Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική Επιστήµονας -Νοµικός Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2009 Αρ. πρωτ.: 4021 ΠΡΟΣ: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Λ. Συγγρού Νέα Σµύρνη 2. κ. ***** ******** ********** ********** 3.κ. ********* ******* *********** ********* 4.κ. ******** ******* ********** ********* 5. κ. ******** ********* ******** ******** Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν των από **.**.2008, **.**.2008 και **.**.2008 αναφορών των κ.κ. ****** ********, ********* ********, ******** ***** και ******** ********* (αριθµ. πρωτ.

2 2 εισερχ. ****Α/**.**.2008, ****Α/**.**.2008, ****Α/**.**.2008, ****Α/**.**.2008 αντίστοιχα), σας αποστέλλουµε την παρούσα, για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των φακέλων των υπό κρίση διαφορών και µετά την συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής την **.**.2009, και η οποία απέβη άκαρπη, καθώς και από τα µεταγενέστερα της προσπάθειας επίτευξης συµβιβασµού προσκοµισθέντα στοιχεία, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε τις αναφορές των κ.κ. ****** ********, ********* ********, ******** ***** και ******** ********* στις οποίες δόθηκαν αριθµ. πρωτ ****A/**.**.2008, ****Α/**.**.2008, ****Α/**.**.2008 και ****Α/**.**.2008 αντίστοιχα. Στις ως άνω έγγραφες αναφορές τους, οι καταναλωτές καταγγέλλουν την ασφαλιστική εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για µη προσήκουσα καταβολή σε αυτούς κατά τη συνταξιοδότησή τους της προβλεπόµενης παροχής από το υπ αριθµόν ***********/**.**.1984 οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου (Deposit Administration Fund). Ειδικότερα, µεταξύ της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού ********* ******** *** ******* (*********** 1, στο εξής «ο Συµβαλλόµενος Σύλλογος») έχει συναφθεί το υπ αριθµόν ***********/**.**.1984 οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο λογαριασµού διαχείρισης κεφαλαίου, αναπόσπαστο µέρος του οποίου αποτελεί ο Γενικός Κανονισµός του Προγράµµατος Προνοίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο λογαριασµός τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές του Συµβαλλοµένου Συλλόγου. Ο Συµβαλλόµενος Σύλλογος δίνει το δικαίωµα στην εταιρία να αποσύρει από το Λογαριασµό ιαχείρισης Κεφαλαίου τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή των προβλεποµένων παροχών. Η εφάπαξ παροχή που πρέπει να καταβληθεί κατά τη συνταξιοδότηση των µελών του Συµβαλλοµένου Συλλόγου, σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, υπολογίζεται βάσει του συντάξιµου µηνιαίου µισθού του ασφαλισµένου. Τη σχετική υποχρέωση να ενηµερώσει την εταιρία σχετικά µε το δικαίωµα παροχής του εκάστοτε ασφαλισµένου έχει ο Συµβαλλόµενος Σύλλογος. Οι καταναλωτές αναφέρουν ότι η ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε σε αυτούς µικρότερα ποσά σε σχέση µε τις προβλεπόµενες από το ασφαλιστήριο παροχές κατόπιν σχετικών δηλώσεων του Συλλόγου περί του ύψους του µέσου µηνιαίου µισθού τους του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν τη συνταξιοδότησή τους. 1 Ήδη από το 1999 έχει γίνει ενοποίηση του εν λόγω Συλλόγου µε τον Σύλλογο Υπαλλήλων *** (*******) και τον Σύλλογο *********** Επιστηµόνων *** (*********) σε ενιαίο επαγγελµατικόεργασιακό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Εργαζοµένων ********* ******** *** *******» («**********»). Σύµφωνα δε µε το άρθρο 16 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ) περιπτ. (Ζ) του Καταστατικού του ενιαίου πλέον Συλλόγου «**********»: «Τα µέλη του Συλλόγου στην όποια περίπτωση ύπαρξης νέου καθεστώτος Οµαδικής Ασφάλισης θα δικαιούνται και θα λαµβάνουν τουλάχιστον τα ποσά που θα ελάµβαναν από τους προηγούµενους λογαριασµούς των επιµέρους Συλλόγων τους».

3 3 Με τα υπ αριθµ. πρωτ. Β/****/**.**.2008, Β/****/**.**.2008, Β/****/**.**.2008 και Β/****/**.**.2008 έγγραφά του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόµενη ασφαλιστική εταιρία τις παραπάνω αναφορές και ζήτησε να εκτεθούν εγγράφως οι απόψεις της. Επί των ανωτέρω εγγράφων, η εταιρία απέστειλε τις υπ αριθµ. πρωτ. εισερχοµένου Β/****/**.**.2008, Β/****/**.**.2008, Β/****/**.**.2008 και Β/****/**.**.2008 απαντητικές επιστολές της, καθώς και τα επισυναπτόµενα σε αυτές έγγραφα. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, η εταιρία µε τις ως άνω επιστολές της αναφέρει ότι «συντάξιµος µηνιαίος µισθός είναι ο µέσος µηνιαίος µισθός του τελευταίου 12µήνου πριν από τη συνταξιοδότηση» και ότι «ο µηνιαίος µισθός είναι ο συνολικός µηνιαίος ακαθάριστος µισθός που δηλώνει κάθε φορά ο συµβαλλόµενος (Σύλλογος) στην εταιρία». Αναφέρει δε, ότι δεν προέβη αυθαίρετα στον υπολογισµό του ασφαλίσµατος που κατέβαλε στους ασφαλισµένους δικαιούχους της παροχής, αλλά ότι ο υπολογισµός έγινε βάσει του µέσου µηνιαίου µισθού του τελευταίου 12µήνου πριν από την συνταξιοδότηση του εκάστοτε ασφαλισµένου, όπως αυτός δηλώθηκε από τον Συµβαλλόµενο Σύλλογο. Στις απαντήσεις της η εταιρία επισυνάπτει την υπ αριθµ. ***********/**.**.1997 πρόσθετη πράξη, που εκδόθηκε κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων του Συµβαλλόµενου Συλλόγου, που γνωστοποιήθηκαν στην εταιρία µέσω επιστολών του τελευταίου και µε την οποία τροποποιείται ο Γενικός Κανονισµός Προγράµµατος Προνοίας µε αναδροµική ισχύ της τροποποίησης από Συγκεκριµένα, αφενός τροποποιήθηκαν τα ποσοστά των οφειλόµενων εφάπαξ ενισχύσεων ανάλογα µε τα συµπληρωµένα χρόνια ταµειακής ενηµερότητας, αφετέρου τέθηκε µε ειδική µνεία για συγκεκριµένη χρονική περίοδο ως «πλαφόν» στο ύψος του µέσου µηνιαίου µισθού του τελευταίου 12µήνου πριν από τη συνταξιοδότηση (επί του οποίου υπολογίζεται η καταβαλλόµενη ενίσχυση) το ποσό των δρχ. (ήτοι 1.584,74 ) για τα εξερχόµενα µέλη από έως Ο εκ των αναφερόντων προς την Αρχή κ. *********, ήδη, τόσο προτού ακόµα θεµελιώσει δικαίωµα στην επίµαχη ασφαλιστική παροχή λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης 2 (η οποία έλαβε χώρα από την **.**.2008), όσο και µεταγενέστερα της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης (συνταξιοδότηση) 3, εγγράφως ενηµέρωσε την ασφαλιστική εταιρία ότι το ύψος του µέσου µηνιαίου µισθού του τελευταίου 12µήνου πριν από τη συνταξιοδότησή του ανέρχεται στο ποσό των 6.246,81 και ότι το ποσό των 1.584,74 ως µέσου µηνιαίου συντάξιµου µισθού επί του οποίου υπολογίστηκε το ποσό της παροχής που τελικά του καταβλήθηκε 2 Βλ. το υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. Β/****/**.**.2008 κοινοποιούµενο στο Συνήγορο του Καταναλωτή έγγραφο Εξώδικης Πρόσκλησης ήλωσης Επιφύλαξης ικαιωµάτων απευθυνόµενο προς την Προϊσταµένη Υποδιεύθυνσης Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της ασφαλιστικής εταιρίας µε συνηµµένη, κατά δήλωση του αναφέροντος, Επίσηµη Κατάσταση Μέσου Όρου Ετήσιων Αποδοχών του εργοδότη ******* πριν από τη συνταξιοδότηση, από την οποία προκύπτει ως µέσος µηνιαίος µισθός του τελευταίου 12µήνου πριν τη συνταξιοδότησή του, πάντα κατά δήλωσή του, το ποσό των 6.246,81. 3 Βλ. το υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. Β/***/**.**.2009 κοινοποιούµενο στο Συνήγορο του Καταναλωτή από **.**.2009 έγγραφο απευθυνόµενο προς την Προϊσταµένη Υποδιεύθυνσης Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της ασφαλιστικής εταιρίας και κοινοποιούµενο και προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Αναπληρωτή ιευθύνοντα Σύµβουλο και τη ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της ασφαλιστικής εταιρίας.

4 4 (συνολικά 3.920,01 ) είναι ανακριβές 4. Καλούσε δε την ασφαλιστική εταιρία 5, όπως σε εφαρµογή του υπ αριθµ. 5 2 άρθρου των Γενικών Όρων του Συµβολαίου Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου ασκήσει το εκ της συµβάσεως δικαίωµά της να απαιτήσει αποδείξεις για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών, που περιέχονται στην γνωστοποίηση από τον Συµβαλλόµενο Σύλλογο προς την εταιρία του δικαιώµατος παροχής του δικαιούχου και των πληροφοριών που απαιτούνται για την καταβολή της. Κατόπιν, µε τα υπ αριθµ. πρωτ. Β/***/**.**.2009, Β/***/**.**.2009, Β/***/**.**.2009 και Β/***/**.**.2009 έγγραφα του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στις ** *********** 2009, ηµέρα ***** και ώρα π.µ. στα γραφεία της Αρχής. Κρίθηκε δε, επιπλέον, σκόπιµη, λόγω της ιδιάζουσας φύσεως της υπόθεσης, παρόλο που δεν έχει την ιδιότητα του ασφαλισµένου, η παρουσία του αντισυµβαλλόµενου της ασφαλιστικής εταιρίας Συλλόγου Εργαζοµένων ******, νοµίµως εκπροσωπούµενου, προς τον οποίο απευθύνθηκε επίσης σχετική πρόσκληση. Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, η εταιρία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της κ. ********* ***************, ενώ παρέστη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων *** ********* ******** *** *******, κ. ************ **********, ο οποίος παρείχε διευκρινίσεις σχετικά µε την εν θέµατι υπόθεση. Μετά την ανταλλαγή απόψεων, υπεγράφησαν µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών τα µε αρ. πρωτ. Β/****/**.**.2009, Β/****/**.**.2009, Β/****/**.**.2009 και Β/****/**.**.2009 πρακτικά συνάντησης για την επίτευξη συµβιβασµού, µε τα οποία βεβαιούται ότι η συνάντηση απέβη άκαρπη. Σε συνέχεια των ανωτέρω πρακτικών, ο κ. ********* κοινοποίησε στην Αρχή το µε α.π. εισερχοµένου Β/****/**.**.2009 έγγραφό του προς την αναφερόµενη εταιρία, µε το οποίο γνωστοποιεί στην εταιρία το ακριβές ποσό, στο οποίο ανερχόταν ο µέσος µηνιαίος µισθός του κατά το τελευταίο έτος πριν τη συνταξιοδότησή του, όπως αυτός προκύπτει από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση εργοδότη. Με το ανωτέρω έγγραφο ζητάει παράλληλα από αυτήν να προβεί σε διόρθωση της ανακριβούς πληροφορίας που είχε παράσχει ο αντισυµβαλλόµενος Σύλλογος Εργαζοµένων ****** εφαρµόζοντας τον υπ αριθµ όρο των Γενικών Όρων του Συµβολαίου Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου. Ειδικότερα, ο Συµβαλλόµενος Σύλλογος είχε δηλώσει προς την εταιρία µε το υπ αριθµ. πρωτ. **/**.**.2008 έγγραφό του ότι το ύψος του µέσου µηνιαίου µισθού του τελευταίου 12µήνου του κ. ******** πριν τη συνταξιοδότησή του ανερχόταν σε 1.584,74, αντί του ποσού των 5.959,65 που πραγµατικά ελάµβανε, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση εργοδότη. Ο Σύλλογος δηλώνει ως µέσο µηνιαίο µισθό το ανωτέρω ποσό, εφαρµόζοντας, όπως προέκυψε, τα προβλεπόµενα στην υπ αριθµ. ***********/**.**.1997 πρόσθετη πράξη, µε την 4 Βλ. το υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. Β/****/**.**.2009 απευθυνόµενο στο Συνήγορο του Καταναλωτή από **.**.2009 έγγραφο κοινοποιούµενο προς την ασφαλιστική εταιρία. 5 Βλ. το υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. Β/***/**.**.2009 κοινοποιούµενο στο Συνήγορο του Καταναλωτή από **.**.2009 έγγραφο απευθυνόµενο προς την Προϊσταµένη Υποδιεύθυνσης Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της ασφαλιστικής εταιρίας και κοινοποιούµενο και προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Αναπληρωτή ιευθύνοντα Σύµβουλο και τη ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της ασφαλιστικής εταιρίας.

5 5 οποία τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισµός Προνοίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του συµβολαίου. Με την ανωτέρω πρόσθετη πράξη, µεταξύ άλλων, ορίστηκε «πλαφόν» στο ύψος του µέσου µηνιαίου µισθού δρχ. (ήτοι 1.584,84 ) για τα εξερχόµενα µέλη από έως Σε διάστηµα µεταγενέστερο της άκαρπης συνάντησης για συµβιβαστική επίλυση της ανακύψασας διαφοράς στα γραφεία της Αρχής, ο κ. ********* κάλεσε 6 την ασφαλιστική εταιρία, όπως σε εφαρµογή του άρθρου 10 3 των Γενικών Όρων του Συµβολαίου Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου 7, προβεί σε διόρθωση του ποσού του οφειλόµενου ασφαλίσµατος (παροχής) µε βάση υπολογισµού τον πραγµατικό µέσο µηνιαίο µισθό του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν από την συνταξιοδότησή του (κατά τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του αντιστοιχεί σε 6.276,61 αντί σε 6.246,81 ) και όχι το ποσό των 1.584,74, όπως είχε δηλωθεί προς την εταιρία µε το υπ αριθµ. πρωτ. ***/**.**.2008 έγγραφο του Συλλόγου. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Από τις διατάξεις των αρ. 1 1 και 2 και 5 2 εδ. β' του Ν. 2496/1997, όπως ισχύει, που αφορά «την ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» συνάγεται ότι µε την ασφαλιστική σύµβαση ο συµβαλλόµενος ασφαλιστής αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει έναντι ασφαλίστρου στο συµβαλλόµενο λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτο το ασφάλισµα, δηλαδή την αποζηµίωση έως το τυχόν συµφωνηµένο ανώτατο όριο (ασφαλιστικό ποσό), όταν επέλθει ο ζηµιογόνος κίνδυνος από τον οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστικός κίνδυνος ή ασφαλιστική περίπτωση), κατά την τυχόν συµφωνηµένη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι στη διάταξη του αρ. 1 1 του ίδιου νόµου χρησιµοποιείται ο διεθνώς δόκιµος όρος «λήπτης της ασφάλισης» αντί του όρου «ασφαλισµένος» που χρησιµοποιεί ο ΕµπΝ, αφού το πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον ασφαλιστή µπορεί να µην είναι ο ίδιος ασφαλισµένος. Ειδικότερα, στην ασφάλιση προσώπων ένα ασφαλιστήριο µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα φυσικά πρόσωπα, η διάρκεια ή τα συµβάντα της ζωής των οποίων έχουν συνδεθεί συµβατικά µε την υποχρέωση του ασφαλιστή για ασφάλισµα. Στην περίπτωση αυτή έχουµε να κάνουµε µε περισσότερους ασφαλισµένους σε µια ασφάλιση προσώπων, µε την οποία ιδρύονται περισσότερες ασφαλιστικές σχέσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν απέναντι στον ασφαλιστή ένας αντισυµβαλλόµενος και πολλοί ασφαλισµένοι, οι οποίοι κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις υπόκεινται στους ίδιους κινδύνους. Το είδος αυτό ονοµάζουµε οµαδική ασφάλιση, θεσµό των συναλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη και υπό διαµόρφωση, για τον οποίο ο νόµος δεν δίδει ειδικά την έννοια του όρου, αλλά µόνον αποσπασµατικά στο αρ ν.2496/1997, όπου γίνεται λόγος για την εξαγορά της ασφάλισης επί οµαδικής ασφάλισης ζωής. Η οµαδική ασφάλιση, η οποία µπορεί να 6 Βλ. τα υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. Β/****/**.**.2009 και Β/****/**.**.2009 κοινοποιούµενα στο Συνήγορο του Καταναλωτή από **.**.2009 και **.**.2009 έγγραφα απευθυνόµενα προς την ιεύθυνση Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της ασφαλιστικής εταιρίας και προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής. 7 Σύµφωνα µε το άρθρο 10 3 των Γενικών Όρων του Συµβολαίου Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου: «(...)10.3 Κάθε πληροφορία σχετική µε ασφαλισµένο, η οποία, κατά τη χρονική περίοδο της ασφάλισης ή της αποχώρησης, αποκαλυφθεί ανακριβής, θα διορθωθεί για τον καθορισµό των δικαιωµάτων του ασφαλισµένου. Η Εταιρία θα διορθώσει στη συνέχεια τον υπολογισµό της αξίας των παροχών σε βάρος του κεφαλαίου.»

6 6 αφορά και το προσωπικό µιας επιχείρησης ή κάποια άλλη κατηγορία ανθρώπων αποτελεί γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου, που διέπεται από τα αρ. 410 επ. ΑΚ, καθ ό µέρος δεν τροποποιούνται από ειδικές διατάξεις του ν. 2496/1997. Σε αυτή µετέχουν κατά κανόνα τρία πρόσωπα, ο ασφαλιστής, ο ασφαλισµένος και ο λήπτης της ασφάλισης (αντισυµβαλλόµενος), ο οποίος µπορεί να συνάψει ασφάλιση για λογαριασµό άλλου (του ασφαλισµένου), που είτε κατονοµάζεται είτε δεν κατονοµάζεται στη σύµβαση (αρ. 9 1 Ν. 2496/1997). Αυτός δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος του ασφαλισµένου, αφού εδώ έχουµε ειδική ρύθµιση, διάφορη της αντιπροσωπείας του ΑΚ, αλλά στο όνοµά του, γι αυτό και στο πρόσωπό του κρίνεται η ικανότητα δικαιοπραξίας, ο δόλος, η πλάνη, η συµφωνία µε τον ασφαλιστή, ενώ βαρύνεται παράλληλα µε τα διάφορα καθήκοντα, όπως το καθήκον πληρωµής ασφαλίστρου, το καθήκον αποφυγής ή µείωσης της ζηµίας κ.λπ. (π.ρ.β. αρ. 9 2 εδ. α' Ν. 2496/97) 8. Ο ασφαλισµένος δεν είναι µεν αντισυµβαλλόµενος του ασφαλιστή, αλλά είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσµατος, το πρόσωπο δηλαδή που ορίστηκε στην ασφαλιστική σύµβαση ότι πλήττεται από την πραγµατοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο προσδιορισµός του ως άνω δικαιούχου έχει σηµασία, γιατί µόνον αυτός νοµιµοποιείται να ζητήσει την πληρωµή του ασφαλίσµατος και να ασκήσει τη σχετική αγωγή κατά του ασφαλιστή 9. ηλαδή, η οµαδική ασφάλιση είναι γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου (ΑΚ 411 επ.), υπό την έννοια ότι µε την κατάρτιση της σύµβασης ο τρίτος δικαιούχος του ασφαλίσµατος αποκτά άµεσο, ίδιο και αποκλειστικό δικαίωµα έναντι του υποσχεθέντα ασφαλιστή να απαιτήσει το συµφωνηθέν ασφάλισµα σε περίπτωση πραγµατοποίησης της ασφαλιστικής περίπτωσης 10. Στα πλαίσια της σύµβασης ιδρύεται ευθεία αξίωση των ασφαλισµένων («υπέρ ων» οι συµβάσεις) κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της προβλεπόµενης παροχής, καθώς από τη φύση της η σύµβαση αυτή αποσκοπεί στην ικανοποίηση εννόµου συµφέροντος των ασφαλισµένων, που είναι η προσδοκία στο ασφάλισµα, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει βούληση των συµβαλλοµένων να αποκλεισθεί το δικαίωµα αυτό, αλλά αντίθετα προβλέπονται αυτοί ως δικαιούχοι 11. Η οµαδική ασφάλιση λειτουργεί κυρίως ως ασφάλιση ποσού, µε την έννοια ότι «το ασφάλισµα συνίσταται στην καταβολή ορισµένου χρηµατικού ποσού εφάπαξ ή σε περιοδικές δόσεις». ηλαδή, η σύµβαση οµαδικής ασφάλισης συνίσταται στην καταβολή στον δικαιούχο ενός εκ των προτέρων ορισµένου από τη συµφωνία των µερών ποσού και αντιδιαστέλλεται προς τις συµβάσεις ασφάλισης κατά των ζηµιών, 8 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 2 του Ν. 2496/1997, στην ασφάλιση για λογαριασµό τρίτου ο µεν λήπτης της ασφαλίσεως βαρύνεται µε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλισµένο, ο δε ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον λήπτη της ασφαλίσεως, εφόσον έχει λάβει γνώση της συµβάσεως και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Από τη σαφή διατύπωση της διατάξεως προκύπτει ότι η «γνώση της συµβάσεως» αφορά µόνο τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφαλίσεως, όπως είναι η υποχρέωση προς καταβολή του ασφαλίστρου και τα διάφορα ασφαλιστικά βάρη, και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη δέσµευση του ασφαλισµένου από όρους της συµβάσεως που ρυθµίζουν άλλα θέµατα της ασφαλίσεως (ΑΠ 2201/2007, ΝΟΜΟΣ). 9 Βλ. ΕφΠειρ 705/2005, ΕΕµπ 2006, 370, ΕφΑθ 5328/2007, /ΝΗ 2008, Βλ. Γ. Θεοδόση, Οµαδικά προγράµµατα ασφάλισης προσωπικού και µεταβίβασης επιχείρησης, ΕΕ 10/2004, 991 επ., Απ. Γεωργιάδη σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, 411, αριθµ. 1, ΕφΑθ 4503/1996, ΕΕ 1996, 1101, ΕφΑθ 5927/1986, ΕΕµπ 1988, Βλ. Ι.Κ. Ρόκα, Ζητήµατα οµαδικής ασφάλισης, ΝοΒ 2000, 595, Χρ. Βερβενιώτη, Οµαδική Ασφάλιση, ΕπισκΕ Γ/2007, 689 επ.

7 7 στις οποίες η παροχή του ασφαλιστή εξαρτάται από την έκταση της ζηµίας που προκλήθηκε. Σε περίπτωση ανώµαλης εξέλιξης της ενοχής στη σύµβαση οµαδικής ασφάλισης, αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης, ο υποσχεθείς ασφαλιστής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, µε αποτέλεσµα στην περίπτωση αυτή ο τρίτος να χάνει το δικαίωµά του έναντι του ασφαλιστή. Ειδικότερα, η διαχειριστική ασφάλιση είναι µια επενδυτικής φύσεως εργασία και όχι καθαρά ασφάλιση, υπό την έννοια ότι ο κλάδος οµαδικών προγραµµάτων προνοίας, που δηµιουργεί την ονοµαζόµενη παροχή κεφαλαίου προνοίας, δεν αποτελεί ανάληψη ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά ανάληψη χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας µε συλλογή ασφαλίστρων προς σύσταση κεφαλαίων 12. Η δραστηριότητα αυτή αφορά τη διαχείριση συλλογικών κεφαλαίων. Ωστόσο, δεν έχει σχέση µε την κλασική µορφή οµαδικής ασφάλισης. Η διαχείριση αναλαµβάνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, όπου η παροχή του ασφαλιστή καταβάλλεται, εάν κάποιο µέλος αποχωρήσει από την εργασία του ή αποχωρήσει µε τη συµπλήρωση της ηλικίας 13. Η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις από την καλή εκτέλεση της διαχείρισης. Αν ο δικαιούχος συµµετέχει στο ασφάλιστρο, ο ασφαλιστής εγγυάται την, ανάλογη µε τις καταβολές του δικαιούχου, παροχή, αν τούτο προβλέπεται στη σχετική σύµβαση ή προκύπτει από αυτή. 14 ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. Στην εν θέµατι περίπτωση, οι αναφέροντες είναι ασφαλισµένοι στην εταιρία, ως µέλη του πρώην ************ και ήδη **********, δυνάµει του υπ αριθµ. ***********/**.**.1984 οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου. Αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω ασφαλιστηρίου συµβολαίου αποτελεί ο Γενικός Κανονισµός Προγράµµατος Προνοίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην ως άνω ασφαλιστική σύµβαση ορίζεται ότι κάθε φορά που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης ασφαλισµένος µέλος του Συλλόγου η ασφαλιστική εταιρία αποσύρει από το λογαριασµό τo απαιτούµενο ποσό, το οποίο καταβάλλει στον δικαιούχο, αφού προηγουµένως ο Σύλλογος ειδοποιήσει σχετικώς για τον προσδιορισµό του ποσού. Η παροχή καθορίζεται βάσει του ύψους του µέσου µηνιαίου µισθού του ασφαλισµένου του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν τη συνταξιοδότησή του. Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 1 άρθρο των Γενικών Όρων του Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου, υπό τον τίτλο «Γενικές ιατάξεις», «Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τον ασφαλισµένο (εργαζόµενο) αρχίζουν από την ηµεροµηνία που το κατάλληλο 12 Βλ. ό.π. Ι.Κ. Ρόκα, 596 επ. 13 Βλ. Ράνια Χατζηνικολάου Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό ίκαιο 2008, σελ. 303 επ. 14 Βλ. Ι. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση, ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2006, σελ. 491 επ., Σπ. Ψυχοµάνης, Περί ασφαλιστικής σύµβασης υπέρ τρίτου (γνωµ.), ΕΕ 7/2007, σελ. 768 επ.

8 8 ποσό αποσυρθεί από το Λογαριασµό ιαχείρισης Κεφαλαίου για την καταβολή της προβλεπόµενης παροχής». Ο ανωτέρω όρος διακηρύσσει την υπέρ τρίτου του ασφαλισµένου δικαιούχου, ενέργεια της συµβάσεως. Το δικαίωµα προσδοκίας κάθε ασφαλισµένου µετατρέπεται σε αξίωση καταβολής του συµφωνηµένου εγγυηµένου κεφαλαίου, ως ασφαλιστικής αποζηµίωσης, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, που είναι, εν προκειµένω, ο χρόνος συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου. Η ασφαλιστική σύµβαση, η οποία καταρτίστηκε υπέρ των εργαζοµένων µελών του Συλλόγου, ως γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτων, γεννά υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας εκπληρωτέες ευθέως προς τους ασφαλισµένους (411,412 ΑΚ). Ο δικαιούχος του ασφαλίσµατος, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, αποκτά άµεσο, ίδιο και αποκλειστικό δικαίωµα να απαιτήσει από τον υποσχεθέντα ασφαλιστή την παροχή σε περίπτωση πληµµελούς εκπλήρωσης, στρεφόµενος κατ αυτού απευθείας κατ άρθρο 411 ΑΚ Από το άρθρο 5 των ως άνω Γενικών Όρων υπό τον τίτλο «Γνωστοποίηση δικαιώµατος παροχής» προβλέπεται ότι «Κατά τη διάρκεια της ισχύος του συµβολαίου ο Συµβαλλόµενος είναι υποχρεωµένος, σε διάστηµα όχι λιγότερο από 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που θεµελιώνεται δικαίωµα παροχής κάθε εργαζοµένου ο οποίος δικαιούται παροχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προγράµµατος, να το γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται µε τη µορφή που έχει καθορίσει η Εταιρία και θα πρέπει να συµπληρώνεται µε ικανοποιητικό τρόπο ώστε να δίνει στην Εταιρία όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καταβολή της. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει αποδείξεις που εκείνη θα κρίνει ικανοποιητικές για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στη γνωστοποίηση αυτή. Η Εταιρία δεν έχει καµία υποχρέωση για καταβολή παροχής για οποιαδήποτε άτοµα, αν δεν λάβει προηγουµένως κανονικά συµπληρωµένη τη γνωστοποίηση». Σύµφωνα δε µε το άρθρο 3 1 των ιδίων ως άνω Όρων, µε τίτλο «Εισφορές Τόκοι που υπολογίζονται στο Κεφάλαιο Εγγυήσεις», «Στην αρχή κάθε ασφαλιστικού έτους, ο Συµβαλλόµενος διαβιβάζει στην Εταιρία κατάσταση των εργαζοµένων που καλύπτονται από το πρόγραµµα. Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει τον αριθµό µητρώου του ασφαλισµένου( )τις µηνιαίες αποδοχές και κάθε άλλο στοιχείο( ). Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, η Εταιρία καθορίζει το ποσό της εισφοράς την οποία οφείλει να καταβάλει ο Συµβαλλόµενος στην αρχή κάθε ασφαλιστικού έτους, για την καλυπτόµενη οµάδα (...). Κάθε έτος θα επανεξετάζονται οι υπολογισµοί για τη διαπίστωση της τεχνικής ισορροπίας του Κεφαλαίου. Οι διαφορές που δυνατόν να διαπιστωθούν, µπορούν να εξισορροπηθούν είτε µε εφάπαξ καταβολή ή µε αύξηση της εισφοράς, σύµφωνα µε τις προτάσεις της εταιρίας». Κατά τις διατάξεις δε του άρθρου 10 2 και 3 των Γενικών Όρων του συµβολαίου, υπό τον τίτλο «Πληροφορίες», «Ο Συµβαλλόµενος είναι υποχρεωµένος να στέλνει γραπτή δήλωσή του στην Εταιρία, η οποία να περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 15 Βλ. ΕφΠατρ 515/2004, ΑΧΑΝΟΜ 2005, 399, ΕφΑθ 5670/2007, ΕΕ 2008,1005.

9 9 που αφορούν στην οµάδα που καλύπτεται από το Πρόγραµµα. Κάθε πληροφορία σχετική µε ασφαλισµένο, η οποία, κατά τη χρονική περίοδο της ασφάλισης ή της αποχώρησης, αποκαλυφθεί ανακριβής, θα διορθωθεί για τον καθορισµό των δικαιωµάτων του ασφαλισµένου. Η Εταιρία θα διορθώσει στη συνέχεια τον υπολογισµό της αξίας των παροχών σε βάρος του κεφαλαίου». Επιπλέον, στο Παράρτηµα Β του εν θέµατι ασφαλιστηρίου συµβολαίου, υπό τον τίτλο «Τακτικές Εισφορές και Έκτακτες Καταβολές» προβλέπεται ότι «Η τακτική µηνιαία εισφορά για το συµβόλαιο αυτό ορίζεται σε 0,40% του συνολικού µηνιαίου ακαθαρίστου µισθού και καταβάλλεται από τον Συµβαλλόµενο». Από τις ενδεικτικά προσκοµιζόµενες από τους εκ των αναφερόντων κ.κ. ******** και ******** βεβαιώσεις καταβολής ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας έτους 2007, που έχουν εκδοθεί από την ίδια την ασφαλιστική εταιρία, προκύπτει ότι η τελευταία ήταν σε θέση να γνωρίζει τις µηνιαίες αποδοχές εκάστου ασφαλισµένου, προκειµένου στη συνέχεια να προβαίνει στον υπολογισµό των αναλογούντων ασφαλίστρων και στην έκδοση ατοµικής βεβαίωσης καταβολής ασφαλίστρων για κάθε ηµερολογιακό έτος και για κάθε ασφαλισµένο χωριστά. Σε κάθε, όµως, περίπτωση, στην υπό εξέταση υπόθεση, οι καταγγέλλοντες είτε πριν την επέλευση της ασφαλιστική περίπτωσης, είτε µετά από αυτήν, έθεσαν µε δική τους επιµέλεια υπόψη της εταιρίας στοιχεία για το ύψος των πραγµατικών µηνιαίων αποδοχών τους, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, πριν τη συνταξιοδότησή τους, προσκοµίζοντας σχετική εργοδοτική βεβαίωση. Ως εκ τούτου, από το συνδυασµό των ανωτέρω µνηµονευόµενων όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η εταιρία αφενός είχε δικαίωµα να απαιτήσει από τον Συµβαλλόµενο Σύλλογο περαιτέρω αποδείξεις για την ακρίβεια των πληροφοριών που της είχε χορηγήσει, προκειµένου να καταβληθεί η οφειλόµενη παροχή και αφετέρου είχε υποχρέωση απέναντι στον ασφαλισµένο, µετά πια και την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, να προβεί σε διόρθωση για τον ορθό υπολογισµό της αξίας των παροχών. 3. Ο ισχυρισµός του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναφερόµενης εταιρίας, κατά την συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, ότι η ικανοποίηση των αιτηµάτων των ασφαλισµένων για καταβολή της οφειλόµενης παροχής, υπολογιζόµενης επί του πραγµατικού ποσού του µέσου µηνιαίου µισθού του δωδεκαµήνου πριν τη συνταξιοδότηση, προσκρούει αφενός στις διαφορετικού περιεχοµένου δηλώσεις του Συµβαλλόµενου Συλλόγου και αφετέρου στην έλλειψη επαρκών αποθεµάτων του κεφαλαίου, κρίνεται αβάσιµος. Συγκεκριµένα, παρόλο που, σύµφωνα µε το άρθρο 1 των Γενικών Όρων του συµβολαίου, ο Συµβαλλόµενος (Σύλλογος) δίνει το δικαίωµα στην εταιρία να αποσύρει από το Λογαριασµό ιαχείρισης Κεφαλαίου τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή των προβλεποµένων παροχών προβαίνοντας στις ανάλογες γνωστοποιήσεις, από τη στιγµή επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης (συνταξιοδότηση), οι όποιες απαιτήσεις των ασφαλισµένων συνιστούν αξιώσεις που µπορούν να διεκδικηθούν κατευθείαν από την ασφαλιστική εταιρία και δεν εξαρτώνται πλέον από τη διαµεσολάβηση του Συµβαλλοµένου (Συλλόγου) Βλ. ΕφΑθ 6861/2003, ΕΕ 2004,694.

10 10 Σε ό,τι αφορά την αποδοχή εκ µέρους της εταιρίας των δηλώσεων του Συµβαλλόµενου Συλλόγου ως µέσου µηνιαίου µισθού του τελευταίου 12µήνου πριν τη συνταξιοδότηση των αναφερόντων του ποσού των 1.584,74, κατ εφαρµογή των όρων του υπ αριθµ. ***********/**.**.1984 ασφαλιστηρίου συµβολαίου, σε συνδυασµό µε την υπ αριθµ. ***********/**.**.1977 Πρόσθετη Πράξη, λεκτέα τα εξής: Με την ως άνω Πρόσθετη Πράξη τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισµός Προγράµµατος Προνοίας µε αναδροµική ισχύ της τροποποίησης από Συγκεκριµένα, αφενός τροποποιήθηκαν τα ποσοστά των οφειλόµενων εφάπαξ ενισχύσεων ανάλογα µε τα συµπληρωµένα χρόνια ταµειακής ενηµερότητας, αφετέρου ο συντάξιµος µηνιαίος µισθός ορίστηκε ως: «Ο µέσος µηνιαίος µισθός του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν από τη συνταξιοδότηση, επί του οποίου υπολογίζεται η ενίσχυση των εξερχοµένων µελών του Συλλόγου. Για τα εξερχόµενα µέλη από µέχρι ορίζεται πλαφόν στο ύψος του µέσου µηνιαίο µισθού δρχ ». Είναι σαφές τόσο από το γράµµα, όσο και από το πνεύµα της παραπάνω διάταξης, όπως διατυπώθηκε, ότι το ανωτέρω πλαφόν προβλέφθηκε µε ειδική µνεία για συγκεκριµένη και ρητά προβλεπόµενη χρονική περίοδο. εδοµένου δε, ότι κατά τη συνάντηση στα γραφεία της Αρχής, επιβεβαιώθηκε ότι δεν έχει χωρήσει νεότερη πρόσθετη πράξη αντίστοιχου περιεχοµένου, κατά λογική αλληλουχία, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι για το χρόνο πέραν της δεν ισχύει οποιοδήποτε πλαφόν, αφού γίνεται επαναφορά στο καθεστώς που διέπεται από τη γενική διάταξη. Ως εκ τούτου, βάση υπολογισµού για το ποσό της οφειλόµενης παροχής θα έπρεπε να αποτελεί ο πραγµατικός µέσος µηνιαίος µισθός του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν από τη συνταξιοδότηση των αναφερόντων. 4. Σχετικά δε µε τον ισχυρισµό της εταιρίας ότι δεν αρκεί το υπόλοιπο απόθεµα του κεφαλαίου για την ικανοποίηση αξιώσεων µε βάση υπολογισµού τον πραγµατικό µέσο µηνιαίο µισθό, είναι λεκτέα τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις των 1 και 3 του άρθρου 3 του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, «Κάθε έτος θα επανεξετάζονται οι υπολογισµοί για τη διαπίστωση της τεχνικής ισορροπίας του κεφαλαίου. Οι διαφορές που δυνατόν να διαπιστωθούν, µπορούν να εξισορροπηθούν είτε µε εφάπαξ καταβολή ή µε αύξηση της εισφοράς, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Εταιρίας. Η Εταιρία εγγυάται το υπόλοιπο του Λογαριασµού ιαχείρισης Κεφαλαίου κάθε στιγµή. Η Εταιρία εγγυάται την καταβολή της σύνταξης εφόσον προβλέπεται απ τον κανονισµό προνοίας του προγράµµατος, αναλαµβάνοντας από το Λογαριασµό ιαχείρισης Κεφαλαίου το µικτό ενιαίο ασφάλιστρο( ).Αν η Εταιρία διαπιστώσει ότι ο Λογαριασµός ιαχείρισης Κεφαλαίου είναι ή τείνει να γίνει ανεπαρκής, οφείλει να ενηµερώσει γι αυτό το Συµβαλλόµενο και να του εισηγηθεί τις αναγκαίες αναπροσαρµογές που πρέπει να γίνουν στις εισφορές, ώστε να διατηρηθεί η επάρκεια του Λογαριασµού». Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 2 του άρθρου 7 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, «Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το παρόν συµβόλαιο οποιαδήποτε στιγµή µε προειδοποίηση τριών µηνών τουλάχιστον απευθυνόµενη µε συστηµένη επιστολή στον Συµβαλλόµενο, εφόσον συµβεί µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

11 11 (α)αν ο Συµβαλλόµενος δεν πραγµατοποιεί, υπέρ του Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις παροχές που προβλέπονται στο συνηµµένο Πρόγραµµα Προνοίας, την καταβολή των εισφορών, όπως καθορίζονται και απαιτούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 3. (β)αν ο Συµβαλλόµενος αρνηθεί να αποδεχτεί τις τροποποιήσεις, τις οποίες κρίνει η Εταιρία ότι πρέπει να επιφέρει στο παρόν Συµβόλαιο σε περίπτωση τροποποίησης του Προγράµµατος Προνοίας και εισηγείται σε αυτόν». Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα συµβατικά προβλεπόµενα, αν πράγµατι συνέτρεχε περίπτωση ανεπάρκειας του υπολοίπου αποθέµατος του κεφαλαίου και θέσης σε κίνδυνο του δικαιώµατος για την καταβολή της παροχής των υπολοίπων εργαζοµένων µελών του Συλλόγου που εξακολουθούν να εργάζονται, η εταιρία όφειλε να είχε καταγγείλει εγκαίρως τη σύµβαση ασφαλίσεως. Εφόσον, όµως, η σύµβαση ασφαλίσεως εξακολουθούσε να ισχύει κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίσµατος, όφειλε η ασφαλίστρια εταιρία να καταβάλει στους ασφαλισµένους τη συµφωνηµένη ασφαλιστική παροχή υπολογιζόµενη επί τη βάσει του πραγµατικού (και όχι κάποιου πλασµατικού) µέσου µηνιαίου µισθού του τελευταίου 12µήνου πριν από την συνταξιοδότηση εκάστου των αναφερόντων. 17 Τυχόν αιτιάσεις περί ανεπάρκειας διαθεσίµων κεφαλαίων εκ µέρους της εταιρίας αφορούν σε θέµατα υπαγόµενα αποκλειστικά στη σφαίρα της δικής της επιρροής, των οποίων επιµελώς φερόµενη έπρεπε να έχει επιµεληθεί εγκαίρως και δεν µπορούν να προταθούν έναντι των δικαιούχων που έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωµα στην συµφωνηµένη ασφαλιστική παροχή λόγω συνταξιοδότησης. 5. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις 1 εδ.α και 4 του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται: «1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη, που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.. ( ) 4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανοµίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητάς της, ( ) δ) η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ( ) ζ) το αν η παρεχόµενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.» Η τυχόν παράνοµη συµπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται µε το πραγµατικό περιεχόµενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά µε την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεµιτά δικαιούται να αναµένει ο καταναλωτής, καθώς και µε την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης του στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι µε την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε, κατά το νόµο ή τη σύµβαση ή την καλή πίστη, κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και µπορούσε να λάβει µέσα στην σφαίρα επιρροής του κάτω από οµαλές προβλέψιµες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιµοποιούµενες από τον καταναλωτή, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα του τελευταίου και 17 Βλ. ΕφΑθ 6861/2003, ΕΕ 2004, 694.

12 12 ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το προστατεύσιµο δικαίωµα 18. Ως ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναµένει θεµιτώς ο µέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήµη και την τέχνη του 19. Υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων θα µπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώµενης ασφάλειας και εποµένως, παράνοµη και υπαίτια παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωµατική), είναι όχι µόνο εκείνες που επιβάλλονται από την ασφαλιστική νοµοθεσία, αλλά και εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης µε την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» 20. Εν προκειµένω, η συµπεριφορά της εταιρίας, που αρνείται να καταβάλει στους καταγγέλλοντες την προβλεπόµενη, κατά το συµβόλαιο παροχή, αν και είναι σε θέση να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες, στις οποίες βασίστηκε για τον υπολογισµό της ήταν ανακριβείς, έχει σαν αποτέλεσµα τη διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των ασφαλισµένων για καλή εκτέλεση της διαχείρισης και τη διασάλευση της δικαιολογηµένα προσδοκώµενης ασφάλειας των συναλλαγών. Τυχόν δε βλάβη των συµφερόντων του ασφαλισµένου από την παράλειψη αυτή θα ήταν αποτέλεσµα, εποµένως, υπαίτιας και παράνοµης πληµµελούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, η οποία, εφόσον ο ασφαλισµένος αποδείξει την ύπαρξη ζηµίας και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την εν γένει παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών, θα γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. 6. Υπό το φως όλων των παραπάνω αναλυτικών σκέψεων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι στις εξεταζόµενες περιπτώσεις, σύµφωνα µε τους δεσµευτικούς όρους της ισχύουσας ασφαλιστικής σύµβασης και του νόµου, το οφειλόµενο ασφάλισµα πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τον πραγµατικό µέσο µηνιαίο µισθό του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν από την συνταξιοδότηση εκάστου των αναφερόντων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και του Γενικού Κανονισµού Προγράµµατος Προνοίας όπως ισχύει. 18 Βλ. ΠολΠρΘεσ 4481/2009, Αρµ 2009, Τόµος 63, σελ. 891, ΑΠ 1227/2007, ΝοΒ 2007/ Βλ. σχετ. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, Βλ. σχετ. έλλιο «Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες» ΑΡΜ 2004,189. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, 97. ΠΠρΑθ (Εκ. ικ.) 3356/1997 ΝοΒ 1998, 838, µε σηµείωση Φίλιππου ωρή. Γ.. Τριανταφυλλάκη «Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών» ΧρΙ 2001, 17.

13 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 προς την αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία: α) να προβεί άµεσα στην εκπλήρωση των συµβατικών και εκ του νόµου υποχρεώσεών της και συγκεκριµένα να αποσύρει από το Λογαριασµό ιαχείρισης Κεφαλαίου και να καταβάλει στους καταγγέλλοντες ασφαλισµένους το αναλογούν ποσό, κατά το µέρος που αυτό υπολείπεται του ήδη καταβληθέντος, ώστε η ασφαλιστική παροχή εκάστου των αναφερόντων να υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών µηνιαίων συντάξιµων µισθών, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί από τους ασφαλισµένους και προκύπτουν από τις προσκοµιζόµενες εργοδοτικές βεβαιώσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και στο Γενικό Κανονισµό Προγράµµατος Προνοίας, όπως ισχύει. β) σε περίπτωση που πράγµατι έχει διαπιστώσει ότι ο Λογαριασµός ιαχείρισης Κεφαλαίου είναι ή τείνει να γίνει ανεπαρκής, να ενηµερώσει σχετικά τον Συµβαλλόµενο Σύλλογο και να του εισηγηθεί τις αναγκαίες αναπροσαρµογές που πρέπει να γίνουν στις εισφορές, ώστε να διατηρηθεί η επάρκεια του Λογαριασµού. ΙΙ) Καλεί τα εµπλεκόµενα µέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, εάν αποδέχονται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. Σε περίπτωση συµφωνίας των µερών, θα καταρτιστεί πρακτικό συµβιβασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3297/2004, µετά από σχετική πρόσκληση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να ενεργήσει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 3297/2004. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή ρ. Β. Μπώλου

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: ,

Τηλ.: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Γκοβεδάρου Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2015 Ειδική Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 του Φ.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ Ε νέων ασφαλισµένων Ε Ε (άρθρο 39 του ν.2084/1992.

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ Ε νέων ασφαλισµένων Ε Ε (άρθρο 39 του ν.2084/1992. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βουκουρεστίου 30 Τηλ:210-3614224

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ηλεκτρον. /νση: Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 4947 ΠΡΟΣ: 1. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4 152 33 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούµπου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.:210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ.:

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος

Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:18 ΤουΔημήτρη Κατσαγάνη Αντιμέτωποιμε το ασφαλιστικό χαράτσι βρίσκονται πλέον και "τυπικά όσοι εργαζόμενοι αμείβονται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα