Περιεχόμενα. Το όνομα και το λογότυπο KPMG και "cutting through complexity" αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Το όνομα και το λογότυπο KPMG και "cutting through complexity" αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα

3 Εισαγωγή 4 1. Αποθεματοποίηση (Reservation Ratios) 6 2. Δείκτες Ζημιών (Loss Ratios) Ρευστότητα (Liquidity) Έξοδα Πρόσκτησης και Γενικά Έξοδα (Acquisition & General Expenses) Κεφαλαιοποίηση και Αποτελέσματα (Capitalization & Results) Αποδοτικότητα και Δραστηριότητα (Performance & Activity Ratios) 22 Συμπερασματικά 26

4 4 Aνάλυση της KPMG Εισαγωγή Η KPMG για δεύτερη συνεχή χρονιά, με σκοπό την ποιοτική μελέτη του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, πραγματοποίησε ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων σε δείγμα δεκαεννέα εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ανάλυση περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας σειράς σημαντικών αριθμοδεικτών σχετικών με την ασφαλιστική αγορά, που βοηθούν στην κατανόηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της Ελλάδος, που δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων και αποτελούν το 85% της αγοράς σε όρους παραγωγής (βλέπε διάγραμμα Α). Ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι οι μισές σχεδόν εταιρείες του δείγματος δραστηριοποιούνται και στους Κλάδους Ζωής κατέχοντας το 38% της αγοράς, η ανάλυση περιλαμβάνει και θέματα που άπτονται των εταιρειών Ζωής και Μικτών Ασφα - λίσεων. Τέλος λόγω της ποιότητας και επάρκειας του δείγματος, η ανάλυση παρουσιάζει και την εικόνα της ελληνι - κής ασφαλιστικής αγοράς συνολικά, αφού περιλαμβάνει δεκαεννέα από τις είκοσι μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων οι οποίες κατέχουν επίσης σημαντικό μερίδιο στους κλάδους Ζωής σε σχέση με τα μερίδια αγοράς για το έτος 2010 και Το προφίλ των υπό ανάλυση εταιρειών σε όρους Παραγωγής Ασφαλίστρων (εκτός του δικαιώματος ασφαλίστρων) παρουσιάζεται στα δύο διαγράμματα, Α και Β: Στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων η ανάλυση περιλαμβάνει δεκαεννέα εταιρείες με παραγωγή ασφαλίστρων (χωρίς δικαίωμα) το 2011 ύψους Ευρώ εκατομμυρίων σε σύνολο Ευρώ εκατομμυρίων της αγοράς ήτοι 85%, ενώ για τον κλάδο Ζωής περιλαμβά νονται εννέα εταιρείες με παραγωγή ύψους Ευρώ 807 εκατομμυρίων σε σύνολο Ευρώ ήτοι το 38%. A- Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα - Γενικές Ασφαλίσεις (19 εταιρείες) (Gross Written premiums - General Business) Β- Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα - Ασφαλίσεις Ζωής (9 εταιρείες) (Gross Written premiums - Life Business) * Ποσά σε Ευρώ εκατ.

5 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 5 Τα σημαντικότερα θέματα που αναδείχθηκαν από την ανάλυση αυτή μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: Η συνολική κεφαλαιοποίηση των υπό ανάλυση εταιρειών κατέστη για πρώτη φορά αρνητική (Ζημιές) και ανήλθε στο ύψος των Ευρώ 134 εκατομμυρίων με μείωση κατά Ευρώ 924 εκατομμυρίων σε σχέση με το 2010 που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζημιές που εγγράφηκαν την 31 Δεκεμβρίου 2011 για τις απομειώσεις των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Το σύνολο των ζημιών από την ανωτέρω ανταλλαγή δε φαίνεται να είχε αναγνωριστεί πλήρως κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, οπότε η κεφαλαιοποίηση αναμένεται να έχει επιδεινωθεί εντός του 2012 στο οποίο ολοκληρώθηκε το ανωτέρω πρόγραμμα αλλά και η διαδικασία της επαναγοράς. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η συνολική έκθεση σε ΟΕΔ του ασφαλιστικού κλάδου ανέρχεται σε Ευρώ 5 δις. Λόγω της παραπάνω κατάστασης, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα ρευστότητας που έχουν επηρεάσει και την ικανότητα τους σε τυχόν άμεση καταβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ανάλυση δείχνει ότι χωρίς (ανά)κεφαλαιοποίηση μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν είναι σε θέση να καλύψει άμεσα τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις χωρίς την ρευστοποίηση απαιτήσεων ή και ακίνητης περιουσίας. Το πρόβλημα είσπραξης των ασφαλίστρων φαίνεται να παραμένει σημαντικό αναμένοντας ουσιαστικά την απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα καθορίζει τους χρόνους απόδοσης των ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβητές στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο λόγω και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας αλλά και της ύπαρξης ανοιχτών διακανονισμών για τις παλαιές οφειλές, το ύψος των ανείσπρακτων δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως αυτό εμφανίζεται στους εποπτικούς ισολογισμούς διαφέρει σημαντικά σε πολλές περιπτώσεις από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς με βάση την εμπορική νομοθεσία. Αυτό φαίνεται να προκύπτει από διαφορές στη λογιστική αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων μεταξύ εποπτικών και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως στον τρόπο επιμέτρησης των συμβολαίων Ζωής και Υγείας, λόγω έλλειψης σχετικής οδηγίας από την ΔΕΙΑ, καθώς και στην καταχώρηση των ζημιών από την ανταλλαγή των ομολόγων που εμφανίστηκε κυρίως στους εμπορικούς ισολογισμούς της 31 Δεκεμβρίου Σημαντική μείωση κατά έξι μονάδες παρατηρείται στο δείκτη Ζημιών για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου λόγω κυρίως της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του στόλου των αυτοκινήτων, και της επακόλουθης μεταβολής στα επίπεδα σφοδρότητας και συχνότητας των ατυχημάτων όπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει σημειωθεί τέλος, αξιοσημείωτη αύξηση του επιπέδου των ασφαλιστικών προβλέψεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που υποδηλώνει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων (διοικήσεις εταιρειών και επόπτη) για τη σταδιακή θωράκιση των ισολογισμών και τον εξορθολογισμό της αγοράς. Μεθοδολογία Η ανάλυση αυτή διεξάχθηκε στις περιοχές που κατά την άποψή μας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη των οικονομικών αναφορών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής αγοράς. Με το σκεπτικό αυτό, προσεγγίσαμε έναν αριθμό από υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς λαμβάνοντας το σχόλιο ή την άποψή τους σε θέματα που άπτονται της ανάλυσης. Αξιοποιώντας τη συνδρομή τους, καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα η οποία ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάγκη για ποιοτικότερη και πληρέστε - ρη ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα. Στις παρακάτω ενότητες παρουσιά - ζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες των οικονομικών καταστάσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Αποθεματοποίηση (Reservation Ratios) 2. Δείκτες Ζημιών (Loss Ratios) 3. Ρευστότητα (Liquidity) 4. Έξοδα Πρόσκτησης και Γενικά Έξοδα (Acquisition & General Expenses) 5. Κεφαλαιοποίηση και Αποτελέσματα (Capitalization & Results) 6. Αποδοτικότητα και Δραστηριότητα (Performance & Activity Ratios)

6 6 Aνάλυση της KPMG Αποθεματοποίηση (Reservation Ratios) 01

7 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Απλός) Δείκτης αποθεματοποίησης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Reservation ratio MTPL) Ο παραπάνω δείκτης αφορά στις προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις προς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα. Παρατηρείται μια σημαντική κατά μέσο όρο αύξηση 23 μονάδων των προβλέψεων για αποζημιώσεις προς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από τα επίπεδα του 159% για το 2010, σε 182% το Η μεταβολή του δείκτη αυτού μπορεί να συνδεθεί εν μέρει με τη μείωση του επιπέδου των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων (κατά 7%) αλλά ωστόσο η επίδραση στο δείκτη Αποθεματοποίησης μόνο από την ανωτέρω μείωση περιορίζε - ται στις 3 μονάδες. Κατά συνέπεια παρατηρώντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το δείκτη Αποθεμα - το ποίησης αλλά και σε σύγκριση με την μείωση του δείκτη Ζημιών, γίνεται κατανοητό, ότι υπάρχει η πρόθεση για σταδιακή θωράκιση των ισολογισμών με αύξηση του επιπέδου των υποχρεώσεων. Συνολικός δείκτης αποθεματοποίησης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Total reservation ratio - Motor TPL) Ο παραπάνω δείκτης αφορά στο σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων (ΑΜΔΑ, εκκρεμείς και λοιπές προβλέψεις) του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου προς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα. Όπως και στην περίπτωση του απλού δείκτη Αποθεματοποίησης έτσι και στο συνολικό δείκτη παρουσιάζεται μία αύξηση/βελτίωση που υποδηλώνει την ανάγκη (ή την υποχρέωση) για θωράκιση των ισολογισμών η οποία ωστόσο φαίνεται να είναι σταδιακή και όχι άμεση. Από το δείκτη παρατηρούμε μία μετατόπιση των εταιρειών που ήταν στα επίπεδα κάτω από το 100% ή 200% σε μεγαλύτερα επίπεδα ενώ οι περισσότερες από τις μισές και πλέον εταιρείες παρουσιάζουν πλέον δείκτες άνω του 200% στο τέλος του 2011.

8 8 Aνάλυση της KPMG Συνολικός δείκτης Αποθεματοποίησης - Σύνολο ζημιών (Total Reserve ratio - All general classes) Ο παραπάνω δείκτης αφορά στο σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων προς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα στο σύνολο των γενικών κλάδων. Για το ύψος της Συνολικής Αποθεμα - το ποίησης όλων των κλάδων Γενικής Ασφάλισης τα νούμερα είναι σαφώς μικρότερα από την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου, διότι επηρεάζονται από τη σύνθεση των λοιπών γενικών κλάδων δραστηριοποίησης (π.χ. Πυρός, Τεχνικές Ασφαλίσεις), η διάρκεια τακτοποίησης των οποίων, διαφέρει σημαντικά, ενώ η συχνότητα των δικαστικών υποθέσεων στους λοιπούς κλάδους δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το αυτοκίνητο. Παρατηρήσεις KPMG: Θεωρητικά (μη λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες), θα πρέπει κανείς να περιμένει ότι το ποσοστό που προκύπτει από τον εν λόγω δείκτη συνάδει ή καλύπτει τη μέση διάρκεια τακτοποίησης ζημιών, που για τον κλάδο του αυτοκινήτου μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος και να φτάνει τα δύο ή και περισσότερα σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα και με το ύψος των δικαστικών υποθέσεων. Για παράδειγμα, αν η μέση διάρκεια είναι τα δύο έτη, τότε ένα λογικό αποτέλεσμα θα ήταν στο επίπεδο του 200%. Η προσπάθεια για αύξηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων δεν πρέπει να σταματήσει στα τωρινά επίπεδα αλλά πρέπει να συνεχιστεί με αυξανόμενους ρυθμούς τα επόμενα έτη για την θωράκιση των ισολογισμών στο σύνολο της αγοράς σε επίπεδα ικανά να καλύψουν τόσο τις τρέχουσες απαιτήσεις των ασφαλισμένων αλλά και το σύνολο των κινδύνων που είναι ενσωματωμένοι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

9 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 9 Δείκτες Δεδουλευμένων Εσόδων (ή Αποθεματοποίησης μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου (UPR ratio - MTPL) Ο ανωτέρω δείκτης αφορά στις προβλέ - ψεις για μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα (το μέρος των ασφαλίστρων που αφορά την/τις επόμενη/ες περιόδο/ους) προς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα, για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. Παρατηρούμε ότι ένας ικανοποιητικός αριθμός εταιρειών στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων βρίσκεται στα επίπεδα μεταξύ 36% και 45%. Θεωρητικά, όταν μια εταιρεία εκδίδει μόνο ετήσια ασφάλιστρα (χωρίς ακυρώσεις) ο ανωτέρω δείκτης λαμβάνει τιμές στο επίπεδο του 46%, ενώ για εξαμηνιαία ασφάλιστρα στο 21% και για τριμηνιαία στο 8%. Παρατηρήσεις KPMG: Το γεγονός ότι τα συμβόλαια στην ελληνική αγορά είναι κυρίως ετήσια με μικρό ποσοστό εξαμηνιαίων και ακόμη μικρότερο ή καθόλου τριμηνιαίων, το μέσο ποσοστό όπως εμφανίζεται ανωτέρω είναι λογικό αν προσθέσουμε ακόμα ότι και στον παρονομαστή δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ασφαλίστρων. Ακραίες τιμές απαιτούν μεγαλύτερη ανάλυση. Από τα τέλη του 2011 αλλά κυρίως και κατά τη διάρκεια του έτους 2012 παρατηρείται μία αύξηση των εξαμηνιαίων συμβολαίων στην αγορά, που ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν έχει επηρεάσει ακόμη τον δείκτη του Πέτρος Παπανικολάου Γενικός Διευθυντής, Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία (ΑΑΕ) «Τα % αποθεματοποίησης της κάθε εταιρείας αποτελούν, σε ώριμες αγορές στοιχείο που δημοσιεύεται και αξιολογεί την ωριμότητα της αγοράς στο σύνολό της αλλά και της κάθε εταιρείας σε σχέση με την επάρκεια των σχετικών αποθεμάτων. Η επάρκεια των αποθεμάτων εκκρεμών ζημιών αποτελεί καθρέφτη της ρευστότητας που η κάθε εταιρεία κατέχει προκειμένου να αποζημιώσει δίκαια αλλά και έγκαιρα τους δικαιούχους. Άλλωστε η τροφοδοσία των αποθεμάτων με επαρκή κεφάλαια δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί όταν το ασφάλιστρο είναι τεχνικά ανεπαρκές. Μία από τις σοβαρότερες ιδιαιτερότητες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σχετίζεται με τη χρονική υστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης αφού οι εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις τη «χρόνια» αποθεματοποίηση και την εξόφληση απαίτησης δικαιούχου αποζημίωσης μετά από πολλά έτη. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου αποτελούν ενθαρρυντικό βήμα, καθώς ωθούν την αγορά προς μία ορθότερη και ωριμότερη διαχείριση των αποθεμάτων εκκρεμών ζημιών του κλάδου Ασφάλισης Αυτοκινήτου. Η υπευθυνότητα με την οποία ο καταναλωτής επιλέγει την ασφαλιστική του εταιρεία διαδραματίζει κι αυτή ουσιαστικό ρόλο στον εξορθολογισμό της αγοράς. Περιμένουμε δηλαδή ωριμότερους καταναλωτές στην επιλογή της ασφαλιστικής τους εταιρείας και έγκαιρα πλήρη αποθεματοποίηση των υποχρεώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τέλος την καλύτερη θωράκιση της οδικής ασφάλειας και την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αφού και οι δύο συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της συχνότητας ατυχημάτων αλλά και του μέσου κόστος των ζημιών σε όφελος του τελικού καταναλωτή ο οποίος θα κληθεί τελικά να καταβάλλει χαμηλότερα ασφάλιστρα.»

10 10 Aνάλυση της KPMG Δείκτες Ζημιών (Loss ratios) 02

11 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 11 ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΗΜΙΩΝ Δείκτης ζημιών Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Loss ratio - MTPL) Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει τις Δεδουλευμένες Αποζημιώσεις προς τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα (χωρίς δικαίωμα ασφαλίστρων), για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. Από το δείκτη προκύπτει μια σαφής μείωση του κόστους των αποζημιώσεων από το επίπεδο του 75% το 2010, στο 69% το 2011, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελε - σμάτων. Η μείωση αυτή θεωρείται σημαντική και έρχεται ως αποτέλεσμα του φαινομένου μείωσης της σφοδρότητας και συχνότητας των ατυχημάτων στην Ελλάδα που παρατηρείται τελευταία κυρίως λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η μείωση των ατυχημάτων σε όλες τις κατηγορίες αποτυπώνεται και με τον καλύτερο τρόπο από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως εμφανίζονται στο σχετικό διάγραμμα. ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

12 12 Aνάλυση της KPMG Δείκτης Ζημιών - Λοιποί κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων (Loss ratio - Other general classes) Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει τις Δεδουλευμένες Αποζημιώσεις προς τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα (χωρίς δικαίωμα ασφαλίστρων) στους λοιπούς κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων. Αντίθετα με την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου στους λοιπούς κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή. Σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του δείκτη Ζημιών στους λοιπούς κλάδους μπορεί να δικαιολογηθούν από τη συγκέντρωση πολλών και διαφορετικών κλάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κινδύνους και αποδόσεις. Παρατηρήσεις KPMG: Όσον αφορά την σύνθεση του δείκτη Ζημιών λοιπών κλάδων Γενικών Ασφα - λίσεων, μπορούμε να σημειώσουμε ότι οι Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) που αφορούν κυρίως ασφάλιση των δανειοληπτών και κατοικιών, εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλό loss ratio λόγω και της μεγάλης διασποράς των κινδύνων, που συνεπάγεται και υψηλή κερδοφορία, ενώ οι κλάδοι που έχουν να κάνουν με τις συμπληρωματικές καλύψεις αυτοκινήτων και λοιπούς κινδύνους εμφανίζονται με υψηλότερα ποσοστά ζημιών. Δείκτης Ζημιών - Σύνολο Γενικών Ασφαλίσεων (Loss ratio - All general classes) Δεδουλευμένες Αποζημιώσεις προς Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα (χωρίς δικαίωμα ασφαλίστρων) στο σύνολο Γενικών Ασφαλίσεων. Η μείωση του δείκτη Ζημιών στο σύνολο των Γενικών Ασφαλίσεων συνδέεται με τη μείωση του δείκτη Ζημιών στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου.

13 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 13 Ρευστότητα (Liquidity)

14 14 Aνάλυση της KPMG Δείκτες ρευστότητας για κάλυψη Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων (Liquidity ratios) Ο δείκτης Άμεσης Κάλυψης Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και τα διαθέσιμα προς τις Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις. Ο δείκτης κάλυψης Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων περιλαμβάνει ότι και ο προηγούμενος δείκτης λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις απαιτήσεις από χρεώσεις ασφαλίστρων. Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται μαζί δύο σημαντικοί δείκτες σχετικοί με την ικανότητα και την ταχύτητα κάλυψης των ασφα λιστικών υποχρεώσεων που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της ρευστότητας: Η άμεση κάλυψη των Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων περιλαμβάνει στον αριθμητή τα πλέον άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας ασφαλιστικής εταιρείας που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις (ομόλογα, μετοχές κ.λ.π.) και τα διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών (καταθέσεις όψεως και προθεσμίας) που μπορούν σχετικά εύκολα να ρευστοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων. Στην κάλυψη Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη για την ρευστότητα εκτός των επενδύσεων και διαθεσίμων και οι απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων που θεωρούνται σχετικά ρευστοποιήσιμα στοιχεία σεvεύλογο σχετικά χρονικό διάστημα, μετά τις επενδύσεις και τα διαθέσιμα. Ο δείκτης Ρευστότητας όπως αναφέρεται στο σχετικό διάγραμμα με επίπεδο κάτω της μιας μονάδας υποδηλώνει ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην τακτοποίηση των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων χωρίς την ρευστοποίηση βραδέως κινούμενων στοιχείων και ακίνητης περιουσίας. Παρατηρήσεις KPMG: Οι δείκτες Ρευστότητας θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί και υποδηλώνουν στην ουσία την ικανότητα αλλά και την ταχύτητα με την οποία μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στην τακτοποίηση των αποζημιώσεων και παροχών στους δικαιούχους. Όσον αφορά στο πρώτο δείκτη της Άμεσης Κάλυψης, παρατηρούμε ότι δεκατρείς εταιρείες δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν σε περίπτωση άμεσης καταβολής αποζημιώσεων συμπεριλαμβανομένων και των εξαγορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής. Αν συμπεριλάβουμε και τις απαιτήσεις από ασφάλιστρα παρατηρούμε μία βελτιωμένη εικόνα αλλά ωστόσο ακόμη και στη περίπτωση αυτή επτά εταιρείες δείχνουν σχετική «αδυναμία» να ανταποκριθούν. Κάρολος Σαΐας Διευθύνων Σύμβουλος, INTERASCO ΑΕΓΑ «Σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που καλείται να διαχειρισθεί αποτελεσματικά μια επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίσει όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την ανάπτυξή της. Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται σήμερα με το νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, να εισαγάγουν νέες καινοτόμες ιδέες, να αναλάβουν με δράσεις την ανάπτυξη νέων δομών με την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ένας τρόπος που θα δημιουργούσε προστιθέμενη αξία, θα μπορούσε να είναι η αλλαγή της διαδικασίας διαχείρισης των εισπράξεων ασφαλίστρων, που παραδοσιακά στις Γενικές Ασφαλίσεις γίνονται από τους διαμεσολαβητές, σε απευθείας είσπραξη από τον πελάτη. Αυτό θα εξασφάλιζε την αύξηση των ταμειακών ροών, την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο απάτης, μείωση έως εξάλειψη των επισφαλών απαιτήσεων, μείωση της ανάγκης κεφαλαιοποίησης λόγω των μειωμένων υπολοίπων χρεωστών (Solvency II-Εποπτικός Ισολογισμός) και τελικά τη βελτίωση της ρευστότητας. Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η διαχείριση της ρευστότητας μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας σύγχρονης καλοδιαχειριζόμενης και μιας μη αποδοτικής επιχείρησης.»

15 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 15 Έξοδα Πρόσκτησης και Γενικά Έξοδα (Acquisition & General Expenses)

16 16 Aνάλυση της KPMG Δείκτης Δεδουλευμένων Προμηθειών και λοιπών Εξόδων Πρόσκτησης - Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Expense ratio MTPL) Ο ανωτέρω δείκτης αφορά στις Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και Λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης προς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (χωρίς δικαίωμα ασφαλίστρων) του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων. Παρατηρήσεις KPMG: Στην Ελλάδα παρατηρούμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά προμηθειών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό φαίνεται να προκύπτει και με το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένο το σύστημα πώλησης «Direct» στο βαθμό που είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη ενώ μεγάλο μέρος της παραγωγής εισπράττεται ακόμη από τους διαμεσολαβητές. Υπάρχουν επίσης χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκτυο πώλησης τους είναι κατά κύριο λόγο Direct. Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των εξόδων πρόσκτησης καλύπτεται από την χρέωση του δικαιώματος ασφαλίστρων που περιλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και αφορά μια σημαντική επιβάρυνση των ασφαλισμένων, σε ποσοστό που ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 18% για τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων στο σύνολο της παραγωγής (Ασφάλιστρα συν Δικαίωμα). Δείκτης Δεδουλευμένων Προμηθειών και λοιπών Εξόδων Πρόσκτησης - Σύνολο Γενικών Ασφαλίσεων (Expense ratio total general classes) Ο ανωτέρω δείκτης αφορά στης Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης προς Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (χωρίς δικαίωμα) στους λοιπούς κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων.

17 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 17 Γενικά Έξοδα προς Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα - Σύνολο κλάδων 2011 (Μ.Ο. 19%) Ο μέσος όρος των Γενικών Εξόδων (ΓΕ) που περιλαμβάνει έξοδα διοίκησης - διάθεσης και λοιπών εκτάκτων αποτελεσμάτων, προς τα συνολικά Εγγραμμένα Ασφάλιστρα για το σύνολο των ασφαλιστικών κλάδων Ζωής και Γενικών, ανέρχεται για τη χρήση 2011 στο 19% και είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο από την ανάλυση προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στα Γενικά Έξοδα του 2011 έχουν περιληφθεί το κόστος απομείωσης των ομολόγων με αποτέλεσμα το ύψος των ΓΕ να εμφανίζεται αυξημένο. Παρατηρήσεις KPMG: Αν στο ανωτέρω επίπεδο δαπανών του 19% επί των Εγγραμμένων Ασφαλίστρων προσθέσουμε και το ποσοστό που προκύπτει από το συνολικό δείκτη Ζημιών (Combined ratio) για την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου και το σύνολο των Γενικών Ασφαλίσεων (92% και 81% αντίστοιχα) γίνεται αντιληπτό ότι τα περιθώρια κερδοφορίας ιδιαίτερα στους κλάδους αυτοκινήτου είναι περιορισμένα, όπως σχετικά εμφανίζεται από το μέσο όρο των εταιρειών του δείγματος υπό ανάλυση. Ωστόσο μέρος του συνολικού κόστους ασφάλισης καλύπτεται από την χρέωση για Δικαίωμα Ασφαλίστρων, βελτιώνοντας το λειτουργικό αποτέλεσμα των εταιρειών. Φιλίππου Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Αγροτικής Ασφαλιστικής «Ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, έλλειψη αυστηρού εποπτικού πλαισίου (κυρίως πριν την δημιουργία της ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής) όσον αφορά στο σχηματισμό αποθεμάτων και αδυναμία ορθού σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλή ακίνητα που συντελούν στη διαμόρφωση των ασφαλίστρων και των εξόδων πρόσκτησης. Το τοπίο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται επίσης από τις πυραμίδες των μεγαλοασφαλιστικών πρακτόρων οι οποίοι στοχεύουν με τις συμπράξεις τους στον έλεγχο της αγοράς και στη διαμόρφωση υψηλότερων αμοιβών (προμηθειών) από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Προς την ίδια κατεύθυνση των υψηλών προμηθειών στρέφεται επίσης (για λόγους όμως κάλυψης των υψηλών τους διαχειριστικών εξόδων και χαμηλού περιθωρίου κέρδους) ένα πλήθος πρακτόρων με μικρά χαρτοφυλάκια παραγωγής. Επίσης στην ασφαλιστική αγορά έχουν διαμορφωθεί νομοθετικές και εποπτικές πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις που θα αλλάξουν σημαντικά το σημερινό περιβάλλον δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όπως η νέα πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΙMD2), πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (Κey Information Document - KID) και τέλος το υπό διαβούλευση Π.Δ.Τ.Ε για το Σ.Ε.Ε. στο οποίο, αναφορικά με τα δίκτυα συνεργατών, προβλέπεται ότι οι αμοιβές των διαμεσολαβητών θα διαμορφώνονται στο πλαίσιο εγκεκριμένης από το Δ.Σ. διαδικασίας τιμολόγησης των προσφερομένων προϊόντων, καθώς και ότι η έγκαιρη καταβολή των προμηθειών προς αυτούς θα συναρτάται με το χρόνο απόδοσης των ασφαλίστρων. Επιπλέον οι αυτοματισμοί των εργασιών (μηχανογραφική αναβάθμιση), ο ηλεκτρονικός φάκελος ζημιών, αλλά και οι συνεργασίες (outsource) με εξειδικευμένες εταιρείες ζημιών θα μειώσουν περαιτέρω τα λοιπά λειτουργικά (γενικά) έξοδα των εταιρειών. Στην ασφαλιστική αγορά οι διαμορφούμενες συνθήκες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των εξόδων πρόσκτησης και γενικών εξόδων η οποία θα προέλθει από τον περιορισμό του πλήθους των ασφαλιστικών εταιρειών (συγχωνεύσεις - εξαγορές, ανακλήσεις αδειών) που αναμένεται να συμβούν αφενός λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που διαμορφώνει το υφιστάμενο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και αφετέρου λόγω των υφισταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω του PSI αλλά και του νέου προς εφαρμογή νομοθετικού (Solvency II) οι απαιτήσεις του οποίου σε εποπτικά και μόνον κεφάλαια είναι υπερδιπλάσιες του υφιστάμενου πλαισίου.»

18 18 Aνάλυση της KPMG Κεφαλαιοποίηση και Αποτελέσματα (Capitalization & Results) 05

19 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 19 Εποπτική νομοθεσία Κ3-4814/2004 (Capitalization regulatory GAAP) * Ποσά σε Ευρώ εκατ. Η κεφαλαιοποίηση αφορά στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων με βάση τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 που καταρτίζονται σύμφωνα με την απόφαση Κ3-4814/2004. Κεφαλαιοποίηση - Εμπορική νομοθεσία- ΕΓΛΣ-ΔΠΧΑ (Capitalization - Corporate law) * Ποσά σε Ευρώ εκατ. Η Κεφαλαιοποίηση - Εμπορική νομοθεσία αφορά στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία που συντάσσονται είτε με Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των εποπτικών ισολο - γισμών και των δημοσιευμένων στοιχείων με βάση την εταιρική νομοθεσία. Με βάση την εταιρική νομοθεσία κάθε εταιρεία έχει την επιλογή να συντάξει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα είτε με το ΕΓΛΣ ή ΔΠΧΑ εκτός των εισηγμένων στο Χρηματιστή ριο Αθηνών όπου η εφαρμογή ΔΠΧΑ είναι υποχρεωτική. Η ανωτέρω διαφορά όπως φαίνεται και σχηματικά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 λόγω της απεικόνισης της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων. Κρίνοντας μόνο από την μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, παρατηρείται μία διαφορά της τάξης των Ευρώ 920 εκα - τομμυρίων που οφείλεται κατά κύριο λόγω στις εγγραφές απομείωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που έγιναν ως την 31 Δεκεμβρίου 2011.

20 20 Aνάλυση της KPMG Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων - Εποπτικούς σκοπούς (PBT - Regulatory GAAP) * Ποσά σε Ευρώ εκατ. Παρατηρήσεις KPMG: Αν δεχτούμε ότι όπως και την προηγούμενη χρήση τα διαθέσιμα κεφάλαια υπολείπονται των απαιτούμενων, η τρέχουσα κατάσταση των εταιρειών που παρουσιάζουν αρνητικό σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, υποδηλώνει την ανάγκη για άμεση ανακεφαλαίωση του κλάδου με σημαντικά ποσά όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς ξεπερνούν τα Ευρώ 2 δις. Η συνολική έκθεση στα ελληνικά ομόλογα στο σύνολο του ασφαλιστικού κλάδου, σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς, ανέρχεται σε στο ύψος των Ευρώ 5 δις και υποδηλώνει ότι οι ζημιές από το PSI και την επαναγορά θα αγγίξουν ή ξεπεράσουν τελικά τα Ευρώ 3 δις ανάλογα τη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο οικονομικών αναφορών (για εποπτική - εμπορική νομοθεσία) δεν θα πρέπει να είναι αξιοσημείωτες για να μην υπάρχει σύγχυση στους χρήστες και κυρίως στους ασφαλισμένους που συνήθως δεν έχουν τη σχετική εμπειρία για την ανάλυσή και κατανόησή τους. Η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε όλη την ασφαλιστική αγορά θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση.

21 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 21 Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων - Εμπορική νομοθεσία (ΕΓΛΣ - ΔΠΧΑ) (PBT - Corporate law) * Ποσά σε Ευρώ εκατ. Όπως και στην ενότητα της κεφαλαιο ποί - ησης έτσι και στην εικόνα των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων παρατηρείται η τεράστια διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων που απεικονίζονται στους εποπτικούς ισολογισμούς και στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση την εμπορική νομοθεσία. Αξίζει να επισημανθεί ότι το σύνολο σχεδόν των ζημιών που εμφανίζονται στα διαγράμματα προέρχονται από επτά εταιρείες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει και στους εποπτικούς ισολογισμούς τις επιπτώσεις από την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων. Ωστόσο από την ανάλυση προκύπτει ότι οι συνολικές ζημιές από την ανταλλαγή σε ένα αριθμό εταιρειών υπό ανάλυση, δεν έχουν απεικονιστεί πλήρως ή και καθόλου και κατά συνέπεια η ανωτέρω εικόνα δεν παρουσιάζει το σύνολο ζημιών από την ανταλλαγή η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Παρατηρήσεις KPMG: Οι εποπτικοί ισολογισμοί που καταρτίζουν οι εταιρείες και κατατίθενται στην ΔΕΙΑ δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η καθολική εφαρμογή των ΔΠΧΑ τόσο στους εποπτικούς όσο και στους ισολογισμούς με βάση την εμπορική νομοθεσία καθώς και ο έλεγχος των εποπτικών ισολογισμών είναι ζητούμενο που πρέπει κατά την άποψή μας να εξετασθεί άμεσα από τους εποπτικούς φορείς.

22 22 Aνάλυση της KPMG Αποδοτικότητα και Δραστηριότητα (Performance & Activity Ratios) 06

23 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών 23 Μέση εισπραξιμότητα - Σύνολο κλάδων Ζωής και Γενικών (Receivable turnover ratio all classes) Ο δείκτης αφορά στις Απαιτήσεις προς τα ασφάλιστρα. Ο αριθμοδείκτης παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών που κατά μέσο όρο, οι Απαιτήσεις παραμένουν ανείσπρα - κτες, δηλαδή τις ημέρες που καλύπτουν την περίοδο από την στιγμή της έκδοσης του συμβολαίου μέχρι την είσπραξη. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με το ύψος των ανείσπρακτων ιδιαίτερα στις περιπτώσεις του κλάδου Αστικής Ευθύνης. Αντιθέτως στις περιπτώσεις αυτές οι εταιρείες καλούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις χωρίς να έχουν εισπράξει το ασφάλιστρο από τους διαμεσολαβητές. Με την επικείμενη απόφαση της ΔΕΙΑ σχετικά με την υποχρεωτική απόδοση των ασφαλίστρων σε καθορισμένο (σύντομο) χρονικό διάστημα από τους διαμεσολαβητές προς τις ασφαλιστικές εταιρείες με ποινή εγγραφής των πρώτων σε «Ειδική Λίστα» (Black List), ο δείκτης αυτός αναμένεται να βελτιωθεί τα επόμενα έτη. Παρατηρήσεις KPMG: Το ύψος των ανείσπρακτων απαιτήσεων δεν έχει βελτιωθεί λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας αλλά και του διακανονισμού των παλαιών οφειλών που ακόμη εκκρεμούν. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο δείκτης περιλαμβάνει και τους κλάδους Ζωής στους οποίους χρόνος είσπραξης είναι σαφώς μικρότερος, γίνεται αντιληπτό ότι για τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων τα αποτελέσματα είναι δυσμενέστερα αγγίζοντας κατά μέσο όρο τους πέντε με έξι μήνες εκκρεμότητας.

Περιεχόμενα. 2 Ετήσια Ανάλυση KPMG 2014 - Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά

Περιεχόμενα. 2 Ετήσια Ανάλυση KPMG 2014 - Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά 2 Ετήσια Ανάλυση KPMG 2014 - Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Ετήσια Ανάλυση KPMG «H χρηματοοικονομική κατάσταση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών» 6 1. Κεφαλαιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

2016 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG

2016 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG Περιεxόμενα Εισαγωγή 5 Solvency II - Επιπτώσεις 6 Λογιστική Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 8 Φορολογία Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 10 Ετήσια Έρευνα KPMG «H Χρηματοοικονομική Κατάσταση των Ελληνικών Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία

Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία 13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 Νοεμβρίου 2016 Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α Διεθνής & Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα