Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας"

Transcript

1 Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Ηµεροµηνία Ισχύος: 13 Μαρτίου 2015 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΥΠΟ- ΑΜΟΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΛΗΞΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ- ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ-ΓΛΩΣΣΑ

3 1. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το (LF) (το "Αµοιβαίο Κεφάλαιο") είναι ένα αµοιβαίο κεφάλαιο που συστάθηκε κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου. Είναι µια συµβατική µορφή και δεν έχει ξεχωριστή νοµική υπόσταση. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί σύµφωνα µε το Τµήµα Ι του Νόµου της 17 ης εκεµβρίου 2010 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2010»), υπό τη µορφή αµοιβαίου επενδυτικού κεφαλαίου ανοικτού τύπου ("αµοιβαίο κεφάλαιο ), ως µη εταιρικής µορφής συνιδιοκτησία κινητών αξιών και άλλων στοιχείων ενεργητικού επιτρεπόµενων από το νόµο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει διαφορετικά χαρτοφυλάκια ενεργητικού και παθητικού, καθένα από τα οποία συνιστά ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο (συγκεντρωτικά τα «Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια» και καθένα ξεχωριστά το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο») που θα δηµιουργηθούν σύµφωνα µε την ενότητα 4 κατωτέρω. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να έχουν κοινούς ή διαφορετικούς επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές, που καθορίζονται κατά καιρούς από την εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., την εταιρεία διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου (LF) (η «Εταιρεία ιαχείρισης»). Η Εταιρεία ιαχείρισης είναι µια εταιρεία που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου και έχει την καταστατική της έδρα στο Λουξεµβούργο. Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων των µετρητών) αποτελούν αποκλειστικά αντικείµενο διαχείρισης από την Εταιρεία ιαχείρισης προς όφελος των συνιδιοκτητών του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (οι «Μεριδιούχοι»). Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου φυλάσσονται από ή µε εντολή της εταιρείας Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. (ο «Θεµατοφύλακας»). Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι ξεχωριστά από εκείνα της Εταιρείας ιαχείρισης. Με την αγορά Μεριδίων (τα «Μερίδια») ενός ή περισσοτέρων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων κάθε επενδυτής εγκρίνει και αποδέχεται πλήρως τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού λειτουργίας (ο «Κανονισµός Λειτουργίας»), ο οποίος καθορίζει τη συµβατική σχέση µεταξύ των Μεριδιούχων, της Εταιρείας ιαχείρισης και του Θεµατοφύλακα. Ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι εκάστοτε µελλοντικές τροποποιήσεις του θα υποβάλλονται στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών ( Registre de Commerce et des Sociétés ) του Λουξεµβούργου (όπου µπορεί να εξετασθεί και να ληφθούν αντίγραφα). ηµοσίευση θα πρέπει να γίνεται µε ανακοίνωση στο "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (το «Mémorial»), η οποία θα ειδοποιεί για την κατάθεση των εγγράφων αυτών στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών. 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A είναι η Εταιρεία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία ιαχείρισης έχει συσταθεί ως ανώνυµη εταιρεία κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου και λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 15 του Νόµου Έχει την καταστατική της έδρα στην πόλη του Λουξεµβούργου. Η Εταιρεία ιαχείρισης συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 2006 για αόριστη χρονική διάρκεια µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Το καταστατικό της Εταιρείας ιαχείρισης έχει δηµοσιευτεί στο Mémorial C µε ηµεροµηνία 10 Απριλίου 2006 και οι τροποποιήσεις του έχουν δηµοσιευτεί στο Mémorial C µε ηµεροµηνία 19 Αυγούστου 2006 και 23 Οκτωβρίου Το τροποποιηθέν καταστατικό κατατέθηκε στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών του Λουξεµβούργου στις 22 Οκτωβρίου 2012 (όπου µπορεί να εξετασθεί και να ληφθούν αντίγραφα)

4 Ανάθεση αρµοδιοτήτων από την Εταιρεία ιαχείρισης Η Εταιρεία ιαχείρισης διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στο όνοµά της, αλλά προς το συµφέρον αποκλειστικά των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία ιαχείρισης δύναται να αναθέτει ορισµένες αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτους, όπως αναφέρονται στο ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπό την εποπτεία του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ιαχείρισης (το «Ενηµερωτικό ελτίο»). Συγκεκριµένα: Η Εταιρεία ιαχείρισης θα συνάψει σύµβαση διαχείρισης επενδύσεων µε την εταιρεία Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.) (Aθήνα) (ο «ιαχειριστής Επενδύσεων»), η οποία θα έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα στοιχεία ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων, στο πλαίσιο των πολιτικών και των περιορισµών που έχουν τεθεί από την Εταιρεία ιαχείρισης κατά καιρούς. Ο ιαχειριστής Επενδύσεων µπορεί, µετά από έγκριση της Εταιρείας ιαχείρισης, να διορίζει έναν ή περισσότερους υπό-διαχειριστές επενδύσεων (οι «Υπό- ιαχειριστές Επενδύσεων»), στους οποίους µπορεί να αναθέτει αρµοδιότητες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού σχετικά µε όλα ή ορισµένα από τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. Η Εταιρεία ιαχείρισης θα συνάψει σύµβαση αντιπροσώπευσης διοίκησης, τήρησης µητρώου µεριδιούχων και µεταβίβασης µε την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. (ο Φορέας ιοίκησης και Yπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων ή ο Φορέας ιοίκησης ) η οποία, σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, θα ενεργεί ως Φορέας ιοίκησης και Yπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Υπό την ιδιότητα αυτή, θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των διαθέσεων των Μεριδίων, των αιτήσεων εξαγοράς, µετατροπής και µεταβίβασης των Μεριδίων, καθώς και για την φύλαξη του Μητρώου των Μεριδιούχων, την παροχή και επίβλεψη της αποστολής των δηλώσεων, εκθέσεων, ανακοινώσεων και λοιπού ενηµερωτικού υλικού στους Μεριδιούχους. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τις γενικές διοικητικές αρµοδιότητες που απαιτούνται κατά το δίκαιο του Λουξεµβούργου, όπως ο υπολογισµός της καθαρής αξίας µεριδίου ( Καθαρή Αξία Μεριδίου ) και τη διατήρηση των λογιστικών αρχείων. 3. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συµµετέχουν στις εξελίξεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών µέσω µιας σειράς ενεργά διαχειριζόµενων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις πολιτικές και τις οδηγίες που έχουν οριστεί από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας ιαχείρισης (το «ιοικητικό Συµβούλιο») µε την επένδυση σε κινητές αξίες (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί πρόσφατα), µέσα χρηµαταγοράς, µερίδια σε άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, καταθέσεις, συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και άλλες επενδύσεις, όπως περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Επιπροσθέτως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιµα σε βοηθητική βάση. εν υπάρχει εγγύηση ή εξασφάλιση ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και οι επενδύσεις των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα είναι επικερδείς και ότι ο επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα επιτευχθούν. Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα είναι σύµφωνη µε τους κανόνες και περιορισµούς που καθορίζονται κατά καιρούς από το ιοικητικό Συµβούλιο στον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας και το Ενηµερωτικό ελτίο, καθώς και µε τους περιορισµούς του Τµήµατος Ι του Νόµου Ο συγκεκριµένος σκοπός, η επενδυτική πολιτική και οι επενδυτικοί περιορισµοί που εφαρµόζονται σε κάθε Υπό- Αµοιβαίο Κεφάλαιο χωριστά, θα καθορίζονται από την Εταιρεία ιαχείρισης και θα αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο

5 4. ΤΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, θα διατηρείται ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει οποτεδήποτε τη δηµιουργία νέων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Τα έσοδα από τις διαθέσεις για Μερίδια ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύονται χωριστά και θα αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης χωριστά σύµφωνα µε τους επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές κάθε Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3 του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας και στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τους τρίτους, µολονότι κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει χωριστή νοµική υπόσταση, παρόλα ταύτα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλο το παθητικό, τα έξοδα και τις δαπάνες που αποδίδονται σ αυτό και δεν θα είναι υπεύθυνο για το παθητικό, τα έξοδα και τις δαπάνες που αποδίδονται σε οποιοδήποτε άλλο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να εκδώσει Μερίδια σε διάφορες σειρές (συγκεντρωτικά οι «Σειρές» και κάθε µια ξεχωριστά η «Σειρά») σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίες έχουν (i) συγκεκριµένη πολιτική προµήθειας διάθεσης και εξαγοράς ή/και (ii) διαφορετική πολιτική αµοιβής διαχείρισης ή/και συµβούλων διαχείρισης ή/και (iii) διαφορετικές αµοιβές διανοµής, εξυπηρέτησης Μεριδιούχων ή άλλες αµοιβές ή/και (iv) διαφορετικές κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών ή φορέων διανοµής ή/και (v) διαφορετική πολιτική αντιστάθµισης κινδύνων ή/και (vi) όποια άλλα χαρακτηριστικά που µπορεί να προσδιοριστούν από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά καιρούς. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιώµατα και άλλα χαρακτηριστικά των Μεριδίων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. 5. ΤΑ ΜΕΡΙ ΙΑ Μεριδιούχοι Κάθε Μερίδιο αντιπροσωπεύει το τµήµα δικαιώµατος ιδιοκτησίας κάθε Μεριδιούχου στο ενεργητικό και παθητικό που αποτελούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και στα οποία κάθε Μεριδιούχος είναι δικαιούχος. Κάθε Μερίδιο είναι αδιαίρετο σε σχέση µε τα δικαιώµατα που ενσωµατώνει. Στις συναλλαγές τους µε την Εταιρεία ιαχείρισης ή το Θεµατοφύλακα, οι συνιδιοκτήτες ή διεκδικητές των Μεριδίων, καθώς και οι κοµιστές και δικαιούχοι των Μεριδίων ("usufruitiers"), πρέπει να εκπροσωπούνται από το ίδιο πρόσωπο. Η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τα Μερίδια µπορεί να ανασταλούν µέχρι να εξασφαλιστούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Οι Μεριδιούχοι δεν µπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση ή κατάτµηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ούτε θα έχουν δικαιώµατα σχετικά µε την αντιπροσώπευση και διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο θάνατος, ανικανότητα, αδυναµία ή πτώχευση δε θα επηρεάζει την ύπαρξη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ε θα υπάρχουν γενικές συνελεύσεις µεριδιούχων και δε θα απορρέουν δικαιώµατα ψήφου από την κατοχή Μεριδίων. Οι Μεριδιούχοι ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι υπεύθυνοι για ολόκληρο το παθητικό του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µολονότι η ευθύνη τους θα περιορίζεται σε ποσό που θα συνεισφέρουν στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Νόµισµα Αναφοράς Η Αξία του Καθαρού Ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται σε κάθε νόµισµα που καθορίζεται από την Εταιρεία ιαχείρισης και αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο (το "Νόµισµα Αναφοράς" του σχετικού Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου). Το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένες οι Σειρές των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (το "Νόµισµα Μεριδίου") µπορεί να είναι διαφορετικό από το Νόµισµα Αναφοράς στο οποίο είναι εκφρασµένο κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο

6 Μορφή, ιδιοκτησία και µεταβίβαση των Μεριδίων Τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς που ανήκουν σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδονται µόνο σε ονοµαστική µορφή. Η εγγραφή του ονόµατος του Μεριδιούχου στο µητρώο των Μεριδιούχων πιστοποιεί το δικαίωµά του/της ιδιοκτησίας των ονοµαστικών Μεριδίων. Ο Μεριδιούχος, εφόσον το ζητήσει, θα λάβει γραπτή επιβεβαίωση της κατοχής Μεριδίων. Σε περίπτωση απουσίας εµφανούς λάθους ή αντίρρησης από Μεριδιούχο που γίνεται γνωστή στον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων εντός δέκα ηµερών, κατά τις οποίες λειτουργούν οι Τράπεζες του Λουξεµβούργου από την αποστολή της επιβεβαίωσης, η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αµάχητη. Τίτλοι Μεριδίων δεν εκδίδονται. Το αντίτιµο των Μεριδίων καταβάλεται ολοσχερώς. Τα Μερίδια δεν είναι ονοµαστικής αξίας και δεν φέρουν δικαιώµατα προτίµησης ή προαγοράς. Κλάσµατα των ονοµαστικών Μεριδίων που προκύπτουν από την διάθεση ή µετατροπή των Μεριδίων θα εκδίδονται σε τρία δεκαδικά σηµεία. Περιορισµοί στην ιάθεση και την Ιδιοκτησία ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ιαχείρισης υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα 16 κατωτέρω. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή να σταµατήσει την έκδοση Μεριδίων ή µπορεί να περιορίσει την έκδοση Μεριδίων (ή να αρνηθεί να εκδώσει οποιαδήποτε Μερίδια) αν το µέτρο αυτό θεωρείται ευλόγως από το ιοικητικό Συµβούλιο ότι είναι απαραίτητο για την προστασία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, της Εταιρείας ιαχείρισης ή οποιωνδήποτε Μεριδιούχων. Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί: Να απορρίπτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οποιαδήποτε αίτηση για Μερίδια, Να εξαγοράσει υποχρεωτικά οποιαδήποτε Μερίδια, για τα οποία διαπιστώνει ότι τηρούνται από επενδυτές που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη Σειρά που προβλέπεται για το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή την Σειρά. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ιαχείρισης εκδώσει ανακοίνωση αναγκαστικής εξαγοράς για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους σε έναν Μεριδιούχο, ο Μεριδιούχος αυτός θα θεωρείται ότι έχει: (i) ζητήσει εξαγορά των σχετικών Μεριδίων σύµφωνα µε την ενότητα 8 κατωτέρω την πρώτη εργάσιµη ηµέρα των τραπεζών του Λουξεµβούργου µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση και (ii) εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία ιαχείρισης να αφαιρέσει από τα κέρδη εξαγοράς όλους τους φόρους, έξοδα και δαπάνες τα οποία διαφορετικά θα βάρυναν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή το σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 6. ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Έκδοση των Μεριδίων Μετά την ηµέρα αρχικής προσφοράς ή περιόδου έναρξης διαθέσεων των Μεριδίων συγκεκριµένης Σειράς Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τα Μερίδια µπορούν να εκδίδονται σε συνεχή βάση στην Σειρά ή το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο αυτό. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να συνάψει συµβάσεις µε ιδρύµατα, διαµεσολαβητές και/ή επαγγελµατίες επενδυτές για τη διανοµή των Μεριδίων. Μια αίτηση Μεριδίων (η Aίτηση ) µπορεί να γίνει στον Φορέα ιοίκησης και/ή σε ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου σύµφωνα µε την ενότητα 16 κατωτέρω, τα Μερίδια θα εκδίδονται σε κάθε Σειρά Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κάθε Ηµέρα Αποτίµησης (όπως ορίζεται στην ενότητα 15 κατωτέρω) σύµφωνα µε την ενότητα 15 κατωτέρω

7 Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες κατά ή πριν την Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των Αιτήσεων, όπως ορίζεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τις Αιτήσεις που λαµβάνονται από τον Φορέα ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο Ενηµερωτικό ελτίο) πριν από τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες για µία Ηµέρα Αποτίµησης, τα Μερίδια πρέπει να διανέµονται στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης. Σχετικά µε τις Αιτήσεις που λαµβάνει ο Φορέας ιοίκησης ή οι ενδιάµεσοι φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο µετά τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες που ορίζονται από την Εταιρεία ιαχείρισης και περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, τα Μερίδια θα διανεµηθούν σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ισχύει από την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης. Τα Μερίδια θα διανέµονται στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου της σχετικής Σειράς Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου που ισχύει κατά την εφαρµοστέα Ηµέρα Αποτίµησης, συν την τυχόν καταβλητέα χρέωση διάθεσης. Σύµφωνα µε τους νόµους, κανονισµούς, χρηµατιστηριακούς κανόνες ή τραπεζικές πρακτικές που ισχύουν στη χώρα που πραγµατοποιείται η διάθεση, µπορεί να επιβληθούν συµπληρωµατικοί φόροι ή έξοδα από την Εταιρεία ιαχείρισης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Σειράς θα είναι διαθέσιµη κατά την περίοδο που ορίζεται από την Εταιρεία ιαχείρισης και περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η πρώτη αίτηση συµµετοχής σε οποιοδήποτε Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο από υποψήφιο µεριδιούχο (είτε γίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής διάθεσης ή όχι) (η «Αρχική Αίτηση») πρέπει να γίνει µε έγγραφη εντολή, fax ή ηλεκτρονικό τρόπο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει η Εταιρεία ιαχείρισης κατά καιρούς και περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι υποψήφιοι µεριδιούχοι µπορεί να κληθούν να διαθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την εταιρία ιαχείρισης καθώς και άλλες πληροφορίες τις οποίες κρίνουν απαραίτητες η Εταιρία ιαχείρισης και ο Φορέας ιοίκησης. Οι αρχικές αιτήσεις διατίθενται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, από τους Φορείς ιάθεσης ή /και άλλους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται από το Ενηµερωτικό ελτίο. Για επόµενες αιτήσεις, δηλαδή για αιτήσεις συµµετοχών από µεριδιούχους σε οποιαδήποτε Υπό Αµοιβαία Κεφάλαια (η «Ακόλουθη Αίτηση»), οδηγίες µπορεί να δίνονται µέσω fax, τηλεφώνου, ταχυδροµείου ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή επικοινωνίας, αποδεκτής από την εταιρία ιαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένης, για την αποφυγή αµφισβήτησης, και της ηλεκτρονικής µορφής), όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι πληρωµές των Μεριδίων θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις και εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο µε ηλεκτρονική µεταφορά, χωρίς τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές µεταφορές) στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή στο Νόµισµα Μεριδίου, αν υπάρχει, της σχετικής Σειράς Μεριδίων ή σε όποιο άλλο νόµισµα περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο, αν υπάρχει, σε διαταγή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η αδυναµία πληρωµής, οδηγεί στην ακύρωση των Αιτήσεων. Στο βαθµό που η αίτηση διάθεσης δεν οδηγεί στην απόκτηση πλήρους αριθµού Μεριδίων, κλάσµατα των ονοµαστικών Μεριδίων θα εκδοθούν σε τρία δεκαδικά ψηφία και η διαφορά από τη στρογγυλοποίηση θα προστεθεί στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ιαχείρισης υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα 16 κατωτέρω. Σε περίπτωση αναστολής των συναλλαγών σε Μερίδια, οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται την πρώτη Ηµέρα Αποτίµησης µετά το τέλος της περιόδου αναστολής. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να συναινεί στην έκδοση Μεριδίων ως αντάλλαγµα στην εισφορά σε είδος κινητών αξιών σε οποιοδήποτε Μεριδιούχο που συµφωνεί να τηρήσει τους όρους που τίθενται από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά καιρούς, συµπεριλαµβανοµένης, άλλα όχι περιοριστικά, της υποχρέωσης να παραδώσει µία έκθεση αξιολόγησης από τον ελεγκτή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Ελεγκτής»), η οποία θα είναι διαθέσιµη για έλεγχο, και εφόσον οι κινητές αυτές αξίες είναι σύµφωνες µε τους επενδυτικούς περιορισµούς και τις πολιτικές του αντίστοιχου Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου που περιγράφονται στο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε έξοδο σχετικό µε την εισφορά σε είδος κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων του Ελεγκτή για την σύνταξη της απαιτούµενης έκθεσης αποτίµησης, θα επιβαρύνει το Μεριδιούχο που προβαίνει στην εισφορά αυτή

8 7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να ορίσει ελάχιστο όριο στις αρχικές και µεταγενέστερες συµµετοχές/διαθέσεις για οποιαδήποτε Σειρά Μεριδίων ή για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο και µπορεί να παραιτηθεί από τα ελάχιστα αυτά όρια υπό συγκεκριµένες συνθήκες στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Αν, ως αποτέλεσµα εξαγοράς ή µετατροπής, η αξία των µεριδίων ενός Μεριδιούχου σε µια Σειρά είναι µικρότερη από το αντίστοιχο ελάχιστο ποσό διάθεσης που ορίζεται για κάθε Σειρά σε κάθε αντίστοιχο Παράρτηµα του Ενηµερωτικού ελτίου, τότε η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να επιλέξει να εξαγοράσει ολόκληρη τη συµµετοχή του αυτού στη σχετική Σειρά. Θεωρείται ότι αυτές οι εξαγορές δε θα πραγµατοποιούνται αν η αξία των Μεριδίων του Μεριδιούχου υποχωρήσει κάτω από τα κατώτατα επενδυτικά όρια αποκλειστικά λόγω των συνθηκών της αγοράς. Ο Μεριδιούχος του οποίου τα Μερίδια εξαγοράζονται θα λαµβάνει γραπτή ειδοποίηση τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν, προκειµένου να µπορέσει να αγοράσει επαρκή συµπληρωµατικά Μερίδια για να αποφύγει την υποχρεωτική αυτή εξαγορά. 8. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Εκτός από την περίπτωση που ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου έχει ανασταλεί υπό τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα 16 κατωτέρω, οι Μεριδιούχοι µπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο να εξαγοράσουν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης οποιοδήποτε ή όλα τα Μερίδια που τηρούνται από το Μεριδιούχο αυτόν, σε οποιαδήποτε Σειρά οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αιτήσεις εξαγοράς πρέπει να γίνονται σε γραπτή ή άλλη µορφή που απαιτείται από την Εταιρεία ιαχείρισης κατά καιρούς και αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι εξαγορές θα πραγµατοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου την αντίστοιχης Σειράς Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αφαιρώντας την τυχόν προµήθεια εξαγοράς που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 15 και επόµενα του παρόντος, εφόσον οι αιτήσεις εξαγοράς έχουν ληφθεί από τον Φορέα ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς υπό τους όρους που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο) κατά τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις Ηµεροµηνίες που ορίζονται από την Εταιρεία ιαχείρισης και αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο κατά ή πριν µια Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των αιτήσεων αυτών. Σχετικά µε τις αιτήσεις εξαγοράς που λαµβάνονται από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο πριν από τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες, ο Φορέας ιοίκησης θα εξαγοράσει Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης µείον τα τυχόν έξοδα εξαγοράς που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τα αιτήµατα εξαγοράς που λαµβάνονται από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο µετά τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες σχετικά µε την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, ο Φορέας ιοίκησης θα εξαγοράσει Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ισχύει από την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης. Ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων στην αξία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εξαγοράς των Μεριδίων ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από την τιµή στην οποία τα Μερίδια εκδόθηκαν ή αγοράστηκαν. Οι αιτήσεις εξαγοράς πρέπει να γίνονται γραπτώς, είτε µέσω φαξ ή µε άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως ορίζεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει στους Μεριδιούχους να υποβάλλουν αιτήµατα εξαγοράς τηλεφωνικώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το υπογεγραµµένο πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία ιαχείρισης εγκαίρως µετέπειτα. Τα αιτήµατα εξαγοράς πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Εταιρεία ιαχείρισης και τον Φορέα ιοίκησης στην αίτηση εξαγοράς που είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία ιαχείρισης και τον Φορέα ιοίκησης. Όλα οι απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στην πραγµατοποίηση της εξαγοράς πρέπει να παρατίθενται στην αίτηση εξαγοράς

9 Υπό τις οδηγίες του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα γίνει µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς (ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση) εντός των χρονικών ορίων όπως περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα γίνεται στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή στο Νόµισµα Αναφοράς της σχετικής Σειράς Μεριδίων ή σε όποιο άλλο νόµισµα περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Στην τελευταία περίπτωση, το τυχόν κόστος συναλλαγµατικής µετατροπής θα καταβάλλεται από το Μεριδιούχο στον οποίο γίνεται η πληρωµή. Αν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων έχει λάβει αιτήσεις εξαγοράς και µετατροπής, οι οποίες, συνολικά, αναφέρονται σε Μερίδια που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το (10%) της Αξίας Καθαρού Ενεργητικού ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίζει ότι για τις αιτήσεις εξαγοράς και µετατροπής, στο βαθµό που υπερβαίνουν το 10%, η επεξεργασία τους θα αναβάλλεται µέχρι την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης από αυτήν στην οποία παρελήφθησαν. Κατά την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης, κάθε αναβληθείσα αίτηση εξαγοράς και µετατροπής θα επεξεργάζεται, κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις αιτήσεις που λήφθηκαν µεταγενέστερα, µε βάση την Καθαρή Αξία Μεριδίου του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αυτή την ηµέρα. Τα Μερίδια οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δε θα εξαγοράζονται κατά την περίοδο αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου ύστερα από απόφαση της Εταιρείας ιαχείρισης, σύµφωνα µε την ενότητα 16 κατωτέρω. Σε περίπτωση αναστολής των αιτήσεων εξαγοράς Μεριδίων, οι αιτήσεις εξαγοράς θα αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής βάσει της Καθαρής Αξίας Μεριδίου της αντίστοιχης Σειράς κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι εξαγορές σε είδος κατά κανόνα δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ωστόσο, η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να καταβάλει το αντίτιµο, εν όλω ή εν µέρει, σε είδος µε κινητές αξίες του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αντί της καταβολής του προϊόντος της εξαγοράς σε µετρητά στον Μεριδιούχο. Η πληρωµή σε είδος, εν όλω ή εν µέρει, του προϊόντος εξαγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο: (i) µε τη συναίνεση του αντίστοιχου Μεριδιούχου, η οποία µπορεί να αποτυπωθεί στην αίτηση εξαγοράς του Μεριδιούχου ή µε άλλο τρόπο, (ii) έχοντας υπόψη την πρακτικότητα της µεταβίβασης κινητών αξιών και τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και κανονισµούς στο Λουξεµβούργο, (iii) λαµβάνοντας υπόψη τη δίκαιη και ίση µεταχείριση των συµφερόντων όλων των Μεριδιούχων και (iv) κατά την παράδοση της έκθεσης αποτίµησης του Ορκωτού Ελεγκτή, που θα είναι διαθέσιµη για επιθεώρηση. Σε περίπτωση πληρωµής σε είδος, τα τυχόν έξοδα µεταβιβάσεων των κινητών αξιών προς τον Μεριδιούχο που εξαγοράζει και που καταβάλλονται από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή το Θεµατοφύλακα, θα βαρύνουν το Μεριδιούχο αυτόν. Στο βαθµό που η Εταιρεία ιαχείρισης πραγµατοποιεί πληρωµές σε είδος εν όλω ή εν µέρει, η Εταιρεία ιαχείρισης θα αναλάβει την εύλογη υποχρέωση, σύµφωνα τόσο µε το ισχύον δίκαιο, όσο και µε τους όρους των κινητών αξιών σε είδος που διατίθενται, να διαθέσει αυτές τις κινητές αξίες σε είδος σε κάθε εξαγοράζοντα Μεριδιούχο αναλογικά µε τα Μερίδια που κατέχει ο εξαγοράζων Μεριδιούχος στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Εκτός από την περίπτωση της προσωρινής αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ενηµερωτικό ελτίο, σχετικά µε µια Σειρά ή ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, οι Μεριδιούχοι µπορούν οποτεδήποτε να ζητήσουν από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο να µετατρέψουν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης οποιοδήποτε ή όλα τα Μερίδια που τηρούνται από τους Μεριδιούχους αυτής σε µία Σειρά ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε Μερίδια άλλου Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι Μετατροπές θα γίνονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των αντίστοιχων Σειρών των σχετικών Υπό- Αµοιβαίων Κεφαλαίων αφαιρώντας τα τυχόν έξοδα µετατροπής που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης όπως καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 15 και επόµενα του παρόντος, εφόσον τα αιτήµατα µετατροπής έχουν ληφθεί από τον Φορέα ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους υπό τους όρους που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο) µέχρι την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες που έχουν τεθεί από την Εταιρεία ιαχείρισης και ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ή πριν από µια Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των αιτηµάτων µετατροπής. Σχετικά µε τα αιτήµατα µετατροπής που λαµβάνονται από το Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο πριν από τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες, ο Φορέας ιοίκησης θα µετατρέψει τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στη σχετική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο που ισχύει την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης µείον την τυχόν χρέωση µετατροπής που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τα αιτήµατα µετατροπής που λαµβάνονται από τον - 9 -

10 Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο µετά τους Χρόνους Παράδοσης και τις ηµεροµηνίες της σχετικής Ηµέρας Αποτίµησης ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, ο Φορέας ιοίκησης θα µετατρέψει τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης. Οι µετατροπές των Μεριδίων θα γίνονται µόνο σε Ηµέρα Αποτίµησης που η Καθαρή Αξία Μεριδίου και στις δύο αντίστοιχες Σειρές των σχετικών Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζεται κατά την ίδια ηµέρα. Κάθε µετατροπή πρέπει να πληροί τις ελάχιστες επενδυτικές προϋποθέσεις της Σειράς στην οποία µετατρέπονται τα Μερίδια, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7 ανωτέρω. Τα αιτήµατα µετατροπής πρέπει να είναι έγγραφα, είτε σε φαξ ή µε άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιτρέψει στους Μεριδιούχους να υποβάλουν αιτήµατα µετατροπής τηλεφωνικώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπό ειδικές συνθήκες. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το υπογεγραµµένο πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία ιαχείρισης εγκαίρως µετέπειτα. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα καθορίσει τον αριθµό των Μεριδίων στα οποία επιθυµεί να µετατρέψει ένας επενδυτής τα υφιστάµενα Μερίδιά του σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: A = A = B = C = D = E = EX: (B x C) - D * EX E Ο αριθµός των Μεριδίων προς έκδοση στην Σειρά-στόχο Ο αριθµός των Μεριδίων προς µετατροπή στην αρχική Σειρά Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην αρχική Σειρά Οι προµήθειες µετατροπής (εφόσον υπάρχουν) οι οποίες µπορούν να εισπραχθούν προς όφελος του ιανοµέα όπως αναφέρεται ανωτέρω Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην Σειρά- στόχο συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την συγκεκριµένη ηµέρα µετατροπής µεταξύ του νοµίσµατος της αρχικής Σειράς και του νοµίσµατος της Σειράς-στόχου. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τιµή συναλλάγµατος, ο τύπος θα πολλαπλασιάζεται µε τη µονάδα. Η µετατροπή των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση όταν ο υπολογισµός της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας των Μεριδίων αναστέλλεται. 10. ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία ιαχείρισης θα λαµβάνει για κάθε Σειρά σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µια Αµοιβή ιαχείρισης (η Αµοιβή ιαχείρισης ) πληρωτέα τµηµατικά, στο τέλος κάθε µήνα, µε ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού εκείνης της ηµέρας της σχετικής Σειράς για όλη την περίοδο για την οποία υπολογίζεται η αµοιβή. Επιπλέον, η Εταιρεία ιαχείρισης δύναται να λαµβάνει για συγκεκριµένα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µια προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης (η Προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης ). Η Εταιρεία ιαχείρισης θα καταβάλλει, από την Αµοιβή ιαχείρισης και την Προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης, τις ακόλουθες αµοιβές και δαπάνες που περιγράφονται περαιτέρω στο Ενηµερωτικό ελτίο: - τις αµοιβές και δαπάνες του ιαχειριστή Επενδύσεων και κάθε διορισµένου Υπό- ιαχειριστή Επενδύσεων. - τις αµοιβές και δαπάνες του Φορέα ιοίκησης και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων. - τις αµοιβές και δαπάνες των ιανοµέων (*)

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(EUR) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Κανονισµός A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ NBGAM ETF GREECE &

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., στο εξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Ιούλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα