ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1.Γενικά περί αποδοχών Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η αμοιβή που οφείλεται στον μισθωτό από τον εργοδότη διακρίνεται σε νόμιμο μισθό, συμβατικό μισθό και συνηθισμένο μισθό. Νόμιμος είναι ο μισθός που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή με συλλογική σύμβαση εργασίας. Συμβατικός είναι ο μισθός που καθορίζεται με συμφωνία εργαζομένουεργοδότη. Συνηθισμένος είναι ο μισθός που συνήθως καταβάλλεται για αντίστοιχη εργασία από άλλους μισθωτούς των ίδιων περίπου ικανοτήτων. Τον συνηθισμένο μισθό τον επικαλούμασθε μόνον όταν δεν έχει συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους η αμοιβή του εργαζομένου. Ο συμβατικός και ο συνηθισμένος μισθός δεν μπορεί να είναι κατώτεροι από τον νόμιμο. Ο μισθός (νόμιμος, συμβατικός, συνηθισμένος) συντίθεται από: α)τον βασικό μισθό, β)τα επιδόματα. Στην Ελλάδα, επειδή ο βασικός μισθός είναι πολύ χαμηλός, προβλέπονται πολυπληθή και ποικιλώνυμα επιδόματα. Τα επιδόματα διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:α)τα επιδόματα καθολικής εφαρμογής,τα οποία χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους (λ.χ. οικογενειακό επίδομα, επίδομα προϋπηρεσίας κλπ) και β)επιδόματα ειδικών συνθηκών (λ.χ. επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, επικινδυνότητας εργασίας κλπ). Κατά κανόνα τα επιδόματα υπολογίζονται αναφορικά με τον βασικό μισθό. Συμψηφίζονται με εκείνες τις συμβατικές αποδοχές που καταβάλλονται επιπλέον των νομίμων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από την ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή από την ειδική διάταξη νόμου που θέσπισε το συγκεκριμένο (κάθε φορά) επίδομα. Η συμφωνία για τον μη συμψηφισμό των επιδομάτων με τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές μπορεί να γίνει και σιωπηρά και εκ των υστέρων, όπως λ.χ. όταν κάτι τέτοιο συνάγεται από τη συμεπριφορά του εργοδότη, όπως στην περίπτωση που ο εργοδότης για μακρό χρονικό διάστημα καταβάλλει τακτικά και 53

2 σταθερά τα επιδόματα ταυτόχρονα με τις υπέρτερες των νομίμων συμβατικών αποδοχών, χωρίς να επιφυλάσσεται ότι θα τα συμψηφίσει στο μέλλον. Όλα τα επιδόματα που θεσπίζονται από νόμο, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις,αποφάσεις, έθιμα ή επιχειρησιακές συνήθειες αποτελούν τακτικές αποδοχές και αναπροσαρμόζονται στις κατά καιρούς αυξήσεις του βασικού μισθού, με βάση τον οποίο,άλλωστε, υπολογίζονται. Ως τακτικές αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των παροχών άδειας και εορτών, στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας εργασίας αόριστου χρόνου, στους μισθούς υπερημερίας και στις προσαυξήσεις υπερωριακής απασχόλησης. Η καταβολή των επιδομάτων υπόκειται στον συνταγματικό κανόνα της ίσης μεταχείρισης του εργαζομένου: δηλαδή χορηγούνται σε κάθε μισθωτό που παρέχει την εργασία του με τις ίδιες συνθήκες,χωρίς διάκριση φύλου, ιθαγένειας ή άλλης αιτίας. Αναφορικά με τις αποδοχές των μισθωτών, ιδιαίτερη αναδεικνύεται η ευθύνη του λογιστή της επιχείρησης- υπεύθυνου μισθοδοσίας ως προς την έκδοση των εξοφλητικών αποδείξεων περί καταβολής αποδοχών στους μισθωτούς. Αυτές οι εξοφλητικές αποδείξεις πρέπει να συντάσσονται με κάθε επιμέλεια,να εκτίθενται σε αυτές αναλυτικά ο βασικός μισθός, τα επιδόματα, οι επιπλέον ώρες υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης και να υπογράφονται από τους μισθωτούς τη στιγμή της καταβολής. Οι εξοφλητικές αποδείξεις πρέπει να συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,ανάλογα με το αν ο μισθωτός αμείβεται με ημερομίσθιο, μηνιαίο μισθό κλπ. Μη υπογραφή της εξοφλητικής απόδειξης συνεπάγεται αδυναμία της επιχείρησης να αποδείξει την αντίστοιχη καταβολή προς τον μισθωτό,γεγονός που δημιουργεί ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης του εργοδότη. 1.Α.Τ.Α. Η ακροστοιχίδα Α.Τ.Α. (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) απασχόλησε ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία κατά τη δεκαετία του Η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή καθιερώθηκε αρχικώς με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου και ακολούθως με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διατάξεις τυπικών νόμων (που επικύρωναν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου), για να διαφυλάξουν το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων από τις αυξητικές 54

3 τάσεις του τιμαρίθμου. Στην περίπτωση καταβολή αποδοχών μεγαλύτερων από τις νόμιμες η Α.Τ.Α. συμψηφιζόταν. Το σύστημα της Α.Τ.Α. ήταν αντίθετο στον α.ν. 362/1945,που απαγόρευε τον τιμαριθμικό προσδιορισμό των αποδοχών για λόγους προστασίας του εθνικού νομίσματος. Ήταν όμως νόμιμο,διότι κατοχυρωνόταν από ειδικότερες διατάξεις ίδιας τυπικής ισχύος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 καταργήθηκε και έχει υποκατασταθεί από το σύστημα πρόσθετης αύξησης των αποδοχών από συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά ποσοστό ανάλογο με τη διαφορά μεταξύ του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή (όπως αυτός καθορίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία του Δημοσίου στο τέλος του έτους ) και της αύξησης των αποδοχών που καθορίσθηκε με τη ΣΣΕ. 2.Οικογενειακό επίδομα γάμου και τέκνων Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται από τον νόμο για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας των μισθωτών και για δημογραφικούς λόγους (ενθάρρυνση δημιουργίας οικογένειας και της γέννησης παιδιών ενόψει του εθνικού δημογραφικού προβλήματος). Το οικογενειακό επίδομα γάμου και τέκνων δικαιούνται και οι δυο σύζυγοι από τον εργοδότη τους. Οι διατάξεις του τυπικού νόμου που περιόριζαν την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος μόνο στον ένα σύζυγο (11 6 ν. 1505/1984, 12 4 ν. 2470/1997) έχουν κριθεί ότι είναι αντισυνταγματικές (Α.Ε.Δ. 3/2001) και συγκεκριμένα ότι αντιτίθενται στη διάταξη του άρθρου 22 1εδ.β Σ («Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση,έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας»). 3.Καταβολή επιδόματος παιδιών από τον ΔΛΟΕΜ Στον Ο.Α.Ε.Δ. έχει συσταθεί ειδικός λογαριασμός για οικογενειακά επιδόματα μισθωτών. Σκοπό έχει τη χορήγηση επιδομάτων για τη συντήρηση των παιδιών των μισθωτών,με βάση προϋποθέσεις που ορίζονται από ειδικές διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισμό του Ο.Α.Ε.Δ. 55

4 Ο λογαριασμός αυτός τροφοδοτείται από πρόσθετη εισφορά επί των αποδοχών (1% για τους εργοδότες και 1% για τους μισθωτούς),η οποία εισπράττεται με τις εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. Αυτή η πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται από όλους τους μισθωτούς και τους εργοδότες. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι μισθωτοί που δεν λάμβάνουν βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ επιδόματος παιδιών,εφόσον πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος πενήντα (50) ημερομίσθια υπό την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν τα παιδιά γεννήθηκαν στα πλαίσια νόμιμου γάμου ή είναι γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Το επίδομα αυτό δεν εμπίπτει στις τακτικές αποδοχές του μισθωτού. 4.Επίδομα πολυετίας ή προϋπηρεσίας Ο βασικός μισθός προσαυξάνεται με το επίδομα πολυετίας,ανάλογα με τους όρους των διατάξεων που το προβλέπουν. Αν η προϋπηρεσία έχει παρασχεθεί στον ίδιο εργοδότη,τεκμαίρεται ότι αυτός είναι ενήμερος και οφείλει οπωσδήποτε να το χορηγήσει. Εάν,όμως, πρόκειται για προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη, ο εργαζόμενος που είναι δικαιούχος του επιδόματος αυτού πρέπει,προκειμένου να το λάβει, να προσκομίσει σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας στον (νέο) εργοδότη του 1. Το επίδομα πολυετίας κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και υπολογίζεται με βάση τον βασικό μισθό. Αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών. Ο χρόνος στράτευσης, το χρονικό διάστημα υπερημερίας του εργοδότη,ασθένειας του εργαζομένου,συμετοχής του εργαζομένου σε νόμιμη απεργία,ο χρόνος των αδειών και ο χρόνος εργασίας στο εξωτερικό θεωρούνται προϋπηρεσία. Το επίδομα προϋπηρεσίας έχει προσδιορισθεί με βάση το αρ. 4 της από Εθνικής Γενικής ΣΣΕ σε ποσοστό 5% κάθε τριετία του βασικού μισθού (ή ημερομισθίου) και μέχρι τέσσερις (4) τριετίες,δηλαδή μέχρι 20% του βασικού μισθού το ανώτερο. Όμως,αυτός ο προσδιορισμός αποτελεί το κατώτατο όριο του επιδόματος πολυετίας (8 ν. 1876/1990). Συνεπώς,μπορεί να προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι ως προς το ποσοστό προσαύξησης ανά τριετία,ως προς τον αριθμό των τριετιών,και ακόμα να προβλέπεται η προσμέτρηση προϋπηρεσίας ελεύθερου επαγγέλματος. 1 Κάτι τέτοιο δεν απαιτείται σε περίπτωση διαδοχής του φορέα της εργοδοτικής επιχείρησης. 56

5 5.Επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας Το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η χορήγησή του αποβλέπει στην εξισορρόπηση των δυσμενών συνθηκών εργασίας. Η καταβολή του προϋποθέτει παροχή εργασίας σε χώρους ανθυγιεινούς ή επικίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων. Το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών εποδοχών,εφόσον καταβάλλεται σταθερά. Μεταξύ των άλλων κατηγοριών εργαζομένων,που έχουν αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι του επιδόματος αυτού, είναι και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (χειριστές Η/Υ σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές επιχειρήσεις,λογιστές και βοηθοί λογιστών εφόσον αποσχολούνται σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές για την καταγραφή λογιστικών καταχωρήσεων κλπ). 6.Επίδομα παρουσίας Το επίδομα παρουσίας χορηγείται ως κίνητρο για την τακτική προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία κατά ορισμένη χρονική περίοδο. Δεν μπορεί να νοηθεί ως ανταπεργιακό κίνητρο,γιατί το δικαίωμα της απεργίας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο. Η μη προσέλευση στην εργασία λόγω απεργίας δεν στερεί τον εργαζόμενο από το επίδομα αυτό. Είναι τακτική αποδοχή. 7.Επίδομα διαχειριστικών λαθών Το επίδομα διαχειριστικών λαθών χορηγείται σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν διαχειριστικές ή ταμειακές εργασίες,ως κάλυψη τμήματος της τυχόν ζημίας που θα υποστούν οι ίδιοι λόγω αναμενόμενων λαθών. Η καταβολή του είναι ανεξάρτητη από το εάν όντως θα υποστούν οι δικαιούχοι του ζημία λόγω διαχειριστικών λαθών ή όχι. Ο χαρακτήρας του ως τμήμα των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων είναι αμφισβητούμενος. 57

6 8.Επίδομα ισολογισμού Από κλαδικές ΣΣΕ προβλέπεται η καταβολή επιδόματος ισολογισμού στους λογιστές που απασχολούνται με την κατάρτιση του ισολογισμού της επιχείρησης. Το επίδομα αυτό είναι ετήσιο. Χορηγείται λόγω της ιδιαίτερης ευθύνης που έχουν οι δικαιούχοι του για την εργασία αυτή. Οι βοηθοί λογιστών δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό, εφόσον δεν απασχολούνται με την κατάρτιση του ισολογισμού. Το δικαιούνται, όμως, τόσο οι λογιστές όσο και οι βοηθοί λογιστών,που μολονότι δεν απασχολούνται άμεσα με την κατάρτιση του ισολογισμού, παρέχουν υπηρεσίες πέραν των συνήθων λογιστικών, εξαιτίας της σύνταξη του ισολογισμού. Το επίδομα αυτό,εφόσον καταβάλλεται σταθερά κάθε έτος, είναι τμήμα των τακτικών αποδοχών. Προσδιορίσθηκε στο μισό ενός μηνιαίου μισθού ( ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ). 9.Επίδομα παραγωγικότητας Το επίδομα παραγωγικότητας αποτελεί κίνητρο για την αύξηση της απόδοσης των μισθωτών. Η λογική χορηγήσεώς του έχει επικριθεί ως φιλεργοδοτική,διότι αποτρέπει τις γενικές αυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων. Επίσης,το σύστημα χορηγήσεώς του θεωρείται δυσχερές στην εφαρμογή του,γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας μιας επιχειρήσεως είναι αποτέλεσμα της συνολικής αποδόσεων όλων των εργαζομένων της,ώστε είναι αδιανόητο να μετρηθεί η παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Συνεπώς,το επίδομα αυτό μπορεί να νοηθεί ως μια πρόσθετη αύξηση των μισθών όλων των εργαζομένων (πέρα από τα κατώτατα όρια μισθών),ανάλογα με την αύξηση της συνολικής παραγωγής ή των κερδών της επιχείρησης και χωρίς να επηρεάζονται τα άλλα επιδόματα. 10.Επίδομα εξόδων κινήσεως ή παράστασης Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά χορηγούν σε στελέχη τους επίδομα σε χρήμα ή είδος για έξοδα κίνησης ή παράστασης ή για τη διατήρηση κατοικίας ή για τη χρήση αυτοκινήτου. Αν οι παροχές αυτές α)προβλέπονται από την ατομική σύμβαση εργασίας ή β)αν χορηγούνται για μακρό χρονικό διάστημα και ανεξάρτητα από την 58

7 πραγματοποίηση ή όχι δαπανών κίνησης ή παράστασης ή αν καλύπτουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες (λ.χ. χρήση αυτοκινήτου, παραχώρηση κατοικίας, επίδομα ενοικίου), αποτελούν τακτικές αποδοχές. Αν,όμως,χορηγούνται με την επιφύλαξη της διακοπής ή για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης,δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές 11.Επίδομα ειδικών υπηρεσιών νοσηλευτικού προσωπικού Με υπουργική απόφαση ( /1995 Υπ. Προεδρίας,Οικονομικών,Υγείας) θεσπίσθηκε το επίδομα ειδικών υπηρεσιών νοσηλευτικού προσωπικού για απασχολούμενους σε ειδικώς προσδιοριζόμενες νοησλευτικές εργασίες. Το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών. 12.Άλλα επιδόματα Η πρακτική έχει καθιερώσει και άλλα επιδόματα,όπως: Α)Επίδομα θέσης,για εργαζόμενους που κατέχουν θέσεις υπεύθυνες ή ιεραρχικά ανώτερες Β)Επίδομα «έξοδα παράστασης»,για ανώτερα στελέχη της επιχείρησης,προς κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών Γ)Επίδομα κατοικίας, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων όταν εργάζονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους Δ)Επίδομα οδοιπορικών για έξοδα κίνησης : αποτελεί τμήμα του μισθού,όταν καταβάλλεται τακτικά και ανεξάρτητα από το αν ο εργαζόμενος πραγματοποίησε τέτοιοι είδους δαπάνες,για τις οποίες άλλωστε δεν αποδίδει λογαριασμό Ε)Επίδομα αποτελέσματος διαχειριστικής περιόδου : χορηγείται με βάση τα περιοδικά κέρδη της επιχείρησης Στ)Επιστημονικό επίδομα,που χορηγείται με βάση τα τυπικά επιστημονικά ή τεχνικά προσόντα των εργαζομένων. Τα επιδόματα αυτά αποτελούν μισθό,εκτός αν παρέχονται οικειοθελώς είτε με την επιφύλαξη του εργοδότη να τα διακόψει είτε για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. 13.Κλειστός μισθός ναυτικών 59

8 «Κλειστός μισθός» συμφωνείται συνήθως στις συμβάσεις ναυτολόγησης (συμβάσεις εργασίας κυβερνήτη ή πληρώματος πλοίου) ως ένα ποσό αμοιβής,πέρα από τα κατώτατα όρια των συλλογικών συμβάσεων,για να καλύπτονται οι ενδεχόμενες υπερωρίες, επιδόματα και προσαυξήσεις. Η ρήτρα αυτή θεωρείται νόμιμη, αλλά δεν καλύπτει τις πρόσθετες αμοιβές για υπερεργασία λόγω αναπλήρωσης μελών του πληρώματος,παρά μόνον αν έγινε ειδική συμφωνία. Ενδεικτικές ερωτήσεις-ασκήσεις για εμπέδωση 1.Ποια επιδόματα θα δικαιούσθε εργαζόμενοι ως βοηθοί λογιστή, μετά την αποφοίτησή σας από το Τ.Ε.Ι. 2. Προβλέπεται να λαμβάνουν Α.Τ.Α. σήμερα οι μισθωτοί; Συμβιβάζεται το σύστημα της Α.Τ.Α. με τα δεδομένα της Ο.Ν.Ε.; 3.Πότε τα επιδόματα θεωρούνται τμήμα του μισθού; 4. Τι πρέπει να προσέχει ο υπεύθυνος μισθοδοσίας της εργοδότριας επιχείρησης κατά την καταβολή των αποδοχών στους εργαζομένους; 60

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.Εισαγωγικά-Το συνταγματικό θεμέλιο της ειδικής προστασίας εργαζομένων ορισμένων κατηγοριών Ο Νόμος παρέχει ειδική προστασία,αναφορικά με τα εργατικά ζητήματα,στις γυναίκες,στους ανηλίκους και σε ορισμένα μειονεκτούντα πρόσωπα. Η ειδική ευμενής αυτή μεταχείριση απορρέει από τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας (άρθρο 4 1,2Σ 2 ),η οποία νοείται ως αναλογική ισότητα («όμοια ρύθμιση ομοίων περιπτώσεων, διαφορετική ρύθμιση διαφορετικών περιπτώσεων») και όχι ως ισοπεδωτική ισότητα,αλλά και από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 21 1,2,3,6 3 και 22 1 του Συντάγματος. 2.Η προστασία των γυναικών Η ειδική προστασία που παρέχει ο Νόμος στις γυναίκες εστιάζεται στην προστασία της μητρότητας, η οποία δημιουργεί ειδικές ανάγκες για τη γυναίκα,αλλά και αποτελεί το θεμέλιο της επιβίωσης της κοινωνίας και του λαού. α)απαγόρευση απολύσεως εγκύου: Απαγορεύεται η απόλυση γυναίκας,κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και ένα χρόνο μετά τον τοκετό (άρθρο 15 ν. 2 Άρθρο 4 του Συντάγματος 1.Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου. 2.Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 3 Άρθρο 21 του Συντάγματος 1.Η οικογένεια,ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 2.Πολύτεκνες οικογένειες,ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου,καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. 3.Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας,του γήρατος,της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων... 6.Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. Άρθρο 22 1 του Συντάγματος 1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος,που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και γι ατην ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 61

10 1483/1984).Πέραν της ακυρότητας της απολύσεως, ο εργοδότης που θα παραβιάσει αυτή την απαγόρευση τιμωρείται με πρόστιμο επιβαλλόμενο με πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή Εργασίας. β)άδεια μητρότητας: Η έγκυος εργαζομένη δικαιούται άδεια συνολικής διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων, πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από τον τοκετό και οι υπόλοιπες εξήντα τρεις (63) μετά τον τοκετό. Το τμήμα της άδειας μητρότητας μετά τον τοκετό ονομάζεται άδεια λοχείας. Εάν ο τοκετός πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το χρονικό σημείο στο οποίο είχε πιθανολογηθεί αρχικώς ότι θα συμβεί, ολόκληρο το υπόλοιπο άδειας μέχρι τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) εβδομάδων χορηγείται υποχρεωτικώς μετά τον τοκετό 4.Εάν, όμως, ο τοκετός πραγματοποιηθεί αργότερα από το χρονικό σημείο στο οποίο είχε πιθανολογηθεί αρχικώς ότι θα συμβεί, η άδεια που χορηγείται στην εργαζόμενη δεν μειώνεται,αλλά της χορηγείται άδεια μετά τον τοκετό εξήντα τριών (63) ημερών (οπότε η συνολική άδεια των δεκαεπτά εβδομάδων αυξάνεται) 5. Η άδεια μητρότητας χορηγείται υποχρεωτικά,θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας της εργαζόμενης και δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί με την κανονική άδεια της εργαζόμενης. Η άδεια λοχείας αποσκοπεί όχι μόνο στην επάνοδο του οργανισμού της μητέρας στη φυσιολογική κατάσταση,αλλά και στην παροχή της αναγκαίας μητρικής φροντίδας που απαιτείται να καταβληθεί προς το παιδί.γι αυτό και χορηγείται εφόσον το παιδί ζει. Αν το παιδί δεν ζει,τότε ο χρόνος μετά τον τοκετό λογίζεται ως ασθένεια και άδεια χορηγείται μόνο για το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για να αποκατασταθεί ο οργανισμός της μητέρας στη φυσιολογική κατάστασή του. γ)παροχές στην εργαζόμενη κατά την άδεια μητρότητας: Η εργαζόμενη που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας δικαιούται από τον εργοδότη αποδοχές ενός μήνα (αν δεν έχει συμπληρώσει ένα μήνα στην επιχείρηση δικαιούται αποδοχές δεκαπέντε ημερών). Από το Ι.Κ.Α. καταβάλλεται στην ασφαλισμένη που βρίσκεται σε άδεια Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση,έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. 4 Άρθρο 11 ν. 2874/2000,που κύρωσε το άρθρο 7 της από εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας. 5 Άρθρο 1 ν. 1302/1982,που κύρωσε το άρθρο 3 4 της Διεθνούς Συμβάσεως 103/1952 «Για την προστασία της μητρότητας». 62

11 μητρότητας :ι)επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα δεκαεπτά (17) εβδομάδων και ιι)εφάπαξ βοήθημα τοκετού σε χρήμα,αντί για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τον τοκετό. δ)στην εργαζόμενη που προέβη σε τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης χορηγείται υποχρεωτική αναρρωτική άδεια αρχικής διάρκειας τριών ή πέντε ημερών (ανάλογα με το αν η διακοπείσα κύηση ήταν μικρότερη από δώδεκα εβδομάδες ή όχι που μπορεί να επεκτείνεται ύστερα από γνωμοδότηση του υπεύθυνου ιατρού ) και οι δαπάνες νοσηλείας 6. ε)άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: Η μητέρα εργαζόμενη δικαιούται μείωση του ημερήσιου ωραρίου της κατά μία ώρα γα δύο έτη μετά τον τοκετό,αλλά με συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενης μπορεί η μείωση του ημερήσιου ωραρίου της να αφορά δύο ώρες για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό. Η άδεια αυτή χορηγείται για να ανταποκριθεί η μητέρα στην ανάγκη του θηλασμού και της φροντίδας των παιδιών. Επίσης, και ο πατέρας εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την άδεια φροντίδας παιδιών,εφόσον δεν την λαμβάνει η σύζυγος μητέρα. στ)απαλλαγή από την εργασία εγκύων, λεχωνών και γαλουχουσών εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου υγείας : Η κύηση καθιστά αντικειμενικώς την υγεία της γυναίκας εργαζόμενης πιο ευάλωτη. Γι αυτό ο Νόμος υποχρεώνει τον εργοδότη να μεταβάλει το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας της εργαζομένης που βρίσκεται είτε στο στάδιο πριν από τον τοκετό (έγκυος) είτε μετά τον τοκετό (λεχώνα) είτε στο στάδιο του θηλασμού (γαλουχούσα) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία της και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να της αλλάξει θέση εργασίας. Εφόσον ούτε αυτό δεν είναι εφικτό,τότε είναι υποχρεωμένος να την απαλλάξει από την εργασία,για όλο το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να περικόψει τις αποδοχές της και θεωρώντας αυτό το χρονικό διάστημα ως χρόνο κανονικής απασχόλησής της. Επισημαίνεται ότι έχουν καταργηθεί οι προηγούμενες διατάξεις που περιόριζαν τη νυκτερινή εργασία των γυναικών,όπως επιβάλλεται με βάση την 6 Βλ. απόφαση Α.3β/2799/87 του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 103/ ). 63

12 Οδηγία 76/207/Ε.Ο.Κ. και τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-345/89/ και C-113/92) 7. 3.Η προστασία των ανηλίκων Το βασικό νομοθέτημα για την προστασία των ανηλίκων στην εργασία είναι ο ν. 1837/1989, που κωδικοποίησε και συμπλήρωσε προηγούμενες και διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα διατάξεις. Περιορισμοί στην εργασιακή απασχόληση του ανηλίκου: Οι ανήλικοι (όσοι δεν συμπλήρωσαν το 18 ο έτος της ηλικίας τους) απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες,βαριές ή ανθυγιεινές,καθώς επίσης σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική υγεία τους και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι εργασίες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι έφηβοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 8. Ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών δεν επιτρέπεται να εργάζονται.κατ εξαίρεση επιτρέπεται να απασχολούνται,ύστερα από άδεια της Επιθεωρήσεως Εργασίας, σε θεατρικές παραστάσεις,μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκπομπές,διαφημιστικά προγράμματα,επιδείξεις μόδας,ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές,εγγραφές σε βίντεο,κινηματογραφικές λήψεις,καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως μοντέλων,εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και ψυχική υγεία τους και η ηθική τους. Για να απασχοληθούν στις ανωτέρω επιτρεπόμενες εργασίες οι ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε ετών απαιτείται: α)άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας,β)Έγγραφη συναίνεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια ανηλίκου,γ)ιατρική πιστοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. και του Ι.Κ.Α. ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανηλίκου. 7 Οι κανόνες που απαγόρευαν τη νυκτερινή εργασία των γυναικών είχαν θεσπισθεί με τον ν 3924/59,με τον οποίο κυρώθηκε η 89/1948 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας. Ο ν. 1414/1984,εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας των δύο φύλων,κατάργησαν τις διατάξεις του ν. 3924/1959 που έθεταν περιορισμούς στη νυκτερινή εργασία των γυναικών,εκτός από αυτές που αποσκοπούσαν στην προστασία της μητρότητας. Μετά την έκδοση των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,οι οποίες έκριναν ως αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που περιόριζαν τη νυκτερινή εργασία των γυναικών,η Ελλάδα κατήγγειλε, από την , την 89/1948 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (την οποία είχε επικυρώσει παλαιότερα με τον ν. 3924/1959). 8 Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι εργασίες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι,είναι η υπ αρ /1990 «Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων (ΦΕΚ Β 620 / ). 64

13 Οι ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών και οι ανήλικοι που σπουδάζουν δεν επιτρέπεται να απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως. Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν τεθεί για να θέσουν εμπόδια στον βιοπορισμό των ανηλίκων,αλλά για να διασφαλίσουν την αρμονική σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του ανηλίκου και να τον προστατεύσουν κατά τη διάρκεια της ανηλικότητάς του από βλαπτικές επιρροές κάθε είδους που είναι αναμενόμενο να συναντά στο εργασιακό περιβάλλον. Αμοιβή του ανηλίκου: Η αμοιβή του ανηλίκου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, διαμορφωμένου ανάλογα με τις ώρες που έχει απασχοληθεί. Άδειες ανηλίκων: Οι ανήλικοι λαμβάνουν την κανονική άδειά τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Μπορούν,όμως, να ζητήσουν και να λάβουν από τον εργοδότη τους το ήμισυ της κανονικής άδειας που δικαιούνται και σε άλλο χρονικό διάστημα. Επίσης οι ανήλικοι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές δικαιούνται για κάθε ημέρα εξετάσεων άδεια δύο ημερών.η άδεια αυτή μπορεί να είναι τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) και μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες Την τήρηση των διατάξεων που προστατεύουν την εργασία των ανηλίκων επιβλέπει η Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά των εργοδοτών που παραβιάζουν τις διατάξεις περί προστασίας των ανηλίκων προβλέπονται ποινές φυλακίσεως 4.Η προστασία των στρατευόμενων Με ειδικές διατάξεις Νόμου,παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους που κατατάσσονται και υπηρετούν ως κληρωτοί στο στράτευμα. Αυτή η ειδική προστασία αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς του κληρωτού στρατιώτη στην κοινωνία και αποσκοπεί να συμβάλει στην ομαλή επάνοδό του στην πολιτική ζωή. Η προστασία των στρατευόμενων μισθωτών περιλαμβάνει τα εξής: α) Ο μισθωτός που υπηρέτησε στο στράτευμα δικαιούται μετά την απόλυσή του ειδικό επίδομα (εφεδρικό επίδομα ) στον Ο. Α. Ε. Δ. 65

14 β) Ο εργοδότης που απασχολούσε μισθωτό για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν αυτός καταταχθεί στο στράτευμα, υποχρεούται να τον επαναπροσλάβει μετά την απόλυσή του από το στράτευμα και να τον απασχολήσει στην εργασία του για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. γ)ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις τακτικές αποδοχές στον μισθωτό που απασχολεί, εφόσον αυτός κληθεί στις τάξεις του στρατεύματος ως έφεδρος,σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα 9. 5.Η προστασία των πολεμιστών,αγωνιστών εθνικής αντίστασης,των θυμάτων πολέμου, των πολυτέκνων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες Όπως προαναφέρθηκε,από το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλεται η ειδική προστασία ορισμένων κατηγοριών ατόμων,την οποία υλοποιεί και πραγματώνει ο κοινός νομοθέτης με διατάξεις εργατικού δικαίου. Η ειδική προστασία που παρέχει το Εργατικό Δίκαιο παρέχεται για ορισμένες περιπτώσεις κατηγοριών ατόμων ως αναγνώριση της προσφορά και των θυσιών τους στην πατρίδα και στον λαό (πολεμιστές, αγωνιστές εθνικής αντίστασης),ενώ για άλλες κατηγορίες ατόμων οφείλεται στις ειδικές ανάγκες τους οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (θύματα πολέμου,άτομα με ειδικές ανάγκες),χωρίς να λησμονείται και ο συνδυασμός και των δύο παραπάνω λόγων (πολύτεκνοι). Ο ν. 2643/1998 συστηματοποίησε προγενέστερες διατάξεις περί προστασίας ατόμων ευπαθών κατηγοριών και τις συμπλήρωσε καθιστώντας τες πληρέστερες. Τα άτομα,στα οποία παρέχεται ειδική προστασία βάσει του νόμου αυτού είναι: α)πολύτεκνοι (γονείς με περισσότερα από τέσσερα παιδιά),το πρώτο παιδί πολύτεκνης οικογένειας,ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων παιδιών.β)τα άτομα με ειδικές ανάγκες (εγγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ., ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 50%) και οι συγγενείς (γονείς, 9 657ΑΚ.Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο: Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για τον μισθό αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. 658ΑΚ.Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται,σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο,η αξίωση για το μισθό σεπερίπτωση εμποδίου,δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα,αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης καταγγείλει τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό. 66

15 αδελφοί, σύζυγοι) ατόμου με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 67%. γ)όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τα τέκνα τους, καθώς επίσης οι συγγενείς (γονείς,αδελφοί, σύζυγοι) νεκρών αγωνιστών κατά της στρατιωτικής δικτατορίας ( ). δ)οι ανάπηροι πολέμου ή ειρηνικής περιόδου και τα παιδιά τους,οι τραυματίες και τα θύματα πολέμου με τα παιδιά τους, όσοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας κατέστησαν ανίκανοι λόγω των κακουχιών και τα παιδιά τους,τα παιδιά και οι σύζυγοι νεκρών και αγνοουμένων λόγω των γεγονότων της Κύπρου (1964,1967,1974). Αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998 όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο,όσοι αποστερήθηκαν τα πολιτικά δικαιώματά τους λόγω ποινικής καταδίκης και όσοι ήταν πρωταίτιοι του πραξικοπήματος στην Κύπρο το Η προστασία που παρέχει ο ν. 2643/1998 έγκειται στην κατά προτίμηση πρόσληψη των ατόμων των κατηγοριών αυτών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Καθιερώνεται υποχρέωση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που απασχολούν προσωπικό περισσότερο από πενήντα (50) άτομα να προσλαμβάνουν σε ποσοστό 8% πρόσωπα αυτών των κατηγοριών. Η τοποθέτηση των ατόμων αυτών στις προαναφερθείσες θέσεις εργασίας γίνεται από ειδική επιτροπή (άρθρο 9 ν. 2643/1998),η οποία επιβλέπει την εφαρμογή του Νόμο αυτού. Στην επιτροπή αυτή υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος. Ο προσδιορισμός των θέσεων αυτών γίνεται βάσει δηλώσεων απασχολούμενου προσωπικού που υποβάλλουν κάθε έτος οι υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και φορείς. Η σχέση εργασίας των ατόμων αυτών των κατηγοριών που τοποθετήθηκαν στις προβλεπόμενες από τον ν. 2643/1998 λύεται στις εξής περιπτώσεις: α)αυτοδικαίως, μόλις ο προστατευόμενος εργαζόμενος συμπληρώσει το όριο ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση γήρατος ή αναπηρίας,σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης που έχει ισχύ νόμου, ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας,μόλις ο προστατευόμενος εργαζόμενος συμπληρώσει το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη γήρατος,σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία,β)με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον ο προστατευόμενος αποστερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του λόγω ποινικής καταδίκης.γ) Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ύστερα από άδεια ειδικής επιτροπής (άρθρο 9 ν. 2643/1998), εφόσον ο προστατευόμενος είτε τελέσει σοβαρή παραβίαση του κανονισμού της επιχείρησης 67

16 στην οποία απασχολείται (για την οποία προβλέπεται ως κύρωση η απόλυση) είτε παρουσιάζει αποδεδειγμένη ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα για εργασία η επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά. Επίσης, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (επιβολή διοικητικού προστίμου) σε βάρος του εργοδότη ο οποίος είτε, ενώ του υποδείχθηκε από την αρμόδια επιτροπή, δεν προσλαμβάνει άτομο προστατευόμενο από τις διατάξεις του ν. 2643/1998 είτε καθυστερεί να το προσλάβει είτε παραβιάσει την υποχρέωσή του για εμπρόθεσμη και ακριβή υποβολή δήλωσης απασχολήσεως προσωπικού (προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 2643/1998). Βεβαίως, η παράνομη αυτή συμπεριφορά του εργοδότη μπορεί κατά περίπτωση να συνιστά και παράβαση του κοινού ποινικού δικαίου. Σχετικές διατάξεις: - π.δ. 7/1990, -Αποφ /1990 Υπουργού Εργασίας «Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων» -π.δ. 62/1998 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ» -ν.2643/1998 -ν.1285/1982 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 1.Με ποια κριτήρια ο νομοθέτης επέλεξε να προστατεύσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, κατά τις εργασιακές σχέσεις; 68

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Π.Κ.: 4/11-1-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γιώργος Κ. Μαθιόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - ΠΜΣ Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η προβληματική Με όλο και περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1. Ετήσια άδεια Ι. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος ΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος ΙΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και επόμενα ημερολογιακά έτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Π.Κ. 120/5-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1414 Έτος: 1984 ΦΕΚ: Α 10 19840202 Τέθηκε σε ισχύ: 02.02.1984 Ημ.Υπογραφής: 30.01.1984 Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2004 Αριθ.Πρωτ.: 10497 ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο Ενταύθα Ταχ. /νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήµερα την 1 Μαρτίου 2001, στα γραφεία του Ο.ΜΕ., (Πλ. Βικτωρίας 7), και παρουσία του Μεσολαβητή Γιάννη Ληξουριώτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών µε την ειδικότητα του/της συµβούλου οµορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 61/27-8-2003) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 1.Τι είναι κανονική άδεια Η χορήγηση άδειας με αποδοχές αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα του εργαζόμενου. Η άδεια με αποδοχές συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2010 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.2010) Στην Αθήνα σήµερα 18 Νοεµβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Από την 1/1/84 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιερώνεται το ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα.

Από την 1/1/84 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιερώνεται το ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα. Τι είναι νόμιμο ωράριο; Είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/4-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 2 Ιουλίου 2002 και επί της οδού Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα