ΙΟΥΝΙΟΣ iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό"

Transcript

1 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007; iii. Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για το Α/Κ που έχετε δηλώσει: -Όνομα, -ετήσια απόδοση το ετήσια τυπική απόκλιση το ποσοστιαίο κόστος εξαγοράς -ποσοστιαίο κόστος διάθεσης iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό δείκτη ΧΑ. v. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τα επιτόκια ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαθμός) Έχουν κοινωνικό ρόλο οι αγορές παραγώγων αξιογράφων και εάν ναι, αναφέρατε τα βασικά οφέλη από την ύπαρξη των αγορών αυτών. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΣΜΕ (2,5 βαθμοί) Εργάζεστε στο τμήμα διαχείρισης χρήματος και κεφαλαίου της Τράπεζα ΕΠΣΙΛΟΝ και έχετε τα εξής δεδομένα: Η τιμή της μετοχής ΧΖ γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα 22,34 ενώ την ίδια στιγμή η τιμή του ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή ΧΖ και διάρκεια 2 μηνών γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα 23,02. Το ετήσιο ακίνδυνο επιτόκιο ισορροπεί στο 4,50%. Υποθέστε ότι δεν προβλέπεται η καταβολή μερίσματος από την εταιρεία. Παρατηρώντας αυτές τις τιμές, απαντήστε στα εξής 5 ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (Ε.Κ.): i. Δείξτε εάν υπάρχει η δυνατότητα Ε.Κ., ii. Εάν υπάρχει, πως μπορείτε να την εφαρμόσετε, iii. Με τι κέρδος, iv. Με τι κίνδυνο; v. Τέλος, σε ποιο επιτόκιο θα αδυνατούσατε να εφαρμόσετε την Ε. Κ.; ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (3,5 βαθμοί) Ένας κερδοσκόπος αγοράζει ταυτόχρονα ένα δικαίωμα αγοράς στη μετοχή του ΟΤΕ με τιμή εξάσκησης 23 προς 2 και ένα δικαίωμα πώλησης επίσης στη μετοχή του ΟΤΕ με τιμή εξάσκησης 18 προς 3. Τα δύο δικαιώματα λήγουν την ίδια χρονική στιγμή.

2 i. Συμπληρώστε τον Πίνακα που ακολουθεί (θα πρέπει τη σελίδα με τα θέματα να τα επιστρέψετε μαζί με την κόλλα σας) στον οποίο να φαίνεται το κέρδος της κάθε θέσης αλλά και το συνολικό κέρδος για τον επενδυτή. Θεωρείστε ότι S T είναι η Θέση στην Αγορά Δι Ι Κέρδος/ Ζημία που θα προκύψει όταν στη λήξη του δικαιώματος 1) S T < = 18 2) 18 <S T <=23 3)S T >3 καιωμάτων Αγορά δικαιώματος αγοράς Αγορά δικαιώματ. ii. Πώλησης Συνολική Θέση τιμή εκκαθάρισης κατά τη λήξη του ΣΜΕ. Απεικονίστε της χρηματορροές κερδών/ζημιών των δύο δικαιωμάτων και της συνολικής θέσης σε ένα διάγραμμα. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιλέξτε δύο από τα ακόλουθα θέματα. 1. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το κόστος των οικονομικών συναλλαγών και ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών στη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών.(5 μονάδες) 2. «Η αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει οδηγήσει σε σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών στην Ελληνική οικονομία». Πως θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη διαπίστωση χρησιμοποιώντας ως έννοιες και εργαλεία των υποδειγμάτων σωρευτικής αιτιότητας και περιφερειακής ανάπτυξης.(5 μονάδες) 3. Πως ερμηνεύονται οι πληθωριστικές πιέσεις κατά την αναπτυξιακή διαδικασία, συμφώνα με την κεϋνσιανή και τα διαρθρωτική προσέγγιση (παρουσιάστε συνοπτικά την απάντησή σας).(5 μονάδες)

3 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι Θέμα 1) α) «Η ελαστικότητα ζήτησης μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την εκτίμηση των κερδών μιας εμπορικής επιχείρησης αλλά δεν έχει την ίδια σημασία για την βιομηχανία» Σχολιάστε. β) Πως συνδέεται η ελαστικότητα ζήτησης με τα έσοδα; Δώστε πλήρη απόδειξη. Θέμα 2) α) Αναφερθείτε διεξοδικά στις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν για την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισμού. β) Ποιες οι διαφορές στην ανάλυση μερικής και γενικής ισορροπία; Συνδέστε με την προηγούμενη σας ανάλυση. Θέμα 3) Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην ανάλυση μιας αγοράς μέσω μιας ολιγοπωλιακής θεωρίας και μιας θεωρίας παιγνίων. Απαντήστε σε δύο θέματα. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1Ο α) Κάνοντας χρήση του υποδείγματος IS/LM να δείξετε και διαγραμματικά, με ποιο τρόπο το μείγμα οικονομικής πολιτικής μπορεί να συμβάλλει στην σταθεροποίηση του προϊόντος και πως αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει τα επιτόκια. Αναλύστε. β) Να διατυπώσετε και να εξηγήσετε εν συντομία την υπόθεση της «Ρικαρδιανής Ισοδυναμίας». ΘΕΜΑ 2Ο Σε μια οικονομία οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται δραματικά για μια δεκαετία. Την επόμενη πενταετία οι τιμές αυτές μειώνονται εξίσου δραματικά. Τι επίδραση θα έχουν οι μεταβολές αυτές στην προσωπική κατανάλωση σύμφωνα με την υπόθεση του κύκλου ζωής; Συζητήστε την τελευταία θεωρία και σχολιάστε ένα πιθανό μέτρο διανομής επιταγών (ύψους $) σε όλον τον πληθυσμό από την κυβέρνηση μετά την πτώση της τιμής των κατοικιών. ΘΕΜΑ 3Ο

4 Να συζητηθούν η κλασική και η κεϋνσιανή ανεργία καθώς και το φαινόμενο της υστέρησης και των πιθανών επιπτώσεων της στην οικονομική πολιτική. Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα. ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑ 1 (3 μονάδες) Να περιγραφεί ένα απλό μοντέλο δεδομένων για. την λειτουργία ενός φαρμακείου και να εξηγηθεί ποιοι από τους βασικούς τελεστές της βάσης (SELECT, INSERT, UPDATE κλπ) χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των διαφόρων λειτουργιών του φαρμακείου. ΘΕΜΑ 2 (4 μονάδες) Εξηγείστε τις τρεις κανονικές μορφές με παραδείγματα. Εξηγείστε συνοπτικά τον σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων ΘΕΜΑ 3 (4 μονάδες) Έστω οι τρεις πίνακες της βάσης δεδομένων ενός video club: πελάτες, ταινίες, ενοικιάσεις. Να κατασκευαστούν τα εξής ερωτήματα: -Ποιοι πελάτες (Όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο) δεν έχουν επιστρέψει ταινίες (με σχεσιακή άλγεβρα και SQL). -Ποιο είναι το συνολικό έσοδο της τελευταίας εβδομάδας (SQL) -Ποιοι πελάτες (Όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο) ενοικίασαν ταινίες δράσης το περασμένο έτος (με σχεσιακή άλγεβρα και SQL). -Πόσες ενοικιάσεις έχουμε ανά τύπο ταινίας (SQL). Να γραφούν όλα τα θέματα ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η εξέταση αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο μέρος δίνονται οκτώ ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντήσετε μόνο τις πέντε. Η κάθε ερώτηση μετρά 10% στην βαθμολογία της εξέτασης. Στο δεύτερο τμήμα δίνονται τρία προβλήματα, από τα οποία

5 πρέπει να απαντήσετε τα δύο. Το κάθε πρόβλημα μετρά 25% στην βαθμολογία της εξέτασης. (Πριν αρχίσετε τις απαντήσεις σας σημειώστε πόσα πακέτα ασκήσεων παραδώσατε) Τμήμα Ι (Να σχολιάσετε συνοπτικά μόνο πέντε από τις πιο κάτω προτάσεις). Η κάθε μια παίρνει το 10% του βαθμού της εξέτασης) 1. Η παχυσαρκία είναι πλέον ένα σημαντικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Μια πρόταση που έχει ακουστεί είναι η επιβολή ενός «φόρου λίπους», δηλαδή η επιβολή ενός φόρου σε τρόφιμα που περιέχουν περισσότερο από ένα ελάχιστο ποσοστό λίπους. Είναι ένας τέτοιος φόρος συμβατός με τη μηχανιστική άποψη για το κράτος; 2. Σε έναν κλάδο που έχουμε μονοπώλιο, η επιβολή ενός φόρου μετακυλίεται πλήρως στους καταναλωτές, αφού το μονοπώλιο δεν έχει ανταγωνιστές και άρα μπορεί να χρεώσει την τιμή που επιθυμεί. 3. Μια μεταφορά εισοδημάτων από τη μεσαία τάξη στους φτωχούς και τους πλούσιους, θα υποστηριζόταν από κάποιον με συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας του Rawls (maximin); 4. Η ιατρική ασφάλιση είναι πιο φτηνή όταν αγοράζεται από έναν εργοδότη για μια ομάδα εργαζομένων, από ότι αν την αγοράζει ο κάθε εργαζόμενος χωριστά. 5. χρήστες του Διαδικτόου (Internet) επιβάλλουν, εν γένει, ένα μηδενικό κόστος στη μετάδοση πληροφοριών. Κατά συνέπεια, υπάρχει συνωστισμός και οι χρήστες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Για την επίλυση του προβλήματος δεν απαιτείται καμιά παρέμβαση αφού με βάση το θεώρημα του Coase, οι χρήστες θα λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα. 6. Ο φόβος που προκαλείται από τρομοκρατικές επιθέσεις μπορεί να θεωρηθεί ως δημόσιο αγαθό. 7. Για τον έλεγχο των ρύπων των αυτοκινήτων η αστυνομία κάνει ελέγχους στους δρόμους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις που κυμαίνονται από 15 λεπτά σε δύο ώρες. Πώς θα ληφθεί αυτό υπόψη σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα; 8. Σε μια αγορά με κανονική (Μαρσαλιανή) καμπύλη ζήτησης, η επιβολή ενός φόρου δεν αλλάζει τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού. Αυτό σημαίνει ότι το υπερβάλλον βάρος του φόρου είναι μηδέν. Τμήμα Π. Προβλήματα Απαντήστε δύο από τρία προβλήματα. Το κάθε πρόβλημα παίρνει το 25% του βαθμού της εξέτασης.

6 1. Ας υποθέσουμε ότι σ' ένα χωριό υπάρχουν μόνο δύο ψαράδες ο Ζαχαρίας και ο Ιακώβ. Και οι δύο θα ωφεληθούν αν κτιστούν φάροι κατά μήκος των ακτών που ψαρεύουν. Το οριακό κόστος για να κτιστεί ένας φάρος είναι 100. Το οριακό όφελος του Ζαχαρία είναι 90 - Q, και το οριακό όφελος του Ιακώβ είναι 40 - Q, όπου Q είναι ο αριθμός των φάρων α. Εξηγήστε γιατί μπορεί να μην κτιστεί ο αποτελεσματικός αριθμός φάρων κατά μήκος της ακτής. β. Ποιος είναι ο αποτελεσματικός αριθμός φάρων; Ποιο θα ήταν το καθαρό όφελος του χωριού αν κτιζόταν ο αποτελεσματικός αριθμός φάρων; 2. Η εξίσωση για τη ζήτηση ενός αγαθού είναι Ρ = 200-2Q, όπου Ρ είναι η τιμή που καταβάλλει ο καταναλωτής και Q η ποσότητα. Το αγαθό παράγεται σε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά και η μακροχρόνια προσφορά είναι τελείως ελαστική στην τιμή 100 ανά μονάδα αγαθού. Κατά την παραγωγή όμως του αγαθού προκαλείται ρύπανση, η οποία είναι σταθερή στα 20 ανά μονάδα προϊόντος. Η κυβέρνηση σκέφτεται να επιβάλει ένα φόρο ανά μονάδα αγαθού στους παραγωγούς για να εσωτερικεύσει την εξωτερικότητα. α) Πόσο φόρο πρέπει να επιβάλει το κράτος για να αποκατασταθεί η αποτελεσματική παραγωγή του αγαθού; β) Ποια η αποτελεσματική ποσότητα του αγαθού; γ) ποια η τιμή που πληρώνει ο αγοραστής και ποια 7 ου παίρνει ο παραγωγός; δ) Πόσα είναι τα έσοδα που εισπράττει, το κράτος ε)ποια η ωφέλεια που έχει η κοινωνία από τη μείωση της ρύπανσης;. στ) Πληρώνει το φόρο ο ρυπαίνων; 3. Έστω ότι η καμπύλη ζήτησης του αγαθού Α δίνεται από τη σχέση Ρ Α = 10 - QA/10» και η προσφορά του είναι τελείως ελαστική (οριζόντια) στο 1. Το αγαθό Α φορολογείται προς το παρόν με 2 ανά μονάδα προϊόντος. Το αγαθό Β (που είναι ανεξάρτητο από το Α) έχει συνάρτηση ζήτησης ΡΒ QB/20, και η προσφορά του είναι επίσης τελείως ελαστική στην τιμή 1. Το αγαθό Β δεν φορολογείται. α) Πόσα έσοδα εισπράττει το κράτος και ποιο το υπερβάλλον βάρος του φόρου 2 στο Α; β) Πόσα έσοδα θα εισπραχθούν αν ο φόρος στο Α μειωθεί κατά 1 και επιβληθεί ένας φόρος 1 στο αγαθό Β, ανά μονάδα προϊόντος; γ) Ποιο είναι το συνολικό υπερβάλλον βάρος της φορολόγησης των δύο αγαθών κατά 1; δ) Ποιο φορολογικό σύστημα είναι προτιμότερο από άποψη οικονομικής αποτελεσματικότητας; ε) Υποθέστε ότι το αγαθό Α είναι πολυτελείας (π.χ. χαβιάρι), ενώ το αγαθό Β είναι βασικό (π.χ. νερό). Πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα συμπεράσματα σας για το ποιο σύστημα είναι προτιμότερο από κοινωνική άποψη;

7 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Να απαντηθούν τρία (3) θέματα 1. Να αναπτυχθούν και να συγκριθούν η θεωρία υποκατανάλωσης και η θεωρία της συμπίεσης των κερδών. 2. Να αναπτυχθεί ο μαρξικός νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Τι ρόλο παίζουν η τεχνολογική μεταβολή και η ταξική πάλη για τη διανομή του προϊόντος στη διαμόρφωση του νόμου; 3. Πώς εξηγεί η μαρξική θεωρία του ανταγωνισμού τις ενδοκλαδικές και διακλαδικές διαφορές στα περιθώρια κέρδους, στα ποσοστά κέρδους καθώς και τις «διοικητικές τιμές»; 4. Ποια είναι η αναδιανεμητική επίδραση του κράτους στην ταξική διανομή του εισοδήματος όπως αυτή εκφράζεται με τον υπολογισμό του καθαρού κοινωνικού μισθού; Συζητήστε θεωρητικά, μεθοδολογικά, εμπειρικά. 5. Σε τι δεν αναφέρεται η διάκριση παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας στη μαρξική θεωρία; Ποια είναι η συσχέτιση παραγωγικής εργασίας, συνολικής υπεραξίας, οικονομικής κρίσης και ιδιωτικοποιήσεων; ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Να απαντηθούν τα τρία θέματα Θέμα 1 (4 μονάδες) Να περιγράψετε με σαφήνεια και πληρότητα μια επιχειρηματική ιδέα η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί ενδεχομένως από εσάς, και θα αφορούσε δραστηριοποίηση σας στον πρωτογενή, δευτερογενή ή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Δεν τίθενται περιορισμοί σε θέματα χρηματοδότησης της επιχειρηματικής ιδέας. Αφού ολοκληρώσετε την διατύπωση της, η οποία δεν πρέπει να ξεπεράσει την μισή σελίδα, θα προχωρήσετε στην αξιολόγηση της με βάση:

8 (α) Τη διαδικασία των διαδοχικών πυλών (β) Την μέθοδο PEST ANALYSIS (political, economic, social, technological factors) Θέμα 2 (2 μονάδες) Σύμφωνα με την άποψη ενός νέου επιχειρηματία, όπως αυτή διατυπώνεται στο περιοδικό «Entrepreneur» (http://www.entrepreneur.com/magazine) «...Επιχειρηματικότητα είναι το να ζήσεις μερικά χρόνια από το ζωή σου με έναν τρόπο που η πλειονότητα των ανθρώπων δεν θα ήθελε, έτσι ώστε να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου όπως η ίδια πλειονότητα ονειρεύεται και δεν μπορεί...» Συμφωνείτε με την παραπάνω άποψη? Η ανάλυση και η επιχειρηματολογία θα πρέπει να βασιστεί στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας. Θέμα 3 (4 μονάδες) Στα πλαίσια της στρατηγικής μάρκετινγκ της επιχείρησης που έχετε δημιουργήσει αποφασίζετε να φτιάξετε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο στο οποίο θα αποτυπώνετε το mission statement, οι στόχοι της επιχείρησης σας καθώς τους λόγους που ο καταναλωτής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας. Να «σχεδιάσετε» το φυλλάδιο αναλύοντας όλα τα παραπάνω και ότι άλλο εσείς νομίζετε ότι θα πρέπει να περιέχετε στο συγκεκριμένο φυλλάδιο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Να απαντηθούν τρία από τα παρακάτω θέματα. Το πρώτο θέμα είναι υποχρεωτικό. 1. (α) Περιγράψτε την ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, εξηγώντας τις σημαντικότερες αλλαγές που παρουσιάστηκαν και τις αιτίες που τις προκάλεσαν, (β) «Η κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής δίνει ώθηση στον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, δημιουργούνται και προβλήματα που στο παρελθόν φάνηκε ότι συμβάλλουν ακόμη και σε μεγάλες διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Ακόμη και σήμερα, οι τράπεζες κατηγορούνται ότι με τις πολιτικές που ακολουθούν συμβάλλουν στις οικονομικές διαταραχές». Σχολιάστε. (βαθμοί 4) 2. «'Οταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, παρατηρείται ισόποση πτώση στις τιμές όλων των ομολογιών και αντιστρόφως». Σχολιάστε.

9 (βαθμοί 3) 3. Η τράπεζα Α αγόραζα σήμερα μία ομολογία στο άρτιο η οποία λήγει σε τρία χρόνια. Έχει ονομαστική αξία 100 και εκδοτικό επιτόκιο 8 % τα τοκομερίδια της οποίας καταβάλλονται κάθε εξάμηνο. Να βρεθεί η διάρκεια (duration) της ομολογίας και να εξηγηθεί η χρησιμότητα της. Στη συνέχεια δείξτε με ποιο τρόπο θα ενεργούσατε εάν ήσασταν ο/η treasurer του χαρτοφυλακίου συναλλαγών μίας τράπεζας και θέλατε να επωφεληθείτε λαμβάνοντας θέση σε αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος, στην περίπτωση που αναμένατε: (α) αύξηση των επιτοκίων και (β) μείωση των επιτοκίων. (βαθμοί 3) 4. Εάν ήσασταν ο/η treasurer μίας τράπεζας και αναμένατε αύξηση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο, με ποιο τρόπο θα ενεργούσατε για να εκμεταλλευτείτε την πρόβλεψη σας επιτυγχάνοντας σημαντικά κέρδη, αλλά περιορίζοντας ταυτόχρονα και τη ζημιά σας στην περίπτωση που δεν επαληθευόσασταν; (βαθμοί 3) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Να γραφούν δύο από τα παρακάτω θέματα: 1. Ποιες μορφές εξαγοράς εταιρειών υπάρχουν ως στάδιο επένδυσης ΕΚΥΚ; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Πως διαφοροποιείται η επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων εταιρικής συμμετοχής (private equity); 2. Τι είναι τα συν-ειδικευμένα πλεονεκτήματα και πως επηρεάζουν τη διαχείριση τεχνολογίας μιας επιχείρησης; 3. Πως σχετίζεται η «μυωπία της κεφαλαιαγοράς» με τα ΕΚΥΚ και πως σχετίζεται με την ανάπτυξη των μικρών νέων εταιρειών έντασης τεχνολογίας (NTBFs); ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ

10 Θέμα 1 ο : Τα Ελληνικά δημόσια οικονομικά κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θέμα 2 ο : Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην εμφάνιση του λιμού στην κατεχόμενη Ελλάδα το χειμώνα του 1941; Θέμα 3 ο : Η πετρελαϊκή κρίση των ετών και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι 1. Χαρακτηριστικά Β' Βιομηχανικής Επανάστασης. 2. Οι αλλαγές στη γεωργία σε εποχή εκβιομηχάνισης. 3. Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του σιδηροδρόμου στην οικονομική ανάπτυξη. 4. Β' αγροτική επανάσταση: χρονική διάρκεια, γεωγραφική περιοχή εκδήλωσης, καινοτομίες. 5. Η αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης από τους αγρότες. 6. Η Βρετανική πολιτική έναντι της γεωργίας το 19 ο αιώνα.

11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θέμα 1 (Υποχρεωτικό για όλους): 1. Απαντήστε στα παρακάτω: α) Τι ορίζει η έννοια της τεχνικής της Μικροδιδασκαλίας στη διδασκαλία των Οικονομικών, β) Ποιές οι βασικές αρχές της; γ) Ποιές οι φάσεις αυτής; 2. Αναπτύξτε κατά την κρίση σας α) Ποιός είναι ο ρόλος του καθορισμού αρχών και σταδίων ή φάσεων μίας εκπαιδευτικής πρακτικής [όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση της Μικροδιδασκαλίας] στη διαδικασία της μάθησης ενός γνωστικού αντικειμένου όπως των οικονομικών; Αναπτύξτε περιεκτικά το παραπάνω σε σχέση με την εκπαιδευτική αναγκαιότητα να καθορίζεται μία εκπαιδευτική τεχνική, β) Ποιά είναι η χρησιμότητα της τεχνικής της Μικροδώασκαλίας για τους εκπαιδευόμενους στις οικονομικές επιστήμες; [πλεονεκτήματα] γ) Ποιες παράμετροι καθορίζουν το είδος της επιλεγόμενης εκπαιδευτικής τεχνικής για τη διδασκαλία ενός μαθήματος/γνωστικού αντικειμένου; Θέμα 2 : 1.Απαντήστε : α) Ποιος ο ορισμός της μεθόδου 'Project', β) Ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου; γ) Ορίστε τις φάσεις/στάδια της μεθόδου κατά Frey [επτά στάδια] και ορίστε ποια είναι η διαφοροποίηση του Frey με άλλους παιδαγωγούς στον καθορισμό αυτών 2. Ποια τα μειονεκτήματα/προβλήματα της τεχνικής της 'συζήτησης'; Θέμα 3 : 1. Αναπτύξτε το 'ρόλο' του εκπαιδευτή κατά την εφαρμογή της μεθόδου 'project' μέσα από μια δημιουργική σύνθεση στην απάντηση σας του παραπάνω με την ανάγκη ικανοποίησης των βασικών στόχων της μεθόδου αυτής.

12 2. Ποια τα πλεονεκτήματα της ομάδας/ομαδικής εργασίας και ποιοι οι στόχοι της λειτουργίας των ομάδων; Θέμα 4 : 1 Αναφέρετε τα προβλήματα της ομαδικής εργασίας και απαντήστε αν αυτή η τεχνική μπορεί vu εφαρμόζεται για όλα τα είδη μάθησης 2. Κατά την κρίση σας, η επιλογή μίας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής για τη διδασκαλία των οικονομικών είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση για τη διαδικασία της μάθησης; Αναπτύξτε συνοπτικά. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Θέμα 1. Δίνεται η λογαριθμική εξίσωση: Δy t = Δy t Δx t-1-0.8(y t-1 -x t-1 )+0.2x t-1 (3.20) (2.35) (3.95) (2.63) (0.8) (1) που εκτιμήθηκε με OLS. Οι αριθμοί σε παρενθέσεις υποδηλώνουν στατιστικές «t». Οι μεταβλητές y και x υποδηλώνουν τους λογαρίθμους της Ιδιωτικής Κατανάλωσης σε σταθερές τιμές και του Ιδιωτικού Διαθέσιμου Εισοδήματος σε σταθερές τιμές (Α) Βρείτε την αντιστοιχία μεταξύ των συντελεστών μιας παλινδρόμησης της μορφής (1) και του υποδείγματος ADL(1,1) που αφορά τις μεταβλητές y και x; (Β) Αν γνωρίζουμε ότι οι μεταβλητές y και x είναι στάσιμες, μπορούμε να αποδεχθούμε με βάση τις εκτιμήσεις αυτές την υπόθεση ότι η μακροχρόνια ελαστικότητα του της κατανάλωσης ως προς το εισόδημα είναι 1 (Δικαιολογήστε; (Γ) Αν οι μεταβλητές y και x είναι αμφότερες Ι (1) προτείνετε και περιγράψετε με ποια μέθοδο θα διαπιστώσετε την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ κατανάλωσης και εισοδήματος; Θέμα 2. Η υπόθεση της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (ΡΡΡ) συνεπάγεται ως κατάσταση ισορροπίας τη μακροχρόνια σταθερότητα της πραγματικής ισοτιμίας. Έστω z t =e t - p t, όπου e και p οι λογάριθμοι της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι του μάρκου και του λόγου του δείκτη εγχώριων τιμών προς τον δείκτη τιμών της Γερμανίας για τη περίοδο 1950:1-1987:1 με βάση τριμηνιαία στοιχεία. Για το εν λόγω δείγμα έγιναν οι εξής έλεγχοι τύπου Dickey - Fuller Μεταβλητ ή Μεταβλητ ή et -0.87(4) Δe t -3.34(0) Pt 0.99(0) -4.48(0)

13 -1.18(2) Δ* -3.93(1) Όπου tcj είναι η στατιστική ελέγχου τύπο student για την Η 0 :ρ=0 στην παλινδρόμηση Δχ^θ+ρχ^^^ η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει και την εξαρτημένη μεταβλητή με χρονικές υστερήσεις. Οι αριθμοί σε παρενθέσεις υποδηλώνουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής. Σε τι συμπεράσματα καταλήγετε ως προς την υπό διερύνση υπόθεση με βάση τα αποτελέσματα αυτά. Για ποιο λόγο περιλαμβάνονται εξαρτημένη μεταβλητή με χρονικές υστερήσεις και με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε ο αριθμός τους; (Εξηγείστε) ΘΕΜΑ 1 ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρήσετε μια οικονομία στην οποία λαμβάνει χώρα ανταλλαγή και παραγωγή. Υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι,δύο αγαθά και δύο παραγωγικοί συντελεστές. Με την υπόθεση ότι ο οικονομικός θεσμός που επικρατεί (παντού)στην οικονομία είναι ο πλήρης ανταγωνισμός, πως θα κατανεμηθούν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ της παραγωγής των δύο αγαθών, ποια θα είναι η μέγιστη ποσότητα παραγωγής τους και πως θα κατανεμηθεί αυτή μεταξύ των δύο καταναλωτών; ΘΕΜΑ 2 Να αναλυθεί η έννοια της καμπύλης μετασχηματισμού. Τι είναι ο οριακός λόγος μετασχηματισμού και που χρησιμοποιείται στην Οικονομική Ανάλυση; ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.«Η συνεχής διολίσθηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, επιδρά κατ' αρχήν θετικά στο ευρωπαϊκό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Βαθμιαία, καθώς ο χρόνος περνάει, η

14 επίδραση αυτή γίνεται αρνητική.» Συμφωνείτε, ή, όχι και γιατί; 2 βαθμοί 2.Το «δίδυμο» έλλειμμα εμφανίζεται όταν το δημοσιονομικό έλλειμμα συνοδεύεται από έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Αναλύστε με βάση τη μακροοικονομική λογιστική. 2 βαθμοί 3. Έστω, R, το επιτόκιο στην αγορά του ευρώ είναι R = 4,5% και το επιτόκιο στην αγορά δολαρίων R $ = 2%. Να υπολογίσετε, με τη βοήθεια της συνθήκης εξίσωσης των αποδόσεων των τοκοφόρων τίτλων, το προσδοκώμενο ποσοστό μεταβολής του ευρώ. 2 βαθμοί 4. Να υπολογίσετε το πραγματικό αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης σε ευρώ, μίας κατάθεσης δολαρίων για 1 έτος με επιτόκιο 5%, πληθωρισμό στην ευρωζώνη 3%, και συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ που αναμένεται να πέσει από 1,60 σε 1,52. 2 βαθμοί 5. α. Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι οικονομίες χωρών που αποτελούν μία άριστη νομισματική περιοχή; β. Σε ποιες περιπτώσεις συμφέρει μία χώρα να γίνει μέλος μίας νομισματικής ένωσης; 2 βαθμοί 6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει να μεταβάλλει την νομισματική της πολιτική, εξαγγέλλοντας μόνιμη αύξηση της προσφοράς ευρώ. Αναλύστε τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, στο πραγματικό προϊόν, στην απασχόληση, στο επιτόκιο και στο επίπεδο τιμών της ευρωζώνης. Συνοδεύσατε την ανάλυση σας με διαγραμματική απεικόνιση. 3 βαθμοί 7. Σύμφωνα με την ισοδυναμία των αποδόσεων των τοκοφόρων τίτλων, η αύξηση του επιτοκίου σε μία οικονομία οδηγεί σε ανατίμηση του νομίσματος της. Σύμφωνα με τη νομισματική προσέγγιση, η αύξηση του επιτοκίου προκαλεί υποτίμηση του νομίσματος της χώρας. Εξηγείστε. 3 βαθμοί 8. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την ισοτιμία μακροχρόνια 1 βαθμός

15 ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Θέμα 1 : Αναφέρατε τις βασικές υποθέσεις του υποδείγματος του Harrod. Εξηγήστε τη διάκριση μεταξύ του πραγματικού και του επιθυμητού ρυθμού μεγέθυνσης. Υπολογίστε τον επιθυμητό ρυθμό μεγέθυνσης του προϊόντος και δείξτε ότι στη μεγέθυνση σταθερής κατάστασης όλες οι μεταβλητές του υποδείγματος αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό Θέμα 2 : Δείξτε πώς προκύπτει η θεμελιώδης εξίσωση του υποδείγματος του Solow στην περίπτωση που έχουμε τεχνική πρόοδο με σταθερό ρυθμό g και περιγράψτε το νόημα της. Αποδείξτε ότι η ισορροπία (σταθερή κατάσταση) είναι ευσταθής. Δείξτε ποιος είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης των παρακάτω μεταβλητών στην ισορροπία: απόθεμα κεφαλαίου, προϊόν, κατανάλωση, επένδυση, αποταμίευση, ένταση κεφαλαίου, παραγωγικότητα της εργασίας. Πώς θα μεταβληθεί η ισορροπία εάν αυξηθεί η μέση και οριακή ροπή προς αποταμίευση; Θέμα 3 : Περιγράψτε το δεύτερο πρόβλημα του Harrod (το σχετιζόμενο με την ευστάθεια του επιθυμητού ρυθμού μεγέθυνσης). Εμφανίζεται ή όχι κάποιο παρόμοιο πρόβλημα στο υπόδειγμα του Solow και γιατί; Αξιολογήστε την αντιμετώπιση εκ μέρους του Solow του προβλήματος αυτού. Θέμα 4 : Περιγράψτε την έννοια, και τις διάφορες μορφές της αυξάνουσας τους συντελεστές τεχνικής προόδου, καθώς και την ταξινόμηση της τεχνικής προόδου κατά Hicks και κατά Harrod. Δείξτε τι πρέπει να ισχύει έτσι ώστε η ουδετερότητα κατά Hicks και η ουδετερότητα κατά Harrod να είναι ισοδύναμες. Θέμα 5 : Εξηγήστε ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ του υποδείγματος του Solow και των υποδειγμάτων ενδογενούς μεγέθυνσης. Επιλέξτε και αναπτύξτε ένα από τα παρακάτω υποδείγματα: το υπόδειγμα των παραπροϊόντων της γνώσης (knowledge spillovers), το υπόδειγμα του ανθρωπίνου κεφαλαίου και το υπόδειγμα έρευνας και ανάπτυξης. Απαντήστε σε τρεις από τις παραπάνω ερωτήσεις.

16 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Επιλέγετε 4 από τα 5 θέματα του Μέρους Α και να απαντήσετε στην ερώτηση του Μέρους Β. Προτείνεται να αναθέσετε περίπου λεπτά για την κάθε άσκηση του Μέρους Λ και περίπου 20 λεπτά για την ερώτηση του Μέρους Β. Συνολική διάρκεια: 2 ώρες. Μέρος Α (Να επιλέξετε 4 από τα 5 θέματα) Θέμα 1 (20%) α) Για το παίγνιο που δίνεται παρακάτω, να βρείτε όλες τις ισορροπίες Nash, καθώς και τις εξελικτικές ισορροπίες, υποθέτοντας ότι ο πληθυσμός είναι ομοιογενής. (10%) Σ1 Σ2 Σ1 0,0 4,1 Σ2 1,4 2,2 βγγστοι ότι. στην εξελικτική εκδοχή του παιγνίου, ο πληθυσμός είναι χωρισμένος σε άνδρες και γυναίκες. Σε κάθε περίοδο, το παίγνιο παίζεται μεταξύ ενός άνδρα από τον πρώτο υποπληθυσμό και μιας γυναίκας από το δεύτερο υποπληθυσμό. Να βρείτε τις εξελικτικές ισορροπίες στη νέα αυτή εκδοχή του παιγνίου και να τις συγκρίνετε με αυτές που βρήκατε στο (α). (10%) Θέμα 2 (20%) Δύο παίκτες παίζουν το παρακάτω παίγνιο τουλάχιστον μία φορά. ενώ από τη στιγμή που θα τελειώσει ένας γύρος, οι παίκτες ξαναπαίζουν το ίδιο παίγνιο με πιθανότητα ρ. Σ1 Σ2 Σ1 1,1 3,0 Σ2 0,1 2,2 Έστω η διαχρονική στρατηγική «Α» σύμφωνα με την οποία ένας παίκτης επιλέγει πάντα ΣΙ. η διαχρονική στρατηγικέ] «Β» σύιμφωνα με την οποία ένας παίκτης παίζει εναλλάξ ΣΙ και Σ2 ξεκινώντας στον πρώτο γύρο με ΣΙ. και η διαχρονική στρατηγική «Γ» σύμφωνα με την οποία ένας παίκτης επιλέγει Σ2 στον πρώτο γύρο. ενώ σε κάθε επόμενο γύρο />1 επιλέγει ό. τι επέλεξε ο συμπαίκτης του στο /-Ι. Να υπολογίσετε για ποιες τιμές του ρ η «Γ» είναι καλύτερη απάντηση στον εαυτό της από ο.τ; οι απαντήσεις <<Α>> και «Β» απέναντι στη «Γ». Θέμα 3 (20%) Τρεις εταιρείες, η 1 η 2 και η 3. παράγουν το ίδιο προϊόν, η ζήτηση του οποίοι) δίνεται από τη

17 συνάρτηση ρ=\ 0)0-Ο. όπου/) είναι η ί κοινή) τιμή και Ο είναι το άθροισμα της παραγωγής των τρκύν εταιρειών (Q=Q\~-Q-+0\). Υποθέστε ότι το κόστος ανά μονάδα προϊόντος είναι το ίδιο και για τις τρεις εταιρείες και ίσο με 10. Να βρείτε τα ρ και Ο για τις παρακάτοι περιπτώσεις: α.) Οι εταιρείες επιλέγουν τις ποσότητες που θα παράγουν (δηλ. τα Q\. (J: και (?ζ) την ίδια στιγμή και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. αφήνοντας την τιμή να όιαμορφιοθεί από την αγορά. (10%) β) Ι-Ι εταιρεία 1 επιλέγει την ποσότητα Ο; στη χρονική περίοδο t=\. η εταιρεία 2 επιλέγει την ποσότητα 6> ; στη χρονική περίοδο t-z και η εταιρεία 3 επιλέγει την ποσότητα 0-. στη χρονική περίοδο /=%υ ί 10%) Θέμα 4 (20%) Δύο παίκτες Α και Β με συναρτήσεις ωφέλειας u A (x)=\+2x hi και u B (x)=x 1n ' καλούνται να μοιράσουν μια πίτα μεγέθους 1. όπου χ είναι το μερίδιο του παίκτη από τη διαπραγμάτευση. α) Χωρίς να κάνετε καμιά μεγιστοποίηση, να βρείτε τη λύση Nash σε αυτό το διαπραγματευτικό πρόβλημα. (5%) β) Αν ο παίκτης Α αντικατασταθεί από τον παίκτη Γ για τον οποίο!ί Γ (.ν)=χ' 2. ποιος από τους δύο παίκτες Β και Γ θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας; (5%) γ) Πώς θα αλλάξει η λύση που βρήκατε στο (α) αν υποθέσουμε ότι ισχύει ένας νόμος που απαγορεύει σε οποιονδήποτε παίκτη να λάβει μερίδιο μεγαλύτερο του 60%; (5%) δ) Πώς θα αλλάξει η λύση που βρήκατε στο (α) αν υποθέσουμε ότι ισχύει ένας νόμος που ορίζει ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας ο παίκτης Β θα λάβει το 20% της πίτας; (5%) Θέμα 5 (20%) Δίνεται το ακόλουθο δυναμικό παίγνιο, όπου σε κάθε χρονική περίοδο ο παίκτης που καλείται να παίξει μπορεί να επιλέξει τη στρατηγική «κάτω» ή τη στρατηγική «δεξιά»: Α Β Α ( )

18 Θέματα Εξεταστικής Περιόδου: Ιουνίου - Ιουλίου (1-0) (0.1000) ( ) α) Να βρείτε την Υποπαιγνιακά Τέλεια Ισορροπία Nash. (5%) β) Έστω ότι. πριν την εκκίνηση του παιγνίου, ο παίκτης Β δεν είναι βέβαιος για την ορθολογικότητα του Α: πιο συγκεκριμένα, ο Β πιστεύει είτε ότι ο Α είναι παίκτης που παίζει πάντοτε «δεξιά», είτε ότι ο Α είναι ορθολογικός, με πιθανότητες ρ και ] ρ αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της διαδοχικής ισορροπίας του τροποποιημένου αυιού παίγνίου. ποια είναι η ελάχιστη τιμή του ρ για την οποία ο Β επιλέγει «δεξιά» εφόσον κληθεί να παίξει: (1 5%) Μέρος Β (20%) Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η Θεω ρ ία Παιγνίων προτείνει αποτελέσματα που δε συμφωνούν με τις πραγματικές συμπεριφορές τω\' ανθρώπων. έτσι όπως αυτές καταγράφονται είτε μέσα από την καθημερινότητα τους, είτε μέσα από σχετικά εργαστηριακά πειράματα. Πώς θα εξηγούσατε και πώς θα σχολιάζατε αυτή την ασυμβατότητα; (Περιορίστε την απάντηση σας σε 1 σελίδα). MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Δώστε την έννοια του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικού Μάρκετινγκ (10 σειρές) 2) Μάρκετινγκ και πώληση είναι το ίδιο; (8 σειρές) 3) Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και τα προβλήματα που δημιουργούνται εξ αυτών στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (25 σειρές) 4) Τι εννοούμε λέγοντας «εργαλεία» του Μάρκετινγκ και ποια είναι αυτά (10 σειρές) 5) Τι δυνατότητες «προσφέρει» το Μάρκετινγκ στις Τράπεζες (10 σειρές) 6) Τι θέλουν οι πελάτες από την Τράπεζα τους (15 σειρές) 7) Παραθέστε τις πολιτικές τιμολόγησης που μπορούν να ακολουθήσουν οι Τράπεζες (15σειρές)

19 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Θέμα 1 (20 μονάδες) α) Με την χρήση διαφορικών υπολογίσατε προσεγγιστικά τις ακόλουθες ποσότητες ( ) 5 β) Αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 10%, ποια από τις παρούσες αξίες των δύο παρακάτω χρηματοροών έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα ως προς το επιτόκιο 180 ΕΥΡΩ σε ένα χρόνο από τώρα 100 ΕΥΡΩ τώρα και 95 ΕΥΡΩ σε δύο χρόνια από τώρα (13) (7) Θέμα 2 (20 μονάδες) α) Να αποδειχθεί ότι A-B=(AUB)-B και (Α-Β) Β=0 ) (8 β)έστω πεπλεγμένη συνάρτηση με τύπο ημ(χy)=χ y. Υπολογίσατε την y'. (12) Θέμα 3 (25 μονάδες) α) Μια επιχείρηση ειδικεύεται στο να σχεδιάζει T-shirts. To συνολικό καθημερινό κόστος της επιχείρησης για επίπεδο παραγωγής x T-shirts είναι C(x)=25+4x 2 0) 1. Σε ποιο επίπεδο παραγωγής χ το κόστος θα είναι 225; 2. Αν το επίπεδο παραγωγής είναι στα 40 T-shirts πόσο θα αυξηθεί το κόστος αν η παραγωγή αυξηθεί στα 50 T-shirts; 3. Βρεθεί η ποσότητα χ όπου το μέσο κόστος ισούται με το οριακό κόστος. (1 β) Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης D=11 - θρ και η συνάρτηση προσφοράς S=10+2p. Έστω ρ* το σημείο ισορροπίας. Μελετήσατε τη συμπεριφορά της συνάρτησης

20 εσόδων R(p*) για τις διάφορες τιμές του θ. (15) Θέμα 4 (25 μονάδες) α) Κάθε εβδομάδα 1200 επιβάτες χρησιμοποιούν το τρένο αν το εισιτήριο είναι 20 ΕΥΡΩ. Κάθε μείωση του εισιτηρίου κατά 2 ΕΥΡΩ αυξάνει τους πελάτες κατά 100. Ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου που μεγιστοποιεί τα έσοδα; (συνάρτηση ζήτησης γραμμική) (10) β) Να υπολογιστεί το αόριστο ολοκλήρωμα της συνάρτησης με τύπο (15) χ e x (x + 3)(x 2 -l) l-e x Θέμα 5 (25 μονάδες) α) Να αναπτυχθεί σε σειρά Taylor η συνάρτηση χ χ μέχρι και τον όρο (χ-1) 2 (8) β) Να βρεθεί ο αριθμός "α" ώστε να ικανοποιείται η εξίσωση 0 - α x dx = 0 συν(x)e -x dx (17) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΘΕΜΑ 1ο: Εξετάστε αν οι πιο κάτω πίνακες είναι όμοιοι: 2 ¼ 0-1/ και /2

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ SOS & ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ www.dap papei.gr 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Τι θα γράψω: Στις εξετάσεις τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις και ασκήσεις (κυρίως ασκήσεις) όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε µια τέτοια καµπύλη µόνο µε βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα