Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (Εμπορεύματα- προϊόντα πωλήσεις Ανταλλακτικά) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 19 α) ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 19 β) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΗ ΚΥΚΛ.) ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 23 1

3 5.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 2

4 EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους κ.κ. μετόχους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. της 30 ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (ΔΛΠ 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί Έκθεση Ελέγχου. 3

5 Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αθήνα 27 Αυγούστου 2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ.Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 4

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , , , ,58 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες , , , ,00 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία , , , ,84 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,27 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,18 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,87 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,64 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , , , ,94 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,72 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,30 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,17 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,09 Αποθεματικά εύλογης αξίας , , , ,59 Λοιπά αποθεματικά , , , ,64 Αποτελέσματα εις νέον , , , ,25 Ιδια Κεφάλαια αποδ/να στους μετόχους της Μητρικής , , , ,79 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,64 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,79 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών , , , ,73 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , ,30 Λοιπές προβλέψεις , , , ,21 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,03 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,27 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,07 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,27 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , ,77 0, ,77 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,11 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,38 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,17 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 5

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά λειτουργία ) Σημείωση Ο ΟΜΙΛΟΣ Πωλήσεις , , , ,21 Κόστος πωλήσεων , , , ,62 Μικτό κέρδος , , , ,59 Άλλα έσοδα , , , ,27 Έξοδα διαθέσεως , , , ,16 Έξοδα διοικήσεως , , , ,58 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά) , , , ,27 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,73 Κέρδος (ζημία) προ φόρου , , , ,42 Φόρος εισοδήματος , , , ,14 Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου , , , ,56 Κατανέμονται σε : Μετόχους Μητρικής , , , ,15 Δικαιώματα μειοψηφίας 3.992, , , , , , , ,56 Βασικά κέρδη (ζημίες) μετά φόρων κατά μετοχή 6.9-0,002-0,077 0,001-0,046 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις , , , ,67 Κόστος πωλήσεων , , , ,07 Μικτό κέρδος , , , ,60 Άλλα έσοδα , , , ,21 Έξοδα διαθέσεως , , , ,76 Έξοδα διοικήσεως , , , ,70 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά) , , , ,35 Κέρδος (ζημία) προ φόρου , , , ,00 Φόρος εισοδήματος , , , ,28 Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου , , , ,28 Βασικά κέρδη (ζημίες) μετά φόρων κατά μετοχή 6.9-0,002-0,084 0,003-0,049 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 6

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Ο Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α , , , , , , , , , , , ,44 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας , , , ,31 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,04 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , , , ,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,19 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , , ,85 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,04 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,90 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,95 Πωλήσεις ενσώματων και αϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.400, , , ,27 Εισπράξεις από πωλήσεις διαθέσιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων , , , ,01 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,11 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,34 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,11 Εξοφλήσεις δανείων , , , ,62 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) , , , ,08 Μερίσματα πληρωθέντα -9,15-112,84-9,15-112,84 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,43 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) , , , ,01 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,24 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,25 7

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά εύλογης αξίας Ο ΟΜΙΛΟΣ Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , , , , , , , ,76 - Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων , ,94 - Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων , ,86 Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 - Αποτέλεσμα περιόδου , , ,12 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0, ,80 0, , , ,32 - Ίδιες μετοχές , , ,90 Υπόλοιπα , ,09 0, , , , , ,34 Υπόλοιπα , ,09 0, , , , , ,75 - Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων , ,88 - Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων , ,60 - Μεταβολές συγγενών εταιρειών απευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,08 Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,11 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0, ,40 0, , , ,29 Υπόλοιπα , ,09 0, , , , , ,04 8

10 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , , , , , , ,52 - Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων , ,94 - Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων , ,86 Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, ,80 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,81 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,01 - Ίδιες μετοχές , , ,90 Υπόλοιπα , ,09 0, , , , ,41 Υπόλοιπα , ,09 0, , , , ,79 - Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων , ,88 - Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων , ,60 Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, ,48 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,24 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0, ,48 0, , ,24 Υπόλοιπα , ,09 0, , , , ,03 9

11 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής και του Ομίλου Συνταχθεισών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 1 ης Ιανουαρίου ης Ιουνίου 2007 (Ποσά σε ευρώ) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η εταιρεία Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (μητρική ) ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 1625/ ) και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 100 έτη, η έδρα της είναι στην Αθήνα και η διεύθυνση της Μίνωος ( Ν. Κόσμος ) Αθήνα Τ.Κ Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ξενόγλωσση επωνυμία της είναι CH. K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A. Η εταιρεία (μητρική) διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 είναι δε εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 2384/01/Β/86/2383. Η εταιρεία (μητρική) είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 30/12/1998 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Εκδίδει τις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ οι οποίες μαζί με τα ένθετα περιοδικά τους κατέχουν ηγετικές θέσεις στο χώρο τους από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και διαφημιστικών εσόδων. Εκδίδει τη μεγαλύτερη εφημερίδα Μικρών Αγγελιών ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την μητρική εταιρεία τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες (εφεξής ο όμιλος ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ή ο όμιλος). 10

12 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (εφεξής ΔΠΧΠ), τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» με ημερομηνία μετάβασης την 1 η Ιανουαρίου Η μητρική εταιρεία έως την 31 η Δεκεμβρίου 2004 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και κατάρτιζε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και την ισχύουσα νομοθεσία. Από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και στο εξής η μητρική εταιρεία με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/2004) συντάσσει και δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αρχή του Ιστορικού Κόστους Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του Ιστορικού Κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες. Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και με την χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων οι οποίες βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες. 11

13 2.1.2 Ενοποίηση Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη όταν ο Όμιλος αξιολογεί το κατά πόσο έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που ο έλεγχός τους μεταβιβάζεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς χρησιμοποιείται για τον λογισμό εξαγοράς των θυγατρικών. Το κόστος μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των μετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαμβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αποκτώμενα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της μειοψηφίας. Η διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία. Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την τρέχουσα αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα των λογαριασμών και τα μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται επίσης, αλλά λαμβάνονται υπόψη ως ένδειξη απομείωσης του στοιχείου που μεταβιβάστηκε. Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφων και ασκεί ουσιώδη επιρροή. Οι συγγενείς ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 12

14 2.1.3 Αποσβέσεις Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές: % Κτίρια & λοιπές εγκαταστάσεις 2-2,5 Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων 20 Μηχανήματα & εγκαταστάσεις 8 Έπιπλα & σκεύη Μεταφορικά μέσα Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (αποτίμηση ) Τα ενσώματα πάγια, εκτός των ακινήτων αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση στοιχείων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Τα ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες, κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του Ισολογισμού. Αυξήσεις στη λογιστική αξία των ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) συγκεκριμένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα Φορολογία Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (25% για τη χρήση 2007, 29% για τη χρήση 13

15 2006). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας όπως αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις διότι δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά. Αναβαλλόμενη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο μέγεθος που αναμένεται να ανακύψει μελλοντικά. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και θα συμψηφιστεί με την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση. Τα ποσά των αναβαλλομένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ημερομηνία του εκάστοτε Ισολογισμού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιμώντας νέα δεδομένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιμότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναμένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσματα πλην της περίπτωσης που συνδέεται με ποσά που μεταφέρονται απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική μεταχείριση Αποθέματα ( εμπορεύματα προϊόντα - πωλήσεις - ανταλλακτικά) Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κτήσης υπολογίζεται βάσει της μεθόδου του Μέσου Σταθμικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντικατοπτρίζει την κατ εκτίμηση τιμή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγματοποίησή του και αντιπροσωπεύει κυρίως έσοδα από την πώληση των εφημερίδων, από πώληση εμπορευμάτων, έσοδα διαφήμισης και έσοδα από εκτυπώσεις για λογαριασμό τρίτων. 14

16 2.1.8 Απομείωση αξίας παγίων Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την Πελάτες Η αποτίμηση των πελατών γίνεται στην ονομαστική αξία των απαιτήσεων αφού μειωθούν με τυχόν επισφάλειες. Η διοίκηση της εταιρείας ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Για κάθε πιθανή επισφάλεια διενεργείται πρόβλεψη Πιστωτές Η αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση του προσωπικού. Σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με την συνταξιοδότηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού να καταβάλλει σ αυτό συγκεκριμένη χρηματική παροχή. Η χρηματική αυτή παροχή οφείλεται κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης και ισούται με το 40% ή 70% του ποσού της πλήρους αποζημιώσεως που προσδιορίζεται από τις παραμέτρους : α) το χρόνο υπηρεσίας στην εταιρεία β) την μηνιαία αμοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης γ) την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και δ) την ύπαρξη ταμείου επικουρικής ασφάλισης Επενδύσεις Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες : α) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν γνωρίζει πότε θα τα ρευστοποιήσει. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να 15

17 αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στην συναλλαγή δαπάνες. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις εύλογες τιμές τους. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης εσόδων με τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσματα αφαιρετικά των αντιστοίχων εξόδων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 2.2 ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Θυγατρικές Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. καθώς και των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ασκεί έλεγχο. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας οι συμμετοχές στις θυγατρικές εταιρείες λογίζονται στην αξία κτήσεως αφαιρουμένων τυχόν προβλέψεων απομείωσης. 16

18 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι θυγατρικές εταιρείες : α/α Κλάδος Εταιρεία Ποσοστό Συμμ/χής Χώρα Επιχ/κης Δραστηριότητα Μέθοδος Ενοποίησης Δράσης 1. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 90% ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ Ολική Ενοποίηση 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ 51% ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΚΤ. ΕΜΠΟΡΙΟ -//- 3. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ 100% ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΔΌΣΕΙΣ -//- ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Στο λογαριασμό του Ισολογισμού της μητρικής «Επενδύσεις σε Θυγατρικές εταιρείες» περιλαμβάνονται οι παρακάτω συμμετοχές: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απομειώσεις α/α Επενδύσεις σε Θυγατρικές Ποσοστό Αξία Λογιστική αξία Μέχρι Μέχρι Συμμετοχής % κτήσεως ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 90% , ,09 0,00 0,00 2. ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ 51% , ,34 0,00 0,00 3. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 100% ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, Απομειώσεις α/α Επενδύσεις σε Θυγατρικές Ποσοστό Λογιστική αξία Αξία κτήσεως Μέχρι Μέχρι Συμμετοχής % ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 90% , ,09 0,00 0,00 2. ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ 51% , ,34 0,00 0,00 3. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 100% ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, Συγγενείς εταιρείες Οι συμμετοχές του ομίλου στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι εταιρείες στις οποίες ο όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή. Οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρείες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική τους αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίζει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από 17

19 συγγενή εταιρεία μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συγγενείς εταιρείες : α/α Εταιρεία Ποσοστό Συμμετοχής Χώρα Επιχειρηματικής Δραστηριότητα Μέθοδος Ενοποίησης Δράσης 1. MEDIATEL A.E. 44% ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Καθαρή θέση 2. ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 24,12% ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΥΠΟΥ -//- 3. PLANATECH A.E. 20% ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΦΩΝ -//- ΑΝΑΨΥΧΗΣ Στον λογαριασμό του ισολογισμού «Επενδύσεις σε Συγγενείς εταιρείες» περιλαμβάνονται οι παρακάτω συμμετοχές : Ο ΟΜΙΛΟΣ Σε ευρώ α/α Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες Λογιστική Αξία Αποτίμηση Λογιστική αξία Λογιστική Αξία Αποτίμηση Λογιστική αξία MEDIATEL A.E , , , , , ,77 2. ΑΡΓΟΣ Α.Ε , , , , , ,56 3. MEDIA CALL CENTER A.E. 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 4. PLANATECH A.E ,96 0, , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,29 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σε ευρώ α/α Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες Αξία κτήσεως Απομείωση Πώληση Λογιστική Αξία Αξία κτήσεως Απομείωση Λογιστική Αξία MEDIATEL A.E , , , ,00 2. ΑΡΓΟΣ Α.Ε , , , ,00 3. MEDIA CALL CENTER A.E , ,00 0, , ,00 4. PLANATECH A.E , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,00 18

20 Το Μάρτιο 2007 η Εταιρεία πώλησε το ποσοστό συμμετοχής (20%) της συγγενούς εταιρείας MEDIA CALL CENTER Α.Ε. έναντι αξίας ,00. Το εν λόγω ποσοστό πωλήθηκε στην εταιρεία MEDIATEL ΑΕ. Το τίμημα της πώλησης ισούται με την ιστορική αξία κτήσεως της εν λόγω συγγενούς εταιρείας. Έτσι, σε επίπεδο ατομικού Ισολογισμού της Μητρικής το αποτέλεσμα από την πώληση ισούται με μηδέν. Σε ενοποιημένη βάση προκύπτει κέρδος καθότι η επένδυση είχε πλήρως απομειωθεί στη χρήση 2006 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της συγγενούς εταιρείας. 2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και ο Όμιλος της είναι οι εξής : α) Εκδοτικός τομέας : Η κύρια δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας είναι οι εκδόσεις. Εκδίδει την ημερήσια πολιτική εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και την εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» μαζί με τα ένθετά τους καθώς και την εφημερίδα μικρών αγγελιών «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ». β) Εκτυπωτικός τομέας Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης σε εκτυπώσεις για λογαριασμό τρίτων. Η φωτοστοιχειοθεσία εκτελείται από την θυγατρική της εταιρεία «ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» Ο Όμιλος έχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν γίνεται διάκριση σε γεωγραφικούς τομείς. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και του Ομίλου της για τις περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2007 και την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο 30 Ιουνίου Πληροφορίες κατά τομέα Ομίλου ( ) Ποσά σε ευρώ Εκδοτικός Τομέας Εκτυπωτικός Τομέας Σύνολο Σύνολο Πωλήσεων , , ,49 Ενδοεταιρικές πωλήσεις 2.594, , ,99 Καθαρές πωλήσεις , , ,50 Αποτελέσματα ανά τομέα (*) , , ,81 19

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα