ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά ,00 με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 έκαστη που θα διατεθούν με τιμή έκδοσης 3,00 έκαστη στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 5 νέες μετοχές προς κάθε 10 παλαιές μετοχές. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8 Νοεμβρίου 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Εκδότρια Εταιρία Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Αγορά που Δραστηριοποιείται η Εκδότρια Εταιρία Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Προσφορά ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛ0Ι ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 2

3 ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Λ.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΧΡΕΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 3

4 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» (στο εξής «η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ή «η Εταιρία» ή «η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ») καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1891 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τέσσερις ακόμα μικρότερες τράπεζες και αποτέλεσε τον κύριο άξονα ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Κύριο αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας είναι η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασφαλίσεων ζωής, αντασφαλίσεων, η διαχείριση χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλπ. Η Εταιρία κατέχει : Μερίδιο αγοράς 15% περίπου κατά το 2004 ως προς τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις Πλήθος προϊόντων που καλύπτουν ευρύ φάσμα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ικανών στελεχών Το εκτενέστερο δίκτυο πρακτόρων και ασφαλιστών Η Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και ενοποιεί τις εταιρίες ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ ΛΤΔ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΛΤΔ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και GARANTA S.A. με τις οποίες έχει συναλλαγές σε όρους αγοράς αλλά και κοινά μέλη στα Δ.Σ. Οι μακροχρόνιοι στόχοι της ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. είναι: Να προσφέρει στους ασφαλισµένους υπηρεσίες ποιότητας, µέσω σύγχρονων προϊόντων και διαδικασιών. Να αναπτύσσεται µε ρυθµούς μεγαλύτερους από αυτούς της αγοράς, ώστε να εδραιώσει την κορυφαία θέση της και να διευρύνει το μερίδιο αγοράς. Να αυξάνει τη λειτουργική της κερδοφορία ώστε να ανταμείβει τόσο τους μετόχους της όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της. Να λειτουργεί µε γνώµονα την αξιοπιστία, την κοινωνική ευθύνη και το ήθος που υπηρετεί στα 114 χρόνια λειτουργίας της. Κύριος μέτοχος της ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με ποσοστό 76,24%. Το Δ.Σ. της Εταιρίας αποτελείται από 13 μέλη των οποίων η θητεία λήγει την Στο Δ.Σ. συμμετέχουν ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 4

5 3 μέλη από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του μετόχου, 3 μέλη από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εκδότριας, ενώ 2 μέλη εκπροσωπούν τους εργαζομένους. Η Εκδότρια ελέγχεται από τον ορκωτό ελεγκτή κο Ανδρέα Μπαρλίκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 13991) της ελεγκτικής εταιρίας DELOITTE & TOUCHE. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και το καταστατικό της είναι στη διάθεση του κοινού σε φυσική μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Συγγρού και ορισμένα εξ αυτών θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή κο Ανδρέα Μπαρλίκα της ελεγκτικής εταιρίας DELOIΤTE & TOUCHE. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του τροποποιημένου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ασφαλιστικών Εταιριών (Π.Δ. 64/1999), του Ν.2190/20 και της υπ αριθμ. 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία από τις δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις της περιόδου Οι καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. (ποσά σε χιλ. ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνολικά μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Κέρδη προ φόρων (85.621) Κέρδη μετά από φόρους (85.949) (9.678) χρήσης και αναλογία μειοψηφίας Ταμειακές ροές από (16.560) λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από ( ) ( ) επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από (1.437) (11.108) (8.459) (1.228) χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από την επεξεργασία από το Σύμβουλο Έκδοσης και την Εταιρία των ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τον Κανονισμό 809 της Ε.Ε. καθώς και της μη ελεγμένης λογιστικής κατάστασης της περιόδου Επισημαίνεται ότι η Εκδότρια δεν έχει τραπεζικό δανεισμό. Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την μειώθηκαν σε 33 εκατ. λόγω σχηματισμού αυξημένων ασφαλιστικών προβλέψεων ύψους 311 εκατ. (ασφαλιστικές προβλέψεις 226 εκατ., πρόβλεψη 27 εκατ. για λοιπές υποχρεώσεις προς το προσωπικό που απορρέουν από τις αποζημιώσεις του Ν. 2112/20 λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αναγνώριση της πλήρους υποχρέωσης της Εταιρίας για τα Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα του προσωπικού ύψους 58 εκατ.). Λόγω αυτής της μείωσης κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 129 εκατ. περίπου. Μετά την παρούσα αύξηση το περιθώριο φερεγγυότητας θα καλυφθεί κατά 1,6 φορές περίπου. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 5

6 Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα επενδυθούν άμεσα με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή τοποθέτησή τους με βάση τις συνθήκες της αγοράς, κατά κύριο λόγο σε κινητές αξίες και πάντα υπό τους περιορισμούς που θέτει το Ν.Δ. 400/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε τιμή υπέρ το άρτιο 3,00 και τα έσοδα της αύξησης θα ανέλθουν σε Οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης με αναλογία 5 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, ενώ οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τη 18η Νοεμβρίου 2005 έως τη 2α Δεκεμβρίου Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως βασικός μέτοχος ανακοίνωσε στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις ότι θα ασκήσει τα δικαιώματά της στην αύξηση και ότι θα αναλάβει και τις τυχόν αδιάθετες μετοχές. Επίσης δήλωσε ότι θα διατηρήσει το ποσοστό της ως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και για 6 μήνες μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση. Μετά την προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό θα ανέρχεται σε διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,50. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 6

7 2.1 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Εκδότρια Εταιρία 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εξάρτηση από τους Κυρίους Μετόχους Ο Κύριος Μέτοχος (η ανώνυμη εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) κάτοχος του 76,24% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, πριν την παρούσα αύξηση, έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικά αποφάσεις που αφορούν την Εκδότρια Εταιρία, όπως να εγκρίνει ή να απορρίπτει θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση. Ασφαλιστικός κίνδυνος Ο κίνδυνος για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι η πιθανότητα να συμβεί ο ασφαλισμένος κίνδυνος και η αβεβαιότητα για το ποσό που θα προκύψει προς αποζημίωση. Από την φύση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι τυχαίος και συνεπώς μη προβλέψιμος. Σε ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων στο οποίο εφαρμόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων για την τιμολόγηση και για την εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων, ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρία είναι η υπέρβαση των πραγματοποιηθεισών αποζημιώσεων σε σχέση με τις ασφαλιστικές προβλέψεις. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η συχνότητα και το ύψος των ζημιών είναι μεγαλύτερη από αυτήν που αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει μία τέτοια πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων έτσι ώστε να μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο της αντεπιλογής. Δηλαδή οι απαιτήσεις που θα προκύψουν από τον ασφαλισμένο πληθυσμό να μη απέχουν και ει δυνατόν να είναι μικρότερες από τις αναμενόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν από το γενικό πληθυσμό διαφοροποιώντας τους κινδύνους που αναλαμβάνει και σε κάθε κατηγορία κινδύνου να αναλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος κινδύνων ώστε να επιτυγχάνει τη διασπορά των. Επίσης, ο ασφαλιστικός κίνδυνος μερίζεται μέσω της αντασφάλισης. Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, των απαιτήσεων από αντασφαλιστές και των ασφαλιστικών του προβλέψεων. Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος αγοράς (τιμών), ο κίνδυνος συναλλάγματος και ο πιστωτικός κίνδυνος. H βασική αρχή του Ομίλου για τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που απορρέουν από ασφαλιστήρια και χρηματοοικονομικά συμβόλαια. α) Επιτοκιακός κίνδυνος Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο μόνος χρηματοοικονομικός κίνδυνος που επηρεάζει σημαντικά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου. Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις μεταβολές των μελλοντικών ταµιακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εξαιτίας των διακυµάνσεων στα επιτόκια. Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό και την παρούσα αξία των αναµενόµενων ροών από µια επένδυση ή µια υποχρέωση. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιπτώσεις του επιτοκιακού κινδύνου εξετάζοντας τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρεογράφων καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος. Πολιτική του Ομίλου είναι η επένδυση σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών υποχρεώσεων. β) Κίνδυνος εγγυήσεων Στα ασφαλιστήρια ζωής λόγω της μακροχρόνιας κάλυψης που παρέχουν παίζει σημαντικό ρόλο για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων το επιτόκιο. Το επιτόκιο με το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί αναφέρεται σαν εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Μια αστοχία στην επιλογή του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε έλλειμμα ή πλεόνασμα στα μαθηματικά αποθέματα. Η Εκδότρια προκειμένου να μετριάσει αυτόν τον κίνδυνο τιμολογεί με συντηρητικότερο εγγυημένο επιτόκιο μικρότερο από το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 7

8 γ) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος να μην είναι ικανός να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι από τους οποίους ο Όμιλος και η Εκδότρια είναι εκτεθειμένοι σε πιστωτικό κίνδυνο, είναι οι αντασφαλιστές οι οποίοι μπορεί να μην είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία τους επί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους, οι ασφαλιζόμενοι οι οποίοι μπορεί να μην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά και οι συνεργαζόμενοι με τον Όμιλο ( ασφαλιστές,πράκτορες και λοιποί). Η Εταιρία αξιολογεί σε τακτή βάση τα όρια των συνεργατών και των αντισυμβαλλομένων και λαμβάνει μέτρα. δ) Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη μεταβλητότητα των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές των μετοχών, επιτοκίων και των τιμών συναλλάγματος και ως εκ τούτου επηρεάζει άμεσα τον κίνδυνο εύλογης αξίας. Η Εταιρία εφαρμόζει σύγχρονες µεθόδους για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς, όπως η αποτίµηση Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk). H Value-at-Risk αποτίµηση είναι εκτίµηση της µέγιστης δυνητικής µείωσης στην καθαρή τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου που µπορεί να συµβεί σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα και για ένα συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, όµως δεν µπορεί να καλύψει εκτίµηση οικονοµικών απωλειών που µπορεί να προκύψει από εξαιρετικά ασυνήθιστες µεταβολές. ε) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα του Ομίλου να εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµειακών εισροών και εκροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων για τις τρέχουσες συναλλαγές. Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρία εκτιμά και συσχετίζει τις αναµενόµενες χρηματικές ροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού. στ) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος της Εκδότριας δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από αντασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν συναφθεί με ρήτρα ξένου νομίσματος. Πρόσθετη πηγή δημιουργίας συναλλαγματικού κινδύνου είναι η μετατροπή του λογαριασμού εκμετάλλευσης των θυγατρικών στην Ρουμανία και στην Κύπρο με βάση την μέση ετήσια τιμή συναλλάγματος. Η Εταιρία για να περιορίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε στοιχεία παθητικού, συσχετίζει υποχρεώσεις με στοιχεία του ενεργητικού ιδίου νομίσματος οι οποίες απορρέουν από τα ασφαλιστήρια και χρηματοοικονομικά συμβόλαια. 2.2 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Αγορά που Δραστηριοποιείται η Εκδότρια Εταιρία Θεσμικό Πλαίσιο Η Εταιρία λειτουργεί στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας, τις υποχρεώσεις και τις εποπτικές διαδικασίες. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε νόμους κανονισμούς κλπ, σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό (Κοινοτικό) επίπεδο δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας. Ανταγωνισμός Διεθνώς αλλά και στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά παρατηρείται η τάση για συγκέντρωση των εταιριών σε μεγάλους ομίλους δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρίες του κλάδου να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον με τις θεσμικές αλλαγές και την εναρμόνιση της Ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπονται αυστηρότερες διατάξεις για τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιριών. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστούν από τις ανωτέρω αλλαγές, είτε θετικά είτε αρνητικά. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 8

9 2.3 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Προσφορά Κίνδυνοι σχετικά με την Τιμή της Μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Η πορεία της τιμής της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και άλλους παράγοντες, που δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της καθώς και από την επαρκή ή μη ζήτηση για τις μετοχές αυτές. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διαπραγμάτευσή της και σε καμιά περίπτωση δεν είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο της υποτίμησης της αξίας της επένδυσής τους. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 9

10 3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές της. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα β) το Έγγραφο Αναφοράς, γ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου και δ) το Παράρτημα. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία και την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνοι από πλευράς Εταιρίας για τη σύνταξη του παρόντος ενημερωτικού Δελτίου και την ακρίβεια των όλων στοιχείων που περιέχει είναι : Ο κ. Ιωάννης Βασιλάτος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών, Λ. Συγγρού , Αθήνα, τηλ Ο κ. Μιχάλης Τζανετής, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών, Λ. Συγγρού , Αθήνα, τηλ Ο κ. Στυλιανός Ζιλιμπινάκης, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων, κάτοικος Αθηνών, Λ. Συγγρού , Αθήνα, τηλ Ειδικότερα ο Αναλογιστής Διευθυντής κος Σπύρος Γριβογιάννης, κάτοικος Αθηνών, τηλ , είναι υπεύθυνος για τα αναλογιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τις ανάγκες του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου με βάση την παράγραφο 20.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004 είναι οι κ.κ. Ευστάτιος Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εκδότριας, Δούκας Παύλος Παλαιολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Βασιλάτος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Σπυρίδων Γριβογιάννης, Αναλογιστής και Γεώργιος Πετούσης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου.Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν τα της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3401/2005 έχει και αυτή την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ βεβαιώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και αληθείς και δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ο Σύμβουλος Έκδοσης είναι και ο βασικός μέτοχος της Εκδότριας και με δεδομένη την πρόθεσή του να ασκήσει εις ολόκληρον τα δικαιώματά του και να αναλάβει και τις τυχόν αδιάθετες μετοχές, εγγυάται την επιτυχή κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 10

11 ΕΛΛΑΔΟΣ θα λάβει αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης στην Εταιρία (βλέπε κεφ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ» 3.2 ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων της μητρικής καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν 31/12/2004 και 31/12/2003 που συντάχθηκαν με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Ανδρέας Μπαρλίκας (ΑΜ ΣΟΕΛ 13991) της εταιρίας DELOIΤTE & TOUCHE, Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, τηλ , ενώ τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της μητρικής, καθώς και την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της χρήσης που έληξε στις 31/12/2002 που συντάχθηκε με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Εμμ. Πηλείδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 12021) της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του τροποποιημένου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ασφαλιστικών Εταιριών (Π.Δ. 64/1999), του Ν.2190/20 και της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν ελεγχθεί από τον κο Μπαρλίκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 13991) της DELOIΤTE & TOUCHE. Στη συνέχεια παρατίθενται αυτούσια τα συμπεράσματα που αναφέρονται στις εκθέσεις του εν λόγω ελεγκτή: Χρήση 2004: «Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στον τακτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο έχουμε εκδώσει για την υπό εξέταση χρήση. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας. Κατά την γνώμη μας, οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική και ακριβοδίκαιη οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 και τα αποτελέσματα των εργασιών της της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία.» Χρήση 2003: «Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 11

12 απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στον τακτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο έχουμε εκδώσει για την υπό εξέταση χρήση. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας. Κατά την γνώμη μας, οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική και ακριβοδίκαιη οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003 και τα αποτελέσματα των εργασιών της της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία.» Χρήση 2002: «Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στον τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας κο Εμμανουήλ Πηλείδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 12021) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί για την υπό εξέταση χρήση. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας. Κατά την γνώμη μας, οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική και ακριβοδίκαιη οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2002 και τα αποτελέσματα των εργασιών της της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία.» Σημειώνεται ότι ο ελεγκτής δεν έχει παραιτηθεί ούτε ανακληθεί από τα καθήκοντά του, ενώ έχει εκλεγεί και για την τρέχουσα οικονομική χρήση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 3.3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον ελεγκτή κο Ανδρέα Μπαρλίκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 13991) της ελεγκτικής εταιρίας DELOIΤTE & TOUCHE και παρατίθενται στο Παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του τροποποιημένου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ασφαλιστικών Εταιριών (Π.Δ. 64/1999), του Ν.2190/20 και της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, παρατίθενται επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες από τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας για κάθε μια από τις εξεταζόμενες χρήσεις : ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 12

13 ΧΡΗΣΗ SOSIETE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτδ. 4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Λτδ (υποθυγατρική) ΧΡΗΣΗ SOSIETE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτδ. 4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Λτδ (υποθυγατρική) 5. AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΓΜ/ΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗ SOSIETE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτδ. 4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Λτδ (υποθυγατρική) 5. AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΓΜ/ΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Έσοδα ασφαλιστικών εργασιών Συνολικό τεχνικό αποτέλεσμα Σύνολο Μικτών Αποτελεσμάτων (άνευ αποσβέσεων) (46.139) Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο (45.458) Λειτουργικό αποτέλεσμα (άνευ αποσβέσεων) (73.355) Αποτελέσματα προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (76.964) Αποτελέσματα προ αποσβέσεων & φόρων (79.355) Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων χρήσης (85.621) Καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας (85.949) (9.678) Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από την επεξεργασία από το Σύμβουλο Έκδοσης και την Εταιρία των ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τον Κανονισμό 809 της Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Σύνολο άυλων στοιχείων Ενσώματα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα ενσώματα πάγια Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικές επενδύσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 13

14 Μεταβατικοί Λ/σμοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικές Προβλέψεις Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Υποχρεώσεις Μεταβατικοί Λ/σμοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής ( ) βάσει του φυσικού αριθμού μετοχών τέλους χρήσης 2,40 5,47 2,86 Φυσικός αριθμός μετοχών Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από την επεξεργασία από το Σύμβουλο Έκδοσης και την Εταιρία των ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τον Κανονισμό 809 της Ε.Ε. Τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων ταμειακών ροών των χρήσεων 2002, 2003 και 2004, παρατίθενται ως ακολούθως: Ποσά σε χιλ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.437) (11.108) Σύνολο εισροών/(εκροών) περιόδου (α+β+γ) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από τον ορκωτό ελεγκτή καταστάσεις ταμειακών ροών των χρήσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τον Κανονισμό 809 της Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι η Εκδότρια δεν έχει τραπεζικό δανεισμό. Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την μειώθηκαν σε 33 εκατ. λόγω σχηματισμού αυξημένων ασφαλιστικών προβλέψεων ύψους 311 εκατ. (ασφαλιστικές προβλέψεις 226 εκατ., πρόβλεψη 27 εκατ. για λοιπές υποχρεώσεις προς το προσωπικό που απορρέουν από τις αποζημιώσεις του Ν. 2112/20 λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αναγνώριση της πλήρους υποχρέωσης της Εταιρίας για τα Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα του προσωπικού ύψους 58 εκατ.). Λόγω αυτής της μείωσης κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 129 εκατ. περίπου. Μετά την παρούσα αύξηση το περιθώριο φερεγγυότητας θα καλυφθεί κατά 1,6 φορές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα επενδυθούν άμεσα με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή τοποθέτησή τους με βάση τις συνθήκες της αγοράς, κατά κύριο λόγο σε κινητές αξίες και πάντα υπό τους περιορισμούς που θέτει το Ν.Δ. 400/70. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο του εννεαμήνου του 2005 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2004: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 14

15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Συνολικά μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αναλογία μειοψηφίας Ίδια Κεφάλαια (*) Σύνολο Ενεργητικού Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (16.560) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (8.459) (1.228) (ποσά σε χιλ. ) Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από την επεξεργασία από το Σύμβουλο Έκδοσης και την Εταιρία της μη ελεγμένης από ορκωτό ελεγκτή λογιστικής κατάστασης της περιόδου (*) Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαιων της περιλαμβάνει και τα έσοδα από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της , ήτοι ,00. Αναφορικά με τη σημαντική αύξηση των κερδών στην περίοδο του εννεαμήνου του 2005 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2004 κατά 260% επισημαίνεται ότι στην αύξηση αυτή συνέβαλε καθοριστικά η πώληση του ιδιόκτητου ακινήτου της μητρικής εταιρίας έναντι τιμήματος 14,7 εκατ. που απέφερε κέρδος 6,4 εκατ. Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο 3.17 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ» του παρόντος δελτίου παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 15

16 3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ιδρύθηκε το 1891 με το Β.Δ. της 15ης Ιουνίου 1891 από την Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος και τέσσερις ακόμα μικρότερες τράπεζες. Έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων, οδός Λεωφ. Συγγρού αριθμ , τηλέφωνο , και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου, Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής), με αριθμό μητρώου 12840/05/Β/86/20. Η διάρκεια της Εταιρίας λήγει την Η Εταιρία λειτουργεί στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας, τις υποχρεώσεις και τις εποπτικές διαδικασίες. Η Εταιρία συνεπώς, λειτουργεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα: α) Καθιερώθηκαν διατάξεις, για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις ασφαλίσεις Ζημιών και Ζωής, καθώς και την ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Με το Ν. 2170/93 και το Π.Δ. 252/96 ( εναρμόνιση του δικαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης στις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες), έγιναν ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία της ιδιωτικής ασφάλισης. Παράλληλα οι αδυναμίες των κανόνων του Ελληνικού Εμπορικού νόμου όσον αφορά την ασφαλιστική σύμβαση ( Ν.2496/1997)τροποποιήθηκαν ως και οι διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 για την ασφαλιστική επιχείρηση. γ) Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 1569/85 για τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων καθώς και ο Ν. 489/76 για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα και δ) Το Ν.Δ. 400/1970 προσαρμόσθηκε με το Π.Δ. 169/2000 προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/674/Ε.Ο.Κ. του συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τέλος, με το Ν.3229/ , συνεστήθη Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, µε την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης», το οποίο θα έχει έδρα την Αθήνα και θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Σκοπός της επιτροπής είναι η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα, και των υποκαταστηµάτων τους στο Εξωτερικό, καθώς και των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ιδίως ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων περί περιθωρίου φερεγγυότητας, τεχνικών αποθεµάτων και η γενικότερη αξιολόγηση της Οικονοµικής κατάστασης, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και των προοπτικών βιωσιµότητας των εποπτευοµένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και ο έλεγχος της εφαρµογής στον ασφαλιστικό τοµέα των διατάξεων περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους ασφαλιστικούς κλάδους - με σημαντικότερους τους Kλάδους Πυρός, Mεταφορών και Aτυχημάτων, ενώ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο σχηματισμός του πρακτορειακού της δικτύου, η ανάπτυξη του οποίου αποτέλεσε διαρκή φροντίδα της Εταιρίας μέχρι σήμερα. Aξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 19ου αιώνα η Eθνική Aσφαλιστική διέθετε ένα ευρύτατο διεθνές δίκτυο εργασιών που κάλυπτε όλη την Mεσόγειο, τον Eύξεινο Πόντο, τις Δυτικές Eυρωπαϊκές Aκτές, τη Bόρειο Θάλασσα, την Aγγλία και έφθανε μέχρι τη N.Yόρκη και το Mπουένος Aϋρες. Kατά την τελευταία τριακονταετία ( ), που καταγράφεται ως ''νέα εποχή'' για την ιδιωτική ασφάλιση, λόγω της θεσμοθέτησης του νομικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου της ιδιωτικής ασφάλισης και την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τα ισχύοντα στην Eυρωπαϊκή Kοινότητα, η Eθνική Aσφαλιστική εκσυγχρονίζεται πλήρως με τις εξελίξεις. Kατά την περίοδο προβαίνει σε συνολική αναδιοργάνωση για τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής που στηρίχθηκε: (α) στην αποκέντρωση όλων των ασφαλιστικών εργασιών και την επέκταση του δικτύου, (β) στη μηχανογράφηση και (γ) την εκπαίδευση του προσωπικού. Στη δεκαετία του '70 η Εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 16

17 αποκτά 52 υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Eλλάδας, ενώ στις μικρότερες πρακτορεύεται από τα υποκαταστήματα της Eθνικής Tράπεζας. Tο 1980 δραστηριοποιήθηκε ο κλάδος Zωής με τη δημιουργία των γραφείων Aσφαλίσεως Zωής (Agency system), τα οποία ακολουθούν το πυραμιδικό σύστημα και αποτελούν τη σύγχρονη εξέλιξη των παραδοσιακών Πρακτορείων. Tη δεκαετία του '80 εγκαταστάθηκε μηχανογραφικό σύστημα on-line για τη σύνδεση Έδρας, Yποκαταστημάτων, Πρακτορείων και Γραφείων Zωής, ενώ στο τέλος της δεκαετίας λειτουργούσαν 500 περίπου τερματικοί σταθμοί. H αποκέντρωση και η μηχανογράφηση που εφαρμόστηκε κατέστησαν αναγκαία την εκπαίδευση του προσωπικού που στηρίχθηκε σε ευρωπαϊκά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ το 1987 δημιουργήθηκε ειδικό Eκπαιδευτικό Kέντρο. Aπό το 1994 τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο στην ιστορία της Eταιρίας Σχέδιο Eπιχειρηματικής Δράσης προκειμένου να ανταποκριθεί στον έντονο ανταγωνισμό και τις προκλήσεις που δημιουργεί η λειτουργία της Eνιαίας Aσφαλιστικής Aγοράς. Στα πλαίσια αυτά και με στόχο τη δημιουργία μιας νέας και σύγχρονης Eθνικής Aσφαλιστικής που θα παραμείνει η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στην Eλλάδα και θα δραστηριοποιηθεί έντονα στα Bαλκάνια, η Διοίκηση της Eταιρίας προβαίνει σε οργανωτικές και λειτουργικές βελτιώσεις όπως: Συστήματα Προϋπολογισμών / Aπολογισμών για τις διοικητικές υπηρεσίες, τα υποκαταστήματα και τα Γραφεία πωλήσεων Πλήρες Xρηματοοικονομικό μοντέλο Mεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού Συστήματα Cash Flow Σημαντική αναβάθμιση της μηχανογράφησης Oργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του δικτύου των υποκαταστημάτων καθώς και των Γραφείων Πωλήσεων Πελατοκεντρικός προσανατολισμός με εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η Eθνική Aσφαλιστική είναι η πρώτη ελληνική εταιρία και ανάμεσα σε ελάχιστες ευρωπαϊκές που πιστοποιήθηκαν κατά το πρότυπο ISO. Ήδη έχουν πιστοποιηθεί από τον EΛOT οι Kλάδοι Oμαδικών ασφαλίσεων, Mεταφορών και Αυτοκινήτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και για τους υπόλοιπους κλάδους. Το 1997 ιδρύεται (ποσοστό συμμετοχής 80%) η Audatex Eλλάς A.E. για τον καλύτερο έλεγχο των υλικών ζημιών αυτοκινήτων και αρχίζει η εφαρμογή σε συνεργασία με την Eθνική Tράπεζα του θεσμού Bancassurance, που αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Tο σημαντικότερο όμως γεγονός της περιόδου είναι η δημιουργία το Σεπτέμβριο του 1997 ενιαίου ασφαλιστικού φορέα με τη συγχώνευση των ασφαλιστικών εταιριών του Oμίλου της Eθνικής Tράπεζας, ήτοι: ''EΘNIKH'', ''AΣTHP'', ''ETEBA'' και ''ΠANEΛΛHNIOΣ''. Oι διαδικασίες υλοποίησης της συγχώνευσης έδωσαν στη Διοίκηση της Eταιρίας την ευκαιρία να επανασχεδιάσει τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών δομών της με στόχο τη συνολική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Στα μέσα του 1998 η Eταιρία προέβη στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (30%) της ασφαλιστικής εταιρίας Eυρώπη AEΓA, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος που θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά προς την Eθνική στον τομέα των βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων. Επίσης, την ίδια χρονιά εξαγοράστηκε, έναντι συμβολικού τιμήματος, το 100% των μετοχών της Λαϊκής Aσφαλιστικής Eταιρίας Zημιών, ενώ με την K3-7679/ απόφαση του Yπουργείου Aνάπτυξης ολοκληρώθηκε τον Aύγουστο του 1999 η απορρόφηση της παραπάνω εταιρίας από την Eθνική Aσφαλιστική με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Σε υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Eταιρίας για επέκταση των εργασιών της στα Bαλκάνια και την Aνατολική Mεσόγειο ιδρύθηκε το 1997 στη Pουμανία, σε συνεργασία με την ρουμανική τράπεζα Bankpost και άλλους τοπικούς φορείς, η θυγατρική εταιρία Garanta S.A., ενώ από ιδρύθηκαν στην Kύπρο δύο Eταιρίες, μια Zωής (Eθνική Aσφαλιστική Kύπρου Λτδ) και μια Γενικών Aσφαλίσεων (Eθνική Γενικών Aσφαλειών Kύπρου Λτδ). ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 17

18 Σήμερα το ποσοστό συμμετοχής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ στη Garanta ανέρχεται σε 93,27%. Η συνεργασία ωστόσο µε τον πρώην µέτοχο (Bankpost) συνεχίζεται και προβλέπει την προώθηση των προϊόντων της Garanta από την Bankpost. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 18

19 3.4.2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Γήπεδα -Οικόπεδα Κτίρια-Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Επιπλα-Εξοπλισμός Κτίρια υπό εκτέλεση & προκαταβολές Σύνολο Α Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπεραξία επιχείρησης Λοιπά έξοδα εγκατάστασης ΣΥΝΟΛΟ Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από την επεξεργασία από την Εταιρία των δημοσιευμένων ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας των χρήσεων που έχουν συνταχθεί με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. 0ι επενδύσεις σε πάγια και ειδικότερα οι απεικονιζόμενες στο λογαριασμό «κτίρια υπό εκτέλεση και προκαταβολές», αφορούν κύρια την ανέγερση του κτιρίου της Εταιρίας επί της Λεωφ. Συγγρού. Τα ποσά τοποθετήθηκαν στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής των αποθεμάτων της ως ορίζει το Ν.Δ. 400/70. Η Εταιρία στα πλαίσια της επέκτασής της προέβη επίσης, κατά το υπό εξέταση διάστημα σε επενδύσεις σε εταιρίες παρεμφερούς αντικειμένου στο εσωτερικό και εξωτερικό. Το συνολικό ποσό που διέθεσε η Εταιρία στο διάστημα σε παρεμφερείς δραστηριότητες ανήλθε σε χιλ. Ειδικότερα, το 2002 διέθεσε το ποσό των 127 χιλ. για τη συμμετοχή της σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ. Το 2003 διέθεσε το ποσό των χιλ. για την αγορά μετοχών της Ρουμανικής Ασφαλιστικής Εταιρίας GARANTA SA, καθώς και το ποσό των 514 χιλ. για τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής (ΚΥΠΡΟΥ) Ζωής Λτδ. Κατά τη χρήση 2004 η Εταιρία διέθεσε το ποσό των χιλ. για να εξαγοράσει το μερίδιο της BANKPOST SA στην GARANTA SA. Τα εν λόγω ποσά διατέθηκαν από τα ελεύθερα κεφάλαια της Εταιρίας. Κατά την η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σύναψε συμφωνία εξαγοράς της εταιρίας Alpha Insurance Romania έναντι συνολικού τιμήματος και με ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας 100%. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς πραγματοποιήθηκε με ίδια διαθέσιμα της Εκδότριας. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πενταετή εμπορική συνεργασία μεταξύ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ και της Alpha Bank Romania για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Το σύνολο του ενεργητικού της εξαγορασθείσας εταιρίας κατά την ανέρχεται σε χιλ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 0,28% περίπου του ενεργητικού του ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ και τα ακαθάριστα έσοδά της (ασφάλιστρα) της χρήσης 2004 σε χιλ., που αντιπροσωπεύουν το 2,7% του συνόλου των ασφαλιστικών εργασιών του ομίλου κατά την ίδια χρήση. Επίσης κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εκδότρια εξαγόρασε την εταιρία Alpha Μεσιτική Ασφαλίσεων έναντι συνολικού τιμήματος και με ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας 95%. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς πραγματοποιήθηκε με ίδια διαθέσιμα της Εκδότριας. Το σύνολο του ενεργητικού της εξαγορασθείσας εταιρίας κατά την ανέρχεται σε χιλ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 0,61% περίπου του ενεργητικού του ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ και ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2004 σε χιλ., που αντιπροσωπεύουν το 0,2% του συνόλου των ασφαλιστικών εργασιών του ομίλου κατά την ίδια χρήση. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 19

20 3.5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι η ενέργεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό όλων των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και γενικότερα χρηματοοικονομικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες από το ισχύον κάθε φορά ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τις ως άνω εργασίες, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το ισχύον εκάστοτε δίκαιο, η Εταιρία μπορεί να ενεργεί και για λογαριασμό τρίτου ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, οποιασδήποτε ιθαγένειας. Κύριο αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας είναι: α. Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών κάθε είδους και παντός κινδύνου. β. Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, κάθε είδους και παντός κινδύνου. γ. Η διενέργεια αντασφαλίσεων κατά ζημιών και αντασφαλίσεων ζωής καθώς και η εκχώρησή τους. δ. Η διενέργεια διαχειρίσεως ή εκκαθαρίσεως χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ασφαλιστικών λογαριασμών ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, μεσιτών του Λλόϋδς Λονδίνου, ασφαλιστικών και αλληλασφαλιστικών Ταμείων και αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών. ε. Η ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών ή/και χρηματοοικονομικών εργασιών, γενικά. στ. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, γενικά. ζ. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. η. Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης ή πρακτόρευσης αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων κάθε είδους, οργανισμών και οργανώσεων κ.λπ. θ. Κάθε σχετική με τους παραπάνω σκοπούς ή όχι εργασία ή δραστηριότητα. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία, δραστηριοποιείται δηλαδή τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους κλάδους Γενικών Ασφαλειών (Κωδικός κλάδου σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση της ΕΣΥΕ: 66). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής πρωτασφαλίστρων ανά κύριο ασφαλιστικό κλάδο κατά την περίοδο : Κλάδος (ποσά σε χιλ. ) ΠΥΡΟΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΧΕΡΣΑΙΑ) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ (μη ελεγμένα στοιχεία) Oι Γενικοί Kλάδοι, στο σύνολό τους, κατέχουν σταθερά το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής πρωτασφαλίστρων, με κυριότερους τους κλάδους Aυτοκινήτων και Πυρός. Το 2004, η κατανομή των πρωτασφαλίστρων στους Γενικούς κλάδους και στους Kλάδους Zωής ανήλθε περίπου σε 54,05% και 45,95% αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό του κλάδου Aυτοκινήτων έφτασε το 34,64% της συνολικής παραγωγής. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ σελ. 20

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα