εύλογη αξία. Η ιερµηνεία εφαρµόζεται σε µη αντίστοιχες διανοµές µη-ταµειακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες που ενεργούν µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες, όπου όλοι οι ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας µέσων ιδίων κεφαλαίων αντιµετωπίζονται ίσια. Επίσης εφαρµόζεται σε διανοµές όπου µια εταιρεία δίνει στους ιδιοκτήτες της την επιλογή να πάρει µη-ταµειακά περιουσιακά στοιχεία ή εναλλακτικά µετρητά. Η ιερµηνεία 17 δεν εφαρµόζεται από τον λήπτη της διανοµής. Επιπλέον, η ιερµηνεία δεν εφαρµόζεται σε διανοµές όπου τα περιουσιακά στοιχεία που διανέµονται τελικά ελέγχονται από τον ίδιο συναλλασσόµενο ή συναλλασσόµενους πριν και µετά την διανοµή (συναλλαγές κοινού ελέγχου) ή διανοµές ενός τµήµατος της ιδιοκτησιακής συµµετοχής µιας εταιρείας σε θυγατρική εταιρεία όταν ο έλεγχος διατηρείται. Η ιερµηνεία 17, που δεν έχει αναδροµική ισχύ, δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η ιερµηνεία δεν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Η ιερµηνεία 18 «Μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» παρέχει οδηγίες για µεταβιβάσεις ενσώµατων παγίων, ή µετρητά για να τα αγοράσει ή να τα κατασκευάσει, σε εταιρείες που δέχονται τέτοιες εισφορές από τους πελάτες τους. Αυτές οι εταιρείες χρειάζονται τέτοιες εισφορές για να µπορέσουν να συνδέσουν τους πελάτες τους σε ένα δίκτυο και / ή να τους παρέχουν συνεχόµενη πρόσβαση σε παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον της εισφοράς σε ενσώµατα πάγια ή µετρητά, συνήθως απαιτείται από τους πελάτες να πληρώσουν για τα προϊόντα ή υπηρεσίες µε βάση την χρήση τους. Η ιερµηνεία αναφέρει εάν ένα µεταβιβασµένο στοιχείο ενσώµατων παγίων πρέπει να καταγραφεί ως περιουσιακό στοιχείο από την εταιρεία που το έλαβε και εφόσον καταγραφεί ως περιουσιακό στοιχείο, σε τι αξία θα πρέπει να αναγνωριστεί αρχικά, εάν το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται σε εύλογη αξία αρχικά πως πρέπει να απεικονιστούν λογιστικά τα έσοδα που προκύπτουν (χρόνος αναγνώρισης εσόδων) και πως πρέπει να απεικονιστεί λογιστικά µια εισφορά σε 18

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 37506/01ΑΤ/Β/97/31 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- /ΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΠΕ (Υπό Εκκαθάριση)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΠΕ (Υπό Εκκαθάριση) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΠΕ (Υπό Εκκαθάριση) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της oικονοµικής xρήσεως από 1 Οκτωβρίου 2006 µέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΙΟΘΕΤΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΙΟΘΕΤΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΗΜΗΤΡΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΗΜΗΤΡΑ A.E σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ερµού 25 - Κηφισιά Αττικής - 145 64 Α.Φ.Μ.: 999839600 Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝ0Ν Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα