Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)"

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.: 33090/06/Β/95/3

2 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» την 07/08/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µe τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Γεώργιος Θεοδόσης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταµειακών ροών Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Λογιστικές αρχές Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικές περιοχές ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Πληροφορίες και επεξηγήσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Ενσώµατα & Ασώµατα Πάγια περιουσιακά στοιχεία οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Εµπράγµατα Βάρη Πελάτες & Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµιακά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Ταµιακών ιαθεσίµων ανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Υποχρεώσεις Leasing Προµηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές εσµεύσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Παροχές στη ιοίκηση Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

4 1. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ NEWSPHONE HELLAS S.A AYDIOTEX» Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - NEWS PHONE HELLAS S.A AUDIOTEX», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθεµένων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω σηµεία: Εξακολουθούν να παραµένουν ανείσπρακτες επίδικες απαιτήσεις από το Ελληνικό ηµόσιο συνολικού ποσού 11,3 εκ περίπου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σχετικά µε το θέµα αυτό παραπέµπουµε στη σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων. Σχετικά µε τις λοιπές επίδικες υποθέσεις του Οµίλου παραπέµπουµε στη σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων. Τέλος σηµειώνεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη. Αθήνα Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΛΟΥΚΙΣΑ ΡΕΓΓΙΝΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ

5 2. Ισολογισµός Ενεργητικό 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία , , , ,37 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , , ,49 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , , ,87 Συµµετοχές 0, , ,31 Απαιτήσεις Αναβαλλόµενου Φόρου , , , ,92 Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού , , , ,96 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα , , ,00 0,00 Πελάτες και Εµπορικές Απαιτήσεις , , , ,59 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,80 Χρηµ/κά µέσα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων * , , , ,72 ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα , , , ,69 Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού , , , ,80 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,76 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,84 Αποθεµατικά , , , ,38 Αποτελέσµατα Εις Νέο , , , ,45 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής , , , ,67 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,17 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,67 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,00 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους , , , ,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 9.323,07 0,00 0,00 0,00 Επιχορ.περιουσ.στοιχ.&Υποχρ. από συµβάσεις χρηµ/κής µίσθωσης , , , ,54 Συνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,54 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,70 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , , , ,85 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις , , , ,37 Προβλέψεις & λοιπές υποχρ.- υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης , , , ,63 Συνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,55 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,09 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Και Υποχρεώσεων , , , ,76 * Στο κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά µέσα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων», περιλαµβάνονται εισηγµένες µετοχές και ρέπος που προορίζονται για εµπορική εκµετάλλευση και κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Σηµειώνουµε πως στις ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005 είχαν παρουσιαστεί εκ παραδροµής στο κονδύλι «ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». 5

6 3. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1/1-30/6/06 1/1-30/6/05 1/4-30/6/06 1/4-30/6/05 1/1-30/6/06 1/1-30/6-05 1/4-30/6/06 1/4-30/6/05 Κύκλος Εργασιών , , , , , , , ,33 Κόστος Πωληθέντων ( ,66) ( ,32) ( ,10) ( ,74) ( ,16) ( ,31) ( ,61) ( ,64) Μικτό Αποτέλεσµα , , , , , , , ,69 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσεως ,07 0, ,55 0, , , , ,82 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,60) ( ,11) ( ,89) ( ,40) ( ,38) ( ,52) ( ,14) ( ,10) Έξοδα Έρευνας Και Ανάπτυξης (22.832,19) (49.233,05) (223,93) (25.732,72) (22.832,19) (49.233,05) (223,93) (25.732,72) Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως ( ,88) ( ,95) ( ,45) ( ,98) ( ,04) ( ,63) ( ,57) ( ,62) Αποτέλεσµα Πρό Φόρων Χρηµατοδοτικών Και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων , , , , , , , ,07 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα ( ,51) ( ,85) ( ,21) ( ,77) ( ,86) ( ,88) ( ,92) ( ,57) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.411, , , , , , , ,05 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (16.356,87) 0,00 (29.562,94) 0,00 (16.356,87) 0,00 (29.562,94) 0,00 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσµατα Προ Φόρων , , , , , , , ,55 Έξοδο φόρου ( ,03) ( ,81) ( ,29) ( ,81) ( ,29) ( ,71) ( ,38) ( ,83) Αποτελέσµατα Μετά Φόρων , , , , , , , ,72 Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής , , , ,53 0, , , ,72 ικαιώµατα µειοψηφίας ,13 (11.140,73) ,04 (43.666,32) Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή ( ανα µετοχή) 0,08 0,06 0,04 0,03 0,08 0,06 0,04 0,03 6

7 4. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό διαφοράς από έκδοση µετοχών Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής θέσης µετόχων µητρικής Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , , , ,75 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2005 0,00 Απαλοιφή πρόσθετου ποσοστού εξαγοράς υφιστάµενης θυγατρικής , ,00 ιανοµή µερισµάτων , ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/ , ,03 0,00 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2005 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , , , , , , , , , , ,16 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2006 0,00 ιανοµή µερισµάτων , , ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/ , , , ,44 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου , , , , , , ,60 7

8 5. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό διαφοράς από έκδοση µετοχών Υπέρ Το Άρτιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , ,02 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/06/2005 0,00 0,00 ιανοµή µερισµάτων , ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 01/01-30/06/2005 0,00 0,00 0, , ,31 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0, , ,69 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου , , , , ,33 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , ,67 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/06/2006 0,00 0,00 ιανοµή µερισµάτων , ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/2006 0,00 0,00 0, , ,86 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0, , ,14 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου , , , , ,53 Σύνολο 8

9 6. Κατάσταση ταµειακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 30/6/ /6/ /6/ /6/2005 Εισπράξεις από απαιτήσεις , , , ,90 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζόµενους, κτλ ( ,28) ( ,15) ( ,79) ( ,47) Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων ( ,14) ( ,84) ( ,14) ( ,68) Τόκοι πληρωθέντες ( ,30) ( ,85) ( ,57) ( ,88) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ,36 ( ,99) ,95 ( ,13) Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων ( ,17) ( ,76) ( ,60) ( ,82) Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων 100, ,77 100, ,73 Εισπραξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, ( ,00) κοινοπραξιών κτλ ( ,00) Εισπραξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) Τόκοι εισπραχθέντες 6.669, , , ,34 Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.431, ,08 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,26) ( ,57) ( ,30) ( ,75) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,96 Εξοφλήσεις δανείων ( ,09) ( ,92) ( ,95) ( ,71) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) ( ,78) ( ,99) ( ,54) ( ,26) Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 ( ,47) 0,00 ( ,47) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,52 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ,53 ( ,24) , ,64 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,32 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,96 9

10 7. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 7.1 Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» καθώς και οι δύο θυγατρικές της CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών µέσω του συστήµατος τηλεηχοπληροφόρησης (090, 11880, 11833) καθώς και µέσω µεγάλων εξειδικευµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Οι εγκαταστάσεις και των τριών εταιρειών βρίσκονται στην Λ. Θησέως στο ήµο Καλλιθέας και η διεύθυνσή τους στο διαδίκτυο είναι Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν τη µορφή των ανωνύµων εταιρειών και η µητρική εταιρεία «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, από τη χρήση Λογιστικές αρχές Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «Ειδησεοφωνικής Ελλάς Α.Ε.» του Β τριµήνου του 2006 που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Απριλίου έως και την 30 η Ιουνίου 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και ειδικότερα σύµφωνες µε το.λ.π. 34 περί ενδιάµεσων καταστάσεων. Η IASB έχει εκδώσει µία σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το «IFRS Stable Platform 2005» από 1 η Ιανουαρίου Τα πρότυπα που έχουν εφαρµογή στον όµιλο στις παρουσιαζόµενες περιόδους είναι τα ακόλουθα: 10

11 .Λ.Π. 1 :.Λ.Π. 2 :.Λ.Π. 7 :.Λ.Π. 8 :.Λ.Π. 10 :.Λ.Π. 11 :.Λ.Π. 12 :.Λ.Π. 14 :.Λ.Π. 16 :.Λ.Π. 17 :.Λ.Π. 18 :.Λ.Π. 19 :.Λ.Π. 20 :.Λ.Π. 21 :.Λ.Π. 23 :.Λ.Π. 24 :.Λ.Π. 26 :.Λ.Π. 27 :.Λ.Π. 32 :.Λ.Π. 33 :.Λ.Π. 34 :.Λ.Π. 36 :.Λ.Π. 37 :.Λ.Π. 38 :.Λ.Π. 39 :.Π.Χ.Π. 1 :.Π.Χ.Π. 3 : Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Αποθέµατα Καταστάσεις ταµειακών ροών Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Κατασκευαστικά συµβόλαια Φόροι εισοδήµατος Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα Πάγια Μισθώσεις Έσοδα Παροχές σε εργαζοµένους Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος Κόστος δανεισµού Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές Χρηµατοοικονοµικά µέσα :Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση Κέρδη ανά µετοχή Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Άυλα στοιχεία του ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Αναγνώριση και αποτίµηση Πρώτη εφαρµογή των.π.χ.π. Ενοποίηση επιχειρήσεων Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 11

12 Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών. Τα ΠΧΠ και οι ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: - ΠΧΠ 7, " Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων" Ο όµιλος θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 7 από την 1/1/ ΕΕΧΠ 7 Εφαρµογή της διαδικασίας επαναδιατύπωσης κάτω από το ΛΠ 29 "Οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες" εν αναµένεται επηρεασµός των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. - ΕΕΧΠ 8 " Σκοπός του ΠΧΠ 2" εν αναµένεται επηρεασµός των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. 7.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης καθώς και στη δηµιουργία µεγάλων εξειδικευµένων πληροφοριακών συστηµάτων και στην παροχή υπηρεσιών µέσω αυτών. Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται τόσο προς τον Ιδιωτικό όσο και προς το ηµόσιο Τοµέα. Οι επιχειρηµατικές αποφάσεις της διοίκησης αποδίδουν την ίδια βαρύτητα και προωθούν εξίσου όλους τους τοµείς δραστηριότητας ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικές περιοχές Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Για πρώτη φορά στο Α εξάµηνο του 2006 παρείχε υπηρεσίες εκτός του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας και πιο συγκεκριµένα στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 12

13 30/6/2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κύκλος Εργασιών , ,00 Μικτό Αποτέλεσµα , ,13 Αποτελέσµατα Μετά Φόρων , ,94 Για τις πωλήσεις του εξωτερικού, ποσό απαιτήσεων 5,6 εκ. συµπεριλαµβάνεται στο κονδύλι «Έσοδα εισπρακτέα» και στις υποχρεώσεις ποσό 1,78 εκ. στα «Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόµενη» ενώ ποσό 2,29 εκ. στις «Επιταγές πληρωτέες». 7.4 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η εταιρεία εκτίθεται µέσα από τη συναλλακτική της δραστηριότητα στους κινδύνους της αγοράς, πιστωτικούς, ρευστότητας και ταµειακών ροών. Η εταιρεία διαχειρίζεται τους ανωτέρω κινδύνους µέσα από τις διαδικασίες του τµήµατος της εταιρείας που είναι επιφορτισµένο µε το αντικείµενο αυτό. Ειδικότερα αναφερόµαστε στη συνέχεια: -Κίνδυνος αγοράς: Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους συναλλάγµατος γιατί δεν έχει µέχρι στιγµής συναλλαγές µε χώρες εκτός Ευρωπαικής Ενωσης. Επίσης δεν δραστηριοποιείται σε συναλλαγές πάνω σε χρεόγραφα και εποµένως δεν διατρέχει κίνδυνο τιµής. Εις ότι αφορά τον κίνδυνο του επιτοκίου εκτιµάται ότι η ιοίκηση της εταιρεία είναι σε θέση να τον ελέγχει. Πιστωτικός κίνδυνος: Με δεδοµένο ότι οι βασικότεροι πελάτες της εταιρείας είναι το ηµόσιο, Ν.Π.. και οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δεν υπάρχει θέµα επισφάλειας εις ότι αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων της. -Κίνδυνος ρευστότητας - ταµειακών ροών: Εξ αιτίας του γεγονότος ότι το Ελληνικό ηµόσιο καθώς και τα Ν.Π.. (Ασφαλιστικοί οργανισµοί), που συµπεριλαµβάνονται στους µεγαλύτερους πελάτες της εταιρείας δεν εξοφλούν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, κυρίως λόγω µεγάλων γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και εξ αιτίας του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις τίθεται θέµα αναµορφώσεων προϋπολογισµών των εν λόγω πελατών προκειµένου να αποδεσµευτούν οι πόροι για τη χρηµατοδότηση των έργων που ήδη τους έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία. Ακόµη η ανάληψη µεγάλων έργων µέσω διαγωνισµών από το ηµόσιο & ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα µας αναγκάζει να δεσµεύουµε διαθέσιµα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες δηµιουργούν προβλήµατα ρευστότητας µε δεδοµένο το γεγονός ότι ένα σηµαντικό κόστος στην παροχή των υπηρεσιών της είναι το κόστος της µισθοδοσίας για δε τις υπηρεσίες audiotex είναι υποχρεωµένη να προκαταβάλλει σηµαντικά ποσά στα τηλεοπτικά κανάλια που είναι και οι κύριοι προµηθευτές της. Ακόµη προκειµένου να προωθήσει 13

14 νέες υπηρεσίες π,χ είναι υποχρεωµένη να προβεί σε διαφηµίσεις των υπηρεσιών της για τις οποίες απαιτείται σηµαντικό κόστος. 7.5 Πληροφορίες και επεξηγήσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Ενσώµατα & Ασώµατα Πάγια περιουσιακά στοιχεία Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΟΙΚΟΠΕ Α & ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Αξία κτήσης Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , , ,94 Προσθήκες 8.014, ,97 0, , , ,42 Μειώσεις (983,13) (15.162,50) (16.145,63) Μεταφορές 0,00 Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου , , , , , ,73 Αποσβέσεις Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , , ,15 Προσθήκες , , , , , ,19 Μειώσεις (983,12) (14.404,21) (15.387,33) Μεταφορές 0,00 Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου , , , , , ,01 Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου , , , , , ,72 Αναπόσβεστη Αξία την 31η εκεµβρίου , , , , , ,79 ΟΙΚΟΠΕ Α & ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Αξία κτήσης Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , , ,58 Προσθήκες 6.222, ,80 0, ,59 690, ,81 Μειώσεις 0,00 (983,13) 0,00 (13.898,75) 0,00 (14.881,88) Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου , , , , , ,51 Αποσβέσεις Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , , ,72 Προσθήκες , , , , , ,29 Μειώσεις 0,00 (983,12) 0,00 (13.898,55) (14.881,67) Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου , , , , , ,34 Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου , , , , , ,17 Αναπόσβεστη Αξία την 31η εκεµβρίου , , , , , ,86 14

15 Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά το Β τρίµηνο του 2006 µε ταυτόχρονη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου µε το ποσό των 257 χιλ. περίπου λόγω πλήρους απόσβεσης αδειών χρήσης προγράµµατος, επειδή σταµάτησε οριστικά η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και εποµένως ανάλογων εσόδων οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρείες που ενοποιήθηκαν Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Μητρική CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ 70,00% Ολική ενοποίηση ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 75,00% Ολική ενοποίηση Εµπράγµατα Βάρη εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού Πελάτες & Εµπορικές Απαιτήσεις Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2006 αναλύονται ως εξής: Πελάτες & Εµπορικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις από πελάτες Επιταγές εισπρακτέες Έσοδα εισπρακτέα Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών 30/6/ /12/ /6/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 15

16 Στο κονδύλι του λογαριασµού «Απαιτήσεις από πελάτες» περιλαµβάνεται: 1. Ποσό απαίτησης συνολικού ύψους 9,5 εκ. πλέον ΦΠΑ που αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες που παραδόθηκαν και τιµολογήθηκαν από την εταιρεία προς το Ελληνικό ηµόσιο σε προηγούµενη χρήση. Τα έργα αυτά είχαν παρασχεθεί χωρίς την προηγούµενη υπογραφή αντίστοιχων συµβάσεων, όπως είχε ανάλογα γίνει και στο παρελθόν σε ανάλογη περίπτωση µε το ηµόσιο (έργο e-kep), για το οποίο υπογράφηκε εκ των υστέρων η σχετική σύµβαση. Κατά την προηγούµενη χρήση που έληξαν τα έργα και παραλήφθηκαν, εκδόθηκαν τα σχετικά τιµολόγια, πλην όµως δεν κινήθηκε η διαδικασία υπογραφής σχετικών συµβάσεων ούτε διενεργήθηκαν σχετικές καταβολές των απαιτούµενων ποσών. Η εταιρεία έχει κινηθεί δικαστικά για την διεκδίκηση των απαιτήσεών της και σύµφωνα και µε τη άποψη του Νοµικού Συµβούλου είναι «σφόδρα πιθανή η επιτυχής διεκδίκηση των απαιτήσεων αυτών ακόµη και µε την αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισµού». Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει ίδιες υπηρεσίες προς ίδιους πελάτες του ηµοσίου βάση νέων συµβάσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συνεργασία κρίνεται αξιόπιστη όπως και η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών µας. 2. Απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας Noetron συνολικού ποσού 760 χιλ. περίπου προέρχονται κυρίως από Νοµαρχίες και ήµους των οποίων καθυστερεί η είσπραξη κυρίως για λόγους γραφειοκρατίας (σύστηµα Παρέδρων) αλλά και ουσιαστικής έλλειψης ρευστότητας από τη µεριά τους. Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο σχηµάτισε σχετική πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων αυτών της τάξης των 200 χιλ., σε βάρος των αποτελεσµάτων της για ενδεχόµενη ζηµιά από την µη είσπραξη µέρους των προαναφερθέντων απαιτήσεων, η οποία θα επανεκτιµηθεί στο τέλος της χρήσης. Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται απαίτηση από την εταιρεία «Αναπτυξιακή Ζακύνθου Α.Ε.» ύψους 260 χιλ.. Η «Αναπτυξιακή Ζακύνθου Α.Ε» έχει καταθέσει κατά της θυγατρικής εξώδικο, απαίτησης ακύρωσης των τιµολογηµένων απαιτήσεων. Ακολούθως η εταιρεία Noetron απάντησε µε νέο εξώδικο. Κατά του εξωδίκου αυτού δεν υπήρξε απάντηση από την πλευρά της Αναπτυξιακής Ζακύνθου. Η απαίτηση έναντι της εν λόγω εταιρείας στηρίζεται σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν βάσει σύµβασης και οι οποίες τιµολογήθηκαν και στη συνέχεια η ως άνω εταιρεία εδέχθη την εκχώρησή τους για χρηµατοδότηση από την Τράπεζα. Τέλος το κονδύλι του λογαριασµού «Έσοδα εισπρακτέα» συνολικού ποσού 9,65 εκ. αφορά αναλογία εσόδων που έχουν παραχθεί και παραδοθεί βάσει συµβάσεων έως 30/06/2006 αλλά τιµολογήθηκαν σε µεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα τα έργα αυτά είναι: 16

17 (ποσά σε εκ. ) Υπηρεσίες προς VODAFONE Ισπανίας 5,60 Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου ,17 Υπηρεσίες & υποδοµές των Κ.Ε.Π. 2,03 Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης Audiotex 0,65 Λοιπές υπηρεσίες 0,20 9, Λοιπές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2006 αναλύονται ως εξής: Λοιπές Απαιτήσεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Απαιτήσεις από φόρους Έξοδα επόµενης χρήσης Λοιπές απαιτήσεις , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Στο λογαριασµό «Έξοδα επόµενης χρήσης» συνολικού ποσού 1,09 εκ. περιλαµβάνεται κυρίως κόστος των αδειών χρήσης λογισµικών προγραµµάτων και εξόδων συντήρησης για το χρονικό διάστηµα από 01/07/2006 έως 30/11/2008 περίοδος που ισοδυναµεί µε τη λειτουργία και λήξη της σύµβασης µε το Ελληνικό ηµόσιο για το έργο «Παροχή υπηρεσιών (SLA) µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδοµών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» Ταµιακά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Ταµιακών ιαθεσίµων Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις προθεσµίας αφόρουν δεσµευµένα ποσά για έκδοση εγγυητικών επιστολών πληρωµών. Η ανάλυσή τους κατά την 30 η Ιουνίου 2006 είχε ως εξής: 17

18 Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Ταµείο Καταθέσεις Όψεως , , , , , , , ,25 Καταθέσεις Προθεσµίας ,28 0, ,28 0,00 Σύνολο , , , , ανειακές Υποχρεώσεις Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2006 αναλύονται ως εξής: ανειακές Υποχρεώσεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Μακροπρόθεσµος ανεισµός Τραπεζικός ανεισµός ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Μακροπροθέσµων ανείων ,00 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµος ανεισµός Τραπεζικός ανεισµός , , , ,37 Σύνολο Βραχυπροθέσµων ανείων , , , ,37 Σύνολο ανείων , , , ,37 Το κονδύλι των µακροπροθέσµων δανείων αφορά την έκδοση πενταετούς οµολογιακού δανείου από την θυγατρική «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» διάρκειας µέχρι 15/07/

19 7.5.8 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Ο αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει από τις προσαρµογές των ΠΧΠ κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ανά κατηγορία αναλύεται ως εξής: Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Αναβαλλόµενοι Φόροι (Απαιτήσεις) Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού Έξοδα εγκατάστασης , , , , , , , , , , , ,89 Μείον: Αναβαλλόµενοι Φόροι (Υποχρεώσεις) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Αποτίµιση Μετοχών , , , , , , , , , , , ,07 Σύνολο Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης , , , ,82 Τα ποσά των µεταβολών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων τόσο σε επίπεδο εταιρείας ( , ,59=12.120,23) όσο και σε επίπεδο οµίλου (99.275, ,26=24.758,97) συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων που λογίστηκαν στα αποτελέσµατα της περιόδου όπως φαίνεται και παρακάτω στη σηµείωση Υποχρεώσεις Leasing Η Εταιρεία και ο Όµιλος µεγάλο µέρος των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων το έχουν αποκτήσει µέσω Leasing του οποίου η χρονική διάρκεια είναι µέχρι 36 µήνες. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων αυτών κατά την 30 η Ιουνίου 2006 έχουν ως εξής: 19

20 Υποχρεώσεις Leasing 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µέχρι 1 έτος , , , ,63 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις µέχρι 3 έτη , , , ,54 Σύνολο , , , , Προµηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2006 αναλύονται ως εξής: Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές Μερίσµατα Πληρωτέα Επιταγές Πληρωτέες Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόµενη Υποχρεώσεις απο φόρους(φπα,φμυ,κλπ) Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Το ποσό που περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόµενη» αφορά κυρίως δαπάνες έργων που έχουν υλοποιηθεί αλλά η τιµολόγησή τους έγινε σε χρόνο µεταγενέστερο της 30/06/

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 34077/06/B/95/33 Έδρα: Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο www.centric.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Εταίρους της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα