ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Βασικής Έρευνας Αμπελουργικών καλλιεργειών έτους 2009, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοι βής τους Όροι και προϋποθέσεις διακίνησης αλκοολούχων προ ϊόντων μεταξύ λοιπής Ελλάδας και Δωδεκανήσου. 2 Κατάργηση και συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνα σίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων Ίδρυση εκκλησιαστικού γυμνασίου στη Ριζάρειο Εκ κλησιαστική Σχολή η τροποποίηση της απόφασης για τη Σύσταση Εθνι κού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λειτουργών που θα αποσταλούν στην αλλοδαπή μετεκπαιδευ τική άδεια για το εκπαιδευτικό έτος Παραχώρηση της χρήσης εκμετάλλευσης του του ριστικού λιμένα που έχει χωροθετηθεί μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «BLUE PALACE» στον όρμο Πλάκας Ελούντας Δήμου Αγ. Νικολάου Νομού Λασιθίου Κρήτης Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομο γενή ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ ΒΙΤΑΛΙΪ (LINARDATO VITALY) του Παβέλ και της Όλγας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 695 (1) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Βα σικής Έρευνας Αμπελουργικών καλλιεργειών έτους 2009, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι κών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2392/96 «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε σίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστι κών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», (ΦΕΚ 60/τ.Α / ), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Νόμου 3470/06 (ΦΕΚ 132/ τ.α / ), β. του Ν.Δ. 3627/56 «Περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» (ΦΕΚ Α 278) και των Π.Δ. 1143/80 «Περί Oργανισμού της ΕΣΥΕ» (ΦΕΚ 288/τ.Α ) και 226/2000 «Oργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,(ΦΕΚ 195/τ.Α ), γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ 63/2005 (Α 98), δ. του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, (ΦΕΚ 213/τ.Α / ), ε. του Π.Δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/τ.Α / ). 2. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συμβουλί ου για τις στατιστικές έρευνες των αμπελουργικών καλλιεργειών (Ν 54/5.3.79) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3719/81 του Συμβουλίου (L 373/ ), 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (16.200,00), η οποία θα βαρύνει το οι κονομικό έτος 2010,του ειδικού φορέα (ΚΑΕ 5254) του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, αποφα σίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της Βασικής Έρευνας αμπελουργικών καλλιεργειών, η οποία διενεργείται ανά δεκαετία, κατά τη διάρκεια των ετών 2009 και β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και Φυτικού Κεφαλαίου, της Δ/νσης Στατιστικών Πρωτο γενή Τομέα της Γ.Γ. ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας. 2. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή λεπτομερών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εκτάσεις και τις ποικιλίες των αμπελώνων καθώς και εξειδικευμένων στοιχείων αμπελουργίας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής του Κράτους και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών των γε ωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

2 8394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αυτά καλύπτουν και άλλες εθνικές ανάγκες κατάρτισης προγραμμάτων ανάπτυξης του γεωργικού τομέα, καθώς και διάφορες διεθνείς υπο χρεώσεις της Χώρας. H εν λόγω έρευνα διενεργείται σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., με κοινές μεθόδους και πρότυπα, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. (παρά γραφος 2 του σκεπτικού της παρούσας Απόφασης). 3. Κατά τη διενέργεια της έρευνας θα συλλεγούν στοιχεία σχετικά με: α. Τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια κατά ποι κιλία, καθώς και ειδικά στοιχεία αμπελουργίας σχετικά με την τοποθεσία, την ποικιλία, το χρώμα των σταφυ λιών, τη μέση στρεμματική απόδοση κλπ. 4. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική. Η μέθοδος δειγ ματοληψίας που θα εφαρμοστεί είναι η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με μονάδα έρευνας την εκμετάλλευση με αμπέλια. Κριτήρια στρωμάτωσης για την έρευνα αμπελουργικών καλλιεργειών είναι η Περιφέρεια, η ποικιλία αμπέλων και το μέγεθος της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την καλλιεργήσιμη έκταση αμπέλων. Η έρευνα καλύπτει το σύνολο της Χώρας και τα αποτελέσματα αυτής εξάγονται σε επίπεδο Περιφέ ρειας (NUTS 2). 5. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της έρευνας, η διενέργειά της και η επεξεργασία των στοιχείων της, καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, θα πραγματοποιηθούν εντός των ετών 2009 και Περίοδος αναφοράς των στοιχείων είναι η καλλιεργη τική περίοδος από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 30 Σεπτεμ βρίου 2009 (έτος συγκομιδής 2009). 6. Για την οργάνωση, το σχεδιασμό, την προπαρα σκευή και τη διενέργεια της έρευνας, την επεξεργασία των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της θα χρησιμοποιηθούν, υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, κα θώς και ιδιώτες. Συγκεκριμένα: α. Για την οργάνωση, το σχεδιασμό και την προε τοιμασία της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν υπάλληλοι της Κ.Υ και των Υ.Σ.Νομών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. β. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιη θούν: Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας. Από 150 μέχρι 200 Ιδιώτες Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν με τη συλλογή των ερωτηματολογίων. γ. Για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της έρευνας (έλεγχοι, κωδικογράφηση, εισαγωγή δεδομένων και μηχανογραφικοί έλεγχοι) θα χρησιμοποιηθούν, κυρί ως, υπάλληλοι της Κ.Υ. και των Υ.Σ. Νομών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, που θα λάβουν μέρος στη διενέργεια της έρευνας. δ. Για τους ποιοτικούς ελέγχους και για την παραγωγή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν υπάλληλοι της Κ.Υ. της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 7. Για τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των ερωτη ματολογίων θα χρησιμοποιηθούν ως ερευνητές, κατά σειρά προτίμησης: Φοιτητές/σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπόνοι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με την προϋπόθεση ότι δεν ερ γάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α και Β βαθμού ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α και Β βαθμού ή στον ευρύτερο Δημόσιο το μέα. 8. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ. 9. Η αποζημίωση των οργάνων της έρευνας για τo οικονομικό έτος 2010, καθορίζεται ως εξής: Πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (5,40 ) για κάθε πλή ρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. (συνολική δαπάνη 5,40 ευρώ x ερωτηματολόγια =16.200,00 ευρώ), Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ Αριθμ. ΔΕΦΚ ΕΞ2010 (2) Όροι και προϋποθέσεις διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων μεταξύ λοιπής Ελλάδας και Δωδεκανήσου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Φ.Ε.Κ. 265/Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Την υπ αριθμ. Δ.558/378/ ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του φορολογικού καθεστώ τος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2127/93». 3) Το άρθρο 21 του νόμου 2859/00 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Φ.Ε.Κ. 248/Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4) Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας για τη διακίνηση των αλκοολούχων προϊόντων που υπόκει νται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλω σης στην περιοχή της Δωδεκανήσου. 5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ). 6) Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/09 (ΦΕΚ 213/Α) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή των των Υπουργείων». 7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η μεταφορά της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολού χων ποτών ή άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρ θρου 80 του ν.2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α ), τα οποία υπόκει νται στη Δωδεκάνησο σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου, αλλά και μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2859/00, από τη λοιπή Ελλάδα προς την περιοχή αυτή και αντίστροφα, η παραλαβή τους στην περιοχή αυτή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε ή η εισαγωγή τους από τρίτες χώρες, πραγματοποιείται με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8395 Άρθρο 2 Μεταφορά αλκοολούχων προϊόντων από λοιπή Ελλάδα προς τη Δωδεκάνησο 1. Η διακίνηση των προϊόντων του προηγούμενου άρθρου μεταξύ φορολογικών αποθηκών λοιπής Ελλά δας και περιοχής Δωδεκανήσου, γίνεται με την κάλυψη του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΣΔΕ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.2960/01 και τις συναφείς υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότησή του. 2. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης επιτηδευματίας στην περιοχή της Δωδεκανήσου δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, τα υπό μεταφορά προ ϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται στις προβλεπόμενες, για την περιοχή αυτή, φορολογικές επιβαρύνσεις κατά το χρόνο εξόδου τους από τη φο ρολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου αποστολής, πριν την αποστολή των προϊό ντων το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2960/01 παραστατικό, Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), όπου βεβαιώνονται οι αναλογούσες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις και παράλληλα κατατίθεται, μια από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Φ.883/530/ ΑΥΟ (Φ.Ε.Κ. 1872/ Β ), εγγυήσεις. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η εγγύηση καλύπτει τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων για την περίπτωση που διαπιστωθεί η διάθεση του συνόλου ή μέρους των προ ϊόντων στις λοιπές, εκτός της Δωδεκανήσου, περιοχές της χώρας. Στις περιπτώσεις συχνών αποστολών στη Δωδεκάνη σο δύναται, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, να κατατίθεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή απο στολέα στο αρμόδιο τελωνείο μια συνολική εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγύησης πρέπει να καλύπτει πάντα τη διαφορά των φορολογικών επιβα ρύνσεων για τις αποστολές προϊόντων που δεν έχουν επιστραφεί τα αντίτυπα Γ των αδειών μεταφοράς. Η είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβα ρύνσεων πραγματοποιείται εντός των προβλεπομένων κατά περίπτωση από τα άρθρα 109 και 110 του ν. 2960/01, προθεσμιών. 3. Το αρμόδιο τελωνείο του τόπου αποστολής, στις περιπτώσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγρά φου, εκδίδει την με κωδ. αριθμ. Τ.0601 άδεια μεταφο ράς. το αντίτυπο Α της άδειας αυτής παραμένει στο τελωνείο έκδοσής της και προσαρτάται στο σχετικό παραστατικό. το αντίτυπο Β, παραμένει στον αποστολέα. το αντίτυπο Γ, συνοδεύει υποχρεωτικά το εμπό ρευμα και παραδίδεται άμεσα από τον παραλήπτη (ή τον μεταφορέα) στο Τελωνείο προορισμού, το οποίο ταυτόχρονα ενημερώνει αν προτίθεται να παραστεί κατά την εκφόρτωση των προϊόντων και να διενεργήσει φυσικό έλεγχο. το αντίτυπο Δ, διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία (AX) από το τελωνείο έκδοσης στο αρμόδιο τελωνείο προο ρισμού των προϊόντων και στην αρμόδια ΥΠΕΕ για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την άσκηση των συναφών ελέγχων. 4. Το τελωνείο προορισμού οφείλει σε κάθε περίπτω ση να βεβαιώνει την άφιξη των εμπορευμάτων βάσει ελέγχου και επαλήθευσης των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων και φορολογικών στοιχείων (φορτωτική, τιμο λόγιο κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών κατά τον ανωτέρω έλεγχο σε σχέση και με τα διαλαμ βανόμενα στην σχετική άδεια μεταφοράς θα πραγμα τοποιείται υποχρεωτικά και φυσικός έλεγχος. Πέραν των ανωτέρω, για την διασφάλιση των συμ φερόντων του Δημοσίου, πρέπει να πραγματοποιείται φυσικός έλεγχος κατά την άφιξη των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των φορτίων λαμβανομέ νων υπόψη σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας όπως, ποσότητες και αξία προϊόντων, φερεγγυότητα επιχει ρήσεων κ.λ.π. Τα αρμόδια τελωνεία οφείλουν επίσης να πραγματοποιούν περιοδικούς εκ των υστέρων ελέγχους στις επιχειρήσεις της περιοχής για τη διαπίστωση της τελικής διάθεσης και κατανάλωσης των προϊόντων στην περιοχή. Για τις περιπτώσεις βεβαίωσης της άφιξης βάσει δικαιολογητικών εγγράφων, το αντίτυπο Γ της άδειας μεταφοράς θεωρείται από το τελωνείο προορισμού με την ένδειξη «ΈΧΕΙ ΚΑΛΩΣ», εφόσον δεν διαπιστωθούν διαφορές και επιστρέφεται στο τελωνείο έκδοσης της αδείας για το συσχετισμό με το αντίτυπο Α και την τακτοποίηση της εγγύησης. Για τις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, το αντίτυπο Γ της άδειας μεταφοράς θεωρείται από το τελωνείο προορισμού με την ένδει ξη «ΈΧΕΙ ΚΑΛΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», εφόσον δεν διαπιστωθούν διαφορές και ομοίως επι στρέφεται στο τελωνείο έκδοσης της αδείας για τον συσχετισμό με το αντίτυπο Α και την τακτοποίηση της εγγύησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο διαφο ρών (ελλείμματα, πλεονάσματα κ.λ.π.) συντάσσεται και θεωρείται από το τελωνείο προορισμού στο αντίτυπο Γ της εν λόγω αδείας σχετική παρατήρηση με τις δι απιστώσεις, το οποίο επιστρέφεται ομοίως στο τελω νείο έκδοσής της για τη φορολογική τακτοποίηση του θέματος. Τα θεωρημένα αντίτυπα Γ των αδειών μεταφοράς για τις αφίξεις προϊόντων κάθε δεκαπενθημέρου, επιστρέ φονται στα τελωνεία αποστολής το αργότερο εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου. Ακριβή φωτοαντίγραφα των θεωρημένων αντιτύπων Γ των αδειών μεταφοράς, τηρούνται από τα αρμόδια τελωνεία προορισμού για μια πενταετία από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έχουν εκδοθεί, για διευκόλυνση των εκ των υστέρων ελέγχων. 5. Για κάθε αποστολή προϊόντων στο ίδιο νησί θα εκδίδεται μια άδεια μεταφοράς, ανεξάρτητα από το αν αυτά προορίζονται για περισσότερους του ενός παραλήπτες. Σε περίπτωση αποστολής προϊόντων σε περισσότερα νησιά, εκδίδεται ανάλογος αριθμός αδειών μεταφοράς. 6. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους άδεια με ταφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εγκεκρι μένου αποθηκευτή. β) Πλήρη στοιχεία των παραληπτών. γ) Το είδος και την ποσότητα των προϊόντων ανά παραλήπτη. δ) Τον τόπο προορισμού και το τελωνείο στην δικαι οδοσία του οποίου υπάγεται. ε) Τα στοιχεία του μέσου μεταφοράς των προϊό ντων. στ) Τον αύξοντα αριθμό των κατά τον Κ.Β.Σ. εκδιδό μενων φορολογικών στοιχείων. 7. Η άδεια μεταφοράς μπορεί να εκδίδεται με μη χανογραφική μέθοδο και τα διαλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία και πληροφορίες να ανταλλάσσονται μεταξύ

4 8396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ανατίθενται στις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ει δικών Φόρων Κατανάλωσης και θα καθορισθούν με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICIS NET. Άρθρο 3 Ενδοκοινοτική απόκτηση Εισαγωγή αλκοολούχων προϊόντων στην Δωδεκάνησο 1. Η παραλαβή στην περιοχή της Δωδεκανήσου των προερχομένων από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, προϊ όντων του άρθρου 1 της παρούσας, διέπεται από το γενικό καθεστώς των σχετικών διατάξεων του ν. 2960/01 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων που εκδό θηκαν κατ εξουσιοδότησή του, για την ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ανάλογα και με την ιδιότητα του απο στολέα και του παραλήπτη. 2. Η εισαγωγή των ανωτέρω προϊόντων από τρίτες προς την Ε.Ε χώρες, πραγματοποιείται είτε απευθείας στην περιοχή της Δωδεκανήσου είτε μέσω της λοιπής Ελλάδας υπό καθεστώς διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού Τελω νειακού Κώδικα. Άρθρο 4 Μεταφορά αλκοολούχων προϊόντων από τη Δωδεκάνησο προς τη λοιπή Ελλάδα 1. Τα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 1 της παρού σας, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση με μειωμένο συ ντελεστή Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/01 και του άρθρου 21 του ν.2859/00 αντίστοιχα, τα οποία μεταφέ ρονται για εμπορικούς σκοπούς από τη Δωδεκάνησο προς τη λοιπή Ελλάδα επιβαρύνονται με τη διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πριν τη μεταφορά τους εκτός της περιοχής. Για το σκοπό αυτό ο αποστολέας οφείλει πριν την αποστολή των προϊόντων να υποβάλλει Δ.ΕΦΚ στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου αποστολής και να καταβάλλει τη διαφορά του Ε.Φ.Κ. βάσει του συντελεστή που εφαρμόζεται στην λοιπή Ελλάδα, κατά το χρόνο αποδοχής του ως άνω παραστατικού. Οφείλει επίσης να καταβάλλει τον αναλογούντα επί της δια φοράς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φ.Π.Α., καθώς και του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες για την είσπραξή του διατάξεις. Τα προϊόντα κατά την μεταφορά τους συνοδεύονται με αντίγραφο του εν λόγω παραστατικού για τη διευ κόλυνση των ελέγχων. 2. Για τον προσδιορισμό του εμπορικού σκοπού εφαρ μόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.2960/ Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι λοιπές επιβα ρύνσεις για τα προϊόντα της παραγράφου 1 που εξέρχο νται από φορολογική αποθήκη της περιοχής της Δωδε κανήσου με προορισμό τη λοιπή Ελλάδα, βεβαιώνονται και εισπράττονται με βάση τον ισχύοντα στη λοιπή Ελλάδα συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση από τα άρθρα 109 και 110 του ν.2960/01 προθεσμίες. Άρθρο 5 Παραβάσεις Κυρώσεις Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρού σας τιμωρείται κατά περίπτωση με τις σχετικές περί παραβάσεων διατάξεις του άρθρου 119 Α του ν.2960/01, όπως ισχύει. Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί ται η υπ αριθμ. Δ.558/378/ ΑΥΟ «Όροι και προ ϋποθέσεις εφαρμογής του φορολογικού καθεστώτος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2127/93» καθώς και κάθε σχετική ΕΔΥΟΟ που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ /Α2 (3) Κατάργηση και συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνασί ων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 παρ. 4 και 8 παρ.1 του ν. 1566/85 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 11 παρ.1 του ν. 1966/91, 8 παρ.1 του ν. 3475/06 και 6 παρ.1 του ν. 2817/00, σε συν δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1,19,20 και 24 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ.α). β) του άρθρου 1 παρ.2 του Οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που κυρώθηκε με το β.δ. της 17ης Μαΐου 1958 (ΦΕΚ 81 Α ). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμι ας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθ. 1 η/ συνεδρίαση του και του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που διατυπώθηκε στις συνεδριάσεις του 9η/ και 11η/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καταργούνται με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια Καρ πενησίου και Βόλου. 2. Συγχωνεύονται, με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ως ακολούθως: α) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Καβάλας με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη όπου λειτουργεί και εκκλησιαστικό γυμνάσιο. β) Το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και το γενικό εκκλησι αστικό λύκειο Κιλκίς με το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης αντίστοιχα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γ) Το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Τήνου με το εκκλησι αστικό γυμνάσιο Πάτμου και τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια Τήνου και Βορείου Αιγαίου (Χίος) με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Πάτμου με έδρα την Πάτμο. δ) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Κορίνθου με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Πατρών με έδρα την Πά τρα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8397 ε) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Αθηνών με το γε νικό εκκλησιαστικό λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστι κής Σχολής και το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Αθηνών με το υπό ίδρυση εκκλησιαστικό γυμνάσιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, όπου εδρεύει η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή. 3. Για τη μετεγγραφή των μαθητών, τη μετάθεση, με τάταξη, μετακίνηση ή ένταξη του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, τη μεταφορά και παράδοση του μαθητικού αρχείου, την παράδοση της βιβλιοθήκης, των επίπλων, του επιστημονικού εξοπλισμού και των λοιπών ειδών των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων κατά περίπτωση σχολείων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Μαρούσι, 4 Μαΐου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /Α2 (4) Ίδρυση εκκλησιαστικού γυμνασίου στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 5 παρ. 4 και 8 παρ.1 του ν. 1566/85 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 11 παρ.1 του ν. 1966/91, 8 παρ.1 του ν. 3475/06 και 6 παρ.1 του ν. 2817/00, σε συν δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1,19,20 και 24 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ.α). β) Του άρθρου 1 παρ. 2. του Οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που κυρώθηκε με το π.δ. της 17ης Μαΐου (ΦΕΚ 81 Α ). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμι ας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθ. 1η / συνεδρίαση του και του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που διατυπώθηκε στις συνεδριάσεις 9η/ και 11η/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προ ϋπολογισμό, καθόσον, η δαπάνη βαρύνει τον προϋπο λογισμό της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Ιδρύεται εκκλησιαστικό γυμνάσιο στη Ριζάρειο Εκ κλησιαστική Σχολή, το οποίο στεγάζεται με τα γενικό εκκλησιαστικό λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και λειτουργεί με ενιαία Διεύθυνση και με το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. 2. Η εκπαιδευτική λειτουργία του ιδρυόμενου εκκλησι αστικού γυμνασίου αρχίζει από το σχολικό έτος Μαρούσι, 4 Μαΐου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (5) 1η τροποποίηση της απόφασης για τη Σύσταση Εθνι κού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προ γράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α/267/ ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 «Για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά πτυξης (ΕΓΤΑΑ)». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στή ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/ ). 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α/ ). 6. Την με αριθμ / (ΦΕΚ 516/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως διορθώθηκε με το 523/ ΦΕΚ, με την οποία διορίζεται ο κ. Ευάγγελος Διβάρη του Πανογιώργη στη θέση του Ει δικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των Υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου. 7. Την αριθ. E(2007) 6015/ απόφαση της Επι τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροπο ποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ. 8. Την αριθ. πρωτ / ΚΥΑ (ΦΕΚ B/1886/ ) με θέμα «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότη τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Την αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ Β/2456/2.1208) απόφαση για τη Σύσταση Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανά πτυξη της Ελλάδας Αλέξανδρος Μπαλτα τζής» (ΠΑΑ). 10. Την ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω απόφασης ως προς τη σύνθεση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία και αποτελεσματι κότητα ως προς τη λειτουργία με παράλληλη κάλυψη των στόχων και των αντικειμένων των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ. 11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης προκαλείται δαπάνη στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Κωδικός Μέτρου 511).

6 8398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ Β/2456/2.1208) απόφαση για τη Σύσταση Εθνικού Αγρο τικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Αλέ ξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) ως προς το Άρθρο 4 και ειδικότερα ως προς την παράγραφο στην οποία καθο ρίζονται τα μέλη του ΕΑΔ ως ακολούθως: Ως μέλη του ΕΑΔ καθορίζονται οι ακόλουθοι οργανι σμοί/φορείς και διοικητικές υπηρεσίες: Α. Φορείς/Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης 1. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) 2. Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλά δος (ΓΕΣΑΣΕ) 3. Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ ΔΑΣΕ) 4. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) 5. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) 6. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 7. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) 8. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 9. Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας 10. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 11. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργι κών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) 12. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WW Hellas) 13. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 14. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 15. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 16. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), 17. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 18. Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Άξονα 4,/ Ελληνικό Δίκτυο LEADER+ (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) 19. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 20. Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρι σμών Υπηρεσιακές μονάδες που εμπλέκονται στη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ, ειδικότερα: 21. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα σών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α. 22. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΕΥΔ ΠΑΑ) 23. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστι κότητα 24. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Διαφοροποίη ση 25. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Περιβάλλον 26. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» 27. Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής 28. Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών κ Έρευ νας 29. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 30. Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής 31. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης 32. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Δι αρθρώσεων Η αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ Β/2456/2.1208) από φαση για τη Σύσταση Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει. Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ Αριθμ οίκ. (6) Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λειτουργών που θα αποσταλούν στην αλλοδαπή μετεκπαιδευτι κή άδεια για το εκπαιδευτικό έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 46 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι κός νόμος 1756/1988 ΦΕΚ 35 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α ), β) του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», γ) του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α ) και δ) του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους, κ.λπ.» (ΦΕΚ 247 Α ). 2. Την αριθ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/09 τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους περίπου ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ για το έτος Η ανωτέρω δα πάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΦ , 220 ΚΑΕ 0282), για δε το επό μενο έτος από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους εν λόγω ΚΑΕ για το σκοπό αυτό, ορίζουμε: Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών, που θα απο σταλούν στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια, για το εκπαιδευτικό έτος , ως εξής: 1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και Εισηγητών, σε έναν (1). 2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι το βαθμό του Εφέτη και του Αντεισαγγελέα Εφετών, σε τέσσερις (4). 3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι το βαθμό του Εφέτη, σε δύο (2) και 4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη τών, σε έναν (1).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8399 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 3 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ (7) Παραχώρηση της χρήσης εκμετάλλευσης του τουρι στικού λιμένα που έχει χωροθετηθεί μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «BLUE PALACE» στον όρμο Πλάκας Ελούντας Δήμου Αγ. Νικολάου Νομού Λασιθίου Κρήτης. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α 213) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214) «Διορι σμός Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/ (ΦΕΚ Β 2403) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Ανάθεση αρμο διοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου» 4. Το Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ Α 35) «Σύσταση Γενικής Γραμ ματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του ρισμού» 5. Την υπ αριθμ. 3991/ ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 116) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2160/93 (ΦΕΚ Α 118). 7. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Α.Α.Π. 480) Υπουργική Απόφαση περί χωροθέτησης Ξενοδοχειακού Τουριστικού Λιμένα μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «BLUE PALACE» στον όρμο Πλάκας Ελούντας Δήμου Αγ. Νικολάου Νομού Λασιθίου Κρήτης, δυναμικότητας 11 θέσεων ελλιμενισμού. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του τουριστικού λιμένα που έχει χωροθετηθεί με την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. Α.Α.Π. 480) Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης έμπροσθεν του ξενοδοχείου BLUE PALACE στον όρμο Πλάκας Ελούντας Δήμου Αγ. Νικολάου Νομού Λασιθίου Κρήτης, δυναμικότητας 11 θέσεων ελλιμενισμού, παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2160/1993, στην εταιρεία «ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Η παραχώρηση η οποία συναρτάται άμεσα με τη λει τουργία της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας και λήγει μετά από είκοσι έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία. Η εταιρεία «ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα αποκαλείται φορέας διαχείρισης του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα, ο οποίος προορίζεται για την εξυ πηρέτηση των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας. H παρούσα παραχώρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων. Για τη χρήση της ζώνης του ξενοδοχειακού τουρι στικού λιμένα και για το διάστημα των είκοσι ετών της παραχώρησης, δεν οφείλεται αντάλλαγμα προς το Ελληνικό Δημόσιο εκ μέρους του φορέα διαχείρισης. Για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα ο φορέας διαχεί ρισης έχει υποβάλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού την αριθμ Εγγυητική Επιστολή της τράπεζας EG Eurobank Ergasias A.E. ποσού είκοσι χι λιάδων (20.000) ευρώ. Τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις του ξε νοδοχειακού τουριστικού λιμένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με μέριμνα του φορέα διαχείρισης, το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την δη μοσίευση της παρούσας. Η κατασκευή των έργων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, λόγω υπαιτι ότητας του φορέα διαχείρισης, θα καταβάλλεται από αυτόν στην οικεία Δ.Ο.Υ ποσό χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στο φορέα δι αχείρισης εντός δύο μηνών από την προσήκουσα ολο κλήρωση του συνόλου των έργων του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα. Τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν κατασκευασθεί ή πρόκειται να κατασκευασθούν στον αιγιαλό και την παραλία με μέριμνα του φορέα διαχεί ρισης, ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή προς τρίτο παραχώρηση του εν λόγω ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής, διαπιστώνεται με απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Τουριστικών Λιμέ νων και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χωρίς αποζημίωση στέρηση του δικαιώματος χρήσεως του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα από την ξενοδοχειακή μονάδα. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται: Να εξοπλίσει τον ξενοδοχειακό τουριστικό λιμένα και να τον λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ Τ/9803/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 1323) περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και στον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του εν λόγω λιμένα, τον οποίο θα πρέπει, πριν την έναρξη λειτουρ γίας αυτού, να υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του αρθ. 31α του ν. 2160/93. Να μεριμνά για την καθαριότητα και ευταξία του εν λόγω λιμένα. Να διατηρεί τον ξενοδοχειακό τουριστικό λιμένα σε καλή κατάσταση από πλευράς εγκαταστάσεων και πα ρεχομένων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και τις αναγκαίες επισκευές των έργων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, συμμορφούμενος προς τις τυχόν υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, που θα πραγματοποιούν ελέγχους καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Να λάβει τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην αριθμ. 10/2002 (ΦΕΚ Β 844) Πυροσβεστική Διάταξη. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλο ντος καθώς και για την ασφάλεια και προστασία των

8 8400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρηστών του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα και των ελλιμενιζομένων σκαφών. Να προβεί στην κατάρτιση Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμοποι ημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Να προβεί στην κατάρτιση «Σχεδίου Έκτακτης Ανά γκης» (Contingency Plan), συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, καθώς και για τον εφοδιασμό εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λ.π.), όπως θα υποδειχθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης και να εκτελεί τις παρεχόμενες οδηγίες εντολές για την αντιμετώπισή του. Επίσης ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να μερι μνήσει για την ασφάλιση του ξενοδοχειακού τουριστι κού λιμένα. Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να περι λαμβάνει ενδεικτικά: α) το σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα, κατά παντός κατά κανόνα ασφαλιζομένου κινδύνου, ζημίας ή ατυχήματος κατά την διάρκεια οιωνδήποτε κατασκευαστικών εργα σιών, καθώς και κατά την διάρκεια λειτουργίας του. β) την αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθ όλη τη διάρ κεια της παραχώρησης. Το Δημόσιο σαν κύριος του ξενοδοχειακού τουριστι κού λιμένα, δεν θα έχει καμία συμμετοχή για την κάλυψη οποιουδήποτε κινδύνου. Στο εν λόγω ασφαλιστήριο ο φορέας διαχείρισης θα αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος με το Ελληνικό Δη μόσιο ( Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Τουρισμού). Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Εάν λήξει η ασφαλιστική κάλυψη ολικά ή μερικά, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να προσκομίσει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε το αντικείμενο της ασφάλισης να βρίσκεται διαρκώς υπό ασφαλιστική κά λυψη. Η ασφαλιστική αποζημίωση θα εισπράττεται από τον φορέα διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, άλλως από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού). Σε περίπτωση ζημίας, ο φορέας διαχείρισης υποχρε ούται να την αποκαταστήσει εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του ρισμού. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το Υπουρ γείο Πολιτισμού και Τουρισμού, θα έχει κατά του φορέα διαχείρισης απαίτηση ίση με την ασφαλιστική αποζη μίωση την οποία αυτός εισέπραξε ή θα εισέπραττε εάν επεδείκνυε την οφειλόμενη κατά τις περιστάσεις επιμέλεια. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται καθ όλη τη δι άρκεια της παραχώρησης να γνωστοποιεί άμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κάθε προσβολή του δικαιώματός του και να αποκρούει με κάθε νόμιμο μέσο κάθε καταπάτηση ή διεκδίκηση του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δικα στική ή εξώδικο ενέργεια στην οποία τυχόν θα προβεί το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας παραχώρησης από τον φορέα διαχείρισης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να του ζητήσει εγγράφως να συμμορφωθεί εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 45 ημερών προς τις υπο χρεώσεις του και εάν αυτός δεν τις εκπληρώσει εντός της τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας, να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παραχώ ρησης, ο φορέας διαχείρισης οφείλει να παραδώσει αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις τον ξενοδοχειακό τουρι στικό λιμένα, που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο με όλες τις εγκαταστάσεις του, χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης. Τυχόν παραμονή του φορέα διαχείρισης μετά την λήξη της παραχώρησης, δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωση αυτής. Αθήνα, 30 Απριλίου 2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (8) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ ΒΙΤΑΛΙΪ (LINARDATO VITALY) του Πα βέλ και της Όλγας. Με την αριθ. Κ24727/7182/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γί νεται δεκτή η από αίτηση του ομογενούς ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ ΒΙΤΑΛΙΪ (LINARDATO VITALY) του Παβέλ και της Όλγας, που γεννήθηκε στην περιοχή Ταγκαν ρόγκ, Περιφέρεια του Ροστόβ, το έτος 1971, κατόχου του αριθμ. 62 No διαβατηρίου, με την οποία ζητά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας για τον ίδιο και το ανήλικο τέκνο του ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ του Βιταλιι και της Ελενα, που γεννήθηκε στην περιοχή Ταγκανρόγκ, Περιφέρεια του Ροστόβ, στις , καθώς και τον εξελληνισμό των ονοματεπωνύμων τους σε ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ ΒΙΤΑΛΙΟΣ και ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, την οποία κατέθεσε ενώπιον του Γενικού Προξένου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Νοβοροσσίσκ, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2790/2000, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 76 του Ν.2910/2001 και κυρώθηκαν με το άρθρο 15 του Ν.3284/2004. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 24 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β )

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΑΠΟΦΑΣΗ. αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως

Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΑΠΟΦΑΣΗ. αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα