ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2) ICBS Master in Business Administration Β. Μαστρόκαλος 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPM 2

3 1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση καλείται να απαντήσει σε τρία ερωτήματα: Πως να συγκεντρώσει επενδυτικά κεφάλαια Ποια επενδυτικά σχέδια να ακολουθήσει Πως να διανείμει τα κέρδη στους μετόχους Και ειδικά για τις εταιρίες που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο: Πώς να διαχειριστεί τον κίνδυνο των διεθνών συναλλαγών 3

4 Κύριος στόχος της επιχείρησης Κύριος στόχος είναι η Μεγιστοποίηση του Πλούτου των Μετόχων Τα συμφέροντα των άλλων ενδιαφερομένων (εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες δανειστές) δεν παραγνωρίζονται Εντούτοις, η προστιθέμενη αξία (πλεόνασμα) που παράγει η επιχείρηση ανήκει στους μετόχους και η επιχείρηση οφείλει να τη μεγιστοποιεί αν επιθυμεί να διακρατήσουν τις μετοχές της 4

5 Αποτίμηση: Μέτρηση της αξίας μιας εταιρίας Λογιστική αποτίμηση μέσω του ισολογισμού: σημαντική αλλά δεν αποτιμά την «αγοραία» αξία της εταιρίας Αποτίμηση ενεργητικού σε αξία μεταπώλησης: χρήσιμη σε περιπτώσεις ρευστοποίησης (αν υπάρχει πίεση οι τιμές χαμηλότερες από τις αναμενόμενες) Αγοραία τιμή μετοχής: η πλέον κατάλληλη Αν η εταιρία είναι εισηγμένη, προσδιορίζεται από τη διάδραση αγοραστών-πωλητών Σε μη εισηγμένες πιο δύσκολη- μπορούμε να συγκρίνουμε με εισηγμένες Η μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας, κύριος στόχος της επιχείρησης 5

6 Μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας Η αξία της επιχείρησης, όπως αποτιμάται στην τιμή της μετοχής της, αυξάνει όταν: Τα κέρδη αυξάνονται (διανομή επανεπένδυση) Η εταιρία διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο με «ορθό» τρόπο. Μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας σημαίνει μακροχρόνια ανάπτυξη των κερδών. Επιτυγχάνεται μέσα από ορθές αποφάσεις σχετικά με: Τις επενδύσεις Τη χρηματοδότηση Τη διανομή 6

7 Επένδυση «Η αξιολόγηση και επιλογή μακροχρόνιων αγαθών (assets) που ικανοποιούν στρατηγικούς στόχους» Εσωτερική:νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανανέωση πάγιου εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες Εξωτερική: εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες Αποεπένδυση: πώληση μέρους της επιχείρησης (π.χ. θυγατρική) 7

8 Χρηματοδότηση «Η επιλογή κατάλληλων πηγών κεφαλαίου για απόκτηση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων στοιχείων του ενεργητικού» Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά Μακροχρόνιες υποχρεώσεις (δάνεια, εταιρ. ομόλoγα-c.b.) Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (δάνεια, εταιρ.χρεώγραφα C.P.) Η διάρκεια της χρηματοδότησης πρέπει να ταιριάζει με τη διάρκεια του αποκτώμενου αγαθού. Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) πρέπει να γνωρίζει: Πως θα βρει επιπλέον χρηματοδότηση και με τι κόστος Πως αυτή θα επηρεάσει την κερδοφορία και την αξία της εταιρίας και Το μέγεθος του χρηματοοικονομικού κινδύνου κάθε πηγής κεφαλαίου Στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις περιλαμβάνεται και η διαχείριση της ρευστότητας της εταιρίας 8

9 Διανομή κερδών Οι μέτοχοι αναμένουν: Μέρισμα Ανάπτυξη Η πολιτική διανομής των κερδών μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μετοχής μιας εταιρίας. Κάποιες εταιρίες επανεπενδύουν μεγάλο μέρος ή όλα τα κέρδη (Microsoft) προκειμένου να δημιουργήσουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης 9

10 Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου Οι επενδύσεις πρέπει να αμείβουν τους μετόχους με την απόδοση που επιθυμούν (μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη) και τους πιστωτές με τους τόκους τους, για αντίστοιχου ρίσκου επένδυση. Σε αντίθετη περίπτωση οι μέτοχοι θα επενδύσουν σε άλλες μετοχές και οι τράπεζες θα χορηγήσουν αλλού τα δάνειά τους. Η επιθυμητή αυτή απόδοση αποτελεί το κόστος ευκαιρίας του μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου αντίστοιχα. 10

11 Εταιρικοί στόχοι (1) Η τιμή της μετοχής, αν και σημαντική επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (επιτόκια, επενδυτική ψυχολογία) Η διοίκηση της εταιρίας είναι προτιμότερο να στοχεύει σε αύξηση: Των κερδών ανά μετοχή (EPS) Του μερίσματος ανά μετοχή (DPS) Άλλοι στόχοι αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου: Ελεγχόμενη πιστωτική επέκταση (gearing) Περιορισμένη διανομή κερδών Ικανοποιητική αποδοτικότητα ( Κέρδη/Πωλήσεις, Κέρδη/Απασχολούμενα Κεφάλαια) 11

12 Εταιρικοί στόχοι (2) Μη χρηματοοικονομικοί στόχοι Ικανοποίηση εργαζομένων Συνεισφορά στην κοινωνία Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες & προμηθευτές Μπορεί όλοι οι στόχοι να μην είναι εφικτοί ταυτόχρονα (Trade-off) 12

13 Σύγκρουση συμφερόντων: Μέτοχοι και Διοίκηση (the principal-agent problem) ΜΕΤΟΧΟΙ Αποδόσεις με δεδομένο το ρίσκο Διαφοροποιούν το μετοχικό τους χαρτοφυλάκιο Θέλουν αυξημένη προσπάθεια από Διοίκηση Δεν γνωρίζουν σε βάθος την επιχείρηση ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υψηλές αποδόσεις => υψηλότεροι μισθοί, αλλά υψηλό ρίσκο ανεπιθύμητο Επενδύουν όλο το «ανθρώπινο κεφάλαιό» τους στην επιχείρηση Αύξηση προσπάθειας => μείωση ευημερίας Γνωρίζουν σε βάθος την επιχείρηση 13

14 Άλλες διαφορές - Λύσεις Η συμπεριφορά των μετόχων προς την επιχείρηση διαφοροποιείται λόγω: Φορολογίας Επιθυμητού κινδύνου Άποψης για τη μόχλευση της εταιρίας Μεθόδου αξιολόγησης της εταιρίας (ROCE, αύξηση κερδών, μερισμάτων κλπ.) Για να ευθυγραμμίσουν τα ενδιαφέροντα μετόχων διοίκησης πολλές εταιρίες πληρώνουν : bonus / μετοχές / deferred stock options, στα διευθυντικά στελέχη τους ανάλογα με την απόδοσή τους. 14

15 Επιχειρήσεις και Κυβέρνηση Η κυβέρνηση έχει έμμεσο ενδιαφέρον για τους στόχους της επιχείρησης Φορολογικά έσοδα Νέες επενδύσεις κίνητρα Διασπορά μετοχών Νομοθεσία Οικονομική πολιτική 15

16 2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι εταιρίες επενδύουν προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και τον πλούτο των μετόχων Θα αναλύσουμε 4 μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων Ταχύτητα αποπληρωμής αρχικού κεφαλαίου (payback) Λογιστική απόδοση (Accounting Rate of Return) Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value) Εσωτερική απόδοση (Internal Rate of Return) 16

17 Απόδοση μετοχής Απόδοση μετοχής: (Pt-Po) +Dt = Υπεραξία+Μέρισμα Po Αρχική τιμή Ο μέτοχος συγκρίνει την απόδοση της μετοχής με το κόστος ευκαιρίας του Λογιστική απόδοση Οικονομικής απόδοσης Λογιστικό κέρδος = Έσοδα πωλήσεων-ρητά κόστη (μισθοί,αγαθά,υπηρεσίες,ενοίκια,αποσβέσεις,τόκοι) Οικονομικό κέρδος = Έσοδα πωλήσεων-ρητά και Άρρητα κόστη (κόστος μετοχικού κεφαλαίου) => λαμβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας μέσω της Π.Α. Οικονομικό κέρδος αφορά στις πραγματικές αξίες ενώ λογιστικό κέρδος χρησιμοποιεί ιστορικές τιμές 17

18 Ταχύτητα αποπληρωμής Υπολογίζουμε σε πόσο χρόνο αποπληρώνεται η αρχική επένδυση Δεν λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος ούτε οι χρηματορροές μετά την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου Στο παράδειγμα το σχέδιο Ρ1 έχει την ταχύτερη αποπληρωμή ενώ το Ρ2 τη χειρότερη PAYBACK P1 P2 P3 P4 Το T T T T T YEARS T1+T2 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3 18

19 Λογιστική Απόδοση ARR= Προβλεπόμενα μέσα κέρδη ή Μέση επένδυση ARR= Προβλεπόμενα συνολικά κέρδη ή Αρχική επένδυση ARR= Προβλεπόμενα μέσα κέρδη Αρχική επένδυση Υπολογίζουμε την απόσβεση (συνήθως γραμμικά) : Επένδυση/Διάρκεια Βάσει του 3ου τύπου ARR, το 2ο σχέδιο έχει την υψηλότερη απόδοση ARR μοιάζει με R.O.C.E. (ROCE ->εταιρία, ARR- >επενδυτικά πλάνα ARR δεν λαμβάνει υπόψη του κόστος ευκαιρίας 19

20 Λογιστική Απόδοση ARR P1 P2 P3 P4 Το T T T T T Απόσβεση = 1000/5= Μέσα κέρδη ARR 3 =MK/AE= -8% 26% 25% 22% ARR 2 =ΣΚ/ΑΕ -40% 130% 125% 110% MK=Μέσα κέρδη ΑΕ=Αρχική Επένδυση ΣΚ=Συνολικά κέρδη Α=Απόσβεση 20

21 Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) FV 1 = PV*(1+r) => PV=FV / (1+r) FV 2 = FV 1 *(1+r)=PV*(1+r) 2 => PV=FV / (1+r) 2 PV=FV / (1+r) n r = προεξοφλητικό επιτόκιο=κόστος κεφαλαίου = επιθυμητή απόδοση=κόστος ευκαιρίας 1/(1+r) n = συντελεστής προεξόφλησης (discount factor) Αποτιμούμε NPV και επιλέγουμε σχέδια με NPV 0 Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, η κατάταξη των επενδύσεων αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο του κόστους κεφαλαίου 21

22 ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ NPV & IRR P1 P2 P3 P4 Το T T T T T DISC RATE Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 5% ( 379) % ( 370) % ( 368) % ( 369) IRR Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 #NUM! 21% 23% 25% 22

23 Εσωτερική απόδοση (IRR) Είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που μηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία (εξισώνει την Π.Α. των εξόδων - εσόδων Αν οι συνολικές χρηματορροές είναι αρνητικές δεν ορίζεται I.R.R. Η κατάταξη των επενδύσεων βάσει IRR διαφέρει από NPV 23

24 Κριτική των μεθόδων αξιολόγησης Ταχύτητα Αποπληρωμής Λογιστική απόδοση Εσωτερική απόδοση Καθαρή Παρούσα Αξία ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Γρήγορος και εύκολος υπολογισμός Αγνοεί τη χρονική αξία του χρήματος (κόστος κεφαλαίου) Μειώνει την περίοδο πρόβλεψης (σημαντικό σε Ασύμμετρο:ευνοεί βραχυπρόθεσμες (συχνά περιβάλλον αβεβαιότητας) υψηλού ρίσκου) επενδύσεις Χρήσιμο σαν μέτρο ρίσκου Αγνοεί χρημ/ροές μετά την αποπληρωμή Εξελιγμένο μοντέλο χρησιμοποιεί NPV Δεν υπολογίζει κερδοφορία επιχείρησης Προσδιορίζει κερδοφορία Δεν υπολογίζει κόστος κεφαλαίου Συνεπές ως προς φορολογική/λογιστική νομοθεσία Χρησιμοποιεί λογιστικό κέρδος (ιστορικά κόστη) αντί για χρηματορροές Αναφέρεται σε όλη τη ζωή της επένδυσης Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ΚΠΑ Περιλαμβάνει χρονική αξία του χρήματος (κόστος κεφαλαίου) Σχετικά περίπλοκη Μετρά επακριβώς επίπτωση επένδυσης στον πλούτο των μετόχων Δίνει σημασία στο χρονισμό των ροών Ασυμβατότητα για τη Διοίκηση ανάμεσα στον τρόπο αξιολόγησης επενδύσεων και τον τρόπο αναφοράς στους μετόχους Λαμβάνει υποψη της όλη τη ζωή της επένδυσης Βάσει της "αρχής της προσθετικότητας" η Διοίκηση γνωρίζει την επιδραση της επένδυσης στην αξία της επιχείρησης Περιλαμβάνει χρονική αξία του χρήματος Ως ποσοστό συχνά συγχέεται με ARR (κόστος κεφαλαίου) Συχνά οδηγεί σε διαφορετική αξιολόγηση από Λαμβάνει υποψη της όλη τη ζωή της επένδυσης Εκφράζεται σαν ποσοστό=>εύκολα αντιληπτό Δεν χρειάζεται προκαθορισμό προεξοφλητικού επιτοκίου. Πρέπει όμως να ορίσουμε ελάχιστη αποδεκτή απόδοση NPV Δεν δείχνει επίπτωση επένδυσης στον πλούτο των μετόχων 24

25 NPV και IRR P4 Cost of capital NPV % 1, % % % % % % % % % % % % ( 0) 27% ( 39) 29% ( 83) 31% ( 125) 33% ( 164) 35% ( 200) 37% ( 233) 39% ( 265) NPV NPV ag. Cost of Capital 1,200 1, IRR= % ( 200) 10% 20% 30% 40% 50% ( 400) Cost of Capital 25

26 Εμπειρικά δεδομένα Pike (1996) UK firms Payback ARR IRR NPV Arnold&Hatzopoulos(1997) UK firms Small Medium Large Total Payback ARR IRR NPV Multinational Shao (1993) Buckley (1996) Primary Secondary Primary Secondary Payback ARR IRR NPV

27 Διασφάλιση των αποτελεσμάτων Μετά την επιλογή της επένδυσης, θα πρέπει να ελέγχεται διαρκώς: Η τήρηση του προϋπολογισμού της επένδυσης Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος Η απολαβή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων Η απόκλιση από τα προδιαγραμμένα χρηματικά και χρονικά όρια χρειάζεται επαναξιολόγηση της επένδυσης Μετά την ολοκλήρωση της ζωής της επένδυσης χρήσιμος είναι ο απολογισμός των εισροών/εκροών της για σύγκριση με τις προβλέψεις και βελτίωσή τους στο μέλλον 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 28

29 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:βιομηχανία, εμπόριο, χρηματοοικονομικοί φορείς ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (κυρίως) αλλά και ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (για στατιστικούς λόγους) ΔΗΜΟΣΙΟ (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ) 29

30 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Όλοι οι τομείς της οικονομίας αποταμιεύουν κυριότερα όμως τα νοικοκυριά. Όλοι οι τομείς της οικονομίας επενδύουν (πάγια και αποθέματα) με μεγαλύτερο σε μέγεθος τομέα το δημόσιο 31

32 ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ 32

33 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τράπεζες,ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία μεσολαβούν στη ροή των κεφαλαίων, διοχετεύοντας πόρους από τους πλεονασματικούς προς τους ελλειμματικούς φορείς. 33

34 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Αναλαμβάνουν τον πιστοληπτικό κίνδυνο του δανειζόμενου Διευκολύνουν τις συναλλαγές ως προς την ποσότητα και τη διάρκεια Αναλαμβάνουν τον γεφύρωμα της διάρκειας (gap) ανάμεσα στις (βραχυχρόνιες) καταθέσεις και τα (μακροχρόνια) δάνεια (maturity transformation) 34

35 Ακόμα και όταν ο δανειζόμενος στρέφεται απευθείας στους δανειστές, μεσολαβούν για τ διακίνηση των χρεογράφων (ομόλογα, μετοχές) μέσω των καταστημάτων τους Σπανίως οι οικονομικοί φορείς δεν χρησιμοποιούν τη μεσολάβηση μιας τράπεζας (π.χ. εσωτερικός δανεισμός εταιριών του ίδιου ομίλου) 35

36 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Χρηματαγορά : διάρκεια < 1 χρόνο Κεφαλαιαγορά : διάρκεια >2 χρόνια Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν: Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο Οι κεφαλαιαγορές: Διευκολύνουν την άντληση νέων κεφαλαίων (α γενής αγορά) Αποτελούν μια β γενή αγορά για τη μεταπώληση των χρεόγραφων από των ένα επενδυτή στον άλλο 36

37 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Προκειμένου να εισαχθεί στο χρημ/ριο μια εταιρία θα πρέπει: Να διαθέτει επαρκές μέγεθος και καλή οικονομική κατάσταση Να θέσει προς πώληση ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της κεφάλαιου (>25%) Να τηρεί τους κανόνες του Χρημ/ρίου ως προς την ενημέρωση των επενδυτών και την ορθή χρήση των κεφαλαίων 37

38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Υφιστάμενοι μέτοχοι Πώληση μέρους των μετοχών τους Ύπαρξη αγοράς για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση Μείωση του κινδύνου μέσω της διαφάνειας που προσφέρει η αγορά Εταιρία Νέα κεφάλαια για επενδύσεις ή εξαγορά άλλων εταιριών Ευκολότερος δανεισμός-καλύτερη διαβάθμιση Φορολογικά πλεονεκτήματα Μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 38

39 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Κόστη διάθεσης μετοχών Υπακοή στούς κανόνες του Χρημ/ρίου Διάχυση εταιρικού ελέγχου Δημόσιος έλεγχος της αποδοτικότητας της εταιρίας Ευκολότερος στόχος εξαγοράς 39

40 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Χρηματιστηριακή εταιρία (ΕΧΑΕ) Εταιρία εκκαθάρισης (ΚΑΑ) Εποπτεία: Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Μέλη: Παραγγελιοδόχοι - Διαπραγματευτές Ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσης (ΟΑΣΗΣ) 40

41 ΚΡΙΤΙΚΗ Αδυναμία πρόσβασης μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων Οι Τράπεζες καλύπτουν σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων / μεσοπρόθεσμων δανειακών αναγκών Η σημαντικότερη πηγή επενδυτικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων είναι τα μή διανεμηθέντα κέρδη τους 41

42 3. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ= RISK FREE+BUSINESS RISK PREMIUM+FINANCIAL RISK PREMIUM 42

43 ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Για να πουληθούν νέες μετοχές θα πρέπει οι αναμενόμενες αποδόσεις να είναι ελκυστικές (k e =κόστος μετοχικού κεφαλαίου=κόστος ευκαιρίας επενδυτών) Υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών μέσω των αναμενόμενων μερισμάτων (Dividend valuation model-dvm): Σταθερό μέρισμα (DIV) Η τιμή της μετοχής σήμερα (P 0 ) είναι: P 0 = P 1 +DIV/(1+k e ), γενικά : P 0 P 0 n i1 DIVi (1 k ) DIV k e e i k Pn (1 k e e 0 ) n DIV P, n, Pn (1 k e ) n 0, 1 (1 k e ) i 1 k e 43

44 ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Gordon Model) Μέρισμα με σταθερή μεταβολή (g) -> P 0 = DIV 0 (1+g)/(k e -g) k e = [DIVo(1+g)/MV] + g Ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος (g) μπορεί να εκτιμηθεί από το παρελθόν g n1 DIV DIV n 0 1 Εναλλακτικά: Return On Equity =Earnings Per Share/Book Value Per Share g=b*roe (b=ποσοστό παρακράτησης κερδών) Τα αδιανέμητα κέρδη αναμένεται να αποδώσουν τουλάχιστον όσο η τρέχουσα απόδοση της εταιρίας (ROE) 44

45 Υποθέσεις DVM Νέες επενδύσεις έχουν ίδιο επιχειρηματικό κίνδυνο Δεν αλλοιώνεται η δανειακή σύνθεση της εταιρίας Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για τα μελλοντικά μερίσματα και οι επενδυτές τις εκλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο Η φορολογία και λοιπά έξοδα διάθεσης μετοχών αγνοούνται Παράδειγμα υπολογισμού τιμής μετοχής δεδομένου το μετοχικού κόστους: DIVIDENT POLICY (i) constant divident 8.00 (ii) initial divident constant growth p.a 3% cost of capital 18% (i) share price d/r (ii) share price d(1+g)/(r-g)

46 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ke Shares 1,000,000 Price 3.35 b (retain%) 62.50% Year Earnings Retained Dividend ROE 1 400, , , , , , , , ,250 Book value , , ,750 ROE=earn/BV 20.90% 5 700, , ,500 g n1 DIV DIV n 0 1 g'=b*roe= 13.1% g=15% Ke' = 21.9% ke = [DIVo(1+g)/P] + g = 24% 46

47 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Θεμελιώδης ανάλυση: μπορούμε να υπολογίσουμε την «ορθή» τιμή μιας μετοχής εάν: Οι επενδυτές μοιράζονται την ίδια πληροφόρηση για τα αναμενόμενα κέρδη και μερίσματα της εταιρίας Έχουν το ίδιο κόστος κεφαλαίου(αναμενόμενες αποδόσεις) Τεχνική ανάλυση: Οι τιμές ενσωματώνουν ανά πάσα στιγμή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες Η ιστορία επαναλαμβάνεται Random walk: Υπάρχει μια «ορθή» τιμή αλλά οι καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών γύρω από αυτή την τιμή είναι τυχαίες 47

48 Αποτελεσματική αγορά Οι τιμές ενσωματώνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και κινούνται γρήγορα καθώς νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές Κανένας από τους συμμετέχοντες στην αγορά δεν μπορεί να τη χειραγωγήσει Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους Τα κόστη συναλλαγών δεν αποθαρρύνουν τη διενέργεια συναλλαγών 48

49 Επίπεδα αποτελεσματικότητας (1) Ασθενές (weak efficiency) Οι τιμές του παρελθόντος είναι γνωστές Οι τιμές αλλάζουν μετά την ανακοίνωση των νέων πληροφοριών (2) Μέτριο (semi-strong efficiency) Οι τιμές του παρελθόντος είναι γνωστές Οι τιμές αλλάζουν με βάση τις προσδοκίες (3) Ισχυρό (strong efficiency) Οι επενδυτές γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες (ακόμα και πριν ανακοινωθούν) 49

50 Microsoft s offer to Yahoo close of 31/1/2008 (1)Cash transaction MSFT YAHOO MSFT YAHOO old msft 313,089,748,000 price old yahoo 25,632,995,920 shares 9,603,980,000 1,336,444,000 paid value - 41,429,764,000 market cap 313,089,748,000 25,632,995,920 new company value 297,292,979,920 P/E PV of synergies 10,222,649,302 Est P/E total value 307,515,629,222 Beta 0.93 est.share price Rf (10Y Note) 3.70% Rm (S&P500) 10.24% (2)Equity transaction MSFT YAHOO 1/2/ :30am N.Y. old msft 313,089,748, MSFT buys $31 old yahoo 25,632,995,920 or 2. exch.of shares new company value 338,722,743, Synergies p.a. 1,000,000,000 PV of synergies 10,222,649,302 Calculation WACC total value 348,945,393,222 Country prem.(rm-rf) 6.54% new shares 1,270,824,600 Eq prem=b*(rm-rf) 6.08% total shares 10,874,804,600 Ke=eq prem+count prem 9.78% est share price WACC (no loans) 9.78% THE MARKET OPEN

51 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η αγοραία αξία μιας ομολογίας (Do) είναι η Παρούσα Aξία των τοκομεριδίων (C i ) συν την Π.Α. του κεφαλαίου λήξης (Dn). Ως προεξοφλητικό επιτόκιο (k D ) χρησιμοποιείται το κόστος δανειακού κεφαλαίου. Do c n i i i1 (1 kd ) (1 Dn k D ) n Στην περίπτωση δανείου χωρίς λήξη (perpetual) ο παραπάνω τύπος γίνεται Do= c/k D Ο τύπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποτίμηση προνομιούχων μετοχών που δίνουν σταθερό μέρισμα. Το προεξοφλητικό επιτόκιο θα είναι το κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. 51

52 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Όταν λαμβάνουμε υπόψη τη φορολογία: Οι τόκοι των ομολόγων, των δανείων και τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας. Αυτή η φορολογική εξοικονόμηση είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία, καθώς μειώνει το κόστος δανειακού κεφαλαίου από Kd σε Kd*(1-T), όπου Τ ο φορολογικός συντελεστής. Για παράδειγμα έστω Kd = 9%,αν Τ= 30% τότε το πραγματικό κόστος δανειακού κεφαλαίου είναι: 9%* (1-30%)= 6,3% Η διαφορά του 2,7% (φορολογική ασπίδα) μπορεί να θεωρηθεί ως επιχορήγηση του κράτους προς την εταιρεία Στον υπολογισμό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η φορολογική ελάφρυνση αφορά στην επόμενη περίοδο από την καταβολή του τοκομεριδίου 52

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ After tax cost of redeemable debt Κεφάλαιο 100 Ημ/νια αποτίμησης 30/9/2006 Ημ/νία λήξης 30/9/2009 Διάρκεια (απομ.) 3 έτη Τοκομερίδιο (c) 10% Τρέχουσα αξία 90 φοροl.συντ.(t) 30% Έτος Κεφάλαιο Τόκοι Φορολ. Μείωση Καθαρές χρημ/ροές IRR=Κd 11,43% (excel:yield) πρό φόρου Kd 14,33% με φόρο c'=c*(1-t) 11,10% 53

54 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προεξοφλητικό επιτόκιο αν η κεφαλαιακή διάρθρωση διατηρείται σταθερή και οι νέες επενδύσεις δεν αλλοιώνουν το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας D=αξία δανειακού κεφαλαίου, k D =κόστος μετοχικού κεφαλαίου Ε=αξία μετοχικού κεφαλαίου, k e =κόστος μετοχικού κεφαλαίου, τότε WACC k e E D E k D D D E 54

55 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξετάζουμε σχέση ανάμεσα σε μετοχικό και δανειακό κεφάλαιο Υψηλός δανεισμός δημιουργεί χρηματoοικονομικό κίνδυνο : Εταιρία->μπορεί να οδηγηθεί σε πτώχευση Δανειστές->μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους Μέτοχοι->υψηλότεροι τόκοι=>λιγότερο μέρισμα 55

56 ΜΟΧΛΕΥΣΗ (gearing, leverage) Μόχλευση= Δανειακή επιβάρυνση Συνολικά κεφάλαια Εάν >50% =>υπερδανεισμένη (highly geared) Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε στο μακροχρόνιο δανεισμό Εναλλακτικά, Μόχλευση= Δανειακά Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Μετράται είτε σε λογιστική είτε σε αγοραία αξία 56

57 Interest Cover Οι δείκτες επιτοκιακής κάλυψης μετρούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να καλύπτει τα έξοδα τόκων από τα κέρδη της. Διαχρονικά αποτελούν καλό μέτρο του χρηματ/κού κινδύνου. Interest cover= EBIT / Interest Ασφαλές επίπεδο θεωρείται το > 3 57

58 Nonlevered Ltd Levered Ltd Μετοχικό 20,000 10,000 10% - 10,000 Σύνολο Παθητικού 20,000 20,000 Κέρδη πρό τόκων+φόρων (PBIT) 1,000 (i) 1000, (ii) 2000, (ιι) 3000 EPS??? Λύση (ι) PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (ιι) 1,000 PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (ιιι) 1,000 PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) Όταν καλυφθούν οι τόκοι, τα έσοδα/μετοχή των δανεισμένων εταιριών αυξάνονται πολύ γρηγορότερα από τις μή δανεισμένες 58

59 Μόχλευση: σχόλια Δανεισμός-> ευκολότερος σε εταιρείες με σταθερά κέρδη, παρά σε αυτές που εξαρτώνται από τον οικονομικό κύκλο. Υψηλό Δανειακό/Μετοχικό Κεφάλαιο σημαίνει μεγαλύτερο χρημ/κό κίνδυνο=> οι μέτοχοι περιμένουν υψηλότεροι απόδοση και οι δανειστές χρεώνουν υψηλότερο risk premium Πόσο αυτό επηρεάζει το WACC και την αξία της εταιρίας; Υπάρχει ιδανική σχέση δανειακών/ίδια κεφάλαια που να μεγιστοποιεί την αξία της εταιρίας με δεδομένο το επίπεδο κερδών; 59

60 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η αύξηση της μόχλευσης πέρα από κάποιο σημείο, αυξάνει το κόστος δανεισμού Η αύξηση της μόχλευσης αυξάνει το μετοχικό κόστος Το WACC αρχικά πέφτει καθώς χρησιμοποιείται (φθηνότερο) δανειακό κεφάλαιο, μετά όμως αυξάνεται Υπάρχει άριστο επίπεδο μόχλευσης εκεί όπου WACC=min Gearing Ke=μετοχι κό κόστος Ki=δανεια κό κόστος Ko=WACC % 0.0% 3.0% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.9% % 2.1% 3.0% % 2.2% 3.1% % 2.5% 3.4% % 2.8% 3.7% % 3.3% 4.1% % 3.8% 4.5% % 4.3% 5.0% % 4.8% 5.4% % 5.3% 5.9% % 5.8% 6.4% % 6.3% 6.8% % 6.8% 7.3% % 7.3% 7.8% 60

61 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 12% 10% 8% TRADITIONAL THEORY Ke=μετοχικό κόστος Ki=δανειακό κόστος Ko=WACC Cost of capital 6% 4% 2% 0% Gearing 61

62 Η προσέγγιση του «καθαρού λειτουργικού εσόδου» και οι ΜΜ ΜΜ (Modigliani & Miller, 1958, χωρίς φόρους) : η αξία της εταιρίας δεν εξαρτάται από την κεφαλαιακή της διάρθρωση (μόχλευση) αλλά μόνο από τα προεξοφλημένα μελλοντικά κέρδη και τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει Το κόστος δανειακού κεφαλαίου δεν αυξάνει με την αύξηση της μόχλευσης Το μετοχικό κόστος αυξάνεται γραμμικά, αλλά το WACC παραμένει σταθερό (αντισταθμίζεται ακριβώς από την μεγαλύτερη αναλογία του φθηνότερου δανειακού κόστους-> «νόμος της διατήρησης της αξίας») 62

63 Υποθέσεις του μοντέλου ΜΜ Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα εκτείνονται στο διηνεκές και διανέμονται σαν μέρισμα Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών στίς κεφαλαιαγορές Η προσωπική μόχλευση μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την εταιρική Δεν υπάρχει φορολογία Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις εταιρίες ανάλογα με τον κίνδυνό τους Δεν υπάρχουν κόστη πτώχευσης 63

64 ΜΜ 1958: Πρώτη πρόταση Vu Vg D Veg Ku Kg Kd V αγορ.αξία μη μοχλευμένης αγορ.αξία μοχλευμένης αγορ.αξία δανείων αγορ.αξία μτχ. κεφ. μοχλευμένης Vg=Veg+D κόστος μτχ κεφ μη μοχλευμ. κόστος μτχ κεφ μοχλευμ. κόστος δανειακού κεφαλαίου g WACC EBI WACC V u Earnings _ of V Οι αγοραία αξία της εταιρίας είναι ανεξάρτητη της κεφαλαιακής δομής της Earnings u k u _ ungeared k u 64

65 ΜΜ 1958: Δεύτερη πρόταση Το μετοχικό κόστος μιας δανεισμένης εταιρίας είναι γραμμική συνάρτηση του συντελεστή μόχλευσής της και ισούται με το μετοχικό κόστος μιας μη δανεισμένης εταιρίας πλέον ενός περιθωρίου για το χρηματοοικονομικό κίνδυνο k u WACC k eg E E D k D E E D k eg k u D E k u k D 65

66 Παράδειγμα ΜΜ Ι Gearing Ke=cost of Kd=cost of WACC (D/E) equity debt 0,0 5,0% 2,0% 5,00% 0,2 5,6% 2,0% 5,00% 0,4 6,2% 2,0% 5,00% 0,6 6,8% 2,0% 5,00% 0,8 7,4% 2,0% 5,00% 1,0 8,0% 2,0% 5,00% 1,2 8,6% 2,0% 5,00% 1,4 9,2% 2,0% 5,00% 1,6 9,8% 2,0% 5,00% 1,8 10,4% 2,0% 5,00% 2,0 11,0% 2,0% 5,00% 2,2 11,6% 2,0% 5,00% 2,4 12,2% 2,0% 5,00% 2,6 12,8% 2,0% 5,00% 2,8 13,4% 2,0% 5,00% 3,0 14,0% 2,0% 5,00% 3,2 14,6% 2,0% 5,00% 3,4 15,2% 2,0% 5,00% 3,6 15,8% 2,0% 5,00% 3,8 16,4% 2,0% 5,00% 4,0 17,0% 2,0% 5,00% 5% ku-kd= 3,0% 17,0% cost 15,0% 13,0% Ke=cost of equity Kd=cost of debt WACC 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% D/E 1,0% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 66

67 «Απόδειξη» του ΜΜ με arbitrage BEFORE AFTER Unlevered Levered Unlevered Levered Αριθμός μετοχών Τιμή μετοχής 14,81 12,00 15,50 11,50 Aξία μετοχών (Ε) Επιτόκιο (Kd) 8% 8% 0 0 8% (D) Συντ. μόχλευσηςd/e 0% 33% 0% 35% Ετήσια κέρδη τόκοι Διανεμόμενα Μετοχικό κόστος (Κe) 13,50% 14,00% 12,90% 14,61% Συνολική αξία (E+D) WACC = EBI/(E+D) 13,50% 12,50% 12,90% 12,90% Ο κάτοχος 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Levered παίρνει ετήσιο μέρισμα 168. Πουλά τις μετοχές ( ), δανείζεται (ισοδύναμο με το 1% του χρέους της Levered) και αγοράζει το 1600/ =1,08% της Unlevered. Τότε: μέρισμα= 1,08%*20.000=216 μείον τόκους 400*8%=32 => καθαρά έσοδα = 184 έναντι 168 Η υποκατάσταση εταιρικού χρέους με προσωπικό χρέος θα συνεχιστεί, ανεβάζοντας την τιμή της Unlevered (μειώνοντας το μετοχικό της κόστος) και μειώνοντας την τιμή της Levered έως ότου οι συνολικές αξίες των δύο εξισωθούν. Με ίσα κέρδη και συνολικές αξίες=> ίσα WACC=> η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν επηρεάζει τη συνολική αξία των εταιριών!!! 67

68 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΜ Ι Ιδιώτες και εταιρίες δεν δανείζονται στο ίδιο επιτόκιο. Υπάρχουν έξοδα συναλλαγών που δυσχεραίνουν το arbitrage Δεν λαμβάνεται υπόψη η φορολογία Συχνά δεν μπορούμε να βρούμε δύο εταιρίες με ολόιδια προφίλ κινδύνου (αντιμετωπίζεται με τη χρήση του CAPM) 68

69 ΜΜ ΙΙ (1963) : Η προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων με την ύπαρξη φορολογίας «Υπό καθεστώς φορολογίας η κεφαλαιακή διάρθρωση επηρεάζει την αξία της εταιρίας» Η μείωση των φορολογητέων εσόδων κατά το ποσό των τόκων «επιδοτεί» τις εταιρίες που δανείζονται ( Π.Α.φορολογικής ασπίδας =D*t) Vg=Vu+D*t (η αξία μιας μοχλευμένης εταιρίας ισούται με την αξία μιας αντίστοιχης μη μοχλευμένης συν την Π.Α.της φορολογικής ασπίδας) Συνεπώς οι εταιρίες πρέπει να δανείζονται όσο μπορούν περισσότερο 69

70 Παράδειγμα ΜΜ ΙΙ (1963) ΜΜ ΙΙ (1963) t= 30% Gearing Ke=cost of Kd=cost of kd*(1-t) (D/E) equity debt WACC 0,0 5,0% 2,0% 1,4% 5,00% 0,2 5,6% 2,0% 1,4% 4,90% 0,4 6,2% 2,0% 1,4% 4,83% 0,6 6,8% 2,0% 1,4% 4,78% 0,8 7,4% 2,0% 1,4% 4,73% 1,0 8,0% 2,0% 1,4% 4,70% 1,2 8,6% 2,0% 1,4% 4,67% 1,4 9,2% 2,0% 1,4% 4,65% 1,6 9,8% 2,0% 1,4% 4,63% 1,8 10,4% 2,0% 1,4% 4,61% 2,0 11,0% 2,0% 1,4% 4,60% 2,2 11,6% 2,0% 1,4% 4,59% 2,4 12,2% 2,0% 1,4% 4,58% 2,6 12,8% 2,0% 1,4% 4,57% 2,8 13,4% 2,0% 1,4% 4,56% 3,0 14,0% 2,0% 1,4% 4,55% 3,2 14,6% 2,0% 1,4% 4,54% 3,4 15,2% 2,0% 1,4% 4,54% 3,6 15,8% 2,0% 1,4% 4,53% 3,8 16,4% 2,0% 1,4% 4,53% 4,0 17,0% 2,0% 1,4% 4,52% 17,0% cost 15,0% Ke=cost of equity Kd=cost of debt 13,0% WACC 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% D/E 1,0% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5% ku-kd= 3,0% 70

71 Miller & Modigliani II (1963) K g K u WAACg K u K u V * eg K d * 1 t V eg * (1 t)* D V g D K u * 1 t D * D V eg Vu Vg D Veg Ku Kg Kd αγορ.αξία μη μοχλευμένης αγορ.αξία μοχλευμένης αγορ.αξία δανείων αγορ.αξία μτχ. κεφ. μοχλευμένης Vg=Veg+D κόστος μτχ κεφ μη μοχλευμ. κόστος μτχ κεφ μοχλευμ. κόστος δανειακού κεφαλαίου 71

72 ΜΜ model Παράδειγμα εφαρμογής Μ Μ Geared plc Ungeared plc Nr of shares 10,000 20,000 Market price Equity value 36,000 15,000 Debt 12%) value 14,000 0 Annual earnings 3,000 1,000 Corporate tax 35% (1) Εάν η τιμή της Ungeared είναι ορθή ποιά είναι η τιμή ισορροπίας της Geared? Vg=3*Vu+D*t=3x15,000+14,000*0.35= 49,900 Μετοχική αξία Veg=Vg-D=> Veg= 35,900 "Ορθή" τιμή μετοχής Geared 3.59 (2) Υπολογίστε το WACCg Χωρίς δανεισμό η Geared θα άξιζε 3Χ Ungeared δηλ 45,000 Λόγω του δανεισμου αξίζει (Vg) 49,900 Μετοχικό κόστος Ungeared=E/Vu= 6.67% WACCg= Ku*[1-(tD/(D+Veg)]= 6.01% Μετοχικό κόστος Geared =Eg/Veg 8.36% 72

73 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΜ ΙΙ Το ΜΜ ΙΙ δεν λαμβάνει υπόψη του τις συνέπειες του υπερβολικού δανεισμού όπως: Χρηματοικ/κές δυσχέρειες (προσωρινή αδυναμία καταβολής τόκων, αδυναμία σύναψης νέων δανείων, υπερβολικά spreads) Πτώχευση (αδυναμία εξόφλησης δανειστών,μετόχων) Ελεγκτικά έξοδα αυξάνουν κόστη κεφαλαίων Ο δανεισμός δεν ενοχλεί όταν τα κέρδη ανεβαίνουν, γίνεται όμως επικίνδυνος σε πτωτικά κέρδη 73

74 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 74

75 Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος Ο μη συστηματικός κίνδυνος σχετίζεται με την κάθε συγκεκριμένη επένδυση. Με επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μπορεί να αποφευχθεί Ο συστηματικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς) οφείλεται στην ίδια τη φύση της επενδυτικής δραστηριότητας και δεν αποφεύγεται μέσω διαφοροποίησης. Λόγω του κινδύνου αυτού, ο επενδυτής που αγοράζει απαιτήσεις (assets) με κίνδυνο αναμένει υψηλότερη απόδοση από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο Ο συστηματικός κίνδυνος εξαρτάται από τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας 75

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων Program info: http://elearning.xrh.unipi.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 2: Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια έως τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της

Έτσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια έως τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της Έτσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια έως τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης είναι σημαντική για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Dividend policy(πολιτική μερισμάτων) ορισμός και βασικές έννοιες Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διδακτική Ενότητα Κόστος Κεφαλαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πηγές Χρηματοδότησης Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 44-1

Copyright 2012 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 44-1 44-1 Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά των Συγχωνεύσεων 44-2 51-2 Ενώ οι συγχωνεύσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της μετοχικής αξίας της επιχείρησης, πραγματοποιούνται και για διάφορους άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης Ο ισολογισμός. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κατάσταση διανομής κερδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε τις τεχνικές του προϋπολογισμού επενδύσεων κεφαλαίου (κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και κινδύνου), υποθέτοντας ότι το κόστος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ A. Η Έννοια της Παρούσας και της Μελλοντικής Αξίας A1. Εισαγωγή στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήµατος Η «πράξη» της αναγωγής σε παρούσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1

Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1 Μόχλευση Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1 ΝΕΚΡΟ Ή Α ΡΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/12/2013 2 ΜΟΧΛΕΥΣΗ Η έννοια της µόχλευσης χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια κρίσιμη πρόκληση για κάθε οικονομία είναι η αποτελεσματική κατανομή των αποταμιεύσεων στις πιο αποτελεσματικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Μια κρίσιμη πρόκληση για κάθε οικονομία είναι η αποτελεσματική κατανομή των αποταμιεύσεων στις πιο αποτελεσματικές επενδυτικές ευκαιρίες. Μια κρίσιμη πρόκληση για κάθε οικονομία είναι η αποτελεσματική κατανομή των αποταμιεύσεων στις πιο αποτελεσματικές επενδυτικές ευκαιρίες. Οικονομίες που το επιτυγχάνουν αυτό μπορούν να αξιοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα