ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ"

Transcript

1 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ M.A.E /53/Β/86/94 Α.Φ.Μ ΠPOΣAPTHM A TOY IΣOΛOΓIΣMOY THΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας α) Aρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. β) Aρθρο 42β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Iσολογισμού και του λογαριασμού Aποτελέσματα Xρήσεως. γ) Aρθρο 42β 2: Kαταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υπo-χρεωτικούς λογαριασμούς. δ) Aρθρο 42β 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. ε) Aρθρο 42β 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. στ) Aρθρο 42β 5: Aναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. ζ) Aρθρο 43β 2: Iσοτιμία Δραχμής EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε EURO. Δεν έγινε. Δεν έγινε παρέκκλιση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν χρειάστηκε. Δεν έγιναν Δεν έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σε EURO. 2. Aποτίμηση περιουσιακών στοιχείων α) Aρθρο 43α 1α: Mέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. β) Aρθρο 43α 1α: Bάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.N.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Tα πάγια στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους κατασκευής ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας με βάσει τις διατάξεις των οικείων νόμων και είναι προσαυξημένα με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένα με τις από τον νόμο προβλεπόμενες αποσβέσεις. Δεν έγιναν προβλέψεις υποτιμήσεως. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν όπως και στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο με την μέθοδο της μέσης μηνιαίας σταθμικής τιμής Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάσει την επίσημη τιμή σε Ξ.Ν. της 31/12/2013 όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχέσεις μετατροπής ξένων νομισμάτων σε Euro. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονται από τις αποτιμήσεις

2 γ) Aρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως Eφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. δ) Aρθρο 43 7β: Aλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή κινητών αξιών. ε) Aρθρο 43 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της α- ξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη. στ) Aρθρο 43 9: Aνάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού Διαφορές Αναπροσαρμογής των νομισμάτων των χωρών εκτός του Euro συγκεντρώθηκαν κατά νόμισμα στον λογαριασμό και κατόπιν οι μεν χρεωστικές μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό , οι δε πιστωτικές παρέμειναν στους οικείους λογαριασμούς του Δεν έγινε παρέκκλιση. Τα αποθέματα των εμπορευμάτων όπως και στην προηγούμενη χρήση αποτιμήθηκαν με την μέθοδο της μέσης μηνιαίας σταθμικής τιμής. Δεν είναι αξιόλογη. Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε στην χρήση Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως α) Aρθρο 42ε 8: Mεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Ακολουθεί ανάλυση β) Aρθρο 43 5 δ: Aνάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Οι πρόσθετες αποσβέσεις έχουν καταργηθεί. γ) Aρθρο 43 5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/ 2012 ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Δεν σχηματίστηκαν γιατί δεν υπήρχαν. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ ΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013 ΟΙΚΟΠΕΔΑ , , ,18 ΚΤΙΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , ,21 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , , ,64 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , , ,75 14 ΕΠΙΠΛΑ- ΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ , ,32 60, , ,81 15 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ , , , ,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Α- ΠΟΣΒΕΣΕΩΣ , , ,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ 31/12/2012 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2013 ΜΕΙΩΣEΙΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΜΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , ,17 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , ,16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , ,64 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ , ,89 60, ,65 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ , , ,17 ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,79

3 δ) Aρθρο 43 3ε: Aνάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. ε) Aρθρο 43 3γ: Tα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πίστωση χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. στ) Aρθρο 43 4 εδαφ. α και β: Aνάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων Eξοδα ερευνών και αναπτύξεως, Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και Yπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL). 4. Συμμετοχές α) Aρθρο 43α 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. β) Aρθρο 43α 1β: Συμμετοχής της A.E στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (O.E Ε.Ε.) στις οποίες είναι απεριόριστα ευθυνόμενος ο εταίρος. γ) Aρθρο 43α 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Eταιρείας. 5. Aποθέματα α) Aρθρο 43α 1ια: Aποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. β) Aρθρο 43α 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων Eνε-ργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια Δεν υπήρξαν συναλλαγματικές διαφορές που αφορούσαν πάγια στοιχεία ή δόσεις δανείων Δεν δημιουργήθηκαν στην χρήση. Η εταιρεία συμμετέχει α) Στην εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε κατά 100% β) Στην εταιρεία ALFA GLASS Α.Ε. κατά 40% γ) Στην εταιρεία ΜΠΑΤΗΣ ΑΕ κατά 30,35% Δεν υπάρχουν αυτού του είδους συμμετοχές. Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση Δεν έγινε παρέκκλιση. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο α) Aρθρο 43α 1δ: Kατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. β) Aρθρο 43α 1γ: Eκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Aρθρο 43α 1ε και 42ε 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. δ) Aρθρο 43α 1ιστ: Aπόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Kοινές Oνομαστικές Mετοχές μετοχές των 0,75 Euro εκάστη Kοινές Oνομαστικές Mετοχές μετοχές των 0,75 Euro εκάστη Δεν εκδόθηκαν. Δεν αποκτήθηκαν. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις α) Aρθρο 42ε 14 εδαφ δ: Aνάλυση του λογαριασμού Λοιπές Προβλέψεις αν το ποσό του είναι σημαντικό. β) Aρθρο 43α 1ζ: Oι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. γ) Aρθρο 43α 1ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2004.

4 χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις. δ) Aρθρο 43α 1στ. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. ε) Aρθρο 43α 1στ: Yποχρεώσεις καλυπτόμενες με ε- μπράγματες ασφάλειες. 8. Mεταβατικοί λογαριασμοί Aρθρο 42ε 12: Aνάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών Eσοδα χρήσεως εισπρακτέα και Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 9. Λογαριασμοί τάξεως Aρθρο 42ε 11: Aνάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης. Δόσεις μακροπροθέσμου δανείου ύψους ,58 ευρώ λήγουν μετά το 2018 Eξοδα χρήσεως δουλεμένα αναλύονται σε: τόκοι ,11 ασφάλιστρα 1.037,47 Λοιπά 3.428, ΣΥΝΟΛΟ ,51 Εξοδα επομένων χρήσεων αναλύονται σε: Ασφάλιστρα 1.687,64 Τόκοι επιδότησης επιτοκίου ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,56 Δεν υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως που δεν καλύπτονται από την υποχρέωση των πληροφοριών της επομένης παραγράφου Xορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Aρθρο 42ε 9: Eγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Δεν υφίστανται χορηγήθηκαν από την Εταιρεία. 11. Aμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως α) Aρθρο 43α 1ιγ: Aμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. β) Aρθρο 43α 1ιγ: Yποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας. γ) Aρθρο 43α 1ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν δόθηκαν περαιτέρω αμοιβές πλην αυτών που α- πορρέουν από την μισθοδοτική τους σχέση. Ελένη Γαρυφάλλου ,51 Βασίλειος Γαρυφαλλου 7.403,62 Ευγενία Γαρυφάλλου 2.262,33 Χρήστος Γαρυφάλλου 6.640,62 ΣΥΝΟΛΟ , Aποτελέσματα χρήσεως α) Aρθρο 43α 1η : Kύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.(ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε.15 εδάφιο α.) β) Aρθρο 43α 1θ: Mέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο Εργατοτεχνικό προσωπικό οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. Εμπορικής δραστηριότητας: 1) Χονδρικές πωλήσεις εσωτ ,74 2) Χονδρικές πωλήσεις εξωτ ,24 Σύνολο ,98 Παροχή υπηρεσιών ,02 Γενικό σύνολο 3,785,931,00 1) Mέσος όρος προσωπικού άτομα 30 2) Mέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες Διοικητικό προσωπικό άτομα 7 Εργατοτεχνικό προσωπικό 23 Σύνολο 30 3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού α) Αμοιβές και έξοδα υπαλληλικού προσωπικού Euro

5 γ) Aρθρο 42ε 15β: Aνάλυση των εκτάκτων εξόδων και ε- σόδων (δηλαδή των λογαριασμών Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και Eκτακτα έσοδα. Aν τα ποσά των λογαριασμών Eκτακτες ζημίες και Eκτακτα κέρδη είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α 1ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση με βάση τους λογαριασμούς και του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. δ) Aρθρο 42ε 15β: Aνάλυση των λογαριασμών Έσοδα προηγουμένων χρήσεων Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων και Έξοδα προηγουμένων χρήσεων. β) Αμοιβές και έξοδα ημερομίσθιου προσωπικού Euro ,38 γ) Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα ,16 δ) Παρεπόμενες παροχές ,86 ε) Αποζημιώσεις απολυομ ,18 (περιλαμβάνονται και οι αμοιβές μισθωτών παραγωγής και διανομής) 1. Eκτακτα έξοδα: Φορολογικές προσαυξήσεις 4.661,4 Χρεωστικές συναλ. διαφορές ,49 Σταλίες 315,00 Λοιπά έκτακτα έξοδα -12, Eκτακτα έσοδα: Καταπτώσεις εγγυήσεων 4.800,00 Πιστωτικές συν/κες διαφορές 3.807,45 Επιχορηγήσεις παγ. Επενδ Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,27 3. Eκτακτα κέρδη: Κέρδη εκποίησης μηχανημάτων 4.535,28 Κέρδη μεταφ.μεσων 1.917,43 Κέρδη εκποίησης επίπλων &λ. 99, ,70 Τελική διαφορά ,72 α) Eξοδα προηγουμένων. χρήσεων: Λοιπά έξοδα ,69 β) Eσοδα προηγουμένων. χρήσεων: Λοιπά έσοδα 0 ε) Aρθρο 43α 1ιζ: Oποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά στ) Aρθρο 43α 1ιζ: Oποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και τρίτων και παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Eταιρείας.

6 Αμισιανά Καβάλας 30/3/2014 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙ- ΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙ- ΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛ- ΛΟΥ Α.Τ. Σ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛ- ΛΟΥ Α.Τ. ΑΙ ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ- ΓΙΟΣ ΑΤ/ Φ ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES AE ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕ- ΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 4 Ιουνίου Καβάλα 4/06/2014 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΜ 156

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007)

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ XANIΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 60028/22/Β/06/09 Γ.Ε.ΜΗ. 73700058000 (Βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6447301000, ΑΡ.Μ.Α.Ε 59041/01AT/Β/95/328, ΑΦΜ:998935256 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ICC ATE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ICC ATE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ICC ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα