act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο"

Transcript

1 D Day count convention H συνθήκη υπoλογισμού των τοκοφόρων ημερών στα χρεόγραφα. H μέθοδος αναφέρεται στους όρους με τους οποίους υπολογίζονται ο αριθμός των ημερών σε επίπεδο μήνα/έτους, ανεξάρτητα από τις πραγματικές εργάσιμες ημέρες της αγοράς. Ανάλογα με τον εκδότη ή τις συνθήκες της κάθε αγοράς ισχύουν διαφορετικές παραδοχές. Υπάρχουν κυρίως τέσσερις βασικές παραλλαγές, oι οποίες εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά και έγγραφα μέσα ως εξής : 30/360 : Όπου ο μήνας υπολογίζεται με 30 εργάσιμες ημέρες, το έτος με /365 : Όπου ο μήνας υπολογίζεται με 30 εργάσιμες ημέρες, το έτος με 365 act/360 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο Μάρτιος με 31, το δε έτος με τις πραγματικές ημέρες act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο Μάρτιος με 31, το δε έτος με 365 act/act : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει, καθώς και το έτος, μέθοδος που διαφοροποιείται από την προηγούμενη κατά τα δίσεκτα έτη. Συνήθως στην δευτερογενή αγορά των τίτλων ακολουθείται η μέθοδος act/act, ενώ σε κάθε χώρα τα κρατικά ομόλογα διαφέρουν στους όρους έκδοσης. Για παράδειγμα όλοι οι τίτλοι του Βρετανικού Δημοσίου εκδίδονται με βάση act/365, ενώ αντίθετα όλοι οι τίτλοι του Δημοσίου των ΗΠΑ με βάση 30/360. Στην Ελλάδα τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου και τα ομόλογα zero coupon εκδίδονται με βάση 30/360, τα ομόλογα με βάση act/365. Η μεθοδολογία αυτή έχει επίπτωση και στις λογιστικές απεικονίσεις των δεδουλευμένων τόκων (accruals) και στον υπολογισμό των φόρων που αναλογούν στο δεδουλευμένο τμήμα των χρεογράφων. Για παράδειγμα ο τόκος που θα υπολογισθεί μεταξύ 5 Ιουλίου και 8 Σεπτεμβρίου σε δύο ομόλογα με συνθήκη υπολογισμού 30/360 και act/365 είναι : 30/360 act/365 Ιούλιος Αύγουςτος Σεπτέμβριος Daylight exposure O κίνδυνος εκκαθάρισης των συναλλαγών επί χρεογράφων, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο όρος χρησιμοποιείται για τον πιθανό κίνδυνο χρεωκοπίας του αντισυμβαλλόμενου μέρους σε μία συναλλαγή χρεογράφων, που μπορεί να προκύψει στο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη μεταφορά των χρεογράφων στο λογαριασμό του αγοραστή (δανειζόμενου) μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αναγκαίων κεφαλαίων πληρωμής στο λογαριασμό του πωλητή (δανειστή). Η έκθεση σ αυτό τον κίνδυνο μπορεί να είναι αυθημερόν ή μέχρι το θεσμοθετημένο όριο λήξης της εκκαθάρισης (ΤRANSACTION DAY συν οι καθορισμένες ημέρες). Day order Εντολή που πρέπει να εκτελεστεί, αν είναι δυνατόν, σε μία χρηματιστηριακή ημέρα. Συνήθως στους όρους διεξαγωγής της είναι να ακυρώνεται αυτόματα, εφόσον δεν μπορεί να εκτελεσθεί αυθημερόν. Day trading Αναφέρεται στην αυθημερόν σύναψη και ρευστοποίηση της ίδιας συμφωνίας συναλλαγής. DCL (Βλέπε Degree of Combined Leverage) Dealer Άτομο ή οργανισμός που ενεργεί πράξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων,με χρηματικά μέσα που κατέχει για λογαριασμό τρίτων ή και για δικό του λογαριασμό.

2 Dealer loan Δάνειο με εγγύηση που συνάπτει άτομο ή οργανισμός (DEALER) για τη χρηματοδότηση των χρηματιστηριακών του συναλλαγών και που μπορεί να ανανεώνεται καθημερινά. Debenture 1. Ομολογίες χωρίς εξασφάλιση εγγεγραμένη στα λογιστικά μεγέθη, εκτός από την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη (HΠA & Καναδάς). 2. Ομολογίες με συγκεκριμένη εξασφάλιση κεφαλαίων επί του ενεργητικού του εκδότη (Μ.Βρετανία). 3. Ενα μακροπρόθεσμο δανειακό μέσο που δεν ασφαλίζεται με υποθήκη σε συγκεκριμένη περιουσιακά στοιχεία. Debt leverage Η αύξηση της απόδοσης του μετοχικού κεφαλαίου όταν μια επένδυση χρηματοδοτείται μερικώς από ξένα κεφάλαια. Debt ratio Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης. Ο λόγος του συνόλου των δανείων προς τα επενδυμένα κεφάλαια ή ο λόγος του συνόλου των δανείων προς την καθαρή θέση. Debt securities Τα χρεόγραφα που εκφράζουν χρέος. Υποχρεώσεις πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού που δημιουργούνται έναντι δανείων με μορφή τίτλων, όπως βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων, γραμμάτια, συναλλαγματικές, ομολογίες κ.λ.π. Debt service Η πληρωμή κεφαλαίου και τόκου που απαιτούνται για ένα χρέος σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Decision tree Δέντρο αποφάσεων. Μια μέθοδος γραφικής απεικόνισης των σχέσεων μεταξύ αποφάσεων και συντελεστών πιθανότητας. Dedicated loan broker Καθορισμένοι διαμεσολαβητές στο δανεισμό χρεογράφων. Είναι χρηματοπιστωτικοί φορείς που εμπλέκονται μόνο στο χώρο της μεσιτείας για τις συναλλαγές δανεισμού χρεογράφων, χρηματοδοτώντας με δικά τους κεφάλαια τις παρτίδες που δανείζονται με στόχο να τις δανείσουν με τη σειρά τους. Deep discount bond Ένα υποτιμημένο ομόλογο, το οποίο εκδίδεται και πωλείται σε μία τιμή κάτω από το άρτιο (below par), εξ αιτίας του ότι έχει ονομαστικό επιτόκιο κάτω από τα επιτόκια που επικρατούν στην αγορά πχ ομόλογο ονομαστικής αξίας 1000 μονάδων, πωλείται στις 994. Η τιμή του ομολόγου θα τείνει να πλησιάζει την ονομαστική του αξία μέχρι τη λήξη του, με τη διαδικασία της κεφαλαιοποίησης (accretion process). Default Η αδυναμία εκπλήρωσης μιας σύμβασης. Γενικά, η αθέτηση αναφέρεται στην αδυναμία καταβολής του κεφαλαίου ή των τόκων δανειακών υποχρεώσεων. Default risk ( Βλέπε Credit risk ) Deflation Χρησιμοποιείται για την πτώση των τιμών της αγοράς και ταυτόχρονη αύξηση της αγοραστικής αξίας του χρήματος. Degree of Combined Leverage - DCL

3 Βαθμός συνδυασμένης μόχλευσης. Η σχέση της ποσοστιαίας μεταβολής στα καθαρά κέρδη (ή στα καθαρά κέρδη προς τα ίδια κεφάλαια ή στα κέρδη ανά μετοχή) προς την ποσοστιαία μεταβολή των κερδών. Degree of Financial Leverage (DFL) Βαθμός χρηματοοικομικής μόχλευσης. Η σχέση της ποσοστιαίας μεταβολής των καθαρών κερδών προς την ποσοστιαία μεταβολή στα κέρδη προ τόκων και φόρων. Βλέπε επίσης Χρηματοοικομική μόχλευση (Financial Leverage). Degree of Operating Leverage (DOL) Βαθμός λειτουργικής μόχλευσης. Η σχέση της ποσοστιαίας μεταβολής στα κέρδη προ τόκων και φόρων προς την ποσοστιαία μεταβολή στις πωλήσεις. Βλέπε επίσης Λειτουργική μόχλευση (Operating Leverage). Delayed delivery O όρος χρησιμοποιείται για να εκφράσει το δικαίωμα ιδιωτών ή χρηματοοικονομικών φορέων να ζητήσουν και να παραλάβουν επιπλέον της καθορισμένης ποσότητας χρεογράφων, μετά το επίσημο κλείσιμο μιας διαδικασίας νέας έκδοσης (πρωτογενής αγορά). Delivery risk Ο κίνδυνος να μην είναι σε θέση ο πωλητής σε μία συναλλαγή, να παραδώσει το(α) χρεόγραφο(α). Deliver Versus/Against Payment - DVP/DAP Παράδοση χρεογράφων από ένα χρηματοπιστωτικό φορέα σε άλλο, με την προυπόθεση να υπάρξει ο αντίστροφος ταμιακός διακανονισμός μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται στα συστήματα εκκαθάρισης χρεογράφων, στα δίκτυα πληρωμών και στους φορείς θεματοφυλακής. Deliver Free - DF Παράδοση χρεογράφων από ένα φορέα διαχείρισης σε άλλο, χωρίς απαίτηση ταμιακού διακανονισμού. Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται στα συστήματα εκκαθάρισης χρεογράφων, στα δίκτυα πληρωμών και στους φορείς θεματοφυλακής. Delta Ο δείκτης που υπολογίζει την μεταβολή της αξίας ενός χρηματοοικονομικού δικαιώματος (option), σε σχέση με την μεταβολή της αξίας του υποκείμενου χρεογράφου. Demand line of credit Πιστωτικό όριο (χρηματοδότηση) τράπεζας όπου παρέχεται η ευχέρεια του πελάτη να δανείζεται είτε σε καθημερινή βάση είτε σε πρώτη ζήτηση. Dematerialization H αποϋλοποίηση των χρεογράφων. Η αντικατάσταση των φυσικών σωμάτων των τίτλων από λογιστικές και ηλεκτρονικές εγγραφές που αντικατοπτρίζουν τα ίδια δικαιώματα για τους επενδυτές όπως και οι παραδοσιακοί φυσικοί τίτλοι. Η εξάλειψη των φυσικών εγγράφων που πιστοποιούν τους τίτλους (αξιόγραφα). Depo O όρος αναφέρεται στις προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις. Depository Το αποθετήριο. Ο χώρος ή η επιχείρηση στην οποία φυλάσσονται για λογαριασμό των συναλλασσομένων τα χρεόγραφα είτε σε φυσική μορφή, είτε μέσω ηλεκτρονικών εγγραφών σε συστήματα διαχείρισης χρεογράφων. Από τον φορέα αυτό εκδίδονται αποδεικτικά κατοχής των τίτλων προς τους δικαιούχους τους. Depository receipt

4 Πιστοποιητικό κατάθεσης μετοχών, που εκδίδεται σε μια χρηματιστηριακή αγορά για μετοχές που έχουν εκδοθεί σε άλλη αγορά. Αναπαριστά την παρακαταθήκη από ένα κεντρικό αποθετήριο, των μετοχών αυτών. Είναι αξιόγραφο διαπραγματεύσιμο στην συγκεκριμένη αγορά. Τέτοια είδη πιστοποιητικών είναι τα : ADR s - American Depository Receipts BDR s - Bearer Depository Receipts CDR s - Continental Depository Receipts EDR s - European Depository Receipts Depreciation IDR s - International Depository Receipts Υποτίμηση. Βαθμιαία μείωση της αξίας ενός νομίσματος στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που οφείλεται, συνήθως, στις δυνάμεις ζήτησης και προσφοράς. O όρος δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει διαδικασία διοικητικής υποτίμησης. Depth of the market Το ύψος συναλλαγών που μπορεί να αντέξει μια χρηματιστηριακή αγορά σε δεδομένο χρόνο χωρίς να προκληθούν διακυμάνσεις στις τιμές. Οι αδύναμες αγορές χαρακτηρίζονται συνήθως από μεγάλες διαφορές και διακυμάνσεις των τιμών εντός μικρών χρονικών διαστημάτων. Οι ισχυρές αγορές χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρές διαφορές και σταθερότητα τιμών. Deregulation Aποκανονικοποίηση. Η διαδικασία κατάργησης ή μείωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες περιορίζουν τα πλαίσια δραστηριότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Derivatives Παράγωγα προιόντα. Τύποι χρηματοοικονομικών προιόντων γνωστά ως options, futures, swaps τα οποία παράγονται και στηρίζονται σε άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία των αγορών όπως μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και δάνεια. Derivative security Παράγωγο χρεόγραφο. Με τον όρο αυτό αναφέρεται κάθε χρεόγραφο του οποίου η αξία καθορίζεται μερικώς από την αξία και τα χαρακτηριστικά ενός άλλου χρεογράφου (underlying security) πχ προθεσμιακα συμβόλαια (futures) ή δικαιώματα (options) επί μετοχών ή ομολόγων. Derivatives markets Οι αγορές παραγώγων μέσων. Σε αντίθεση με τις άλλες αγορές, στις αγορές παράγωγων μέσων αναπτύσσεται το εμπόριο χρηματοπιστωτικών εργαλείων που παράγονται και ταυτόχρονα στηρίζονται πάνω σε προιόντα της χρηματαγορά και κεφαλαιαγοράς. Τα παράγωγα μέσα δεν αντικρύζουν από μόνα τους χρήμα ή κεφάλαιο. Έχουν σημείο αναφοράς νομίσματα, μετοχές, ομόλογα, επιτόκια, χρηματιστηριασκούς δείκτες επί των οποίων κτίζονται σαν προιόντα. Χαρακτηριστικά προιόντα που λειτουργούν στις αγορές των παραγώγων μέσων, είναι τα μελλοντικά ή προθεσμιακά συμβόλαια (futures), τα δικαιώματα (options) και τα συμβόλαια ανταλλαγής (SWAPS). Desk rate Μία έκφραση που χρησιμοποιείται για τις τυποποιημένες προμήθειες ή τα πάγια έξοδα που εφαρμόζονται στην αγορά για τον δανεισμό χρεογράφων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Deutsche Borse - DTB Ο ενοποιημένος φορέας των Γερμανικών χρηματιστηρίων, μέσω του οποίου διεξάγονται ηλεκτρονικά οι αγοραπωλησίες και οι εκκαθαρίσεις χρεογράφων, παραγώγων και προϊόντων της χρηματαγοράς. Συμπεριλαμβάνει τα

5 χρηματιστήρια Frankfurter Wertpapierborse (FWB), Deutsche Terminborse (DTB), Deutshce Wertpapierdaten-Zentrale (DWZ), Deutsche Kassenverein (DKV) και Auslandskassenverein (AKV). Συγκροτήθηκε σε ενιαία βάση το Deutscher Kassenverein - DKV Kεντρικό αποθετήριο χρεογράφων και προϊόντων της κεφαλαιαγοράς της Γερμανίας. Είναι τμήμα του Γερμανικού χρηματιστηρίου Deutsche Bourse, ο οποίο ανήκει σε Γερμανικές τράπεζες. Λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό δίκτυο εκκαθαρίσεων χρεογράφων για μετοχές και κάθε είδους τίτλους.για τις εκκαθαρίσεις των εκτός Γερμανίας φορέων είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο AKV - Auslander Kassenverein. Devaluation H υποτίμηση, η οποία προκαλείται από μία επίσημη κυβερνητική ενέργεια που προκαλεί την διοικητική μείωση της τιμής ενός νομίσματος όπως αυτή εκφράζεται σε σχέση με άλλα νομίσματα. DF (Βλέπε Deliver Free) DFL (Βλέπε Degree of Financial Leverage) Dietz formula Δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός χαρτοφυλακίου. Τεχνική μαθηματικού υπολογισμού της αξίας ενός χαρτοφυλακίου με βάση τον χρόνο, τις αξίες των επενδύσεων και άλλες παραμέτρους εκτίμησης της πορείας της αγοράς. Dilution Η μείωση των κερδών μιας εταιρίας και της ισχύος ψήφου ανά μετοχή, η οποία προκαλείται από την αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων μετοχών μετά από μία νέα έκδοση. Ο όρος χρησιμοποιείται και για τον σχετικό αριθμοδείκτη, ο οποίος αναφέρεται στα χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options) που έχουν εκδοθεί επί των συγκεκριμένων μετοχών. Direct lender Ο απευθείας δανειστής χρεογράφων. Συνήθως πρόκειται για θεσμικό επενδυτή, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από διαμεσολαβητή (broker). Διαπραγματεύεται και παίρνει αποφάσεις για δικό του λογαριασμό σε απευθείας σχέση με τον δανειζόμενο, για το είδος των χρεογράφων που θα δανειστούν, τα επιτόκια, την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τις απαιτούμενες καλύψεις. Direct paper Χρεόγραφο που πωλείται απ'ευθείας από τον εκδότη στον επενδυτή. Direct placement Διάθεση νέας έκδοσης χρεογράφων όχι στο κοινό με δημόσια εγγραφή, αλλά απευθείας σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους θεσμικούς επενδυτές. Dirty price Η ακαθάριστη τιμή πληρωμής ενός ομολόγου κατά την αγορά του. Περιλαμβάνει την καθαρή τιμή συν τους δεδουλευμένους τόκους. Discount basis Mέθοδος υπολογισμού της ετήσιας απόδοσης μη τοκοφόρων τίτλων οι οποίοι πωλούνται πάντα κάτω από το άρτιο και όπου η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει το εισόδημα του επενδυτού για τη διάρκεια ζωής του τίτλου. Discount bond Ομολογία που πωλείται κάτω από το άρτιο. Discount cash flow techniques

6 Τεχνικές προεξόφλησης χρηματικών (ή ταμιακών) ροών. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων όπως η μέθοδος της εσωτερικής απόδοσης (internal rate of return method) και η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (net present value method). Discount margin 1. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τρέχουσας τιμής ενός τίτλου, για τίτλους που πωλούνται κάτω από το άρτιο (κάτω από την ονομαστική τους αξία). 2. Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής χρεογράφου σε συνάλλαγμα και της μελλοντικής του τιμής επίσης σε συνάλλαγμα, όταν η δεύτερη είναι χαμηλότερη από την πρώτη. Discount rate Προεξοφλητικό επιτόκιο ή επιτόκιο αναγωγής. Επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην διαδικασία της προεξόφλησης και το οποίο συχνά καλείται επιτόκιο κεφαλαιοποίησης (Capitalization rate). Discount securities (papers) Τοκοφόρα χρεόγραφα που εκδίδονται κάτω από το άρτιο (την ονομαστική τους αξία) και εξοφλούνται κατά την ημερομηνία λήξης στο άρτιο. Π.χ. έντοκα γραμμάτια δημοσίου. Discount yield Η απόδοση ενός τίτλου στην ημερομηνία έκδοσής του, η αποία αντιπροσωπεύεται από την τιμή αγοράς του κάτω από το άρτιο. Ο όρος χρησιμοποιείται για όλα τα χρεόγραφα που η τιμή τους είναι κάτω από την ονομαστική τους αξία, κατά την έκδοσή τους. Η τιμή υπολογίζεται σε προεξοφλητική βάση. Discounting Προεξοφλητική μέθοδος ανεύρεσης της παρούσας αξίας ενός ποσού ή μίας σειράς ταμιακών ροών εισπρακτέων στο μέλλον. Η προεξόφληση είναι το αντίστροφο του ανατοκισμού. Discounting of accounts receivable Προεξόφληση εισπρακτέων λογαριασμών. Μέθοδος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σύμφωνα με την οποία οι εισπρακτέοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια του δανείου. Η μέθοδος αυτή καλείται επίσης και εκχώρηση (assigning) ή ενεχυρίαση (pledging) των εισπρακτέων λογαριασμών. Disintermediation Αποδιαμεσολάβηση. Η τάση για διενέργεια χρηματοοικονομικών δανεισμών μεταξύ αντισυμβαλλομένων (δανειστών και δανειζομένων), χωρίς την χρησιμοποίηση τραπεζών πχ εταιρικά ομολογιακά δάνεια, άντληση κεφαλαίων μέσω έκδοσης μετοχών κλπ. Ο δανεισμός δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, όπου οι τράπεζες αντλούν καταθέσεις, από τα κεφάλαια των οποίων δίνουν δάνεια. Απλώς στην καλύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνται σαν ενδιάμεσοι (ανάδοχοι, διακινητές χρεογράφων). Distribution Δημόσια εγγραφή για την προσφορά χρεογράφων στην αγορά από τον εκδότη τους. Αναφέρεται κυρίως στην πρωτογενή αγορά τίτλων. Συνώνυμος όρος για την ίδια διαδικασία είναι το public offering. Distributed securities Αναφέρεται στα χρεόγραφα που βρίσκονται στα χέρια χρηματιστών ή μεταπωλητών μετά από έναν δημόσιο πλειστηριασμό, σε παρτίδες. Η πώληση των χρεογράφων αυτών στη συνέχεια στο κοινό αποτελεί τη διανομή (distribution). Diversification Η διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Η κατανομή επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ διαφόρων χρεογράφων με διαφορετική απόδοση και κίνδυνο. Dividend

7 Το μέρισμα μιάς μετοχής ή το τοκομερίδιο ενός ομολόγου. 1. Το τμήμα το κερδών μιάς εταιρίας ή ενός Α/Κ που διανέμεται στους μετόχους ή μεριδιούχους. 2. Ο τόκος που αποδίδεται σε τοκοφόρες περιόδους στα ομόλογα. Dividend check H μερισματαπόδειξη. Αποδεικτικό έγγραφο που εκδίδεται από την εταιρία της οποίας η μετοχή πρόκειται να διανείμει κέρδη, είτε από την τράπεζα συνεργασίας της και με το οποίο πληρώνονται τα μερίσματα στους δικαιούχους. Ενίοτε έχει την μορφή της επιταγής και είναι μεταβιβάσιμη. Dividends per share - DPS Δείκτης μερίσματος ανά μετοχή. Είναι το πηλίκο του συνολικά διανεμόμενου μερίσματος σε μία χρήση, δια του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται μερίσματος. O δείκτης παρουσιάζει την ετήσια μερισματική απόδοση ανά μετοχή για την συγκεκριμένη εταιρία. Υπολογίζεται ως εξής : Συνολικό διανεμόμενο μέρισμα Μέρισμα ανά μετοχή = Αριθμός μετοχών που δικαιούνται μερίσματος Από τον δείκτη αυτό φαίνεται η απόλυτη αξία του μερίσματος και υπολογίζεται σε ετήσια βάση ή για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο περιόδων διανομής μερίσματος πχ τρίμηνο, εξάμηνο για τις αγορές όπου διανέμονται μερίσματα σε μικρότερα του έτους διαστήματα. Dividend yield O δείκτης αυτός παρουσιάζει την μερισματική απόδοση μιας μετοχής %, σταθμίζοντας το μέρισμα που έχει διανεμηθεί με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. Είναι ο λόγος του μερίσματος προς τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και δείχνει την απόδοση που απολαμβάνουν οι μέτοχοι από τα μερίσματα των μετοχών που έχουν στην κατοχή τους. Υπολογίζεται ως εξής : Μέρισμα ανά μετοχή Mερισματική απόδοση = 100 Χ Χρηματιστηριακή αξία μετοχής Για παράδειγμα μία μετοχή έχει διαμορφώσει χρηματιστηριακή αξία δρχ και η εταιρία διανέμει μέρισμα 500 δρχ. ανά μετοχή.ο δείκτης απόδοσης μερίσματος διαμορφώνεται σε 500/1.500 = 0,33. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η επένδυση σ αυτή την μετοχή. Για του επενδυτές που δεν εμπορεύθηκαν την συγκεκριμένη μετοχή, η απόδοση του μερίσματος %, μπορεί να είναι ένα συγκρίσιμο μέγεθος με τα επιτόκια άλλων μορφών επενδύσεων της περιόδου (καταθέσεις,ομόλογα κλπ) έτσι ώστε να αξιολογείται συγκριτικά η επιτυχία της επένδυσης στην συγκεκριμένη μετοχή με τις αποδόσεις των εναλλακτικών μορφών επένδυσης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στον δείκτη αυτό δεν απεικονίζεται η δυνατότητα απόδοσης από υπεραξία. DJIA (Βλέπε Dow Jones Industrial Average) DKV (Βλέπε Deutscher Kassenverein) Documented discount notes Γραμμάτια που καλύπτονται από τραπεζική χρηματοδότηση και συνοδεύονται από πιστωτική επιστολή με την οποία η τράπεζα αναλαμβάνει να τα εξοφλήσει στη λήξη τους σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. (Αναφέρονται και ως LOC:letter of credit paper). DOL (Βλέπε Degree of Operating Leverage)

8 Domestic bonds Εγχώρια ομόλογα, τα οποία εκδίδονται και διαπραγματεύονται στην αγορά μιας χώρας. Διεθνώς θεωρούνται προϊόντα που αφορούν μόνο τις τοπικές αγορές. Double taxation agreement Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. Είδος σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ δύο χωρών, με σκοπό να αποφεύγεται η διπλή φορολογία στα εισοδήματα από επενδύσεις. Σύμφωνα με τους βασικούς όρους αυτών των συμφωνιών, ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει ως χώρα φορολογίας του εισοδήματος από επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά είτε την χώρα που έχει την έδρα του, είτε την χώρα όπου έχει τοποθετήσει τα κεφάλαιά του. Dow Jones Industrial Average - DJIA Ο γνωστότερος διεθνώς χρηματιστηριακός δείκτης. Εκδίδεται από την εταιρία Dow Jones & Co. (μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές εταιρίες των ΗΠΑ) και χρησιμοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ν.Υόρκης (NYSE-New York Stock Exchange). To καλάθι μετοχών του δείκτη ξεκίνησε από 30 μετοχές εταιριών. Ο δείκτης ιδρύθηκε το 1884, βασισμένος σε 11 μετοχές (κυρίως σιδηροδρόμων), αλλά αναδιοργανώθηκε το 1928 όταν αποφασίστηκε να αποτελείται από 100 μετοχές. Στο χαμηλότερό του σημείο έφτασε στις 2 Ιουλίου 1932, στις 41 μονάδες. Το 1987 έφτασε τις 2400 μονάδες. Υπάρχουν άλλοι τρεις δείκτες Dow Jones, οι οποίοι αναπαριστούν την κίνηση των τιμών στα μακροχρόνια ομόλογα των ΗΠΑ, σε μετοχές μεταφορικών εταιριών και σε λοιπά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Dow Jones STOXX Δείκτης της ομώνυμης εταιρίας, ο οποίος παρακολουθεί 666 μετοχές των σπουδαιότερων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε με στόχο ν αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς των χρηματιστηριακών αγορών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δείκτη αυτόν συμμετέχουν οι 33 μεγαλύτερες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ. Ταυτόχρονα με τον Dow Jones STOXX δημιουργήθηκαν άλλοι 3 δείκτες, ο Dow Jones STOXX 50, o Dow Jones Euro STOXX 50 και ο Dow Jones 19 Sector Indices. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις των χωρών που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση του Ευρώ και τους 19 πιό δυναμικούς ευρωπαϊκούς κλάδους. Οι 4 δείκτες υποστηρίζονται από την Stoxx Limited με έδρα τη Ζυρίχη. Η εταιρία αποτελεί κοινή επιχείρηση της SFB-Bourse de Paris και της Deutsche Borse AG. Ταυτόχρονα υποστηρίζονται από το Ελβετικό Χρηματιστήριο Αξιών και την Dow Jones Company. DPS (Βλέπε Dividends per share) Dragon bond Ένα διεθνές ομόλογο (Ευρομόλογο), το οποίο εκδίδεται στο Χονγκ Κονγκ ή την Σιγκαπούρη και διατίθεται στην πρωτογενή αγορά στις χώρες της Ασίας. Drawee Ο πληρωτής ενός αξιόγραφου. Η τράπεζα που είναι εξουσιοδοτημένη να εξοφλήσει ένα ομολογιακό δάνειο, όταν ο όρος αναφέρεται σε χρεόγραφο χρέους. Drawndown Ο όρος χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τον σχεδιασμό των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα από μία τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, για δανεισμό. DTB (Βλέπε Deutsche Borse) Dual currency bonds Ομόλογα διπλού νομίσματος. Ομόλογα τα οποία σύμφωνα με τους όρους του εκδότη τους, πωλούνται σε ένα νόμισμα και η απόδοση στην λήξη σε άλλο νόμισμα. Dual display of prices Ο όρος αναφέρεται στην διαδικασία διπλής αναγραφής των τιμών στις αγορές των χωρών μελών της Ευρωπαίκής Ένωσης που θα συμμετάσχουν στην εισαγωγή του Ενιαίου Νομίσματος, κατά το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, όταν θα κυκλοφορούν παράλληλα το Ευρώ και τα εθνικά νομίσματα.

9 Due bill Έγγραφη απόδειξη της υποχρέωσης ενός πωλητή να παραδώσει τους τίτλους στον αγοραστή. Due date H ημερομηνία κατά την οποία γίνεται απαιτητή και πληρωτέα η πληρωμή του τόκου ή του κεφαλαίου σε ένα δάνειο ή μία ομολογία. Due diligence Λεπτομερής έλεγχος της οικονομικής κατάστασης ενός δανειολήπτη που πραγματοποιείται από αντιπροσώπους του επικεφαλή του κοινοπρακτικού δανείου, συχνά με τη συνεργασία νομικού συμβούλου. Ο έλεγχος αυτός γίνεται συνήθως με την προετοιμασία των νομικών εγγράφων για την έκδοση νέων τίτλων. Du Pont system Σύστημα Du Pont. Ένα σύστημα ανάλυσης και ελέγχου που δίνει έμφαση στην ανάλυση των επενδύσεων και των κοστολογικών στοιχείων με σκοπό την εύρεση των επιδράσεων που ασκούν τα παραπάνω στις αποδόσεις των επενδύσεων, στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των επενδυμένων κεφαλαίων και στα περιθώρια κέρδους. Duration 1. Αριθμοδείκτης, που απεικονίζει τη μέση ωρίμανση ενός χρεογράφου χρέους πχ ομολογίας ή ενός δανείου, με περιοδικές πληρωμές τόκων. Η διάρκεια ορίζεται ως η σταθμική μέση τιμή της παρούσας αξίας των χρηματικών ροών και χρησιμοποιείται σαν μέτρο της ανταπόκρισης της τιμής μιας ομολογίας στις αλλαγές της απόδοσης στην αγορά (market risk). Eίναι γνωστή και ως Macaulay Duration, από το όνομα του οικονομολόγου Macaulay που την πρωτοδιατύπωσε (1938). 2. H χρονική διάρκεια. Η περίοδος στην οποία έχει ισχύ ένας τίτλος, ένα προθεσμιακό συμβόλαιο ή ένα χρηματοοικονομικό δικαίωμα. Duration variance H μεταβλητότητα του χρονικού ορίζοντα των επενδύσεων, από τομέα σε τομέα σε σχέση με τον συνολικό ορίζοντα ενός χαρτοφυλακίου. Συνήθως η πρακτική είναι όταν αναμένεται πτώση των επιτοκίων οι διαχειριστές να αυξάνουν την χρονική διάρκεια των χαρτοφυλακίων τους και αντίστροφα. Dutch auction Πλειστηριασμός Ολλανδικού τύπου. Συνώνυμο των Uniform price auction - Marginal auction system. Πλειστηριασμός στον οποίο η χαμηλότερη τιμή πώλησης ολόκληρης της προσφοράς θεωρείται ως η τιμή στην οποία πωλούνται όλα τα προσφερόμενα προς πώληση χρεόγραφα. Χρησιμοποιείται συνήθως στους δημόσιους πλειστηριασμούς και ιδιαίτερα σ'αυτούς για τα χρεόγραφα του δημοσίου. Όλοι οι επενδυτές ικανοποιούνται σε ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ, που μπορεί να είναι : α) Η μέση σταθμική τιμή των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών β) Η χαμηλότερη αποδεκτή τιμή από το Δημόσιο (stop-out price) DVP (Βλέπε Deliver Versus Payment)

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς.

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς. P Pac - Man degense Τακτική που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εξαγορά μιας εταιρειάς από άλλη και η οποία συνίσταται στην προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της επιτιθέμενης εταιρείας. Paper Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ακάλυπτη πώληση (Short selling)

Ακάλυπτη πώληση (Short selling) O παρών οδηγός καταρτίστηκε προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση των εντύπων που αφορούν σε επενδύσεις και να αποσαφηνίσει κάποιους από τους πιο συνηθισμένους όρους. Εστιάζει περισσότερο στη σαφήνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας.

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. S SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νοτίου Ασίας (South Asian Association for Regional Cooperation).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα