ΤΗΣ Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Μ. Α. Ε /62/Β/08/0004 ΓΕΜΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ Άρθρ. 42 α Παρ. 3 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί Ισολογισμού κτλ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42 α παρ. 2 Δεν έγινε καμία παρέκκλιση. 2. Άρθρ. 42β Παρ. 1 Κωδ. 2190/ 20. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού Στην δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού <Αποτελέσματα χρήσεως> και ιδιαίτερα στην μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν όσα προβλέπει ο παραπάνω Νόμος. 3. Άρθρ. 42β Παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Προσθήκη λογαριασμών. Στον Ισολογισμό και τον λογαριασμό << Αποτελέσματα χρήσεως >> δεν δημιουργήθηκαν άλλοι λογαριασμοί εκτός από αυτούς που προβλέπει ο παραπάνω Νόμος. 4. Άρθρ. 42β Παρ. 3 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς - Καταχώριση ανομοειδών στοιχείων Δεν χρειάσθηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων του Ισολογισμού και του λογαριασμού << Αποτελέσματα Χρήσεως >>, γιατί οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι υποδηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία που απεικονίζουν. Επίσης σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων. 5. Άρθρ. 42β Παρ. 4 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συγχώνευση λογαριασμών. Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση δεν συγχωνεύτηκε με άλλον. 6. Άρθρ. 42β Παρ. 5 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγουμένης χρήσεως. Στα κονδύλια του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης δεν έγινε καμιά αναμόρφωση προκειμένου να είναι συγκρίσιμα. 7. Άρθρ. 42ε Παρ. 8 Κωδ. Ν.2190/ 20. Μεταβολές παγίων στοιχείων Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 1. ΓΗΠΕΔΑ Αξία κτήσεως 01/01/ Αγορές Προσθήκες Βελτιώσεις χρήσεως 0.00 Υπεραξία αναπροσαρμογής 0.00 Αναπόσβεστη αξία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αξία κτήσεως 01/01/ Αγορές Προσθήκες Βελτιώσεις χρήσεως Αποσβέσεις χρήσεως Συνολικές αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αξία κτήσης 01/01/ Αγορές Προσθήκες Βελτιώσεις χρήσης 0.00 Αποσβέσεις χρήσης Συνολικές αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αξία κτήσεως 01/01/ Αγορές Προσθήκες Βελτιώσεις 0.00 Αποσβέσεις χρήσεως 0.00 Συνολικές αποσβέσεις 3553,40 Αναπόσβεστη αξία 0,07 5. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αξία κτήσεως 01/01/ Αγορές Προσθήκες Βελτιώσεις 0,00 Αποσβέσεις χρήσεως 0.00 Συνολικές αποσβέσεις 26660,16 Αναπόσβεστη αξία 8. Άρθρ. 42ε Παρ. 11 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως. Δεν υπάρχουν. 9. Άρθρ. 42ε Παρ. 12 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.

3 Το από ευρώ ποσό των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού αφορά έξοδα επομένων χρήσεων. 10. Άρθρ. 42ε Παρ. 14 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Ανάλυση προβλέψεων. Δεν υπάρχουν. 11. Άρθρ. 42ε Παρ. 15β Κωδ. Ν. 2190/ 20. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα αποτελέσματα. Το από ,12 ευρώ ποσό των εκτάκτων εξόδων αφορά: Πρόστιμα ευρώ 201,92 Συναλλαγματικές διαφορές ευρώ ,96 Λοιπά έκτακτα έξοδα ευρώ 1.051, Άρθρ. 43 Παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Καμία παρέκκλιση δεν έγινε. 13. Άρθρ. 43 Παρ. 3γ Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση Παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και επομένως δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές. 14. Αρθρ. 43 Παρ 4 α Κωδ. Ν.2190/20. Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως. Τέτοια έξοδα δεν εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης. 15. Αρθρ.43 Παρ. 5δ Κωδ.Ν.2190/20. Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων. Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 16. Άρθρ.43 Παρ.5 ε Κωδ.Ν.2190/20. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν τέτοιες προβλέψεις, γιατί κατά τις εκτιμήσεις της εταιρίας δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλλουν τον σχηματισμό τους. 17. Αρθρ.43 Παρ.7β Κωδ. Ν.2190/90.Αποτίμηση αποθεμάτων. Η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. Για τις πρώτες ύλες ως αξίας κτήσεως λήφθηκε η τιμή αγοράς αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη κατά τις εκπτώσεις.

4 18. Αρθρ.43 Παρ.7γ Κωδ.Ν2190/20.Διαφόρες αποτίμησης αποθεμάτων. Η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό αξία αποθεμάτων όπως προσδιορίστηκε με την απογραφή της δεν διαφέρει σημαντικά από την αξία που προκύπτει με βάση την τελευταία σε σχέση με την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού γνωστή τιμή αγοράς των αποθεμάτων αυτών. 19. Αρθρ.43 Παρ. 9 Κωδ.Ν.2190/20.Αναπροσαρμογή αξίας παγίων. Κατά την παρούσα χρήση δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων και δεν προέκυψε υπεραξία παγίων. 20. Αρθρ.43 α Παρ.1 α Κωδ.Ν.2190/20. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και των συναλλαγματικών διαφορών. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμήθηκαν σε τιμή κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών μείον αξίας αποσβέσεων. 21. Αρθρ.43 α Παρ. 1β Κωδ.Ν.2190/20. Συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 10%. Η εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο της BESTON LTD με ,91 ευρώ και ποσοστό 50% με έδρα την BURSA (ΠΟΥΡΣΑ) της ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 22. Αρθρ.43 α Παρ.1γ Κωδ.Ν.2190/20. Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο. Η παρούσα χρήση δεν έγινε η εγγραφή στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 23. Αρθρ.43 α Παρ.1δ Κωδ.Ν.2190/20. Κατηγορία μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι ,00 ευρώ και αποτελείται από μετοχές, των 10 ευρώ εκάστη. 24. Αρθρ.43 α Παρ.1στ Κωδ.Ν.2190/20. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν. 25. Αρθρ.43 α Παρ 1ι Κωδ.Ν.2190/20. Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. Δεν υπάρχουν στην εταιρεία διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. 26. Αρθρ.43 α Παρ.1ια Κωδ.Ν.2190/20. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης. Από την εταιρία δεν έγινε καμία αποτίμηση και επομένως δεν υπάρχει

5 επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως. 27. Αρθρ.43 α Παρ.1ιβ Κωδ.Ν. 2190/20.Οφειλόμενα σημαντικά ποσά που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Δεν υπάρχουν ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 28. Αρθρ.43 α Παρ.1ιγ Κωδ.Ν.2190/20. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης. Κατά την παρούσα χρήση 01/01-31/12/2014 οι αμοιβές σε μέλη διοίκησης ανηλθαν στο ποσό των ,76 ευρώ και αφορούν αμοιβές ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών που προεγριθηκαν από έκτακτη γενική συνέλευση. 29. Αρθρ.43 α Παρ.1ιδ Κωδ.Ν.2190/20. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. 30. Αρθρ.43 α Παρ.1 ιε Κωδ.Ν.2190/20. Πληροφορίες για τις συνδεμένες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις. 31. Αρθρ.43 α Παρ.1ιστ Κωδ.Ν.2190/20. Απόκτηση ιδίων μετοχών. Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρία τέτοιες μετοχές. ΚΟΥΦΑΛΙΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΝΔΡΟΣ ΣΑΝΔΡΟΣ ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007)

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ XANIΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 60028/22/Β/06/09 Γ.Ε.ΜΗ. 73700058000 (Βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6447301000, ΑΡ.Μ.Α.Ε 59041/01AT/Β/95/328, ΑΦΜ:998935256 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα