ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ Πληροφ. : Αν. Σκουρτανιώτη 14PROC Τηλ. : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/ ) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρα 14 και 15) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (άρθρα 79 έως 85) Του Ν.2238/94, άρθρο 35 (ΦΕΚ 151/Α/1994), σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2. Την αρ. 1426/6/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. 3. Την αρ. 1613/2013 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με αριθ στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών εμφακέλωσης και παράδοσης στα ΕΛΤΑ περίπου ειδοποιήσεων-αποδείξεων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς Β εξαμήνου έτους 2013 του Κλάδου ΙΓ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ. Μαζί με τις αποδείξεις θα συνεμφακελωθεί ενημερωτικό έντυπο του Κλάδου ΙΓ ποσότητας τεμ. περίπου. Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την ανωτέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ. Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες στο Τμήμα Δ3 Επιμελητείας & Δαπανών του ΟΓΑ, Πατησίων 30, 10170, 5 ος όροφος, γραφείο 507 έως την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, Τετάρτη , ώρα Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη με μέριμνα της Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών του ΟΓΑ, στα Γραφεία του ΟΓΑ, οδός Πατησίων 30, 10170, 7 ος όροφος, γραφείο 703, ώρα Ακριβές Αντ/φο Αθήνα, Για τον Κλάδο Δ Αν. Σκουρτανιώτη Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1

2 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο) μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ενδείξεις: α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ) ο αριθμός της διακήρυξης. δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: Ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ii) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. iii) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ΙΙ. Συνοπτική περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, καθώς και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών εμφακέλωσης. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών του ΟΓΑ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να εξετάσει επιτόπου τις εγκαταστάσεις (κτιριακές και μηχανολογικές) όσων υποβάλλουν προσφορές. ΙΙΙ. Συνοπτικό κατάλογο δημοσίων υπηρεσιών στις οποίες πραγματοποίησαν ανάλογες εργασίες. β) φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών (τα είδη και τις ποσότητές τους χωρίς τιμές), όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. γ) φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: i. την προσφερόμενη τιμή ii. το ποσοστό ΦΠΑ και iii. το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. 4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 2

3 β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. ε) Η συνολική καθαρή τιμή (με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του Π.Δ. 118/07). Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 6.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07) Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου. 3

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΤΙΜΗ: Στην προσφορά θα δοθούν τιμές ανά απόδειξη που εμφακελώνεται μαζί με το ενημερωτικό έντυπο χωριστά για κάθε είδος εντύπου Ε13/144 και Ε13/145. Οι προσφερόμενες τιμές θα αναλύονται ως εξής: 1. Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 2. ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή. 3. Συνολική τιμή. 2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και του αναλογούντος επ αυτών χαρτόσημου βαρύνουν τον ανάδοχο. 3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει απολογιστικά μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΟΓΑ και τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών του ΟΓΑ μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη τους εκπροσώπους όσων υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να διαμορφώσει πλήρη εικόνα γύρω από την υποδομή και τη δυνατότητα εκτέλεσης των προκηρυχθεισών εργασιών. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ: Επειδή η εμφακέλωση και η παράδοση στα ΕΛΤΑ για την αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλισμένους πρέπει να είναι έγκαιρη, πλην των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Για την εκτέλεση των εργασιών εμφακέλωσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα κοπής, αναδίπλωσης και εμφακέλωσης εντύπων. 8. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με μέριμνα του Κλάδου ΙΓ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ στις οδηγίες του οποίου, οφείλει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. Οι εργασίες εμφακέλωσης θα πρέπει να γίνουν με επιμέλεια, ώστε να μην προκληθούν αλλοιώσεις και φθορές στα έντυπα. 9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ: Η παραλαβή των υπηρεσιών της εμφακέλωσης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΟΓΑ, αφού ληφθούν υπόψη: α) το σχετικό έγγραφο του Κλάδου ΙΓ Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, που αφορά το πλήθος των αποδείξεων και β) οι αποδείξεις παραλαβής των ΕΛΤΑ. Σημειώνεται ότι η συνολική ποσότητα των αποδείξεων που θα εμφακελωθούν και θα παραδοθούν στα ΕΛΤΑ, όπως αυτή προκύπτει από τις αποδείξεις παραλαβής των ΕΛΤΑ, θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό αριθμό των αποδείξεων που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της εμφακέλωσης και παράδοσης στα ΕΛΤΑ περίπου αποδείξεων - ειδοποιήσεων ασφαλιστικών εισφορών του Β εξαμήνου 2013 του Κλάδου ΙΓ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (έντυπα με αριθμούς τυποποίησης Ε13/144 και Ε13/145). Μαζί με τις αποδείξεις- ειδοποιήσεις θα εμφακελωθεί και σχετικό ενημερωτικό έντυπο διπλωμένο. Η εμφακέλωση υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου από έως Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και οι ποσότητες των εντύπων που θα εμφακελωθούν, των φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν, οι εργασίες εμφακέλωσης καθώς και οι χρόνοι παραλαβής και παράδοσης. 1.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (αριθμός τυποποίησης Ε13/144 και Ε13/145) Εκτιμάται ότι συνολικά θα αποσταλούν περίπου αποδείξεις στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, από τις οποίες οι περίπου θα είναι του εντύπου Ε13/144 και οι περίπου θα είναι του εντύπου Ε13/145. Διευκρινίζεται ότι το έντυπο Ε13/144 σε κάθε σειρά έχει δύο αποδείξεις και συνεπώς αποστέλλεται σε δύο ασφαλισμένους, ενώ το έντυπο Ε13/145 έχει μία απόδειξη και συνεπώς αποστέλλεται σε ένα ασφαλισμένο. Ο αριθμός των αποδείξεων που θα εμφακελωθούν θα καθοριστεί για κάθε είδος εντύπου από τον Κλάδο ΙΓ Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Διαστάσεις εντύπων: 8 x 15 1/6 περίπου μαζί με το Carol. Βάρος χαρτιού εντύπων: 100 ± 5 γρ./μ 2 (χαρτί OCR). Το έντυπο Ε13/144 στο μέσον φέρει περφορέ. Το έντυπο Ε13/145 στο μέσον κάθε διάστασης φέρει περφορέ. Παραλαβή εντύπου: Θα γίνεται σταδιακά, με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Συγγρού 101- ΑΘΗΝΑ) σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Κλάδου. 2.ΦΑΚΕΛΟΙ Αριθμός τυποποίησης φακέλων: Φ2/17. Διαστάσεις φακέλου: 196 x 110 χιλ. περίπου. Διαστάσεις παραθύρου φακέλου: 80 x 33 χιλ. περίπου. Παραλαβή φακέλων: Θα γίνει με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου από την αποθήκη του ΟΓΑ (Ζηνοδώρου 20 - Κολοκυνθού). 3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ποσότητα: περίπου (Η ακριβής ποσότητα θα καθοριστεί από τον ΟΓΑ μετά την εκτύπωση των εντύπων Ε13/144 και Ε13/145 από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Διαστάσεις: 20 x 17,5 εκ. Χαρτί: γραφής λευκό. Βάρος χαρτιού: 80 gr/m 2 ± 5%. Εκτύπωση: μονόχρωμη επί δύο όψεων. 5

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ: Διαχωρισμός των μηχανογραφικών σειρών ανά φύλλο-σειρά, κόψιμο κάθε φύλλου- σειράς στο μέσον κατά απόδειξη μόνο για το έντυπο Ε13/144, και κόψιμο των Carol σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαστάσεων των εντύπων ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΕΛΤΑ. Δίπλωμα κάθε απόδειξης στο μέσον κατά μήκος του υπάρχοντος περφορέ για το έντυπο Ε13/144. Μαζί με τις αποδείξεις - ειδοποιήσεις θα εμφακελωθεί και ενημερωτικό έντυπο. Σταυροειδές δίπλωμα κάθε απόδειξης Ε13/145 στο μέσον κάθε διάστασης κατά μήκος των υπαρχόντων περφορέ. Εμφακέλωση των εντύπων, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα από το παράθυρο του φακέλου ο Αριθμός Μητρώου, το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη. Διαχωρισμός των εμφακελωμένων εντύπων κατά ταχυδρομικό κώδικα. Τα έντυπα θα είναι τυπωμένα κατά ταχυδρομικό κώδικα. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν είναι ταξινομημένα κατά ταχυδρομικό κώδικα δεν θα παραλαμβάνονται από τα ΕΛΤΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ανάθεση ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ: Θα γίνει σταδιακά με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου στο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ. κατά ταχυδρομικό κώδικα. Ο ανάδοχος θα παίρνει από τα ΕΛΤΑ σε κάθε παράδοση σχετικό έγγραφο παραλαβής με την ποσότητα που παραδόθηκε ή θα τίθεται σφραγίδα των ΕΛΤΑ πάνω στα σχετικά δελτία αποστολής. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες θα γίνουν από και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι Σε περίπτωση που η παραλαβή των εντύπων Ε13/144 και Ε13/145 από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, δεν ολοκληρωθεί μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, με ευθύνη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ή του ΟΓΑ, η ολοκλήρωση της παράδοσης στα ΕΛΤΑ θα μετατεθεί ανάλογα. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Τα πρώτα εκτυπωμένα έντυπα ειδοποιήσεων - αποδείξεων καταβολής εισφοράς από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα παραληφθούν την μεθεπόμενη εργάσιμη μέρα της έναρξης εκτύπωσής τους. Στη συνέχεια, η παραλαβή θα γίνεται σταδιακά το αργότερο κάθε δεύτερη εργάσιμη μέρα και θα παραλαμβάνεται κάθε φορά το σύνολο των εκτυπωθέντων εντύπων. Οι εργασίες εμφακέλωσης θα ξεκινήσουν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα της παραλαβής των εντύπων από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Η παράδοση στα ΕΛΤΑ θα γίνεται σταδιακά. Θα αρχίσει το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη εμφακέλωσης και στη συνέχεια θα γίνεται κάθε δεύτερη εργάσιμη ημέρα, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από τον Κλάδο. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα εκτύπωσης. Ειδικά για το πρώτο στάδιο των εργασιών οι παραπάνω χρόνοι αυξάνονται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Ο ανάδοχος και ο Κλάδος ΙΓ Κύριας Ασφάλισης θα ενημερώνονται εγγράφως από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την έναρξη, την πορεία επί ημερησίας βάσεως και την ολοκλήρωση των εργασιών εκτύπωσης. 6

7 Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει στα ΕΛΤΑ τους φακέλους ταξινομημένους κατά ταχυδρομικό κώδικα και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Κλάδου. Κάθε παράδοση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον φακέλους, εκτός εάν δοθούν άλλες οδηγίες από τον αρμόδιο Κλάδο. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ: Θα γίνεται με παραστατικά του αναδόχου. Γενικές οδηγίες: 1. Ολες οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις και φθορές στα έντυπα. 2. Στις ως άνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνεται η εμφακέλωση και παράδοση στα ΕΛΤΑ των ειδοποιήσεων, που θα επανεκτυπωθούν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, λόγω καταστροφής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ζητήσει επανεκτύπωση των ειδοποιήσεων αυτών, το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης μέρας από την ολοκλήρωση της εμφακέλωσης. Η παράδοση των επανεκτυπωθέντων ειδοποιήσεων στα ΕΛΤΑ θα γίνει το αργότερο εντός της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα εκτύπωσής τους από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της εκτύπωσης των μεταβλητών στοιχείων του εντύπου, όσον αφορά στη θέση τους στο έντυπο, την καθαρότητα εκτύπωσης, την ύπαρξη ενδεχόμενων κενών στη συνεχή αρίθμηση του αριθμού απόδειξης κλπ, και σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αρμόδιο Κλάδο. 4. Ο ανάδοχος θα παραλάβει από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ ειδικές καταστάσεις, στις οποίες θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των αποδείξεων κατά ταχυδρομικό κώδικα και υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της εμφακελωθείσας ποσότητας ανά Ταχυδρομικό Κώδικα. Σε περίπτωση που παρατηρήσει τυχόν πρόβλημα (διαφορά των ποσοτήτων που αναφέρονται στις καταστάσεις και των αποδείξεων που εμφακελώθηκαν, είτε λόγω διπλής εκτύπωσης, είτε λόγω παράλειψης εκτύπωσης αποδείξεων) οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αρμόδιο Κλάδο του ΟΓΑ. 7

8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός- αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης.. ΕΥΡΩ.. Προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ/νση. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης για την ανάθεση εργασιών εμφακέλωσης ειδοποιήσεων - αποδείξεων ασφαλιστικής εισφοράς (αριθ. διακήρυξης 1/2014) προς κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας... ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 31 η οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. - Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο του ΟΓΑ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 8

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΚΑΚΩΙ/ΥΠ/329 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αντιμάχεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα