Τηλ: Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr"

Transcript

1 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων ΕΥΑΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Εισαγωγή 1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) Κύριος του Έργου, είναι η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (.Ε.Υ.Α.Λ) Εργοδότης-Αναθέτουσα / Προϊσταµένη Αρχή, είναι το ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (.Σ.) της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (.Ε.Υ.Α.Λ) ή (Π.Α.), που έχει έδρα την πόλη της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ.), είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή συνεταιρισµός, στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών. Οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ή αξία της σύµβασης, η προβλεπόµενη από τη σύµβαση αµοιβή του αναδόχου ή παρόχου της υπηρεσίας Σύµβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και του Αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και στο σχετικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο. Το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης παρέχονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ». Άρθρο 2 0 : Αντικείµενο των εργασιών 2.1 Αντικείµενο των εργασιών είναι η συντήρηση υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης, εγκαταστάσεων.ε.υ.α.λ, που περιλαµβάνει εργασίες περιοδικού ελέγχου & προληπτικής συντήρησης, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους & προϋπολογισµού εργασιών ,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 2.2 Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ορίζονται: Το αντικείµενο των εργασιών, συνοπτικά στo 1o κεφάλαιο, (1.1) ενότητα, και εξειδικεύεται και µε τις υποχρεώσεις του παρόχου την υπηρεσία στο 2 ο κεφάλαιο. Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών στο 1 ο κεφάλαιο, (1.2) ενότητα. Ο χρόνος εκτέλεσης & η ανάλυση του προϋπολογισµού των εργασιών στο 3 0 κεφαλαιο. 1

2 Άρθρο 3 0 : Ισχύς συµβατικών στοιχείων Τα τεύχη της µελέτης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας, κατά σειρά ισχύος είναι (άρθρο 14 του Π 28/80): 1. ιακήρυξη 2. Προϋπολογισµός προσφοράς 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 4 0 : Τρόπος παράδοσης των εργασιών Από την υπογραφή της σύµβασης, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της.ε.υ.α.λ. Οι εργασίες θα είναι προγραµµατισµένες και έκτακτες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε απαίτηση της.ε.υ.α.λ, χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή παροχής υπηρεσίας & να εξυπηρετήσει την.ε.υ.α.λ, µε την παραγγελθείσα εργασία εντός µίας (1) ηµέρας το πολύ. Η τµηµατική τέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται στο υποδειχθέν από την.ε.υ.α.λ σηµείο, µε δική του ευθύνη και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων σε αυτόν. Άρθρο 5 0 : Σύµβαση 5.1 ιάλυση Σύµβασης Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση µε αποζηµίωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος µε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών προσδιορίζει τη ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί, επίσης, να προσδιορίζει την αποζηµίωση µε την οποία συναινεί ή και τη µαταίωση της διάλυσης. Εφόσον ο ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του απαιτήσεων. 5.2 Παράταση Σύµβασης Αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης για νόµιµους και αποδεκτούς λόγους η σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµα και όταν έχει ολοκληρωθεί η ηµερολογιακή προθεσµία, µέχρι την ολοκλήρωση του αντικειµένου των εργασιών. 5.3 Λύση Σύµβασης Ο κύριος του έργου-εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως τη σύµβαση, αν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, αν αυτός τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ. Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέρους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της προϊσταµένης αρχής. 5.4 Λήξη της Σύµβασης Η λήξη της σύµβασης πιστοποιείται µε τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του αναδόχου που εκδίδεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής εργασιών, όπου βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή, γίνεται εντός δύο µηνών από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών. Η παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή γίνεται εντός δύο µηνών από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών. Παράλληλα, συντάσσεται και το πρωτόκολλο παραλαβής. Μετά την απόφαση παραλαβής των εργασιών οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο. Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής των εργασιών, µε σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από αίτηση του αναδόχου και µε τη σύµφωνη γνώµη του κυρίου του έργου. 2

3 Άρθρο 6 0 : Επίβλεψη των εργασιών Η ιευθύνουσα Υπηρεσία µε το αρµόδιο τµήµα θα παρακολουθεί συστηµατικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την εξέλιξη της σύµβασης. Ο πάροχος των υπηρεσιών τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της ΕΥΑΛ και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από το τµήµα Η/Μ εγκαταστάσεων. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου, µηχανήµατος ή προσώπου κρίνει ακατάλληλο για την χρήση του ή δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο, τις εργασίες και το εργατοτεχνικό προσωπικό. Άρθρο 7 0 : Προσωπικό εκτέλεσης εργασιών 7.1 Προσωπικό εργασιών Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και µε τη σχετική εµπειρία από τις ιδιαιτερότητες των εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί στο συνεργείο του ανάλογο αριθµό εξειδικευµένου προσωπικού και τεχνικών µέσων. Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προσωπικού κατ άτοµο είναι υποχρέωση του αναδόχου. 7.2 Επαρκές προσωπικό Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθεται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. 7.3 Ετοιµότητα προσωπικού Ο ανάδοχος θα είναι σε ετοιµότητα για αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος, επί 24ώρου για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, να επεµβαίνει οποιανδήποτε στιγµή απαιτηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΥΑΛ (τµήµα Η/Μ εγκαταστάσεων) ή τη διευθύνουσα υπηρεσία. 7.4 Συµµόρφωση προσωπικού Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η ΕΥΑΛ έχει το δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση του. Άρθρο 8 0 : Ατυχήµατα-ζηµιές Το προσωπικό που σχετίζεται µε τη σύµβαση πρέπει να είναι ασφαλισµένο, µε ευθύνη του αναδόχου. Σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού του αναδόχου, ο κύριος του έργου δεν επιβαρύνεται µε σχετική ευθύνη και αποζηµιώσεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προβεί σε ζηµιές της εγκατάστασης, έργων κοινής ωφέλειας, ξένης περιουσίας, µεταφορικών µέσων ο κύριος του έργου δε φέρει καµία ευθύνη και δεν µπορεί να επιβαρυνθεί µε σχετική αποζηµίωση. Οι ζηµιές που προκαλούνται από αµέλεια πρέπει να επανορθώνονται άµεσα από τον ίδιο και µε δική του επιβάρυνση. Αν για έκτακτους λόγους αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον κύριο του έργου, το κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Οι ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του κυρίου του έργου ή οφείλονται σε παραλείψεις που βαρύνουν τον ίδιο. Άρθρο 9 0 : Πληρωµές Η προσφερόµενη κατ αποκοπή τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των εργασιών (άρθρο 54 παρ. 1 του Π 28/80). Επειδή η παροχή των εργασιών θα είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο του αναδόχου σε µηνιαία βάση (άρθρο 54 παρ.1 του Π 28/80). Η.Ε.Υ.Α.Λ υποχρεούται να εξοφλήσει τον πάροχο υπηρεσίας µέσα σε διάστηµα 3 µηνών από 3

4 την έκδοση του τιµολογίου και εφόσον προσκοµιστούν-συλλεχθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά (άρθρο 54 παρ. 3 του Π 28/80, δικαιολογητικά): 1. Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας 2. Πρακτικά δηµοπρασίας 3.Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας 4. Η σύµβαση που έχει καταρτιστεί 5. Πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραµµένο από την αρµόδια επιτροπή 6. Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής 7. Η µελέτη της υπηρεσίας 8. Πρωτότυπο τιµολόγιο προµηθευτή. Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι θεωρηµένο από την οικεία.ο.υ., 9. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 10. Κατάσταση πληρωµής σε δύο αντίτυπα, θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφονται: το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του δικαιούχου, η αρµόδια.ο.υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο, µε ανάλυση των σχετικών κρατήσεων 11. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ 12. Αποδεικτικά κρατήσεων Άρθρο 10 0 : Εγγυήσεις-Βλάβες Ο χρόνος εγγυήσεως της παροχής υπηρεσίας, δηλ. ο χρόνος µετά την παραλαβή των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε 4 µήνες (άρθρο 65 παρ. 1 του Π 28/80). Στη σύµβαση που θα καταρτιστεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της µελέτης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλες από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τις προορίζει η ΕΥΑΛ. Η ΕΥΑΛ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου υπηρεσίας. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επανεκτελέσει ύστερα από αίτηση της ΕΥΑΛ κάθε ποσότητα εργασιών που εκτέλεσε, µέσα σε µία (1) ηµέρα, αφότου διαπιστώσει παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επανεκτέλεσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εφόσον από την ακατάλληλη εργασία επήλθε ζηµιά στην ΕΥΑ ή σε τρίτα πρόσωπα, ο πάροχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε µε τις ακατάλληλες εργασίες του. Άρθρο 11 0 : Καθυστερήσεις-Ποινικές ρήτρες Εάν ο ανάδοχος καθυστερήση την τµηµατική τέλεση των αιτούµενων από την ΕΥΑΛ εργασιών πέραν της παραπάνω ορισθείσης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα της ΕΥΑΛ, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη ΕΥΑΛ σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις, στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως της τελέσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον τρέχοντα λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου (άρθρο 53 παρ. 9 του Π 28/80). Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλόµενης σε υπαιτιότητα της ΕΥΑΛ ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο διαρκεί το από υπαιτιότητα της ΕΥΑ, ή από ανωτέρω βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση αυτή (άρθρο 48 του Π 28/80). Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών εξετάζονται και διαπιιστούνται η αποτελεσµατικότητά τους στον χώρο που εκτελέστηκαν και τυχόν γενόµενες φθορές, ζηµιές κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας, που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεσή τους ή στους παρακείµενους χώρους. Εάν ο 4

5 ανάδοχος δεν προβεί σε επανεκτέλεση των τυχόν πιο πάνω εργασιών δικαιούται η ΕΥΑΛ κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των εργασιών ή στην µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσό µείωσης του τιµήµατος θα προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής και θα εγκρίνει το Σ της ΕΥΑΛ (άρθρο 46 του Π 28/80). Άρθρο 12 0 : Έκπτωση αναδόχου Με τη σύµβαση που θα συναφθεί, ο πάροχος των υπηρεσίων (ανάδοχος) αποδέχεται ότι δε θα αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που του έχουν ανατεθεί, ανεξάρτητα µε τις διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Θα πρέπει κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής, ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις εν γένει υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες (άρθρο 50 παρ. 8 του Π 28/80). Άρθρο 13 0 : Κρατήσεις υπέρ τρίτων Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η εκτέλεση της εργασίας. Το σχετικό ποσό θα παρακρατηθεί από την αµοιβή του αναδόχου κατά την πρώτη πληρωµή του από την ΕΥΑΛ, εφόσον ανακηρυχθεί µειοδότης (άρθρο 22 του Π 28/80). Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις. O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ ΑΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ SCADA ΤΩΝ ΕΕΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα