Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»"

Transcript

1 Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ζει.4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.5 1.ΔΗΑΓΧΓΖ..ζει.6 2.ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.ζει Σν μχιν θαη ην ρξψκα ηνπ...ζει Υεκηθή ζχζηαζε ηνπ μχινπ...ζει Σν ρξψκα ηνπ μχινπ. ζει Ζ ιεχθαλζε ηνπ μχινπ....ζει Τπεξνμείδην Λεπθαληηθά...ζει Μεηαβνιέο ρξψκαηνο ηνπ μχινπ..ζει Τπεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ...ζει Ηζηνξία - ζχλζεζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ....ζει Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλν...ζει ηαζεξφηεηα ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζει Δκπνξηθά δηαζέζηκεο κνξθέο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ..ζει Κχξηεο εθαξκνγέο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζει Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ θαη βηνρεκηθέο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο ζει Πξνζδηνξηζκφο απνρξψζεσλ...ζει Οξγαλα κέηξεζεο απνρξψζεσλ ζει Πξνζζεηηθφ κνληέιν(additive colour, RGB)...ζει Σξηρξσκαηηθά ρξσκαηφκεηξα ζει χζηεκα CIELAB (1976). ζει.29 3.ΚΟΠΟ... ζει.31 4.ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ.ζει Τιηθά ζει.32 2

3 4.1.1.Ηλεο ζει Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ.. ζει Δμνπιηζκφο...ζει Θάιακνο θιηκαηηζκνχ...ζει Μήηξα ζει Τδαηφινπηξν.ζει Υξσκαηφκεξην..ζει Επγφο.ζει χζηεκα δηήζεζεο.ζει Φνχξλνο.ζει Μέζνδνη...ζει Λεχθαλζε κε ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ..ζει.44 5.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ..ζει.48 6.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ..ζει.57 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ...ζει.59 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.ζει.85 3

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία απνηειεί κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ρξψκαηνο ηλνπνιηνχ κεηά απφ επηδξάζεηο κε δηαιχκαηα ιεχθαλζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ νμπδελέ(α) θαη ηνπ λεξνχ(β) γηα ηελ ιεχθαλζε ηλνπνιηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ίλεο μχινπ, νη νπνίεο απνρξσκαηίζηεθαλ κε νμπδελέ θαη κε λεξφ ζε 3 δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ρεηξηζκνχ (min) 20, 40 θαη 60, θαη ζε 2 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ρεηξηζκνχ 25 θαη 60 ( 0 C). Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ έγηλαλ έδεημαλ φηη κε ηελ ρξήζε ηνπ νμπδελέ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην ρξψκα ηνπ ηλνπνιηνχ. Σα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθή ιεχθαλζε ζε ίλεο μχινπ, ζηνπο ρξφλνπο (min) 20, 40 θαη 60, θαη ζεξκνθξαζίεο ρεηξηζκνχ 25 θαη 60 ( 0 C) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ελψ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε λεξνχ ζηηο ίλεο μχινπ δελ πξνέθπςε ζεκαληηθή ιεχθαλζε. 4

5 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο, ζε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα θέξσ εηο πέξαο ηε παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο απηήο, θ. Υαξάιακπν Λπθίδε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημή ηνπ, ηφζν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, φζν θαη θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κνπ, θ. Γεψξγην Μαληάλε θαη θ. Κσλζηαληίλν Καθάβα γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο θαζ φια ηα ζηάδηα δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ θ. Εέθην Ζιία θαη ηνπο θίινπο κνπ θ. Κξηθέιε ηέθαλν, ηελ θ. Αβξακνπνχινπ Έιελα θαη θ. Λαιηψηε Καηεξίλα γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ, ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, βνήζεηα θαη πξν πάλησλ θαηαλφεζε θαη αλνρή θαζ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 5

6 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ρξήζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ 2 Ο 2 ) είλαη κηα αλαπηπζζνκέλε ηερληθή ζηελ βηνκεραλία πνιηνχ θαη ραξηηνχ, φπνπ ην νμπδελέ ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάγνληαο απνρξσκαηηζκνχ/ ιεχθαλζεο ηνπ κεραληθνχ πνιηνχ. Όκσο, νη ηδηφηεηεο ηνπ Ζ 2 Ο 2 είλαη ηθαλέο λα εθθπιίζνπλ φιεο ηηο δνκέο ηνπ δηθηχνπ ιηγλίλεο. Δπηπιένλ απνζπληίζεηαη εχθνια είηε κε θσο είηε κε ζεξκφηεηα. Ζ ιεχθαλζε ησλ ηλψλ ηνπ μχινπ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νμεηδσηηθψλ θαη αλαγσγηθψλ νπζηψλ. ηηο νμεηδσηηθέο νπζίεο αλήθνπλ, ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, ην ππεξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη ζπαληφηεξα ην νμπγφλν θαη ην φδνλ (O3), ελψ ζηηο αλαγσγηθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ην λάηξην (Να), ν ςεπδάξγπξνο (Εn) θαη ην νμηθφ ζεηψδεο λάηξην. χκθσλα κε κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ εθηφο απφ ηε ρξήζε ηλψλ μχινπ, ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε άιια είδε μχινπ φπσο ζην έιαην Douglas, ζηελ ζεκχδα θαη ζηελ αζεκέληα ζεκχδα. χκθσλα κε ηνπο M. Douek and D. A. I. Goring (1976), πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηνπ ειάηνπ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θσηεηλφηεηαο θαη ζην ζνκθφ θαη ζην εγθάξδην κέξνο ηνπ μχινπ. Ο Kirsi Mononen (2005), έδεημε φηη ζε μχιν αζεκέληαο ζεκχδαο θαη ζεκχδαο ην ρξψκα ηνπ μχινπ ππέζηε αιιαγή θπξίσο πξνο ην ιεπθφ θαη ιηγφηεξν πξνο θφθθηλν θαη θίηξηλν ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν CIELAB. πκπεξαζκαηηθά βάζε ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην, ε ρξήζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζπληέιεζε ζηε κεηαβνιή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ηλνπνιηνχ, ελψ κε ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ παξαηεξήζεθε ακειεηέα ιεχθαλζε ζηηο ίλεο ηνπ μχινπ. 6

7 2. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2.1. Σν μύιν θαη ην ρξώκα ηνπ Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ μύινπ Σα ρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ μχινπ είλαη ε θπηηαξίλε, ε ιηγλίλε, ε εκηθπηηαξίλε θαη ηα εθρπιίζκαηα. Δθρπιίζκαηα: Δίλαη νπζίεο αιηθαηηθέο, αξσµαηηθέο, µνλνµεξείο ή νιηγνµεξείο, αιθαινεηδή ή θαη αλφξγαλεο νπζίεο. Σν πνζνζηφ ηνπο ζηα είδε μχινπ πνηθίιιεη (2-10%), ζπλήζσο 2-5%, ελψ ζε μχιν ηξνπηθψλ εηδψλ κπνξεί λα θηάζεη θαη 20-25%. Ζ νζκή, ην ρξψκα θαη ε θπζηθή δηάξθεηα ηνπ μχινπ νθείινληαη ζην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ εθρπιηζκάησλ. (Μαληάλεο, 2002). Ληγλίλε: Πνιπκεξέο ηεξάζηηνπ βαζκνχ πνιπµεξηζµνχ - πδξφθνβν & αλζεθηηθφ ρεκηθά θαη ζεξκηθά πνπ απνηειεί ηε βαζηθή ζπγθνιιεηηθή νπζία ηνπ μχινπ. Ζ παξνπζία ηεο ζηε θχζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε µε ηελ θπηηαξίλε. ελ βξίζθεηαη φκσο ζ φια ηα θπηηθά είδε(π.ρ. βξχα, ιεηρήλεο, θχθε). Αλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ππφιεηµµα ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο (π.ρ. παξαγσγή ραξηνπνιηνχ θαη ζαθράξσλ), ε αμηνπνίεζε ηεο ιηγλίλεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ε εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε. Ζκηθπηηαξίλεο: Μίγµα ζπµπνιπµεξψλ νπζηψλ πνπ καδί µε ηελ θπηηαξίλε θαη ηε ιηγλίλε ζπγθξνηνχλ ηα θπηηαξηθά ηνηρψµαηα ησλ μχιηλσλ ηζηψλ. Ζ παξνπζία ηνπο ζηε θχζε είλαη ζηελά ζπλδεδεµέλε µε ηελ θπηηαξίλε & ιηγλίλε. Αλ θαη απνηεινχλ ππνιείµµαηα ζε πνιιέο δηεξγαζίεο (π.ρ. πνιηνπνίεζε), ε αμηνπνίεζε ησλ εµηθπηηαξηλψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζµέλε. Κπηηαξίλε: Ο πνιπζαθραξίηεο πνπ απνηεινχζε ζηνηρεηψδε θαη νκνηφκνξθν ζπζηαηηθφ φισλ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηνλ νλφκαζεcellulose (cell = θχηηαξν).απνηειεί πεξίπνπ ην 40% ηεο νξγαληθήο χιεο, απφ ηε θσηνζχλζεζε. Απνηειεί θζελφ πνιπκεξέο, θαηάιιειν γηα παξαγσγή πξντφλησλ, φπσο π.ρ. ραξηί, ηερλεηφ κεηάμη, ζπλζεηηθέο ίλεο, ξαγηφλ, θηικ, εθξεθηηθά, πιαζηηθά, βεξλίθηα, πθάζκαηα, κεκβξάλεο. (Μαληάλεο, 2002). 7

8 Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ μχινπ ησλ δέληξσλ κεηαβάιιεηαη ηφζν θαηαθφξπθα, απφ ηελ βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηνπ δέληξνπ, φζν θαη νξηδφληηα, δειαδή απφ ηελ εληεξηψλε πξνο ηνλ θινηφ. Οξηδφληηα κεηαβιεηφηεηα: Σν πνζνζηφ ηεο θπηηαξίλεο απμάλεηαη απφ ηελ εληεξηψλε πξνο ηα έμσ ζχκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε θσλνθφξα Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα δηεχζπλζε ππάξρεη ειάηησζε ζην πνζνζηφ ησλ πεληνδψλ θαη ηεο ιηγλίλεο. Έλα αθφκε ζηνηρείν είλαη φηη εληνπίζηεθε ιηγφηεξε θπηηαξίλε θαη πεξηζζφηεξε ιηγλίλε, ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελνπο δαθηπιίνπο, ζε δέληξα πνιχ κεγάιεο ειηθίαο. Σέινο εκθαλίδεηαη ειάηησζε ζην πνζνζηφ ησλ εθρπιηζκάησλ θαη ηεο ηέθξαο απφ ηελ εληεξηψλε πξνο ηα έμσ. (ρήκα 2.1 θαη 2.2). Δπξήκαηα αλαθέξνπλ φηη ην πξψηκν μχιν έρεη πεξηζζφηεξε ιηγλίλε θαη ηέθξα, θαη πεξηζζφηεξα εθρπιίζκαηα απφ ην φςηκν μχιν (Πίλαθαο 2.1), ελψ αληίζεηα ην πνζνζηφ ηεο θπηηαξίλεο είλαη κεγαιχηεξν ζην φςηκν μχιν. Έρεη επίζεο βξεζεί φηη ηα πνζνζηά ηεο μπιφδεο, αξαβηλφδεο θαη ησλ νμέσλ είλαη κεγαιχηεξα ζην πξψηκν μχιν. Αληίζεηα ζηα πνζνζηά γιπθφδεο θαη καλφδεο είλαη κηθξφηεξα ζην πξψηκν μχιν. (Φηιίππνπ, 1986). Σν εγθάξδην μχιν έρεη πεξηζζφηεξα εθρπιίζκαηα θαη ιηγφηεξε ιηγλίλε απφ φηη ην ζνκθφ (Πίλαθαο 2.1), ζηα θσλνθφξα. Ωζηφζν, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ιηγλίλεο ζην εγθάξδην δελ εμεγείηαη απφ ηελ νξηδφληηα κεηαβιεηφηεηα. Σα εθρπιίζκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζην εγθάξδην σο απνηέιεζκα ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ γίλνληαη θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ, θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα εθρπιίζκαηα απηνχ είδνπο βξίζθνληαη ζην εγθάξδην μχιν. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ απμάλεη απφ ηελ εληεξηψλε πξνο ηα φξηα εγθαξδίνπ ζνκθνχ. ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ εγθαξδίνπ νη θαηλφιεο είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πνιπκεξηζκέλεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ ζνκθνχ θαη εγθάξδηνπ παξαηεξνχληαη ιηγφηεξν ζηα πιαηχθπιια. Σφζν ζηα θσλνθφξα φζν θαη ζηα πιαηχθπιια, ην πνζνζηφ ησλ πεληνδψλ θαη ησλ νκάδσλ νμηθνχ νμένο είλαη ραξαθηεξηζηηθά κεγαιχηεξν ζην ζνκθφ μχιν. (Φηιίππνπ, 1986). Καηαθφξπθε κεηαβιεηφηεηα: Δδψ έρεη βξεζεί φηη ε ρεκηθή ζχζηαζε κεηαβάιιεηαη θαηά κήθνο ηνπ δέληξνπ. Σα πνζνζηά ησλ εκηθπηηάξσλ, ηδηαίηεξα ησλ πεληνδψλ, θαη ησλ εθρπιηζκάησλ πνπ είλαη δηαιπηά ζε κίγκα αιθνφιεο-βελδνιίνπ ειαηηψλνληαη, ελψ ηα πνζνζηά ηεο θπηηαξίλεο θαη ηεο ιηγλίλεο απμάλνληαη κε ην χςνο ηνπ δέληξνπ. Σα πνζνζηά ησλ εθρπιηζκάησλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάια ζηελ βάζε ησλ δέληξσλ θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ εγθάξδηνπ μχινπ (Φηιίππνπ, 1986), ελψ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ηεο θπηηαξίλεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνξπθήο ηνπ δέληξνπ. 8

9 Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ησλ εθρπιηζκάησλ κεηαβάιιεηαη κε ην χςνο, π.ρ. πξνο ηελ βάζε ηνπ δέληξνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηλφιεο θαη ξεηηληθά νμέα. Δπίζεο ην πνζνζηφ θαη ε ζχζηαζε ησλ αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ κεηαβάιιεηαη. Σα αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη πεξηζζφηεξα πξνο ηελ βάζε ησλ δέληξσλ. Με εθρχιηζε παξαζθεπάδεηαη θαη ιηγλίλε, ε νπνία έρεη θίηξηλν ρξψκα. Σν ζπγθεθξηκέλν ρξψκα αληηπξνζσπεχεη θαη ην ρξψκα ηεο πξσηνιηγλίλεο. Οη ηερλεηέο ιηγλίλεο έρνπλ αλνηρηφ θαθέ έσο θαθέ ρξψκα. Ληγλίλε πνπ παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε ηνλ πνιπζαθραξηηψλ ζε ηζρπξά αλφξγαλα νμέα έρεη ζθνχξν-θαθέ ρξψκα θαη νη νξγαληθφ-δηαιχηεο πνπ παξαζθεπάδνληαη κε εθρχιηζε ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο παξνπζία αλφξγαλσλ νμέσλ έρνπλ θίηξηλν-θαζηαλφ ρξψκα. Ζ ιηγλίλε δίλεη ραξαθηεξηζηηθέο ρξσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ηεο ζε θπηηθνχο ηζηνχο, ζην ραξηνπνιηφ, ην ραξηί θ.ά. Ζ πεξηζζφηεξν γλσζηή ρξσκαηηθή αληίδξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ιηγλίλεο είλαη ην ηεζη θισξνγιπθηλφιεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιά αληηδξαζηήξηα πνπ πξνθαινχλ ρξσκαηηθέο αιιαγέο ζηελ ιηγλίλε. Σν ηεζη θισξνγιπθηλφιεο ζπλίζηαηαη ζηελ ηνπνζέηεζε κίγκαηνο θισξνγιπθηλφιεο θαη πδξνρισξηθνχ νμένο (αληηδξαζηήξην Wiesner) ζην εμεηαδφκελν δείγκα. Παξνπζία ιηγλίλεο δίλεη ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν ρξψκα, ελψ θαηλφιεο, άιαηα θαη αξσκαηηθέο ακίλεο δίλνπλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθέο ρξσκαηηθέο αληηδξάζεηο κε ηελ ιηγλίλε. Σν ηεζη Maule είλαη κηα ρξσκαηηθή αληίδξαζε, ραξαθηεξηζηηθή ηεο ιηγλίλεο ησλ πιαηχθπιισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ζπλίζηαηαη ζηε ηνπνζέηεζε ζην εμεηαδφκελν δείγκα 1% δηαιχκαηνο ππεξκαγγαληθνχ θαιίνπ, ζηε ζπλέρεηα αξαηνχ δηαιχκαηνο πδξνρισξηθνχ νμένο θαη ηέινο ζηελ έθπιπζε κε ακκσλία. Σν απνηέιεζκα είλαη ε ιηγλίλε ησλ πιαηπθχιισλ λα ρξσκαηίδεηαη θφθθηλε ελψ ησλ θσλνθφξσλ λα κελ αληηδξά. (Φηιίππνπ, 1986). 9

10 ΥΖΜΑ 2.1: Οξηδφληηα κεηαβιεηφηεηα εθρπιηζκάησλ θαη ηέθξαο ζε μχιν Pinus taeda. ΥΖΜΑ 2.2: Οξηδφληηα κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ μχινπ pinus radiata. ΠΗΝΑΚΑ 2.1: Υεκηθή ζχζηαζε πξψηκνπ-φςηκνπ θαη εγθαξδίνπ-ζνκθνχ μχινπ Pinustaeda. ςζηαηικά ομθό Εγκάπδιο ππώιμο ότιμο ππώιμο ότιμο ππώιμο ότιμο Λιγνίνη Κςηηαπίνη Εκσςλίζμαηα ζε αιθανόλη Εκσςλίζμαηα ζε αιθέπα Εκσςλίζμαηα ζε κπύο νεπό Εκσςλίζμαηα ζε ζεζηό νεπό ,2 6.4 Εκσςλίζμαηα ζε 1% NaOH Σέθπα

11 Σν ρξώκα ηνπ μύινπ Σν ρξψκα ηνπ μχινπ νθείιεηαη ζε νξγαληθέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην μχιν ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο (θελνχο ρψξνπο, θπηηαξηθέο θνηιφηεηεο). χκθσλα κε ηνλ Μαληάλε (2002), νη νπζίεο απηέο νλνκάδνληαη εθρπιίζκαηα, δηφηη είλαη δπλαηφ λα εθρεηιηζζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην μχιν κε λεξφ ή κε νπδέηεξνπο ή νξγαληθνχο δηαιχηεο. Σα εθρπιίζκαηα απηά επεξεάδνπλ ην ρξψκα, ηελ νζκή θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ μχινπ ζε πξνζβνιέο απφ βαθηήξηα, κχθεηεο θαη έληνκα. Ωζηφζν, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ απφ ην μχιν, θαη εηδηθά ηα θσλνθφξα μχια. Σν θπζηθφ ρξψκα ησλ εηδψλ μχινπ πνηθίιεη (ζρεδφλ ιεπθφ ή καχξν), σζηφζν ρξψκαηα ζε απφρξσζε ηνπ θαζηαλνχ ζπλαληψληαη ζηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά μχια. Σν θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ γίλεηαη ζθνηεηλφηεξν φηαλ εθηεζεί ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, γηαηί νμεηδψλνληαη ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά ηνπ. ε νξηζκέλα είδε, φπσο ζηελ αθαθία, ην ρξψκα ζθνπξαίλεη ακέζσο κεηά ηελ πινηνκία ηνπ δέλδξνπ. (Burtin, et. al. 2000). Σερλεηή κεηαβνιή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ μχινπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαθφξνπο ηξφπνπο, φπσο ι.ρ. κε άηκηζε, κε βαθή θαη κε ιεπθαληηθέο νπζίεο. ηε ρψξα καο, ε νμηά θαη ε θαξπδηά ζπλήζσο αηκίδνληαη γηα λα γίλεη ζθνχξν ην ρξψκα ηνπο. (Burtin, et. al. 2000) Ζ Λεύθαλζε ηνπ μύινπ Ζ ιεχθαλζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ βειηίσζε ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ, ηεο ιεπθφηεηαο (whiteness) θαη ηεο θσηεηλφηεηαο (brightness) ηνπ μπινπνιηνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή ραξηηνχ. Αλάινγα κε ηελ κέζνδν, ηηο ζπλζήθεο πνιηνπνίεζεο θαη ην είδνο ηνπ μχινπ, ην ρξψκα ηνπ μπινπνιηνχ θπκαίλεηαη απφ αλνηρηφ κέρξη έληνλν ζθνχξν. Σν ρξψκα ηνπ πνιηνχ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηεο ιηγλίλεο θαη νξηζκέλσλ, θπξίσο θαηλνιηθψλ, εθρπιηζκάησλ. Γεληθφηεξα, ν αιθαιηθφο θαη ν εκηρεκηθφο πνιηφο έρνπλ έληνλν ζθνχξν ρξψκα, ελψ ν ζεηψδεο ρεκηθφο μπινπνιηφο έρεη αλνηρηφηεξν ρξψκα. Ο κεραληθφο ραξηνπνιηφο θαηέρεη ελδηάκεζε ζέζε. Λεχθαλζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πνιηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή ραξηηνχ γξαθήο, εθεκεξίδαο, βηβιίσλ, θσηνηππίαο, ηππνγξαθίαο, πγείαο θ.ά. (Φηιίππνπ,1986). Σέινο, φηαλ ν πνιηφο πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή ηλνζαλίδσλ, ραξηνζαληδψλ, ραξηνληνχ, θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ ή ραξηηνχ ζπζθεπαζίαο, ην ζθνχξν ρξψκα δελ απνηειεί κεηνλέθηεκα. 11

12 Ζ ιεχθαλζε ηνπ πνιηνχ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δχν βαζηθψλ κεζφδσλ: α) κε θαηαζηξνθή θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρξσκαηνθφξσλ νκάδσλ ρσξίο κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ πνιηνχ θαη β) κε δηάιπζε θαη απνκάθξπλζεο ηεο ιηγλίλεο θαη ησλ ρξσκαηνθφξσλ εθρπιηζκάησλ. Ζ πξψηε κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε κεραληθνχο θαη εκηρεκηθνχο πνιηνχο κεγάιεο απφδνζεο φπνπ ην πνζνζηφ ηεο ιηγλίλεο είλαη κεγάιν θαη είλαη επίζεο επηζπκεηή ε παξνπζία ηεο ζηνλ πνιηφ. Ζ δεχηεξε κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε ρεκηθνχο πνιηνχο θαη απνκαθξχλεη ηα ππνιείκκαηα ηεο ιηγλίλεο πνπ παξακέλνπλ κεηά ηελ πνιηνπνίεζε. ηνπο ρεκηθνχο πνιηνχο είλαη δπλαηφ (ζεσξεηηθά) λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα ππνιείκκαηα ιηγλίλεο κε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πνιηνπνίεζεο ζηα ρσλεπηήξηα. Ζ δπλαηφηεηα φκσο απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε, γηαηί ηφζν ε απφδνζε ζε πνιηφ φζν θαη ε κεραληθή αληνρή ηνπ πνιηνχ κεηψλνληαη αηζζεηά (Φηιίππνπ,1986). Ζ ιεχθαλζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξεζηκνπνίεζε νμεηδσηηθψλ ή αλαγσγηθψλ νπζηψλ (Πίλαθαο 2.2). Γηα ηελ ιεχθαλζε κεραληθψλ θαη εκηρεκηθψλ πνιηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο νμεηδσηηθέο νπζίεο ηα ππεξνμείδηα πδξνγφλνπ, λαηξίνπ(ζπαληφηεξα ρξεζηκνπνηνχλ ην νμπγφλν θαη ην φδνλ) θαη νη αλαγσγηθέο νπζίεο, θπξίσο νη δηζεηνλίηεο λαηξίνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη ην φμηλν ζεηψδεο λάηξην. Οη νμεηδσηηθέο θαη αλαγσγηθέο απηέο νπζίεο πξνζβάινπλ ηελ ιηγλίλε θαη ηα ρξσζηηθά εθρπιίζκαηα, θαηαζηξέθνπλ θαη ζηαζεξνπνηνχλ ηηο ρξσκαηνθφξεο νκάδεο ηνπο ή δεκηνπξγνχλ λέεο (ιεπθνελψζεηο) ρσξίο λα πξνθαινχλ απνηθνδφκεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ ζπζηαηηθψλ απηψλ απφ ηνλ πνιηφ. Λεχθαλζε κε δηζεηνλίηεο γίλεηαη ζε αξαηφ αηψξεκα πνιηνχ (ζπγθέληξσζε μεξήο κάδαο ηλψλ 3-4%) κε ζπγθέληξσζε ρεκηθψλ 0.5-1% ( κε βάζε ην μεξφ βάξνο πνιηνχ), ζε ζεξκνθξαζία C θαη PH=5-6. Λεχθαλζε κε ππεξνμείδηα γίλεηαη ζε αηψξεκα κε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πνιηνχ (15-30%) κε ζπγθέληξσζε ρεκηθψλ 1-1.5% ζε ζεξκνθξαζία C θαη PH Ο ρεηξηζκφο ηεο ιεχθαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην θαη κε έλα ιεπθαληηθφ. Ωζηφζν, φπνπ απαηηείηαη κεγαιχηεξε ιεπθφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα κε ρξεζηκνπνίεζε ζην έλα ζηάδην ππεξνμεηδίνπ θαη ζην άιιν δηζεηνλίηε ή ην αληίζεην. Γηα ηνλ ζεξκνκεραληθφ θαη εκηρεκηθφ πνιηφ απαηηνχληαη δξαζηηθφηεξεο ζπλζήθεο ή θαη κεγαιχηεξνη ρξφλνη ιεχθαλζεο απφ ηνλ θαζαξά κεραληθφ πνιηφ. Ο κεραληθφο πνιηφο πνπ παξάγεηαη κε δηζθνηξηβείο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδην, ζπρλά ιεπθαίλεηαη θαηά ηελ απνίλσζε ζην δεχηεξν ή θαη ζην ηξίην ζηάδην, θαη νη ιεπθαληηθέο νπζίεο πξνζηίζεληαη ιίγν πξηλ ην δηζθνηξηβέα. Σέινο, ε ιεχθαλζε κε 12

13 θαηαζηξνθή ησλ ρξσκαηνθφξσλ νκάδσλ δελ είλαη κφληκε, εμαζζελίδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ν πνιηφο ή ην ραξηί θηηξηλίδεη. Ζ ιεχθαλζε ρεκηθνχ πνιηνχ ή εκηρεκηθνχ πνιηνχ κηθξήο απφδνζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ριψξην, ππνρισξηψδε άιαηα λαηξίνπ θαη αζβεζηίνπ, δηνμείδην ρισξίνπ θαη ζπαληφηεξα κε νμπγφλν, χπεξν-νμηθφ νμχ, ρισξηψδεο λάηξην θαη κνλνμείδην ρισξίνπ. Οη νμεηδσηηθέο απηέο νπζίεο πξνθαινχλ νμείδσζε θαη απνηθνδφκεζε ηεο ιηγλίλεο. Σα πξντφληα απνηθνδφκεζεο ηεο ιηγλίλεο δηαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε αιθαιηθφ δηάιπκα (ζπλήζσο NaOH) θαη απνκαθξχλνληαη κε εθρχιηζε απφ ηνλ πνιηφ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πνιπζαθραξίηεο πξνζβάιινληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηηο παξαθάησ νμεηδσηηθέο ελψζεηο θαη πξνθαιείηαη κεξηθή πδξφιπζε θαη απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηνλ πνιηφ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν επηζπκεηφο βαζκφο ιεπθφηεηαο θαη φζν δξαζηηθφηεηεο νη ζπλζήθεο ιεχθαλζεο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ πνιπζαθραξηηψλ πνπ απνκαθξχλεηαη. Γηα ηελ κείσζε ηεο πδξφιπζεο ησλ πνιπζαθραξηηψλ ε ιεχθαλζε γίλεηαη ζε δηαδνρηθά ζηάδηα (ιεχθαλζε πνιιαπιψλ ζηαδίσλ) κε δηαδνρηθή ήπηα επίδξαζε δηαθφξσλ νμεηδσηηθψλ νπζηψλ θαη θαπζηηθνχ λαηξίνπ (Πίλαθαο 2.3). Σν είδνο ηνπ πνιηνχ θαη ν επηζπκεηφο βαζκφο ιεπθφηεηαο επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαδίσλ θαη ηηο ζπλζήθεο ιεχθαλζεο. Ζ ιεχθαλζε κε ππεξνμείδηα ή δηζεηνλίηεο ρξεζηκνπνηείηαη, σο ηειηθφ ζηάδην, φπνπ απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ιεπθφηεηαο ρσξίο αηζζεηή κείσζε ησλ πνιπζαθραξηηψλ. πλήζεο ζπγθέληξσζε πνιηνχ θαηά ηελ ιεχθαλζε είλαη 3-10%, ζπγθέληξσζε νμεηδσηηθψλ 0.1-1% θαη αιθάιενο 1-2% (κε βάζε ην μεξφ βάξνο πνιηνχ). Ζ ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα κεηαμχ C θαη PH κεηαμχ (Φηιίππνπ, 1986). ΠΗΝΑΚΑ 2.2: Λεπθαληηθέο νπζίεο μπινπνιηνχ Οξειδυηικέρ Αναγυγικέρ CI 2 Na 2 S 2 O 4 NaOCI, Ca(OCI) 2 Zn 2 S CIO 2, CI 2 O CaS 2 O 4 NaCIO 2 AI 2 (S 2 O4) 3 H 2 O 2 NaHSO 3 Na 2 O 2 NaBH 4 O 2, 0 3 SO 2 CH 3 CO 3 H 13

14 ΠΗΝΑΚΑ 2.3: Παξαδείγκαηα ιεχθαλζεο πνιιαπιψλ ζηαδίσλ Αξηζκφο Δίδε ρεηξηζκνχ ζηαδίσλ 3 C1 2 - NaOH- NaOC1+ NaOH 4 C1 2 - NaOC1+ NaOH- NaOC1+ NaOH- NaOH 4 C1 2 - NaOC1+ NaOH+ NaOH-Na 2 O 2 4 O 2 + NaOH- C1 2 - NaOH+ C1O 2 5 C1 2 - NaOC1+ NaOH+ NaOH-Na 2 O 2 - C1O 2 6 C1 2 - NaOC1+ NaOH- NaOH- C1O 2 - NaOH- C1O 2 7 C1 2 - NaOC1+ NaOH- NaOC1+ NaOH- C1O 2 - NaOH- C1O 2 -Na 2 O Τπεξνμείδην Λεπθαληηθά Απηά ηα ιεπθαληηθά πσινχληαη σο δχν κέξε ή Α / Β ρισξίλεο. Σα δχν ζπζηαηηθά είλαη ζπλήζσο πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη απφ κφλεο ηνπο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, αιιά φηαλ αλακεηγλχνληαη καδί, κηα ηζρπξή αληίδξαζε ζρεκαηίδεηαη. Δίλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ αθαίξεζε ηνπ θπζηθνχ ρξψκαηνο ζην μχιν, αιιά είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ βαθή ζηνπο ιεθέδεο. (Φηιίππνπ,1986). 14

15 Μεηαβνιέο ρξώκαηνο ηνπ μύινπ Ωο ρξσκαηηθή αλσκαιία πεξηγξάθεηαη θάζε αιιαγή ηνπ θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο ηνπ μχινπ ησλ δσληαλψλ δέληξσλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο νθείινληαη ζε πξνζβνιή βαθηεξίσλ ή κπθήησλ, ζε δεκηνπξγία επνπισηηθνχ ηζηνχ, θαη ζε έθθξηζε ξεηίλεο ή/θαη άιισλ εθρπιηζκάησλ. Σν εξπζξφ εγθάξδην ηεο νμηάο είλαη κία ζεκαληηθή ρξσκαηηθή αλσκαιία. Σν θαηλφκελν δελ έρεη εμεγεζεί απφιπηα, θαη θαηά κία άπνςε απνδίδεηαη ζηελ είζνδν αέξα απφ ζπαζκέλα θιαδηά θαη ζηελ πηψζε ηεο πγξαζίαο θάησ απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν. Σν εξπζξφ εγθάξδην ηεο νμηάο εκπνηίδεηαη δχζθνια, δηφηη έρεη πξνθιεζεί ζε απηφ απφθξαμε ησλ αγγείσλ (Μαληάλεο, 2003) Ο κεηαρξσκαηηζκφο ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο θνξκψλ δσληαλψλ δέλδξσλ, φπσο ι.ρ. ιεχθεο, ηηηάο θαη ειάηεο κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ πξνζβνιή βαθηεξίσλ, ε νπνία έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πγξνχ εγθάξδηνπ. Σν πγξφ εγθάξδην έρεη ρξψκα ζθνχξν ηεξθλφ ακέζσο κεηά ηελ πινηνκία, ην νπνίν θαη δηαηεξείηαη ζε κηθξφηεξε έληαζε κεηά ηελ μήξαλζή ηνπ. Σα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ πγξνχ εγθάξδηνπ δελ έρνπλ αθφκα εμαθξηβσζεί. Σν νξθλφ εγθάξδην ηνπ θξάμνπ είλαη, επίζεο, κία άιιε πεξίπησζε ρξσκαηηζκνχ εγθάξδηνπ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ δελ έρεη εμεγεζεί, θαη νη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ είλαη ε πςειή πγξαζία εδάθνπο, θαζψο θαη πηζαλά ηξαχκαηα ζην θινηφ (Μαληάλεο, 2003). Ωζηφζν, ε πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε κεηαρξσκαηηζκνχ μχινπ πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζην ζνκθφ μχιν ησλ θσλνθφξσλ (θπξίσο ηεο καχξεο Πεχθεο), είλαη ε θπάλσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ πξνζβνιή κπθήησλ θπαλφρξσζεο ηνπ γέλνπο Ceratocystis. Σα δέλδξα πξνζβάιινληαη ακέζσο κεηά ηελ πινηφκεζή ηνπο θαη θαηά ηελ πξίζε ηνπ μχινπ πξνηνχ λα γίλεη ε μήξαλζε. Απηφ ζπκβαίλεη εθφζνλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγξαζίαο ηνπ μχινπ (πάλσ απφ 20%), νμπγφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο αέξα (23-30 o C). Σν πξνζβεβιεκέλν μχιν γίλεηαη θπαλφηεθξν έσο θπαλφκαπξν. Σν θπαλσκέλν μχιν πεχθεο απνθιείεηαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ρξήζεηο ηνπ, φπσο ι.ρ. έπηπια, μπιεπελδχζεηο θαη παξθέηα θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε θαηαζθεπέο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θζελφ μχιν. Δπίζεο, νη θαηαζθεπαζηέο θαη θαηαλαισηέο δελ πξνηηκνχλ ηελ θπαλσκέλε μπιεία Πεχθεο, πηζηεχνληαο φηη ην μχιν είλαη ζάπην θαη έρεη κεησκέλε αληνρή. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θπάλσζε δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ηερληθέο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ. Μεηά ηελ πξίζε, ε πξνζβνιή ησλ πξηζηψλ απνθεχγεηαη αλ γίλεη ηερλεηή μήξαλζε ή εκβάπηηζε ζε κπθεηνθηφλν δηάιπκα, θαη ζηε ζπλέρεηα μήξαλζε κε θπζηθφ ηξφπν. 15

16 Σέινο, κεηαρξσκαηηζκφο ηνπ μχινπ κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζηνλ επνπισηηθφ ηζηφ πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ δέλδξνπ ή ηελ πξνζβνιή ηνπ απφ κχθεηεο ή έληνκα (Μαληάλεο, 2003) Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ Ηζηνξία - ζύλζεζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ Σν ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ 2 Ο 2 ) είλαη πγξφ, κε πην παρχξξεπζηε πθή απφ ην λεξφ θαη ζε αξαηά δηαιχκαηα εκθαλίδεηαη άρξσκν. Έρεη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα 32,015 θαη εηδηθφ βάξνο 1,44 g/cm 3 (Δηθφλα 2.1). Ζ ζπγθεθξηκέλε έλσζε έρεη ηζρπξέο νμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη κία πνιχ ηζρπξή ιεπθαληηθή νπζία, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θαη σο απνιπκαληηθφ θαη αληηζεπηηθφ (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008). ρεδφλ φια ηα δσληαλά φληα δηαζέηνπλ εηδηθά έλδπκα, ηηο ππεξνμεηδάζεο, ηα νπνία ην απνηθνδνκνχλ. Σν ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ παξάγεηαη ζηελ θχζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο σο παξαπξντφλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπο. Σν 1818 ν Γάιινο ρεκηθφο Louis Jacques Thénard, παξαζθεχαζε ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ 2 Ο 2 ) ζρεδφλ ζε θαζαξή θαηάζηαζε κε αληίδξαζε ππεξνμεηδίνπ ηνπ βαξίνπ (BaO 2 ) κε ληηξηθφ νμχ. ηε ζπλέρεηα βειηίσζε ηε κέζνδν αληηθαζηζηψληαο ην ληηξηθφ νμχ, κε πδξνρισξηθφ νμχ θαη ηειηθά κε ζεηηθφ νμχ. Σν ζεηηθφ νμχ πιενλεθηεί έλαληη ησλ άιισλ νμέσλ, ιφγσ ηεο εχθνιεο απνκάθξπλζεο ηνπ αδηάιπηνπ BaSO 4. Σν BaSO 4 παξαζθεπάδεηαη ζρεηηθά εχθνια κε ζέξκαλζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ βαξίνπ (βαξηά, BaO) ζηνλ αέξα ζηνπο 500 o C. Ζ κέζνδνο Thénard ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην 19ν αηψλα θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ. Ο Thénard δηαπίζησζε φηη ην Ζ 2 Ο 2 δηαζπάηαη εθιχνληαο νμπγφλν ην νπνίν θαη νλφκαζε νμπγσλνχρν χδσξ (eau oxygénée). Ζ νλνκαζία απηή (νμπδελέ) ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα θαη πεξηγξάθεη ην αξαηφ πδαηηθφ ηνπ δηάιπκα (3%), ην νπνίν δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζηα θαξκαθεία σο ήπην αληηζεπηηθφ. Ζ ζχγρξνλε κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ Ζ 2 Ο 2 ζε βηνκεραληθή θιίκαθα βαζίδεηαη ζε ζπλερείο θχθινπο αλαγσγήο (κε πδξνγφλσζε) αιθπιησκέλνπ παξαγψγνπ ηεο αλζξαθηλφλεο πξνο ηελ αληίζηνηρε αλζξαυδξνθηλφλε, θαη νμείδσζε ηεο ηειεπηαίαο (κε ην νμπγφλν ηνπ αέξα) πάιη πξνο αλζξαθηλφλε κε ζχγρξνλε παξαγσγή Ζ 2 Ο 2. Δπνκέλσο, νη πξψηεο χιεο είλαη ην πδξνγφλν θαη ν αέξαο, αθνχ ε αιθπιησκέλε αλζξαθηλφλε δξα σο κφξην-δηακεζνιαβεηήο θαη 16

17 νπζηαζηηθά δελ θαηαλαιίζθεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε. ε ζπλνπηηθή κνξθή, ε αιιεινπρία ησλ αληηδξάζεσλ θαη ε ζρεκαηηθή παξάζηαζε κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζπλερνχο παξαγσγήο Ζ 2 Ο 2 δείρλνληαη ζην παξαπιεχξσο ζρήκα. (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008) Σν αλαθεξφκελν σο δηάιπκα εξγαζίαο (working solution) είλαη ην δηάιπκα ηεο αιθπιησκέλεο αλζξαθηλφλεο ζε έλα κίγκα νξγαληθψλ δηαιπηψλ. ην δηάιπκα εξγαζίαο (ΓΔ) πξαγκαηνπνηείηαη ν θχθινο ησλ αληηδξάζεσλ ζηηο κνλάδεο πδξνγφλσζεο θαη νμείδσζεο. ηε κνλάδα εθρχιηζεο ην ΓΔ εθρπιίδεηαη κε λεξφ πνπ παξαιακβάλεη ην Ζ 2 Ο 2 σο πδαηηθφ δηάιπκα θαη ην ΓΔ επηζηξέθεη ζηε κνλάδα πδξνγφλσζεο. Σν αιθχιην (R: αηζχιην ή πεληχιην) ηεο αλζξαθηλφλεο απμάλεη ηε ιηπνθηιηθφηεηά ηεο θαη επνκέλσο ηε δηαηήξεζή ηεο ζην αλαθπθινχκελν ΓΔ. Σν κίγκα ησλ νξγαληθψλ δηαιπηψλ πξέπεη λα είλαη αδηάιπην ζην λεξφ θαη λα απνηειείηαη απφ κίγκα δηαιπηψλ ρακειήο πνιηθφηεηαο (βελδφιην, αιθπινβελδφιηα) θαη πςειήο πνιηθφηεηα (αιθνφιεο). 'Έηζη δηεπθνιχλεηαη ε παξακνλή ζηελ νξγαληθή θάζε (δει. ζην ΓΔ) ηφζν ηνπ ειάρηζηα πνιηθνχ παξαγψγνπ ηεο αλζξαθηλφλεο, φζν θαη ηνπ πνιηθνχ παξαγψγνπ ηεο αλζξαυδξνθηλφλεο. Απφ ηε κνλάδα εθρχιηζεο ην Ζ 2 Ο 2 εμέξρεηαη σο αθάζαξην πδαηηθφ δηάιπκα (15-35% w/w). Απηφ εηζάγεηαη ζηε κνλάδα απφζηαμεο φπνπ πθίζηαηαη θαζαξηζκφ θαη πεξαηηέξσ ζπκπχθλσζε κε ηειηθφ πξντφλ πδαηηθφ δηάιπκα Ζ 2 Ο 2 (50-70% w/w). Τπάξρνπλ θαη άιινη, δεπηεξεχνπζαο φκσο ζεκαζίαο, ηξφπνη βηνκεραληθήο ζχλζεζεο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ απηνθαηαιπηηθή νμείδσζε ηεο ηζνπξνπαλφιεο πξνο αθεηφλε, φπσο θαη ζηελ ειεθηξνιπηηθή νμείδσζε αξαηψλ δηαιπκάησλ ζεηηθνχ νμένο ή φμηλνπ ζεηηθνχ ακκσλίνπ (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008). ΔΗΚΟΝΑ 2.1: Υεκηθή δνκή ηνπ κνξίνπ ηνπ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ 2 Ο 2 ). 17

18 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλν Σν κφξην ηνπ Ζ 2 Ο 2 έρεη δηεδξηθή δηακφξθσζε κε γσλία 111,5 ν ζε αέξηα θάζε θαη 90,2 ν ζε ζηεξεή θάζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ δεπγψλ ειεθηξνλίσλ ησλ νκάδσλ -ΟΖ. Δλδηάκεζεο γσλίεο εκθαλίδνληαη ζε πδαηηθά δηαιχκαηα κε ηηκή πνπ επεξεάδεηαη απφ δεζκνχο πδξνγφλνπ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη ηελ παξνπζία άιισλ νπζηψλ. Σν Ζ 2 Ο 2 είλαη ηζρπξφηαην νμεηδσηηθφ αληηδξαζηήξην, ηζρπξφηεξν ηφζν απφ ην ριψξην (Cl 2 ) φζν θαη απφ ην δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ (ClO 2 ), θαζψο θαη απφ ηα ππεξκαγγαληθά αληφληα (MnO 4- ). Ωζηφζν, σο νμεηδσηηθή νπζία ην Ζ 2 Ο 2 ζεσξείηαη σο ε πιένλ θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, αθνχ ε νμεηδσηηθή δξάζε ηνπ δελ δεκηνπξγεί ηνμηθά παξαπξντφληα ζε αληίζεζε κε άιια ηζρπξά νμεηδσηηθά κέζα (ριψξην, ληηξηθφ νμχ, φδνλ). Σέινο, ε πεξίζζεηά ηνπ θαηαζηξέθεηαη πιήξσο είηε κε ζέξκαλζε είηε θαηαιπηηθά (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008) Ο νγθνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Ζ 2 Ο 2 βαζίδεηαη ζηελ αληίδξαζή ηνπ (σο αλαγσγηθνχ) κε πξφηππα δηαιχκαηα ππεξκαγγαληθνχ θαιίνπ ζε φμηλα δηαιχκαηα, αιιά θαη σο νμεηδσηηθνχ (πξνζζήθε πεξίζζεηαο ησδηνχρσλ, νμείδσζε κέξνπο ηνπο απφ ην Ζ 2 Ο 2 πξνο ηψδην, νγθνκέηξεζε ηνπ ησδίνπ κε πξφηππν δηάιπκα ζεηνζεηηθψλ). ε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ην Ζ 2 Ο 2 πξνζδηνξίδεηαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία θσηνκεηξηθψλ, θζνξηζκνκεηξηθψλ θαη ειεθηξνρεκηθψλ κεζφδσλ. Σν Ζ 2 Ο 2 δξα θαη σο αζζελέζηαην νμχ δηηζηάκελν πξνο πδξνγνλνθαηηφλ θαη ππεξνμπαληφλ (ΖΟΟ - ) κε απνηέιεζκα ηα πδαηηθά ηνπ δηαιχκαηα 10-30% λα εκθαλίδνπλ ειαθξά φμηλν ph (ζηελ πεξηνρή 4,5-5). Σν Ζ 2 Ο 2 ζρεκαηίδεη κηθηέο ελψζεηο κε δηάθνξα άιαηα, γλσζηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ην ππεξβνξηθφ λάηξην (NaBO 2.H 2 O 2.3H 2 O) θαη ην ππεξαλζξαθηθφ λάηξην (2Na 2 CO 3.3H Ζ 2 Ο 2 O 2 ). Σα άιαηα απηά (ππεξνμπάιαηα) παξάγνληαη βηνκεραληθά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη απνηεινχλ έλα είδνο "ζηεξεήο" κνξθήο ηνπ Ζ 2 Ο 2. Δίλαη αζθαιή ζηε ρξήζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δξαζηηθά ζπζηαηηθά πνιιψλ απνξξππαληηθψλ θαη ιεπθαληηθψλ πξντφλησλ νηθηαθήο ρξήζεο. Δίλαη πην ήπηα σο πξνο ηε δξαζηηθφηεηα θαη ιηγφηεξν θαηαζηξεπηηθά γηα ηα πθάζκαηα απφ ηα ππνρισξηψδε (ρισξίλεο), θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζε δηάθνξα ήπηα αληηζεπηηθά θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. ρεηηθά ζηαζεξέο ππεξνμεηδηθέο νξγαληθέο ελψζεηο παξαζθεπάδνληαη κε άκεζε αληίδξαζε Ζ 2 Ο 2 θαη ησλ απιψλ ελψζεσλ ή παξαγψγσλ ηνπο, π.ρ. αληίδξαζε ηνπ Ζ 2 Ο 2 κε νμηθφ νμχ θαη tert-βνπηαλφιε παξέρεη αληίζηνηρα ππεξνμηθφ νμχ CH 3 CO-OOH θαη ππεξνμπ-t-βνπηαλφιε (CH 3 )3C-OO-H, ελψ αληίδξαζή ηνπ κε βελδνυινρισξίδην παξέρεη δηβελδνυινυπεξνμείδην (C 6 H 5 CO)2O 2. (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008). 18

19 ηαζεξόηεηα ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ Με ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο δηαζπάηαη ν ππεξνμεηδηθφο -Ο-Ο- δεζκφο θαη παξάγνληαη νη εμαηξεηηθά νμεηδσηηθέο ξίδεο πδξνμπιίνπ (HO ). Σν Ζ 2 Ο 2 δηαζπάηαη απηφκαηα ζε λεξφ θαη νμπγφλν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη γηα ηνλ ιφγσ απηφλ ε απνκφλσζε πξαθηηθά θαζαξνχ Ζ 2 Ο 2 απφ ηα πδαηηθά ηνπ δηαιχκαηα πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζηαμε ππφ θελφ γηα λα απνθεπρζνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008). Πνιιά κέηαιια (π.ρ. ν Ag) θαη κεηαιιηθά νμείδηα θαηαιχνπλ ηε δηάζπαζε ηνπ Ζ 2 Ο 2. Ηδηαίηεξα έληνλε είλαη ε θαηαιπηηθή δξάζε ηνπ MnO 2 ε επίδξαζε ηνπ νπνίνπ πάλσ ην Ζ 2 Ο 2 απνηειεί "παξαδνζηαθφ" πείξακα επίδεημεο θαηαιπφκελεο ρεκηθήο αληίδξαζεο θαη απνηειεί ζρεηηθά αθίλδπλε κέζνδν παξαζθεπήο νμπγφλνπ ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα. Σν Ζ 2 Ο 2 δηαζπάηαη απφ ην έλδπκν θαηαιάζε, ην νπνίν απνηξέπεη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ Ζ 2 Ο 2 ζηνπο δσηθνχο ηζηνχο, αθνχ ην Ζ 2 Ο 2 απνηειεί πξντφλ πιήζνπο βηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. 'Έρεη ππνινγηζζεί φηη έλα κφξην θαηαιάζεο δηαζπά κφξηα Ζ 2 Ο 2 θάζε δεπηεξφιεπην. Ο ραξαθηεξηζηηθφο αθξηζκφο πνπ πξνθαιείηαη ζε κηα πιεγή θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο κε νμπδελέ θαη νθείιεηαη αθξηβψο ζηε δξάζε ηεο θαηαιάζεο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηα θαηεζηξακκέλα θχηηαξα. Οξηζκέλεο χαινη θαηαιχνπλ ηε δηάζπαζε ηνπ Ζ 2 Ο 2 θαη έηζη ππθλά δηαιχκαηά ηνπ δηαηίζεληαη ζε πιαζηηθέο θηάιεο απφ πνιπαηζπιέλην. Αθφκε θαη απιά ζσκαηίδηα ζθφλεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαηαιπηηθή δηάζπαζε ηνπ Ζ 2 Ο 2. ηα πψκαηα ησλ πιαζηηθψλ θηαιψλ ππάξρεη ζπλήζσο κηα κηθξή νπή γηα λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε πίεζεο απφ ην παξαγφκελν νμπγφλν θαηά ηε βξαδεία δηάζπαζε ηνπ Ζ 2 Ο 2. Σν Ζ 2 Ο 2 σο ρεκηθή έλσζε ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη αλαθέξεηαη φηη δηαζπάηαη κε ξπζκφ κηθξφηεξν απφ 1% εηεζίσο ζηνπο 22 ν C, θαη πεξίπνπ 1% ηελ εβδνκάδα ζηνπο 66 ν C. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο απνπζίαο θαηαιπηψλ πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηε δηάζπαζή ηνπ. Ζ ζπκβαηφηεηα πιηθψλ σο πξνο ην Ζ 2 Ο 2 πεξηιακβάλεη ην αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο, ην ράιπβα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα, ην πνιπαηζπιέλην θαη ην ηεθιφλ (ζπκβαηά πιηθά). Δπίζεο ππάξρνπλ θαη αζχκβαηα πιηθά σο πξνο ην Ζ 2 Ο 2 φπσο ν ραιθφο, ν νξείραιθνο, ν ράιπβαο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα, ν κφιπβδνο θαη ηα δηάθνξα ιηπαληηθά (Βαιαβαλίδεο-Δπζηαζίνπ, 2008). 19

20 Δκπνξηθά δηαζέζηκεο κνξθέο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ Σν νμπδελέ, έλα ήπην αληηζεπηηθφ γηα θαζαξηζκνχο ηξαπκάησλ (ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ιεπθαληηθφ νηθηαθήο ρξήζεο) είλαη έλα πδαηηθφ δηάιπκα 3% w/w ηνπ Ζ 2 Ο 2 πνπ δηαηίζεηαη ειεχζεξα απφ ηα θαξκαθεία. Δπίζεο, σο ππθλφηεξν δηάιπκα (ηππηθά 15% w/w) δηαηίζεηαη ζε επαγγεικαηίεο θνκκσηέο ζε δηάθνξα εκπνξηθά θαιιπληηθά ζθεπάζκαηα σο "μεβαθηηθφ καιιηψλ". εκεηψλεηαη φηη δηαιχκαηα Ζ 2 Ο 2 κε πεξηεθηηθφηεηα ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 8% ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ηε δηαθίλεζή ηνπο σο "νμεηδσηηθά" θαη πξέπεη λα θέξνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή ζήκαλζε. Έλα πδαηηθφ δηάιπκα ηνπ 30-35% w/w Ζ 2 Ο 2, δηαηίζεηαη απφ νίθνπο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ ζε ρεκηθά εξγαζηήξηα θαη είλαη γλσζηφ σο Perhydrol. ην ζπγθεθξηκέλν πδαηηθφ δηάιπκα ζπρλά πξνζηίζεληαη κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ζηαζεξνπνηεηηθψλ νπζηψλ, φπσο 0,02% αθεηαληιίδην (Aldrich) ή 0,006% ληηξηθφ ακκψλην (Merck). ηε κνξθή απηή θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε, ην Ζ 2 Ο 2 είλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθφ γηα ην δέξκα ζην νπνίν πξνθαιεί ιεχθαλζε ("ιεπθφ έγθαπκα") θαη ραξαθηεξηζηηθφ πφλν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ είζνδν Ζ 2 Ο 2 ζηα ηξηρνεηδή αηκνθφξα αγγεία, φπνπ δηαζπάηαη εθιχνληαο νμπγφλν ην νπνίν πξνθαιεί εκβνιή (απφθξαμε) ζε απηά θαηαζηξέθνληαο ηνπηθά ηνλ ηζηφ. Ωζηφζν, ην ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα έρεη θαη παξαηεηακέλε επαθή ηνπ δέξκαηνο κε αξαηφηεξα δηαιχκαηά ηνπ. Έλα δηάιπκα κε πςειφηεξε ζπγθέληξσζε (50-70% w/w) Ζ 2 Ο 2 δηαηίζεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, φπσο π.ρ. ζε ρεκηθέο βηνκεραλίεο, βηνκεραλίεο ράξηνπ θαη μπιείαο, φπσο θαη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιεκκάησλ. Τπάξρεη επίζεο δηάιπκα Ζ 2 Ο 2 ζε αθφκε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο (85-98% w/w), ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο θαη είλαη γλσζηφ σο hight test peroxide (HTP). Σν ζπγθεθξηκέλν δηάιπκα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο πξνσζεηηθφ πηεηηθψλ ζπζθεπψλ (jetpacks) θαη ππξαχισλ. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππθλψλ απηψλ δηαιπκάησλ ηνπ Ζ 2 Ο 2 ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξέο ζπγθεληξψζεηο θαζζηηεξψδνπο λαηξίνπ (sodium stannate, Na 2 SnO 3 ). Ωζηφζν, νη ζπγθθξηκέλεο κνξθέο ηνπ Ζ 2 Ο 2 είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο, ε θάζε επαθή ηνπο κε νξγαληθά πιηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθιέμεηο θαη εθξήμεηο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο απαηηεί ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο (γάληηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά) θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Μηα κνξθή έθθξαζεο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ελφο πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ζε Ζ 2 Ο 2 είλαη ε δχλακε φγθνπ (volume strength), πνπ απνδίδεη ηνλ φγθν νμπγφλνπ πνπ εθιχεη έλαο φγθνο δηαιχκαηνο Ζ 2 Ο 2 θαηά ηελ πιήξε δηάζπαζή ηνπ ζηνπο 0 o C θαη πίεζε 1 atm. Τδαηηθφ δηάιπκα 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιςτήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Φροντιςτήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΗΜΔΙΑΣ Γ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ 1 Ο Πολλαπλής επιλογής 1. Πνην απφ ηα δ/ηα αλ αξαησζεί ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, ην ΡΖ ηνπ κεηψλεηαη? a. HCOOH 0,1 M b. CH 3 NH 2 1 M - CH 3 NH 3 Cl 1 M c. NaClO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα