ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά ,40 µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 και τιµή έκδοσης 0,30 η µία µε αναλογία 2 νέες µετοχές προς 1 παλαιά. ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, Β. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, Γ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 2005

2 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: α) Το Περιληπτικό Σηµείωµα Σελ β) Το Έγγραφο Αναφοράς Σελ γ) Το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου Σελ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αποτελείται από: α) το περιληπτικό σηµείωµα β) το έγγραφο αναφοράς, γ) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου και δ) το παράρτηµα. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία και την παρούσα έκδοση των νέων µετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου. Σελ. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Εισαγωγή Σύντοµο Ιστορικό ιοικητικό Συµβούλιο και ιεύθυνση Εργασιών Μετοχική Σύνθεση Βασικές Πληροφορίες σχετικά µε την Χρηµατοοικονοµική ιάρθρωση της Εταιρίας Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι Νοµικά Θέµατα Οικονοµικά Θέµατα Συνοπτικά Στοιχεία της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιριας Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου...15 Σελ. 3

4 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων, της «Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρία» ή η «ΝΕΛ»), έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας της ΝΕΛ, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ παλαιών µετόχων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Εισαγωγή Η Εταιρία, µε την επωνυµία, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., συστάθηκε στις Η διάρκειά της Εταιρίας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη, µε χρόνο έναρξης την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) του καταστατικού της Εταιρίας και της απόφασης που ενέκρινε αυτό και λήγει κατά συνέπεια την Έδρα της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, έχει οριστεί η πόλη της Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβο. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 5, τηλ Η Εταιρία, επιπλέον, διατηρεί δύο (2) υποκαταστήµατα στον Πειραιά. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην αγορά της επιβατηγού ναυτιλίας. Ο ιδιόκτητος στόλος της Εταιρίας σήµερα αποτελείται από τρία (3) συµβατικά Ε/Γ - Ο/Γ πλοία, τα «ΜΥΤΙΛΗΝΗ», «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» και «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και τρία (3) ταχύπλοα πλοία, τύπου Corsaire, τα «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ», «ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» και «ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ». Τα πλοία της Εταιρίας, για την ενεργοποίησή τους στις γραµµές της, διαθέτουν άδειες από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Οι ακτοπλοϊκές γραµµές στις οποίες δραστηριοποιήθηκε η Εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους 2004 και κατά τους πρώτους µήνες του έτους 2005 ήταν οι ακόλουθες: Πειραιάς Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς - Σύρος - Τήνος Μύκονος Σελ. 4

5 Πειραιάς - Πάρος - Νάξος Ικαρία Σάµος Βορείου Ελλάδος (Χίος - Μυτιλήνη - Λήµνος - Θεσσαλονίκη) Μυτιλήνη - Λήµνος Καβάλα Σάµος (Βαθύ) Χίος Θεσσαλονίκη Μετά από την αποδροµολόγηση των πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ και ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ, η Εταιρία δραστηριοποιείται, από τον Ιούνιο του 2005, στις παρακάτω γραµµές: Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη Χίος Μυτιλήνη Λήµνος Θεσσαλονίκη Μυτιλήνη Λήµνος Καβάλα Τέλος, από το Σεπτέµβριο του 2005, η Εταιρία δραστηριοποιείται στην επιδοτούµενη γραµµή Σάµου Χίου Μυτιλήνης Λήµνου Καβάλας µε το πλοίο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. Σηµειώνεται ότι στις τέθηκε σε προσωρινή ακινησία και το ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ. Κατά τη χρήση του 2004 µε τα πλοία της Εταιρίας εκτελέστηκαν 942 κυκλικά δροµολόγια και διακινήθηκαν επιβάτες, Ι.Χ. επιβατηγά και φορτηγά οχήµατα. Κατά το Α εξάµηνο της χρήσης του 2005 µε τα πλοία της Εταιρίας εκτελέστηκαν 319 κυκλικά δροµολόγια και διακινήθηκαν επιβάτες, Ι.Χ. επιβατηγά και φορτηγά οχήµατα. Το αντίστοιχο διάστηµα της χρήσης του 2004 µε τα πλοία της Εταιρίας εκτελέστηκαν 415 κυκλικά δροµολόγια και διακινήθηκαν επιβάτες, Ι.Χ. επιβατηγά και φορτηγά οχήµατα. Ο αριθµός των δροµολογίων που εκτελούνται από τα πλοία της Εταιρίας στις γραµµές δραστηριοποίησης της καθορίζεται τόσο από το επίπεδο και την εποχικότητα της ζήτησης, όσο και από την προσπάθεια για εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής δράσεως της Εταιρίας Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία ιδρύθηκε το Το 1995 οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το 2005 επήλθε σηµαντική µεταβολή στην µετοχική σύνθεση και το διοικητικό σχήµα της Εταιρίας µε την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή. Ειδικότερα, η εταιρία Edgewater Holdings Ιnc που ελέγχεται από τον κ. Α. Βεντούρη εξαγόρασε από την ΑΝΕΚ Α.Ε. το σύνολο της συµµετοχής της στην Εταιρία, ήτοι κοινές ονοµαστικές µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 18,92% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιµήµατος ,2 ( 0,42 για κάθε µεταβιβαζόµενη µετοχή). Η Edgewater Holdings Ιnc αποτελεί, µε βάση τα στοιχεία της τον µόνο µέτοχο µε ποσοστό άνω του 2% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ιοικητικό Συµβούλιο και ιεύθυνση Εργασιών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από εννέα µέλη: Γιακαλής Αθανάσιος Σηφάκης Ιωάννης Βεντούρης Απόστολος Μαυρουδής Ευάγγελος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Σελ. 5

6 Καββαδίας Σωκράτης Παπαγεωργίου Θεοχάρης Ρήγα Θεοδώρα Ζούρος Ιωάννης Κουντσούρος Μιχαήλ Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Η διεύθυνση εργασιών της Εταιρίας αποτελείται από τους ακόλουθους: Αθανασίου Ιωάννης του Νικολάου, Τσαγκαρέλλη Θεοδώρα του Μιχαήλ, εληογλάνης Παναγιώτης του Ευστράτιου ηµητρουλόπουλος Ανδρέας του Νικολάου, Καλλίτσας Γεώργιος του Ευστρατίου Καυλακώνης Παναγιώτης του ηµητρίου Μυλωνάκης Γεώργιος του Εµµανουήλ, Σαλιακέλλης Ευστράτιος του Παναγιώτη, Προϊστάµενος Λογιστηρίου. Προϊστάµενη του Τµήµατος Μετόχων. Προϊστάµενος Μηχανογραφικής Υπηρεσίας. ιευθυντικό Στέλεχος Προϊστάµενος Εσωτερικού Ελέγχου Αναπληρωτής ιευθυντής και Υπεύθυνος του Τµήµατος Εταιρικών Ανακοινώσεων Τεχνικός ιευθυντής, Προϊστάµενος Υπηρεσίας Προµηθειών και Εξουσιοδοτηµένο Πρόσωπο (ISM CODE) Προϊστάµενος Τµήµατος Εκµετάλλευσης Μετοχική Σύνθεση Η Εταιρία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. και η µετοχική της σύνθεση στις , παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθµός Αριθµός ικ. % Μετοχών Ψήφου Ποσοστό Edgewater Holdings Inc ,92% Επενδυτικό Κοινό ,08% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Βασικές Πληροφορίες σχετικά µε την Χρηµατοοικονοµική ιάρθρωση της Εταιρίας Με βάση τις οικονοµικές καταστάσεις του Α εξαµήνου 2005, οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης η Εταιρία εµφάνισε για την περίοδο ζηµιές ύψους χιλ., ενώ τα ίδια κεφάλαια στις διαµορφώθηκαν σε χιλ. Επιπλέον, στις , οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. εκ των οποίων ποσό χιλ. αφορούσαν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (δάνεια πληρωτέα πέραν του έτους) και ποσό χιλ. αφορούσαν βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσµα δάνεια). Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας µε ηµεροµηνία αναφοράς την διαµορφώθηκαν σε χιλ. (στις προαναφερθείσες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν συµπεριλαµβάνεται ποσό χιλ. που αφορά υποχρεώσεις προς το Ν.Α.Τ. (κεφάλαιο) και ποσό χιλ. που αφορά προσαυξήσεις επί των υποχρεώσεων αυτών, για τα οποία η Εταιρία έχει προσφύγει από στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια). Σηµειώνεται τέλος ότι η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας σύµφωνα µε την τιµή κλεισίµατος της ανέρχεται σε 13,24 εκατ. Σελ. 6

7 1.1.6 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2002 και 2003 και τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2004, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Οι εν λόγω καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), του Ν.2190/20 και της υπ αρ. 5/204/ Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκαν µε την υπ αριθ. 1071/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Α εξαµήνου 2005 προέρχονται από τις εταιρικές λογιστικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.). Στις εν λόγω καταστάσεις διενεργήθηκε επισκόπηση από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της χρήσης του 2005 κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς, τηλ ) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (11.217) (4.816) (13.533) (3.412) (7.071) Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων και Αναλογία Μετόχων Μειοψηφίας (10.557) (4.220) (13.533) (3.412) (7.071) Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (245) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες (7.781) (9.656) (11.373) (2.315) 369 Συνολικό Μέρισµα Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώνεται, κατά κύριο λόγο, από τις πωλήσεις εισιτηρίων των πλοίων. Παράλληλα, η Εταιρία αποκοµίζει έσοδα και από την εκµετάλλευση των εστιατορίων και µπαρ που λειτουργούν στα πλοία της. Το 2004, τα έσοδα εκµετάλλευσης πλοίων της Εταιρίας ανήλθαν σε 49,3 εκατ. και τα καθαρά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 13,5 εκατ. Κατά το Α εξάµηνο της χρήσης του 2005, τα έσοδα εκµετάλλευσης πλοίων της Εταιρίας ανήλθαν σε 17,3 εκατ. και τα καθαρά αποτελέσµατα της διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 7,1 εκατ. Το αντίστοιχο διάστηµα της χρήσης του 2004, τα έσοδα εκµετάλλευσης πλοίων της Εταιρίας ανήλθαν σε 21,1 εκατ. και τα καθαρά αποτελέσµατα της διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 3,4 εκατ. Το 2004, τα έσοδα από την εκµετάλλευση των εστιατορίων και µπαρ που λειτουργούν στα πλοία της ανήλθαν σε 4,7 εκατ. Η Εταιρία, εντός του 2005 (Ιούνιος), προέβη στην εκχώρηση της λειτουργίας των εστιατορίων και µπαρ των πλοίων της «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» και «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» στον Σελ. 7

8 Όµιλο Goodys (Εστιατόρια Καφεζαχαροπλαστεία Γευσιπλοϊα Α.Ε.) έναντι τιµήµατος ανάλογου των πραγµατοποιούµενων πωλήσεων. Ανάλογη σύµβαση εκχώρησης της λειτουργίας των µπαρ και εστιατορίων των πλοίων της «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ» έγινε τον Ιούλιο του 2005 µε την εταιρία «ΚΥΚΛΑ ΙΚΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΗ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕ». Οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν συντελέσει στη διαµόρφωση αρνητικών αποτελεσµάτων για την χρήση 2003 είναι: ο παροπλισµός των πλοίων «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» και «ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΙ» συνεπεία του ανταγωνισµού µε πλοία καλύτερων προδιαγραφών και η µείωση του στόλου των πλοίων, µετά την πώληση, εντός του 2003, του πλοίου «ΑΛΚΑΙΟΣ» ιδιοκτησίας της Εταιρίας και των πλοίων «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» και «ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΙ», ιδιοκτησίας θυγατρικών εταιριών της ΝΕΛ, οι αυξανόµενες τιµές των καυσίµων, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων, ιδιαίτερα δε των ταχυπλόων, τα υψηλά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, συνεπεία του υψηλού δανεισµού για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της αγοράς των τριών ταχύπλοων πλοίων. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά τη χρήση 2004 έναντι των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2003, ήταν: η κάµψη του κύκλου εργασιών, η οποία οφειλόταν στις γενικότερες συνθήκες της εγχώριας αγοράς επιβατηγού ναυτιλίας (γενική πτώση της κίνησης που παρατηρήθηκε στις εταιρίες του κλάδου κατά τη διάρκεια του θέρους 2004 λόγω των Ολυµπιακών αγώνων), στη διακοπή της γραµµής της Ρόδου (Πειραιάς Κάλυµνος Κω Ρόδος), στη διακοπή του συµβολαίου µεταφοράς οχηµάτων της Ε.Κ.Ο., στην ένταση του ανταγωνισµού στη γραµµή Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη στα οχηµαταγωγά πλοία, στα µειωµένα δροµολόγια που εκτέλεσαν τα ταχύπλοα πλοία εξαιτίας των συχνών µηχανικών βλαβών τους και στην µείωση του στόλου των πλοίων µετά την πώληση, εντός του 2004, του πλοίου «MARIA G», ιδιοκτησίας θυγατρικής εταιρίας της ΝΕΛ, οι αυξανόµενες τιµές των καυσίµων, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων, ιδιαίτερα δε των ταχυπλόων, τα υψηλά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, συνεπεία του υψηλού δανεισµού για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της αγοράς των τριών ταχύπλοων πλοίων. Οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν συντελέσει στη διαµόρφωση αρνητικών αποτελεσµάτων το Α εξάµηνο του 2005, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2004, είναι: Η αποδροµολόγηση των ταχυπλόων πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ και ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του κύκλου εργασιών, Οι υψηλές τιµές των καυσίµων που κυριάρχησαν την υπό εξέταση περίοδο. Η Εταιρία, λόγω των συχνών τεχνικών προβληµάτων που εµφάνισαν τα τρία ταχύπλοα πλοία, είχε στραφεί στο παρελθόν κατά του κατασκευαστικού ναυπηγείου που κατασκεύασε τα συγκεκριµένα πλοία, ALSTOM LEROUX NAVAL (Α.L.N.) διεκδικώντας την επισκευή των ελαττωµάτων ή/και αποζηµιώσεις. Με τα από Πρωτόκολλα Συµβιβασµού συµφωνήθηκε όπως το ναυπηγείο καταβάλλει στην Εταιρία το ποσό των χιλ. περίπου και αναλάβει να διενεργήσει ορισµένες εργασίες αποκατάστασης ή/και βελτίωσης στα ταχύπλοα πλοία και η Εταιρία παραιτηθεί των αξιώσεων της έναντι του ναυπηγείου. Αναλυτικότερα, ποσό χιλ. εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004 ως έκτακτο και ανόργανο έσοδο, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 88 χιλ. περίπου εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004 ως υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες Σελ. 8

9 ιάφοροι. Το ποσό των χιλ. καταβλήθηκε από το ναυπηγείο το 2004 και µείωσε τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό µείωσε απαιτήσεις της Εταιρίας και, ειδικότερα, το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ιάφοροι». Η Εταιρία διεκδικεί αποζηµιώσεις από την κατασκευάστρια εταιρία των ταχύπλοων πλοίων, S.E.M.T. PIELSTICK, για ζηµιές που υπέστησαν τα πλοία της, ποσού 89,75 εκατ Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την Εταιρία, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.1 «Παράγοντες Κινδύνου». Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Επιχειρηµατική ραστηριότητα της ΝΕΛ Κίνδυνος Έλλειψης Ρευστότητας Υποχρεώσεις προς το Ν.Α.Τ. Επιπτώσεις των Όρων των ανείων της Εταιρίας Κίνδυνοι σε σχέση µε το ικαίωµα Μετατροπής Τµήµατος του ανείου της First Business Bank Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε. σε µετοχές Σύγκρουση Συµφερόντων Κίνδυνος Επιτοκίου Κίνδυνος Απώλειας Εσόδων από τον Παροπλισµό των Ταχυπλόων Πλοίων Πιθανή αποδροµολόγηση και αντικατάσταση τριών πλοίων της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2007 και 2008 Επί του παρόντος η πλειοψηφία των εσόδων της ΝΕΛ στηρίζεται σε µια γραµµή δραστηριοποίησης Πιστωτικός Κίνδυνος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Πολιτικές και Οικονοµικές Εξελίξεις Οι πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και αλλού θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία της ΝΕΛ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ραστηριοτήτων της ΝΕΛ Αύξηση των τιµών των καυσίµων Κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς Ένταση του ανταγωνισµού στις γραµµές δραστηριοποίησης της Εταιρίας Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρίας Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την κάλυψη ή µη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου Μερική κάλυψη Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατώτερο του ήµισυ (½) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου στις Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι κατά την άποψη της, το κεφαλαίο κίνησης της για τους επόµενους 12 µήνες επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες της εφόσον κατά την παρούσα Σελ. 9

10 αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου θα εισρεύσουν χρήµατα στην Εταιρία, δεδοµένου µάλιστα ότι υπάρχει η δέσµευση του βασικού µετόχου για συµµετοχή του σε αυτή. Η δήλωση της ιοίκησης της Εταιρίας για επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της κατά τους επόµενους δώδεκα µήνες βασίζεται στις παρακάτω πεποιθήσεις / στοιχεία της Εταιρίας: Συρρίκνωση του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων. Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού των δροµολογίων της Εταιρίας και η καλύτερη αξιοποίηση του στόλου αναµένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων, και κατά συνέπεια θετική επίδραση στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας. Επέκταση των συµβάσεων µισθώσεων µπαρ, εστιατορίων και καταστηµάτων σε όλα τα πλοία του στόλου της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει ανεπίσηµες διαπραγµατεύσεις για την αναδιάρθρωση µακροπροθέσµων δανείων της, επιδιώκοντας ένα ευνοικότερο σχέδιο αποπληρωµής. Ποσό χιλ. από τα παραπάνω δάνεια αναφέρεται ως ληξιπρόθεσµη οφειλή. Για την οφειλή προς το Ν.Α.Τ. έχει γίνει ήδη προσφυγή στο αρµόδιο δικαστήριο. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει το 75% της οφειλής. Για το υπόλοιπο 25%, η Εταιρία έχει καταθέσει αίτηση αναστολής. Εάν δεν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής (εκτιµάται απόφαση εντός του Α τριµήνου 2006) η Εταιρία θα κληθεί να πληρώσει το 25% της οφειλής. Η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι µετά την εκδίκαση της προσφυγής (εκτιµάται εντός του 2007) και την οριστικοποίηση του ποσού της οφειλής, σε περίπτωση αρνητικής έκβασης, θα υπάρξει ρύθµιση και αποπληρωµή της οφειλής σταδιακά. Σύµφωνα µε τις συµφωνίες που είναι σε ισχύ ( ) για εξασφάλιση βραχυπροθέσµου δανεισµού από τράπεζες, υπάρχει περιθώριο ανάληψης µέχρι ποσού 6,1 εκατ. µε εξασφάλιση αξιόγραφων. Η ιοίκηση της Εταιρίας εξέτασε σενάρια κάλυψης της παρούσας αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου και διαπίστωσε ότι η Εταιρία διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια κεφαλαίου κίνησης. Ωστόσο η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι παρόλες τις παραπάνω ενέργειες και την µέριµνά της, υφίσταται το ενδεχόµενο η Εταιρία λόγω της χρηµατοοικονοµικής της θέσης να µην έχει το απαιτούµενο κεφάλαιο κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση αναµένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας. Νοµικός Κίνδυνος Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Κοινές Μετοχές Κίνδυνος υπαγωγής της Εταιρίας στο µοντέλο «ηµοπρασίες λόγω επιτήρησης» Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει χαµηλότερη ρευστότητα και παρουσιάζει εντονότερες διακυµάνσεις από άλλα χρηµατιστήρια Τιµή Μετοχής Σελ. 10

11 1.1.8 Νοµικά Θέµατα Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σηµειώνονται τα εξής: Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία, µε την επιφύλαξη της τυχόν εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920. Οι κ.κ. Βεντούρης, Παπαγεωργίου, Καββαδίας και Μαυρουδής δεν έχουν λάβει από τη γενική συνέλευση την προβλεπόµενη από το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προέγκριση για τη συµµετοχή τους σε διοικητικά συµβούλια εταιριών µε ανταγωνιστική δραστηριότητα ή για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων. Η Εταιρία δεσµεύεται ότι θα συµπεριλάβει το θέµα της έγκρισης των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων ορισµένων εκ των µελών του.σ. της, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στην προσεχή Γ.Σ. που θα συγκληθεί (και η οποία αναµένεται να λάβει χώρα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ολοκλήρωση της προθεσµίας καταβολής της επικείµενης αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου). Σχετικά µε τις δικαστικές εκκρεµότητες της Εταιρίας (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε Έκθεση Νοµικού Ελέγχου, η οποία είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρίας, και ειδικότερα το κεφάλαιο 10), όπου αναφέρεται ότι δεν υφίστανται αγωγές κατά της Εταιρίας οι οποίες να δύναται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσµενώς την δραστηριότητα της Εταιρίας, τη χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατά της, µε την εξαίρεση της αγωγής της THE MERCEY DOCKS & HARBOUR COMPANY και της δικαστικής εκκρεµότητας µε το Ν.Α.Τ. που σηµειώνονται κατωτέρω. Επίσης σηµειώνεται ότι η Εταιρία προτίθεται να εγείρει αξιώσεις κατά της εταιρίας S.E.M.T Pielstick ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων διεκδικώντας σηµαντικές αποζηµιώσεις και για το λόγο αυτό έχει ήδη διοριστεί πραγµατογνώµονας από το δικαστήριο. Μολονότι τα υπό διεκδίκηση ποσά δεν έχουν περιληφθεί στα βιβλία της Εταιρίας, η αρνητική έκβαση της εν λόγω εκκρεµότητας για την Εταιρία ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς τις σχέσεις της Εταιρίας µε τους πιστωτές της και ιδίως µε τις δανείστριες τράπεζες µε τις οποίες βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών της και την αναδιάρθρωση του προγράµµατος αποπληρωµής των δανείων της. Σύµφωνα µε το από Φύλλο Εκκαθάρισης Ν.Α.Τ., ιεύθυνση Πόρων, η Εταιρία οφείλει προς το Ν.Α.Τ. από µη αποδοθέντα ασφάλιστρα επιβατών και οχηµάτων για τη χρονική περίοδο από έως , ποσό ,80 και πρόστιµα συνολικού ύψους ,11. Ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρίας εκτιµά ότι το εν λόγω φύλλο εκκαθάρισης είναι άκυρο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους. Η Εταιρία έχει ασκήσει προσφυγή κατά του Φύλλου Εκκαθάρισης, αίτηση αναστολής και έχει λάβει προσωρινή διαταγή αναστολής καταβολής. Εφόσον πάντως το Φύλλο Εκκαθάρισης ακυρωθεί για τυπικούς λόγους, το Ν.Α.Τ. δύναται να επανέλθει και να επιβάλλει εκ νέου τα ίδια ασφάλιστρα και πρόστιµα για τις µη παραγραφείσες απαιτήσεις του. Σηµειώνουµε ότι για την µη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτητρία ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του ΚΕ Ε, είναι δυνατή η απαγόρευση, µε απόφαση του.σ. του Ν.Α.Τ., του απόπλου των πλοίων που διαχειρίζεται η πλοιοκτητρία ή διαχειρίστρια επιχείρηση και η επιβολή, µέχρι την ολική εξόφληση, προστίµου 3% για κάθε µήνα καθυστέρησης η εξόφληση των οποίων προηγείται της εξόφλησης του οφειλοµένου ποσού. Αρκετές από τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία απέναντι στις δανείστριες τράπεζες δεν έχουν εκπληρωθεί κατά τους όρους των συµβάσεων και κατά συνέπεια οι δανείστριες τράπεζες δικαιούνται να κηρύξουν το σύνολο των δανείων της Εταιρίας ληξιπρόθεσµα και απαιτητά και να διεκδικήσουν επιπρόσθετα και την καταβολή αποζηµίωσης. Επιπλέον, λόγω των εκτεταµένων δεσµεύσεων που περιέχονται στις δανειακές συµβάσεις, η Εταιρία ενδέχεται να υποπέσει σε παράβασή τους κατά τη συνήθη και οµαλή λειτουργία της ή λόγω γεγονότων που εκφεύγουν από τον έλεγχό της Σελ. 11

12 Η Τράπεζα FBB δικαιούται βάσει της σχετικής σύµβασης να ζητήσει την µετατροπή τµήµατος του δανείου ύψους χιλ. σε µετοχές. Ο εν λόγω όρος αφενός περιγράφεται ατελώς και αφετέρου ενέχει νοµικούς κινδύνους για την Εταιρία. Ειδικότερα: - δεν προκύπτει σαφώς ο τρόπος προσδιορισµού της λογιστικής αξίας στην οποία η τράπεζα θα δικαιούται να αποκτήσει µετοχές, και - ενδέχεται η Εταιρία να µην µπορέσει να ικανοποιήσει το αίτηµα της τράπεζας για µετατροπή, για διάφορους λόγους (ενδεικτικά είτε γιατί η λογιστική αξία των µετοχών είναι κατώτερη της ονοµαστικής είτε γιατί η σχετική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου υπέρ της τράπεζας καταψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση). Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η τράπεζα να δικαιούται αποζηµίωση εάν ασκήσει το σχετικό δικαίωµα και δεν ικανοποιηθεί από την Εταιρία. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα πλοία της Εταιρίας πρέπει να αποσυρθούν τα ακόλουθα έτη: τα πλοία ΜΥΤΙΛΗΝΗ και ΘΕΟΦΙΛΟΣ πρέπει να αποσυρθούν το έτος 2007, το πλοίο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ πρέπει να αποσυρθεί το έτος 2008, το πλοίο ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ πρέπει να αποσυρθεί το έτος 2030 και τα πλοία ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ και ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ το έτος Οικονοµικά Θέµατα Σύµφωνα µε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Π. Βρουστούρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. σηµειώνονται τα εξής: Στον λογαριασµό «Πλοία» σηµειώνεται ότι µε δεδοµένη την µη ύπαρξη ιδιαίτερης νοµοθεσίας για τις αποσβέσεις των πλοίων ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής υιοθέτησε και για τις οικονοµικές καταστάσεις του Ν.2190/20 τα προβλεπόµενα από το.λ.π. 16 µε τον τίτλο Ενσώµατα Πάγια, µε βάση το οποίο η αποσβέσιµη αξία των πλοίων κατανέµεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε την σταθερή συνήθως µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Ως ωφέλιµη ζωή λήφθηκε το ανώτατο όριο που προβλέπεται επί του παρόντος από την Ελληνική νοµοθεσία και κυµαίνεται από χρόνια. Οι εκτιµώµενες υπολειµµατικές αξίες στο τέλος της ωφέλιµης ζωής των πλοίων προσδιορίστηκαν για τα πλοία της ΝΕΛ Α.Ε. από ανεξάρτητο εκτιµητή ο οποίος και διορίστηκε από τον προαναφερόµενο Ορκωτό Ελεγκτή. Τούτο δεν έγινε για τα πλοία των θυγατρικών µε δεδοµένο ότι οι εταιρίες αυτές επωλήθησαν στις χρήσεις 2003 και Επίσης, ο ανεξάρτητος εκτιµητής εκτίµησε και τις εύλογες αξίες των πλοίων της ΝΕΛ Α.Ε. κατά τον Σεπτέµβριο του Από την εκτίµηση αυτή δεν προέκυψε κάποια ζηµία αποµείωσης. Οι εύλογες αξίες των πλοίων της ΝΕΛ σύµφωνα µε την έκθεση του ανεξάρτητου εκτιµητή ECON SHIPPING & TRADING INC κατά την διαµορφώνονται ως εξής : ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (ποσά σε χιλ. ) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ Σελ. 12

13 Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας µε ηµεροµηνία έχουν ως εξής: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (ποσά σε ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Φ.Π.Α ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΗ ΤΡΙΤΩΝ Ν.Α.Τ ,21 ΛΑΣ ,00 ΛΤ ,07 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΝΟ ,20 ΠΑΣΕΝΤ 9.304,46 ΣΥΝΟΛΟ: ,94 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ CALYON BUYER CREDIT ,22 CALYON COMMERCIAL LOAN ,62 FIRST BUSINESS BANK ,77 AEGEAN BALTIC BANK ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,55 Στις ανωτέρω υποχρεώσεις δεν περιλαµβάνεται το ποσό ,80, που αφορά Ν.Α.Τ. για το οποίο η Εταιρία έχει προσφύγει από στα αρµόδια ιοικητικά ικαστήρια. Η Εταιρία βρίσκεται σε φάση διεκδίκησης αποζηµιώσεων από την κατασκευάστρια εταιρία των ταχύπλοων πλοίων, S.E.M.T. PIELSTICK, για ζηµιές που υπέστησαν τα πλοία της, ποσού 89,75 εκατ. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας α) Η Εταιρία έχει συντάξει Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, ο οποίος εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στην συνεδρίαση της β) Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας είναι µετρίου επιπέδου και χρειάζεται σηµαντικές βελτιώσεις. Σύµφωνα µε τον Οικονοµικό και Λογιστικό Έλεγχο σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο σηµειώνεται ότι οι διαδικασίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου χρήζουν βελτιώσεως ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις διαχειριστικές και λογιστικές παραλείψεις. Τέτοιες παραλείψεις που εντοπίσθηκαν από τον προαναφερθέντα έλεγχό αφορούν την καταχώρηση στα έσοδα εισφορών υπέρ τρίτων, την µη διενέργεια αποσβέσεων επί των πλοίων των θυγατρικών και την µη εξοδοποίηση δουλευµένων προµηθειών. Σύµφωνα µε την Έκθεση Ελέγχου για την εταιρική λογιστική κατάσταση της , συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/ Συνοπτικά Στοιχεία της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιριας Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Σελ. 13

14 Ειδικότερα, η προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση αποφάσισε αρχικά την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας διά της µειώσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 0,88 σε 0,30 η κάθε µία και µεταφορά του προκύπτοντος ποσού εις µείωση των ζηµιών. Ταυτόχρονα, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µέχρι ποσού ,40 µε καταβολή µετρητών, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων και µε την έκδοση µέχρι νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές θα διατεθούν µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε µία (1) παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή, µε καταβολή του αναλογούντος ποσού. Ως τιµή διάθεσης ορίστηκε η τιµή των 0,30 ανά νέα κοινή ονοµαστική µετοχή. Εφόσον επιτευχθεί πλήρης κάλυψη της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία µε τιµή διάθεσης 0,30 η κάθε µια και το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρίας από την άσκηση των δικαιωµάτων υπέρ των παλαιών µετόχων θα ανέλθει σε ,40. Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΝΕΛ αποφάσισε ότι η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εταιρίας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Μετά την παραπάνω αύξηση και, εφόσον οι παλαιοί µέτοχοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώµατα τους, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει από ,20 σε ,60 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µια. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της αποφάσισε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Σύµφωνα µε τις υποβληθείσες αιτήσεις συµµετοχής το σύνολο των τελικώς εκδοθέντων οµολογιών ανήλθε σε οµολογίες ονοµαστικής αξίας 2,20 η καθεµία και το συνολικό ύψος του εν λόγω οµολογιακού δανείου διαµορφώθηκε τελικά σε ,20. Σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω οµολογιακού δανείου και σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια της ισχύος του, η Εταιρία αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο ή εκδώσει άλλο µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο µε απόφαση της Γ.Σ. λαµβάνοντας υπόψη την τιµή διάθεσης των µετοχών που θα αντιστοιχούν στην αύξηση δύναται να υιοθετήσει ένα ή και περισσότερα ή και όλα από τα ακόλουθα µέτρα: (α) να επιτρέψει στους οµολογιούχους την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών τους σε µετοχές σε άτακτα χρονικά διαστήµατα ώστε να τους επιτρέψει να συµµετάσχουν στη σχεδιαζόµενη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας, (β) να τους αποζηµιώσει µε καταβολή µετρητών αγοράζοντας τις οµολογίες τους µε βάση τους όρους του εν λόγω µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου και (γ) να αναπροσαρµόζει τον προβλεπόµενο ανωτέρω λόγο µετατροπής σύµφωνα µε την νέα προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής την ηµεροµηνία αποκοπής δικαιώµατος επί το ποσοστό καλύψεως της τελικής αυξήσεως ή οποιοδήποτε άλλο µηχανισµό που θα θεωρηθεί εύλογος επενδυτικά και νοµικά αποδεκτός. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την από οµόφωνη απόφαση του αποφάσισε την υιοθέτηση του υπό (γ) ανωτέρω µέτρου, δηλαδή την αναπροσαρµογή του προβλεπόµενου λόγου µετατροπής, σύµφωνα µε την νέα προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής την ηµεροµηνία αποκοπής δικαιώµατος. Ο προορισµός των νέων κεφαλαίων αφορά στο σύνολό του, τη µείωση των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις και µη) της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι η εταιρία Edgewater Holdings Inc., η οποία είναι βασικός µέτοχος της Εταιρίας µε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% έχει ήδη προκαταβάλει την , σε ειδικό λογαριασµό της Εταιρίας, κεφάλαια ύψους , έναντι της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σελ. 14

15 Το προαναφερθέν ποσό που έχει καταβάλει η Edgewater Holdings Inc. αφορά µέρος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που της αντιστοιχεί (ήτοι νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές) και για το οποίο έχει προβεί σε σχετική δήλωση στην Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της Σηµειώνεται ότι το προαναφερθέν ποσό (ήτοι χιλ.) έχει ήδη διατεθεί ως εξής: ποσό 241 χιλ. για την εξόφληση ( ) βραχυπρόθεσµου δανείου της Εταιρίας από την ΑΝΕΚ Α.Ε., ποσό 377,2 χιλ. για την εξόφληση ( ) ασφαλίστρων της Εταιρίας προς την Willis Limited, ποσό 106,2 χιλ. για την εξόφληση ( ) ασφαλίστρων της Εταιρίας προς την West of England, ποσό 650 χιλ. για την εξόφληση ( ) ασφαλίστρων της Εταιρίας προς την Willis Limited και ποσό 0,5 χιλ. για έξοδα εµβασµάτων, ενώ παραµένει διαθέσιµό στην Εταιρία υπόλοιπο 125 χιλ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα διατεθούν, για την µείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό 10,9 εκατ. θα διατεθεί εντός της τρέχουσας χρήσης ( εκέµβριος 2005),.και το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί εντός του Α εξαµήνου της χρήσης 2006 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και συγκεκριµένα για κάλυψη υποχρεώσεων προς προµηθευτές, Τράπεζες και λιµενικά ταµεία. Σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική απόφαση του δικαστηρίου για την οφειλή του Ν.Α.Τ. η Εταιρία θα πρέπει να πληρώσει το 25% της οφειλής ήτοι ποσό 2,94 εκατ. περίπου το οποίο θα πληρωθεί από το υπόλοιπο των εσόδων της ΑΜΚ. Το υπόλοιπο του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για πληρωµή τόκων µακροπροθέσµων δανείων, και τέλος για πληρωµή ληξιπρόθεσµων βραχυπρόθεσµων δόσεων κεφαλαίου µακροπροθέσµων δανείων. Η εταιρία Edgewater Holdings Inc. αποτελεί τον µόνο µέτοχο της Εταιρίας µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό της κεφάλαιο µεγαλύτερο του 2%. Η Edgewater Holdings Inc. έχει δεσµευθεί, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της , για την συµµετοχή της στην εν λόγω αύξηση κατά το αναλογούν σε αυτήν ποσό. Εκ των υπολοίπων, πλην της εταιρίας Edgewater Holdings Inc., µετόχων της Εταιρίας (εφεξής «Επενδυτικό Κοινό») κανείς, µε βάση το µετοχολόγιο της , δεν κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η µεταβολή της συµµετοχής των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρίας στο µετοχικό της κεφάλαιο και ειδικότερα του Επενδυτικού Κοινού (συµπεριλαµβανοµένων των µελών.σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας), σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα συµµετέχει στην παρούσα αύξηση, δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, δεδοµένου ότι το ακριβές ποσοστό κάλυψης της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρουσίασε σταδιακή επιδείνωση, µε άµεσο αντίκτυπο την αύξηση των ζηµιών. Η Εταιρία βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση της αδυναµίας πληρωµής των υποχρεώσεων της µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σηµαντικού ύψους. Ο λόγος που η Εταιρία προβαίνει στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι η εισροή χρηµάτων από τους µετόχους της προς κάλυψη των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της και την υποβοήθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της. Σελ. 15

16 ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙ Α ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ Σελ. 16

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παράγοντες Κινδύνου Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΛ Νοµικός Έλεγχος Έκτακτος Λογιστικός και Οικονοµικός Έλεγχος Τακτικός Έλεγχος Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρίας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Συµβάσεις Συµβάσεις ανείων Συµβάσεις Πρακτορείων Συµβάσεις Εκχώρησης Συµβάσεις Χρονοναύλωσης Λοιπές Συµβάσεις ίκτυο Πρακτορείων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Επενδυτικό Πρόγραµµα ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Πλοία Εµπράγµατα Βάρη - Εγγυήσεις Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Εγγυήσεις τρίτων ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Ανάλυση Πληροφοριών Σηµαντικών Στοιχείων Ισολογισµού Επενδύσεις Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης των Χρήσεων Προσαρτήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Λογιστικής Κατάστασης Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Επενδύσεις περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας Σελ. 17

18 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Επεξηγηµατικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας για τη χρήση ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Εταιρίες µε κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθυντικών Στελεχών χρήσεων ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου χρήσεων Συναλλαγές µε τον Βασικό Μέτοχο ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ιεύθυνση Εργασιών Επιτροπές Εταιρική ιακυβέρνηση ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των Μελών του.σ., Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών και Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Βασικοί Νόµοι και ιατάξεις Άδειες ροµολόγησης Πλοίων Σελ. 18

19 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1 Παράγοντες Κινδύνου Η επένδυση στις κοινές ονοµαστικές µετοχές της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Επιχειρηµατική ραστηριότητα της ΝΕΛ Κίνδυνος Έλλειψης Ρευστότητας Ο κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που διατρέχει κάθε εταιρία να αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όταν αυτές καθίστανται απαιτητές, λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Γενικότερα, η παρακολούθηση της επάρκειας ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση των ταµειακών εισροών και εκροών σε τακτές χρονικές περιόδους, ώστε, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας της Εταιρίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, λόγω του ύψους των υφιστάµενων υποχρεώσεων της και της έντονης εποχικότητας του κύκλου εργασιών της. Επιπλέον, η προβληµατική λειτουργία των ταχυπλόων πλοίων της, από την ηµέρα της παραλαβής τους, είχε ως συνέπεια το σηµαντικό περιορισµό της κερδοφορίας τους, µε αποτέλεσµα τα κέρδη από τη χρήση των πλοίων αυτών να µην επαρκούν για την πληρωµή των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν για την αγορά τους, συµβάλλοντας τα πλείστα στο πρόβληµα ρευστότητας της Εταιρίας. Κατά την οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας διαµορφώθηκαν σε χιλ. εκ των οποίων ποσό χιλ. αφορούσε Τέλη επί Εισιτηρίων (Ν.Α.Τ., Λ.Α.Σ), ποσό 465 χιλ. αφορούσε σε υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ηµόσιο από Φόρους Φ.Π.Α., ποσό αφορούσε ικαιώµατα Τρίτων, ποσό 113 χιλ. αφορούσε εισφορές σε επαγγελµατικές οργανώσεις και ποσό αφορούσε οφειλές προς Τράπεζες ( εκ των οποίων ποσό χιλ. αφορούσε την First Business Bank Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε., ποσό χιλ. αφορούσε την Τράπεζα CALYON (δάνειο µε εγγύηση COFACE) ποσό χιλ. αφορούσε την Τράπεζα CALYON (Commercial Loan) και ποσό 675 χιλ. αφορούσε την Τράπεζα AEGEAN BALTIC BANK). Για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε ενότητα 2.14 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω ανάλυση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την δεν συµπεριλαµβάνεται ποσό χιλ. που αφορά υποχρεώσεις προς το Ν.Α.Τ. (κεφάλαιο) και ποσό χιλ. που αφορά προσαυξήσεις επί των υποχρεώσεων αυτών, για τα οποία η Εταιρία έχει προσφύγει από στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια. Σελ. 19

20 Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι καµιά δανείστρια τράπεζα, ή οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες πιστωτές της δεν έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες εξαιτίας της ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών της Εταιρίας προς αυτούς, µέχρι την Μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της. Η παρατεταµένη αδυναµία της Εταιρίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της παρέχει στους προαναφερθέντες πιστωτές της την δυνατότητα ανάληψης ενεργειών, όπως την καταγγελία των δανειακών συµβάσεων από τις δανείστριες τράπεζες και την απαγόρευση του απόπλου των πλοίων της Εταιρίας. Τυχόν απόφαση δανειστριών τραπεζών ή/και πιστωτών της Εταιρίας να προβούν στη λήψη µέτρων για την άµεση αποπληρωµή των οφειλών της Εταιρίας προς αυτούς ενδεχοµένως θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της Eταιρίας Η Εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία διεκδίκησης αποζηµιώσεων από την κατασκευάστρια των µηχανών των ταχυπλόων πλοίων εταιρία S.E.M.T. Pielstick, η οποία θεωρείται από τη ιοίκηση της Εταιρίας ως κύρια υπαίτιος των προβληµάτων που έχουν ανακύψει, τόσο για διαφυγόντα κέρδη, όσο και για την κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης των µηχανών. Η αποζηµίωση που ενδεχοµένως εισπραχθεί για διαφυγόντα κέρδη θα µειώσει τις υποχρεώσεις προς τις δανείστριες τράπεζες των ταχυπλόων πλοίων, µε αποτέλεσµα να υπάρξει µείωση του υπολοίπου των δανείων της Εταιρίας. Η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η τυχόν ευόδωση των ενεργειών αυτών θα αποτελέσει σηµαντικό αρωγό στην εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα της ρευστότητας που αντιµετωπίζει η Εταιρία σήµερα. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να διασφαλιστεί η θετική έκβαση της αγωγής που σκοπεύει να ασκήσει η Εταιρία κατά της S.E.M.T. Pielstick. Υποχρεώσεις προς το Ν.Α.Τ. Σύµφωνα µε το από Φύλλο Εκκαθάρισης του Ν.Α.Τ., το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών της Εταιρίας προς το προαναφερθέν ταµείο ανέρχεται σε χιλ. για κεφάλαιο και χιλ. για προσαυξήσεις. Σύµφωνα µε το νοµικό σύµβουλο της Εταιρίας, το ανωτέρω αναφερόµενο Φύλλο Εκκαθάρισης πάσχει καθώς µεταξύ άλλων δεν επιµερίζει αναλυτικά την οφειλή ανά πλοίο ως όφειλε, και είναι δυνατή η προσβολή του ενώπιον της δικαιοσύνης και η ολική ή µερική ακύρωσή του (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε ενότητα «Νοµικός Έλεγχος» και ειδικότερα τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρίας). Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο εφόσον το Φύλλο Εκκαθάρισης ακυρωθεί για τυπικούς λόγους, το Ν.Α.Τ. δύναται να επανέλθει και να επιβάλλει εκ νέου τα ίδια ασφάλιστρα και πρόστιµα για τις µη παραγραφείσες απαιτήσεις του. Για την µη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτητρία ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του ΚΕ Ε, είναι δυνατή η απαγόρευση, µε απόφαση του.σ. του Ν.Α.Τ., του απόπλου των πλοίων που διαχειρίζεται η πλοιοκτητρία ή διαχειρίστρια επιχείρηση και η επιβολή, µέχρι την ολική εξόφληση, προστίµου 3% για κάθε µήνα καθυστέρησης η εξόφληση των οποίων προηγείται της εξόφλησης του οφειλοµένου ποσού. Πέραν των ανωτέρω, σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Εταιρίας σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά του φύλλου εκκαθάρισης του Ν.Α.Τ. Το αµφισβητούµενο ποσό είναι µεγάλου ύψους και κατά συνέπεια το αποτέλεσµα της δίκης θα επηρεάσει σηµαντικά είτε θετικά είτε αρνητικά την Εταιρία. Σελ. 20

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» Α) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.4.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 ης IOYNIOY 2006

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 ης IOYNIOY 2006 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµαντικότερα γεγονότα της χρονιάς 2006 για τον Όµιλο µας ήταν τα ακόλουθα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Ε.Λ. (από 01/01/2006 29/01/2006)

Τα σηµαντικότερα γεγονότα της χρονιάς 2006 για τον Όµιλο µας ήταν τα ακόλουθα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Ε.Λ. (από 01/01/2006 29/01/2006) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Για τα πεπραγµένα της χρήσης 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα