ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ LOMOND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 Πληροφορίες για την σύνταξη της Έκθεσης Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου 3461/ Περιγραφή της ηµόσιας Πρότασης Αγοράς Κινητών Αξιών Μεθοδολογία Αξιολόγησης Συνοπτική Παρουσίαση της Εταιρείας Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών Περιγραφή Οµίλου Μετοχικό Κεφάλαιο ιοικητικό Συµβούλιο Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Συνοπτικός Ισολογισµός 31/12/ Σύνοψη Επιχειρηµατικού Σχεδίου Περιγραφή Κλάδου Αξιολόγηση του Προτεινόµενου Τιµήµατος της ηµόσιας Πρότασης Ανάλυση της Χρηµατιστηριακής Αξίας Εφαρµογή της Μεθόδου για την Crwn Hellas Can Βιοµηχανία Ειδών Συσκευασίας Α.Ε Αξιολόγηση του Προτεινόµενου Τιµήµατος της ηµόσιας Πρότασης Συγκριτική ανάλυση εισηγµένων εταιρειών και χρήση δεικτών κεφαλαιαγοράς (trading multiples f cmparable cmpanies methd) Πρόσφατες Εξαγορές Εταιριών (precedent transactins methd) Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµιακών Ροών (discunted cash flw mdel) Προσφερόµενα Premiums σε Επιλεγµένες ηµόσιες Προτάσεις στην Ελληνική Αγορά Σύνοψη Ρήτρα Μη Ευθύνης

3 1 Πληροφορίες για την σύνταξη της Έκθεσης Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου 3461/2006 Η «Eurbank EFG Equities A.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής «Σύµβουλος») εκπόνησε λεπτοµερή Έκθεση Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου (εφεξής «Έκθεση»), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου 3461/2006, σε σχέση µε την υποβληθείσα υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών από την εταιρεία «LOMOND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «Προτείνων») για την αγορά (εφεξής η «Συναλλαγή») του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, οι οποίες δεν κατέχονται άµεσα ή έµµεσα από τον Προτείνοντα, ήτοι µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 19,44% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (εφεξής οι «Μετοχές της ηµόσιας Πρότασης») της «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» ελληνικής ανωνύµου εταιρείας µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 6499/06/Β/86/57 στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εδρεύει στο ήµο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθµός 57, Χαλάνδρι) (εφεξής η «Εταιρεία»). υνάµει του άρθρου 30 του Νόµου, ο Προτείνων απεύθυνε ηµόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύµφωνα µε τους όρους του εγκεκριµένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού ελτίου (24/2/2011) και του Νόµου 3461/2006 (εφεξής ο «Νόµος»), ενόψει της σκοπούµενης Συγχώνευσης ι Εξαγοράς, της οποίας η διαδικασία ξεκίνησε δυνάµει των αποφάσεων των ιοικητικών Συµβουλίων του Προτείνοντα και της Εταιρείας, που ελήφθησαν σε ξεχωριστές συνεδριάσεις στις 21 Σεπτεµβρίου Σύµφωνα µε το άρθρο 30, παράγραφος 1 του Νόµου, «Εάν ως συνέπεια εταιρικού µετασχηµατισµού (συγχώνευσης, διάσπασης ή µετατροπής), οι µέτοχοι εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά πρόκειται να λάβουν µετοχές, εταιρικά µερίδια, άλλες αξίες που δεν είναι εισηγµένες ή µετρητά, ο µετασχηµατισµός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουµένως δεν απευθυνθεί προς τους µετόχους δηµόσια πρόταση για την εξαγορά των µετοχών τους». Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της ηµόσιας Πρότασης, µαζί µε όλα τα υφιστάµενα, µελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώµατα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της ηµόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλαγµένες από κάθε ελάττωµα (νοµικό ή πραγµατικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάµενα, µελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώµατα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασµό τρίτων. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου σε συνδυασµό µε την Απόφαση 4/403/ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚ. 2

4 Επίσης, εάν, κατά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, οι µέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη ηµόσια Πρόταση θα µπορούν να ασκήσουν το ικαίωµα Εξόδου και ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηµατιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόµενου Τιµήµατος ανά Μετοχή σε µετρητά, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου σε συνδυασµό µε την Απόφαση 1/409/ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚ. Σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηµατιστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάµει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης) και, κατόπιν αυτής της διαγραφής, να επιδιώξει τη συγχώνευση της Εταιρείας δια της απορρόφησής της από τον Προτείνοντα, στην οποία περίπτωση η Συγχώνευση ι Εξαγοράς θα µαταιωθεί. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, η συµµετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπολείπεται του 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου αυτής και συνεπώς δεν θα δικαιούται να ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς, η διαδικασία της Συγχώνευσης ι Εξαγοράς θα συνεχιστεί και, κατά την ολοκλήρωσή της, οι Μέτοχοι θα λάβουν αποκλειστικά ποσό σε µετρητά ίσο προς το Προσφερόµενο Τίµηµα, ενώ η µετοχική σχέση τους µε την Εταιρεία θα παύσει. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, όλες οι Μετοχές θα ακυρωθούν µε ισχύ από την ηµεροµηνία που η εγκρίνουσα τη Συγχώνευση ι Εξαγοράς απόφαση της αρµόδιας Νοµαρχίας θα έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Από εκείνη την ηµεροµηνία, δεν θα είναι νοµικά δυνατή η διενέργεια πράξεων επί Μετοχών και η Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο, όπως και η διαπραγµάτευση των Μετοχών στο Χρηµατιστήριο. Υπεύθυνοι για πληροφορίες επί της Έκθεσης είναι οι κάτωθι κύριοι: Απόστολος Καζάκος, τηλ: Eurbank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, Φιλελλήνων 10, Αθήνα ήµος Καπουνιαρίδης, τηλ: Eurbank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, Φιλελλήνων 10, Αθήνα Σχετικά µε την εκπόνηση της Έκθεσης, ο Σύµβουλος επισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Προκειµένου να καταλήξουµε στις απόψεις µας που περιλαµβάνονται στην παρούσα Έκθεση, µελετήσαµε δηµόσια διαθέσιµες επιχειρηµατικές και οικονοµικές πληροφορίες που 3

5 σχετίζονται µε την Εταιρεία. Μελετήσαµε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ανά γεωγραφική περιοχή (εφεξής το «Business Plan») που µας παρασχέθηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας και πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε τα ανώτατα στελέχη της για να συζητήσουµε την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας. 2. Συγκρίναµε την Εταιρεία µε άλλες εταιρίες µε παρόµοιες δραστηριότητες και λάβαµε υπόψη µας τους οικονοµικούς όρους ορισµένων παρόµοιων συναλλαγών που έλαβαν προσφάτως χώρα. Λάβαµε επίσης υπόψη µας χρηµατοοικονοµικές µελέτες και άλλες πληροφορίες, που κρίναµε σχετικές. 3. Υποθέσαµε, για τους σκοπούς της Έκθεσής µας, ότι όλες οι πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν είναι πλήρεις και ακριβείς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους και δεν έχουµε προβεί σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών. Σε σχέση µε ιστορικές, επιχειρηµατικές και οικονοµικές πληροφορίες, υποθέσαµε ότι οι πληροφορίες αυτές απεικονίζουν µε ακρίβεια την πραγµατική επιχειρηµατική και οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία στην οποία αναφέρονται. Σχετικά µε πληροφορίες που αναφέρονται στο µέλλον, υποθέσαµε ότι αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόπο επί τη βάσει των καλύτερων διαθέσιµων εκτιµήσεων και κρίσεων της παρούσας διοίκησης της Εταιρείας κατά την σηµερινή ηµεροµηνία, ως προς τη µελλοντική οικονοµική απόδοση της Εταιρείας. 4. εν έχουµε προβεί σε αποτίµηση ή σε ανεξάρτητη εκτίµηση των διακριτών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, ούτε µας έχουν παρασχεθεί τέτοιες αποτιµήσεις ή εκτιµήσεις και η παρούσα Έκθεση δεν περιλαµβάνει τέτοια αποτίµηση ή εκτίµηση και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο. εν προχωρήσαµε σε επιτόπια επιθεώρηση περιουσιακών στοιχείων ή εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή των συνδεδεµένων εταιριών στο πλαίσιο της προετοιµασίας της παρούσας. εν είχαµε οποιαδήποτε επαφή µε προµηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας. εν έχουµε ερευνήσει ούτε αναλαµβάνουµε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση µε την κυριότητα επί ή µε οποιαδήποτε απαίτηση κατά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αν και έχουµε κατά περίπτωση χρησιµοποιήσει διάφορες υποθέσεις, κρίσεις και εκτιµήσεις µας τις οποίες θεωρούµε εύλογες και δέουσες ενόψει των καταστάσεων, δεν είναι δυνατό να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή η δυνατότητα επαλήθευσης των υποθέσεων, κρίσεων και εκτιµήσεων αυτών. Η Έκθεση µας δεν λαµβάνει υπόψη το συναλλακτικό κόστος. Οι υποθέσεις, εκτιµήσεις και κρίσεις αυτές έχουν συζητηθεί µε τη διοίκηση της Εταιρείας πριν την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. 5. Η Έκθεση µας βασίζεται στις οικονοµικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όπως υφίστανται και µπορούν να εκτιµηθούν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας και δεν εκφράζουµε γνώµη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ποια 4

6 τυχόν επίδραση θα είχε η αλλαγή στις συνθήκες αυτές στις απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τελούν επίσης υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε σηµαντικούς παράγοντες, όπως µελλοντικές εξελίξεις στο εποπτικό και νοµοθετικό πλαίσιο και ένταση του ανταγωνισµού στους κλάδους που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 6. Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Νόµου 3461/2006 και δεν συνιστά επενδυτική συµβουλή για αγορά ή πώληση µετοχών τόσο εντός όσο και εκτός των πλαισίων της ηµόσιας Πρότασης. Ο Σύµβουλος δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε πέρα από αυτές που προκύπτουν από την ιδιότητα ως Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Νόµος. Ο Σύµβουλος δεν εκφέρει γνώµη για το εύλογο και δίκαιο του προσφερόµενου τιµήµατος της ηµόσιας Πρότασης ούτε ως προς την Αιτιολογηµένη Γνώµη που θα εκφέρει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας οφείλει να διατυπώσει εγγράφως αιτιολογηµένη γνώµη σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση για το περιεχόµενο της οποίας δεν ευθύνεται ο Σύµβουλος. 7. Ο Σύµβουλος και οι συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις ενδεχοµένως να έχουν παράσχει στο παρελθόν ή να παρέχουν επί του παρόντος στην Εταιρεία ή/και στον Προτείνοντα ή στις συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες, υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, επενδυτικής τραπεζικής ή/και άλλες υπηρεσίες και ενδεχοµένως να έχουν λάβει ή να λάβουν στο µέλλον αµοιβή για τις υπηρεσίες αυτές. 5

7 2 Περιγραφή της ηµόσιας Πρότασης Αγοράς Κινητών Αξιών 1 O Προτείνων είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «LOMOND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε ΑΡ.Μ.ΑΕ /01ΑΤ/Β/06/057(2009) και έδρα στο ήµο Ν. Ψυχικού (Περικλέους 17, Ν. Ψυχικό). Στις 23 Ιουνίου 2010, η «SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOX - S.A.S.», (εφεξής η «SPC») η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Γαλλίας, µε αριθµό εταιρικού µητρώου Bbigny RCS και έδρα 67 rue Arag, Saint Quen απέκτησε το σύνολο των µετοχών του Προτείνοντα. Το µετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε µία. Σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό του Προτείνοντα, ο εταιρικός σκοπός της περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: (α) Την παροχή τεχνικών, οικονοµικών και λοιπών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης πάσης φύσεως µελετών, που αφορούν στον τοµέα των µεταλλικών και λοιπών ειδών συσκευασίας στην Ελλάδα, στη Βαλκανική και εν γένει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. (β) Την παραγωγή, εµπορία, διανοµή, εισαγωγή και εξαγωγή µεταλλικών και λοιπών ειδών συσκευασίας κάθε µορφής και είδους, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών πρώτων υλών. (γ) Την εκπροσώπηση ηµεδαπών και αλλοδαπών οίκων που παράγουν, εµπορεύονται ή διανέµουν παρόµοια ή οµοειδή προϊόντα. (δ) Κάθε συναφή µε τα ανωτέρω δραστηριότητα. Η SPC είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Crwn Eurpean και κατέχει πολλές από τις συµµετοχές της Crwn σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου. Η SPC δεν έχει δραστηριότητες, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως εταιρεία συµµετοχών (hlding) και παρέχει χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στις Ευρωπαϊκές θυγατρικές εταιρείες της Crwn Eurpean. Η ηµόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα µε τον Προτείνοντα ή για λογαριασµό του κατά την Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 19,44% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αυτή, ενόψει της σκοπούµενης Συγχώνευσης ι Εξαγοράς, της οποίας η διαδικασία ξεκίνησε δυνάµει των αποφάσεων των ιοικητικών Συµβουλίων του Προτείνοντα και της Εταιρείας, που ελήφθησαν σε ξεχωριστές συνεδριάσεις στις 21 Σεπτεµβρίου Κατά την Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε Μετοχές, ενώ η SPC, που είναι η άµεσα µητρική του Προτείνοντα, κατείχε Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν 1 Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά µε την Υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση παρατίθενται στο «Πληροφοριακό ελτίο ηµόσιας Πρότασης» που είναι διαθέσιµο στο δίκτυο καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 6

8 ποσοστό περίπου 80,56% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Η SPC και ο Προτείνων έχουν αποφασίσει το συντονισµό της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις Μετοχές που κατέχει η SPC και η SPC έχει αποφασίσει να µεταβιβάσει χρηµατιστηριακά τις εν λόγω Μετοχές στον Προτείνοντα µέχρι και το τέλος της διαδικασίας της ηµόσιας Πρότασης, ώστε το σύνολο της συµµετοχής του Οµίλου στην Εταιρεία να κατέχεται αποκλειστικά µέσω του Προτείνοντα. Εποµένως, κατά την Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης, θεωρείτο ότι ο Προτείνων κατείχε τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις Μετοχές που κατείχε η SPC. Εξαιρουµένης της SPC, δεν υφίσταται άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα µε τον Προτείνοντα ή για Λογαριασµό του που να κατείχε, άµεσα ή έµµεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας. Περαιτέρω, (i) από την Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης µέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2011, ο Προτείνων απέκτησε µέσω του Χρηµατιστηρίου συνολικά Μετοχές, σε τιµή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη τα 9,74 Ευρώ, ενώ (ii) από τις 15 µέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2011 ο Προτείνων απέκτησε µέσω του Χρηµατιστηρίου συνολικά Μετοχές, σε τιµή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόµενο Τίµηµα. Συνεπώς, κατά την 21η Φεβρουαρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε άµεσα συνολικά Μετοχές, ενώ κατείχε άµεσα και έµµεσα ποσοστό περίπου 85,46% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Εξαιρουµένης της SPC, κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα µε τον Προτείνοντα ή για Λογαριασµό του δεν κατείχε, άµεσα ή έµµεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της ηµόσιας Πρότασης, µαζί µε όλα τα υφιστάµενα, µελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώµατα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της ηµόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλαγµένες από κάθε ελάττωµα (νοµικό ή πραγµατικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάµενα, µελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώµατα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασµό τρίτων. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου σε συνδυασµό µε την Απόφαση 4/403/ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚ. Επίσης, εάν, κατά την ολοκλήρωση της ηµόσιας, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, οι µέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη ηµόσια Πρόταση θα µπορούν να ασκήσουν το ικαίωµα Εξόδου και ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηµατιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόµενου Τιµήµατος ανά Μετοχή σε µετρητά, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου σε συνδυασµό µε την Απόφαση 1/409/ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚ. 7

9 Σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηµατιστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάµει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης) και, κατόπιν αυτής της διαγραφής, να επιδιώξει τη συγχώνευση της Εταιρείας δια της απορρόφησής της από τον Προτείνοντα, στην οποία περίπτωση η Συγχώνευση ι Εξαγοράς θα µαταιωθεί. Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συµµετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπολείπεται του 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου αυτής και συνεπώς δεν θα δικαιούται να ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς, η διαδικασία της Συγχώνευσης ι Εξαγοράς θα συνεχιστεί και, κατά την ολοκλήρωσή της, οι Μέτοχοι θα λάβουν αποκλειστικά ποσό σε µετρητά ίσο προς το Προσφερόµενο Τίµηµα, ενώ η µετοχική σχέση τους µε την Εταιρεία θα παύσει. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, όλες οι Μετοχές θα ακυρωθούν µε ισχύ από την ηµεροµηνία που η εγκρίνουσα τη Συγχώνευση ι Εξαγοράς απόφαση της αρµόδιας Νοµαρχίας θα έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Από εκείνη την ηµεροµηνία, δεν θα είναι νοµικά δυνατή η διενέργεια πράξεων επί Μετοχών και η Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο, όπως και η διαπραγµάτευση των Μετοχών στο Χρηµατιστήριο. Σύµβουλος του Προτείνοντος για τη ηµόσια Πρόταση είναι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» Επίσης ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόµου (εφεξής η «ήλωση Αποδοχής»). Σύµφωνα µε τη ηµόσια Πρόταση, το προσφερόµενο από τον Προτείνοντα τίµηµα ανέρχεται σε 13,50 ευρώ τοις µετρητοίς ανά κοινή ονοµαστική µετοχή. Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδοµάδες, η οποία αρχίζει την 1η Μαρτίου 2011 στις 8.00 π.µ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 29η Μαρτίου 2011 µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 8

10 3 Μεθοδολογία Αξιολόγησης Προκειµένου να αξιολογηθεί το προσφερόµενο τίµηµα στο πλαίσιο της ηµόσιας Πρότασης, οι Σύµβουλοι χρησιµοποίησαν τις ακόλουθες µεθόδους: I. Ανάλυση χρηµατιστηριακής Αξίας II. Συγκριτική ανάλυση εισηγµένων εταιριών µέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς (Trading Multiples f Cmparable Cmpanies Methd) III. Συγκριτική ανάλυση µε αντίστοιχες συναλλαγές συγκρίσιµων εταιριών (Precedent Transactins Methd) IV. Προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας (Discunted Cash Flw ) V. Προσφερόµενα Premiums σε επιλεγµένες δηµόσιες προτάσεις στην Ελληνική αγορά 9

11 4 Συνοπτική Παρουσίαση της Εταιρείας Γενικές Πληροφορίες Η «CROWN HELLAS CAN Βιοµηχανία Ειδών Συσκευασίας Α.Ε.» είναι ανώνυµη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, µε ΑΡΜΑΕ 6499/06/Β/86/57 και έδρα το ήµο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθµός 57, Χαλάνδρι). 4.2 Αντικείµενο Εργασιών Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στη βιοµηχανική παραγωγή, εµπορία και εισαγωγή ειδών συσκευασίας κάθε µορφής και είδους, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών πρώτων υλών και µηχανολογικού εξοπλισµού. Η Εταιρεία λειτουργεί τρία εργοστάσια στην Ελλάδα, ήτοι ένα στην Κόρινθο και ένα στην Πάτρα, τα οποία παράγουν δοχεία τύπου «δύο τεµαχίων» (tw piece) για τη συσκευασία µπύρας και αναψυκτικών, και ένα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παράγει δοχεία τύπου «τριών τεµαχίων» (three piece) για τη συσκευασία τροφίµων και αεροζόλ. Επιπλέον, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ισπανία µέσω της κατά 99,99% θυγατρικής της, Crwn Bevcan Espana S.L., η οποία λειτουργεί δύο εργοστάσια, ένα στη Σεβίλλη και ένα στο Angncill, τα οποία παράγουν δοχεία τύπου «δύο τεµαχίων» (tw piece), που προορίζονται για τη βιοµηχανία µπύρας και αναψυκτικών της Ιβηρικής Χερσονήσου και εξαγωγές στις γειτονικές χώρες. Σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες και ατοµικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010, η Εταιρεία απασχολούσε 378 άτοµα σε ατοµική βάση και 704 άτοµα σε ενοποιηµένη βάση κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. 4.3 Περιγραφή Οµίλου Ο Όµιλος της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία της Εταιρείας, περιλαµβάνει την ακόλουθη θυγατρική εταιρεία η οποία ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Crwn Bevcan Espana S.L. Λειτουργεί δύο εργοστάσια, ένα στη Σεβίλλη και ένα στο Angncill 99.99% Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31/12/2010 είχε ως εξής: Μέτοχος Ποσοστό Sciété de Participatins CarnaudMetalbx 80,56% Lmnd Metal Prducts Services S.A. 4,13% Mitica Limited 13.62% Ευρύ Επενδυτικό Κοινό & Θεσµικοί Επενδυτές 1.70% 2 Με Βάση το Ετήσιο ελτίο 2010, τις οικονοµικές καταστάσεις για το 2010 και τις σχετικές δηµόσιες ανακοινώσεις της Εταιρείας 10

12 4.4 Μετοχικό Κεφάλαιο Tο καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και διαιρείται σε κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,55 Ευρώ η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο τον Ιανουάριο του 1992 και διαπραγµατεύονται στην «Κατηγορία Χαµηλής ιασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» της «Αγοράς Αξιών» του Χρηµατιστηρίου από τις 4 Απριλίου ιοικητικό Συµβούλιο Το Σ της Εταιρείας στις 31/12/2010 αποτελούνταν από έξι (6) µέλη, από τα οποία ένα (1) ήταν εκτελεστικό, 5 (πέντε) ήταν µη εκτελεστικά και 2 (δύο) ήταν ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Αναλυτικά η σύνθεση του Σ την 31/12/2010 ήταν: Ονοµατεπώνυµο Ashk Kapr Βασίλειος Ζάγκας Peter Nutall Terence Cartwright David Pllen Michael Clay Θέση στο Σ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 11

13 5 Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης (12.445) (12.511) (5.086) (5.745) Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας (4.599) (4.533) (3.697) (3.677) Κέρδη προ Φόρων Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών Αποτ/των Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/(Έξοδα) (24) (439) Κέρδη προ Φόρων Φόρος εισοδήµατος (11.403) (9.471) (5.005) (3.875) Κέρδη µετά από Φόρους Κατανεµηµένα σε: - Μετόχους της Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Βασικά & αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (ευρώ) 0,8540 0,7623 0,2569 0, Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας 12

14 5.2 Συνοπτικός Ισολογισµός 31/12/2010 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Κέρδη/(Ζηµιές) Εις Νέον Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Ληφθείσες Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Προµηθευτές Υποχρεώσεις για Φόρο Εισοδήµατος Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

15 5.3 Σύνοψη Επιχειρηµατικού Σχεδίου Ακολούθως παρατίθενται βασικά οικονοµικά µεγέθη του επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρίας. ( σε εκατοµµύρια) Προβλέψεις CAGR Πωλήσεις 338,5 345,4 349,3 353,3 357,5 1,4% ΚΠΤΦΑ 30,9 31,7 31,7 31,7 31,8 0,7 ΚΠΤΦ 22,4 23,3 23,7 23,7 23,8 1,6 Καθαρά Κέρδη 16,3 17,2 17,7 17,9 18,1 2,8 Μ.Ο. Στατιστικά (%) Ρυθµός Αύξησης Πωλήσεων 1,8% 2,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,5% Ρυθµός Αύξησης ΚΠΦΤΑ (20,3%) 2,6% 0,0% (0,0%) 0,3% (3,5%) Ρυθµός Αύξησης ΚΠΦΤ (25,6%) 4,4% 1,8% (0,0%) 44,4% 5,0% Ρυθµός Αύξησης Καθαρών Κερδών (20,9%) 5,7% 3,1% 1,3% 1,1% (2,0%) Περιθώριο ΚΠΦΤΑ 9,1% 9,2% 9,1% 9,0% 8,9% 9,0% Περιθώριο ΚΠΦΤ 6,6% 6,8% 6,8% 6,7% 6,7% 6,7% 14

16 6 Περιγραφή Κλάδου Ο κλάδος συσκευασίας αποτελείται από εταιρείες παραγωγής συσκευασιών από πλαστικό, χαρτί, µέταλλο και γυαλί. Ο τοµέας της πλαστικής συσκευασίας είναι ο µεγαλύτερος και ο πλέον αναπτυσσόµενος στην αγορά εν αντιθέσει µε τις µεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες οι οποίες χάνουν συνεχώς µερίδια αγοράς. Η συσκευασία τροφίµων και αναψυκτικών αποτελεί το 70% της συνολικής αγοράς. Η µεγαλύτερη «κατανάλωση» συσκευασιών γίνεται στην Ασία, ενώ ακολουθούν η Ευρώπη και η Αµερική. Η «κατανάλωση» συσκευασιών είναι ευθέως συνδεδεµένη µε τις υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αυτής. Οι µεταλλικές συσκευασίες αποτελούν περίπου το 1/5 της παγκόσµιας αγοράς (300 δις µεταλλικά κουτάκια χρησιµοποιούνται κάθε χρόνο). Οι συσκευασίες από αλουµίνιο αποτελούν τα 2/3 των µεταλλικών συσκευασιών. Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές µεταλλικών συσκευασιών είναι η Crwn Hldings, η Rexam Plc και η Ball Crpratin. Ευρώπη - Μερίδια αγοράς ανά Προϊόν Ευρώπη - Μερίδια αγοράς ανά Χώρα Αγγλία 16% Χαρτί 32% Πλαστικό 43% Λοιπή Ευρώπη 30% Γαλλία 16% Μέταλλο 18% Γυαλί 7% Ισπανία 9% Ιταλία 13% Γερμανία 16% Ετήσιοι Ρυθμοί Ανάπτυξης ανά κλάδο Λοιπές Μεταλλικές Συσκευασίες Ποτών Χαρτί Γυαλί Εύκαμπτο Πλαστικό Άκαμπτο Πλαστικό -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Πηγή: Eurmnitr, Business insights Ltd Ε

17 7 Αξιολόγηση του Προτεινόµενου Τιµήµατος της ηµόσιας Πρότασης 7.1 Ανάλυση της Χρηµατιστηριακής Αξίας Μέσω της ανάλυσης αυτής αποτυπώνουµε τα ιστορικά επίπεδα στα οποία κυµάνθηκε η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Εταιρείας. Η µέθοδος αυτή για εισηγµένες εταιρείες σε Χρηµατιστήριο βασίζεται στην αξία που προσδίδει στην εταιρεία η «αγορά» δηλαδή ένα πλήθος επενδυτών οι οποίοι έχουν επαρκή πληροφόρηση (mature market) και διαµορφώνουν την επενδυτική τους επιλογή ανεµπόδιστα. Προκειµένου η εν λόγω µέθοδος να είναι αξιόπιστη, πρέπει να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις ως ακολούθως: Ικανοποιητική πληροφόρηση της αγοράς (mature market cnditins) Επαρκής διασπορά των µετοχών της εταιρείας (free flat) Επαρκής εµπορευσιµότητα (liquidity) Έλλειψη ακραίων φαινοµένων (έντονη αρνητική ή θετική φηµολογία για τη µετοχή, υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς επιτήρησης κ.α.) 7.2 Εφαρµογή της Μεθόδου για την Crwn Hellas Can Βιοµηχανία Ειδών Συσκευασίας Α.Ε. Το γράφηµα που ακολουθεί απεικονίζει την πορεία της µετοχής της Εταιρείας, καθώς και τον όγκο συναλλαγών για το διάστηµα των τελευταίων δώδεκα µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας πρότασης (20/9/ /09/2010): Τιµή ( ) Ηµερήσιος Όγκος (Μετοχές) /09/ /10/ /11/ /11/ /12/ /01/ /02/ /02/ /03/2010 Όγκος 09/04/ /04/ /05/2010 Τιµή 14/06/ /07/ /07/ /08/ /09/2010 Στον γράφηµα που ακολουθεί παρατίθεται η πορεία της µετοχής της Εταιρείας σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α. κατά την περίοδο 20/09/ /09/2010: 16

18 40% 20% 0% -20% -40% -60% 21/09/ /11/ /01/ /03/2010 Crwn Hellas ΧΑ 21/05/ /07/2010 Για την ως άνω περίοδο η τιµή της µετοχής της Εταιρείας υπερ-απόδωσε σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο σωρευτικός όγκος των συναλλαγών για την περίοδο 20/09/ /09/2010 στη µετοχή της Εταιρείας: 100% 90% 100% 80% 70% 80% 60% 52% 60% 40% 34% 39% 20% 10% 19% 0% έως 7.93 έως 8.20 έως 8.32 έως 8.41 έως 8.42 έως 8.50 έως 8.60 έως 8.90 έως 8.97 έως 9.16 Οι µετοχές που κατείχαν Βασικοί Μέτοχοι στις 31/12/2010 ανέρχονταν σε 20,4 εκατ. µετοχές ήτοι 84,68% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Συνεπώς οι µετοχές τις οποίες κατείχε το ευρύ επενδυτικό κοινό ανέρχονταν σε 3,7 εκατ., ήτοι 15,32% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστόγραµµα, το 100% του σωρευτικού όγκου συναλλαγών της περιόδου 20/09/ /09/2010, ήτοι 27,7 χιλιάδες µετοχές περίπου, που αποτέλεσαν αντικείµενο συναλλαγής στο Χ.Α. κατά την εν λόγω περίοδο, αποκτήθηκαν σε τιµές µικρότερες από 9,16 ανά µετοχή. Ο σωρευτικός όγκος συναλλαγών αποτελεί µόλις το 0,1% του συνολικού αριθµού µετοχών της Εταιρείας Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο σωρευτικός όγκος των συναλλαγών για την περίοδο 20/09/ /09/2010 στη µετοχή της Εταιρείας: 17

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα

3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού

3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2δ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα