ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2) ICBS Master in Business Administration Β. Μαστρόκαλος 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPM 2

3 1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση καλείται να απαντήσει σε τρία ερωτήματα: Πως να συγκεντρώσει επενδυτικά κεφάλαια Ποια επενδυτικά σχέδια να ακολουθήσει Πως να διανείμει τα κέρδη στους μετόχους Και ειδικά για τις εταιρίες που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο: Πώς να διαχειριστεί τον κίνδυνο των διεθνών συναλλαγών 3

4 Κύριος στόχος της επιχείρησης Κύριος στόχος είναι η Μεγιστοποίηση του Πλούτου των Μετόχων Τα συμφέροντα των άλλων ενδιαφερομένων (εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες δανειστές) δεν παραγνωρίζονται Εντούτοις, η προστιθέμενη αξία (πλεόνασμα) που παράγει η επιχείρηση ανήκει στους μετόχους και η επιχείρηση οφείλει να τη μεγιστοποιεί αν επιθυμεί να διακρατήσουν τις μετοχές της 4

5 Αποτίμηση: Μέτρηση της αξίας μιας εταιρίας Λογιστική αποτίμηση μέσω του ισολογισμού: σημαντική αλλά δεν αποτιμά την «αγοραία» αξία της εταιρίας Αποτίμηση ενεργητικού σε αξία μεταπώλησης: χρήσιμη σε περιπτώσεις ρευστοποίησης (αν υπάρχει πίεση οι τιμές χαμηλότερες από τις αναμενόμενες) Αγοραία τιμή μετοχής: η πλέον κατάλληλη Αν η εταιρία είναι εισηγμένη, προσδιορίζεται από τη διάδραση αγοραστών-πωλητών Σε μη εισηγμένες πιο δύσκολη- μπορούμε να συγκρίνουμε με εισηγμένες Η μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας, κύριος στόχος της επιχείρησης 5

6 Μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας Η αξία της επιχείρησης, όπως αποτιμάται στην τιμή της μετοχής της, αυξάνει όταν: Τα κέρδη αυξάνονται (διανομή επανεπένδυση) Η εταιρία διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο με «ορθό» τρόπο. Μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας σημαίνει μακροχρόνια ανάπτυξη των κερδών. Επιτυγχάνεται μέσα από ορθές αποφάσεις σχετικά με: Τις επενδύσεις Τη χρηματοδότηση Τη διανομή 6

7 Επένδυση «Η αξιολόγηση και επιλογή μακροχρόνιων αγαθών (assets) που ικανοποιούν στρατηγικούς στόχους» Εσωτερική:νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανανέωση πάγιου εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες Εξωτερική: εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες Αποεπένδυση: πώληση μέρους της επιχείρησης (π.χ. θυγατρική) 7

8 Χρηματοδότηση «Η επιλογή κατάλληλων πηγών κεφαλαίου για απόκτηση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων στοιχείων του ενεργητικού» Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά Μακροχρόνιες υποχρεώσεις (δάνεια, εταιρ. ομόλoγα-c.b.) Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (δάνεια, εταιρ.χρεώγραφα C.P.) Η διάρκεια της χρηματοδότησης πρέπει να ταιριάζει με τη διάρκεια του αποκτώμενου αγαθού. Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) πρέπει να γνωρίζει: Πως θα βρει επιπλέον χρηματοδότηση και με τι κόστος Πως αυτή θα επηρεάσει την κερδοφορία και την αξία της εταιρίας και Το μέγεθος του χρηματοοικονομικού κινδύνου κάθε πηγής κεφαλαίου Στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις περιλαμβάνεται και η διαχείριση της ρευστότητας της εταιρίας 8

9 Διανομή κερδών Οι μέτοχοι αναμένουν: Μέρισμα Ανάπτυξη Η πολιτική διανομής των κερδών μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μετοχής μιας εταιρίας. Κάποιες εταιρίες επανεπενδύουν μεγάλο μέρος ή όλα τα κέρδη (Microsoft) προκειμένου να δημιουργήσουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης 9

10 Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου Οι επενδύσεις πρέπει να αμείβουν τους μετόχους με την απόδοση που επιθυμούν (μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη) και τους πιστωτές με τους τόκους τους, για αντίστοιχου ρίσκου επένδυση. Σε αντίθετη περίπτωση οι μέτοχοι θα επενδύσουν σε άλλες μετοχές και οι τράπεζες θα χορηγήσουν αλλού τα δάνειά τους. Η επιθυμητή αυτή απόδοση αποτελεί το κόστος ευκαιρίας του μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου αντίστοιχα. 10

11 Εταιρικοί στόχοι (1) Η τιμή της μετοχής, αν και σημαντική επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (επιτόκια, επενδυτική ψυχολογία) Η διοίκηση της εταιρίας είναι προτιμότερο να στοχεύει σε αύξηση: Των κερδών ανά μετοχή (EPS) Του μερίσματος ανά μετοχή (DPS) Άλλοι στόχοι αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου: Ελεγχόμενη πιστωτική επέκταση (gearing) Περιορισμένη διανομή κερδών Ικανοποιητική αποδοτικότητα ( Κέρδη/Πωλήσεις, Κέρδη/Απασχολούμενα Κεφάλαια) 11

12 Εταιρικοί στόχοι (2) Μη χρηματοοικονομικοί στόχοι Ικανοποίηση εργαζομένων Συνεισφορά στην κοινωνία Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες & προμηθευτές Μπορεί όλοι οι στόχοι να μην είναι εφικτοί ταυτόχρονα (Trade-off) 12

13 Σύγκρουση συμφερόντων: Μέτοχοι και Διοίκηση (the principal-agent problem) ΜΕΤΟΧΟΙ Αποδόσεις με δεδομένο το ρίσκο Διαφοροποιούν το μετοχικό τους χαρτοφυλάκιο Θέλουν αυξημένη προσπάθεια από Διοίκηση Δεν γνωρίζουν σε βάθος την επιχείρηση ΔΙΟΙΚΗΣΗ Υψηλές αποδόσεις => υψηλότεροι μισθοί, αλλά υψηλό ρίσκο ανεπιθύμητο Επενδύουν όλο το «ανθρώπινο κεφάλαιό» τους στην επιχείρηση Αύξηση προσπάθειας => μείωση ευημερίας Γνωρίζουν σε βάθος την επιχείρηση 13

14 Άλλες διαφορές - Λύσεις Η συμπεριφορά των μετόχων προς την επιχείρηση διαφοροποιείται λόγω: Φορολογίας Επιθυμητού κινδύνου Άποψης για τη μόχλευση της εταιρίας Μεθόδου αξιολόγησης της εταιρίας (ROCE, αύξηση κερδών, μερισμάτων κλπ.) Για να ευθυγραμμίσουν τα ενδιαφέροντα μετόχων διοίκησης πολλές εταιρίες πληρώνουν : bonus / μετοχές / deferred stock options, στα διευθυντικά στελέχη τους ανάλογα με την απόδοσή τους. 14

15 Επιχειρήσεις και Κυβέρνηση Η κυβέρνηση έχει έμμεσο ενδιαφέρον για τους στόχους της επιχείρησης Φορολογικά έσοδα Νέες επενδύσεις κίνητρα Διασπορά μετοχών Νομοθεσία Οικονομική πολιτική 15

16 2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι εταιρίες επενδύουν προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και τον πλούτο των μετόχων Θα αναλύσουμε 4 μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων Ταχύτητα αποπληρωμής αρχικού κεφαλαίου (payback) Λογιστική απόδοση (Accounting Rate of Return) Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value) Εσωτερική απόδοση (Internal Rate of Return) 16

17 Απόδοση μετοχής Απόδοση μετοχής: (Pt-Po) +Dt = Υπεραξία+Μέρισμα Po Αρχική τιμή Ο μέτοχος συγκρίνει την απόδοση της μετοχής με το κόστος ευκαιρίας του Λογιστική απόδοση Οικονομικής απόδοσης Λογιστικό κέρδος = Έσοδα πωλήσεων-ρητά κόστη (μισθοί,αγαθά,υπηρεσίες,ενοίκια,αποσβέσεις,τόκοι) Οικονομικό κέρδος = Έσοδα πωλήσεων-ρητά και Άρρητα κόστη (κόστος μετοχικού κεφαλαίου) => λαμβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας μέσω της Π.Α. Οικονομικό κέρδος αφορά στις πραγματικές αξίες ενώ λογιστικό κέρδος χρησιμοποιεί ιστορικές τιμές 17

18 Ταχύτητα αποπληρωμής Υπολογίζουμε σε πόσο χρόνο αποπληρώνεται η αρχική επένδυση Δεν λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος ούτε οι χρηματορροές μετά την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου Στο παράδειγμα το σχέδιο Ρ1 έχει την ταχύτερη αποπληρωμή ενώ το Ρ2 τη χειρότερη PAYBACK P1 P2 P3 P4 Το T T T T T YEARS T1+T2 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3 18

19 Λογιστική Απόδοση ARR= Προβλεπόμενα μέσα κέρδη ή Μέση επένδυση ARR= Προβλεπόμενα συνολικά κέρδη ή Αρχική επένδυση ARR= Προβλεπόμενα μέσα κέρδη Αρχική επένδυση Υπολογίζουμε την απόσβεση (συνήθως γραμμικά) : Επένδυση/Διάρκεια Βάσει του 3ου τύπου ARR, το 2ο σχέδιο έχει την υψηλότερη απόδοση ARR μοιάζει με R.O.C.E. (ROCE ->εταιρία, ARR- >επενδυτικά πλάνα ARR δεν λαμβάνει υπόψη του κόστος ευκαιρίας 19

20 Λογιστική Απόδοση ARR P1 P2 P3 P4 Το T T T T T Απόσβεση = 1000/5= Μέσα κέρδη ARR 3 =MK/AE= -8% 26% 25% 22% ARR 2 =ΣΚ/ΑΕ -40% 130% 125% 110% MK=Μέσα κέρδη ΑΕ=Αρχική Επένδυση ΣΚ=Συνολικά κέρδη Α=Απόσβεση 20

21 Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) FV 1 = PV*(1+r) => PV=FV / (1+r) FV 2 = FV 1 *(1+r)=PV*(1+r) 2 => PV=FV / (1+r) 2 PV=FV / (1+r) n r = προεξοφλητικό επιτόκιο=κόστος κεφαλαίου = επιθυμητή απόδοση=κόστος ευκαιρίας 1/(1+r) n = συντελεστής προεξόφλησης (discount factor) Αποτιμούμε NPV και επιλέγουμε σχέδια με NPV 0 Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, η κατάταξη των επενδύσεων αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο του κόστους κεφαλαίου 21

22 ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ NPV & IRR P1 P2 P3 P4 Το T T T T T DISC RATE Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 5% ( 379) % ( 370) % ( 368) % ( 369) IRR Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 #NUM! 21% 23% 25% 22

23 Εσωτερική απόδοση (IRR) Είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που μηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία (εξισώνει την Π.Α. των εξόδων - εσόδων Αν οι συνολικές χρηματορροές είναι αρνητικές δεν ορίζεται I.R.R. Η κατάταξη των επενδύσεων βάσει IRR διαφέρει από NPV 23

24 Κριτική των μεθόδων αξιολόγησης Ταχύτητα Αποπληρωμής Λογιστική απόδοση Εσωτερική απόδοση Καθαρή Παρούσα Αξία ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Γρήγορος και εύκολος υπολογισμός Αγνοεί τη χρονική αξία του χρήματος (κόστος κεφαλαίου) Μειώνει την περίοδο πρόβλεψης (σημαντικό σε Ασύμμετρο:ευνοεί βραχυπρόθεσμες (συχνά περιβάλλον αβεβαιότητας) υψηλού ρίσκου) επενδύσεις Χρήσιμο σαν μέτρο ρίσκου Αγνοεί χρημ/ροές μετά την αποπληρωμή Εξελιγμένο μοντέλο χρησιμοποιεί NPV Δεν υπολογίζει κερδοφορία επιχείρησης Προσδιορίζει κερδοφορία Δεν υπολογίζει κόστος κεφαλαίου Συνεπές ως προς φορολογική/λογιστική νομοθεσία Χρησιμοποιεί λογιστικό κέρδος (ιστορικά κόστη) αντί για χρηματορροές Αναφέρεται σε όλη τη ζωή της επένδυσης Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ΚΠΑ Περιλαμβάνει χρονική αξία του χρήματος (κόστος κεφαλαίου) Σχετικά περίπλοκη Μετρά επακριβώς επίπτωση επένδυσης στον πλούτο των μετόχων Δίνει σημασία στο χρονισμό των ροών Ασυμβατότητα για τη Διοίκηση ανάμεσα στον τρόπο αξιολόγησης επενδύσεων και τον τρόπο αναφοράς στους μετόχους Λαμβάνει υποψη της όλη τη ζωή της επένδυσης Βάσει της "αρχής της προσθετικότητας" η Διοίκηση γνωρίζει την επιδραση της επένδυσης στην αξία της επιχείρησης Περιλαμβάνει χρονική αξία του χρήματος Ως ποσοστό συχνά συγχέεται με ARR (κόστος κεφαλαίου) Συχνά οδηγεί σε διαφορετική αξιολόγηση από Λαμβάνει υποψη της όλη τη ζωή της επένδυσης Εκφράζεται σαν ποσοστό=>εύκολα αντιληπτό Δεν χρειάζεται προκαθορισμό προεξοφλητικού επιτοκίου. Πρέπει όμως να ορίσουμε ελάχιστη αποδεκτή απόδοση NPV Δεν δείχνει επίπτωση επένδυσης στον πλούτο των μετόχων 24

25 NPV και IRR P4 Cost of capital NPV % 1, % % % % % % % % % % % % ( 0) 27% ( 39) 29% ( 83) 31% ( 125) 33% ( 164) 35% ( 200) 37% ( 233) 39% ( 265) NPV NPV ag. Cost of Capital 1,200 1, IRR= % ( 200) 10% 20% 30% 40% 50% ( 400) Cost of Capital 25

26 Εμπειρικά δεδομένα Pike (1996) UK firms Payback ARR IRR NPV Arnold&Hatzopoulos(1997) UK firms Small Medium Large Total Payback ARR IRR NPV Multinational Shao (1993) Buckley (1996) Primary Secondary Primary Secondary Payback ARR IRR NPV

27 Διασφάλιση των αποτελεσμάτων Μετά την επιλογή της επένδυσης, θα πρέπει να ελέγχεται διαρκώς: Η τήρηση του προϋπολογισμού της επένδυσης Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος Η απολαβή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων Η απόκλιση από τα προδιαγραμμένα χρηματικά και χρονικά όρια χρειάζεται επαναξιολόγηση της επένδυσης Μετά την ολοκλήρωση της ζωής της επένδυσης χρήσιμος είναι ο απολογισμός των εισροών/εκροών της για σύγκριση με τις προβλέψεις και βελτίωσή τους στο μέλλον 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 28

29 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:βιομηχανία, εμπόριο, χρηματοοικονομικοί φορείς ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (κυρίως) αλλά και ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (για στατιστικούς λόγους) ΔΗΜΟΣΙΟ (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ) 29

30 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Όλοι οι τομείς της οικονομίας αποταμιεύουν κυριότερα όμως τα νοικοκυριά. Όλοι οι τομείς της οικονομίας επενδύουν (πάγια και αποθέματα) με μεγαλύτερο σε μέγεθος τομέα το δημόσιο 31

32 ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ 32

33 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τράπεζες,ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία μεσολαβούν στη ροή των κεφαλαίων, διοχετεύοντας πόρους από τους πλεονασματικούς προς τους ελλειμματικούς φορείς. 33

34 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Αναλαμβάνουν τον πιστοληπτικό κίνδυνο του δανειζόμενου Διευκολύνουν τις συναλλαγές ως προς την ποσότητα και τη διάρκεια Αναλαμβάνουν τον γεφύρωμα της διάρκειας (gap) ανάμεσα στις (βραχυχρόνιες) καταθέσεις και τα (μακροχρόνια) δάνεια (maturity transformation) 34

35 Ακόμα και όταν ο δανειζόμενος στρέφεται απευθείας στους δανειστές, μεσολαβούν για τ διακίνηση των χρεογράφων (ομόλογα, μετοχές) μέσω των καταστημάτων τους Σπανίως οι οικονομικοί φορείς δεν χρησιμοποιούν τη μεσολάβηση μιας τράπεζας (π.χ. εσωτερικός δανεισμός εταιριών του ίδιου ομίλου) 35

36 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Χρηματαγορά : διάρκεια < 1 χρόνο Κεφαλαιαγορά : διάρκεια >2 χρόνια Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν: Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο Οι κεφαλαιαγορές: Διευκολύνουν την άντληση νέων κεφαλαίων (α γενής αγορά) Αποτελούν μια β γενή αγορά για τη μεταπώληση των χρεόγραφων από των ένα επενδυτή στον άλλο 36

37 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Προκειμένου να εισαχθεί στο χρημ/ριο μια εταιρία θα πρέπει: Να διαθέτει επαρκές μέγεθος και καλή οικονομική κατάσταση Να θέσει προς πώληση ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της κεφάλαιου (>25%) Να τηρεί τους κανόνες του Χρημ/ρίου ως προς την ενημέρωση των επενδυτών και την ορθή χρήση των κεφαλαίων 37

38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Υφιστάμενοι μέτοχοι Πώληση μέρους των μετοχών τους Ύπαρξη αγοράς για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση Μείωση του κινδύνου μέσω της διαφάνειας που προσφέρει η αγορά Εταιρία Νέα κεφάλαια για επενδύσεις ή εξαγορά άλλων εταιριών Ευκολότερος δανεισμός-καλύτερη διαβάθμιση Φορολογικά πλεονεκτήματα Μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 38

39 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Κόστη διάθεσης μετοχών Υπακοή στούς κανόνες του Χρημ/ρίου Διάχυση εταιρικού ελέγχου Δημόσιος έλεγχος της αποδοτικότητας της εταιρίας Ευκολότερος στόχος εξαγοράς 39

40 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Χρηματιστηριακή εταιρία (ΕΧΑΕ) Εταιρία εκκαθάρισης (ΚΑΑ) Εποπτεία: Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Μέλη: Παραγγελιοδόχοι - Διαπραγματευτές Ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσης (ΟΑΣΗΣ) 40

41 ΚΡΙΤΙΚΗ Αδυναμία πρόσβασης μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων Οι Τράπεζες καλύπτουν σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων / μεσοπρόθεσμων δανειακών αναγκών Η σημαντικότερη πηγή επενδυτικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων είναι τα μή διανεμηθέντα κέρδη τους 41

42 3. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ= RISK FREE+BUSINESS RISK PREMIUM+FINANCIAL RISK PREMIUM 42

43 ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Για να πουληθούν νέες μετοχές θα πρέπει οι αναμενόμενες αποδόσεις να είναι ελκυστικές (k e =κόστος μετοχικού κεφαλαίου=κόστος ευκαιρίας επενδυτών) Υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών μέσω των αναμενόμενων μερισμάτων (Dividend valuation model-dvm): Σταθερό μέρισμα (DIV) Η τιμή της μετοχής σήμερα (P 0 ) είναι: P 0 = P 1 +DIV/(1+k e ), γενικά : P 0 P 0 n i1 DIVi (1 k ) DIV k e e i k Pn (1 k e e 0 ) n DIV P, n, Pn (1 k e ) n 0, 1 (1 k e ) i 1 k e 43

44 ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Gordon Model) Μέρισμα με σταθερή μεταβολή (g) -> P 0 = DIV 0 (1+g)/(k e -g) k e = [DIVo(1+g)/MV] + g Ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος (g) μπορεί να εκτιμηθεί από το παρελθόν g n1 DIV DIV n 0 1 Εναλλακτικά: Return On Equity =Earnings Per Share/Book Value Per Share g=b*roe (b=ποσοστό παρακράτησης κερδών) Τα αδιανέμητα κέρδη αναμένεται να αποδώσουν τουλάχιστον όσο η τρέχουσα απόδοση της εταιρίας (ROE) 44

45 Υποθέσεις DVM Νέες επενδύσεις έχουν ίδιο επιχειρηματικό κίνδυνο Δεν αλλοιώνεται η δανειακή σύνθεση της εταιρίας Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για τα μελλοντικά μερίσματα και οι επενδυτές τις εκλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο Η φορολογία και λοιπά έξοδα διάθεσης μετοχών αγνοούνται Παράδειγμα υπολογισμού τιμής μετοχής δεδομένου το μετοχικού κόστους: DIVIDENT POLICY (i) constant divident 8.00 (ii) initial divident constant growth p.a 3% cost of capital 18% (i) share price d/r (ii) share price d(1+g)/(r-g)

46 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ke Shares 1,000,000 Price 3.35 b (retain%) 62.50% Year Earnings Retained Dividend ROE 1 400, , , , , , , , ,250 Book value , , ,750 ROE=earn/BV 20.90% 5 700, , ,500 g n1 DIV DIV n 0 1 g'=b*roe= 13.1% g=15% Ke' = 21.9% ke = [DIVo(1+g)/P] + g = 24% 46

47 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Θεμελιώδης ανάλυση: μπορούμε να υπολογίσουμε την «ορθή» τιμή μιας μετοχής εάν: Οι επενδυτές μοιράζονται την ίδια πληροφόρηση για τα αναμενόμενα κέρδη και μερίσματα της εταιρίας Έχουν το ίδιο κόστος κεφαλαίου(αναμενόμενες αποδόσεις) Τεχνική ανάλυση: Οι τιμές ενσωματώνουν ανά πάσα στιγμή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες Η ιστορία επαναλαμβάνεται Random walk: Υπάρχει μια «ορθή» τιμή αλλά οι καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών γύρω από αυτή την τιμή είναι τυχαίες 47

48 Αποτελεσματική αγορά Οι τιμές ενσωματώνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και κινούνται γρήγορα καθώς νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές Κανένας από τους συμμετέχοντες στην αγορά δεν μπορεί να τη χειραγωγήσει Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους Τα κόστη συναλλαγών δεν αποθαρρύνουν τη διενέργεια συναλλαγών 48

49 Επίπεδα αποτελεσματικότητας (1) Ασθενές (weak efficiency) Οι τιμές του παρελθόντος είναι γνωστές Οι τιμές αλλάζουν μετά την ανακοίνωση των νέων πληροφοριών (2) Μέτριο (semi-strong efficiency) Οι τιμές του παρελθόντος είναι γνωστές Οι τιμές αλλάζουν με βάση τις προσδοκίες (3) Ισχυρό (strong efficiency) Οι επενδυτές γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες (ακόμα και πριν ανακοινωθούν) 49

50 Microsoft s offer to Yahoo close of 31/1/2008 (1)Cash transaction MSFT YAHOO MSFT YAHOO old msft 313,089,748,000 price old yahoo 25,632,995,920 shares 9,603,980,000 1,336,444,000 paid value - 41,429,764,000 market cap 313,089,748,000 25,632,995,920 new company value 297,292,979,920 P/E PV of synergies 10,222,649,302 Est P/E total value 307,515,629,222 Beta 0.93 est.share price Rf (10Y Note) 3.70% Rm (S&P500) 10.24% (2)Equity transaction MSFT YAHOO 1/2/ :30am N.Y. old msft 313,089,748, MSFT buys $31 old yahoo 25,632,995,920 or 2. exch.of shares new company value 338,722,743, Synergies p.a. 1,000,000,000 PV of synergies 10,222,649,302 Calculation WACC total value 348,945,393,222 Country prem.(rm-rf) 6.54% new shares 1,270,824,600 Eq prem=b*(rm-rf) 6.08% total shares 10,874,804,600 Ke=eq prem+count prem 9.78% est share price WACC (no loans) 9.78% THE MARKET OPEN

51 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η αγοραία αξία μιας ομολογίας (Do) είναι η Παρούσα Aξία των τοκομεριδίων (C i ) συν την Π.Α. του κεφαλαίου λήξης (Dn). Ως προεξοφλητικό επιτόκιο (k D ) χρησιμοποιείται το κόστος δανειακού κεφαλαίου. Do c n i i i1 (1 kd ) (1 Dn k D ) n Στην περίπτωση δανείου χωρίς λήξη (perpetual) ο παραπάνω τύπος γίνεται Do= c/k D Ο τύπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποτίμηση προνομιούχων μετοχών που δίνουν σταθερό μέρισμα. Το προεξοφλητικό επιτόκιο θα είναι το κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. 51

52 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Όταν λαμβάνουμε υπόψη τη φορολογία: Οι τόκοι των ομολόγων, των δανείων και τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας. Αυτή η φορολογική εξοικονόμηση είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία, καθώς μειώνει το κόστος δανειακού κεφαλαίου από Kd σε Kd*(1-T), όπου Τ ο φορολογικός συντελεστής. Για παράδειγμα έστω Kd = 9%,αν Τ= 30% τότε το πραγματικό κόστος δανειακού κεφαλαίου είναι: 9%* (1-30%)= 6,3% Η διαφορά του 2,7% (φορολογική ασπίδα) μπορεί να θεωρηθεί ως επιχορήγηση του κράτους προς την εταιρεία Στον υπολογισμό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η φορολογική ελάφρυνση αφορά στην επόμενη περίοδο από την καταβολή του τοκομεριδίου 52

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ After tax cost of redeemable debt Κεφάλαιο 100 Ημ/νια αποτίμησης 30/9/2006 Ημ/νία λήξης 30/9/2009 Διάρκεια (απομ.) 3 έτη Τοκομερίδιο (c) 10% Τρέχουσα αξία 90 φοροl.συντ.(t) 30% Έτος Κεφάλαιο Τόκοι Φορολ. Μείωση Καθαρές χρημ/ροές IRR=Κd 11,43% (excel:yield) πρό φόρου Kd 14,33% με φόρο c'=c*(1-t) 11,10% 53

54 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προεξοφλητικό επιτόκιο αν η κεφαλαιακή διάρθρωση διατηρείται σταθερή και οι νέες επενδύσεις δεν αλλοιώνουν το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας D=αξία δανειακού κεφαλαίου, k D =κόστος μετοχικού κεφαλαίου Ε=αξία μετοχικού κεφαλαίου, k e =κόστος μετοχικού κεφαλαίου, τότε WACC k e E D E k D D D E 54

55 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξετάζουμε σχέση ανάμεσα σε μετοχικό και δανειακό κεφάλαιο Υψηλός δανεισμός δημιουργεί χρηματoοικονομικό κίνδυνο : Εταιρία->μπορεί να οδηγηθεί σε πτώχευση Δανειστές->μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους Μέτοχοι->υψηλότεροι τόκοι=>λιγότερο μέρισμα 55

56 ΜΟΧΛΕΥΣΗ (gearing, leverage) Μόχλευση= Δανειακή επιβάρυνση Συνολικά κεφάλαια Εάν >50% =>υπερδανεισμένη (highly geared) Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε στο μακροχρόνιο δανεισμό Εναλλακτικά, Μόχλευση= Δανειακά Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Μετράται είτε σε λογιστική είτε σε αγοραία αξία 56

57 Interest Cover Οι δείκτες επιτοκιακής κάλυψης μετρούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να καλύπτει τα έξοδα τόκων από τα κέρδη της. Διαχρονικά αποτελούν καλό μέτρο του χρηματ/κού κινδύνου. Interest cover= EBIT / Interest Ασφαλές επίπεδο θεωρείται το > 3 57

58 Nonlevered Ltd Levered Ltd Μετοχικό 20,000 10,000 10% - 10,000 Σύνολο Παθητικού 20,000 20,000 Κέρδη πρό τόκων+φόρων (PBIT) 1,000 (i) 1000, (ii) 2000, (ιι) 3000 EPS??? Λύση (ι) PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (ιι) 1,000 PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (ιιι) 1,000 PBIT Τόκος (10%) - Φόρος (30%) Κέρδη μετά το φόρο Κέρδη ανά μετοχή (EPS) Όταν καλυφθούν οι τόκοι, τα έσοδα/μετοχή των δανεισμένων εταιριών αυξάνονται πολύ γρηγορότερα από τις μή δανεισμένες 58

59 Μόχλευση: σχόλια Δανεισμός-> ευκολότερος σε εταιρείες με σταθερά κέρδη, παρά σε αυτές που εξαρτώνται από τον οικονομικό κύκλο. Υψηλό Δανειακό/Μετοχικό Κεφάλαιο σημαίνει μεγαλύτερο χρημ/κό κίνδυνο=> οι μέτοχοι περιμένουν υψηλότεροι απόδοση και οι δανειστές χρεώνουν υψηλότερο risk premium Πόσο αυτό επηρεάζει το WACC και την αξία της εταιρίας; Υπάρχει ιδανική σχέση δανειακών/ίδια κεφάλαια που να μεγιστοποιεί την αξία της εταιρίας με δεδομένο το επίπεδο κερδών; 59

60 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η αύξηση της μόχλευσης πέρα από κάποιο σημείο, αυξάνει το κόστος δανεισμού Η αύξηση της μόχλευσης αυξάνει το μετοχικό κόστος Το WACC αρχικά πέφτει καθώς χρησιμοποιείται (φθηνότερο) δανειακό κεφάλαιο, μετά όμως αυξάνεται Υπάρχει άριστο επίπεδο μόχλευσης εκεί όπου WACC=min Gearing Ke=μετοχι κό κόστος Ki=δανεια κό κόστος Ko=WACC % 0.0% 3.0% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.7% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.8% % 2.0% 2.9% % 2.1% 3.0% % 2.2% 3.1% % 2.5% 3.4% % 2.8% 3.7% % 3.3% 4.1% % 3.8% 4.5% % 4.3% 5.0% % 4.8% 5.4% % 5.3% 5.9% % 5.8% 6.4% % 6.3% 6.8% % 6.8% 7.3% % 7.3% 7.8% 60

61 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 12% 10% 8% TRADITIONAL THEORY Ke=μετοχικό κόστος Ki=δανειακό κόστος Ko=WACC Cost of capital 6% 4% 2% 0% Gearing 61

62 Η προσέγγιση του «καθαρού λειτουργικού εσόδου» και οι ΜΜ ΜΜ (Modigliani & Miller, 1958, χωρίς φόρους) : η αξία της εταιρίας δεν εξαρτάται από την κεφαλαιακή της διάρθρωση (μόχλευση) αλλά μόνο από τα προεξοφλημένα μελλοντικά κέρδη και τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει Το κόστος δανειακού κεφαλαίου δεν αυξάνει με την αύξηση της μόχλευσης Το μετοχικό κόστος αυξάνεται γραμμικά, αλλά το WACC παραμένει σταθερό (αντισταθμίζεται ακριβώς από την μεγαλύτερη αναλογία του φθηνότερου δανειακού κόστους-> «νόμος της διατήρησης της αξίας») 62

63 Υποθέσεις του μοντέλου ΜΜ Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα εκτείνονται στο διηνεκές και διανέμονται σαν μέρισμα Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών στίς κεφαλαιαγορές Η προσωπική μόχλευση μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την εταιρική Δεν υπάρχει φορολογία Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις εταιρίες ανάλογα με τον κίνδυνό τους Δεν υπάρχουν κόστη πτώχευσης 63

64 ΜΜ 1958: Πρώτη πρόταση Vu Vg D Veg Ku Kg Kd V αγορ.αξία μη μοχλευμένης αγορ.αξία μοχλευμένης αγορ.αξία δανείων αγορ.αξία μτχ. κεφ. μοχλευμένης Vg=Veg+D κόστος μτχ κεφ μη μοχλευμ. κόστος μτχ κεφ μοχλευμ. κόστος δανειακού κεφαλαίου g WACC EBI WACC V u Earnings _ of V Οι αγοραία αξία της εταιρίας είναι ανεξάρτητη της κεφαλαιακής δομής της Earnings u k u _ ungeared k u 64

65 ΜΜ 1958: Δεύτερη πρόταση Το μετοχικό κόστος μιας δανεισμένης εταιρίας είναι γραμμική συνάρτηση του συντελεστή μόχλευσής της και ισούται με το μετοχικό κόστος μιας μη δανεισμένης εταιρίας πλέον ενός περιθωρίου για το χρηματοοικονομικό κίνδυνο k u WACC k eg E E D k D E E D k eg k u D E k u k D 65

66 Παράδειγμα ΜΜ Ι Gearing Ke=cost of Kd=cost of WACC (D/E) equity debt 0,0 5,0% 2,0% 5,00% 0,2 5,6% 2,0% 5,00% 0,4 6,2% 2,0% 5,00% 0,6 6,8% 2,0% 5,00% 0,8 7,4% 2,0% 5,00% 1,0 8,0% 2,0% 5,00% 1,2 8,6% 2,0% 5,00% 1,4 9,2% 2,0% 5,00% 1,6 9,8% 2,0% 5,00% 1,8 10,4% 2,0% 5,00% 2,0 11,0% 2,0% 5,00% 2,2 11,6% 2,0% 5,00% 2,4 12,2% 2,0% 5,00% 2,6 12,8% 2,0% 5,00% 2,8 13,4% 2,0% 5,00% 3,0 14,0% 2,0% 5,00% 3,2 14,6% 2,0% 5,00% 3,4 15,2% 2,0% 5,00% 3,6 15,8% 2,0% 5,00% 3,8 16,4% 2,0% 5,00% 4,0 17,0% 2,0% 5,00% 5% ku-kd= 3,0% 17,0% cost 15,0% 13,0% Ke=cost of equity Kd=cost of debt WACC 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% D/E 1,0% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 66

67 «Απόδειξη» του ΜΜ με arbitrage BEFORE AFTER Unlevered Levered Unlevered Levered Αριθμός μετοχών Τιμή μετοχής 14,81 12,00 15,50 11,50 Aξία μετοχών (Ε) Επιτόκιο (Kd) 8% 8% 0 0 8% (D) Συντ. μόχλευσηςd/e 0% 33% 0% 35% Ετήσια κέρδη τόκοι Διανεμόμενα Μετοχικό κόστος (Κe) 13,50% 14,00% 12,90% 14,61% Συνολική αξία (E+D) WACC = EBI/(E+D) 13,50% 12,50% 12,90% 12,90% Ο κάτοχος 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Levered παίρνει ετήσιο μέρισμα 168. Πουλά τις μετοχές ( ), δανείζεται (ισοδύναμο με το 1% του χρέους της Levered) και αγοράζει το 1600/ =1,08% της Unlevered. Τότε: μέρισμα= 1,08%*20.000=216 μείον τόκους 400*8%=32 => καθαρά έσοδα = 184 έναντι 168 Η υποκατάσταση εταιρικού χρέους με προσωπικό χρέος θα συνεχιστεί, ανεβάζοντας την τιμή της Unlevered (μειώνοντας το μετοχικό της κόστος) και μειώνοντας την τιμή της Levered έως ότου οι συνολικές αξίες των δύο εξισωθούν. Με ίσα κέρδη και συνολικές αξίες=> ίσα WACC=> η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν επηρεάζει τη συνολική αξία των εταιριών!!! 67

68 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΜ Ι Ιδιώτες και εταιρίες δεν δανείζονται στο ίδιο επιτόκιο. Υπάρχουν έξοδα συναλλαγών που δυσχεραίνουν το arbitrage Δεν λαμβάνεται υπόψη η φορολογία Συχνά δεν μπορούμε να βρούμε δύο εταιρίες με ολόιδια προφίλ κινδύνου (αντιμετωπίζεται με τη χρήση του CAPM) 68

69 ΜΜ ΙΙ (1963) : Η προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων με την ύπαρξη φορολογίας «Υπό καθεστώς φορολογίας η κεφαλαιακή διάρθρωση επηρεάζει την αξία της εταιρίας» Η μείωση των φορολογητέων εσόδων κατά το ποσό των τόκων «επιδοτεί» τις εταιρίες που δανείζονται ( Π.Α.φορολογικής ασπίδας =D*t) Vg=Vu+D*t (η αξία μιας μοχλευμένης εταιρίας ισούται με την αξία μιας αντίστοιχης μη μοχλευμένης συν την Π.Α.της φορολογικής ασπίδας) Συνεπώς οι εταιρίες πρέπει να δανείζονται όσο μπορούν περισσότερο 69

70 Παράδειγμα ΜΜ ΙΙ (1963) ΜΜ ΙΙ (1963) t= 30% Gearing Ke=cost of Kd=cost of kd*(1-t) (D/E) equity debt WACC 0,0 5,0% 2,0% 1,4% 5,00% 0,2 5,6% 2,0% 1,4% 4,90% 0,4 6,2% 2,0% 1,4% 4,83% 0,6 6,8% 2,0% 1,4% 4,78% 0,8 7,4% 2,0% 1,4% 4,73% 1,0 8,0% 2,0% 1,4% 4,70% 1,2 8,6% 2,0% 1,4% 4,67% 1,4 9,2% 2,0% 1,4% 4,65% 1,6 9,8% 2,0% 1,4% 4,63% 1,8 10,4% 2,0% 1,4% 4,61% 2,0 11,0% 2,0% 1,4% 4,60% 2,2 11,6% 2,0% 1,4% 4,59% 2,4 12,2% 2,0% 1,4% 4,58% 2,6 12,8% 2,0% 1,4% 4,57% 2,8 13,4% 2,0% 1,4% 4,56% 3,0 14,0% 2,0% 1,4% 4,55% 3,2 14,6% 2,0% 1,4% 4,54% 3,4 15,2% 2,0% 1,4% 4,54% 3,6 15,8% 2,0% 1,4% 4,53% 3,8 16,4% 2,0% 1,4% 4,53% 4,0 17,0% 2,0% 1,4% 4,52% 17,0% cost 15,0% Ke=cost of equity Kd=cost of debt 13,0% WACC 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% D/E 1,0% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5% ku-kd= 3,0% 70

71 Miller & Modigliani II (1963) K g K u WAACg K u K u V * eg K d * 1 t V eg * (1 t)* D V g D K u * 1 t D * D V eg Vu Vg D Veg Ku Kg Kd αγορ.αξία μη μοχλευμένης αγορ.αξία μοχλευμένης αγορ.αξία δανείων αγορ.αξία μτχ. κεφ. μοχλευμένης Vg=Veg+D κόστος μτχ κεφ μη μοχλευμ. κόστος μτχ κεφ μοχλευμ. κόστος δανειακού κεφαλαίου 71

72 ΜΜ model Παράδειγμα εφαρμογής Μ Μ Geared plc Ungeared plc Nr of shares 10,000 20,000 Market price Equity value 36,000 15,000 Debt 12%) value 14,000 0 Annual earnings 3,000 1,000 Corporate tax 35% (1) Εάν η τιμή της Ungeared είναι ορθή ποιά είναι η τιμή ισορροπίας της Geared? Vg=3*Vu+D*t=3x15,000+14,000*0.35= 49,900 Μετοχική αξία Veg=Vg-D=> Veg= 35,900 "Ορθή" τιμή μετοχής Geared 3.59 (2) Υπολογίστε το WACCg Χωρίς δανεισμό η Geared θα άξιζε 3Χ Ungeared δηλ 45,000 Λόγω του δανεισμου αξίζει (Vg) 49,900 Μετοχικό κόστος Ungeared=E/Vu= 6.67% WACCg= Ku*[1-(tD/(D+Veg)]= 6.01% Μετοχικό κόστος Geared =Eg/Veg 8.36% 72

73 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΜ ΙΙ Το ΜΜ ΙΙ δεν λαμβάνει υπόψη του τις συνέπειες του υπερβολικού δανεισμού όπως: Χρηματοικ/κές δυσχέρειες (προσωρινή αδυναμία καταβολής τόκων, αδυναμία σύναψης νέων δανείων, υπερβολικά spreads) Πτώχευση (αδυναμία εξόφλησης δανειστών,μετόχων) Ελεγκτικά έξοδα αυξάνουν κόστη κεφαλαίων Ο δανεισμός δεν ενοχλεί όταν τα κέρδη ανεβαίνουν, γίνεται όμως επικίνδυνος σε πτωτικά κέρδη 73

74 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 74

75 Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος Ο μη συστηματικός κίνδυνος σχετίζεται με την κάθε συγκεκριμένη επένδυση. Με επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μπορεί να αποφευχθεί Ο συστηματικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς) οφείλεται στην ίδια τη φύση της επενδυτικής δραστηριότητας και δεν αποφεύγεται μέσω διαφοροποίησης. Λόγω του κινδύνου αυτού, ο επενδυτής που αγοράζει απαιτήσεις (assets) με κίνδυνο αναμένει υψηλότερη απόδοση από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο Ο συστηματικός κίνδυνος εξαρτάται από τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας 75

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013

Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013 Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013 Η χρηµατιστηριακή αγορά είναι ένα εκκρεµές που κινείται µεταξύ φόβου και απληστίας! Ο κύκλος συναισθηµάτων του µέσου επενδυτή «Πόσο έξυπνος είµαι τελικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα