Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων"

Transcript

1 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ.. 4 ΗΗ. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΧΛΖΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 6 I. ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ.. 6 Α. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 7 Β. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 7 Γ. ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ.. 8 ΗΗ. ΓΗΑΘΔΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 8 Α.ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ. 9 Β. ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΑ/ΚΛΗΝΗΚΔ ΕΧΧΝ 9 Γ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ. 9 Γ. ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΗ ΑΛΛΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ.. 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ. 10 I. ΑΓΔΗΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 10 II. ΑΓΔΗΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ III. ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 I.ΔΚΣΡΟΦΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ. 16 II.ΜΖΣΡΧΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΣΡΟΦΧΝ. 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΔΡΓΟΣΑΗΑ/ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΑΡΜΑΚΟΤΥΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ. 18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ.. 18 I. Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (Κ.Α.Φ.Δ.) 18 II.ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (ΔΟΦ). 19 III.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ. 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΔΠΗΖΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 20 I.ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ.. 20 II.ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ- ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 21 III.ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. 21 IV.ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΖΜΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ. 22 V.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΖΜΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ 22 VI.ΚΑΣΑΥΔΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 23 VII.ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ - ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΖΜΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ 24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ.. 25 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 26 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 37 2

3 ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 3 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ Κ.Υ.Π.Κ.Φ.Π. (Υονδρική) Ιδιωη. κηηνιαηρεία Κλινικες Κη. Γραθεία Π.Ζ. Κ.Λ.Π.Κ.Φ.Π. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Λιανική) ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ μέλη Υπό προϋποθέσεις ΕΚΣΡΟΦΕ Κ.Γ.Π.Ε. : Κηεληαηξηθά Γξαθεία Παξαγσγηθψλ Εψσλ Κ.Υ.Π.Κ.Φ.Π.: Καηαζηήκαηα Υνλδξηθήο Πψιεζεο Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ Κ.Λ.Π.Κ.Φ.Π.: Καηαζηήκαηα Ληαληθήο Πψιεζεο Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ: πλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη Δπηρεηξήζεηο, Οκάδεο Κηελνηξφθσλ * Οι όποι και οι πποϋποθέζειρ αναθέπονηαι ζηα επιμέποςρ κεθάλαια.

4 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ /2006 ΚΤΑ (ΦΔΚ 731 Β ) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 1. Κηεληαηξηθφ θάξκαθν: α) θάζε νπζία ή ζπλδπαζκφο νπζηψλ πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη ζεξαπεπηηθέο ή πξνθπιαθηηθέο ηδηφηεηεο έλαληη αζζελεηψλ δψσλ, ή β) θάζε νπζία ή ζπλδπαζκφο νπζηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δψα, κε ζθνπφ είηε λα απνθαηαζηαζνχλ, λα δηνξζσζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο αζθψληαο θαξκαθνινγηθή, αλνζνινγηθή ή κεηαβνιηθή δξάζε, είηε λα γίλεη ηαηξηθή δηάγλσζε. 2. Πξφκεηγκα γηα θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο: Κάζε θηεληαηξηθφ θάξκαθν εθ ησλ πξνηέξσλ παξαγφκελν κε ζθνπφ ηελ κεηαγελέζηεξε παξαγσγή θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ. 3. Φαξκαθνχρεο δσνηξνθέο: Κάζε κείγκα θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ θαη δσνηξνθήο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξννξίδεηαη λα ρνξεγεζεί ζηα δψα ρσξίο άιιε επεμεξγαζία, ιφγσ ησλ ζεξαπεπηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ή ησλ άιισλ ηδηνηήησλ ηνπ θαξκάθνπ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν Υξφλνο αλακνλήο: Ζ αλαγθαία ρξνληθή πεξίνδνο πνπ πξέπεη λα κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε δψα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, θαη ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ απφ ηα ελ ιφγσ δψα, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε δεκφζηα πγεία δηα ηεο δηαζθαιίζεσο φηη ηα ελ ιφγσ ηξφθηκα δελ πεξηέρνπλ θαηάινηπα ζε πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη θαη εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2377/90. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (Άπθπο 18 ηος Ν. 3698/2008) Σα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα δψα (ζειαζηηθά, πηελά, ςάξηα θαη κέιηζζεο) ηα νπνία παξάγνπλ ηξφθηκα γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, ρνξεγνχληαη απαξαίηεηα μόνον με κτηνιατρική συνταγή θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) φια ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ ε θπθινθνξία ηνπο απαηηεί άδεηα απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. θαη (β) φιεο νη θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο, νη νπνίεο παξαζθεπάδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ζεξαπεία ή πξνθχιαμε απφ ζπγθεθξηκέλν λφζεκα ή θαη ζχλδξνκν ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ.

5 5 II. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ (Άπθπο 18 ηος Ν. 3698/2008, απ /2009 Υ.Α.) 1. Ζ θηεληαηξηθή ζπληαγή είλαη ην ηζρπξφηεξν φπιν θαη ίζσο ην κφλν πνπ αλαραηηίδεη ηελ αλεμέιεγθηε θαη αιφγηζηε θπθινθνξία ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζε φιν ην δίθηπν Τγείαο (θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαηαζηήκαηα πψιεζεο - εθηξνθέο δψσλ - ηξφθηκα -θαηαλαισηέο) Ζ θηεληαηξηθή ζπληαγή απνηειεί ην βαζηθφ θαη πιένλ αλαγλσξίζηκν ζηνηρείν ζηε ιεηηνπξγία ησλ Καηαζηεκάησλ Πψιεζεο Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Φαξκαθείσλ), ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κηεληαηξηθψλ Γξαθείσλ Παξαγσγηθψλ Εψσλ. ζηα Μεηξψα Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο Δθηξνθψλ, Ζ θηεληαηξηθή ζπληαγή είλαη : ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δηαπίζηεπζε ηνπ Κηεληάηξνπ ε ηεθκεξίσζε ηεο Κηεληαηξηθήο Πξάμεο 2. πληαγνγξαθνχλ κφλνλ νη θηελίαηξνη πνπ νη νπνίνη : δηαζέηνπλ Κηεληαηξηθφ Γξαθείν Παξαγσγηθψλ Εψσλ, δηαζέηνπλ ηδησηηθφ Κηεληαηξείν/Κιηληθή δψσλ ή εξγάδνληαη ζε απηά σο κηζζσηνί, έρνπλ άδεηα άζθεζεο θηεληαηξηθνχ επαγγέικαηνο, δηαζέηνπλ δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε, εξγάδνληαη ζε πλεηαηξηζηηθνχο θνξείο (απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο) εξγάδνληαη ζε εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ (απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο). ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη λα ζπληαγνγξαθνχλ : νη δεκφζηνη θηελίαηξνη ησλ Αγξνηηθψλ Κηεληαηξείσλ θαη νη Πξντζηάκελνη ηνπ Σκήκαηνο ΚΑΦΔ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 3. α. Σν βηβιηάξην θηεληαηξηθψλ ζπληαγψλ εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ θηεληάηξνπ θαη ζεσξείηαη κεηά απφ αίηεζε (ππφδεηγκα ΗΗ) απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία έρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ έδξα, φπνπ εδξεχεη ε ππεχζπλε Γ.Ο.Τ. β. Σν βηβιηάξην θηεληαηξηθψλ ζπληαγψλ έρεη δηαζηάζεηο 20 x 25 εθαηνζηά, πεξηέρεη πελήληα (50) θηεληαηξηθέο ζπληαγέο θαη θέξεη αηνκηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία πνπ ζεψξεζε ην βηβιηάξην. Ζ σο άλσ ππεξεζία ηεξεί αξρείν ηνπ αηνκηθνχ αξηζκνχ βηβιηαξίνπ θάζε θηεληάηξνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο ζεψξεζήο ηνπ. γ. ηελ θηεληαηξηθή ζπληαγή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά (ππφδεηγκα Η) : (i) ν αχμσλ αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο,

6 (ii) ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ θαη ν θσδηθφο ηεο εθκεηάιιεπζεο, (iii) ην φλνκα, ν αξηζκφο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ θηεληάηξνπ πνπ ζπληαγνγξαθεί, (iv) ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ γηα ηα νπνία ρνξεγνχληαη ηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαζψο θαη ε δηάγλσζε ή ε αηηία ρξήζεο θαη ρνξήγεζήο ηνπο χζηεξα απφ ηαηξηθή εμέηαζε ησλ δψσλ, (v) ε νλνκαζία ηεο λφζνπ θαη ν ζθνπφο (ζεξαπεία ή πξνθχιαμε) γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ην θηεληαηξηθφ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, ε απαηηνχκελε πνζφηεηα - δνζνινγία, νη ρξφλνη αλακνλήο (θαηά πεξίπησζε γηα θξέαο, γάια, αβγά, κέιη) θαη νη αθξηβείο νδεγίεο ρξήζεο (δφζε ρνξήγεζεο, ηξφπνο θαη δηάξθεηα ρνξήγεζεο). δ. ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ εμψθπιινπ ηνπ βηβιηαξίνπ θηεληαηξηθψλ ζπληαγψλ, ε νπνία θέξεη ζεψξεζε θαη ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο, αλαγξάθνληαη ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ βηβιηαξίνπ, ην νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), ε αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ θηεληάηξνπ πνπ ζπληαγνγξαθεί. ε. Κάζε ζπληαγή εθδίδεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη θέξεη ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ ηνπ βηβιηαξίνπ θαη αχμνληα αξηζκφ, πνπ είλαη ν ίδηνο θαη γηα ηα ηξία αληίγξαθα απηήο. Σν πξψην αληίγξαθν ηεο θηεληαηξηθήο ζπληαγήο είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ παξαγσγηθψλ δψσλ, ηνπ θαηαζηήκαηνο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή ηνπ θαξκαθείνπ πνπ εθηέιεζε ηελ ζπληαγή. Σν δεχηεξν αληίγξαθν είλαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη καδί κε ηελ απφδεημε ή ην ηηκνιφγην αγνξάο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ παξακέλεη ζην επίζεκν κεηξψν θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Σν ηξίην αληίγξαθν είλαη θπαλνχ ρξψκαηνο θαη παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ εθδφηε θηεληάηξνπ. ζη. Οη ζπληαγέο θξαηνχληαη ζηα πξναλαθεξζέληα αξρεία ππνρξεσηηθά γηα 3 ρξφληα γηα αγνξά θαξκάθσλ ρνλδξηθψο θαη γηα 5 ρξφληα γηα αγνξά θαξκάθσλ ιηαληθψο θαη ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο, απφ ηηο αξκφδηεο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΧΛΖΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ I. ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (άπθπο 5 ηος Ν.2538/1997, άπθπο 20 ηος Ν.3399/2005, άπθπο 20 ηος Ν. 3698/2008, άπθπα 64 και 65 ηηρ απ /2006 ΚΥΑ) Σα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα πσινχληαη απνθιεηζηηθά απφ : ηηο Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο,

7 7 ηα Καηαζηήκαηα Υνλδξηθήο Πψιεζεο Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ (θαη θαξκαθαπνζήθεο), ηα Καηαζηήκαηα Ληαληθήο Πψιεζεο Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ εθηειψληαο κφλν ζπληαγέο άιισλ, ηα Φαξκαθεία εθηειψληαο κφλν ζπληαγέο άιισλ. Α. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (ΚΛΠΚΦΠ) Σα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (ΚΦΠ): 1. πξνκεζεχνληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα απφ ηα θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη απφ ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 2. πσινχλ απνθιεηζηηθά ιηαληθψο ΚΦΠ, 3. πσινχλ ηα ΚΦΠ κφλν βάζεη θηεληαηξηθήο ζπληαγήο, 4. πσινχλ ηα ΚΦΠ πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγηθά δψα ππνρξεσηηθά κφλνλ κε ηελ θηεληαηξηθή ζπληαγή φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ αξηζ /2009 Τ.Α. (ΦΔΚ1835 Β ), 5. ηεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν ζην νπνίν γηα θάζε πξάμε εηζφδνπ-εμφδνπ ΚΦΠ θαηαγξάθνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: o εκεξνκελία, o αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ΚΦΠ, o αξηζκφ παξηίδαο παξαγσγήο, o πνζφηεηα πνπ παξαιήθζεθε ή παξαδφζεθε, o φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ παξαιήπηε, o φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θηεληάηξνπ πνπ ζπλέηαμε ηε ζπληαγή, o αληίγξαθν ηεο ζπληαγήο, 6. δηελεξγνχλ απνγξαθή ΚΦΠ εηεζίσο (εηζεξρφκελα, εμεξρφκελα θαη απνζήθε). Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε. 7. ηα ινγηζηηθά απηά ζηνηρεία παξακέλνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ ΔΟΦ πξνο δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ, επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε. Β. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (ΚΥΠΚΦΠ) Σα θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (ΚΦΠ): 1. Πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο ΚΦΠ ζε: α. Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ β. Καηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γ. Φαξκαθεία δ. Κηεληαηξηθά Γξαθεία Παξαγσγηθψλ Εψσλ (ΚΓΠΕ), ε. Ηδησηηθά Κηεληαηξεία/Κιηληθέο δψσλ

8 ζη. Δξγνζηάζηα- εξγαζηήξηα παξαγσγήο θαξµαθνχρσλ δσνηξνθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ ΔΟΦ κφλν θαξµαθνχρα πξνκείγκαηα. δ. πλεηαηξηζηηθνχο θνξείο (ζην Κηεληαηξηθφ Γξαθείν ηνπ ππεπζχλνπ θηεληάηξνπ) 2. Σεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν ζην νπνίν γηα θάζε πξάμε εηζφδνπ-εμφδνπ ΚΦΠ θαηαγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: o εκεξνκελία o αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ΚΦΠ o αξηζκφ παξηίδαο παξαγσγήο, εκεξνκελία ιήμεο o πνζφηεηα πνπ παξαιήθζεθε ή παξαδφζεθε o φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ παξαιήπηε 3. Γηελεξγνχλ απνγξαθή ΚΦΠ εηεζίσο (εηζεξρφκελα, εμεξρφκελα θαη απνζήθε). Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε. 4. Σα ινγηζηηθά απηά ζηνηρεία παξακέλνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ ΔΟΦ πξνο δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ, επί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη θαξκαθαπνζήθεο. 8 ηνπο θηεληάηξνπο πνπ ζην φλνκά ηνπο έρεη εθδνζεί άδεηα Καηαζηήκαηνο Πψιεζεο Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ Παξαγσγηθψλ Εψσλ ή άδεηα ιεηηνπξγίαο θιηληθψλ ή ηαηξείσλ παξαγσγηθψλ δψσλ ή δψσλ ζπληξνθηάο. Απαγνξεχεηαη λα ζπληαγνγξαθνχλ νη ίδηνη. Γ. ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ 1. Σα θαξκαθεία έρνπλ δηθαίσκα λα πσινχλ ιηαληθψο θηεληαηξηθά θάξκαθα, κφλνλ κε θηεληαηξηθή ζπληαγή, αθνχ γλσζηνπνηήζνπλ πξνο ηελ νηθεία πεξηθεξεηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηεο. 2. Γελ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα γηα ηελ πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 3. Γηα ηα θαξκαθεία ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. Α ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 4. Ζ νηθεία θηεληαηξηθή ππεξεζία ηεξεί ελεκεξσκέλν αξρείν κε ηα θαξκαθεία πνπ πσινχλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο κεηά απφ ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε. II. ΓΗΑΘΔΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Σα Κηεληαηξηθά Γξαθεία Παξαγσγηθψλ Εψσλ θαη ηα ηδησηηθά Κηεληαηξεία/Κιηληθέο δψσλ κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ, κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο θηεληαηξηθήο ζπληαγήο, ηα απαξαίηεηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δψσλ πνπ πεξηζάιπνπλ ή παξαθνινπζνχλ γηα πξνιεπηηθνχο ε ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Απαγνξεχεηαη λα εθηεινχλ ζπληαγέο άιισλ θηεληάηξσλ.

9 9 Α. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ Οη θηελίαηξνη ησλ Κηεληαηξηθψλ Γξαθείσλ Παξαγσγηθψλ Εψσλ : 1. ζπληαγνγξαθνχλ 2. ρνξεγνχλ θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα κφλν κε δηθή ηνπο ζπληαγή, βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ζηα δψα πνπ πεξηζάιπνπλ ή παξαθνινπζνχλ γηα πξνιεπηηθνχο ε ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, 3. απαγνξεχεηαη λα εθηεινχλ ζπληαγέο άιισλ, παξά κφλνλ ηηο δηθέο ηνπο, 4. ηεξνχλ αξρείν ζπληαγψλ γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε. Σα θηεληαηξηθά γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ δελ αληηζηνηρνχλ ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηαηί δελ πιεξνχλ, βάζεη λφκνπ, ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, επνκέλσο δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ παξά κφλνλ ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο πνπ ρνξεγνχλ άκεζα. Β. ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΑ/ΚΛΗΝΗΚΔ ΕΧΧΝ Οη θηελίαηξνη ησλ ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ ή θιηληθψλ δψσλ (παξαγσγηθψλ θαη δψσλ ζπληξνθηάο) : ζπληαγνγξαθνχλ εθδίδνπλ εηδηθή θηεληαηξηθή ζπληαγή γηα παξαγσγηθά δψα ηεξνχλ αξρείν ζπληαγψλ γηα παξαγσγηθά δψα γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε. δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, κφλν κε δηθή ηνπο ζπληαγή, ζηα δψα πνπ πεξηζάιπνπλ ή παξαθνινπζνχλ γηα πξνιεπηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. γηα ηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ζηα ηαηξεία/θιηληθέο θαηά ηελ άζθεζε ηεο θηεληαηξηθήο πξάμεο δελ απαηηείηαη λα εθδίδνπλ θηεληαηξηθή ζπληαγή. Γ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ (πλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, πλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, Οκάδεο παξαγσγψλ) (Άπθπο 17 ηος Ν. 3698/2008, απ /2006 ΚΥΑ, άπθπο 2 ηηρ ΥΑ /2009) Οη πλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, πλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, Οκάδεο παξαγσγψλ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζε ρνλδξηθή ηηκή απφ ηα θηεληαηξηθά γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ, ηα θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ππεχζπλν θηελίαηξν απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο κε θηεληαηξηθφ γξαθείν παξαγσγηθψλ δψσλ ζην φλνκά ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο βεβαίσζεο θαη άδεηαο απφ ηελ νηθεία θηεληαηξηθή ππεξεζία θαη εθνδηάδνπλ κε θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηηο εθηξνθέο ησλ κειψλ ηνπο. Ο ελ ιφγσ θηελίαηξνο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο νξζήο θηεληαηξηθήο πξαθηηθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο απαζρνιεί πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο θηεληάηξνπ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ηφηε ε άδεηα ηνπ θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ παξαγσγηθψλ δψσλ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ελφο, θαη φινη θηεληάηξνη έρνπλ δηθαίσκα

10 ζπληαγνγξάθεζεο, νη δε ζπληαγέο ηνπο εθηεινχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θηεληαηξηθφ γξαθείν. 10 Γ. ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΗ ΑΛΛΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Οη θηελίαηξνη άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε ρψξα, δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ θαη λα ρνξεγνχλ θηεληαηξηθά θάξκαθα (φρη αλνζνινγηθά), ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δελ επηηξέπεηαη ζηε ρψξα, κφλνλ ζηα δψα πνπ πεξηζάιπνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθφζνλ ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ θηεληάηξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 69 ηεο αξηζ /2006 ΚΤΑ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ I. ΑΓΔΗΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (Άπθπα 5,6,7 και 8 ηος Ν.2538/1997, άπθπο 22 ηος Ν.2945/2001, άπθπο 21 ηος Ν.3698/2008, άπθπο 10 ηος Ν. 3955/2011) 1. Ζ άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία πεξηθέξεηα κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία. 2. Ζ άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξφζσπα, ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο (νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο), ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, ζε εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ δηαζέηνπλ φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ππεχζπλν επηζηήκνλα, ν νπνίνο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Κηεληαηξηθήο ρνιήο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή πηπρίνπ ΚΑΣΔΔ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 463/1987 (Α 216) ή πηπρίνπ Σ.Δ.Η. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 109/1989 (Α 47) ή ηζφηηκνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο, αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ απαηηείηαη, ή πηπρίνπ Φαξκαθεπηηθήο ρνιήο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο. 3. Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηρζείο, ν ελδηαθεξφκελνο, αληί ησλ πηπρίσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, κπνξεί λα δηαζέηεη ή πηπρίν Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή πηπρίν Υεκηθνχ Σκήκαηνο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο θαη πηζηνπνηεηηθφ εηδίθεπζεο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ζε ζέκαηα ηρζπνινγίαο ζε ΑΔΗ ή ηζφηηκεο ζρνιέο ηεο εκεδαπήο ή πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ΣΔΗ ή πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ηεο Αλψηεξεο ρνιήο Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο θαη Αξδεχζεσλ- Γαζνπνλίαο-Κηελνηξνθίαο-Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ησλ ΚΑΣΔΔ ή πηπρίν Γεσπνλίαο ΑΔΗ ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο ή πηπρίν ησλ ηζφηηκσλ κε ηελ πην πάλσ ζρνιή ησλ ΚΑΣΔΔ ζρνιψλ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ απαηηείηαη.

11 4. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα πξνζφληα : α. ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ππεθνφηεηα ελφο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, β. λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, γ. λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή ή λα κελ έρεη παξαπεκθζεί κε ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε πιαζηνγξαθία, εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε γηα πξάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ άζθεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θηβδειεία, παξαράξαμε θαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 12 ηνπ Ν. 1729/1987 (ΦΔΚ 144 Α ), φπσο ηζρχεη, θαη θαζ ππνηξνπή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ή λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή θαζ ππνηξνπή γηα πιεκκέιεκα, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηαθησκάησλ, δ. λα κελ θαηέρεη έκκηζζε ζέζε ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νχηε λα έρεη άιιε απαζρφιεζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ε. λα δηαζέηεη θαηάζηεκα ην νπνίν λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: i. λα απνηειεί απηνηειή αλεμάξηεην ρψξν εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη λα βξίζθεηαη ζην ηζφγεην, ii. λα δηαζέηεη σο απνζήθε ηδηαίηεξε αίζνπζα ζην ηζφγεην, αλψγεην ή ππφγεην πνπ λα απνηειεί έλα θηίζκα κεηά ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ απνζήθε πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απνζήθεπζε πνζνηήησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλαιφγσλ ηελ θίλεζε ηνπ θπξίσο θαηαζηήκαηνο, iii. λα έρεη επαξθή θπζηθφ θαη ηερλεηφ θσηηζκφ, αεξηζκφ θαη χςνο ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ, iv. λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ σο πξνο ηελ χδξεπζε, απνρέηεπζε, ρψξνπο πγηεηλήο, θιπ., v. λα εμαζθαιίδεη ην αλελφριεην ησλ πεξηνίθσλ θαη ην αθίλδπλν ηεο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλαιιαζζνκέλσλ, vi. λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ή επαξθή κέζα ππξφζβεζεο, vii. λα έρεη ειεθηξηθφ ςπγείν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εππαζψλ ζηε ζπλήζε ζεξκνθξαζία πξντφλησλ (εκβφιηα, θιπ.), viii. λα ππάξρεη ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα κε ην ζήκα V ζε θχθιν δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα (70) εθαηνζηψλ ζε πξάζηλν ρξψκα. Δπίζεο λα ππάξρεη ε έλδεημε «ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ή ε έλδεημε «ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΗΥΘΤΧΝ» εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηρζείο. 5. Ζ αίηεζε ηεο παξ. 1 γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α. ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε ηδηψηε κεραληθνχ κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη ην θαηάζηεκα δελ είλαη απζαίξεην θαη δελ πεξηιακβάλεη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή πξνζζήθεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 4 ηνπ Ν. 4014/2011 θεθ. Β, β. αληίγξαθν ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο απηνχ ζηα δεκφζηα βηβιία κεηαγξαθψλ, γ. βεβαίσζε ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο φηη ην θαηάζηεκα δηαζέηεη ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ή επαξθή κέζα ππξφζβεζεο, 11

12 δ. ζρέδην θάηνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. 6. Ζ άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε. 7. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία πξηλ παξέιζεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο. 8. Ο αλαθεξφκελνο παξαπάλσ ππεχζπλνο επηζηήκνλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ππνρξενχηαη λα απαζρνιείηαη ζπλερψο θαη απηνπξνζψπσο ζην θαηάζηεκα θαη είλαη ππεχζπλνο απηφο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ. 9. Ζ αλαπιήξσζε ηνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα γίλεηαη χζηεξα απφ άδεηα αλαπιήξσζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε. Ζ άδεηα αλαπιήξσζεο ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έμη κήλεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ γηα ιφγνπο επηκφξθσζεο, πγείαο ή άιινπο εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνηεηλφκελνο αλαπιεξσηήο ηνπ δελ έρεη άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη είλαη θάηνρνο ησλ αλάινγσλ πηπρίσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε ζρεηηθή αίηεζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν αλαπιεξσηή. 10. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε ελδηαθεξφκελνπο πνπ : α. έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί γηα ιφγνπο πγείαο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα ή έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην αλψηαην φξην γηα ηελ παξνρή ζχληαμεο ή έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, έζησ θαη αλ παξαηηήζεθαλ ή παξαηηεζνχλ απφ ην δηθαίσκα ιήςεο ηεο ζχληαμεο, β. έρνπλ ηηκσξεζεί γηα παξάβαζε ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο ή ηνπο έρεη αλαθιεζεί νξηζηηθά ε άδεηα ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ εθδφζεθε ζην φλνκα ηνπο. 11. Γελ επηηξέπεηαη ε θαζ νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηεο άδεηαο ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 12. Ζ άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλαθαιείηαη: α. ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο, β. ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ή απνρψξεζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρεη νξηζηεί άιινο ππεχζπλνο πνπ λα πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 13. Ζ άδεηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αθαηξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξείο (3) κέξεο κέρξη έμη (6) κήλεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί θπθινθνξίαο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη θάηνρνη παιηψλ αδεηψλ εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ην λ.δ. 220/73(ΦΔΚ 272 Α ) θαη ην π.δ. 353/74 (ΦΔΚ 138 Α ) κπνξνχλ λα ηηο αλαλεψλνπλ κέρξη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο θαηά ην ρξφλν αλαλέσζεο δηαηάμεηο, ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηεο άδεηαο ζε άιιν πξφζσπν. 12

13 II. ΑΓΔΗΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (Άπθπο 6 ηος Ν. 2538/1997, άπθπο 22 ηος Ν. 3698/2008, άπθπο 64 ηηρ απιθ /2006 ΚΥΑ) 1. Ζ άδεηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία πεξηθέξεηα κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: Η. Τπεχζπλν επηζηήκνλα ν νπνίνο λα πιεξνί ηα αθφινπζα: α. Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ππεθνφηεηα ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ β. Πηπρίν Φαξκαθεπηηθήο ή Κηεληαηξηθήο θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο γ. λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή λα έρεη λνκίκσο απαιιαγεί απφ απηέο δ. λα κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε γηα πξάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ άζθεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ή θηεληαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θηβδειεία, παξαράξαμε, παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1729/1987 (ΦΔΚ 144Α) θαη θαζ ππνηξνπή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ή λα κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα ή θαζ ππνηξνπή γηα πιεκκέιεκα γηα ην νπνίν επεβιήζε ε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ή λα κελ έρεη παξαπεκθζεί κε ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα. ε. λα κελ θαηέρεη έκκηζζε ζέζε ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. ΗΗ. Καηάιιεινπο θαη επαξθείο ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ, σο εμήο : α. ηζφγεην θαηάζηεκα εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, β. ηδηαίηεξε αίζνπζα απνζήθεπζεο ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην ηζφγεην θαηάζηεκα, θαηάιιειε γηα ηελ απνζήθεπζε επαξθψλ πνζνηήησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, γ. λα δηαζέηεη θαηάιιειν θπζηθφ ή ηερλεηφ θσηηζκφ, ζεξκνθξαζία, αεξηζκφ θαη χςνο ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ, δ. λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ σο πξνο ηελ χδξεπζε, απνρέηεπζε, ρψξνπο πγηεηλήο, θιπ., ε. λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ή επαξθή κέζα ππξφζβεζεο, ζη. λα δηαζέηεη ειεθηξηθφ ςπγείν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εππαζψλ ζηε ζπλήζε ζεξκνθξαζία πξντφλησλ (π.ρ. εκβφιηα, θιπ.), δ. λα ππάξρεη ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα κε ην ζήκα V ζε θχθιν δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα (70) εθαηνζηψλ ζε πξάζηλν ρξψκα. Δπίζεο λα ππάξρεη ε έλδεημε «ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ», ε. εθφζνλ ζην θαηάζηεκα δηαθηλνχληαη θαη θάξκαθα αλζξψπηλεο ρξήζεο, νη πξνβιεπφκελνη ρψξνη πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζαθψο. 3. Ζ αίηεζε ηεο παξ. 1 γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α. ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε ηδηψηε κεραληθνχ κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη ην θαηάζηεκα δελ είλαη 13

14 απζαίξεην θαη δελ πεξηιακβάλεη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή πξνζζήθεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 4 ηνπ Ν. 4014/2011 θεθ. Β, β. βεβαίσζε ηεο νηθείαο πνιενδνκηθήο αξρήο φηη επηηξέπεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε σο θαξκαθαπνζήθε* ζχκθσλα κε ην λ. 3325/2005 (ΦΔΚ 68 Α ), β. αληίγξαθν ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηίηινπ θηήζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηνπ, γ. βεβαίσζε ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο φηη ην θαηάζηεκα δηαζέηεη ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ή επαξθή κέζα ππξφζβεζεο, δ. ζρέδην θάηνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. 4. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ ίδην ρψξν ε ζπζηέγαζε θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. 5. ε θάζε θαηάζηεκα ρνλδξηθήο πψιεζεο ρνξεγείηαη κία θαη κφλν άδεηα, κε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή έδξα αλά ηελ επηθξάηεηα. 6. Ο ππεχζπλνο επηζηήκνλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιείηαη ζπλερψο θαη κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζην θαηάζηεκα, ειέγρνληαο ηελ νξζή δηάζεζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 7. Ζ άδεηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε. 8. Ζ άδεηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλαθαιείηαη: α. ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο, β. ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ή απνρψξεζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρεη νξηζηεί άιινο ππεχζπλνο πνπ λα πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, γ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξείο (3) κέξεο κέρξη έμη (6) κήλεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξ. 4 αλσηέξσ. 14 III. ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ (Άπθπο 19 ηος Ν. 3698/2008) 1. Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ γηα ηα παξαγσγηθά δψα ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία πεξηθέξεηα κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α. λα έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ππεθνφηεηα ελφο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, β. λα έρεη πηπρίν Κηεληαηξηθήο ρνιήο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. γ. λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, δ. λα κελ θαηέρεη έκκηζζε ζέζε ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε. λα δηαζέηεη αλεμάξηεην ρψξν εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. *οι σώποι πος σπηζιμοποιούνηαι ωρ καηαζηήμαηα σονδπικήρ πώληζηρ κηηνιαηπικών θαπμακεςηικών πποϊόνηων θεωπούνηαι όηι λειηοςπγούν ωρ θαπμακαποθήκερ καη αναλογία ηων διαηάξεων πεπί θαπμάκων για ανθπώπινη σπήζη.

15 3. Ζ αίηεζε ηεο παξ. 1 γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ γηα ηα παξαγσγηθά δψα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α. αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ, β. αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, γ. βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθφ χιινγν, επηθνπξηθά γηα ηνπο θηεληάηξνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 παξαθάησ θαη φηη δελ δηαηεξεί Κηεληαηξηθφ Γξαθείν ζε άιιε πεξηνρή ηεο Δπηθξάηεηαο, ε. ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε θάηνςε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ζε θιίκαθα 1: Γελ ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ γηα ηα παξαγσγηθά δψα: α. ζηνπο θηεληάηξνπο πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε εηαηξίεο εκπνξίαο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζε κνλάδεο εθηξνθήο παξαγσγηθψλ δψσλ, β. ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θηεληάηξνπο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην Δ.Σ.Α.Α. (πξψελ Σ..Α.Τ.), γ. ζηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο, δ. ζηνπο κε κεληαία απαζρφιεζε θαη αζθάιηζε ζην Δ.Σ.Α.Α. (πξψελ Σ..Α.Τ.) θηεληάηξνπο ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ινηπψλ Ο.Σ.Α., ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ ηξαπεδηθψλ ή άιισλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ αλήθεη ζην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ., ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ ζπγαηξηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ., ε. ζε θηεληάηξνπο πνπ έρνπλ άδεηα θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ζη. ζε θηεληάηξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηαηξίεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή, ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εκπνξία θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, δ. γηα ηνπο θηεληάηξνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηζρχεη ην λνκηθφ πιαίζην, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηα λ.δ. 1400/1973 (ΦΔΚ 114 Α ), π.δ. 130/1984 (ΦΔΚ 42 Α ) θαη ηελ ΠαΓ 4 1/1990/ΓΔ/ΓΤΓ/1ν. 5. Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο θαη κφλνλ Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ γηα θάζε θηελίαηξν ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 6. ηα ιεηηνπξγνχληα απφ θπζηθφ πξφζσπν Κηεληαηξηθά Γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ επηηξέπεηαη ε ζπζηέγαζε θηεληαηξείνπ δψσλ ζπληξνθηάο. Οη ελ ιφγσ ρψξνη πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαθξηηνί θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 7. Καη εμαίξεζε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ γηα ηα παξαγσγηθά δψα ρνξεγείηαη θαη ζην φλνκα ηνπ θηεληάηξνπ πνπ είλαη ππεχζπλνο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζε πλεηαηξηζηηθφ θνξέα (ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε, ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε, νκάδα παξαγσγψλ) γηα ηα δψα ησλ εθηξνθψλ κειψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο απαζρνιεί πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο θηεληάηξνπ, ηφηε ε άδεηα ηνπ θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ παξαγσγηθψλ δψσλ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ελφο θαη φινη νη θηελίαηξνη ηνπ 15

16 θνξέα έρνπλ δηθαίσκα ζπληαγνγξάθεζεο, νη δε ζπληαγέο ηνπο εθηεινχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θηεληαηξηθφ γξαθείν. Ζ πξνκήζεηα, ζε ρνλδξηθή ηηκή, ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ θνξέα ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν ηνπ θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη παξάλνκε. Σν ηηκνιφγην αγνξάο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ θνξέα θαη φρη ηνπ θηεληάηξνπ. Οη ίδηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 8. Απαγνξεχεηαη ζην Κηεληαηξηθφ Γξαθείν ε δηελέξγεηα θηεληαηξηθήο εμέηαζεο θαη πεξίζαιςεο αζζελψλ παξαγσγηθψλ δψσλ. Οη εμεηάζεηο ή νη επεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο (ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο). 9. Σα θηεληαηξηθά γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ δελ αληηζηνηρνχλ, ζε θακία πεξίπησζε, ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηαηί δελ πιεξνχλ, βάζεη λφκνπ, ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, επνκέλσο δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ παξά κφλνλ ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο πνπ ρνξεγνχλ άκεζα. 16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 I. ΔΚΣΡΟΦΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ (άπθπο 5 ηος Ν. 2538/1997, άπθπο 17 ηος Ν. 3698/2008, άπθπο 64 ηηρ απιθ /2006 ΚΥΑ) 1. Οη εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ πξνκεζεχνληαη θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, κφλν κε θηεληαηξηθή ζπληαγή, απφ: α. ηα Καηαζηήκαηα Πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ β. ηα Φαξκαθεία γ. ηα Κηεληαηξηθά Γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ δ. ηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα παξαγσγήο θαξµαθνχρσλ δσνηξνθψλ δ. ηα ηδησηηθά Κηεληαηξεία/Κιηληθέο δψσλ ε. ηα Αγξνηηθά Κηεληαηξεία (ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο) 2. Οη εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ επηηξέπεηαη λα πξνκεζεχνληαη θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζε ρνλδξηθή ηηκή απφ ηα Καηαζηήκαηα Υνλδξηθήο Πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο κφλνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α. φηαλ αλήθνπλ ζε ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε νκάδεο θηελνηξφθσλ παξαγσγηθψλ δψσλ, εθφζνλ απαζρνινχλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλν ηδηψηε θηελίαηξν κε Κηεληαηξηθφ Γξαθείν παξαγσγηθψλ δψσλ ζην φλνκά ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ νηθεία θηεληαηξηθή ππεξεζία. β. φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα θαξµαθνχρσλ πξνκεηγκάησλ, εθφζνλ ε εθηξνθή έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ ΔΟΦ λα παξάγεη θαξµαθνχρεο δσνηξνθέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηεο αξηζ /98 ΚΤΑ (456 Β ) θαη δηαζέηεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν θηελίαηξν θαηφπηλ ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ νηθεία θηεληαηξηθή ππεξεζία. Κάζε παξαγγειία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη παξάλνκε.

17 3. ηελ πεξίπησζε 2α ν ππεχζπλνο θηελίαηξνο δηαζέηεη ζηνπο θηελνηξφθνπο ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα απφ ην θηεληαηξηθφ γξαθείν παξαγσγηθψλ δψσλ κε θηεληαηξηθή ζπληαγή θαη θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νξζήο θηεληαηξηθήο θιηληθήο πξάμεο. 4. Οη εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ πξνκεζεχνληαη θαξµαθνχρεο δσνηξνθέο απνθιεηζηηθά απφ εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΦ, εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα παξαγσγήο θαξµαθνχρσλ δσνηξνθψλ θαη κφλν κε θηεληαηξηθή ζπληαγή άιινπ θηεληάηξνπ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγνζηαζίνπ. 5. ηελ πεξίπησζε εθηξνθψλ πνπ έρνπλ άδεηα παξαγσγήο θαξµαθνχρσλ δσνηξνθψλ, απφ ηνλ ΔΟΦ, γηα ρνξήγεζε ζηα δψα ηνπο, ν ππεχζπλνο θηελίαηξνο ηεο εθηξνθήο κπνξεί λα ζπληαγνγξαθεί ν ίδηνο γηα ηα δψα γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλνο. 17 II. ΜΖΣΡΧΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΣΡΟΦΧΝ (άπθπο 18 ηος Ν.3698/08, άπθπο 68 ηηρ απιθ /2006 ΚΥΑ), 1. Οη ηδηνθηήηεο ή νη ππεχζπλνη παξαγσγηθψλ δψσλ ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ ηελ αγνξά, θαηνρή θαη ρνξήγεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα ηα ελ ιφγσ δψα γηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηε ρνξήγεζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ηα δψα ζθάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. 2. Όιεο νη εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ πξέπεη λα ηεξνχλ Μεηξψα Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο (ΜΖΦΑΔ) (ππφδεηγκα ΗΗΗ), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α. εκεξνκελία, β. νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, γ. πνζφηεηα, δ. φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θαξκάθνπ, ε. πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνβαιινκέλσλ ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή δψσλ. 3. Σα Μεηξψα Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο Δθηξνθψλ ρνξεγνχληαη ζηηο εθηξνθέο ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία. 4. Κάζε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν πνπ εθδίδεη ηελ αληίζηνηρε θηεληαηξηθή ζπληαγή. 5. Σα Μεηξψα Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο Δθηξνθψλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ηνπ δεκνζίνπ ζε θάζε έιεγρν γηαηί κφλνλ ε επίζεκε ππνγξαθή απνηειεί ηεθκεξίσζε. ην Μεηξψν Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο Δθηξνθήο θαηαγξάθεηαη ε ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ρνξήγεζε θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είηε αηνκηθά γηα θάπνηα δψα ή νκαδηθά κε ηελ ηξνθή ή ην λεξφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκβνιηαζκψλ θαη ησλ απνπαξαζηηψζεσλ. Σα παιηά έληππα ΜΖΦΑΔ ζα ηζρχνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ Ζ ηήξεζε ηνπ ΜΖΦΑΔ, απφ ηηο εθηξνθέο θαη νη Δπίζεκνη έιεγρνη απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή δηάζεζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο απηψλ θαη ηε κε χπαξμε θαηαινίπσλ ζηα παξαγφκελα δσηθά πξντφληα κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ.

18 18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΔΡΓΟΣΑΗΑ/ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΑΡΜΑΚΟΤΥΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ (άπθπο 17 ηος Ν. 3698/08, άπθπα ηηρ απ /1998 ΚΥΑ, άπθπο 64 ηηρ απ /2006 ΚΥΑ, άπθπο 2 ηηρ απ /2009 ΥΑ) 1. Σα εξγνζηάζηα εξγαζηήξηα παξαγσγήο θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ ΔΟΦ θαη λα δηαζέηνπλ ππεχζπλν ηδηψηε θηελίαηξν απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ν νπνίνο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δηαζέηεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ νηθεία θηεληαηξηθή ππεξεζία. 2. Μπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη κφλνλ εγθεθξηκέλα θαξκαθνχρα πξνκείγκαηα απφ ηα Καηαζηήκαηα Υνλδξηθήο Πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο. Κάζε παξαγγειία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη παξάλνκε. 3. Σεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν ζην νπνίν θαηαγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: o εκεξνκελία o είδνο θαη πνζφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εγθεθξηκέλσλ θαξκαθνχρσλ πξνκεηγκάησλ θαη ησλ δσνηξνθψλ o Δίδνο θαη πνζφηεηα ησλ θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ πνπ παξαζθεπάδνληαη, θαηέρνληαη θαη δηαηίζεληαη o φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή o φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε (αλ πξφθεηηαη γηα εθηξνθή θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο εθηξνθήο) o φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θηεληάηξνπ πνπ ζπλέηαμε ηε ζπληαγή, o αληίγξαθν ηεο ζπληαγήο, 4. Σα ζηνηρεία απηά παξακέλνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ ΔΟΦ πξνο δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ, επί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε. 5. Γηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κφλνλ θαξµαθνχρεο δσνηξνθέο πνπ θέξνπλ εηηθέηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επηζήκαλζεο. ηηο ζπζθεπαζίεο ή ζηα δνρεία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε έλδεημε «θαξµαθνχρεο δσνηξνθέο». ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε βπηία ή αλάινγνπο πεξηέθηεο (container) αξθεί νη ελ ιφγσ ελδείμεηο λα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. 6. Γηαζέηνπλ ηηο θαξµαθνχρεο δσνηξνθέο ζηηο εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ κφλνλ θαηφπηλ εθηέιεζεο ζπληαγήο άιινπ θηεληάηξνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ I. Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (Κ.Α.Φ.Δ.) 1. Ζ Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ & Δθαξκνγψλ (Κ.Α.Φ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ είλαη ε θεληξηθή αξκφδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία, δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα

19 θαηαζηήκαηα πψιεζεο (ρνλδξηθήο- ιηαληθήο), ζηα θηεληαηξηθά γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ, ζηα ηαηξεία /θιηληθέο δψσλ θαη ζηηο εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ. 2. Ζ Γ/λζε Κ.Α.Φ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηα εμήο: α. λα ηεξεί ηνπο αθφινπζνπο θαηαιφγνπο : i. ησλ Καηαζηεκάησλ Υνλδξηθήο Πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλά ηελ επηθξάηεηα, ii. ησλ Καηαζηεκάησλ Ληαληθήο Πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθείσλ αλά ηελ επηθξάηεηα, iii. ησλ Κηεληαηξηθψλ Γξαθείσλ Παξαγσγηθψλ Εψσλ αλά ηελ επηθξάηεηα, iv. ησλ Ηαηξείσλ /Κιηληθψλ δψσλ αλά ηελ επηθξάηεηα, β. λα ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, γ. λα εηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, δ. λα ηεξεί αξρεία κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ, ηηο κε ζπκκνξθψζεηο θαη ηηο θπξψζεηο. 19 II. ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (ΔΟΦ) 1. Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είλαη ε θεληξηθή αξκφδηα αξρή γηα ηελ εηζαγσγή, ηελ παξαζθεπή, θαη ηελ ελ γέλεη θπθινθνξία ησλ θηεληαηξηθψλ θαξµάθσλ, θαη ησλ θαξµαθνχρσλ δσνηξνθψλ. 2. Ο ΔΟΦ είλαη αξκφδηνο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηα αθφινπζα: α. ηελ έγθξηζε, απφξξηςε, αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε, αλαζηνιή, αλάθιεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, β. ηνλ έιεγρν θπθινθνξίαο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είηε κφλνο ηνπ, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, γ. ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο γηα ηελ παξαγσγή θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ. δ. ηελ εηζήγεζε γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ε. ηελ ηήξεζε θαηαιφγσλ κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (εγθξίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, αλαλεψζεηο, αλαζηνιέο, αλαθιήζεηο). III. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Οη πεξηθεξεηαθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηα αθφινπζα: 1. Σε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηα : α. θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, β. θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, γ. θηεληαηξηθά γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ, δ. ηαηξεία/θιηληθέο δψσλ. Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ αδεηψλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ηνπ παξφληνο. Οη παξαπάλσ άδεηεο ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηάξρε.

20 Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ θηελίαηξν, έλαλ ηαηξφ θαη έλαλ κεραληθφ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο/πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαπίζησζεο ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ. 2. Σε δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία, δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο (ρνλδξηθήο- ιηαληθήο), ζηα θηεληαηξηθά γξαθεία παξαγσγηθψλ δψσλ, ζηα ηαηξεία /θιηληθέο δψσλ θαη ζηηο εθηξνθέο παξαγσγηθψλ δψσλ. 3. Σελ επηβνιή κέηξσλ ζπκκφξθσζεο φπσο αλάθιεζε ή αθαίξεζε άδεηαο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ αλάθιεζε θαη ε αθαίξεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηάξρε. 4. Σελ εηζήγεζε πξνο ηε Γ/λζε ΚΑΦΔ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 5. Σελ θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε ΚΑΦΔ ησλ ρνξεγήζεσλ, αλαλεψζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ, αλαζηνιψλ θαη αθαηξέζεσλ ησλ παξαπάλσ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο. 6. Σελ ηήξεζε θαη θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε ΚΑΦΔ επηθαηξνπνηεκέλσλ θαηαιφγσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ : α. θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο, β. θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ θαξκαθείσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο, γ. θηεληαηξηθψλ γξαθείσλ παξαγσγηθψλ δψσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο, δ. ησλ Ηαηξείσλ /Κιηληθψλ δψσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο. 7. Σελ θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε ΚΑΦΔ ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ. 8. Σελ ελεκέξσζε ησλ ηδηνθηεηψλ / ππεπζχλσλ ησλ εθηξνθψλ παξαγσγηθψλ δψσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ Μεηξψσλ Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο, ηελ πξνκήζεηα θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (κφλνλ κε θηεληαηξηθή ζπληαγή) θαη ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο. 20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΔΠΗΖΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ (Ν /1997, Ν. 3698/2008, Καν.(ΕΚ) 882/2004) I. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Οη επίζεκνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηνπο επίζεκνπο θηεληάηξνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2538/1997 (Α 242) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ λ. 3698/2008 (Α 198) θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ.(ΔΚ) 882/2004 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Οη επίζεκνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη αθνξνχλ ζηα: 1. θαηαζηήκαηα πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ),

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:Γηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ σο Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο. Α Π Ο Φ Α Η ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:Γηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ σο Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο. Α Π Ο Φ Α Η ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ: Β Πληρ:Ουρ.Γκίκα-Πανούση Σαχ. Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β )

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Θέμα : «Προϋποθέσεις λειτοσργίας εκθέσεων.» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δρνληαο ππφςε: Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ

Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ Άξζξν 1 Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεισ και προοπτικζσ ςτθν εμπορία γεωργικών φαρμάκων

Εξελίξεισ και προοπτικζσ ςτθν εμπορία γεωργικών φαρμάκων Εξελίξεισ και προοπτικζσ ςτθν εμπορία γεωργικών φαρμάκων Διονφςθσ Βλάχοσ, Γεωπόνοσ Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων Email: syg032@minagric.gr Νόμοσ 4036/2012

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Νόκνο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012)

Νόκνο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) Νόκνο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) «Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ δώωλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό». αο ελεκεξψλνπκε πσο ζχκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2011 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΤΠΑΑΣ ΓΓΚ ΓΤΕ ΓΚΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα