ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2) ICBS Master in Business Administration Β. Μαστρόκαλος 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPM 2

3 1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση καλείται να απαντήσει σε τρία ερωτήματα: Πως να συγκεντρώσει επενδυτικά κεφάλαια Ποια επενδυτικά σχέδια να ακολουθήσει Πως να διανείμει τα κέρδη στους μετόχους Και ειδικά για τις εταιρίες που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο: Πώς να διαχειριστεί τον κίνδυνο των διεθνών συναλλαγών 3

4 Κύριος στόχος της επιχείρησης Κύριος στόχος είναι η Μεγιστοποίηση του Πλούτου των Μετόχων Τα συμφέροντα των άλλων ενδιαφερομένων (εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες δανειστές) δεν παραγνωρίζονται Εντούτοις, η προστιθέμενη αξία (πλεόνασμα) που παράγει η επιχείρηση ανήκει στους μετόχους και η επιχείρηση οφείλει να τη μεγιστοποιεί αν επιθυμεί να διακρατήσουν τις μετοχές της 4

5 Αποτίμηση: Μέτρηση της αξίας μιας εταιρίας Λογιστική αποτίμηση μέσω του ισολογισμού: σημαντική αλλά δεν αποτιμά την «αγοραία» αξία της εταιρίας Αποτίμηση ενεργητικού σε αξία μεταπώλησης: χρήσιμη σε περιπτώσεις ρευστοποίησης (αν υπάρχει πίεση οι τιμές χαμηλότερες από τις αναμενόμενες) Αγοραία τιμή μετοχής: η πλέον κατάλληλη Αν η εταιρία είναι εισηγμένη, προσδιορίζεται από τη διάδραση αγοραστών-πωλητών Σε μη εισηγμένες πιο δύσκολη- μπορούμε να συγκρίνουμε με εισηγμένες Η μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας, κύριος στόχος της επιχείρησης 5

6 Μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας Η αξία της επιχείρησης, όπως αποτιμάται στην τιμή της μετοχής της, αυξάνει όταν: Τα κέρδη αυξάνονται (διανομή επανεπένδυση) Η εταιρία διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο με «ορθό» τρόπο. Μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας σημαίνει μακροχρόνια ανάπτυξη των κερδών. Επιτυγχάνεται μέσα από ορθές αποφάσεις σχετικά με: Τις επενδύσεις Τη χρηματοδότηση Τη διανομή 6

7 Επένδυση «Η αξιολόγηση και επιλογή μακροχρόνιων αγαθών (assets) που ικανοποιούν στρατηγικούς στόχους» Εσωτερική:νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανανέωση πάγιου εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες Εξωτερική: εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες Αποεπένδυση: πώληση μέρους της επιχείρησης (π.χ. θυγατρική) 7

8 Χρηματοδότηση «Η επιλογή κατάλληλων πηγών κεφαλαίου για απόκτηση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων στοιχείων του ενεργητικού» Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά Μακροχρόνιες υποχρεώσεις (δάνεια, εταιρ. ομόλoγα-c.b.) Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (δάνεια, εταιρ.χρεώγραφα C.P.) Η διάρκεια της χρηματοδότησης πρέπει να ταιριάζει με τη διάρκεια του αποκτώμενου αγαθού. Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) πρέπει να γνωρίζει: Πως θα βρει επιπλέον χρηματοδότηση και με τι κόστος Πως αυτή θα επηρεάσει την κερδοφορία και την αξία της εταιρίας και Το μέγεθος του χρηματοοικονομικού κινδύνου κάθε πηγής κεφαλαίου Στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις περιλαμβάνεται και η διαχείριση της ρευστότητας της εταιρίας 8

9 Διανομή κερδών Οι μέτοχοι αναμένουν: Μέρισμα Ανάπτυξη Η πολιτική διανομής των κερδών μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μετοχής μιας εταιρίας. Κάποιες εταιρίες επανεπενδύουν μεγάλο μέρος ή όλα τα κέρδη (Microsoft) προκειμένου να δημιουργήσουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης 9

10 Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου Οι επενδύσεις πρέπει να αμείβουν τους μετόχους με την απόδοση που επιθυμούν (μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη) και τους πιστωτές με τους τόκους τους, για αντίστοιχου ρίσκου επένδυση. Σε αντίθετη περίπτωση οι μέτοχοι θα επενδύσουν σε άλλες μετοχές και οι τράπεζες θα χορηγήσουν αλλού τα δάνειά τους. Η επιθυμητή αυτή απόδοση αποτελεί το κόστος ευκαιρίας του μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου αντίστοιχα. 10

11 Εταιρικοί στόχοι (1) Η τιμή της μετοχής, αν και σημαντική επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (επιτόκια, επενδυτική ψυχολογία) Η διοίκηση της εταιρίας είναι προτιμότερο να στοχεύει σε αύξηση: Των κερδών ανά μετοχή (EPS) Του μερίσματος ανά μετοχή (DPS) Άλλοι στόχοι αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου: Ελεγχόμενη πιστωτική επέκταση (gearing) Περιορισμένη διανομή κερδών Ικανοποιητική αποδοτικότητα ( Κέρδη/Πωλήσεις, Κέρδη/Απασχολούμενα Κεφάλαια) 11

12 Εταιρικοί στόχοι (2) Μη χρηματοοικονομικοί στόχοι Ικανοποίηση εργαζομένων Συνεισφορά στην κοινωνία Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες & προμηθευτές Μπορεί όλοι οι στόχοι να μην είναι εφικτοί ταυτόχρονα (Trade-off) 12

13 Σύγκρουση συμφερόντων: Μέτοχοι και Διοίκηση (the principal-agent problem) ΜΕΤΟΧΟΙ Αποδόσεις με δεδομένο το ρίσκο Διαφοροποιούν το μετοχικό τους χαρτοφυλάκιο Θέλουν αυξημένη προσπάθεια από Διοίκηση Δεν γνωρίζουν σε βάθος την επιχείρηση ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υψηλές αποδόσεις => υψηλότεροι μισθοί, αλλά υψηλό ρίσκο ανεπιθύμητο Επενδύουν όλο το «ανθρώπινο κεφάλαιό» τους στην επιχείρηση Αύξηση προσπάθειας => μείωση ευημερίας Γνωρίζουν σε βάθος την επιχείρηση 13

14 Άλλες διαφορές - Λύσεις Η συμπεριφορά των μετόχων προς την επιχείρηση διαφοροποιείται λόγω: Φορολογίας Επιθυμητού κινδύνου Άποψης για τη μόχλευση της εταιρίας Μεθόδου αξιολόγησης της εταιρίας (ROCE, αύξηση κερδών, μερισμάτων κλπ.) Για να ευθυγραμμίσουν τα ενδιαφέροντα μετόχων διοίκησης πολλές εταιρίες πληρώνουν : bonus / μετοχές / deferred stock options, στα διευθυντικά στελέχη τους ανάλογα με την απόδοσή τους. 14

15 Επιχειρήσεις και Κυβέρνηση Η κυβέρνηση έχει έμμεσο ενδιαφέρον για τους στόχους της επιχείρησης Φορολογικά έσοδα Νέες επενδύσεις κίνητρα Διασπορά μετοχών Νομοθεσία Οικονομική πολιτική 15

16 2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι εταιρίες επενδύουν προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και τον πλούτο των μετόχων Θα αναλύσουμε 4 μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων Ταχύτητα αποπληρωμής αρχικού κεφαλαίου (payback) Λογιστική απόδοση (Accounting Rate of Return) Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value) Εσωτερική απόδοση (Internal Rate of Return) 16

17 Απόδοση μετοχής Απόδοση μετοχής: (Pt-Po) +Dt = Υπεραξία+Μέρισμα Po Αρχική τιμή Ο μέτοχος συγκρίνει την απόδοση της μετοχής με το κόστος ευκαιρίας του Λογιστική απόδοση Οικονομικής απόδοσης Λογιστικό κέρδος = Έσοδα πωλήσεων-ρητά κόστη (μισθοί,αγαθά,υπηρεσίες,ενοίκια,αποσβέσεις,τόκοι) Οικονομικό κέρδος = Έσοδα πωλήσεων-ρητά και Άρρητα κόστη (κόστος μετοχικού κεφαλαίου) => λαμβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας μέσω της Π.Α. Οικονομικό κέρδος αφορά στις πραγματικές αξίες ενώ λογιστικό κέρδος χρησιμοποιεί ιστορικές τιμές 17

18 Ταχύτητα αποπληρωμής Υπολογίζουμε σε πόσο χρόνο αποπληρώνεται η αρχική επένδυση Δεν λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος ούτε οι χρηματορροές μετά την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου Στο παράδειγμα το σχέδιο Ρ1 έχει την ταχύτερη αποπληρωμή ενώ το Ρ2 τη χειρότερη PAYBACK P1 P2 P3 P4 Το T T T T T YEARS T1+T2 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3 18

19 Λογιστική Απόδοση ARR= Προβλεπόμενα μέσα κέρδη ή Μέση επένδυση ARR= Προβλεπόμενα συνολικά κέρδη ή Αρχική επένδυση ARR= Προβλεπόμενα μέσα κέρδη Αρχική επένδυση Υπολογίζουμε την απόσβεση (συνήθως γραμμικά) : Επένδυση/Διάρκεια Βάσει του 3ου τύπου ARR, το 2ο σχέδιο έχει την υψηλότερη απόδοση ARR μοιάζει με R.O.C.E. (ROCE ->εταιρία, ARR- >επενδυτικά πλάνα ARR δεν λαμβάνει υπόψη του κόστος ευκαιρίας 19

20 Λογιστική Απόδοση ARR P1 P2 P3 P4 Το T T T T T Απόσβεση = 1000/5= Μέσα κέρδη ARR 3 =MK/AE= -8% 26% 25% 22% ARR 2 =ΣΚ/ΑΕ -40% 130% 125% 110% MK=Μέσα κέρδη ΑΕ=Αρχική Επένδυση ΣΚ=Συνολικά κέρδη Α=Απόσβεση 20

21 Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) FV 1 = PV*(1+r) => PV=FV / (1+r) FV 2 = FV 1 *(1+r)=PV*(1+r) 2 => PV=FV / (1+r) 2 PV=FV / (1+r) n r = προεξοφλητικό επιτόκιο=κόστος κεφαλαίου = επιθυμητή απόδοση=κόστος ευκαιρίας 1/(1+r) n = συντελεστής προεξόφλησης (discount factor) Αποτιμούμε NPV και επιλέγουμε σχέδια με NPV 0 Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, η κατάταξη των επενδύσεων αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο του κόστους κεφαλαίου 21

22 ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ NPV & IRR P1 P2 P3 P4 Το T T T T T DISC RATE Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 5% ( 379) % ( 370) % ( 368) % ( 369) IRR Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 #NUM! 21% 23% 25% 22

23 Εσωτερική απόδοση (IRR) Είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που μηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία (εξισώνει την Π.Α. των εξόδων - εσόδων Αν οι συνολικές χρηματορροές είναι αρνητικές δεν ορίζεται I.R.R. Η κατάταξη των επενδύσεων βάσει IRR διαφέρει από NPV 23

24 Κριτική των μεθόδων αξιολόγησης Ταχύτητα Αποπληρωμής Λογιστική απόδοση Εσωτερική απόδοση Καθαρή Παρούσα Αξία ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Γρήγορος και εύκολος υπολογισμός Αγνοεί τη χρονική αξία του χρήματος (κόστος κεφαλαίου) Μειώνει την περίοδο πρόβλεψης (σημαντικό σε Ασύμμετρο:ευνοεί βραχυπρόθεσμες (συχνά περιβάλλον αβεβαιότητας) υψηλού ρίσκου) επενδύσεις Χρήσιμο σαν μέτρο ρίσκου Αγνοεί χρημ/ροές μετά την αποπληρωμή Εξελιγμένο μοντέλο χρησιμοποιεί NPV Δεν υπολογίζει κερδοφορία επιχείρησης Προσδιορίζει κερδοφορία Δεν υπολογίζει κόστος κεφαλαίου Συνεπές ως προς φορολογική/λογιστική νομοθεσία Χρησιμοποιεί λογιστικό κέρδος (ιστορικά κόστη) αντί για χρηματορροές Αναφέρεται σε όλη τη ζωή της επένδυσης Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ΚΠΑ Περιλαμβάνει χρονική αξία του χρήματος (κόστος κεφαλαίου) Σχετικά περίπλοκη Μετρά επακριβώς επίπτωση επένδυσης στον πλούτο των μετόχων Δίνει σημασία στο χρονισμό των ροών Ασυμβατότητα για τη Διοίκηση ανάμεσα στον τρόπο αξιολόγησης επενδύσεων και τον τρόπο αναφοράς στους μετόχους Λαμβάνει υποψη της όλη τη ζωή της επένδυσης Βάσει της "αρχής της προσθετικότητας" η Διοίκηση γνωρίζει την επιδραση της επένδυσης στην αξία της επιχείρησης Περιλαμβάνει χρονική αξία του χρήματος Ως ποσοστό συχνά συγχέεται με ARR (κόστος κεφαλαίου) Συχνά οδηγεί σε διαφορετική αξιολόγηση από Λαμβάνει υποψη της όλη τη ζωή της επένδυσης Εκφράζεται σαν ποσοστό=>εύκολα αντιληπτό Δεν χρειάζεται προκαθορισμό προεξοφλητικού επιτοκίου. Πρέπει όμως να ορίσουμε ελάχιστη αποδεκτή απόδοση NPV Δεν δείχνει επίπτωση επένδυσης στον πλούτο των μετόχων 24

25 NPV και IRR P4 Cost of capital NPV % 1, % % % % % % % % % % % % ( 0) 27% ( 39) 29% ( 83) 31% ( 125) 33% ( 164) 35% ( 200) 37% ( 233) 39% ( 265) NPV NPV ag. Cost of Capital 1,200 1, IRR= % ( 200) 10% 20% 30% 40% 50% ( 400) Cost of Capital 25

26 Εμπειρικά δεδομένα Pike (1996) UK firms Payback ARR IRR NPV Arnold&Hatzopoulos(1997) UK firms Small Medium Large Total Payback ARR IRR NPV Multinational Shao (1993) Buckley (1996) Primary Secondary Primary Secondary Payback ARR IRR NPV

27 Διασφάλιση των αποτελεσμάτων Μετά την επιλογή της επένδυσης, θα πρέπει να ελέγχεται διαρκώς: Η τήρηση του προϋπολογισμού της επένδυσης Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος Η απολαβή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων Η απόκλιση από τα προδιαγραμμένα χρηματικά και χρονικά όρια χρειάζεται επαναξιολόγηση της επένδυσης Μετά την ολοκλήρωση της ζωής της επένδυσης χρήσιμος είναι ο απολογισμός των εισροών/εκροών της για σύγκριση με τις προβλέψεις και βελτίωσή τους στο μέλλον 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 28

29 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:βιομηχανία, εμπόριο, χρηματοοικονομικοί φορείς ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (κυρίως) αλλά και ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (για στατιστικούς λόγους) ΔΗΜΟΣΙΟ (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ) 29

30 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Όλοι οι τομείς της οικονομίας αποταμιεύουν κυριότερα όμως τα νοικοκυριά. Όλοι οι τομείς της οικονομίας επενδύουν (πάγια και αποθέματα) με μεγαλύτερο σε μέγεθος τομέα το δημόσιο 31

32 ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ 32

33 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τράπεζες,ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία μεσολαβούν στη ροή των κεφαλαίων, διοχετεύοντας πόρους από τους πλεονασματικούς προς τους ελλειμματικούς φορείς. 33

34 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Αναλαμβάνουν τον πιστοληπτικό κίνδυνο του δανειζόμενου Διευκολύνουν τις συναλλαγές ως προς την ποσότητα και τη διάρκεια Αναλαμβάνουν τον γεφύρωμα της διάρκειας (gap) ανάμεσα στις (βραχυχρόνιες) καταθέσεις και τα (μακροχρόνια) δάνεια (maturity transformation) 34

35 Ακόμα και όταν ο δανειζόμενος στρέφεται απευθείας στους δανειστές, μεσολαβούν για τ διακίνηση των χρεογράφων (ομόλογα, μετοχές) μέσω των καταστημάτων τους Σπανίως οι οικονομικοί φορείς δεν χρησιμοποιούν τη μεσολάβηση μιας τράπεζας (π.χ. εσωτερικός δανεισμός εταιριών του ίδιου ομίλου) 35

36 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Χρηματαγορά : διάρκεια < 1 χρόνο Κεφαλαιαγορά : διάρκεια >2 χρόνια Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν: Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο Οι κεφαλαιαγορές: Διευκολύνουν την άντληση νέων κεφαλαίων (α γενής αγορά) Αποτελούν μια β γενή αγορά για τη μεταπώληση των χρεόγραφων από των ένα επενδυτή στον άλλο 36

37 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Προκειμένου να εισαχθεί στο χρημ/ριο μια εταιρία θα πρέπει: Να διαθέτει επαρκές μέγεθος και καλή οικονομική κατάσταση Να θέσει προς πώληση ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της κεφάλαιου (>25%) Να τηρεί τους κανόνες του Χρημ/ρίου ως προς την ενημέρωση των επενδυτών και την ορθή χρήση των κεφαλαίων 37

38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Υφιστάμενοι μέτοχοι Πώληση μέρους των μετοχών τους Ύπαρξη αγοράς για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση Μείωση του κινδύνου μέσω της διαφάνειας που προσφέρει η αγορά Εταιρία Νέα κεφάλαια για επενδύσεις ή εξαγορά άλλων εταιριών Ευκολότερος δανεισμός-καλύτερη διαβάθμιση Φορολογικά πλεονεκτήματα Μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 38

39 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Κόστη διάθεσης μετοχών Υπακοή στούς κανόνες του Χρημ/ρίου Διάχυση εταιρικού ελέγχου Δημόσιος έλεγχος της αποδοτικότητας της εταιρίας Ευκολότερος στόχος εξαγοράς 39

40 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Χρηματιστηριακή εταιρία (ΕΧΑΕ) Εταιρία εκκαθάρισης (ΚΑΑ) Εποπτεία: Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Μέλη: Παραγγελιοδόχοι - Διαπραγματευτές Ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσης (ΟΑΣΗΣ) 40

41 ΚΡΙΤΙΚΗ Αδυναμία πρόσβασης μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων Οι Τράπεζες καλύπτουν σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων / μεσοπρόθεσμων δανειακών αναγκών Η σημαντικότερη πηγή επενδυτικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων είναι τα μή διανεμηθέντα κέρδη τους 41

42 3. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ= RISK FREE+BUSINESS RISK PREMIUM+FINANCIAL RISK PREMIUM 42

43 ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Για να πουληθούν νέες μετοχές θα πρέπει οι αναμενόμενες αποδόσεις να είναι ελκυστικές (k e =κόστος μετοχικού κεφαλαίου=κόστος ευκαιρίας επενδυτών) Υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών μέσω των αναμενόμενων μερισμάτων (Dividend valuation model-dvm): Σταθερό μέρισμα (DIV) Η τιμή της μετοχής σήμερα (P 0 ) είναι: P 0 = P 1 +DIV/(1+k e ), γενικά : P 0 P 0 n i1 DIVi (1 k ) DIV k e e i k Pn (1 k e e 0 ) n DIV P, n, Pn (1 k e ) n 0, 1 (1 k e ) i 1 k e 43

44 ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Gordon Model) Μέρισμα με σταθερή μεταβολή (g) -> P 0 = DIV 0 (1+g)/(k e -g) k e = [DIVo(1+g)/MV] + g Ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος (g) μπορεί να εκτιμηθεί από το παρελθόν g n1 DIV DIV n 0 1 Εναλλακτικά: Return On Equity =Earnings Per Share/Book Value Per Share g=b*roe (b=ποσοστό παρακράτησης κερδών) Τα αδιανέμητα κέρδη αναμένεται να αποδώσουν τουλάχιστον όσο η τρέχουσα απόδοση της εταιρίας (ROE) 44

45 Υποθέσεις DVM Νέες επενδύσεις έχουν ίδιο επιχειρηματικό κίνδυνο Δεν αλλοιώνεται η δανειακή σύνθεση της εταιρίας Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για τα μελλοντικά μερίσματα και οι επενδυτές τις εκλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο Η φορολογία και λοιπά έξοδα διάθεσης μετοχών αγνοούνται Παράδειγμα υπολογισμού τιμής μετοχής δεδομένου το μετοχικού κόστους: DIVIDENT POLICY (i) constant divident 8.00 (ii) initial divident constant growth p.a 3% cost of capital 18% (i) share price d/r (ii) share price d(1+g)/(r-g)

46 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ke Shares 1,000,000 Price 3.35 b (retain%) 62.50% Year Earnings Retained Dividend ROE 1 400, , , , , , , , ,250 Book value , , ,750 ROE=earn/BV 20.90% 5 700, , ,500 g n1 DIV DIV n 0 1 g'=b*roe= 13.1% g=15% Ke' = 21.9% ke = [DIVo(1+g)/P] + g = 24% 46

47 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Θεμελιώδης ανάλυση: μπορούμε να υπολογίσουμε την «ορθή» τιμή μιας μετοχής εάν: Οι επενδυτές μοιράζονται την ίδια πληροφόρηση για τα αναμενόμενα κέρδη και μερίσματα της εταιρίας Έχουν το ίδιο κόστος κεφαλαίου(αναμενόμενες αποδόσεις) Τεχνική ανάλυση: Οι τιμές ενσωματώνουν ανά πάσα στιγμή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες Η ιστορία επαναλαμβάνεται Random walk: Υπάρχει μια «ορθή» τιμή αλλά οι καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών γύρω από αυτή την τιμή είναι τυχαίες 47

48 Αποτελεσματική αγορά Οι τιμές ενσωματώνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και κινούνται γρήγορα καθώς νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές Κανένας από τους συμμετέχοντες στην αγορά δεν μπορεί να τη χειραγωγήσει Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους Τα κόστη συναλλαγών δεν αποθαρρύνουν τη διενέργεια συναλλαγών 48

49 Επίπεδα αποτελεσματικότητας (1) Ασθενές (weak efficiency) Οι τιμές του παρελθόντος είναι γνωστές Οι τιμές αλλάζουν μετά την ανακοίνωση των νέων πληροφοριών (2) Μέτριο (semi-strong efficiency) Οι τιμές του παρελθόντος είναι γνωστές Οι τιμές αλλάζουν με βάση τις προσδοκίες (3) Ισχυρό (strong efficiency) Οι επενδυτές γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες (ακόμα και πριν ανακοινωθούν) 49

50 Microsoft s offer to Yahoo close of 31/1/2008 (1)Cash transaction MSFT YAHOO MSFT YAHOO old msft 313,089,748,000 price old yahoo 25,632,995,920 shares 9,603,980,000 1,336,444,000 paid value - 41,429,764,000 market cap 313,089,748,000 25,632,995,920 new company value 297,292,979,920 P/E PV of synergies 10,222,649,302 Est P/E total value 307,515,629,222 Beta 0.93 est.share price Rf (10Y Note) 3.70% Rm (S&P500) 10.24% (2)Equity transaction MSFT YAHOO 1/2/ :30am N.Y. old msft 313,089,748, MSFT buys $31 old yahoo 25,632,995,920 or 2. exch.of shares new company value 338,722,743, Synergies p.a. 1,000,000,000 PV of synergies 10,222,649,302 Calculation WACC total value 348,945,393,222 Country prem.(rm-rf) 6.54% new shares 1,270,824,600 Eq prem=b*(rm-rf) 6.08% total shares 10,874,804,600 Ke=eq prem+count prem 9.78% est share price WACC (no loans) 9.78% THE MARKET OPEN

51 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η αγοραία αξία μιας ομολογίας (Do) είναι η Παρούσα Aξία των τοκομεριδίων (C i ) συν την Π.Α. του κεφαλαίου λήξης (Dn). Ως προεξοφλητικό επιτόκιο (k D ) χρησιμοποιείται το κόστος δανειακού κεφαλαίου. Do c n i i i1 (1 kd ) (1 Dn k D ) n Στην περίπτωση δανείου χωρίς λήξη (perpetual) ο παραπάνω τύπος γίνεται Do= c/k D Ο τύπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποτίμηση προνομιούχων μετοχών που δίνουν σταθερό μέρισμα. Το προεξοφλητικό επιτόκιο θα είναι το κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. 51

52 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Όταν λαμβάνουμε υπόψη τη φορολογία: Οι τόκοι των ομολόγων, των δανείων και τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας. Αυτή η φορολογική εξοικονόμηση είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία, καθώς μειώνει το κόστος δανειακού κεφαλαίου από Kd σε Kd*(1-T), όπου Τ ο φορολογικός συντελεστής. Για παράδειγμα έστω Kd = 9%,αν Τ= 30% τότε το πραγματικό κόστος δανειακού κεφαλαίου είναι: 9%* (1-30%)= 6,3% Η διαφορά του 2,7% (φορολογική ασπίδα) μπορεί να θεωρηθεί ως επιχορήγηση του κράτους προς την εταιρεία Στον υπολογισμό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η φορολογική ελάφρυνση αφορά στην επόμενη περίοδο από την καταβολή του τοκομεριδίου 52

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ After tax cost of redeemable debt Κεφάλαιο 100 Ημ/νια αποτίμησης 30/9/2006 Ημ/νία λήξης 30/9/2009 Διάρκεια (απομ.) 3 έτη Τοκομερίδιο (c) 10% Τρέχουσα αξία 90 φοροl.συντ.(t) 30% Έτος Κεφάλαιο Τόκοι Φορολ. Μείωση Καθαρές χρημ/ροές IRR=Κd 11,43% (excel:yield) πρό φόρου Kd 14,33% με φόρο c'=c*(1-t) 11,10% 53

54 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προεξοφλητικό επιτόκιο αν η κεφαλαιακή διάρθρωση διατηρείται σταθερή και οι νέες επενδύσεις δεν αλλοιώνουν το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας D=αξία δανειακού κεφαλαίου, k D =κόστος μετοχικού κεφαλαίου Ε=αξία μετοχικού κεφαλαίου, k e =κόστος μετοχικού κεφαλαίου, τότε WACC k e E D E k D D D E 54

55 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξετάζουμε σχέση ανάμεσα σε μετοχικό και δανειακό κεφάλαιο Υψηλός δανεισμός δημιουργεί χρηματoοικονομικό κίνδυνο : Εταιρία->μπορεί να οδηγηθεί σε πτώχευση Δανειστές->μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους Μέτοχοι->υψηλότεροι τόκοι=>λιγότερο μέρισμα 55

56 ΜΟΧΛΕΥΣΗ (gearing, leverage) Μόχλευση= Δανειακή επιβάρυνση Συνολικά κεφάλαια Εάν >50% =>υπερδανεισμένη (highly geared) Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε στο μακροχρόνιο δανεισμό Εναλλακτικά, Μόχλευση= Δανειακά Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Μετράται είτε σε λογιστική είτε σε αγοραία αξία 56

57 Interest Cover Οι δείκτες επιτοκιακής κάλυψης μετρούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να καλύπτει τα έξοδα τόκων από τα κέρδη της. Διαχρονικά αποτελούν καλό μέτρο του χρηματ/κού κινδύνου. Interest cover= EBIT / Interest Ασφαλές επίπεδο θεωρείται το > 3 57

58 Nonlevered Ltd Levered Ltd Μετοχικό 20,000 10,000 10% - 10,000 Σύνολο Παθητικού 20,000 20,000 Κέρδη πρό τόκων+φόρων (PBIT) 1,000 (i) 1000, (ii) 2000, (ιι) 3000 EPS??? Λύση (ι) PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (ιι) 1,000 PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (ιιι) 1,000 PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) Όταν καλυφθούν οι τόκοι, τα έσοδα/μετοχή των δανεισμένων εταιριών αυξάνονται πολύ γρηγορότερα από τις μή δανεισμένες 58

59 Μόχλευση: σχόλια Δανεισμός-> ευκολότερος σε εταιρείες με σταθερά κέρδη, παρά σε αυτές που εξαρτώνται από τον οικονομικό κύκλο. Υψηλό Δανειακό/Μετοχικό Κεφάλαιο σημαίνει μεγαλύτερο χρημ/κό κίνδυνο=> οι μέτοχοι περιμένουν υψηλότεροι απόδοση και οι δανειστές χρεώνουν υψηλότερο risk premium Πόσο αυτό επηρεάζει το WACC και την αξία της εταιρίας; Υπάρχει ιδανική σχέση δανειακών/ίδια κεφάλαια που να μεγιστοποιεί την αξία της εταιρίας με δεδομένο το επίπεδο κερδών; 59

60 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η αύξηση της μόχλευσης πέρα από κάποιο σημείο, αυξάνει το κόστος δανεισμού Η αύξηση της μόχλευσης αυξάνει το μετοχικό κόστος Το WACC αρχικά πέφτει καθώς χρησιμοποιείται (φθηνότερο) δανειακό κεφάλαιο, μετά όμως αυξάνεται Υπάρχει άριστο επίπεδο μόχλευσης εκεί όπου WACC=min Gearing Ke=μετοχι κό κόστος Ki=δανεια κό κόστος Ko=WACC % 0.0% 3.0% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.9% % 2.1% 3.0% % 2.2% 3.1% % 2.5% 3.4% % 2.8% 3.7% % 3.3% 4.1% % 3.8% 4.5% % 4.3% 5.0% % 4.8% 5.4% % 5.3% 5.9% % 5.8% 6.4% % 6.3% 6.8% % 6.8% 7.3% % 7.3% 7.8% 60

61 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 12% 10% 8% TRADITIONAL THEORY Ke=μετοχικό κόστος Ki=δανειακό κόστος Ko=WACC Cost of capital 6% 4% 2% 0% Gearing 61

62 Η προσέγγιση του «καθαρού λειτουργικού εσόδου» και οι ΜΜ ΜΜ (Modigliani & Miller, 1958, χωρίς φόρους) : η αξία της εταιρίας δεν εξαρτάται από την κεφαλαιακή της διάρθρωση (μόχλευση) αλλά μόνο από τα προεξοφλημένα μελλοντικά κέρδη και τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει Το κόστος δανειακού κεφαλαίου δεν αυξάνει με την αύξηση της μόχλευσης Το μετοχικό κόστος αυξάνεται γραμμικά, αλλά το WACC παραμένει σταθερό (αντισταθμίζεται ακριβώς από την μεγαλύτερη αναλογία του φθηνότερου δανειακού κόστους-> «νόμος της διατήρησης της αξίας») 62

63 Υποθέσεις του μοντέλου ΜΜ Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα εκτείνονται στο διηνεκές και διανέμονται σαν μέρισμα Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών στίς κεφαλαιαγορές Η προσωπική μόχλευση μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την εταιρική Δεν υπάρχει φορολογία Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις εταιρίες ανάλογα με τον κίνδυνό τους Δεν υπάρχουν κόστη πτώχευσης 63

64 ΜΜ 1958: Πρώτη πρόταση Vu Vg D Veg Ku Kg Kd V αγορ.αξία μη μοχλευμένης αγορ.αξία μοχλευμένης αγορ.αξία δανείων αγορ.αξία μτχ. κεφ. μοχλευμένης Vg=Veg+D κόστος μτχ κεφ μη μοχλευμ. κόστος μτχ κεφ μοχλευμ. κόστος δανειακού κεφαλαίου g WACC EBI WACC V u Earnings _ of V Οι αγοραία αξία της εταιρίας είναι ανεξάρτητη της κεφαλαιακής δομής της Earnings u k u _ ungeared k u 64

65 ΜΜ 1958: Δεύτερη πρόταση Το μετοχικό κόστος μιας δανεισμένης εταιρίας είναι γραμμική συνάρτηση του συντελεστή μόχλευσής της και ισούται με το μετοχικό κόστος μιας μη δανεισμένης εταιρίας πλέον ενός περιθωρίου για το χρηματοοικονομικό κίνδυνο k u WACC k eg E E D k D E E D k eg k u D E k u k D 65

66 Παράδειγμα ΜΜ Ι Gearing Ke=cost of Kd=cost of WACC (D/E) equity debt 0,0 5,0% 2,0% 5,00% 0,2 5,6% 2,0% 5,00% 0,4 6,2% 2,0% 5,00% 0,6 6,8% 2,0% 5,00% 0,8 7,4% 2,0% 5,00% 1,0 8,0% 2,0% 5,00% 1,2 8,6% 2,0% 5,00% 1,4 9,2% 2,0% 5,00% 1,6 9,8% 2,0% 5,00% 1,8 10,4% 2,0% 5,00% 2,0 11,0% 2,0% 5,00% 2,2 11,6% 2,0% 5,00% 2,4 12,2% 2,0% 5,00% 2,6 12,8% 2,0% 5,00% 2,8 13,4% 2,0% 5,00% 3,0 14,0% 2,0% 5,00% 3,2 14,6% 2,0% 5,00% 3,4 15,2% 2,0% 5,00% 3,6 15,8% 2,0% 5,00% 3,8 16,4% 2,0% 5,00% 4,0 17,0% 2,0% 5,00% 5% ku-kd= 3,0% 17,0% cost 15,0% 13,0% Ke=cost of equity Kd=cost of debt WACC 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% D/E 1,0% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 66

67 «Απόδειξη» του ΜΜ με arbitrage BEFORE AFTER Unlevered Levered Unlevered Levered Αριθμός μετοχών Τιμή μετοχής 14,81 12,00 15,50 11,50 Aξία μετοχών (Ε) Επιτόκιο (Kd) 8% 8% 0 0 8% (D) Συντ. μόχλευσηςd/e 0% 33% 0% 35% Ετήσια κέρδη τόκοι Διανεμόμενα Μετοχικό κόστος (Κe) 13,50% 14,00% 12,90% 14,61% Συνολική αξία (E+D) WACC = EBI/(E+D) 13,50% 12,50% 12,90% 12,90% Ο κάτοχος 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Levered παίρνει ετήσιο μέρισμα 168. Πουλά τις μετοχές ( ), δανείζεται (ισοδύναμο με το 1% του χρέους της Levered) και αγοράζει το 1600/ =1,08% της Unlevered. Τότε: μέρισμα= 1,08%*20.000=216 μείον τόκους 400*8%=32 => καθαρά έσοδα = 184 έναντι 168 Η υποκατάσταση εταιρικού χρέους με προσωπικό χρέος θα συνεχιστεί, ανεβάζοντας την τιμή της Unlevered (μειώνοντας το μετοχικό της κόστος) και μειώνοντας την τιμή της Levered έως ότου οι συνολικές αξίες των δύο εξισωθούν. Με ίσα κέρδη και συνολικές αξίες=> ίσα WACC=> η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν επηρεάζει τη συνολική αξία των εταιριών!!! 67

68 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΜ Ι Ιδιώτες και εταιρίες δεν δανείζονται στο ίδιο επιτόκιο. Υπάρχουν έξοδα συναλλαγών που δυσχεραίνουν το arbitrage Δεν λαμβάνεται υπόψη η φορολογία Συχνά δεν μπορούμε να βρούμε δύο εταιρίες με ολόιδια προφίλ κινδύνου (αντιμετωπίζεται με τη χρήση του CAPM) 68

69 ΜΜ ΙΙ (1963) : Η προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων με την ύπαρξη φορολογίας «Υπό καθεστώς φορολογίας η κεφαλαιακή διάρθρωση επηρεάζει την αξία της εταιρίας» Η μείωση των φορολογητέων εσόδων κατά το ποσό των τόκων «επιδοτεί» τις εταιρίες που δανείζονται ( Π.Α.φορολογικής ασπίδας =D*t) Vg=Vu+D*t (η αξία μιας μοχλευμένης εταιρίας ισούται με την αξία μιας αντίστοιχης μη μοχλευμένης συν την Π.Α.της φορολογικής ασπίδας) Συνεπώς οι εταιρίες πρέπει να δανείζονται όσο μπορούν περισσότερο 69

70 Παράδειγμα ΜΜ ΙΙ (1963) ΜΜ ΙΙ (1963) t= 30% Gearing Ke=cost of Kd=cost of kd*(1-t) (D/E) equity debt WACC 0,0 5,0% 2,0% 1,4% 5,00% 0,2 5,6% 2,0% 1,4% 4,90% 0,4 6,2% 2,0% 1,4% 4,83% 0,6 6,8% 2,0% 1,4% 4,78% 0,8 7,4% 2,0% 1,4% 4,73% 1,0 8,0% 2,0% 1,4% 4,70% 1,2 8,6% 2,0% 1,4% 4,67% 1,4 9,2% 2,0% 1,4% 4,65% 1,6 9,8% 2,0% 1,4% 4,63% 1,8 10,4% 2,0% 1,4% 4,61% 2,0 11,0% 2,0% 1,4% 4,60% 2,2 11,6% 2,0% 1,4% 4,59% 2,4 12,2% 2,0% 1,4% 4,58% 2,6 12,8% 2,0% 1,4% 4,57% 2,8 13,4% 2,0% 1,4% 4,56% 3,0 14,0% 2,0% 1,4% 4,55% 3,2 14,6% 2,0% 1,4% 4,54% 3,4 15,2% 2,0% 1,4% 4,54% 3,6 15,8% 2,0% 1,4% 4,53% 3,8 16,4% 2,0% 1,4% 4,53% 4,0 17,0% 2,0% 1,4% 4,52% 17,0% cost 15,0% Ke=cost of equity Kd=cost of debt 13,0% WACC 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% D/E 1,0% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5% ku-kd= 3,0% 70

71 Miller & Modigliani II (1963) K g K u WAACg K u K u V * eg K d * 1 t V eg * (1 t)* D V g D K u * 1 t D * D V eg Vu Vg D Veg Ku Kg Kd αγορ.αξία μη μοχλευμένης αγορ.αξία μοχλευμένης αγορ.αξία δανείων αγορ.αξία μτχ. κεφ. μοχλευμένης Vg=Veg+D κόστος μτχ κεφ μη μοχλευμ. κόστος μτχ κεφ μοχλευμ. κόστος δανειακού κεφαλαίου 71

72 ΜΜ model Παράδειγμα εφαρμογής Μ Μ Geared plc Ungeared plc Nr of shares 10,000 20,000 Market price Equity value 36,000 15,000 Debt 12%) value 14,000 0 Annual earnings 3,000 1,000 Corporate tax 35% (1) Εάν η τιμή της Ungeared είναι ορθή ποιά είναι η τιμή ισορροπίας της Geared? Vg=3*Vu+D*t=3x15,000+14,000*0.35= 49,900 Μετοχική αξία Veg=Vg-D=> Veg= 35,900 "Ορθή" τιμή μετοχής Geared 3.59 (2) Υπολογίστε το WACCg Χωρίς δανεισμό η Geared θα άξιζε 3Χ Ungeared δηλ 45,000 Λόγω του δανεισμου αξίζει (Vg) 49,900 Μετοχικό κόστος Ungeared=E/Vu= 6.67% WACCg= Ku*[1-(tD/(D+Veg)]= 6.01% Μετοχικό κόστος Geared =Eg/Veg 8.36% 72

73 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΜ ΙΙ Το ΜΜ ΙΙ δεν λαμβάνει υπόψη του τις συνέπειες του υπερβολικού δανεισμού όπως: Χρηματοικ/κές δυσχέρειες (προσωρινή αδυναμία καταβολής τόκων, αδυναμία σύναψης νέων δανείων, υπερβολικά spreads) Πτώχευση (αδυναμία εξόφλησης δανειστών,μετόχων) Ελεγκτικά έξοδα αυξάνουν κόστη κεφαλαίων Ο δανεισμός δεν ενοχλεί όταν τα κέρδη ανεβαίνουν, γίνεται όμως επικίνδυνος σε πτωτικά κέρδη 73

74 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 74

75 Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος Ο μη συστηματικός κίνδυνος σχετίζεται με την κάθε συγκεκριμένη επένδυση. Με επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μπορεί να αποφευχθεί Ο συστηματικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς) οφείλεται στην ίδια τη φύση της επενδυτικής δραστηριότητας και δεν αποφεύγεται μέσω διαφοροποίησης. Λόγω του κινδύνου αυτού, ο επενδυτής που αγοράζει απαιτήσεις (assets) με κίνδυνο αναμένει υψηλότερη απόδοση από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο Ο συστηματικός κίνδυνος εξαρτάται από τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας 75

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Dividend policy(πολιτική μερισμάτων) ορισμός και βασικές έννοιες Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διδακτική Ενότητα Κόστος Κεφαλαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πηγές Χρηματοδότησης Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ A. Η Έννοια της Παρούσας και της Μελλοντικής Αξίας A1. Εισαγωγή στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήµατος Η «πράξη» της αναγωγής σε παρούσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1

Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1 Μόχλευση Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1 ΝΕΚΡΟ Ή Α ΡΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/12/2013 2 ΜΟΧΛΕΥΣΗ Η έννοια της µόχλευσης χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙNH (Α.Μ.:6765)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Οι Δημόσιοι Οργανισμοί λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα