ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανδρομάχη Γαστεράτου Επιβλέπων Καθηγητής: Εμμανουήλ Τσιριτάκης Φεβρουάριος 2009

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1. Βασιλεία ΙΙ 1.2. Rsk adjusted performance measurement -RAPM 2. RAROC - Rsk Adjusted Return on Captal 2.1. Τι είναι ο RAROC 2.2. Υπολογισμός RAROC Καθαρό Εισόδημα Αναμενόμενες Απώλειες (Expected Losses) Α. Expected Default Frequency (EDF) ή Default Probablty (DP) - Εμπειρικό EDF - Θεωρητικό EDF Β. Exposure at Default ή Adjusted Exposure (AE) Γ. Loss Gven Default (LGD) Οικονομικό Κεφάλαιο Υπόδειγμα Credt Metrcs Υπόδειγμα Credt Rsk Μη αναμενόμενες απώλειες (Unexpected losses) - Υπολογισμός Unexpected Loss Αναμενόμενες απώλειες χαρτοφυλακίου (Portfolo Expected Loss) Μη Αναμενόμενες απώλειες χαρτοφυλακίου (Portfolo Unexpected Loss) Συσχετίσεις (Correlatons) Παράδειγμα υπολογισμού UL σε χαρτοφυλάκιο δύο περιουσιακών στοιχείων Economc Captal - Impled Captal Multpler 3. Αξιολόγηση Μεθοδολογίας RAROC 4. Παραρτήματα 4.1. Συνοπτική απεικόνιση Υπολογισμού RAROC 4.2. Value-at-Rsk (VaR) 4.3. Βασικές διακρίσεις μεταξύ Εποπτικού και Οικονομικού Κεφαλαίου 5. Βιβλιογραφία 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. BASEL ΙΙ Η ανάπτυξη των χρηματαγορών και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση πολύπλοκων τραπεζικών προϊόντων έχουν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα τραπεζικά ιδρύματα, για τα οποία η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, είναι μια συνεχής πρόκληση. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, εξέδωσε στις 26 Ιουνίου, 2004, τη συμφωνία-πλαίσιο γνωστή ως Βασιλεία II ή Basel II, για τη διεθνή σύγκλιση των διατάξεων περί της επάρκειας κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η προτεινόμενη «Βασιλεία ΙΙ» απομακρύνεται από την ιδέα ότι οι εποπτικοί κανόνες πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους («one sze fts all») και επιβραβεύει τα Π.Ι. που έχουν αποτελεσματικά συστήματα εκτίμησης και διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, με την υποχρέωση διακράτησης λιγότερων εποπτικών κεφαλαίων. Από τη μεριά των εποπτικών αρχών, το «κεφάλαιο» ενός Π.Ι. χρησιμεύει στην απορρόφηση των ενδεχόμενων ζημιών όταν τα διάφορα αποθεματικά για πιθανές ζημιές έχουν εξαντληθεί. Ωστόσο, σε περίπτωση εξάντλησης του «κεφαλαίου» το πιστωτικό ίδρυμα είναι πιθανό να οδηγηθεί σε πτώχευση υποχρεώνοντας τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και τους φορολογούμενους πολίτες να επωμισθούν το βάρος της αποζημίωσης των καταθετών. Τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε συνεχή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν ή να αντιμετωπίσουν. Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες πρέπει να υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του τραπεζικού ιδρύματος. Πέραν της περιγραφής των μεθόδων υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα τραπεζικό ίδρυμα. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται από τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα για να διασφαλίζουν ότι η κεφαλαιακή τους επάρκεια τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα είναι ικανοποιητική, λαμβανομένων υπόψη όλων των σημαντικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν. 3

4 H δομή του νέου συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ περιλαμβάνει 3 αλληλένδετες και συμπληρωματικές θεματικές ενότητες (πυλώνες - ters), οι οποίες συνέβαλλαν στην ασφάλεια και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος: Ter I: αναφέρεται στην αλλαγή του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ενώ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για διακράτηση κεφαλαίου για το λειτουργικό κίνδυνο, για τον κίνδυνο επιτοκίων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και το συναλλαγματικό κίνδυνο. Ενώ όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο προτείνονται δύο τρόποι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τυποποιημένη Μέθοδος και η προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης. Ter II: αναφέρεται στην καθιέρωση των διαδικασιών για τον έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει τουλάχιστον τα ελάχιστα κεφάλαια που απαιτούνται για τη διαχείριση κινδύνων, ενώ θα πρέπει να ελέγχουν τις στρατηγικές που αναπτύσσουν καθώς και αν συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες υπολογισμού των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Ter III: αφορά την πειθαρχία της αγοράς και το γεγονός ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δημοσιοποιούν χρηματοοικονομικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορούν οι επενδυτές να έχουν μια όσο γίνεται περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της κεφαλαιακής επάρκειας και των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Η δημοσιοποίηση απαιτείται έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ατελούς πληροφόρησης, αλλά και να μπορέσει το πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιήσει μια από τις προτεινόμενες μεθοδολογίες υπολογισμού κεφαλαίων. ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ - BASEL II Ter Ι Ter ΙΙ Ter ΙΙΙ Τροποποίηση πλαισίου υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με την προσθήκη απαιτήσεων για την κάλυψη και του λειτουργικού κινδύνου. Διαδικασίες για τον έλεγχο σε μόνιμη βάση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. Γνωστοποίηση πληροφοριών με σκοπό την ενδυνάμωση της πειθαρχίας που επιβάλει η αγορά στις τράπεζες. 4

5 Πού στοχεύουν οι νέες προτάσεις Οι νέες προτάσεις της Βασιλείας ΙΙ στοχεύουν στην εξασφάλιση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα από την ανάπτυξη πιστωτικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό προβλέψεων, που θα στηρίζονται στην ανάλυση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών χαρακτηριστικών των πιστούχων. Τα υποδείγματα αυτά περιορίζουν το βαθμό αυθαιρεσίας και υποκειμενικότητας των δανειστών, κατανέμουν αποτελεσματικότερα το κεφάλαιο, εμπεριέχουν απαιτήσεις για διαφορετικούς τύπους κινδύνου, ενώ προσδιορίζουν τον κίνδυνο που πιθανόν να εμπεριέχει η συναλλαγή με τον αντισυμβαλλόμενο και κατά συνέπεια το κόστος δανεισμού και το επιτόκιο. Η κριτική του νέου Συμφώνου εστιάζεται κυρίως στην πολυπλοκότητα των προτάσεων που αφορούν τον πρώτο Πυλώνα, αλλά και σε κάποια εποπτικά κενά που πιθανόν να οδηγήσουν τις τράπεζες σε αποφυγή διακράτησης κεφαλαίου. Επιπλέον η έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων για τον προσδιορισμό των παραμέτρων, η πλεονεκτική θέση στην οποία θα βρεθούν ιδρύματα με καλύτερη τεχνογνωσία, αλλά και η υποκειμενικότητα στις εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης που πιθανόν προκύψει λόγω ανταγωνισμού είναι σημαντικά προβλήματα που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των υποδειγμάτων. Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι ίσως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της τελευταίας εικοσαετίας. Διεθνείς καταστάσεις όπως ο αυξημένος αριθμός πτωχεύσεων, η ανάγκη των τραπεζών για καλύτερης ποιότητας πελάτες και για μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, οδήγησαν στη δημιουργία εξειδικευμένων και αντικειμενικών μοντέλων πιστωτικού κινδύνου μέσα από εμπειρικά παραδείγματα, τα οποία εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη μέτρηση του συνολικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου και στην τιμολόγησή του. Από τη μεριά του Π.Ι., το «κεφάλαιο» καθορίζει αποφασιστικά την ικανότητα μόχλευσης του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή να αυξάνει το ενεργητικό του (π.χ. δάνεια, εξαγορές), καθώς και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς οι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω του καθορισμού του ελάχιστου ύψους του απαιτούμενου κεφαλαίου. Η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να ωθήσει τα Π.Ι. σε ενεργότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κεφαλαιακής τους βάσης μέσω της χρήσης του λόγου απόδοσης προς το απαιτούμενο εποπτικό / οικονομικού κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 5

6 Κριτική στους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας Οι νέες προτάσεις για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Π.Ι. δεν εκπληρώνουν μόνο το στόχο της ύπαρξης ενός συστήματος που θα δίνει αξιόλογες μετρήσεις του κινδύνου που με τη σειρά τους θα οδηγούν στο καθορισμό ικανοποιητικού ύψους εποπτικών κεφαλαίων. Ουσιαστικά ενσωματώνουν στη διοίκηση των Π.Ι. στοιχεία από τα σύγχρονα συστήματα μέτρησης των κινδύνων τα οποία έχουν αναπτυχθεί τη τελευταία δεκαετία και χρησιμοποιούνται από μεγάλες τράπεζες. Αυτό ισχύει με τα λεγόμενα «εσωτερικά υποδείγματα μέτρησης κινδύνων που εμπορικές εφαρμογές τους αποτελούν προϊόντα όπως: Rskmetrcs, Credtmetrcs, Credtrsk-plus, portfolo manager κ.λ.π. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων απαιτεί μία εντελώς νέα οργάνωση των Π.Ι. όπου θα υπάρχουν ροές πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων και όπου ο κίνδυνος θα υπολογίζεται σε κάθε δραστηριότητα / απόφαση. Σε αυτή τη νέα οργάνωση τα κεφάλαια της τράπεζας έχουν σαν σκοπό την απορρόφηση όλων, δυνητικά, των ζημιών που μπορούν να εμφανιστούν. Η κάθε μονάδα λήψης απόφασης αντιμετωπίζει ένα όριο που ορίζεται όχι σε όρους ονομαστικής ή και τρέχουσας αξίας των θέσεων (postons) που αναλαμβάνει αλλά σε όρους οικονομικού κεφαλαίου δηλαδή της μέγιστης ζημιάς που μπορεί να προέλθει από τις θέσεις που έχει. Η εσωτερική συνέπεια του συστήματος απαιτεί ότι το άθροισμα των επιμέρους ορίων που έχουν κατανεμηθεί στις μονάδες λήψης απόφασης θα πρέπει να αθροίζεται στο ύψος των συνολικών κεφαλαίων της τράπεζας. Οι επιπτώσεις αυτών των συστημάτων για την ενεργητική όσο και τη παθητική διαχείριση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών είναι προφανής. Η κατανομή αυτών των κεφαλαίων στα όρια (lmts) των μονάδων λήψεως αποφάσεων εκφράζει τη πολιτική της διοίκησης για τις προτεραιότητες που θα έχει η τράπεζα τους (π.χ. retal ή wholesale bankng). Επίσης, η παθητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου απλοποιείται δεδομένου ότι κάθε υπέρβαση των ορίων απαιτεί διορθωτικές κινήσεις. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων έχει θετικές επιπτώσεις σε θέματα όπως η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των Π.Ι. δεδομένου ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι περισσότερο ευδιάκριτη. Επίσης, ο έλεγχος των διαδικασιών γίνεται ευκολότερος καθώς επίσης και η δημοσιοποίηση πλήθους πληροφοριών στους επενδυτές. Το νέο πλαίσιο επιβραβεύει τα Π.Ι. που υιοθετούν πιο εξελιγμένα εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης των κινδύνων καθώς μειώνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ανάλογα με το πόσο λεπτομερή και αναλυτικά μοντέλα χρησιμοποιούνται. Είναι σαφές λοιπόν ότι η απαιτούμενη απόδοση (spread) των υπηρεσιών που παρέχει μια Τράπεζα θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το βαθμό επικινδυνότητας του πελάτη της και θα εφαρμόζει ανάλογη τιμολογιακή πολιτική. 6

7 Στα πλαίσια αυτά η χρήση της μεθοδολογίας RAROC βρίσκει πρόσφορο έδαφος καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή του κεφαλαίου στα διάφορα τμήματα μιας Τράπεζας, αναλόγως του κινδύνου που αναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση. Χρησιμοποιώντας το RAROC η Τράπεζα μπορεί να προσδιορίζει κάθε φορά το ποσό του κεφαλαίου, που πιθανόν να χρειάζεται να το αντλήσει από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, για να το διαθέσει στα διάφορα τμήματά της. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο αποτελεσματικότερη διαχείριση των κεφαλαίων, αλλά αποφεύγεται και ο κίνδυνος overcaptalzaton. 7

8 1.2. Rsk adjusted performance measurement RAPM Σε απάντηση στις ιδιαίτερα ανεπαρκείς πολιτικές για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου στον κίνδυνο απαιτούμενου κεφαλαίου σύμφωνα με το Σύμφωνο της Βασιλείας I (1998), τα Πιστωτικά Ιδρύματα είχαν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια, δικά τους εσωτερικά συστήματα κατανομής κεφαλαίου. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί σημαντικότατο μέρος του συνολικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ήταν επιβεβλημένο για τις Τράπεζας να αναπτύξουν γρήγορα δικά τους εσωτερικά μοντέλα πιστωτικού κινδύνου. Η σύγκλιση των δύο αυτών αναπτυξιακών προσπαθειών από τις Τράπεζες οδήγησε στην δημιουργία των οριζόμενων σήμερα μέτρων απόδοσης σταθμισμένου κινδύνου (rsk adjusted performance measurement RAPM). Τα κυριότερα μέτρα RAPM είναι 1 : Rsk Adjusted Return on Assets (RAROA) Return on Rsk Adjusted Assets (RORAA) Return on Rsk Adjusted Captal (RORAC) Rsk Adjusted Return on Captal (RAROC) Στην πιο γενική τους μορφή τα μέτρα RAPM ορίζονται ως εξής 2 : RAPM = Έσοδα Έξοδα Αναμενόμενες Απώλειες Αξια σε κίνδυνο Ο αριθμητής συνίσταται στα γενικότερα έσοδα, αν και ορθότερα θα λέγαμε στα αναμενόμενα έσοδα στο τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα, μείον τα έξοδα και τις αναμενόμενες απώλειες. Οι αναμενόμενες απώλειες όπως θα δούμε παρακάτω είναι αντίστοιχες των προβλέψεων που πρέπει να κάνει η Τράπεζα για ζημιές / απώλειες από τα δάνεια που χορηγεί προκειμένου να συνεχίσει τις επιχειρησιακές τις δραστηριότητες. Στην ουσία αναφερόμαστε στον πιστωτικό της κίνδυνο λόγω των δραστηριοτήτων. Ο παρονομαστής, αφορά στην αξία σε κίνδυνο (Value at Rsk), είναι το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για να προστατευθεί η Τράπεζα έναντι μη αναμενόμενων ζημιών /απωλειών, λειτουργικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς και άλλων κινδύνων. Αυτή η αξία σε κίνδυνο γενικότερα αναφέρεται ως κεφάλαιο σε κίνδυνο ή οικονομικό κεφάλαιο. 1 RAROC, Διατριβή Θοδωρή Αθανασόπουλου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πειραιάς Mchael K. Ong, Senor VP & Head Enterprse Rsk Management ABN AMRO Bank, Implementng RAROC across the Enterprse an open road, Organzed by Rsk Conferences, 8-9 June 1999, Boston 8

9 2. RAROC (Rsk Adjusted Return on Captal) 2.1. Τι είναι ο RAROC 3? Η μεθοδολογία RAROC αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στη Bankers Trust. Αρχικά το ζητούμενο ήταν η μέτρηση του κινδύνου του πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας καθώς το απαιτούμενο ποσό των ιδίων κεφαλαίων που θα περιόριζε την έκθεση των καταθετών καθώς και των πιστωτών της Τράπεζας σε μία συγκεκριμένη πιθανότητα ζημίας. Από τότε, αρκετές μεγάλες Τράπεζες ανέπτυξαν δικές τους μεθοδολογίες RAROC ή παρόμοια με το RAROC συστήματα με στόχο, στις περισσότερες περιπτώσεις, την ποσοτικοποίηση του απαιτούμενου ποσού ιδίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των λειτουργικών τους δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά παρατίθεται δείγμα Τραπεζών που δημόσια έχουν δηλώσει ότι μετρούν το Οικονομικά Κεφάλαιο και το RAROC 4 : ABN* Amro Bank of Amerca Bank of Ireland Bank of Montreal Barclays CIBC Ctgroup Credt Lyonnas Deutsche Bank Frst Unon Hansapank ING Key Corp Pacfc Century SE Banken Swss Re Toka Bank Toronto Domnon Unon Bank of Calforna Wachova 3 Chrstopher James, RAROC Based Captal Budgetng and Performance Evaluaton: A Case Study of Bank Captal Allocaton, The Wharton School/Unversty of Pennsylvana, Draft: September 22,

10 Οι λόγοι που οδήγησαν τις Τράπεζες στην υιοθέτηση κατάλληλων μεθοδολογιών RAROC ήταν κυρίως: Η απαίτηση των μετόχων για βελτίωση της αποδοτικότητας, ειδικότερα η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους, και Η ανάπτυξη των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως όμιλος εταιριών που συμπεριλαμβάνει διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες. Έτσι οι Τράπεζες ωθήθηκαν στην ανάπτυξη μέτρων απόδοσης, συγκρίσιμων μεταξύ των επιχειρηματικών τους μονάδων, δεδομένου ότι το κεφάλαιο είναι περιορισμένο και έχει μεγάλο κόστος. Αν και η μεθοδολογία RAROC μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις λειτουργίες μιας Τράπεζας, εμείς θα εστιάσουμε στην εφαρμογή της σε χρηματοδοτήσεις. Το ζητούμενο είναι εφόσον υπολογίσουμε τον RAROC ενός δανείου να τον συγκρίνουμε με ένα hurdle rate, ήτοι ένα επιτόκιο που θα αντανακλά το κόστος κεφαλαίου της Τράπεζας ή το κόστος ευκαιρίας των μετόχων από την παρακράτηση ιδίων κεφαλαίων. Γι αυτό σε κάποια μοντέλα RAROC ως hurdle rate καθορίζεται η απόδοση του κεφαλαίου των μετόχων (Return on Equty- ROE) ενώ σε κάποια άλλα το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). Έτσι αν: RAROC > Hurdle rate, το υπό εξέταση δάνειο θα δώσει προστιθέμενη αξία και συνεπώς το απαιτούμενο κεφάλαιο θα πρέπει να επενδυθεί σε αυτή τη δραστηριότητα, καθώς αυτή θα είναι κερδοφόρα. Δηλαδή για να αναλάβει η Τράπεζα τη χορήγηση ενός δανείου θα πρέπει να ισχύει: RAROC - Hurdle rate > 0 Ο RAROC μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός: RAROC < 0 αν και εφόσον τα καθαρά έσοδα είναι λιγότερα από τις αναμενόμενες απώλειες: Net revenue < Expected loss, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά έσοδα για να καλύψουν τα εσωτερικά λειτουργικά έξοδα και τις αναμενόμενες απώλειες σε πιθανή πτώχευση των δανειοληπτών της Τράπεζας. Ο αρνητικός RAROC είναι ενδεικτικός μιας κατάστασης στην οποία η Τράπεζα δεν αποζημιώνεται επαρκώς για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, κάτι το οποίο υποδηλώνει ανισορροπία μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, εκτός βέβαια αν η Τράπεζα για τον συγκεκριμένο πελάτη λαμβάνει έσοδα από άλλες υπηρεσίες και προϊόντα (εκτός των χορηγήσεων-δανείων) που του παρέχει. 10

11 2.2. Υπολογισμός RAROC Ο δείκτης RAROC υπολογίζεται 5 από το κλάσμα του προσαρμοσμένου στον κίνδυνο καθαρού εισοδήματος προς το συνολικό ποσό του οικονομικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε μετά τον υπολογισμό του κινδύνου. Rsk Adjusted Re turn RAROC = = Rsk or Economc Captal Net Re venue Expected Losses Rsk or Economc Captal Καθαρό Εισόδημα Αναμενόμενες Απώλειες RAROC = Κεφάλαια σε Κίνδυνο ή Οικονομικά Κεφάλαια RAROC = [ Expected Net Re venue] ( EL + EL + EL +...) EC MR + EC CR MR + EC OR +... CR OR όπου 6 : [ Expected Net Re venue] ιδρύματος = το σύνολο των καθαρών εσόδων του χρηματοπιστωτικού EL + EL + EL... = οι αναμενόμενες απώλειες από τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο MR CR OR + αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και λειτουργικό κίνδυνο αντίστοιχα. EC + EC + EC... = το οικονομικό κεφάλαιο από τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο MR CR OR + αγοράς, πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο αντίστοιχα. 5 Arane Chapelle, Yves Crama, Georges Hübner & Jean-Phlppe Peters, Measurng and managng operatonal rsk n the fnancal sector: An ntegrated framework, February Mchael K. Ong, Senor VP & Head Enterprse Rsk Management ABN AMRO Bank, Implementng RAROC across the Enterprse an open road, Organzed by Rsk Conferences, 8-9 June 1999, Boston 11

12 Συνοπτική απεικόνιση τόσο του αριθμητή όσο και του παρονομαστή του RAROC βρίσκεται στο Παράρτημα Καθαρό Εισόδημα Το καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: Έσοδα από τόκους χορηγήσεων + προμήθειες από εγγυητικές επιστολές + λοιπές προμήθειες πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων αναλογία λειτουργικού κόστους Για τον υπολογισμό των εσόδων από τόκους το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει υπόψη μόνο το spread επί του βασικού επιτοκίου, έτσι αν το επιτόκιο δανεισμού είναι Eurbor + 1,5% τότε τα έσοδα από τόκους θα υπολογισθούν με 1,5%. 12

13 Αναμενόμενες Απώλειες (Expected Losses) Οι πιθανές Αναμενόμενες απώλειες μιας Τράπεζας από τη χρηματοδότηση ενός πελάτη της ορίζονται ως την διαφορά μεταξύ του υποσχόμενου / συμφωνημένου (βάσει σύμβασης) ποσού που θα λάβει από τον οφειλέτη της και του πραγματικού ποσού που τελικά λαμβάνει σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη της. Οι Αναμενόμενες απώλειες αφαιρούνται από τα έσοδα καθώς αποτελούν κόστος για την Τράπεζα. Για τον υπολογισμό των Αναμενόμενων απωλειών θα πρέπει να εκτιμηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες: α) Expected Default Frequency (EDF) ή Default Probablty (DP) / Αναμενόμενη Συχνότητα Πτώχευσης = Η πιθανότητα ο οφειλέτης να χρεοκοπήσει πριν την ημερομηνία λήξης της συμβατικής του υποχρέωσης για εξόφληση (πληρωμή) του δανείου. β) Loss Gven Default (LGD) /Απώλεια δεδομένης της πτώχευσης = Το ποσό του δανείου που δεν θα ανακτήσει η Τράπεζα σε περίπτωση που ο οφειλέτης της χρεοκοπήσει. γ) Exposure at Default ή Adjusted Exposure (AE) / Έκθεση σε κίνδυνο ή Χρηματοδοτικό Άνοιγμα = Η αναλογία επί της συνολικής έκθεσης της Τράπεζας σε περίπτωση χρεοκοπίας του οφειλέτη της. Ο υπολογισμός των Αναμενόμενων Απωλειών (Expected Losses) προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Αναμενόμενες Απώλειες (Expected Losses)= Expected Default Frequency (EDF) ή Default Probablty (DP) x Exposure at Default ή Adjusted Exposure (AE) x Loss Gven Default (LGD) Συνεπώς οι αναμενόμενες απώλειες αντιπροσωπεύουν το ποσό που κατά μέσο όρο μια Τράπεζα αναμένει να χάσει από μια χρηματοδότηση πελάτη της. Επίσης αντιπροσωπεύει εκείνο το ποσό το οποίο δεν θα αποτελέσει έκπληξη στην Τράπεζα αν τελικώς το χάσει, καθώς αποτελεί την πιστοδοτική της έκθεση για την οποία θα πρέπει να έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη, παρακρατώντας το αντίστοιχο οικονομικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις εν λόγω προβλέψεις και στο μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει. Η σχέση για τις αναμενόμενη (πιστωτική) απώλεια έχει εφαρμογή σε κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά. Όμως, για να εκτιμηθεί εκ των προτέρων ο πιστωτικός κίνδυνος θα πρέπει να εκτιμηθούν ξεχωριστά οι τρεις συνιστώσες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά ότι οι συνιστώσες αυτές είναι αλληλεξαρτώμενες. 13

14 Εκτός από την εκτίμηση της πιστωτική απώλειας, μια άλλη διάσταση του πιστωτικού κινδύνου είναι και το ενδεχόμενο να μειωθεί η πιστοληπτική ικανότητα κάποιου δανειολήπτη. Αν και μια τέτοια μείωση δεν σημαίνει αθέτηση πληρωμής, εντούτοις σημαίνει ότι η πιθανότητα αθέτησης αυξάνει, αυξάνοντας, έτσι, και την αναμενόμενη απώλεια λόγω πιστωτικού κινδύνου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε αντίθεση με τον κίνδυνο αγοράς, όπου ιστορικά δεδομένα υπάρχουν σε πληθώρα και είναι εύκολο να αντληθούν, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα αν και τα πιστωτικά χαρτοφυλάκια έχουν ωφέλειες ως προς τη μείωση του συνολικού τους πιστωτικού κινδύνου λόγω της διαφοροποίησης που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διαφόρων πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων, εντούτοις, αυτές οι ωφέλειες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω της έλλειψης δεδομένων ιδιαίτερα στην αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα γεγονότα αθετήσεων των διάφορων πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. 14

15 Α. Expected Default Frequency (EDF) ή Default Probablty (DP) Εμπειρικό EDF Τα δάνεια που δίνει μία Τράπεζα μπορούν να διακριθούν κυρίως σε: α) Επιχειρηματικά δάνεια, με τα οποία κυρίως χρηματοδοτείται το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων και για τα οποία συνήθως απαιτείται μια εξασφάλιση. Τα δάνεια αυτά μπορεί να είναι τρέχοντα (spot) με άμεση εκταμίευση, μπορούν όμως να αποτελούν και ανακυκλούμενη πίστωση όπου η τράπεζα δεσμεύεται για συγκεκριμένο μέγιστο ύψος χρηματοδότησης και για συγκεκριμένο διάστημα για την εκταμίευση. Το διάστημα αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μερικούς μήνες μέχρι 2-3 έτη. Στη κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων ανήκουν και τα δάνεια για τη χρηματοδότηση μακροπροθέσμων επενδύσεων όπως π.χ. η αγορά ακινήτων ή μηχανολογικού εξοπλισμού. Η διάρκεια των δανείων αυτών κυμαίνεται συνήθως από 2-3 ως 8 έτη. Άλλη κατηγορία επιχειρηματικών δανείων είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για εξαγορά άλλων επιχειρήσεων (leveraged buyouts). Τα δάνεια αυτά συνήθως είναι υψηλού κινδύνου δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι υψηλής μόχλευσης και η επιτυχία της συναλλαγής εξαρτάται από την εξέλιξη της εταιρίας που εξαγοράζεται. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν επίσης και τα κοινοπρακτικά δάνεια (syndcated loans), στα οποία ο δανειολήπτης είναι ένας αλλά οι πιστωτές είναι μια ομάδα χρηματοδοτών. Η λύση αυτή προτιμάται όταν το ποσό των δανείων είναι εξαιρετικά υψηλό και η κάλυψη του από μια μόνο τράπεζα συνεπάγεται την ανάληψη μη αποδεκτού κινδύνου Β) Καταναλωτικά δάνεια. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα προσωπικά δάνεια, δάνεια αγοράς καταναλωτικών αγαθών καθώς και ανακυκλούμενα δάνεια (revolvng loans) που αναφέρονται στη χρηματοδότηση μέσω πιστωτικών καρτών. Στα δάνεια αυτής της κατηγορίας συνήθως δεν δίνονται εγγυήσεις με αποτέλεσμα το ποσοστό ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης να είναι μικρό. Επίσης, το ποσοστό μη εξυπηρέτησης τους είναι σαφέστατα υψηλότερο από εκείνο των επιχειρηματικών δανείων. Αυτοί οι παράγοντες εξηγούν γιατί τα επιτόκια αυτών των δανείων είναι υψηλότερα, διότι η ζημιά ανά μονάδα έκθεσης στο κίνδυνο πτώχευσης είναι και εκείνη υψηλότερη. Γ) Στεγαστικά δάνεια. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν και τα δάνεια για επαγγελματική χρήση όμως το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνεται από δάνεια απόκτησης κατοικίας. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας χορηγούνται με εξασφάλιση το αγοραζόμενο ακίνητο και είναι μεγάλης διάρκειας. 15

16 Κριτήρια Αξιολόγησης στη Χορήγηση Δανείων. Οι βασικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει μία Τράπεζα σε σχέση με μια αίτηση χορήγησης δανείου είναι: 1) αν θα πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί η αίτηση, 2) εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, αν θα χορηγηθεί όλο το ποσό που ο δανειολήπτης ζητά ή μέρος αυτού και 3) ποιο θα είναι το «συνολικό» κόστος που ο πελάτης θα επιβαρυνθεί. Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται το επιτόκιο του δανείου καθώς και όλες οι προμήθειες που βαρύνουν τον δανειολήπτη. Η αξιολόγηση της αίτησης μπορεί να γίνει με ποιοτικά ή και με ποσοτικά κριτήρια, και αυτό λύνει το πρώτο ζήτημα της έγκρισης ή μη της αίτησης. Όσον όμως αφορά το ύψος του εγκρινόμενου ποσού και το κόστος του δανείου ακολουθούνται δυο πολιτικές. Η πρώτη αφορά τα προσωπικά και εν μέρει τα στεγαστικά δάνεια για απόκτηση κατοικίας. Σ αυτή τη περίπτωση το κόστος αξιολόγησης του βαθμού πιστοληπτικής αξιοπιστίας του δανειολήπτη είναι πολύ μεγάλο για την Τράπεζα και κατά συνέπεια δεν υπολογίζεται εξατομικευμένα για κάθε πελάτη το περιθώριο (spread) που θα χρεώσει η Τράπεζα πάνω στο κόστος χρήματος που έχει. Ο έλεγχος του αναλαμβανόμενου κινδύνου για την Τράπεζα γίνεται μέσω του ύψους του ποσού που εγκρίνεται. Για παράδειγμα το πιστωτικό όριο στις πιστωτικές κάρτες διαφέρει ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού οικονομικού επιπέδου, το επιτόκιο όμως στο ανεξόφλητο ποσό είναι το ίδιο για όλους. Παρόμοια, το ύψος του στεγαστικού δανείου που εγκρίνεται εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του αιτούντα, όμως το επιτόκιο που χρεώνει η Τράπεζα είναι το ίδιο και εξαρτάται από άλλους παράγοντες όπως το ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που καλύπτει το δάνειο. Κατά συνέπεια στη περίπτωση αυτή δεν είναι τα επιτόκια που εξισώνουν τη προσφορά με τη ζήτηση των κεφαλαίων για δανεισμό αλλά η περικοπή (ratonng) των ζητούμενων κεφαλαίων στο ύψος των προσφερόμενων. Αντίθετα, στη περίπτωση των επιχειρηματικών δανείων η Τράπεζα μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και κατά συνέπεια να χρεώσει ανάλογα τον δανειολήπτη. Η χρέωση αυτή αφορά το ύψος του περιθωρίου (spread) που ζητά η Τράπεζα από τον αιτούντα για τη χορήγηση του δανείου. Η τυπική πιστωτική ανάλυση που διεξάγεται από μία τράπεζα για τη χορήγηση δανείου εστιάζεται στον καθορισμό της θεμελιώδους σχέσης ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη (γνωρίσματα τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά) και την προβλεπόμενη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. 16

17 Για την αξιολόγηση μιας αίτησης για δάνειο, τα ποιοτικά κριτήρια που χρησιμοποιεί η τράπεζα είναι: Η φήμη της εταιρείας. Ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης (fnancal leverage) Η μεταβλητότητα των εσόδων της εταιρείας. Η ύπαρξη υποθήκης / προσημείωσης σε περιουσιακά στοιχεία. Ο οικονομικός κύκλος. Το επίπεδο των επιτοκίων. Ο σημαντικότερος παράγοντας που τελικά λαμβάνεται υπόψη στην έγκριση και χορήγηση ενός δανείου είναι η ειλικρίνεια και η φήμη του δανειζόμενου (φερεγγυότητα του δανειζόμενου). Οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να προστατεύονται από αφερέγγυους δανειζόμενους στο επίπεδο πρόληψης μέσα από εξονυχιστικό έλεγχο των προηγούμενων πιστοληπτικών σχέσεων του πελάτη, τόσο με την τράπεζα όσο και με άλλες τράπεζες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα αρχεία τοπικών πιστωτικών υπηρεσιών (Τειρεσίας), προμηθευτών κλπ. Σε περιπτώσεις μη πραγματοποίησης των απαιτούμενων ταμειακών ροών, η τράπεζα μπορεί να αποφύγει τυχόν απώλειες με την εξασφάλιση άλλων (δευτερογενών) πηγών εξόφλησης. Για την εγγύηση ενός δανείου, χρησιμοποιούνται περιουσιακά στοιχεία, που μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερογενείς πηγές εξόφλησης. Η αξία της εξασφάλισης θα πρέπει να καλύπτει πέρα από την αξία του δανείου και τους οφειλόμενους τόκους και τη πιθανότητα εκποίησής του σε τιμή πιθανώς χαμηλότερη της λογιστικής του. Τα προαναφερόμενα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης έχουν ένα βασικό μειονέκτημα, η λήψη της απόφασης ενέχει υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας. Για να αποφευχθεί αυτό έχουν αναπτυχθεί ποσοτικά υποδείγματα βαθμολόγησης της φερεγγυότητας των δανειοληπτών. Τα υποδείγματα βαθμολόγησης φερεγγυότητας (credt scorng models) είναι ποσοτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν παρατηρούμενα χαρακτηριστικά του δανειζόμενου είτε για να προσδιορίσουν έναν αριθμό (score) που δείχνει την πιθανότητα αθέτησης των πληρωμών είτε για να κατατάξουν τους δανειζόμενους σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την πιστοληπτική τους φερεγγυότητα. Υπάρχουν δυο τύποι υποδειγμάτων: (1) γραμμικά υποδείγματα διαχωρισμού (lnear dscrmnant models Altman) και 2) γραμμικά υποδείγματα πιθανοτήτων (lnear probablty models). 17

18 Υπάρχουν όμως και εξειδικευμένες εταιρείες αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου (credt ratng agences) όπως οι: Standard & Poor s (www.standardandpoors.com), Ftch IBCA (www.ftchbca.com), Moody s (www.moodys.com) 7 κ.α. Αυτές αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών, καθώς και κρατών, προσφέροντας ενημερωμένες βαθμολογίες για διάφορες κατηγορίες χρέους μιας εκδότριας εταιρείας. Η σημασία των εταιρειών βαθμολόγησης έχει αναβαθμισθεί τις δυο τελευταίες δεκαετίες τόσο λόγω της προσφυγής των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές για άντληση ρευστότητας όπου η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης της εταιρείας κρίνεται απαραίτητη όσο και λόγω του ρόλου που τους επιφυλάσσει η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βαθμίδες βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor s: AAA: Η εταιρεία έχει εξαιρετικά υψηλές ικανότητες να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. AAA είναι η υψηλότερη θέση κατάταξης σύμφωνα με τη S&P s. AA: Η εταιρεία έχει πολύ υψηλές ικανότητες να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η διαφορά της από τη προηγούμενη κατηγορία είναι πολύ μικρή. A: Η εταιρεία έχει υψηλές ικανότητες να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αλλά είναι περισσότερο ευάλωτη σε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος από ότι οι εταιρείες των παραπάνω κατηγοριών. BBB: Η εταιρεία έχει ικανοποιητική ικανότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Όμως μια χειροτέρευση του οικονομικού περιβάλλοντος θα μειώσει την ικανότητα της εταιρείας να καλύψει τις υποχρεώσεις της. BB: Η εταιρεία είναι λιγότερο ευάλωτη σε βραχυχρόνιο ορίζοντα από ότι εταιρείες χαμηλότερης αξιολόγησης. Όμως, αντιμετωπίζει μεγάλες αβεβαιότητες και έκθεση σε περίπτωση χειροτέρευσης του επιχειρηματικού, χρηματοοικονομικού και οικονομικού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη ικανοποιητική δυνατότητα αντιμετώπισης των υποχρεώσεων της. B: Η εταιρεία είναι περισσότερο ευάλωτη απ ότι εταιρείες της κατηγορίας ΒΒ αλλά μπορεί επί του παρόντος να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Όμως σε περίπτωση χειροτέρευσης του επιχειρηματικού, χρηματοοικονομικού και οικονομικού περιβάλλοντος θα εξασθενήσουν αυτή την ικανότητα. CCC: Η εταιρεία είναι ευάλωτη (vulnerable) και εξαρτάται από ευνοϊκές συνθήκες στο επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και οικονομικό περιβάλλον για την κάλυψη των υποχρεώσεων της. CC: Η εταιρεία θεωρείται σήμερα πολύ ευάλωτη. 7 Edward I. Altman, Revstng Credt Scorng Models In a BASEL 2 Envronment May

19 Plus (+) or mnus (-): Οι αξιολογήσεις από 'AA' σε 'CCC' μπορούν να τροποποιηθούν με τη προσθήκη του συμβόλου (+) ή (-) που εκδηλώνουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις βασικές κατατάξεις. Οι οίκοι αυτοί παρέχουν EDFs για πλήθος επιχειρήσεων παγκοσμίως βασιζόμενοι κυρίως σε ιστορικά στοιχεία. Ακολουθούν πίνακες όπου προσδιορίζεται το EDF για ένα έτος βάσει του ratng της Standard & Poor s και της Moody s αντίστοιχα: S & P ratng EDF για ένα (1) έτος - % ΑΑ+ & άνω 0,03 Α+ 0,04 Α 0,05 Α- 0,07 ΒΒΒ+ 0,12 ΒΒΒ 0,20 ΒΒΒ- 0,33 ΒΒ+ 0,53 ΒΒ 0,86 ΒΒ- 1,43 Β+ 2,73 Β 5,47 Β- 10,78 CCC 23,35 CC 25,00 D 100 Moody s EDF για ένα (1) έτος - % Αaa 0,01 Αa3/A1 0,03 Α2/A3 0,11 Βaa2 0,30 Βa1/Βa2 0,81 Βa3/Β1 2,21 Β2/Β3 6,00 Β3/Caa 11,68 Caa/Ca 16,29 Source: Bank of Amerca 19

20 Θεωρητικό EDF Η εκτίμηση της θεωρητικής πιθανότητας πτώχευσης γίνεται με τη χρήση της θεωρίας των δικαιωμάτων KMV opton model 8. Η μέθοδος που ανέπτυξε η εταιρία KMV corporaton 9, για εμπορική χρήση, βασίζεται στη θεωρία των δικαιωμάτων (optons theory) και απαιτεί σαν βασική πληροφορία για την εκτίμηση της πιθανότητας πτώχευσης την αποτίμηση μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο. Μια ανώνυμη εταιρεία αν πτωχεύσει, αν δηλαδή η τρέχουσα αξία του ενεργητικού της είναι μικρότερη από την αξία των υποχρεώσεων της, τότε η ζημιά των μετόχων ιδιοκτητών της περιορίζεται στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Αν από την άλλη μεριά η αξία του ενεργητικού υπερβαίνει εκείνη των υποχρεώσεων τότε η καθαρή θέση της επιχείρησης, σε όρους αγοραίας αξίας, θα είναι θετική. Άρα η αξία της καθαρής θέσης συμπεριφέρεται όπως οι χρηματοροές από την άσκηση ενός δικαιώματος αγοράς (call opton) με υποκείμενη αξία τη τρέχουσα αξία του ενεργητικού της επιχείρησης και με τιμή εξάσκησης (strke prce) την αξία των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία αποτίμησης των δικαιωμάτων (Black-Scholes-Merton), η αξία (premum) του δικαιώματος αγοράς, Ε, εξαρτάται από: E = ƒ {A, σ(a), r, L, t} όπου: Ε= κεφαλαιοποίηση της εταιρίας στο χρηματιστήριο αξία του δικαιώματος, Α= η τρέχουσα / αγοραία αξία του ενεργητικού, σ(α)= η τυπική απόκλιση τετραγώνου της τρέχουσας αξίας του ενεργητικού Α, L= η αξία των υποχρεώσεων που είναι απαιτητές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. ένα έτος). Υποθέτουμε ότι όλες οι υποχρεώσεις λήγουν στο τέλος του έτους, r = επιτόκιο που χρησιμοποιείται στο υπόδειγμα αποτίμησης του δικαιώματος /rsk free rate, t = το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την εξάσκηση του δικαιώματος Στην παραπάνω εξίσωση οι μόνοι άγνωστοι είναι οι Α και σ(α). Συνεπώς χρειαζόμαστε μια δεύτερη εξίσωση για να μπορέσουμε να λύσουμε ως προς τους αγνώστους Α και σ(α) το σύστημα. 8 Anthony Saunders & Lnda Allen, 2002, Credt Rsk Measurement, New Approaches to Value at Rsk and Other Paradgms, 2 nd edton (New York) John Wley & Sons Inc 9 Η οποία αγοράστηκε από την Moody s το

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα